Beschrijvingen van de volksaard van diverse bevolkingsgroepen uit een aardrijkskundeboekje uit 1899, een tijd waarin discriminatie, het hebben van vooroordelen en het koesteren van stereotypen nog niet tot de doodzonden behoorden. Hoewel er veel is aan te merken op de beschrijvingen, waarvan ik hier een bloemlezing verzorg, is het een verademing tussen al die door het cultuur-marxisme bevuilde geografieboeken die thans in de westerse wereld, Amerika, de Scandinavische landen en Nederland voorop, verspreid worden.
Uw voorbeelden van politiek correcte passages, met betrekking tot volkeren, afkomstig uit hedendaagse aardrijkskundeboeken graag in uw reacties.

 
Het koninkrijk Nederland

5.004.204 inw. (op 1 januari 1898)
De Nederlander is bedaard en koelbloedig van natuur; hij bezint eer hij begint; maar als hij eens begonnen is, dan houdt hij vol tot het einde, al overhaast hij zich niet. Zindelijkheid (meer op huis en kleêren dan op zijn eigen lichaam), huiselijkheid, vrijheidsliefde, godsdienstzin en weldadigheid zijn zijne beste eigenschappen; dronkenschap is zijne grootste ondeugd. Niettegenstaande zijn gezond verstand kan men de Nederlander dikwijls niet van kleingeestigheid en bekrompenheid vrijpleiten; ook houdt hij veel meer van het nuttige dan van het schoone.

 
Het keizer-koninkrijk Oostenrijk-Hongarije

45 mill. inwoners
De onderdanen van den keizer-koning behooren tot drie hoofdstammen: Duitschers, Slaven en Magyaren. De bevolking van Z.-Tirol, gedeeltelijk ook van Istrië en Dalmatië, is Romaansch. De 16 1/2 mill. inw. van Hongarije zijn voor de eene helft Magyaren, voor de andere Duitschers, Slaven, Walachen (= Oost-Romanen!), Joden, Zigeuners, enz. In Boheme wonen in de vlakte meest Slaven, in de bergstreken Duitschers; in Stiermarken wonen de Duitschers meest in de steden, de Slaven op het platteland; in Moravië zijn er 7 Slaven tegen 3 Duitschers; Galicië’s bevolking bestaat bijna geheel uit Slaven (Polen en Roethenen); Zevenburgen wordt bewoond door een mengelmoes van Duitschers (Saksen), Walachen en Hongaren of Szeklers. De Slovenen en de ruwe Kroaten maken het hoofdbestanddeel uit der inwoners van Kroatië en Slavonië. De voormalige militaire Grenzen zijn eene smalle strook lands van de Adriatische Zee tot de grenzen van Zevenburgen, bewoond door eene zeer gemengde bevolking, die oorspronkelijk hier gevestigd werd als eene wacht tegen de roofzuchtige invallen der Turken.

 

De republiek Zwitserland

3 mill. inw.
De Zwitsers zijn meest van Duitschen stam ; in ’t W. wonen Franschen, in ’t Z. Italianen, in ’t ZO. Rhaeto-Romanen (Ladijnen). Sterk en vaardig, moedig en volhardend, vindingrijk, vlijtig en spaarzaam, wel onderwezen, vol vertrouwen op God en vol liefde tot zijne bergen, – is de Zwitserse Alpenbewoner. Op de hoogvlakte en in de Jura heerscht het protestantisme, in het Alpenland het katholicisme.

 

Het koninkrijk België

bijna 6 3/4 mill. inw.
Vlamingen en Walen zijn beide zeer verschillende hoofdbestanddeelen der Belgische bevolking ; de eersten van Germaanschen, de laatsten van Keltischen oorsprong. Van de 100 inwoners spreken er 50 Vlaamsch, 42 Fransch, 6 zowel Vlaamsch als Fransch en 2 Duitsch. Bij de Belgen vindt men Fransche levendigheid en Nederlandschen ernst vereenigd.

 
Het Vereenigd koninkrijk van Groot-Brittanje en Ierland

39 mil. inw.
De Engelschen, van Germaanschen stam , zijn bedaard, beleidvol en vindingrijk, stout en volhardend in hunne wel eens reusachtige ondernemingen, vol liefde tot hun vaderland en trotsch op hunne voorrechten, daardoor echter ook hoogmoedig en vooringenomen tegen al, wat uit den vreemde komt. – Moedig en behendig is de Schot, daarbij zeer trotsch op zijn verleden. Eens waren de vermetele Bergschotten (Kelten) onder hunne stamhoofden de schrik der Engelschen. –    De Keltische Ieren, oorspronkelijk zeer begaafd, zijn onder den druk der armoede in vele opzichten vervallen ; altijd echter nog vroolijk en luchthartig, spotziek en vechtgraag , maar al te vaak dronken en baldadig.

 

Het koninkrijk Denemarken

2 1/2 mill. inwoners
De Denen zijn van noordgermaanschen stam ; zij spreken de Deensche taal, zijn zeer ontwikkeld, goede kooplieden en vlijtige veefokkers en landbouwers; ze wonen voor 3/4 deelen op het platteland.

 

De republiek Frankrijk

ruim 38 1/2 mill, inw.
De Franschen zijn hoofdzakelijk van Keltischen stam , levendig van aard , vlug en welgemanierd , vol vroolijken levenslust ; zij bezitten veel eergevoel en vaderlandsliefde. Keltische, Romeinsche en Germaansche elementen zijn in het Fransche volk zoodanig samengesmolten , dat de nationale eenheid buitengewoon groot is. De Franschen geraken licht in vuur ; in volharding schieten zij echter vaak te kort. Zij behooren bijna algemeen tot de R. C. kerk. ’t Volksonderwijs is door invoering van algemeenen leerplicht sedert 1870 zeer verbeterd.

 
Het koninkrijk Spanje

ruim 18 mill. inw.

Het koninkrijk Portugal

ruim 5 mill. inw.
De Spanjaarden zijn van middelmatige grootte en mager van gestalte. Hunne scherpe gelaatstrekken zijn met donkere lokken omgeven ; in het gebruind gelaat fonkelen vurige oogen. Eenvoudig en matig in spijs en drank, zijn ze vol ernstigen trots. Zelfs de muilezeldrijver heeft iets van de waardigheid des edelmans. De Portugeezen staan in lichamelijke schoonheid bij de Spanjaarden achter ; daarentegen zijn zij goedhartiger.

 

Het koninkrijk Italië

bijna 32 mill. inw.
In ’t voorkomen gelijkt de Italiaan den Spanjaard, maar hij is levendiger en vroolijker. De volksontwikkeling is in ’t Z. nog zeer gebrekkig. Zin en aanleg voor de schoone kunsten zijn nochtans algemeen onder het volk verspreid. Dit, gepaard met vele overblijfselen van kunstgewrochten uit de oudheid, maakt Italië tot het beloofde land der beeldhouwers, schilders en toonkunstenaars.

 
Het keizerrijk Rusland

ruim 106 mill. inw.
Rusland wordt bewoond door eene bonte verscheidenheid van volksstammen. Vooral te noemen zijn: Polen, Letten, Esten, Littauwers, Duitschers, Finnen, Lappen, Samojeden, Kozakken en Russen. De laatsten zijn het heerschende volk en maken 3/4 deelen der geheele bevolking uit. Ze zijn goedaardig, maar ruw, meest zonder schoolonderwijs, bijzonder geschikt tot kunstige handwerken. Zij behooren tot de Grieksch-katholieke kerk, wier opperhoofd de tsaar is. De Russen hebben niet alleen op bijna geheel Oost-Europa den stempel hunner nationaliteit gedrukt, maar doen dit ook op geheel Noord- en een groot deel van Midden-Azië.

 
Het keizerrijk China

350 mill. inw.
Vroeger dan alle andere volken der aarde zijn de Chineezen in het bezit geweest van eene hooge beschaving, maar sedert vele eeuwen zijn zij op den eens bereikten trap blijven staan. Door den nood gedrongen, beginnen de Chineezen, na hunne smadelijke nederlagen in den oorlog met Japan (1895), wezenlijk belang te stellen in de westersche beschaving (stoomwerktuigen en Kruppkanonnen!) Trotsch op zijn land, “de bloem van het midden”, en op zijne beschaving, zag anders de Chinees met verachting neer op al, wat vreemd was, ja! sloot zich opzettelijk van het buitenland af. Hij is vlijtig en spaarzaam en vaardig in alle handwerken, maar ook doortrapt en tot bedrog geneigd.

 

Nederlandsch-Indië

35 mill. inw., 60.000 burgerlijke Europeanen
De Maleiers zijn klein, doch gespierd en welgebouwd. Uitstekende wangbeenderen, grooten mond en schuintandige kaken zijn algemeene kenmerken. Hunne kleur is van geel tot donkerbruin; ze hebben lang, sluik, zwart, glanzig haar; groote, vurige, donkere oogen; den dunnen baard plukken zij meestal uit; de neus is plat en breed; de beenen zijn dun, handen en voeten klein. Alle Maleiers zijn wraakzuchtig, ofschoon zij hunne gewaarwordingen onder een masker van doffe onverschilligheid weten te verbergen; vooral Boegineezen en Madoereezen zijn zeer hartstochtelijk (amok-maken!); de Sumatranen zijn algemeen veel vrijmoediger en minder gedwee dan de Javanen.

 
Marokko heeft van alle Barbarijsche landen de gunstigste ligging, den vruchtbaarsten bodem en het gezondste klimaat, maar tevens de slechtste regeering. De zuiver mohammedaansche bevolking is onverdraagzaam. In het binnenland kan geen christen of jood zich in ’t openbaar vertoonen, zonder als “ongeloovige hond” gescholden of bespogen te worden.

 
De republiek Amerika of de Vereenigde Staten van N.-Amerika

78 mill. inwoners
Uit vier werelddelen stammen de elementen van de bevolking der groote republiek. De oorspronkelijke bewoners (Indianen of Roodhuiden) zijn geheel teruggedrongen ; hun aantal is gering (ruim 250.000), waarschijnlijk zal het geheele ras eerlang uitgeroeid zijn. De goudgraverij in Californië bracht de Chineezen in het land (ruim 100.000). Door den slavenhandel werd het negerras ingevoerd, dat thans door 7 1/2 miljoen zielen is vertegenwoordigd; in 1862 zijn de negers echter van slaven vrije burgers geworden met dezelfde staatsburgelijke rechten als de blanken. De blanken zijn de eigenlijke beheerschers des lands; zij zijn 70 mill. sterk en uit bijna alle landen van Europa afkomstig, hoofdzakelijk uit Engeland. De afstammelingen der eerste Engelsche kolonisten vormen de eigenlijke kern van het Amerikaansche volk (de yankees, spr. jenkiez).

 
Australië

6 1/2 mill. inw.
De oorspronkelijke bewoners van het vastland zijn de Australiërs of Nieuwhollanders, van den binnengordel der Australische eilanden (met uitzondering van Nw.-Zeeland) de Papoea’s. De eersten staan algemeen op een lagen trap van ontwikkeling; doch naar lichaam en geest is er nog eene duidelijke afneming in ontwikkeling merkbaar van ’t N. naar ’t Z. en van ’t O. naar ’t W. Ofschoon zij brood bakken, beoefenen zij den landbouw niet. Naam en familierechten erven zij van moederszijde. De Europeesche kolonisten nemen hen soms in dienst als veehoeders; maar als zoodanig betoonen zij zich bij uitstek trouweloos. Op Tasmanië zijn de Australiërs reeds geheel uitgestorven. De bewoners van Nw.-Zeeland en van de buitengordel der eilanden van Oceanië behooren tot het Maleische mensenras. Zij staan veel hooger dan de Australiërs en de Papoea’s; vele dier eilanders zijn zeer welgebouwde, schoone mensen.

Uit: Driemaal den Aardbol om! – Zestiende druk – 1899 – uitgegeven door P. Noordhof

 
Oscar

Juni 2011

87 REACTIES

 1. Leuk zo’n tekst van door dat de links/rechtse PC-hersenkanker was uitgebroken.

  Wat mij opviel zijn de bevolkingsaantallen. Vergeleken met bijvoorbeeld Belgie of Denemarken is er hier een serieuze bevolkingsexplosie geweest in de afgelopen 112 jaar. Of is het eerder immigratie-explosie? 5 miljoen inwoners lijkt mij een mooi aantal voor een klein land als NL.

  Amusant, die passage over Marokko. Wat vertelt dat boek over Suriname? Ik las als kind een ouderwetsch jongensboek, waarin Marokkaans als “apentaal” werd benoemd.
  Oscar [4] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Bon Vivant [1]:

  Wat vertelt dat boek over Suriname?

  Heel erg weinig. Namelijk het volgende:

  Geheel Guyana, een land zo groot als Duitschland, telt echter nauwelijks 400.000 inw., meest tot het negerras behoorende; het aantal Europeanen en hunne nakomelingen is gering. De veldarbeid is bij de afstammelingen van de voormalige negerslaven niet gewild; daarom worden sedert de afschaffing der slavernij Chineesche en Indische koelies (arbeiders) aangevoerd. De hoofdstad van Britsch Guyana is Georgetown. Nederlands Guyana (Suriname) heeft tot hoofdstad Paramaribo (32.000 inw.). De hoofdstad van Fransch Guyana is Cayenne, berucht als doodelijke verbanningsplaats. Guyana behoort thans tot de meest winstgevende goudlanden.

  @Def [3]:

  Ik pleit niet voor de druk van dergelijke aardrijkskundeboeken, wanneer men specifiek leerlingen aardrijkskunde (en niet bijvoorbeeld geschiedenis of antropologie) wil bijbrengen. Maar het boekje waarin deze passages staan is gedrukt en uitgegeven voordat het cultuur-marxisme ingang vond. Binnen zeer korte tijd is het boekje politiek incorrect gevonden. Niet vanwege plotselinge inzichten die horen bij een spontane ontwikkeling, maar omdat een nieuwe zienswijze actief gepropageerd is door marxisten. En wat betreft het individualisme, het gebod “gij zult niet generaliseren” is niet om het individualisme te helpen, maar dient als een soort gele kaart om critici de mond te snoeren. “Racisme!” of “discriminatie!” is de ‘rode kaart’.

  Libertariër [7] reageerde op deze reactie.

 3. Ik heb al meer dan 20 jaar geen aardrijkskundeboek opgeslagen (was trouwens wel mijn favoriete vak), dus ik zou niet weten wat er heden ten dage in staat..?

 4. @Bon Vivant [1]:

  Vergeleken met bijvoorbeeld Belgie of Denemarken is er hier een serieuze bevolkingsexplosie geweest in de afgelopen 112 jaar.

  Denemarken van 2,5 miljoen toen naar 5,6 miljoen nu (ongeveer 2,24 x zoveel).
  Belgie van 6,75 miljoen toen naar 10,8 miljoen nu (ongeveer 1,6x zoveel).
  Nederland van 5 miljoen toen naar 16,7 miljoen nu (ongeveer 3,34x zoveel).

  Er zijn wel wat verklaringen voor te geven. Immigratie van niet-westerse allochtonen naar Denemarken en Belgie kwam laat op gang. Denemarken had (een paar eilandjes in de Cariben en Groenland buiten beschouwing gelaten [Ijsland had reeds intern zelfbestuur]) geen kolonien. Nederlandse katholieken werden aangespoord grote gezinnen te stichten, terwijl deze aansporing in Belgie, dat al grotendeels katholiek was, en Denemarken (waar vrijwel iedereen luthers was)niet in die mate bestond. Nederland is buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven en ook minder zwaar getroffen door de Spaanse griep dan Belgie (en Denemarken?).

 5. @Oscar [4]:
  En wat betreft het individualisme, het gebod “gij zult niet generaliseren” is niet om het individualisme te helpen, maar dient als een soort gele kaart om critici de mond te snoeren. “Racisme!” of “discriminatie!” is de ‘rode kaart’.

  Generaliseren en individualisme is als water en vuur in mijn beleving, net als socialisme en individualisme.
  Het individu staat altijd boven de afkomst, geloof of geaardheid van iemand.

  Binnen iedere volksstam en/of groep zijn er immers altijd uitzonderingen.
  Iedereen is dan wel een individu, maar niet iedereen is individualist.
  Discrimineren en het houden van steriotypen zou moeten mogen, maar met het streven naar individualisme heeft het niets te maken.

  @Artikel
  Aardrijkskundeboeken veranderen snel en niet alleen topograpisch, ook demographisch varanderde de wereld veel sinds 1899.

  Het is belachelijk dat zulke aardrijkskundeboeken verboden worden.
  Voor de geschiedenis kunnen dergelijke aardrijkskundeboeken bijzonder waardevol kunnen zijn.
  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Libertariër [7]:

  Het “gij zult niet generaliseren” komt uit de cultuur-marxistische koker en is niet om het individualisme te bevorderen. Tenminste, zolang ‘individualisme’ volksgemeenschappen en families uit elkaar kan trekken om er ‘wereldburgers’ onder de hoede van de marxisten van te maken.

  Zelf heb ik er ook aan mee gedaan. Een jaartje of 20 geleden was ik een pedanterig mannetje van wie je niet mocht generaliseren. Er hoefde slechts een enkele uitzondering gevonden te worden en ik veegde een algemene uitspraak van mijn opponent van tafel. Ik was toen nog heel braaf links, anti-seksisties en anti-racisties, maar toch vielen mij ook toen een aantal zaken op die niet klopten.

  Aardrijkskundeboeken veranderen snel en niet alleen topograpisch, ook demographisch varanderde de wereld veel sinds 1899.

  Deze verandering is vooral een politieke verandering. In de decennia na het uitgeven van dit boekje werd het steeds meer taboe iets negatiefs over niet-westerlingen te zeggen en iets positief over westerlingen. Dat heeft met de politieke agenda van de cultuur-marxisten te maken. Het doel is de westerse beschaving ten gronde te richten, zodat op de puinhopen hiervan een grote marxistische staat kan worden gebouwd.

  Door mijn eigen proces besef ik dat de weg naar vernietiging omkeerbaar is, omdat het gedachtengoed omkeerbaar is. Helaas is er al bijzonder veel vernietigd en zitten veel westerlingen met heel veel zelfhaat en nemen zij politieke correctheid (dat de cultuur zelf is geworden) veel te serieus.

  Anti-seksisme, anti-racisme, “niet generaliseren”, “geen vooroordelen”, “en Staphorst dan?” (als er ergens een slachtoffer van verkrachting op een gruwelijke manier na een uitspraak van een of andere godsdienstige rechtbank ter dood is gebracht), “iedereen heeft zijn eigen waarheid; er bestaat geen objectieve waarheid”, “onder elk volk heb je goeden en slechten”, dat zogenaamde wereldburgerschap….al die nihilistische, cultuur-relativistische, waarden-relativistische, anti-westerse, cultuur-marxistische onzin moet eens gauw en grondig worden afgeleerd.
  Geza [33] reageerde op deze reactie.

 7. Wat heeft dit in hemelsnaam met het individu te maken?
  We generaliseren hier gewoon op Tribal niveau.
  Nu niet op klasse (rijke, arm), maar op geografie (zwart, wit, cultuur).
  Je kan dit soort “inzichten” alleen maar verwachten wanneer je cult(uur), waar je alleen maar in geboren bent en dus puur een geografisch (on)geluk is, als een bijzonder persoonlijk resultaat beschouwd.
  Ik heb niets, maar dan ook NIETS overeen met iets wat men “nederlander” noemt. Ik ben ik (in realiteit).
  Vreemd dat dit simpele gegeven niet eerder opvalt.
  Dit gaat onze boodschap echt verder helpen.

 8. @Oscar [8]:
  Het “gij zult niet generaliseren” komt uit de cultuur-marxistische koker en is niet om het individualisme te bevorderen.

  Maar, de cultuur-marxistische koker generaliseerd juist wel en is daarom bijzonder hypocriet dat zij stellen:
  “gij zult niet generaliseren”
  Maar de marxist mag wel generaliseren en discrimineren vanuit centraal communistisch /socialistisch gezag en gedachtegoed.

  Marxisten creëren zelfs nieuwe groepen, door de arbeider te verheerlijken, andersdenkenden te verketteren en te vervolgen.

  Er is een groot verschil tussen het wettelijk verbieden vanuit de politiek van discrimineren door de marxisten en het vrijwillig weigeren te generaliseren vanuit libertarische philosophie.

  Tenminste, zolang ‘individualisme’ volksgemeenschappen en families uit elkaar kan trekken om er ‘wereldburgers’ onder de hoede van de marxisten van te maken.

  Om het voortbestaan van het meest moordadige politieke systeem in stand te houden is het doel van marxisten om onder grote dwang andere loyaliteiten te creeren dan die van de eigen groep.
  Daar hoort een verbod op discriminatie bij, want discriminatie op een anders dan de marxistische geschoeide leer, is een gevaar voor het marxistische systeem.

  Zelf heb ik er ook aan mee gedaan. Een jaartje of 20 geleden was ik een pedanterig mannetje van wie je niet mocht generaliseren.

  Zo was ik ooit ook. Van mij mag je discrimineren, links, rechts of libertariër zijn.
  Zonder dwang je mag zelfs jezelf zijn.
  Ik vind het alleen erg gevaarlijk als een staat zich gaat bemoeien met wie ‘hun massa’ wel en niet mag discrimineren voor of tegen wie dan ook.

  Deze verandering is vooral een politieke verandering. In de decennia na het uitgeven van dit boekje werd het steeds meer taboe iets negatiefs over niet-westerlingen te zeggen en iets positief over westerlingen. Dat heeft met de politieke agenda van de cultuur-marxisten te maken.

  Je kunt iets positiefs zeggen over je eigen eigen cultuur.
  Je kunt iets negatiefs zeggen over je eigen cultuur.
  Je kunt iets positiefs zeggen over over vreemde culturen.
  Je kunt iets negatiefs zeggen over over vreemde culturen.

  Een groot nadeel van onze cultuur vind ik dat het marxisme zo’n groote aanhang heeft gevonden onder de burgers.
  Dat wil niet zeggen dat U en ik marxisme aanhangen, zijn wij uitzonderingen?
  Voor mij is het van passioneel belang dat mensen uit mijn eigen en andere culturen of groepen mij niet als marxist zien.

  Daarom respecteer ik ook de kwaliteiten en standpunten van andere individuen, uit welke cultuur zij ook komen.

  Het doel is de westerse beschaving ten gronde te richten, zodat op de puinhopen hiervan een grote marxistische staat kan worden gebouwd.

  Veel beschavingen, cuturen, groepen, vrijsprekers lijden en hebben geleden, in meer of mindere mate, onder het marxisme.

  Vanuit de geschiedenis bestaat er geen natuurlijke marxistische cultuur.
  (het is eerder een uit de kluiten gewassen geweldadige sekte)
  marxisme vernietigd daarom iedere cultuur en beschaving, niet alleen de westerse.
  Vast staat dat marxisme een enorme invloed heeft en heeft gehad op het verloop van de geschiedenis van de westerse beschaving.

  Nu kan men het artikel vanuit verschillende standpunten bekijken, namelijk:

  1)Hoe had de westerse beschaving eruit gezien als marxisme geen verwoestende invloed had gehad op onze cultuur.

  Dit standpunt vind ik interesant aan dit artikel om eens over na te denken.

  2) Wat is libertarisch moreel, nudat eenmaal marxistische invloeden helaas een feit zijn.

  3) Hoe ziet de toekomst van een vrije samenleving eruit, na de puinhopen die het marxisme reeds heeft achtergelaten

  Daarvoor kun je de geschiedenis erbij halen als standaard, maar terwijl het marxisme zijn vernietigende werking reeds heeft gedaan zou ook een samenleving marxistisch-vrije westerse samenleving door de tijd veranderd zijn.

  al die nihilistische, cultuur-relativistische, waarden-relativistische, anti-westerse, cultuur-marxistische onzin moet eens gauw en grondig worden afgeleerd.

  Ik heb een probleem met moet in dit verhaal.
  Moet is dwang, daar hebben we al teveel van in de westerse beschaving in de vorm van voornamelijk marxistische invloeden.

  Als je spreekt over moeten, overtuig je niemand van de voordelen van een libertarische samenleving.
  Daarom Mag U van mij ook best artikelen schrijven en laten publiceren op vrijspreker en heb ik niet het gevoel dat ik Uw standpunten Moet aannemen.

  Een zoektocht naar wat moreel correct is voor jezelf, in plaats van wat politiek oncorrect is voor de ‘massa’ lijkt me als individualist waardevoller.
  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Libertariër [10]:

  Ik heb een probleem met moet in dit verhaal.

  Met moeten bedoel ik niet dwingen, maar dient te.

  Ongeveer een zelfde soort ‘moeten’ als wanneer Hans-Hermann Hoppe schrijft ‘must’ : Libertarians, in their attempt to establish a free natural social order, must strive to regain from the state the right to exclusion inherent in private property of – een van mijn favoriete citaten van Hoppe – ‘must’ in de volgende zin:
  Libertarians must distinguish themselves from others by practicing (as well as advocating) the most extreme form of intolerance and discrimination against egalitarians, democrats, socialists, communists, multiculturalists, environmentalists, ill manners, misconduct, incompetence, rudeness, vulgarity, and obscenity.

  Natuurlijk bedoelt Hoppe geen dwang.

  En hier ook niet:
  […]true libertarians must visibly and ostentatiously dissociate themselves from the false multicountercultural and anti-authoritarian egalitarian left-libertarian impostors.

  Moeten wil niet zeggen dwingen.

  Voor mij is het van passioneel belang dat mensen uit mijn eigen en andere culturen of groepen mij niet als marxist zien.

  Dat vind ik zeer herkenbaar. Juist omdat het (cultuur-)marxisme zo algemeen is, is het van belang om jezelf nadrukkelijk als een niet-marxist te manifesteren. Ook als dat leidt tot het niet (meer) aardig gevonden worden of zelfs vijandige reacties. Pas als er steeds meer mensen in het openbaar nadrukkelijk afstand nemen van alle cultuur-marxistische onzin die de afgelopen 100 jaar de cultuur verminkt heeft kan het salonfähig worden geen cultuur-marxist te zijn.

  Daarom ook: opkomen voor de westerse beschaving, leve het kapitalisme en weg met het socialisme/democratie/mensenrechten/weg-met-ons/feminisme/anti-racisme/multi-cul/islamofilie/gay-hysterie en wat dies meer zij.
  Libertariër [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Liberty 5-3000 [11]:

  Waarom is dit zo belangrijk voor U?
  Dat zou interessante Self-inzichten kunnen opleveren lijkt mij.

  Puur eigenbelang!
  1) Ik wil niet gezien worden als een gehersenspoeld sektelid door individuen uit mijn directe netwerk, dan ben ik tijdens discussies niet meer geloofwaardig.

  2) In mijn priveleven bied ik hulp aan mensen. Het steekt mij enorm als iemand stelt dat ik verplicht zou zijn om die hulp te bieden, dat is niet zo, het is mijn keus.
  Ik heb er danwel persoonlijk belang bij om mensen te helpen, maar er is geen doctrine waaruit ik motivatie put.

  Graag ontvang ik persoonlijk waardering voor mijn hulp en dat was nooit mogelijk geweest als ik marxist zou zijn, die doet immers altijd alles alleen maar doet voor het “algemeen goed”.

  @Oscar [12]:

  Met moeten bedoel ik niet dwingen, maar dient te.

  Ik dien het uiteraard ook niet om met U eens te zijn, of U met mij 😉

  Dat vind ik zeer herkenbaar. Juist omdat het (cultuur-) marxisme zo algemeen is, is het van belang om jezelf nadrukkelijk als een niet-marxist te manifesteren.

  Dat vind ik ook belangrijk. Ik manifisteer dat tijdens discussies op een manier dat ik zeer positief ben over de libertarische philosophie waar ik erg aan hecht.

  Ik zou ook het marxisme onderuit kunnen halen (negatief) maar dan overtuig ik aanhangers van die doctrine niet mee.

  Daarom ook: opkomen voor de westerse beschaving, leve het kapitalisme en weg met het socialisme/democratie/mensenrechten/weg-met-ons/feminisme/anti-racisme/multi-cul/islamofilie/gay-hysterie en wat dies meer zij.

  Deze termen doen me denken aan dit artikel:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/06/wat-we-zeggen-manipulatie-van-woorden-deel-2/

  Nu stel ik liberterisme boven mijn (inderdaad door marxisme verwoeste) westerse achtergrond.
  Als dat voor U andersom ligt, schrijf positief over de westerse beschaving en laat andere beschavingen / culturen lettelijk links liggen.
  Zij staan immers in balans en zo overtuigd U vast meer mensen.

  Het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid.
  Als U cultuur-marxisme haat, negeer het dan liever.
  Dat geeft ruimte om positiever te zijn over Uw libertarische standpunten en de westerse cultuur.

  De dingen roepen omdat het niet mag volgens de cultuur-marxisten is niet moeilijk.
  Bedenk ook dat er enkele raakvlakken zijn met libertarisme, met enorme verschillen in interpretatie, motivatie en vooral uitvoering van die raakvlakken.
  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Libertariër [13]:

  Als U cultuur-marxisme haat, negeer het dan liever.

  Niet alleen negeren. Cultuur-marxistische opvattingen dienen ook uitgedaagd te worden. Uitingen van socialisme, democratie, feminisme en multi-culturalisme dienen actief te worden bestreden.

  Nu stel ik liberterisme boven mijn (inderdaad door marxisme verwoeste) westerse achtergrond.

  Voor mij is cultuur-conservatisme en libertarisme dermate met elkaar verweven dat ik het niet los van elkaar wil zien.

  Conservatives today must be antistatist libertarians and, equally important, libertarians must be conservatives – Hans-Hermann Hoppe

 12. Conservatives today must be antistatist libertarians and, equally important, libertarians must be conservatives – Hans-Hermann Hoppe

  U bent waarschijnlijk een voorstander van het Paleolibertarism http://en.wikipedia.org/wiki/Paleolibertarianism

  Ik mij slechts deels hierin vinden.

  Uitingen van socialisme, democratie, feminisme en multi-culturalisme dienen actief te worden bestreden.

  Libertarisme streeft naar een vrijwillige samenleving zonder geweld.
  Volgens mij is enige manier om dat te bereiken door mensen te overtuigen en vooral niet buiten het libertarisch gedachtengoed te sluiten.

  Het actief bestrijden van socialisme, democratie, multi-culturalisme, feminisme (etc etc) zal niet zonder geweld gaan, of door mensen uit te sluiten.

  Klopt dat?

  @hugo van reijen [15]:

  Dat vind ik ook 😉
  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 13. “Marokko heeft van alle Barbarijsche landen de gunstigste ligging, den vruchtbaarsten bodem en het gezondste klimaat, maar tevens de slechtste regeering. De zuiver mohammedaansche bevolking is onverdraagzaam. In het binnenland kan geen christen of jood zich in ‘t openbaar vertoonen, zonder als “ongeloovige hond” gescholden of bespogen te worden.”

  Beste schrijver uit den jare 1899 A.D. Helaasch is er ten onzen tijde niet veel veranderd, zij het, dat den hoogbeschaafden Europeaan thans ook in eigen land voor “ongeloovigen hond” kan worden uitgescholden. Hieraan debet is de enorme binnenhaalst van juist die Marokkanen, die den Franschen taal niet machtig waren. De slechte eigenschappen hebben zich hierdoor juist in Europa kunnen versterken.

 14. @Libertariër [16]:

  U bent waarschijnlijk een voorstander van het Paleolibertarism

  Jazeker. Ik ben, net als Mises, Rothbard en Hoppe (eigenlijk het grootste deel van de Oostenrijkse School, namelijk ook Hülsmann, Woods, Tucker, Rockwell, Huerta de Soto…noem maar op) cultuur-conservatief. Ik heb met (post-)randianisme, het ‘verlichtings-liberalisme’ en ‘cultuur-progressief’ libertarisme erg weinig. Ik verkies hogere vormen van cultuur ver boven banaliteiten en ben een warm voorstander van een rechtsorde, sterke gezinnen en families, tradities, de kerk, elites, autoriteit en wellevendheid. Ik verafschuw anarchie, hedonisme, atheisme, nihilisme, de voortbrengselen van het (cultuur-)marxisme (politieke correctheid, egalitarisme, feminisme, multi-cul), slechte smaak (en de neiging van sommige mensen om middelmatige cultuuruitingen gelijk te stellen aan hogere) en vulgair gedrag. Mijn ontwikkeling als cultuur-conservatief en als libertarier zijn gelijk op gegaan en voor mij niet te scheiden.

  Dat artikel dat Lew Rockwell in 1990 schreef over ‘paleolibertarianism’ is de moeite waard te lezen. Dan zal u ook meer van de achtergrond begrijpen en waarom het – nog steeds – nodig is als tegenwicht ten aanzien van de (quasi-)libertinisten, ‘vrijdenkers’, fanatieke anti-theisten, prostituees, drugsgebruikers, cultuur-progressieven, crypto-cultuur-marxisten, nihilisten en hedonisten in de libertarische beweging.

  Het actief bestrijden van socialisme, democratie, multi-culturalisme, feminisme (etc etc) zal niet zonder geweld gaan, of door mensen uit te sluiten.

  Mensen uitsluiten hoort bij eigendomsrechten. Vrijheid van associatie hoort bij eigendomsrechten. Men dient socialisme, democratie, feminisme, multi-culturalisme etc. etc. actief te bestrijden en de aanhangers van deze ideologiën ook. Uiteraard dient men hun fysieke integriteit in tact te laten, want natuurlijk dient de strijd zonder agressief geweld te worden gevoerd.

  Discriminatie is onlosmakelijk verbonden met eigendomsrechten. Hoppe ‘voorspelt’ (en staat voor):
  Left-libertarians and multi- or countercuiturallifestyle experimentalists,
  even if they were not engaged in any crime, would once again have to pay a price for their behavior. If they continued with their behavior or lifestyle, they would be barred from civilized society and live physically separate from it, in ghettos or on the fringes of society, and many positions or professions would be unattainable to them. In contrast, if they wished to live and advance within society, they would have to adjust and assimilate to the moral and cultural norms of the society they wanted to enter.

  En: There can be no tolerance toward democrats and communists in a libertarian social order. They will have to be physically separated and expelled from society. Likewise, in a covenant founded for the purpose of protecting family and kin, there·can be no tolerance toward those habitually promoting lifestyles incompatible with this goal. They-the advocates of alternative, non-family and kin-centered lifestyles such as, for instance, individual hedonism, parasitism, nature-environment worship, homosexuality, or communism-will have to be physically removed from society, too, if one is to maintain a libertarian order.

  Natuurlijk dienen er mensen uitgesloten te worden. Geen uitsluiting, geen eigendom. En buitendien is vrijheid kwetsbaar.

  @Hub Jongen [17]:

  En het is mogelijk om te boycotten, geen zaken te doen, iemand te weigeren om een voet op je grondgebied te zetten, iemand te vermanen, etc. etc. er zijn genoeg mogelijkheden om zeer intolerant te zijn (tot en met een vorm van verbanning toe) tegen mensen zonder dat er sprake is van de initiatie van geweld. En uiteraard dient daarnaast ook de geestelijke strijd tegen democraten, socialisten, multi-culti’s en wat Murray Rothbard ‘nihilo-libertarians’ en ‘modal’ libertarians noemde door te gaan. En dat hoeft wat mij betreft niet louter op filosofisch vlak. Hoewel wijsbegeerte natuurlijk goed gebruikt kan worden om bijvoorbeeld democratie als iets walgelijks en abjects neer te zetten. Met alleen goede argumenten is de actieradius kleiner dan dat je het voor elkaar kunt krijgen dat mensen ook een fysieke, emotionele, afkeer krijgen van bijvoorbeeld democratie. Afkeer, angst en een fysiek onpasselijk gevoel. Het is prima om te demoniseren, maar dan met dit verschil dat het in het geval van democratie het werkelijk om iets demonisch gaat. Het moet erg unsalonfähig worden in het openbaar te verklaren voorstander te zijn van een democratie.

  Wat ook goed kan helpen is om bijvoorbeeld socialistische opvattingen, behalve aan slechtheid, te koppelen aan domheid. Mensen worden niet graag dom gevonden, mensen worden niet graag slecht gevonden. Het aller, allermooiste zou zijn een combinatie: emotionele-en fysieke afkeer, angst, gelijk stellen met slechtheid en lelijkheid en domheid koppelen aan het aanhangen van de desbetreffende abjecte ideologie. En uiteraard daarbij ook het nuchtere, rationele, inzicht dat de desbetreffende ideologie niet ethisch is en niet werkt (ja, zelfs catastrofaal is).

  Tegelijkertijd helpt het om je van je allerhartelijkste en allerbeminnelijkste kant te laten zien. Uit je daden blijkt zin voor de deugd. Er is humor, er is aandacht en er is warmte. De mensen met wie je om gaat vinden je een toffe peer. En dan blijk je uiteindelijk dus libertarisch/een voorstander van non-agressie te zijn. … Ik heb gemerkt dat als mensen je anti-pathiek vinden, ze eerder geneigd zijn je gedachtengoed ook anti-pathiek te vinden. En omgekeerd: dat mensen omdat ze je gedachtengoed anti-pathiek vinden, de neiging hebben ook de persoon anti-pathiek te vinden. Iets soortgelijks gaat op voor sympathie. Daarom is charismatisch leiderschap ook zo belangrijk.
  Libertariër [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Libertariër [20]:

  Ik noem een aantal zaken op die belangrijk zijn voor de gedachtenvorming van mensen. Dat is niet enkel gebaseerd op een goede theorie (qua theorie zit het met het libertarisme wel snor), maar ook op andere zaken. Dus is het afschilderen van socialisme als iets slechts, iets diabolisch en iets gruwelijks en charismatisch leiderschap – bijvoorbeeld – belangrijk voor u…ik denk het wel.

  Een soort “libertarische Fortuyn” (uiteraard zonder de linkse kogels) of een soort Ron Paul (maar dan wel een die charisma heeft) zou wonderen kunnen doen.

 16. “Wat ook goed kan helpen is om bijvoorbeeld socialistische opvattingen, behalve aan slechtheid, te koppelen aan domheid. Mensen worden niet graag dom gevonden, mensen worden niet graag slecht gevonden.”

  Werkt dat echt? De opvattingen van de PVV zijn vaak met domheid en slechtheid gekoppeld. Maar heeft dat de populariteit van de PVV vergroot of verkleind? Ik denk zelf dat het de PVV alleen maar populairder gemaakt heeft. In ieder geval niet minder populair.

  “Likewise, in a covenant founded for the purpose of protecting family and kin, there·can be no tolerance toward those habitually promoting lifestyles incompatible with this goal. They-the advocates of alternative, non-family and kin-centered lifestyles such as, for instance, individual hedonism, parasitism, nature-environment worship, homosexuality, or communism-will have to be physically removed from society, too, if one is to maintain a libertarian order.”

  Je zou denken, dat bij dat beschermen van gezinnen geen coffeeshops horen. Toch zijn er in mijn wijk zowel coffeeshops als straten met gezinnen met kinderen. Blijkbaar hechten de ouders meer waarde aan de prachtige statige panden in de buurt, de speelpleintjes in andere straten of de goede bereikbaarheid…. Hoe zou dit alles veranderen in een libertarische samenleving? De buurtbewoners kunnen er toch niet zoveel aan doen. Bovendien lijkt het alsof ze er niet heel veel waarde aan hechten…

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Rechtse Rakker [23]:

  Ik denk dat de PVV als dom, slecht en verdorven afschilderen ook aardig wat potentiele kiezers heeft weggehouden. Mensen die nu bijvoorbeeld op de SP stemmen. Het als dom, slecht en verdorven afschilderen van iets helpt. Ook al is het een beetje.

  En daarbij: het socialisme is dom, slecht en verdorven.

  Hoe zou dit alles veranderen in een libertarische samenleving?

  Ja. Alleen al het feit dat in een libertarische samenleving discriminatie niet met geweld wordt afgestraft zal al tot ingrijpende veranderingen leiden. En daarbij zijn zaken als een onverschillige houding ten aanzien van coffeeshops ook zaken die passen bij deze tijd, waar de samenleving in terecht is gekomen na meer dan 100 jaar massademocratie.

  De buurtbewoners kunnen er toch niet zoveel aan doen.

  Nu gaat alles via de gemeentelijke overheid die vergunningen afgeeft etc. In een vrije samenleving zal uiteindelijk de coffeeshop komen in een buurt met vooral gebruikers. Als het concept van een cannabis-coffeeshop al kans van slagen heeft in een vrije samenleving. Natuurlijk zal er altijd behoefte blijven aan het blijven hangen in een of ander etablissement, daarom bestaan er naast slijters ook bars waar alcohol wordt geschonken, maar ik verwacht dat in een vrije samenleving het grootste deel van de drugshandel via drugswinkels zal verlopen. Ik voorzie een soort ‘Las Vegassen’ met drugswinkels, coffeeshops, bordelen, sexshops en gokhallen. Maar ik denk dat het uiteindelijk een vrij marginaal verschijnsel* zal worden zodra de beschaving weer aardig op peil is.

  * verdwijnen zal het nooit; de behoefte om op een instant manier je bewustzijn te veranderen (drugs) zal blijven, gokken zal blijvende aantrekkingskracht op bepaalde mensen uitoefenen. Om over de behoefte op eenvoudige wijze (gewoon geld betalen) seks te kunnen hebben met een fysiek aantrekkelijke vrouw (of schandknaap) nog maar te zwijgen.

  Bovendien lijkt het alsof ze er niet heel veel waarde aan hechten…

  Dat is de huidige situatie. Dat gaat ongetwijfeld veranderen zodra er een poosje vrijheid is. Speerpunten van de huidige heersende klasse zullen verstompen. Alles waar nu actief propaganda voor wordt gemaakt door de overheid en haar mantelorganisaties (anti-discriminatie, multi-cul, klimaatgekte, etc.) zal binnen de kortste keren sterk gemarginaliseerd worden. Alleen al het verdwijnen van publieke omroepen en publiek onderwijs zal uitwassen als anti-discriminatie, multi-cul en klimaatgekte, die immers niet veel meer dienen dan de overheden en hun belangen (en hun favoriete sectoren), sterk indammen. Er zullen natuurlijke elites ontstaan. Er zal concurrentie zijn in non-agressieve zaken. Dat zal uiteindelijk ook tot een verbetering van de smaak leiden. Je zult een ander soort rijken krijgen. Veel minder rijke patjepejers met een even banale smaak als de gemiddelde proleet. Bij andere waarden horen ook andere normen. Op allerlei gebied. Door meer eigen verantwoordelijkheid zullen mensen meer volwassen worden en zal ook een verschijnsel dat zich heden ten dage vaak voordoet, de eeuwige adolescent, geleidelijk steeds minder worden.

 18. “Als het concept van een cannabis-coffeeshop al kans van slagen heeft in een vrije samenleving.”

  Waarom zou dat geen kans van slagen hebben in een vrije samenleving?

  “Maar ik denk dat het uiteindelijk een vrij marginaal verschijnsel* zal worden zodra de beschaving weer aardig op peil is.”

  Blijkt dat ergens uit? Er zijn toch altijd mensen die zich aan gedrag bezondigen wat niet goed ligt bij een groot deel van het volk. Zouden mensen minder drugs gaan gebruiken als de heersende opvattingen over drugs veranderen? In de VS zijn de heersende opvattingen over drugs toch ook anders? Daar wordt toch zeker niet minder drugs gebruikt?

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 19. @Rechtse Rakker [25]:

  Coffeeshops bestaan bij de gratie van een staat die gedoog-verkooppunten aanwijst. In een vrije samenleving zullen coffeeshops de concurrentie aanmoeten met drugswinkels. Maar zoals ik reeds schreef, ook bars waar alcohol wordt verkocht bestaan naast slijters.

  Blijkt dat ergens uit? Er zijn toch altijd mensen die zich aan gedrag bezondigen wat niet goed ligt bij een groot deel van het volk.

  Natuurlijk. Marginaal verschijnsel wil dan ook niet zeggen: verdwijnen.

  Daar wordt toch zeker niet minder drugs gebruikt?

  De VS is geen vrije samenleving. In de 19de eeuw, toen drugs niet illegaal waren en de bevolking in het westen veel minder infantiel dan tegenwoordig, was drugs een marginaler verschijnsel dan nu.

  Ik verwacht dat in een vrije samenleving vooral in het begin een opleving van het drugsgebruik zal zijn, om daarna af te nemen tot een niveau onder dat van de 19de eeuw. In sommige gebieden zal drugsgebruik nagenoeg verdwijnen.

  Het is ook te verwachten dat er een soort ‘afvoerputjes’ komen waar de drugsgebruikers, pooiers, prostituees, hedonisten, sado-masochisten, liefhebbers van popmuziek, potloodventers, beoefenaars van abstract-expressionistische ‘kunst’, tattooisten, piercingdragers, hippies, stinktruien, lapjeshonden, rappers, graffitispuiters, sociaal-democraten, modal-libertarians, homoseksuelen, multi-culti’s, parasieten en anderen met een alternatieve ‘lifestyle’ die marginaal geworden is in de beschaafde samenleving, samen zullen klitten. Dus niet alleen ‘Las Vegassen’, maar ook hele ‘Tokkiegebieden’ waar tuig met randgroepen van soortgelijke slag kan hokken, handelen en samen hun vulgaire hobbies kunnen botvieren zonder de beschaafde wereld er mee lastig te vallen. Doordat ik verwacht dat vrijheid de verlaging van de tijdsvoorkeur in gang zou zetten en daarmee een sterkere volwassenheid en een grotere ontwikkeling bij de bevolking verwacht ik echter dat deze gebieden vrij marginale verschijnselen zullen zijn. Meer gebieden die lijken op Zwitserland en minder gebieden die lijken op een Britse asowijk, iets in die geest.
  Rechtse Rakker [27] reageerde op deze reactie.
  Libertariër [28] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [32] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [26]:

  Klinkt overtuigend. Maar hoe zal het dan gaan met vrouwen? Ik neem aan, dat er in een libertarische samenleving geen alimentatie zal zijn. Maakt dat vrouwen niet erg kwetsbaar? Als zij ervoor kiezen niet (of veel minder) te gaan werken, als ze kinderen krijgen. Dan zijn ze flink de klos als hun man ze in de steek laat voor iemand anders…. Is dat niet onrechtvaardig?

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [26]:

  Ik verwacht dat in een vrije samenleving vooral in het begin een opleving van het drugsgebruik zal zijn, om daarna af te nemen tot een niveau onder dat van de 19de eeuw. In sommige gebieden zal drugsgebruik nagenoeg verdwijnen.

  Dat verwacht ik ook.
  Niet alleen met drugsgebruik, ook discriminatie, intollerantie van culturen en levensbeschouwingen zal op termijn in nagenoeg alle gebieden verdwijnen.

  De staat is het orgaan dat bevolkingsgroepen verplicht tot elkaar veroordeeld door discriminerende wetten, verordeningen, belastingen, subsidies, onmorele inkomensherverdeling en propaganda.
  Hieruit ontstaat de drang naar discriminatie.

  Nu mag men niet discrimineren volgens de wet van de staat.
  In een vrije samenleving zal er eerst een opleving van discriminatie zijn, waarna dit plaats zal maken voor een veel bredere vrijwillige acceptatie van andere culturen en levenbeschouwingen.

  De noodzaak van een (algemeen) leider die zich namens een (waarschijnlijk selecte) groep rasisten actiever bezig gaat houden met het ‘demoniceren’ van (cultuur-) marxisten en andere andersdenkenden vind ik dan ook volstrekt onnodig.

 22. @Rechtse Rakker [27]:

  Alleenstaande moeders worden in een vrije samenleving niet gesubsidieerd. Alleen al daarom zullen er minder alleenstaande moeders zijn in een vrije samenleving.

  Ja, vier kinderen van vier verschillende mannen zou een stuk minder vaak voorkomen. Stabiele relaties zullen vaker voorkomen.

  En nee, dat is niet onrechtvaardig. Onrechtvaardig is het dat er sociaal ongezonde situaties gesubsidieerd worden. In een vrije samenleving betalen onverantwoordelijke relatie-experimentalisten weer een prijs voor hun onverantwoordelijke gedrag.

 23. “In een vrije samenleving betalen onverantwoordelijke relatie-experimentalisten weer een prijs voor hun onverantwoordelijke gedrag.”

  Vooral de vrouwelijke onverantwoordelijke relatie-experimentalisten betalen een prijs. Mannen die hun gezin thuis verlaten voor een nieuwe vriendin, komen er vrij makkelijk vanaf. Ze worden in een vrije samenleving natuurlijk wel iets meer aangekeken op een dergelijke keuze. Maar financieel merken ze er niet veel van.

  Alleen zou het niet nog beter zijn als een man die zijn gezin verlaat verplicht allimentatie aan de vrouw moet betalen. Wat is daar op tegen? Als hij de keuze maakt om vreemd te gaan of anderszins zijn vrouw in te ruilen voor een ander, dan mogen de financiele consequenties toch ook voor hem zijn?

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.