Redactie: Wij zitten een beetje omhoog met de volgende inzending. Verreweg de meeste libertariërs beschouwen de wereld en het bestaande vanuit puur rationele beginselen. “Geloven”, iets aannemen op gezag van wie dan ook, past daar niet in.

Een artikel “Bedonderd door de kerk” slaat dan ook meten aan. Maar als dan ik het artikel ineens Jezus op de proppen komt, weten we er niet goed raad mee. In plaats van het artikel meteen af te keuren, hebben we deze keer besloten om het eerst aan onze lezers voor te leggen en om commentaar te vragen. Te meer daar er een aantal interessante gegevens over de ontwikkeling in staan.

 

Bedonderd door de kerk

Hoe de kerk u een rad voor de ogen draait.

Vraag voor de kerkgaande medemens: Wist u dat u bedonderd wordt door de kerk?

In het geval u zich gelovig acht en u in lijn met de heersende opinie vindt dat een christen regelmatig naar de kerk zou moeten gaan, is het volgende waarschijnlijk verbijsterend: Datgene wat heden ten dage gepresenteerd wordt als christendom, heeft weinig tot geen overeenkomst met wat Jezus en de apostelen onderwezen. Sterker, u maakt zich schuldig aan een zonde, waarvan u zich dringend moet bekeren!

Lees en huiver…

Het ontstaan van de kerk

Toen Jezus op deze aarde rondliep, had hij regelmatig aanvaringen met de religieuze specialisten van Zijn tijd. Het was niet zonder reden, dat de geestelijkheid ervoor zorgde dat Hij gekruisigd werd. Immers, Jezus maakte duidelijk dat de principes van God geheel anders waren dan de leringen van mensen. Hypocrisie kwam aan het licht.

Na de kruisiging, hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest ontstond de eerste gemeente. Een groep van mensen die leefde onder de heerschappij van de Romeinen en tegelijk als staatsburgers in en van het koninkrijk van God. Enerzijds in bepaalde politieke omstandigheden, anderzijds onder de heerschappij van God. Dat conflicteerde met elkaar, omdat de politieke machthebbers goddelijke verering vereisten. Deze staatsburgers van het koninkrijk van God konden dit soort eisen natuurlijk niet inwilligen. Het gevolg was vervolging.

Hoewel deze volgelingen van Jezus elkaar op allerlei plaatsen ontmoetten, gedroegen zij zich vooral als een volk, een huisgezin van God op planeet aarde. Er was geen sprake van een instituut en handelingen waren (nog) geen rituelen of sacramenten zoals we die vandaag de dag kennen.

Grieks denken en Romeins handelen

In het (oud) Grieks ofwel heidens denken staat de mens centraal, ofwel is de mens het uitgangspunt. In het Hebreeuws of bijbels denken, staat onze Schepper centraal, ofwel is Hij het uitgangspunt. Dat is nogal een verschil. Daarnaast hadden de oude Grieken de gewoonte om zaken uit hun context weg te halen, om ze afzonderlijk van elkaar te analyseren. Vanuit die afzonderlijke delen werd getracht een totaalbeeld te vormen. In het Hebreeuwse denken, werkt dit precies andersom. Vanuit een totaalbeeld wordt bezien hoe de details in het geheel passen. Hoewel dit simplistisch is weergegeven, gaat het erom dat er een enorm verschil is tussen heidens en bijbels denken. De uitgangspunten verschillen fundamenteel.

De Romeinen hebben allerlei gebruiken van omliggende volken overgenomen. Aan hen hebben we veel van onze tegenwoordige structuren te danken, zoals een decimaal stelsel, een latijns alfabet, een systeem van rechtspraak en meer. In de 4e eeuw werden verschillende heidense en menselijke gebruiken samengevoegd, overgoten met een christelijk sausje en voilà; daar was het nieuwe christendom. Een instituut, onder bescherming van de (Romeinse) staat. Aldus ontstond de kerk van Rome, een instituut wat behalve religieuze ook politieke doelstellingen nastreefde en later koningen aan haar heeft onderworpen. Een door mensen geschapen organisatie die het organisme van het lichaam van Christus wenste te overheersen en zelfs vervangen. De Romeinse versie van de katholieke (= algemene) christelijke kerk is net als de islam een religieus systeem, wat vermengd is met politieke ambities.

De kerk van Rome bevatte allerlei heidense denkwijzen en gedragspatronen die we vandaag de dag terugzien in de christelijke kerk. Deze zijn onder meer de scheiding tussen geestelijken en leken, de scheiding tussen profaan en geestelijk leven (middels kerkgebouwen en de van oorsprong heidense wetenschap genaamd theologie) en ‘onderwijs’ via de heidense spreekkunst van retoriek. Terwijl God bij de schepping de zaterdag (sabbath) heeft geheiligd ofwel apart gezet als rustdag, ontheiligde deze Romeinse kerk deze dag bij haar ontstaan, om haar te vervangen door een dag die als heilig bekend stond vanwege de verering van de heidense zonnegod. Daar is uiteraard meer over te vertellen, zie de onderstaande linkjes.

De reformatie in de 15e en 16 eeuw heeft getracht de bezem door de heidense gebruiken te halen. Zoals echter uit de voorgaande tekst blijkt, is dat niet gelukt. Men heeft immers bepaalde basale gedragspatronen in een andere vorm gehandhaafd. Ook werd de protestante kerk direct weer verweven met de staat, terwijl Jac 4:4 zegt dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God impliceert! Omdat de reformatie aardig samenviel met de opkomst van de boekdrukkunst, kon men wel de Bijbel in de volkstaal beschikbaar maken. Alleen al dat heeft grote positieve gevolgen gekregen. De zogenaamde Textus Receptus (een verzameling van Hebreeuwse en Griekse bronteksten) die toentertijd werd gebruikt voor de kwalitatief zeer goede bijbelvertalingen, werd door het concilie van Trente echter verboden voor gebruik. Hierdoor werden latere bijbelvertalingen gebaseerd op slechte manuscripten en is het vandaag de dag moeilijk om nog een betrouwbare Bijbel te vinden. In Nederland is de enige betrouwbare de Statenvertaling. De overige vertalingen laten kort samengevat informatie weg, of vervormen die. Het is maar dat u het weet…

Als eindresultaat zien we in de tegenwoordige tijd allerlei gewoonten, gebruiken en denkwijzen waarvan verondersteld wordt dat ze christelijk zijn, die echter geen enkele wortel hebben in de Bijbel. Wanneer we dit soort dingen gaan wegknippen, tsja, wat houden we dan nog over? In feite alleen de betrouwbare (hoewel niet volkomen) bijbelvertalingen die zijn gemaakt tijdens de reformatie. Maar zelfs onze Israëlische wortels weten we niet meer te vinden. Wie beseft bijvoorbeeld nog dat het woord Jood (Duits: Jude) een verbastering is van Juda, een stam uit het volk Israël? Uiteindelijk staan u en ik meer met lege handen, dan we zouden wensen en mogelijk beseffen.

Terug naar een zuiver en solide fundament

Aangezien alles wat christenen tegenwoordig plegen te geloven en praktiseren gebaseerd is op menselijke leringen, is ook alles wat daarop werd gebouwd waardeloos. Er is dan ook maar èèn oplossing; afbreken die zooi (het christendom dus) en een nieuw fundament aanleggen waarin Jezus deze keer niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktijk onze gehoorzaamheid gaat krijgen. Maar alvorens dit fundament aangelegd kan worden, moet eerst gekeken worden of er wel de juiste ondergrond is. Daarvoor moeten we terug naar de Hebreeuwse manier van denken. Ik kan u verzekeren, dat een ongelovige of zelfs een kind meer in staat is de logica van het onderstaande te ontdekken dan een geconditioneerde kerkganger, dus, doe uw best om het nu volgende te begrijpen!

 1. Iedere wens om het denken en leven in te vullen, anders dan hetgeen onze Schepper wenst, is een daad van vijandschap tegen God.
  Immers, God is onze Schepper en daarmee de rechtmatige eigenaar van deze aarde, ons lichaam en ons leven. Oneigenlijk gebruik kan daarom door Hem terecht opgevat worden als een belediging en is per definitie strafwaardig.
  1 Sam 15:23 noemt weerspannigheid (tegen God) de zonde van toverij en ongezeglijkheid de zonde van afgoderij.
 2. Ieder beeld van God of godsbeeld wat mensen zelf hebben geconstrueerd, is een belediging voor God en afgoderij.
  Ook wie (karakter)eigenschappen van God weglaat, toevoegt of vervormt, beledigt God. In zekere zin is dit ook een vorm van afgoderij, omdat mensen zo hun eigen ‘god’ samenstellen, een afgeleide van de God die zich in de Bijbel openbaart. Het maken van een fysiek, zichtbaar beeld is heel duidelijk afgoderij. Het is echter niet relevant of mensen een fysiek beeld vereren, of een door mensen bedachte ‘god’. Waar het om gaat, is dat het menselijke denken het uitgangspunt is in plaats van de openbaring van God en het leren kennen van Hem. Dat is het principe van afgoderij, dat is waar afgoderij om gaat.
 3. Iedere vorm van godsdienst, die door mensen is bedacht / samengesteld, is afgoderij.
  Zelfs bij kleine afwijkingen. Denk behalve aan het gouden kalf ook aan de zonen van Aäron, die naar eigen inzicht met vreemd vuur aan de slag gingen. Het uitgangspunt van godsdienst dient te zijn, dat God beslist hoe Hij gediend wil worden. Terwijl maar al te vaak mensen een ander uitgangspunt hebben, namelijk dat men haar godsdienst naar eigen inzicht wil vormgeven. Hoewel hier mogelijkerwijs sprake is van goede bedoelingen, wordt hier een ander fundament of uitgangspunt zichtbaar. Dergelijke afgoderij kan lang onopgemerkt blijven. Zelfs David, een ‘man naar God’s hart’ tolereerde de verering van de koperen slang van Mozes (2 Kon 18:1-4). Of merkte die niet op. Het is daarom niet ondenkbaar dat het ook u en mij kan overkomen. Waakzaamheid is geboden!

Zelfs wanneer u alleen het laatst genoemde punt zou laten doordringen in uw geconditioneerde belevingswereld, wordt duidelijk dat alle vormen van godsdienst c.q. religieuze systeem die we vandaag de dag kennen door mensen zijn bedacht en gestructureerd.

De conclusie is dan ook, dat we met z’n allen effectief bedonderd zijn door de kerk! 

Ingezonden door Nico

Verdere naslag:

35 REACTIES

 1. Interessant. Maar ik heb wel een vraag:

  “Het uitgangspunt van godsdienst dient te zijn, dat God beslist hoe Hij gediend wil worden.”

  Waarom wil God zonodig gediend worden? Heeft een almachtige dat nog nodig dan? Of is het voor de kick van zich superieur te voelen? Was God niet oneindig goed? Hoe verhoudt de arrogantie om gediend te willen worden (terwijl het technisch niet nodig is voor een almachtige) zich tot oneindige goedheid?

  Graag a) een logisch consistent antwoord
  b) verwijzingen naar “bewijzen” want u schijnt immers precies te weten wat God nou wel of niet wil, dus dan kan u dat vast staven met materiaal dat boven elke twijfel verheven is.

  Dank bij voorbaat, O profeet!

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 2. “alle vormen van godsdienst c.q. religieuze systeem die we vandaag de dag kennen door mensen zijn bedacht en gestructureerd.”

  In mijn levensbeeld is de hele realiteit een door de mensen gestructureerd beeld. Daar hang ik meer de filosofie aan, dan eender welke Godsdienst.

  Vwb de RK kerk; een organisatie die de 10 Geboden zou moeten nastreven, zoals men ze verkondigt en daarnaast op grote schaal kindermisbruik en zoiets als de inquisitie in praktijk brengt is idd een organisatie die haar leden bedonderd.

  Hoe het dan wel zou moeten? Tja, dat hoop ik voor het einde der dagen nog eens te bedenken.

 3. @Scrutinizer [1]: Het artikel is geschreven voor een bepaald publiek, waarvan ik niet weet of dit op vrijspreker.nl bereikt wordt. Toch is het geplaatst, omdat het ook voor derden interessant kan zijn, zij het vanuit een ander perspectief.

  Het doel van dit artikel is primair, om mensen die naar een kerk gaan te laten zien, dat hun religieuze bezigheden op een heel basaal niveau een bepaalde toets niet kunnen doorstaan.

  Het neveneffect van dit artikel is, dat mensen die bepaald geen fan van kerken zijn nu een zinnig handvat hebben om op basis van een zeer basale argumentatie te laten zien dat kerkgang onzin is, net als diverse religieuze gewoonten en gedacxhten.

  Het artikel betoogt met een heel basale logica, dat als er een Schepper bestaat, Hij daarmee ook eigenaar is en degene die uiteindelijk ook alle normen vaststelt. Hoe die normen er inhoudelijk uitzien, is een ander onderwerp. Vanuit die logica valt alle georganiseerde religie door de mand, omdat de bezigheden in kwestie immers door mensen zijn bedacht en opgezet.

  Op dit heel basale niveau hou ik het graag. Tot hier beperk ik het dus in dit artikel en later in event. comments. Het artikel is immers bedoeld om mensen op een heel basaal niveau iets aan te reiken om over na te denken.

  Ik zou mijzelf als een libertariër omschrijven, die vrijheid op prijs stelt en wars is van dwang. Geen overheid, noch religieus systeem zou een bepaalde levensovertuiging aan anderen moeten opdringen of zelfs opleggen. Let op dat het woord ‘levensovertuiging’ synoniem is voor ‘religie’. Atheïsme is daar een variant van, immers, een levensovertuiging c.q. religie kan ook gebaseerd zijn op het geloof dat God niet bestaat. Daarmee is ook atheïsme een religieus systeem. Hoewel dit een zijspoor is, meld ik het toch even, omdat religieus fanatisme echt niet alleen uit de hoek komt van mensen die goden vereren.

  Wat mij interesseert is wat een rechtgeaarde libertariër vindt van dit artikel, in die zin dat er kennelijk krachten aan het werk waren die een grote groep van mensen een religieus systeem in hebben gemanipuleerd. In de tegenwoordige tijd vindt datzelde proces overigens nogmaals plaats, momenteel wordt de maatschappij weer een andere levensbeschouwing aangepraat. Maar dat is dan voer voor een ander artikel 😉

  Jerry [11] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [12] reageerde op deze reactie.
  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 4. Hierarchy is een natuurlijk gegeven. Omdat alle mensen verschillend zijn heeft een ieder sterke en zwakke punten.
  In elke structuur die door mensen geschapen wordt zullen er mensen zijn die daarin beter zijn en mensen die slechter zijn.
  De betere zullen min of meer automatisch in een machtspositie binnen deze structuur geraken.
  De daardoor ontstane machtpositie zal na verloop van tijd mensen aantrekken die speciaal om de macht deze machtsposities willen betrekken. De reden waarom de structuur bestaat is daarbij secundair.
  Als het zo ver gekomen is, dan onstaat er een wens om deze structuur in stand te houden. En om deze uit te breiden om zo meer macht te verkrijgen. Vanaf dat moment zal de structuur zich ontwikkelen volgens een eigen dynamiek.
  Omdat de structuur zich weg zal ontwikkelen van het oorspronkelijke doel zullen er van tijd tot tijd splinter structuren ontstaan die op hun beurt dezelfde ontwikkeling doormaken.

  Het maakt hier niet uit of het om vereenigingen gaat, de kerk(en) of politiek. Het werkt allemaal volgens dezelfde principes.

 5. @Reteip [5]:

  Ik neem goede dingen wel over zoals lief zijn voor je buurman maar verder, ammehoela!

  Die goede dingen bestonden al voordat een oplichter er mee aan de haal ging. Anders slaat zo’n verzinsel ook niet aan. Niemand volgt een oplichter als hij niets “goeds” te vertellen heeft. Een mens wil namelijk ten allen tijde goed doen. Dat het “goede”, waaronder de cashflow, meestal slecht afloopt Voor de “volger” als men de oplichter volgt……. Tja.

 6. De huidige christelijke filosofie is ontstaan +/- 400 na Christus tijdens de concilie’s van chalcedon en nicea, door arius en nestorius
  (bron: Kebra Nagast hfdst 81).
  In die tijd heeft men er ook voor gezorgd dat de bibliotheek v/h Byzantijnse rijk in brand werd gestoken alsmede alle andere bibliotheken v/h romijnse rijk om alle heilige boeken te verbranden en te doen vergeten.
  Alleen had men er niet op gerekend dat er in Afrika mensen woonden die ook Christen waren en die al hun boeken zeer zorgvuldig bewaarden!!! Deze zijn gelukkig tot op de dag van vandaag bewaard en de belangrijkste boeken heeft de oa. oprichter van de Afrikaanse Unie H.I.M. Haile Selassie I laten vertalen in het Engels en Amhaars. Vandaar dat Reggea muziek wordt geboycot, de message is in the music (Bob Marley) en de valse machthebbers weten dit natuurlijk maar al te goed!
  Interessante boeken uit Ethiopia; Kebra Nagast, Fetha Nagast, Book of Enoch, Book of Mary etc….
  Belangrijkste is echter dat de Filosofie van onze voorouders dmv Jezus nooit zal verdwijnen omdat dat de enigste manier van leven is die het mogelijk maakt om in harmonie op deze aarde met elkaar te leven.
  One Love One JAH One Destiny!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Alle religies en geloofrichtingen zijn onwaar. Het is allemaal rommel in de marge en heeft niet meer waarde dan het geloei van een koe in de weide.

  Jezus zei Het koninkrijk der hemelen is in jezelf. Dus ga naar binnen en (Her)ontdek wat je van natuurlijk al bent maar even vergeten was. Deze boodschap vind de kerk natuurlijk niet leuk en dit is om die reden daarom ook altijd zorgvuldig buiten beeld gehouden omdat zij dan anders hun macht over jou kwijt zouden zijn.

  Als je vrij bent van ideeën, concepten en overtuigingen dan pas bent je echt werkelijk vrij.

  Ugh [29] reageerde op deze reactie.

 8. Om een of andere reden kan de mens gewoon niet accepteren dat de wereld geen ‘schepper’ heeft. Allemaal bedenksels !

  Niet god heeft de mens geschapen (naar zijn evenbeeld), maar de mens schept iedere keer opnieuw een god/goden naar zijn eigen evenbeeld.

  Om daarna, met dit manipulatieve bedenksel, – in naam van ….. iedere anders denkende te straffen, overwinnen en uit te buiten, …. voor zelf belang.

  Er bestaat geen god, geen goden en evenmin een ‘grote architect’ zoals dat binnen de vrijmestelarij en andere sofistische kringen wordt genoemd.

  De zo geheten ‘eliteclubs’, die wél degelijk weten waar het om draait in deze wereld van geweldplegende rovers, zijn zelf geweldplegende rovers, – zie wat er door die heilige jongens ‘in
  naam van de mensenrechten’ in Lybië gebeurd.
  De macht over het economisch belang. Stelen !

  Doodslaan of onderwerpen met een knuppel of met bommen, is precies hetzelfde.

  Iedere keer bedenkt de mens iets nieuws om zijn medemens te beheersen.

  Eerst hadden we menselijke goden uit Egypte; daarna hadden we een heleboel goden in de wolken en halfmens/half god wezens in Griekenland, de Romijnen en in

  Noord Europese Culturen. Freija, Eva en Aphrodite ??

  Daar na ca. 1600 jaar de absolute dictatuur van de Katholieke Kerk (de kerk en de staat) en nu leven in een zelfde DICTATUUR van de VRIJMESTELARIJ !

  Enige verschil is dat deze lui niet over straat in gewaaden rond lopen, maar in hun geheime genootschappen, net als de onderdrukte christenen in het vroege Romijnse rijk.

  Het grote nadeel van deze geheime, esoterische, elitaire genootschappen is dat alles STIEKEM en achterbaks, achter de schermen doen. (Niemand die z’n gezicht durft te tonen. Sterker nog dat is verboden.)

  And then; business as usual, of stelen en verrijken: Bv. door middel van de trafficking of influence EU – Rekenkamer fraudes binnen de Europese Unie ter begunstiging van de eliteclub leden binnen de landen om de economisch macht naar hen toe te trekken.

  En als dat niet lukt door middel afpersing en chantage en ongegronde strafrechtelijke aanklacht. Krauss – Kahn is inmiddels vrijgesproken, maar of z’n politieke leven zal herstellen ?

  En wanneer dat alsnog niet lukt, door middel van de BURGERLIJKE DOOD, zoals dat gaat op niveau door bv.
  Winkeliers genootschap, die – tijdens gezellige avondmalen /etentjes in te dure restaurants op kosten van de belasting betaler, bepaald hoeveel en wat voor soort winkels er MOGEN zijn en – héél belangrijk – door welke eliteclub lid mag worden uitgebaat. Natuurlijk tegen het afdragen aan Kickback aan de opper, opper hoofden van deze elitaire dieven.

  Want als je niet bij hun club hoort, kom je niet aan de bak en wordt je burgerlijk dood verklaard.

  Idem Rechterlijke Macht, Ordes van Advocaten, Openbaar Ministerie, Politieke Partijen, ondertussen op globaal niveau, zoals het Internationaal Straf Gerechtshof in Den Haag.

  De mens is het wreedste wezen op aarde. Het grootste monster op aarde. Altijd en eeuwig bezig de andere mens te onderdrukken om zichzelf en de zijnen te verrijken.

  Religies (welke dan ook), sofistische esoterische onzin van de vrijmestelarij (welke vorm van deze zelf uitgeroepen verheven etile domoren dan ook) ; allemaal één-laken-en-pak.

  Een oplossing op globaal niveau ?

  New Word Order ? met de Bilderbergjes, Skull & Bones-lidjes als GODEN ?

  Het is ze bijna al bijna gelukt !

  Allemaal uit op winstbejag en het onderdrukken van de medemens.

 9. @Nico [3]:

  Zit in het bestaan van een ‘Schepper’ wel logica dan?
  Het blijft een menselijke interpretatie, creëert een vals dilemma in relatie tot bezitter en suggereert een oorzaak.
  In holisme werkt jezelf Christen noemen psychisch als een landgrens trekken, het zet het één apart van het ander, neemt je weer even mee terug naar het symbolische ‘Hof van Eden’ waar volgens geruchten eens de fatale fragmentatie is geactiveerd.

 10. @Nico [3]: Dank voor uw lange reactie maar u ontwijkt natuurlijk wel vakkundig mijn vraag. Al licht u hiermee een tipje van de sluier op: “Het artikel betoogt met een heel basale logica, dat als er een Schepper bestaat, Hij daarmee ook eigenaar is en degene die uiteindelijk ook alle normen vaststelt.”

  Als we er evenwel vanuit gaan dat er geen god is (of zelfs als ie er wel is) en we ons realiseren dat elkeen van ons er slechts is bij gratie van het geneuk van onze (biologische) ouders (behalve zij die onbevlekt ontvangen werden uiteraard), dan zouden volgens die logica de ouders de eigenaar van hun kinderen zijn en daarmee ook uiteindelijk degene zijn die alle normen vaststellen.
  O ja? Praktisch gezien misschien wel tijdens de onvermijdelijke opvoedingsfase maar tot hoe lang kan dit doorgaan? En … gezien zonder grootouders er geen ouders zijn die dan kindern kunnen maken, moeten kleinkinderen dan naast hun ouders ook hun grootouders gehoorzamen? En i.g.v. tegenstrijdigheid kiezen ze uiteraard voor de grootouders gezien die hoger op de hierarchische aldder staan? Wat overigens wanneer die langs vaders kant en langs moeders kant het onderling niet met mekaar eens zijn?

  Verder weer de klassieke dooddoener “Let op dat het woord ‘levensovertuiging’ synoniem is voor ‘religie’. Atheïsme is daar een variant van, immers, een levensovertuiging c.q. religie kan ook gebaseerd zijn op het geloof dat God niet bestaat. Daarmee is ook atheïsme een religieus systeem. Hoewel dit een zijspoor is, meld ik het toch even, omdat religieus fanatisme echt niet alleen uit de hoek komt van mensen die goden vereren.”

  Absoluut niet: net zoals op een TV toestel de uit-knop geen kanaal is.
  Stel ik heb een geschifte buurman die ’s nachts niet kan slapen van het lawaai (wat hij zich inbeeldt) afkomstig van de kammendul op het dak van onze 2-onder-1-kap. “Wat is een kammendul?”, vraag ik dan. “Ja, dat weet ik ook niet” antwoordt ie “je dekt toch zeker niet dat ik midden in de nacht op het dak ga kruipen om te zien wat het is?”.
  Nu hoor ik niets en slaap ik lekker en weet zelfs hij die erin gelooft niet eens wat een kammendul zou zijn. M.a.w. laat hem maar eens bewijzen wat voor soort monster het dan wel is. Het is niet aan mij (ik die niet eens geluiden waarneem) om te bewijzen dat het niet eens bestaat. Neen ik heb geen “geloof gebaseerd op het feit dat het niet bestaat”. Er is (naar alle waarschijnlijkheid) gewoon niets. Laat hij die gelooft in dat er wel iets is dat maar aantonen. Maar gelieve mij niet op een lijn te zetten met een gelovige omdat ik andermans tot nader order onbewezen (waan)denkbeelden weiger aan te nemen.

  Storendste van al is dan nog het slot ervan:
  “Hoewel dit een zijspoor is, meld ik het toch even, omdat religieus fanatisme echt niet alleen uit de hoek komt van mensen die goden vereren.”
  Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop.
  Het zijn religieuzen die onder het mom van religie anderen de duivel hebben aangedaan met inquisitie etc. dus het is normaal dat je als slachtoffer daarvan je ertegen verzet: niet slechts tegen de misdaden als dusdanig maar ook tegen de wortel ervan zijnde de religieuze waanvoorstellingen. Net zoals libertariers zich verzetten tegen “democratie” en (verplichte) “solidariteit”. Je kan libertariers fanatiek noemen maar wat verwacht je anders van slachtoffers van roof en vrijheidsberoving? Het is logisch dat je vecht tegen wat je onrecht aandoet.

  vrijeradikaal [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Scrutinizer [12]:

  Net zoals dat god de dieren van het veld schiep , waar later de slang satan zich onder bleek te verschuilen.

  En nog de moeite nam om Adam hem ( de slang) een naam te geven.

  En daarmee was de zondeval infacto onvermijdelijk.

  In het nieuwe testament worden complete geslachtslijsten voor Jesus uit de kast gehaald , maar Maria had een onbevlekte ontvangenis , nou daar sta je dan met je stamboom….toch?

  Volgens mij klopt er iets niet met die vertaling.

 12. Beste mensen,

  Met het artikel beoogde ik iets [3], wat dus al uitgelegd is.

  De groep van mensen die naar een kerk plegen gaan heb ik onder de comments nog niet herkend. De resterende groep wel.

  Het valt me op dat er algemeen gezien blindelings en onnadenkend de aanval wordt ingezet op het principe van schepping. Tegelijk was tot nu toe kennelijk niemand in staat een bepaalde redenering te volgen. Kennelijk was het artikel te moeilijk opgezet, of het publiek teveel belast met vooringenomenheid. De term vooringenomenheid gebruik ik overigens bewust, omdat de algemene overtuiging lijkt te zijn dat alles aanvaardbaar is, behalve het bestaan van een schepper. Dat is het tegenovergestelde van objectiviteit.

  Uiteraard was het niet mijn bedoeling een zinloos potje te bakkelijen, ik heb iets aangereikt en hoopte via de comments wat te leren. Tot dusver is dat prima gelukt. Ik ben benieuwd wat er verder via de comments naar boven komt en beperk mezelf graag tot luisteren. Want in het artikel heb ik al genoeg kansen gehad iets te zeggen, nu is het jullie beurt 😉

  Jerry [18] reageerde op deze reactie.

 13. Johannes 1:
  In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

  Begrijpt U?

 14. Natuurlijk bestaat er geen schepper, dat is alleen maar een menselijk verzinsel, waar niets objectiefs aan is. Er bestaat geen enkel bewijs daarvoor, net zomin als voor het bestaan van Zeus. En natuurlijk worden mensen bedonderd door de kerk, maar de enige zinnige reactie daarop is om die hele santekraam overboord te gooien, en niet om nu nog eens met een nieuwe interpretatie van de bijbel aan te komen zetten. Tenslotte is dat boek ook niets anders dan mensenwerk, wat ook al blijkt uit de talloze contradicties die erin staan, en die inmiddels bekend genoeg zijn.

  Overigens ben ik niet de Wim die al eerder heeft gereageerd, al ben ik het wel met hem eens.

 15. @Nico [15]:

  ‘Immers, God is onze Schepper en daarmee de rechtmatige eigenaar van deze aarde, ons lichaam en ons leven. Oneigenlijk gebruik kan daarom door Hem terecht opgevat worden als een belediging en is per definitie strafwaardig.’

  Beste Nico, strafdenken vloeit voort uit machtsdenken, het duidt op luiheid om écht te communiceren!
  En alleen een ego kan beledigd zijn…

  Over vooringenomenheid gesproken. 🙂

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Jerry [18]: Toch is de logica duidelijk. Wie iets maakt, bepaalt wat ermee gebeurt. Gaat datgene wat er gemaakt is een eigen leven leiden, ofwel, wordt het disfunctioneel, tjsa… dan vernietig je het toch?

  Uitgaande van evolutie is een mens niet meer dan een voorwerp met wat andere chemische verbindingen dan bijv. een boom. Er is geen reden je druk te maken over een boom die bijv. een andere kant opgroeit dan gewenst. Uiteindelijk wordt die gewoon gekapt en als brandhout gebruikt.

  De logica dat de eigenaar of maker de spelregels bepaalt en ook de macht daartoe heeft, is evident. De uiterste consequenties van ontsporingen zijn ook logisch, zeker wanneer naar waarschuwingen niet wordt geluisterd.

  Tot zover klopt deze logica precies, alleen krijg ik de indruk dat deze – hoewel best te volgen – per definitie verwerpelijk is, omdat schepselen kennelijk last hebben van een te groot ego. De schepper heeft alle recht beledigt te zijn en zijn macht uit te oefenen, het schepsel echter staat als een mug tegen een olifant te roepen: Rot op, anders krijg je een rotschop! Kijk, dat is nou lachen! 😛

  Misschien is het een idee eens meer objectief te kijken wat nu eigenlijk de logica, zin en onzin is van bepaalde redeneringen?

  Jerry [21] reageerde op deze reactie.
  Ugh [30] reageerde op deze reactie.

 17. @Nico [20]:

  Sja, zo gaat dat in de Jungle, wat komt dat gaat en groot eet klein!

  In een vroege versie van het boek wordt Pinokkio door Giuseppe opgehangen omdat hij niks goed kan doen.
  Púre logica, symbolisch voor de appel valt niet ver van de boom!

  Misschien kan je beginnen met wát jij precies onder de Schepper verstaat, dat praat wat makkelijker…

  vrijeradikaal [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Jerry [21]:

  Nou er is “iets” , wat ik ook niet verklaren kan , maar het is er wel.

  Het laat je iets zien……en je begrijpt dat mensen een vrije keuze zouden kunnen maken om bepaalde zaken wel of niet toe te laten.

  Het stuurt niet , maar het loopt met je op….het heeft mij weggehouden van zaken , waar ik later begreep dat als ik er op in was gegaan een verkeerde keuze had gedaan.

  Het zijn dingen die zich niet rationeel laten verklaren , en er is ook niet een boek waar het in beschreven staat.

  Zou jij een oorlog kunnen orkestreren waar het je zal ruften hoeveel slachtoffers er vallen , om er (ook persoonlijk ) politiek en geldelijk profijt uit te kunnen trekken ?

  En ik weet dat er lieden op deze aardkloot rondlopen die doen het , en zij zullen liegen ( zonder met hun ogen te knipperen ) , en zij slapen als een roos .

  Dit zijn entiteiten zonder enig moreel besef….in de volksmond ook wel bekend onder de noemer Psychopaten , en er lopen er meer rond dan jij zou kunnen bevroeden.

  Jerry [24] reageerde op deze reactie.

 19. @vrijeradikaal [22]:

  Ja, ik denk ook dat er iets is, wat ik zie als ik om me heen kijk lijkt me niet een spontane manifestatie out of the blue.
  Ik denk niet dat de kosmische orde wordt verstoort door het theaterstuk wat hier wordt opgevoerd, ik denk dat de menselijke zoogdieren vooral zichzelf ermee hebben als ze hun relatie tot het geheel niet onderzoeken en oneindig in herhaling vallen.
  Een wereldwijde time-out om collectief te (her)overwegen wat we binnen de soort centraal gaan stellen zou de mensheid sieren maar dat zie ik er nog niet van komen op korte termijn want de mens is kennelijk onlogisch, ze zien het heden door de bril van het verleden en daarom beleven ze nooit wat nieuws.

  vrijeradikaal [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Jerry [24]:

  Een wereldwijde time-out om collectief te (her)overwegen wat we binnen de soort centraal gaan stellen zou de mensheid sieren maar dat zie ik er nog niet van komen op korte termijn want de mens is kennelijk onlogisch, ze zien het heden door de bril van het verleden en daarom beleven ze nooit wat nieuws.

  Ja zeker de slogan : NIEUW !..eehhh…BETER ?

  Om collectief te (her)overwegen wat we binnen de soort centraal gaan stellen zou de mensheid sieren.

  Wat ?

  Wat we binnen de soort……..hier poeft een geluidje uit….zo…..ruig antwoord vrind.

  Ook een lekkere :ze zien het heden door de bril van het verleden en daarom beleven ze nooit wat nieuws……neeeh…MIJN HEMEL HET LIJKT WEL EEN STER RECLAME.

  Jerry [26] reageerde op deze reactie.

 21. Als God de schepper is waarom schept hij daar dan via mensen over op?
  Zondaars moeten bekeerd worden?
  Hoezo bekeerd worden?
  Als ik almachtig zou zijn is dit een peulenschil om deze fout te corrigeren nietwaar?

  Ik denk dat de God eigenlijk bevestigd wil zien dat God geen fouten maakt.
  Oeps……

  Of staat het God niet aan wat hij ziet (naar zijn evenbeeld geschapen)?????

  Tja ik kan slecht God het advies geven ” Ga voor goede raad naar naar uw eigen God”

  Tja als u niet gelooft waarom wij wel?

 22. @Wim [8]:

  Dus jij bent niet vrij?
  Je hebt namelijk nog steeds ideeën, concepten en overtuigingen. Daar getuigt je reactie van de eerste tot de laatste letter van.

  Als je geen ideeen, concepten en overtuigingen hebt, ben je hersendood. Je kunt geen fatsoenlijke gedachte vormen zonder structuur. En structuur betekent het vormen van ideeën en concepten. En het trekken van conclusies betekent het jezelf aanmeten van overtuigingen.

  Misschien bedoelde je dogma’s.

 23. @Nico [20]:

  Toch is de logica duidelijk. Wie iets maakt, bepaalt wat ermee gebeurt. Gaat datgene wat er gemaakt is een eigen leven leiden, ofwel, wordt het disfunctioneel, tjsa… dan vernietig je het toch?

  Die logica is helemaal niet duidelijk.
  Je maakt geen argument, maar een aanname waarvan je eerst nog moet bewijzen dat die klopt.
  Zo moet je bijvoorbeeld bewijzen of argumenteren dat ALLES dat je maakt, onafhankelijk van de aard van hetgeen dat je maakt, eigendom is om mee te doen wat je wilt.

  Als we er even van uitgaan dat jouw redenering van toepassing zou zijn, zou jouw redenering net zo goed gelden voor ouders. Ouders bepalen wat er met een kind gebeurt aangezien zij kinderen “maken”. Dat houdt dus ook dingen in als moord, seksueel misbruik of marteling.
  Het idee dat je eigenaar bent van een mens houdt slavernij in.

  In werkelijkheid is het sowieso onzin dat god alle mensen heeft “gemaakt”, want mensen kiezen ervoor kinderen te hebben of niet, en dus is het hun creatie. In zoverre ouders een “eigenaar” van hun kinderen zijn, zijn grootouders dat niet, ook al zijn zij causaal gezien noodzakelijk geweest voor de geboorte van hun kleinkinderen.

  Het stellen dat hetgene je maakt je eigendom is om mee te doen wat je wilt, is een generalisatie die geen rekening houdt met iets als de menselijke wil en het bewustzijn. We hebben het niet over een bankstel.

  Als je een stelling of argument poneert, moet je hem volgen tot de extreme, logische conclusie en je afvragen of het nog steeds klopt. En dan moet je ook bereid zijn je aan die conclusie te onderwerpen.

  Maar:

  Ik kan u verzekeren, dat een ongelovige of zelfs een kind meer in staat is de logica van het onderstaande te ontdekken dan een geconditioneerde kerkganger, dus, doe uw best om het nu volgende te begrijpen!

  Missie gefaald. Er was namelijk geen sprake van logica.
  Er was sprake van drie voorbeelden vol aannames zonder bewijs. En dat was zelfs als je inderdaad in god gelooft. Als je niet in god gelooft, blijft er al helemaal niets van over.

  Als je denkt dat blind geloof en aannames op hetzelfde neerkomen als logica, zou je beter eens een boek over logica kunnen bestuderen i.p.v. de bijbel.

Comments are closed.