Redactie: Wij zitten een beetje omhoog met de volgende inzending. Verreweg de meeste libertariërs beschouwen de wereld en het bestaande vanuit puur rationele beginselen. “Geloven”, iets aannemen op gezag van wie dan ook, past daar niet in.

Een artikel “Bedonderd door de kerk” slaat dan ook meten aan. Maar als dan ik het artikel ineens Jezus op de proppen komt, weten we er niet goed raad mee. In plaats van het artikel meteen af te keuren, hebben we deze keer besloten om het eerst aan onze lezers voor te leggen en om commentaar te vragen. Te meer daar er een aantal interessante gegevens over de ontwikkeling in staan.

 

Bedonderd door de kerk

Hoe de kerk u een rad voor de ogen draait.

Vraag voor de kerkgaande medemens: Wist u dat u bedonderd wordt door de kerk?

In het geval u zich gelovig acht en u in lijn met de heersende opinie vindt dat een christen regelmatig naar de kerk zou moeten gaan, is het volgende waarschijnlijk verbijsterend: Datgene wat heden ten dage gepresenteerd wordt als christendom, heeft weinig tot geen overeenkomst met wat Jezus en de apostelen onderwezen. Sterker, u maakt zich schuldig aan een zonde, waarvan u zich dringend moet bekeren!

Lees en huiver…

Het ontstaan van de kerk

Toen Jezus op deze aarde rondliep, had hij regelmatig aanvaringen met de religieuze specialisten van Zijn tijd. Het was niet zonder reden, dat de geestelijkheid ervoor zorgde dat Hij gekruisigd werd. Immers, Jezus maakte duidelijk dat de principes van God geheel anders waren dan de leringen van mensen. Hypocrisie kwam aan het licht.

Na de kruisiging, hemelvaart en uitstorting van de Heilige Geest ontstond de eerste gemeente. Een groep van mensen die leefde onder de heerschappij van de Romeinen en tegelijk als staatsburgers in en van het koninkrijk van God. Enerzijds in bepaalde politieke omstandigheden, anderzijds onder de heerschappij van God. Dat conflicteerde met elkaar, omdat de politieke machthebbers goddelijke verering vereisten. Deze staatsburgers van het koninkrijk van God konden dit soort eisen natuurlijk niet inwilligen. Het gevolg was vervolging.

Hoewel deze volgelingen van Jezus elkaar op allerlei plaatsen ontmoetten, gedroegen zij zich vooral als een volk, een huisgezin van God op planeet aarde. Er was geen sprake van een instituut en handelingen waren (nog) geen rituelen of sacramenten zoals we die vandaag de dag kennen.

Grieks denken en Romeins handelen

In het (oud) Grieks ofwel heidens denken staat de mens centraal, ofwel is de mens het uitgangspunt. In het Hebreeuws of bijbels denken, staat onze Schepper centraal, ofwel is Hij het uitgangspunt. Dat is nogal een verschil. Daarnaast hadden de oude Grieken de gewoonte om zaken uit hun context weg te halen, om ze afzonderlijk van elkaar te analyseren. Vanuit die afzonderlijke delen werd getracht een totaalbeeld te vormen. In het Hebreeuwse denken, werkt dit precies andersom. Vanuit een totaalbeeld wordt bezien hoe de details in het geheel passen. Hoewel dit simplistisch is weergegeven, gaat het erom dat er een enorm verschil is tussen heidens en bijbels denken. De uitgangspunten verschillen fundamenteel.

De Romeinen hebben allerlei gebruiken van omliggende volken overgenomen. Aan hen hebben we veel van onze tegenwoordige structuren te danken, zoals een decimaal stelsel, een latijns alfabet, een systeem van rechtspraak en meer. In de 4e eeuw werden verschillende heidense en menselijke gebruiken samengevoegd, overgoten met een christelijk sausje en voilà; daar was het nieuwe christendom. Een instituut, onder bescherming van de (Romeinse) staat. Aldus ontstond de kerk van Rome, een instituut wat behalve religieuze ook politieke doelstellingen nastreefde en later koningen aan haar heeft onderworpen. Een door mensen geschapen organisatie die het organisme van het lichaam van Christus wenste te overheersen en zelfs vervangen. De Romeinse versie van de katholieke (= algemene) christelijke kerk is net als de islam een religieus systeem, wat vermengd is met politieke ambities.

De kerk van Rome bevatte allerlei heidense denkwijzen en gedragspatronen die we vandaag de dag terugzien in de christelijke kerk. Deze zijn onder meer de scheiding tussen geestelijken en leken, de scheiding tussen profaan en geestelijk leven (middels kerkgebouwen en de van oorsprong heidense wetenschap genaamd theologie) en ‘onderwijs’ via de heidense spreekkunst van retoriek. Terwijl God bij de schepping de zaterdag (sabbath) heeft geheiligd ofwel apart gezet als rustdag, ontheiligde deze Romeinse kerk deze dag bij haar ontstaan, om haar te vervangen door een dag die als heilig bekend stond vanwege de verering van de heidense zonnegod. Daar is uiteraard meer over te vertellen, zie de onderstaande linkjes.

De reformatie in de 15e en 16 eeuw heeft getracht de bezem door de heidense gebruiken te halen. Zoals echter uit de voorgaande tekst blijkt, is dat niet gelukt. Men heeft immers bepaalde basale gedragspatronen in een andere vorm gehandhaafd. Ook werd de protestante kerk direct weer verweven met de staat, terwijl Jac 4:4 zegt dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God impliceert! Omdat de reformatie aardig samenviel met de opkomst van de boekdrukkunst, kon men wel de Bijbel in de volkstaal beschikbaar maken. Alleen al dat heeft grote positieve gevolgen gekregen. De zogenaamde Textus Receptus (een verzameling van Hebreeuwse en Griekse bronteksten) die toentertijd werd gebruikt voor de kwalitatief zeer goede bijbelvertalingen, werd door het concilie van Trente echter verboden voor gebruik. Hierdoor werden latere bijbelvertalingen gebaseerd op slechte manuscripten en is het vandaag de dag moeilijk om nog een betrouwbare Bijbel te vinden. In Nederland is de enige betrouwbare de Statenvertaling. De overige vertalingen laten kort samengevat informatie weg, of vervormen die. Het is maar dat u het weet…

Als eindresultaat zien we in de tegenwoordige tijd allerlei gewoonten, gebruiken en denkwijzen waarvan verondersteld wordt dat ze christelijk zijn, die echter geen enkele wortel hebben in de Bijbel. Wanneer we dit soort dingen gaan wegknippen, tsja, wat houden we dan nog over? In feite alleen de betrouwbare (hoewel niet volkomen) bijbelvertalingen die zijn gemaakt tijdens de reformatie. Maar zelfs onze Israëlische wortels weten we niet meer te vinden. Wie beseft bijvoorbeeld nog dat het woord Jood (Duits: Jude) een verbastering is van Juda, een stam uit het volk Israël? Uiteindelijk staan u en ik meer met lege handen, dan we zouden wensen en mogelijk beseffen.

Terug naar een zuiver en solide fundament

Aangezien alles wat christenen tegenwoordig plegen te geloven en praktiseren gebaseerd is op menselijke leringen, is ook alles wat daarop werd gebouwd waardeloos. Er is dan ook maar èèn oplossing; afbreken die zooi (het christendom dus) en een nieuw fundament aanleggen waarin Jezus deze keer niet alleen in theorie, maar vooral ook in de praktijk onze gehoorzaamheid gaat krijgen. Maar alvorens dit fundament aangelegd kan worden, moet eerst gekeken worden of er wel de juiste ondergrond is. Daarvoor moeten we terug naar de Hebreeuwse manier van denken. Ik kan u verzekeren, dat een ongelovige of zelfs een kind meer in staat is de logica van het onderstaande te ontdekken dan een geconditioneerde kerkganger, dus, doe uw best om het nu volgende te begrijpen!

 1. Iedere wens om het denken en leven in te vullen, anders dan hetgeen onze Schepper wenst, is een daad van vijandschap tegen God.
  Immers, God is onze Schepper en daarmee de rechtmatige eigenaar van deze aarde, ons lichaam en ons leven. Oneigenlijk gebruik kan daarom door Hem terecht opgevat worden als een belediging en is per definitie strafwaardig.
  1 Sam 15:23 noemt weerspannigheid (tegen God) de zonde van toverij en ongezeglijkheid de zonde van afgoderij.
 2. Ieder beeld van God of godsbeeld wat mensen zelf hebben geconstrueerd, is een belediging voor God en afgoderij.
  Ook wie (karakter)eigenschappen van God weglaat, toevoegt of vervormt, beledigt God. In zekere zin is dit ook een vorm van afgoderij, omdat mensen zo hun eigen ‘god’ samenstellen, een afgeleide van de God die zich in de Bijbel openbaart. Het maken van een fysiek, zichtbaar beeld is heel duidelijk afgoderij. Het is echter niet relevant of mensen een fysiek beeld vereren, of een door mensen bedachte ‘god’. Waar het om gaat, is dat het menselijke denken het uitgangspunt is in plaats van de openbaring van God en het leren kennen van Hem. Dat is het principe van afgoderij, dat is waar afgoderij om gaat.
 3. Iedere vorm van godsdienst, die door mensen is bedacht / samengesteld, is afgoderij.
  Zelfs bij kleine afwijkingen. Denk behalve aan het gouden kalf ook aan de zonen van Aäron, die naar eigen inzicht met vreemd vuur aan de slag gingen. Het uitgangspunt van godsdienst dient te zijn, dat God beslist hoe Hij gediend wil worden. Terwijl maar al te vaak mensen een ander uitgangspunt hebben, namelijk dat men haar godsdienst naar eigen inzicht wil vormgeven. Hoewel hier mogelijkerwijs sprake is van goede bedoelingen, wordt hier een ander fundament of uitgangspunt zichtbaar. Dergelijke afgoderij kan lang onopgemerkt blijven. Zelfs David, een ‘man naar God’s hart’ tolereerde de verering van de koperen slang van Mozes (2 Kon 18:1-4). Of merkte die niet op. Het is daarom niet ondenkbaar dat het ook u en mij kan overkomen. Waakzaamheid is geboden!

Zelfs wanneer u alleen het laatst genoemde punt zou laten doordringen in uw geconditioneerde belevingswereld, wordt duidelijk dat alle vormen van godsdienst c.q. religieuze systeem die we vandaag de dag kennen door mensen zijn bedacht en gestructureerd.

De conclusie is dan ook, dat we met z’n allen effectief bedonderd zijn door de kerk! 

Ingezonden door Nico

Verdere naslag:

35 REACTIES

 1. Als je denkt dat blind geloof en aannames op hetzelfde neerkomen als logica, zou je beter eens een boek over logica kunnen bestuderen i.p.v. de bijbel.

  Ik snap wel waar de aversie van aanhangers der logica jegens de Bijbel vandaan komt , zij hebben hun eigen verlosser gevonden : de god van de wetenschap.

  De boom der kennis.

  In de hoop dat het hun eeuwig leven zal verschaffen , daar zij van de ander niet meer mogen eten.

  Het staat allemaal in Genesis.

  Jerry [32] reageerde op deze reactie.
  Ugh [33] reageerde op deze reactie.

 2. @vrijeradikaal [31]:

  Dat vindt ik een beetje zwart/wit, de bijbel is een heilig huisje dat maakt het glas vaak al driekwart vol, dé handleiding voor het hoe en waar naar toe en zo wordt de toorts ook doorgegeven aan het nageslacht. Een critische houding wordt niet gepropageerd in tegenstelling tot sommige andere religies waar dat essentieel is, het is meer volgen en gehoorzamen(kopiëren), je weet wel ‘samen op weg!’, i.p.v oriënteren.
  Het Hindoeïsme b.v kent geen ‘opname’, daar moet je alles zelf doen dus daar voelen ze misschien wat meer urgentie.

 3. @vrijeradikaal [31]:

  Je reactie is een grote Non-sequitur en een red herring. Je kunt je beter bezig houden met het punt dat ik probeerde te maken.

  Als je logica niet onderschrijft (en dat heb je met je reactie alvast niet gedaan) kun je niets fatsoenlijks communiceren.

  Niemand ontloopt de logica van de realiteit. Dat heeft niets te maken met aanbidding van wetenschap, maar met het normale gezonde verstand dat mensen onderscheidt van beesten.

  Als je de logica niet onderschrijft, ben je in staat te zeggen dat apen kunnen vliegen omdat ze graag druiven eten. Iedereen begrijpt dat een dergelijke opmerking nergens op slaat, omdat hij zich totaal niet met logica en realiteit bezighoudt.

  Om precies die reden is het dat logica belangrijk is, en blind geloof afgewezen dient te worden.

  Als je blind in iets wil geloven is dat uiteraard prima, maar dan alleen op individueel vlak en niet in de onderlinge communicatie.

  Zonder logica zul je ook nooit en te nimmer vrijheid kunnen verdedigen.

 4. God en de duivel bestaan niet, en de bijbel, koran, tora is door de mens geschreven. Als dat niet zo is, waarom kwam er dan geen boek 3000 jaar geleden, waarom geloofden men toen in meerdere goden over de hele wereld?

  ik moet wel even aangeven,
  je kan van elkaar leren.
  en daarom is filosofie zo interessant.

  vrijheid zeg je. Heb geen angst maar lef.;) en je bent vrij.

Comments are closed.