“I am sure the Euro will oblige us to introduce a new set of economic policy instruments. It is politically impossible to propose that now. But some day there will be a crisis and new instruments will be created.”

– Romano Prodi, EU Commission President, December 2001

Vrijspreker: Het bijbelverhaal over Sodom en Gomorra, waar gaat dat over?

Opperdienaar: De bijbel is een interessant boek en het is belangrijk te realiseren dat de verhalen die er voor geselecteerd zijn, een populariteitswedstrijd gewonnen hebben, die aangeeft dat ze resoneren met een de ervaringen van een grote groep mensen.

Het moet mensen al vroeg zijn duidelijk geworden dat er een correlatie zit tussen moreel verval en het ondergaan van een samenleving. Deze patroonherkenningseigenschap van mensen zorgt er voor dat ze weten dat bepaalde seizoenen geoogst kan worden en dat de zalm in een bepaald jaargetijde de rivier opzwemt. Terugkerende patronen herkennen, vergroot de overlevingskansen van een organisme.

In het verhaal over Sodom en Gomorra zijn deze 2 steden in moreel verval gekomen. God praat met Abraham en zegt:

Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’

God was op dit punt even zijn alwetendheid kwijt en moest een stukje reizen om de geruchten die hij van het roddelcircuit had ontvangen bevestigd te krijgen.

Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen?

Abraham nam god even apart, zeg maar.

Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners?

God is wel almachtig, maar kan of wil kennelijk alleen met een grof penseel te werk gaan bij de vernietiging, OF de hele stad gaat naar de bliksem, OF de hele stad gaat niet naar de bliksem, maar om dat van geval tot geval te bekijken is de almachtige teveel werk.

De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’

Hier geeft god aan dat hij goed kan rekenen en niet wars is van handjeklap als het om de vernietiging van een stad gaat. Uiteindelijk gaat het handjeklap tussen god en Abraham en wordt de deal gesloten op 10 rechtvaardigen, dus als in de hele stad 10 rechtvaardigen te vinden zijn, blijft deze bestaan, zoniet dan wordt de hele zaak vernietigd.

De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de stadspoort. Zodra hij hen zag stond hij op, ging hun tegemoet en boog zich diep voor hen neer. ‘Heren,’ zei hij, ‘komt u toch mee. Het huis van uw dienaar staat voor u open; overnacht daar en was er uw voeten

Het was een eindje vliegen kennelijk.

Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’

‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij. ‘Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’

Lot geeft hier blijk van een pragmatische inslag. Hij beschermt de 2 engelen die zo weg kunnen vliegen en gooit zijn dochters als seksslaven voor de menigte.

Maar de twee mannen trokken Lot het huis in en deden de deur weer dicht, en ze sloegen alle mannen die bij de ingang van het huis waren, jong en oud, met blindheid, zodat ze tevergeefs probeerden de ingang te vinden. Daarna vroegen ze aan Lot: ‘Hebt u hier nog meer familie? Zonen, dochters, een schoonzoon, ga met iedereen die bij u hoort weg uit deze stad. Wij staan namelijk op het punt deze stad te verwoesten: er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht dat de HEER ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten.’  Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hen: ‘Vlug, weg uit deze stad, want de HEER gaat haar verwoesten.’ Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus.

De engelen hebben nu voldoende bewijs voor vernietiging, maar je vraagt je af waarom die a.s. schoonzoons Lot niet serieus namen.

Zodra het licht begon te worden zetten de engelen Lot aan tot spoed: ‘Vlug, ga hier weg met uw vrouw en uw twee dochters, anders komt u om en wordt u het slachtoffer van de misdrijven die in deze stad zijn begaan.’ Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de HEER hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit.

Lot krijgt te horen dat hij naar de bergen moet vluchten, god had kennelijk niet de beschikking over precisiebombardementen.

Maar Lot antwoordde: ‘Nee, dat niet, mijn heer! U hebt het beste met uw dienaar voor, u bewijst mij een grote weldaad door mij in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen ontkomen, het onheil zou mij inhalen en ik zou alsnog sterven. Dat stadje daar is dichtbij, dat zou ik kunnen halen. Geef mij de kans om daarheen te vluchten, dat zou mijn redding kunnen zijn; het is maar een onbeduidend stadje.’ Hij kreeg ten antwoord: ‘Ook in dit opzicht zal ik u ter wille zijn: het stadje dat u bedoelt zal ik niet wegvagen. Vlucht daarheen en haast u, want tot u daar aangekomen bent kan ik niets doen.’ Zo kreeg die stad de naam Soar.

Ook hier zie je weer de hulpeloosheid van de almachtige, hij kan niets doen. Het lijkt wel of er weer een god boven hem staat, die machtiger is.

Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra en hij vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land groeide. De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout.

Als je niet precies doet wat hij zegt, dan kan hij wel pissig worden. De verleiding is natuurlijk groot als er allerlei zwavel en vuurballen uit de lucht komen vallen om even te gluren, het gebeurt tenslotte niet elke dag, maar dat is dus fout.

Omdat Lot niet in Soar durfde te blijven, verliet hij die plaats en ging in de bergen wonen, samen met zijn twee dochters. Daar woonden ze met elkaar in een grot. Op een dag zei de oudste dochter tegen de jongste: ‘Onze vader is al oud, en er is in dit gebied nergens meer een man die met ons kan doen wat op de hele wereld de gewoonte is. Laten we daarom onze vader dronken voeren en met hem slapen; dan kunnen we kinderen krijgen van onze vader.’  Nog diezelfde nacht gaven ze hun vader wijn te drinken, en de oudste sliep met haar vader, zonder dat hij er ook maar iets van merkte dat ze bij hem kwam en weer wegging. De volgende morgen zei de oudste tegen de jongste: ‘De afgelopen nacht heb ik met mijn vader geslapen. Laten we hem ook vannacht weer dronken voeren, en dit keer moet jij met hem slapen; dan kunnen we allebei kinderen krijgen van onze vader.’

Gezellie, hier krijgt Lot een erectie en een orgasme en heeft seks met zijn dochters, zonder dat hij ook maar iets door heeft. Het is duidelijk dat de rechtvaardigen gered zijn en de leugenachtige, hypocriete zondaars gestraft.

Wat is nu de moraal van dit verhaal? Ik denk dat een samenleving door kan draaien op slechts een klein aantal rechtvaardige mensen. Dat als je denkt dat 50 het minimum is, dat het dan ook nog overleeft met 45,40,30 en zelfs 10 rechtvaardigen. Maar er komt een keer een einde aan en dan gaat een samenleving ten onder.

Vrijspreker: Wat is hier het belang van als heerser?”

Opperdienaar: Het geeft aan dat we de hoeveelheid legale plunder kunnen opvoeren tot ongekende hoogte, zodat bijna iedereen van plundering afhankelijk is en de productie geschiedt door een minuscule groep. Bij elke crisis kunnen we het verder opvoeren. Verder dan dat moet je echter niet gaan, want dan gaat de zaak naar de bliksem.

In de klassieke joodse teksten wordt overigens niet de homoseksualiteit gezien als de grootste zonde, maar het gebrek aan gastvrijheid voor vreemden (hoewel het 1 het ander niet hoeft uit te sluiten). Ook worden economische zonden genoemd, godslastering en bloedvergieten. Eén van de ergste misdaden was het geven van een goudstuk aan een bedelaar na er een handtekening op te hebben gezet en deze vervolgens weigeren voedsel te verkopen. Na zijn dood werd het goud dan teruggevorderd. Het was een soort nepliefdadigheid.

19 REACTIES

 1. @Liberty 5-3000 [1]: Het valt me nu pas op dat alle mannen te hoop liepen bij het huis. God is kennelijk niet zo van de emancipatie. Zijn moraal is dat hij tot vernietiging van een stad kan overgaan als het merendeel van de mannen iets fout doen. De vrouwen en kinderen zijn gewoon collateral damage.
  In mijn research zag ik dat sommige joodse teksten beweerden dat het probleem was dat de vrouwen van Sodom seks met engelen hadden, de zogenaamde engelenseks. Dat zou wel verklaren waarom alleen die mannen zo boos waren. Als dat waar was (ik ben bereid een stuk mee te denken), dan is het wel een rotte streek van god om eerst zijn engelen met de vrouwen van Sodom goddelijke seks te geven en dan de boze mannen verwijten te weinig gastvrijheid te bieden aan bezoekende engelen.

  Liberty 5-3000 [3] reageerde op deze reactie.

 2. Uitstekende en humoristische text !

  De les die er uit geleerd kan worden is dat we ons niet moeten laten intimideren door de Europese bestuurders in Brussels.

  Deze hele crisis is een fars die werd geënsceneerd door deze bestuurders, met als enig doel om de rijkdommen te verdelen onder hen en hun aanhangers.

  Deze crisis is binnenkort voorbij, laten we vooral proberen zo min mogelijk van onze vrijheden op te geven.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [9]: Ik denk dat de crisis al gedeeltelijk is gearriveerd, het is iig al zover dan geen enkel bewijs mensen meer kan overtuigen. Ik hoor al regelmatig de roep om krachtiger optreden en een overheid die te slap is, vanmorgen nog op de radio 538.
  Het enige dat niet lijkt te kloppen is de opmars van Ron Paul en sommige wat meer main stream media die af en toe buiten hun boekje lijken te gaan (aanklacht tegen SG justitie). Is dat omdat mensen begrijpen wat vrijheid betekent, of omdat ze gewoon iets ongebruikelijks willen proberen?
  Misschien een teken dat er een hobbeltje in de road to serfdom zit. Lange termijn denk ik dat verdere slavernij onvermijdelijk is.
  Amerika 200 jaar overheid: $47,200 GPD/capita
  Nederland 1000 jaar overheid:$40,300
  Griekenland 3000 jaar overheid:$29,600
  Egypte 6000 jaar overheid:$6,200
  Maar er zijn grote perioden van opleving tussendoor, misschien dat we geluk hebben.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 4. @pcrs [11]: P.S. In meer optimistische buien denk ik dat toenemende koppeling tussen mensen, door moderne media, het steeds moeilijker maken om verschillende regels voor min of meer dezelfde mensen te handhaven.
  Beginnend vanaf de koning met kroon, purperen mantel en scepter, is het visuele verschil tussen heerser en onderdaan nu teruggebracht en heeft de wolf een weerzinwekkende hoeveelheid schaapskleren aangetrokken. Dat kan niet goed gaan:of hij wordt schaap, of hij haalt het pistool uit de holster en ontpopt zich als wolf.

 5. Wanneer gaat de regering de Europese Rekenkamer fraude nu eindelijk eens onderzoeken ?

  Ipv. met nóg meer bezuinigingen te komen die op zich zelf al het vrije markt mechanisme kapot maken en daarmee de economie kapot zullen maken. Zonder cashflow kan toch geen enkele samenleving financiëel overleven.

  Als iedereen z’n mond houdt, is iedereen medeplichtig aan het feit dat de Europese ‘Leiders’ Europa kapot maken.

  Nieuwe politieke partij oprichten? Een krant maken, een radio – nieuwskanaal oprichten ? Niks hoor, niets van dat alles.

  Justitie is corrupt omdat het OM en de Rechters worden betaald door ‘de Staat’. De Staat; dat is de Regering en de beide Kamers, maar de politici zijn corrupt.

  Ze denken louter en alleen aan hun portemonee en carriére. Na ons de zondvloed ! Toch ? Of niet soms Mevrouw Plasschaert ?

  De economie wordt beheerst door de bankiers, maar die zijn corrupt en financieren op hun beurt de Staat.

  De grote ondernemingen zijn de aandeelhouders van de banken.

  Het staathoofd zit bij de Iluminati /Shule associatie / Bilderberg club en het volk doet niets.

  Zolang het volk nog tv, voetbal en kroketten uit de muur kan trekken, doet het volk blijkbaar niets.

  ‘Wir haben es nicht gewusst …….’

  leo [14] reageerde op deze reactie.

 6. @Aequitas [13]:
  U schreeuwt de waarheid maar u vraagt misschien ook onvrijwillig “een overheidsdienst” om fraude te onderzoeken en justitie te hervormen maar ook om de politieke, adelijke families werkloos aan den dop te zetten. En precies daarvoor moet je heel veel verzuurd volk op de been brengen. Meteen ook het einde verhaal door gebrek aan belangstelling en moed. punt. uit.

  Maar ik wil het bij wijze van “schaduwboksen” nog extremer maken door te stellen dat het misschien nog beter zou zijn om een referendum te houden die ijvert voor een libertarische vrijstaat binnen de grenzen van een land. Multinationals mogen toch ook vrijhandelszones oprichten binnen die grenzen? Hierbij geldt dan meteen, een toepassing van diezelfde moraal en is zeer “democratisch”. 😉 Machthebbers, politiekers nemen het volk graag op een loopje tot groot ongenoegen en verzuchtingen van het plebs maar indien die stem uit het volk, bij referendum, zou vragen om een “reservaat”. Hoeveel handtekeningen zouden dan vereist zijn om dit op de politieke agenda te plaatsen. Vergeet niet dat dergelijke “ludieke” acties politiekers kopzorgen zullen bezorgen. Krijgt de vrijspreker meteen alle media-aandacht.

  pcrs [15] reageerde op deze reactie.
  Aequitas [18] reageerde op deze reactie.

 7. @leo [14]: Ik geloof dat een vrije zone wel eens is voorgesteld binnen nederland. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je in zo’n zone mag produceren en kan exporteren naar buiten de zone, waar iedere concurrent natuurlijk gelijk kansloos is op kosten. Of banken in de vrije zone waar je je geld kunt stallen buiten box 3. Het zal iig een vrije zone moeten zijn waar niemand behalve een geselecteerde groep gelukkigen naar binnen mag of handel mee mag drijven.
  Ze kunnen Zwitserland al niet met rust laten, om die reden lijkt me sea steaden ook niet getolereerd worden.

  leo [16] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [15]:
  Betreft uw artikel, u vult werkelijk alle leemtes in bijbelteksten; staatsgesubsidieerde godsgeleerden kunnen hier een punt aan zuigen. Moest er echt om lachen dat u de tegenstrijdigheden ontdekt, waar al eeuwen over wordt geredetwist… Knap staaltje humor !
  uw reactie,
  Inderdaad dergelijke projecten kunnen niet van de grond komen indien niet gebackt door kapitaal of een goodwill mecaenas.
  Het euvel blijft een veroveringstocht naar grondbezit of concessie te land, ter zee of in de lucht.
  Een tentenkamp of bidonville biedt geen uitkomst maar ook geen toekomst. Gerelieerd aan het concurrentiebeding(cfr bedrijfsleven) binnen een economische entiteit zou misbruik en financieel opportunisme ook de belangrijkste drijfveer worden om de “libertarische” gemeenschap als werkslaaf uit te buiten. Verdragen van wereldformaat en globalisatie zouden embargo’s en handelsbeperkingen niet schuwen. Kortweg (fictieve voorstelling) een succesvolle libertarische staat wordt opnieuw geassimilleerd of geboycot. Het was maar een idee om te besluiten.

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 9. @leo [16]: Ik zag ooit een keer een filmpje van iemand die een hele berg plastic flessen aan elkaar had gebonden en daar zijn eigen eiland van had gemaakt. Je hebt kans dat ze je dan met rust laten, maar ik vermoed ook daar dat zodra je er met zijn 3en op zit en het begint een beetje leuk te worden, ze je weten te vinden.
  Fijn te horen dat u kon lachen om het artikel, de hoogste beloning.

 10. @leo [14]:

  Er kán toch een referendum worden aangevraagd over het misfuctioneren van Justitie ! Of moeten er nog meer explosies bij rechtbanken worden geplaatst ?

  Er kunnen toch nieuwe nieuws media worden opgericht. Er kan toch via Youtube, heel eenvoudig een reporterskanaal worden geopend ?

  So why not proceed with this ?

  leo [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Aequitas [18]:
  Waar haalt u de mosterd ?
  Infowars.com is een alternatief om de meest bekende bij naam te noemen ? Alex jones is zo een reporter, typisch amerikaans, een talkshow met veel bellen en toeters en veel herhaaluitzendingen en desinformatie. Europeanen zijn toch nuchterder dan dat itt joe sixpack die zijn laatste penny zou uitgeven voor een steunactie en geldcollecte voor dit soort louche onheilsprofeten of TV-predikanten. Veel Amerikanen zijn diepgelovig en christelijk en slikken praatjes over illuminatie en Bilderbergers als de nakende wereldbedreiging. Terwijl de haviken neocons zich hierachter schuilen en overal hun oorlogje voeren met uitbundige goedkeuring van de publieke opinie. Terrreur-boodschappen en bomaanslagen in de msm serveren om het veiligheidsgevoel te intimideren is een beproefd recept gebleken. Ieder alternatief reporterskanaal moet zijn nieuwsjes ergens halen anders blijft het herkauwen van achterhaalde informatie.
  Wie werkt freelance en onbezoldigd voor uw onderzoeksjournalistiek ?

Comments are closed.