Een andere en vernieuwende visie op geld en economie

De toespraak van mevrouw Christine Lagarde, directeur van het IMF, voor de German Council on Foreign Affairs duidt erop, dat het Europees Stabiliteit Mechanisme al als een feit wordt beschouwd, hoewel de ratificatie van het ESM verdrag in de parlementen van de eurolanden nog niet heeft plaatsgevonden. Uit de woorden van Lagarde blijkt ook, dat democratie in het woordenboek van het IMF, de ECB en de Eurocommissie niet voorkomt. Als het ESM er komt en het lijkt er op alsof dat het geval zal zijn, dan komen we terecht in een dictatuur. Onafhankelijk van  het effect van de petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag, is het een duidelijk statement van de Nederlandse burgers tegen dictatuur naar de leden van de Tweede Kamer.  Daarom zou het geweldig zijn als de petitie massaal wordt ondertekend.


‘Lidstaten moeten het Verdrag voor versterkte begrotingsdiscipline uiterlijk 1 maart 2013 hebben geratificeerd en het principe van begrotingsevenwicht uiterlijk 1 jaar na inwerkingtreding van het verdrag (waarbij de streefdatum is 1 januari 2014) hebben opgenomen in de nationale wetgeving om aanspraak te kunnen blijven maken op middelen uit het ESM. Dit is in lijn met de Nederlandse inzet dat akkoord over een permanent noodfonds afhankelijk moet zijn van substantiële en betekenisvolle stappen in het voorkomen van dergelijke crises in de toekomst. Nu kunnen spoedig de nationale ratificatieprocedures van start gaan en wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ESM in juli 2012.’  brief van Minister van Financiën J.C. de Jager aan de Tweede Kamer op 23 januari 2012.

Op 30 januari 2012 heb ik een mail naar de afdeling Communicatie van de Tweede Kamer gestuurd, met de vraag wanneer de ratificatie van het ESM verdrag in de Kamer behandeld zal worden en een verzoek om voor die datum een dag en een tijdstip aan te geven waarop de petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Totdat meer hierover bekend is, blijft de petitie open voor ondertekening.
Ad Broere

IMF en ESM

In het FD van 24 januari 2012 staat te lezen, dat mevrouw Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aandringt op een groter noodfonds. Het is vooral de manier waarop Lagarde spreekt over ‘een helder en geloofwaardig tijdschema’ dat nodig is om het bestaande noodfonds EFSF te transformeren in het permanente Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) en dat de omvang hiervan vergroot moet worden, waardoor bij mij de alarmbel gaat rinkelen.  Zij gaat volledig voorbij aan het feit, dat het ESM verdrag nog niet is geratificeerd door de parlementen van de zeventien eurolanden. Kennelijk is dit voor Lagarde een non-issue, want het enige dat voor haar telt is de tijd die nodig is om het ESM op de rails te zetten. En dat is een kwestie van technische aard. Ruimte voor de parlementariërs van de eurolanden om kritisch naar de verdragstekst te kijken,  is er wat betreft Lagarde niet, laat staan dat de mening van de burgers in de eurolanden enig gewicht heeft. Nee, de democratie is wat haar betreft dood. Opgeofferd aan de instandhouding van het desastreuze financiële stelsel, dat de mensheid al meer dan drie eeuwen teistert.

Uit de woorden van Lagarde, uitgesproken voor het elite forum  de German Council on Foreign Relations, blijkt dat het kapitaal dat door de eurolanden in de pot van het ESM moet worden gestort naar boven toe een open eind heeft. Al maanden geleden verklaarden specialisten als Wellink en Buiter dat er minstens € 3000 miljard nodig is om de euro overeind te houden. Mevrouw Lagarde verklaarde in haar redevoering, dat € 750 miljard volstaat. Deze bewering heeft meer te maken met de gewenste snelheid van invoering van het ESM, dan met een betrouwbare weergave van de uiteindelijke bedoelingen. Als het ESM een feit is, dan zal snel blijken dat de reserves moeten worden vergroot tot het bedrag waarover onder andere Wellink en Buiter hebben gesproken.

Mevrouw Lagarde bemoeit zich ook met de overheidsuitgaven van de eurolanden. Sommigen lopen te hard van stapel en anderen moeten juist een tandje bijzetten. In de lijn van haar redenering  is de conclusie gerechtvaardigd, dat de kip met de gouden eieren-Duitsland en Nederland-  niet te snel moet worden geslacht. Er is geen grammetje sociaal gehalte in haar woorden. Als je in Italië of in Spanje woont, dan ben je gewoon de klos. Bezuinigen tot op het bot, ook al wordt het land daardoor in een diepe recessie geduwd, met alle narigheid van werkloosheid, armoede en tekorten die daarmee gepaard gaan, zoals de Grieken nu al ervaren.

The System Was Not Broken

ESM onderhandelingen afgerond

BRUSSEL (24 januari 2012)—  Maandag werden de onderhandelingen over het permanente noodfonds, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) al wel afgerond, maar een definitief akkoord over het begrotingspact wordt pas tijdens de eurotop verwacht.
Het akkoord omvat onder meer een limiet op lenen, strenge budgetdiscipline en de mogelijkheid voor de Europese Commissie om landen die zich niet aan de regels omtrent schulden en tekorten houden aan te klagen bij het Hof van Justitie van de EU.
“We hebben nog niet alle hordes genomen”, aldus Schaeuble die daaraan toevoegt dat het afronden van de gesprekken over het ESM “een belangrijk succes is en aantoont dat de eurozone en de EU in staat zijn te handelen”.
Dinsdag komen de ministers van financiën wederom bijeen in voorbereiding op de eurotop op 30 januari.

De onderhandelingen over het permanente noodfonds, het ESM, zijn dus afgerond. Als de parlementen het ESM verdrag ratificeren en het ziet er naar uit dat dit zonder mankeren zal worden gedaan, dan is het gedaan met de democratie.  Het IMF (voorzetvenster  van de BIS), de ECB en de Europese Commissie, alle drie instituten waarvan de vertegenwoordigers niet democratisch zijn gekozen,  gaan dan via het ESM over onze hoofden heen bepalen wat, hoeveel en aan wie de overheden van de eurolanden (en straks de hele EU) geld mogen uitgeven en hoeveel belasting er moet worden geïnd.  Mevrouw Lagarde geeft alvast een voorproefje op welke manier dit management zal worden uitgevoerd.

Nederland en het ESM

Op 18 januari 2012 stuurde Minister De Jager  een brief naar de Tweede Kamer waarin hij een voorstel deed met betrekking tot de behandelprocedures van EFSF/ESM besluiten.  De Jager schrijft hierin onder meer:

‘Naar verwachting zullen de instrumenten en bijbehorende procedurele stappen binnen het ESM sterk lijken op die van EFSF. Ik zou met de Kamer de afspraak willen maken dat in die situatie, zonder voorafgaande wijzigingen, de hier beschreven afspraken ook zullen worden gevolgd. Is er sprake van afwijkende procedures of toevoegingen, dan zal ik voorstellen deze behandelprocedure aan te passen.

De instrumenten en bijbehorende procedurele stappen binnen het ESM lijken in het geheel niet op die van het EFSF.  Het ESM is een vennootschap, met aandelen en een bestuur dat binnen de statuten van het ESM veel meer ruimte heeft om autonome beslissingen te nemen, in tegenstelling tot het EFSF. In het artikel Raakt Nederland financiële soevereiniteit kwijt, ga ik verder op dit onderwerp in.

Over de stemming met betrekking tot het ESM binnen de Nederlandse politiek geeft GroenLinks een indicatie met de navolgende mail.

mail van GroenLinks op 24 januari 2012:
We zijn vooralsnog niet van plan om tegen het ESM verdrag te stemmen, daarvoor is de noodzaak voor een Europees noodfonds te groot. GroenLinks heeft er wel voor gepleit om een permanent noodfonds niet in een apart verdrag, maar binnen het raamwerk van de Europese Unie op te bouwen. Op die manier zou er sterkere democratische controle zijn door het Europees Parlement.

Op deze mail stuurde ik GroenLinks het volgende antwoord.

Mail aan GroenLinks op 25 januari 2012:
Bedankt voor uw mail. Uw pleidooi om het permanente noodfonds in het raamwerk van de Europese Unie op te bouwen zal een vrome wens blijven. De woorden van mevrouw Lagarde, directeur IMF, spreken wat dat betreft boekdelen (lees bijvoorbeeld FD van 23 januari 2012). Het ESM is bedoeld als instrument om de Europese burgers de bailout van banken te laten betalen. Zoals u wellicht weet zijn vrijwel alle banken insolvent (anders dan illiquide) door de gigantische offbalance verplichtingen vanwege de volkomen uit de hand gelopen derivatenhandel met een omvang van meer dan 60x het wereld GDP. 98% van de handel in derivaten heeft een speculatief karakter. Hierin gaat de werkelijke oorzaak van de instabiliteit van het financiële stelsel schuil. Zolang het casinokapitalisme niet wordt aangepakt blijft het water naar de zee dragen. Of met andere woorden, geld dat uit de Europese burger moet worden geperst door middel van belastingen om dit kromme monetaire stelsel, dat zijn houdbaarheidsdatum al ver voorbij is, overeind te houden. Ik nodig u uit om hierover meer te lezen op www.adbroere.nl

 

Kissinger

De ESM petitie

Totdat het debat over de ratificatie van het ESM verdrag op de agenda van de Tweede Kamer staat, is er de mogelijkheid om uw stem te laten horen tegen de dictatuur, door de petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag te tekenen. Dit debat zal volgens verwachting op zijn vroegst na half februari en waarschijnlijk begin maart plaatsvinden.  Op grond van het voorgaande denkt u misschien dat het geen zin heeft om de petitie te tekenen, omdat het toch al een gelopen race is. Zelfs als dit het geval zou zijn, dan zet het toch onze parlementariërs aan het denken als er in februari een petitie wordt aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer met een groot aantal handtekeningen.

Ad Broere, econoom

28 januari 2012: Griekenland wordt onder curatele geplaatst

9 REACTIES

 1. Om te kunnen concurreren met een dictatuur, moet je eerst zelf één worden.
  Hoewel eerst efficiënter werken en dus minder bureaucratie(lees overheid) meer voor de hand ligt als eerste stap.

 2. Lees deze site maar eens dan ben je bij http://www.courtfool.info/nl_home.htm Heb al meteen getekend, maar voor het merendeel van de Nederlandse bevolking vrees ik dat het niets wordt. Zo apathisch en het interesseert ze allemaal niets wat er gebeurt, totdat ze het echt in de portemonnee gaan vullen en dan is het te laat.
  ESM: Bij beslissingen over het afpersen van miljarden bij de landen hoeft maar 2/3 aanwezig te zijn en dan kan er gestemd worden. Geld dient binnen 7 dagen overgemaakt te worden. Alle leden hebben volledige immuniteit etc. Dictatuur is nu helemaal een feit en De Jager en Rutte hebben vorig jaar in juli al het contract ondertekend en met onze “intelligente” volksvertegenwoordigers, die zullen het wel weer op het erewoord van De Jager het goedkeuren.

 3. @Reactie van MareJane (31-01-12, 20:37) 5

  Zo apathisch en het interesseert ze allemaal niets wat er gebeurt, totdat ze het echt in de portemonnee gaan vullen en dan is het te laat.
  ______

  Zouden de mensen murw gebeukt zijn door alle tegenstrijdige info, en in slaap gesust zijn door alle af- en verleidingen.
  Of zouden ze apathisch zijn door alle troep die ze eten?
  Waar allerlei toevoegingen in zitten die niet goed voor de mens zijn, behalve voor de machthebbers?

  Zé [8] reageerde op deze reactie.

 4. Het is een grote criminele zaak, die hele EUSSR deugt van geen kanten. Onze regering is een grote criminele beweging, is zelfs nog niet rechtsgeldig, dus de ESM wordt illegaal door onze strot gedrukt, dus kan niet rechtsgeldig zijn. Wie kan er nu voor zijn om zijn onafhankelijkheid te verliezen, dan zijn zij toch crimineel bezig. De banken en de politiek en de multinationals, dat zijn de criminelen, die dat er door willen drukken.

  Zé [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Paul [6]: In een van de boeken van Carlos Castaneda zegt Don Juan op een gegeven moment tegen Carlos: ” Carlos op een dag zal je er achter komen dat er mensen zijn die zijn en mensen die niet zijn”.
  En wat jij benoemt Paul, is daar wellicht de reden van.

  Zé,

Comments are closed.