Dit bericht is ingestuurd door de moderator van Vrijspreker. Blijkbaar is er behoefte aan de uiteenzetting op welke criteria er gemodereerd wordt op Vrijspreker, gezien de reacties van de laatste weken. Er dient nog te worden bekeken om onderstaande als vast artikel op Vrijspreker te parkeren.

Beleid van de Vrijspreker, zoals dit al tijden bestaat.
Iedereen die deze site maar even bekeken heeft, zal ervan overtuigd zijn dat wij grote voorstanders zijn van de vrijheid van meningsuiting. (VMU). Onder andere zijn wij tegen al die “politieke correctheid”, de wet tegen godslastering moet verdwijnen, en beledigingen mogen niet strafbaar zijn.

We stellen ook duidelijk dat “bedreigingen”(met geweld) wel strafbaar horen te zijn. De missie, zoals uitgedrukt in de kop van de hoofdpagina, is daar duidelijk in.

Al vinden we dus dat iedereen binnen deze grenzen mag zeggen wat hij wil, dan wil dat nog niet zeggen dat wij hem in ons huis of op onze Vrijspreker-site daarvoor ook onbeperkt de gelegenheid willen geven. In een vrije maatschappij beslist de eigenaar wat er in zijn huis gebeurt.

Op deze site geven we vanuit libertarisch perspectief commentaar op de gebeurtenissen in de maatschappij en streven we naar een vrije wereld. Daarbij staan we open voor elk commentaar, en proberen dit zelfs zoveel mogelijk te beantwoorden.
Door een open discussie kunnen we allemaal leren en nog beter begrijpen wat er zich afspeelt, en misschien zelfs zorgen dat er iets verbetert.

Om dit te bereiken, is het vanzelfsprekend noodzakelijk om “netjes” en respectvol met elkaar om te gaan. Dat mag gerust fel. Maar het moet niet vervallen in scheldpartijen, vulgair taalgebruik of nodeloos minachting tonen voor andere deelnemers aan dit forum. Dat is geen bijdrage voor een betere maatschappij.

Daarom zullen stukken die de onderlinge fatsoensnormen overschrijden, worden verwijderd. Stukken waarin bedreigingen worden geuit, geven we door aan de politie.
Gelukkig komt de noodzaak daartoe maar heel weinig voor.

We vragen onze bezoekers om ons bij dit beleid te helpen en te ver gaande opmerkingen afzonderlijk te melden. Wij zullen dan (subjectief!!!!) maatregelen nemen.

Ook stellen we op prijs dat reacties betrekking hebben op het betreffende onderwerp en niet op iets dat er niets mee te maken heeft.
Nieuwe onderwerpen kunnen ingediend worden via “Zelf Schrijven op de Vrijspreker” (voorpagina), of gestuurd per mail aan info@vrijspreker.nl

Op die manier zullen de kwaliteit en de waarde van de Vrijspreker zeker nog verhogen.

 

 

Moderatiebeleid, uitleg vooraf:

In dit artikel zou u een vorm van paradoxaal gedrag kunnen lezen. Vrijspreker en het Libertarisme gaan uit van Non Agressie Principe, individuele zelfbeschikking en het niet automatisch erkennen of goedkeuren van gedwongen regelgeving van bovenaf. Anderzijds is Vrijspreker eigendom van iemand en iedereen die hier een artikel plaatst of reageert op een artikel, bevindt zich in het eigendom van een ander. Het behoeft, voor de veelbezoekende lezer, geen betoog dat eigendomsrecht hoog in het vaandel staat, wederom zowel in het Libertarisme als bij de Vrijspreker. Derhalve wordt er kritisch gekeken naar gedrag en of dit gewenst is binnen de grenzen van het eigendom Vrijspreker.

 

Kwesties en onderwerpen die hieronder niet expliciet benoemd zijn, zullen conform het beleid overwogen en uitgevoerd worden. Het beleid geldt voor zowel mensen die reageren als op de (gast-) schrijvers van Vrijspreker.

 

Moderatiebeleid in het kort:

 1. “Three strikes is out”-principe. Na twee waarschuwingen betekent de derde waarschuwing direct een ban, uw account wordt inactief gemaakt.
 2. Geen ad hominems, dus niet schelden op elkaar of de auteurs van artikelen of deze kleinerend bejegenen. Evenmin worden bedreigingen getolereerd. Kritische bewoordingen aan het adres van bijvoorbeeld politici zijn, mits onderbouwd, geoorloofd wanneer zij de discussie dienen.
 3. Reclameuitingen worden als “spam” beoordeeld en verwijderd.
 4. Geen internettrol gedrag.
 5. Publiceer geen privégegevens van uzelf of van anderen, deze worden bij ontdekking verwijderd.
 6. Wanneer iemand die een eerder inactief gemaakt account (een ban) verdacht wordt onder een ander account toch weer toegang te hebben, volgt direct een ban van dit hernieuwde account.
 7. Argumentloze reacties met als doel uw stempel te drukken in een discussie worden niet geaccepteerd. Continue off-topic reacties plaatsen evenmin.
 8. Onderscheid maken mag (groepen mensen, individuen). Zuiver racisme wordt niet getolereerd. Vrijspreker houdt zich hier aan de Nederlandse wetgeving.
 9. Extreem slecht taalgebruik wordt niet getolereerd. Een typefout kan iedereen overkomen, maar taalgebruik dat ervoor zorgt dat reacties moeilijk tot nauwelijks leesbaar zijn is niet acceptabel. Dit is een Nederlandstalig forum en deze taal geniet de voorkeur, inclusief een zo correct mogelijke spelling, grammatica en interpunctie. Het gebruik van Engels is in beperkte mate toegestaan. Andere talen niet, mits vergezeld van een correcte Nederlandse vertaling.
 10. De moderator is de dictator: geen discussie mogelijk over de beslissingen van de moderator.

 

Hopend op een vruchtbare discussieplek op dit forum.

 

Met vriendelijke groet,

De moderator.

 

 

Moderatiebeleid meer gedetailleerd:

 1. In eerste instantie gaat de moderator uit van simpele principes. NAP en UPB: Non Agressie Principe betekent het niet initiëren van geweld in de meest uitgebreide zin van het woord en Universal Preferred Behaviour (universeel “voorkeur” gedrag, ofwel universeel geaccepteerd gedrag), het simpelst te omschrijven als “behandel een ander niet, zoals u zelf ook niet behandeld zou willen worden”. De moderator gaat hierbij uit van fatsoensnormen. Mensen worden niet graag uitgescholden, u zelf waarschijnlijk ook niet, doe dat dan ook niet naar een ander. Verplaats u in de schoenen van uw opponent in de discussie voordat u een (persoonlijke) reactie plaatst: geen ad hominem (schelden), geen openbaarmaking van privé gegevens zoals adres of telefoonnummers van schrijvers en/of tegenstanders en geen bedreigingen aan het adres van mensen in een discussie. Natuurlijk, gezien het karakter en het streven van Vrijspreker, zullen politici en/of andere mensen/groeperingen die duidelijk de missie van Vrijspreker ondermijnen wat minder vriendelijk omschreven worden. Waarbij binnen deze uitzonderingen het fatsoen van uw reactie nog steeds de norm is. Hierop wordt streng gemodereerd. Na twee waarschuwingen betekent de derde waarschuwing meteen een ban op dit forum, in extreme gevallen wordt direct een ban uitgedeeld.
 2. Vrijspreker heeft zich aan de wet te houden. Niet omdat Vrijspreker en haar schrijvers deze wet automatisch goedkeuren, ondersteunen of zich hier moreel in kunnen vinden, maar simpelweg omdat Vrijspreker niet het risico wil lopen door de wet beperkt of gesloten te worden. In artikelen en reacties ziet Vrijspreker de wetgeving gaarne uitgedaagd, maar altijd met argumenten. Mede vanwege dit punt mogen onderwerpen als nazisme, racisme, religie, e.d. zeker met argumenten bediscussieerd worden, echter Vrijspreker is geen platform van dergelijke ideologieën. Het afmeten van dergelijke ideologieën aan Libertarisme, NAP en zelfbeschikking worden aangemoedigd, echter Vrijspreker is een platform voor vrijheid, niet voor de propaganda van dwang.
  Bij rechtstreekse bedreigingen aan het adres van andere reageerders, de schrijvers en andere vrijwilligers of derden buiten dit forum, wordt aangifte gedaan bij de politie en worden allen, ons bekende, gegevens van de persoon die de bedreigingen uit aan de politie overlegd.
 3. Reclame-uitingen worden als “spam” beoordeeld en direct na ontdekking verwijderd.
 4. 4.       Trolgedrag wordt, volgens de hierna volgende (Wikipedia) definitie, niet getolereerd. Uit Wikipedia: De trol zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken. Zo zal een trol op een niet-rokers-forum telkens weer beginnen over hoe prettig roken is. Ook zal een trol een bepaalde beroemdheid afkraken op de fan-site van de betreffende persoon. Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen of schijnargumenten te geven, met als enkel doel om gebruikers binnen de gemeenschap opzettelijk en bewust te frustreren. Het komt ook voor dat iemand iets beweert alsof het om een feit gaat, terwijl het in werkelijkheid een mening betreft. Dit is niet per definitie negatief, maar hoe provocerend dit kan zijn blijkt uit een voorbeeld als “AIDS is Gods straf voor homoseksuelen”. Ingebracht als slogan zonder verdere nuancering, is het vrij voorspelbaar dat forumdeelnemers zich dan ergeren aan de uitgesponnen “threads” (conversatielijnen) die daarop volgen en de conversatie amper verrijken. Trollen worden nog wel eens verward met querulanten; vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil. De trol gaat te werk met geen ander doel dan verstoren; het trollen kan soms instrumenteel zijn om discussies te domineren en te beïnvloeden, maar voor de trol is dit slechts een bijzaak. De querulant daarentegen handelt altijd met een doel voor ogen terwijl trollen daarbij als middel worden gehanteerd. Een trol maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid, en zal daarbij niet vermelden dat in feite een ander (min of meer) geciteerd wordt. Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden. Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van “al wat je zegt, ben je zelf!”) anderen van trollen beschuldigt.
 5. Houd privégegevens voor wat ze zijn: privé. Zowel uw eigen gegevens als die van anderen. Privacy staat hoog in het vaandel van Vrijspreker. Zoals bekend moge zijn, is Vrijspreker niet van de orde “maar ik heb toch niets te verbergen”. Zelfbeschikking begint bij privacy, zowel het uwe als die van een ander.
 6. Wanneer iemand met een ban (een eerder gesloten account) zich aanmeldt onder een nieuw account, en de verdenkingen zijn dermate hoog dat het om een eerder gebanned account gaat, zal deze zonder waarschuwing wederom een ban krijgen en de reactie zal worden verwijderd. Hoewel in sommige gevallen arbitrair, zal de moderator zijn eigen gevoel en de tips en verdenkingen van Vrijspreker-schrijvers als leidend zien in de besluitvorming wederom en per direct een ban uit te delen.
 7. Libertarisme is een simpele en duidelijk begrijpbare levensfilosofie. Het gaat o.a. uit van argumenten en logica. Reacties dienen ook van dien aard te zijn. Emotie in reacties zijn begrijpelijk en acceptabel (mits niet in strijd met het overige moderatiebeleid), maar reacties dienen in eerste instantie inhoudelijk te zijn en voorzien van argumenten. Het veelvuldig uitdelen van “kudo’s”, “+1” en inhoudsloze kreten als “bah”, “het is me wat”, “belachelijk” en dergelijke uitdrukkingen zullen op den duur tot een waarschuwing leiden. Ze voegen namelijk niets inhoudelijk toe aan een discussie, verlagen het niveau van het forum en geven alleen blijk van het proberen een stempel te drukken op een discussie.
  Het forum biedt de mogelijkheid om artikelen een waardering met sterren te geven. Zo kunt u uw hoge of lage waardering voor een artikel kenbaar maken.
 8. Zuiver racisme wordt niet toegestaan, discrimineren (= onderscheid maken) wel. Wanneer met argumenten of onderzoeksresultaten beredeneerd wordt dat bepaalde bevolkingsgroepen/nationaliteiten in Nederland een bepaalde positie innemen is dit acceptabel, wanneer op basis van geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur of afkomst niet beargumenteerde one-liners geschreven worden zal dit minutieus beoordeeld worden en zal er eventueel actie ondernomen worden door de moderator. Ook dit gebied is arbitrair en bevat een “grijze zone’, en ook hier geldt het eigen gevoel van de moderator en de tips en verdenkingen van Vrijspreker-schrijvers als leidend voor een besluitvorming.
 9. Vrijspreker is een Nederlandstalig forum. Artikelen en reacties worden geacht in het zogenaamde Algemeen Beschaafd Nederlands geschreven te zijn. Een typefout, een letterwisseling of een “dt”-foutje kan iedereen overkomen, maar taalgebruik dat ervoor zorgt dat reacties moeilijk tot nauwelijks leesbaar zijn is niet acceptabel. Tevens worden alleen Nederlands en in beperkte mate Engels toegestaan, omdat dit de talen zijn die de meesten mensen wel begrijpen en mede omdat er veel Libertarische informatie in het Engels voorhanden is, is deze taal niet geheel uit te sluiten. Echter geen andere talen, mits zij voorzien zijn van een Nederlandse vertaling; nogmaals, dit is een Nederlandstalig forum. Hierbij wordt ook het schrijven in hoofdletters bezien; het komt “schreeuwerig” over. Gebruik van hoofdletters om af en toe een enkel woord te benadrukken is geen reden tot moderatie, hele reacties in hoofdletters schrijven wel. Mensen terechtwijzen op hun mindere kennis van de Nederlandse taal is eveneens reden voor een waarschuwing, wanneer dit bedoeld is (of overkomt als) kleinering van de schrijver van het artikel of reactie.
 10. Beslissingen van de moderator staan niet ter discussie. De beslissingen die door de moderator genomen worden, zijn in het belang van een discussie op Vrijspreker of in het belang van Vrijspreker als geheel. Bij moeilijke moderatorkwesties kunt u ervan uitgaan dat er goed is nagedacht over die beslissing en/of er achter de schermen communicatie is geweest met de eigenaar van Vrijspreker en/of één of meerdere Vrijspreker-schrijvers. Er staat een team vrijwilligers achter Vrijspreker en dit team geeft de moderator de vrije hand om het moderatiebeleid als dictator uit te voeren. Dit team is ook het enige orgaan dat de moderator kan terugfluiten, c.q. kan “ontslaan” en vervangen door een andere moderator.

152 REACTIES

 1. Die regels worden uiteraard getest/uitgeprobeerd. Natuurlijk worden er gaatjes/loopholes gevonden. Waar weer nieuwe regels opkomen etc etc. Totdat je een complete wetboek hebt. Misschien beter om alles te vervangen door : Doe normaal (beoordeling door de mod, en ja het kan niet rechtvaardig zijn)

 2. Mijn punt hierover is, en je ziet het op veel sites, en zeker die waarvan men zich op borst slaat voor vrijheid van mening te zijn, dat alles wat niet in het zogenaamde straatje van pas komt, weg te zetten als trollerij. En dit dan door de moderator, die in dit opzicht weldegelijk een dictator is. Hoe kan je zeggen een vrijsprekersite te zijn en evengoed een dictator anderen de mond laten snoeren?

  De een kan heel netjes formulerend nog steeds heel kwetsend zijn, waar de ander directer confronterend hetzelfde kan zeggen. Je moet haast wel een god zijn als je als moderator hierover scheidsrechter wil zijn. En ik geloof niet in dat soort ‘goden’. Vriendjespolitiek en persoonlijke voorkeuren van de mensch ‘moderator’ zullen de discussies gaan kleuren.

 3. Ordnung muß sein! Zo beginnen soms de meest vervelende zaken. De meest dictaturen ontstaan door de mond te snoeren, dat is een feit. Er is volgens mij ook een onderscheid tussen het softe, burgerlijke libertarisme en het hardere alternatieve anarchisme. Ik verkies het liefst iets wat daar tussen in valt. Dus heb ik niets te zoeken op deze site, mij te soft, te burgerlijk en te dictatoriaal. De politiek is van dat soort zaken vergeven en daar keer ik mij ook van af. Succes met jullie dictator.

 4. Zie ik nu dat punt 6 tussentijds is aangepast? Zie je hoe de regels op deze manier flexibel gebruikt kunnen worden? Morgen kan regel 6 dus blijkbaar weer anders zijn.

  Het eerdere

  6.Wanneer iemand die een eerder inactief gemaakt account (een ban) verdacht wordt onder een ander account toch weer toegang te hebben, volgt direct een ban van dit hernieuwde account.

  in nu

  6.Wanneer iemand met een ban (een eerder gesloten account) zich aanmeldt onder een nieuw account, en de verdenkingen zijn dermate hoog dat het om een eerder gebanned account gaat, zal deze zonder waarschuwing wederom een ban krijgen en de reactie zal worden verwijderd. Hoewel in sommige gevallen arbitrair, zal de moderator zijn eigen gevoel en de tips en verdenkingen van Vrijspreker-schrijvers als leidend zien in de besluitvorming wederom en per direct een ban uit te delen.

  Hoe kan je ‘weten’ dat dit het geval is? ‘Vermoedens’ en ‘verdacht’ is nog geen zekerheid. Dit is bijvoorbeeld al weer een punt wat ten alle tijden ge en misbruikt kan worden. Willekeur. In Nederland word je niet veroordeeld op basis van verdacht zijn, maar op bewijs van.

 5. Aan een ieder die meent het recht te hebben om de schijfruimte op andermans site te vullen met zijn of haar mening, zonder tegenprestatie of enige voorwaarden van de eigenaar van die site:

  1. Koop zelf lekker een server,
  2. Installeer je favoriete OS, database, en content management software,
  3. Regel een internet verbinding met grote upload bandbreedte, et, etc,
  4. Leef je uit!

  Voor niets gaat de zon op.

  LOH [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Jonatan [6]:

  Dat vind ik onzin, en zelfs niet ter zake doende. Zoiets kan iemand altijd doen. Maar als je stelt een site te willen zijn waar je zegt geinteresseerd te zijn in de mening van anderen maar dan naderhand dat veranderd in ‘we willen dat je zo praat zoals wij willen dat je praat’ en anders ga je maar een eigen site maken, dan hol je mijns inziens je oorspronkelijke doelstelling uit. Ik vond het nu juist de kracht van vrijspreker dat iedereen ongecenzureerd zijn/haar mening kon geven.

  Tuurlijk kan ik mij wel voorstellen dat als iemand eens te ver gaat, dat er dan wel op gewezen kan worden en zelfs dat na die waarschuwingen er maatregelen genomen worden, maar om iemand nou voor altijd monddood te maken, dat gaat mij gewoon te ver. Zo kan je iemand die wellicht een punt heeft blokkeren doodeenvoudig omdat je er niet een gepast antwoord op hebt.

  Libertariër [8] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [14] reageerde op deze reactie.

 7. @LOH [7]:

  Tuurlijk kan ik mij wel voorstellen dat als iemand eens te ver gaat, dat er dan wel op gewezen kan worden en zelfs dat na die waarschuwingen er maatregelen genomen worden, maar om iemand nou voor altijd monddood te maken, dat gaat mij gewoon te ver.

  Welke overwegingen zou U gebruiken om een schrijver wel of niet te bannen?
  De regels in dit artikel zijn van toepassing op nagenoeg ieder forum waar schrijvers te gast zijn.
  De handhaving van de regels op Vrijspreker vind ik soepel.

  By the way, forums maken is gratis, maar het echte werk zit ‘m in de bekendheid, dat kost veel tijd, knowhow en geld .. dan mag je als investeerder daarvan op je eigen blog toch zeker zelf wel een aantal regels opstellen??
  LOH [10] reageerde op deze reactie.

 8. “Daarom zullen stukken die de onderlinge fatsoensnormen overschrijden, worden verwijderd. Stukken waarin bedreigingen worden geuit, geven we door aan de politie.Gelukkig komt de noodzaak daartoe maar heel weinig voor.”

  Vrijspreker die dingen doorgeeft aan de politie? Zou je zoiets niets overlaten aan het bedreigde individu? De Vrijespreker die contact zoekt met de politie op basis van “digitale” bedreiging”…..ai dat had ik niet verwacht….(niet dat ik bedreigingen goedkeur maar als iemand mij zou op deze website zou bedreigen zou ik niet willen dat vrijspreker de politie inschakeld dat doe ik zelf wel als ik het nodig vindt!)

  We vragen onze bezoekers om ons bij dit beleid te helpen en te ver gaande opmerkingen afzonderlijk te melden. Wij zullen dan (subjectief!!!!) maatregelen nemen.

  Ben ik nou taalkundig achtergesteld of is subjectief het tegendeel van objectief? Ik bedoel je kan niet altijd objectief blijven maar je zou het toch kunnen proberen??

  “De moderator is de dictator: geen discussie mogelijk over de beslissingen van de moderator.”

  Onverstandige houding – tenzij vrijspreker een besloten discussie groep wordt is het technologisch niet haalbaar om op te treden als een “dictator” – volgens mij heb je best laten zijn dat je bereid bent moderatie te onderbouwen op een eerlijke en rechtvaardige manier, en al die goodwill die je daarmee opgebouwd heb gooi je nu overboord door jezelf als dictator te betitelen……

  Verder is de internet troll regel overbodig en nodeloos uitgebreid, te vergelijken met de NL wet die “belediging” een misdaad maakt, waarbij “belediging” een niet nader gedefinieerd begrip is of zodanig uitgebreide definitie dat “alles” er onder kan vallen en de consequenties zijn afhankelijk niet van de actie in kwestie maar van het zogenaamde “slachtoffer”.

  Niet dat ik zelf een probleem heb met de moderator, ik ben 2x ge-mod, de eerste keer volledig terecht, 2e keer was een beetje flauw maar ik lig er niet wakker van.

  Verder trouwens prima regels, hopelijk komen er een paar kleine aanpassingen voor de permanente en officiële spelregels.

 9. @Libertariër [8]:

  Primair zou ik niemand willen bannen. Maar als iemand alleen maar kan schelden, en dan bedoel ik echt schelden en niet alleen maar bijvoorbeeld sukkel o.i.d., dan na die 2 waarschuwingen wel. Maar dan ook niet een ban voor life. Geef iemand altijd de gelegenheid zijn/haar gedrag te kunnen verbeteren.

  Dan, wat vaak word gebruikt ‘het op de man spelen’. Dat is m.i. een subjectief terrein. Vaak zie je bij sites dat het ene op de man spelen wel word gedoogd en het andere niet. Veelal heeft dat m.i. ook weer te maken met wie het op de man spelen doet. Zelfs moderators kunnen op de man spelen, maar wie modereert de moderator? Daarbij, als het op de man spelen niet gepaard gaat met te erg schelden, dan is het aan de ‘op de man gespeelde’ om dat te weerleggen, mocht het ‘op de man spelen’ nergens op gebaseerd zijn. En ja de een is nu eenmaal verbaal wat sterker dan de ander, fact of life. Zou dan de verbaal sterkere moeten worden teruggefloten omdat de minder verbaal sterke anders beledigt zou kunnen zijn? Ik vind van niet.

  Tuurlijk mag een blog regels opstellen. En als je een forum hebt over bijvoorbeeld sportvissen, dan lijkt het me logisch dat er niet over breien gepraat gaat worden, tenzij dit als hobby tijdens het vissen aan de wallekant gebeurd. Maar als je een site hebt die notabene vrijspreker heet, dan lijkt het mij de bedoeling dat er vrijgesproken word. En niet dat je daarin beperkt word door op merelei op te vatten en te interpreteren regels.

  LvM [11] reageerde op deze reactie.

 10. @LvM [11]:

  ‘Aan “de moderator zou mogelijk wel eens misschien onredelijk regels kunnen toepassen” heeft niemand iets.’

  Dat heb ik ook niet gezegd, maar zijn uw woorden. Misschien kunt u inhoudelijk blijven i.p.v. op de man spelen? Waar ik een probleem mee heb kunt, als u dat kan, zelf lezen.

  LvM [13] reageerde op deze reactie.

 11. @LOH [7]:

  “Dat vind ik onzin, en zelfs niet ter zake doende.”

  Zou je ook een of meer argumenten kunnen geven waarom het eigendomsrecht niet van toepassing is in deze kwestie?

  “Maar als je stelt een site te willen zijn waar je zegt geinteresseerd te zijn in de mening van anderen maar dan naderhand dat veranderd in ‘we willen dat je zo praat zoals wij willen dat je praat’ en anders ga je maar een eigen site maken, dan hol je mijns inziens je oorspronkelijke doelstelling uit. Ik vond het nu juist de kracht van vrijspreker dat iedereen ongecenzureerd zijn/haar mening kon geven.”

  Heb je enig idee wat het betekent voor de kwaliteit of toegankelijkheid van deze site als iedereen ongecensureerd zijn mening zou gaan geven in het Chinees of Arabisch? Of als reactie op een economisch getint artikel uitgebreid gaat keuvelen over het laatste nieuws uit Sesamstraat?

  LOH [15] reageerde op deze reactie.
  LOH [16] reageerde op deze reactie.

 12. >: @LvM [13]:

  Best LvM Ik denk dat ik duidelijk genoeg ben. Maar als je in mijn gezanik iets kan vinden van je gading dan mag je mij citeren. Ik vind het niet erg als je het niet met me eens bent.

  @Jonatan [14]:
  ‘Zou je ook een of meer argumenten kunnen geven waarom het eigendomsrecht niet van toepassing is in deze kwestie?’

  Er is altijd een eigenaar. En natuurlijk mag een eigenaar regels opstellen. Zo kan je bijvoorbeeld een kroeg gaan beginnen die je 'Thuis' noemt, maar op het moment dat mensen zich gaan gedragen zoals ze zich thuis zouden gedragen, je gaat roepen dat dat niet de bedoeling is. In zo'n geval is het gewoon een verkeerde en misleidende naam. Een vrijspreker met beperkingen aan de vrijheid van spreken is net zoiets.
  LvM [17] reageerde op deze reactie.
  Mavado [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Jonatan [14]:

  Heb je enig idee wat het betekent voor de kwaliteit of toegankelijkheid van deze site als iedereen ongecensureerd zijn mening zou gaan geven in het Chinees of Arabisch?

  Het lijkt mij wel gewenst als er gecommuniceerd word in de bedoelde ta(a)l(en). Het gaat mij om de inhoudelijkheid van wat er gezegd word. En of het gezegd mag worden.

  Of als reactie op een economisch getint artikel uitgebreid gaat keuvelen over het laatste nieuws uit Sesamstraat?

  Er is zoiets als ontopic zijn en dat dat ook gewenst is. Maar binnen het ontopic zijn, zou je gewoon je mening moeten kunnen geven. Dus ik ben niet tegen regels, maar ben wel tegen het bannen van commenters die klaarblijkelijk een andere mening ventileren die misschien niet gewenst, maar nog steeds een mening is. Zelfs als ze dat herhaaldelijk zouden zeggen.

 14. @LOH [15]:
  Ik vind het niet erg als je het niet met me eens bent.

  Eens met wat precies?
  Je onvermogen een citaat te leveren zegt veel.

  Zo kan je bijvoorbeeld een kroeg gaan beginnen die je ‘Thuis’ noemt, maar op het moment dat mensen zich gaan gedragen zoals ze zich thuis zouden gedragen, je gaat roepen dat dat niet de bedoeling is. In zo’n geval is het gewoon een verkeerde en misleidende naam.

  Lees dat stukje morgenvroeg nog eens.

  LOH [18] reageerde op deze reactie.

 15. @LOH [15]:
  “Zo kan je bijvoorbeeld een kroeg gaan beginnen die je ‘Thuis’ noemt, maar op het moment dat mensen zich gaan gedragen zoals ze zich thuis zouden gedragen, je gaat roepen dat dat niet de bedoeling is.”

  Dus als je thuis gewend bent om boerend en masturberend voor de tv te zitten, moet dat in deze kroeg kunnen, want het heet toch Thuis?

  LOH [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Mavado [23]:

  Wat zijn de grenzen aan vrijuit spreken? En wat mag je aan grenzen verwachten van een site die zichzelf vrijspreker noemt? Hahaha ik ken een site waar ze als banner hebben ‘Vrijheid maar dan ook echt’ maar waarvan in de praktijk die vrijheid niet echt is, maar er net zoals hier verscholen word achter een eigenaar. Het is dus eigenlijk de echte vrijheid van de eigenaar, waarschijnlijk net zo dat de vrijspreker dus eigenlijk alleen de eigenaar is.

  Als de kroeg daardoor niet goed loopt is het misschien handiger om de vlag die de lading zou dekken te veranderen.
  Mavado [25] reageerde op deze reactie.
  LvM [29] reageerde op deze reactie.

 17. @LOH [24]:
  Onzin.
  Libertarisme gaat over vrijheid.
  Ook de vrijheid om je eigen plek in te richten, naar je eigen wensen.
  Zolang anderen er geen last of hinder van hebben is dat je goed recht.
  Wat jij doet gaat daar recht tegenin: Iemand gaan vertellen wat wel en niet mag op zijn eigendom.
  Er zijn in mijn ogen 3 opties.
  – Je gedraagt je bij bezoek volgens de (huis)regels. Niet gaan schelden over de kleur van het behang.
  – Je begint je eigen regelloze website. Wat je, denk ik niet lang volhoudt.
  – Of je komt niet meer langs.

  Ook in die kroeg van jouw spuug je niet op de grond of gaat je hond verrot schoppen, omdat je dat thuis ook doet.

  Als je het nou nog niet snapt heb je een lange weg te gaan.

  LOH [28] reageerde op deze reactie.

 18. Tsjongejonge, who cares! De eigenaar van de site verbindt een paar regels aan het gebruik van zijn site, doodnormaal. Als je je er niet in kan vinden zoek je je heil toch anders?
  Ze zijn behoorlijk vrij in wat je mag posten, maar het is heel normaal dat als de boel compleet off topic gaat dat er na een waarschuwing gesnoeid wordt. Of dat als er iemand met een ‘one track mind’ in elke post joden de schuld geeft, of bassie en adriaan, of johan friso, dan wordt je er ook moe van en is het ook slechts vervuiling van een anders potentieel goede discussie.
  En zoals elke fatsoenlijke discussie / debat, heb je een discussieleider. In dit geval de mod.
  Is dat zo moeilijk?

 19. Leuke waslijst, maar het lijkt me geheel duidelijk, de moderator bepaalt wie, of wie wat, hier mag roeptoeteren. Lees de verschillende topics maar eens zorgvuldig terug dan weet je dat je niet op zionisten of art.31 mag afgeven. Voor de rest hangt alles af van de bui die de moderator op dat moment heeft. Vijf topics terug staat een kleingeestige doodsbedreiging die hier gewoon mag blijven staan, hopende op nog wat goedkope pr, misschien? Maar andere reacties die redelijk tot heel normaal zijn kregen om niets een waarschuwing.

  Duidelijk dat het hier niet alleen regels zijn waar men zich aan heeft te houden, maar ook aan de willekeur van een moderator. Allemaal het goed recht van de vrijspreker natuurlijk en voor wie dat niet in overeenstemming is met het libertarisme kan een andere deur op het internet proberen.

  Je moet maar zo denken, doodgaan is altijd nog erger. En verder levert het reageren je hier niets op, tenminste brengt het je geen brood op de plank, eerder andersom.

  LOH [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Mavado [25]:

  In de eerste plaats heb ik niet een website waarin ik d.m.v. de titel/naam mensen uitnodig te gaan vrijspreken. Wat ik doe is nergens tegen in gaan, maar me afvragen wat die naam eigenlijk voorstelt.

  A Ik gedraag me volgens de huisregels.
  B Ik hoef helemaal geen eigen site/kroeg te beginnen.
  C Waarom zou ik niet meer langs mogen komen? Omdat ik er een andere ‘vrije’ mening op na hou? Ben ik verplicht, As ik dat al zou willen,
  volgens de kerk te praten voor ik geaccepteerd zou worden?D Ik heb geen kroeg en ik ben niet gewend waar dan ook op de grond te spugen. Hoe kom je er bij?

  Ik denk juist dat ik het te goed snap en dat mensen zoals jij niet graag anderen tegen komen met een andere mening. Daar worden jullie kriebelig van. Laat ik dat nou leuk vinden. Dat dan weer wel. Doe ik iets verkeerds? Zeg het maar.

  @Tonie [27]:

  ‘Voor de rest hangt alles af van de bui die de moderator op dat moment heeft.’

  Precies dat is de willekeur die ik bedoelde. Een moderator is ook maar een mens en kan het bij het verkeerde eind hebben. Dat er niet tegen in vrijgesproken mag en kan worden doet afbreuk aan de naam van de site.
  Zé [30] reageerde op deze reactie.
  Tonie [31] reageerde op deze reactie.

 21. @LOH [24]:
  Ik neem aan dat jij niet voorstelt dat iedereen elkaar zomaar in elkaar mag slaan en verkrachten, omdat anders de vrijheid van mensen wordt beperkt. Begrijp dan ook het onderliggende principe: De vrijheid van de een houdt op waar die van de ander begint. De eigenaar van deze site staat volledig in zijn recht als hij de regels stelt op zijn eigen site, net zoals ieder mens het recht heeft de regels te stellen in zijn eigen huis en over het gebruik van zijn eigen lichaam.
  Maar je gaat dus echt zo ver om te zeggen dat een kroegeigenaar die het niet toelaat dat mensen in zijn kroeg voor het TV scherm liggen te rukken en boeren, zijn kroeg dan maar geen ’thuis’ moet noemen? Je mag best je ongelijk toegeven hoor, dat is beter dan wat je nu aan het doen bent.

  @Romee [22]:
  zal een maatschappij zeker niet volledig zonder regels/rechtstaat kunnen

  Wie heeft waar gezegd dat er geen regels in een samenleving dienen te zijn?
  Waarom verdient de rechtstaat volgens jou een schuine streep met regels? In een gezin of bedrijf of subcultuur of wat voor verzameling mensen dan ook bestaan regels die volledig buiten de rechtstaat om gaan. Je ziet het zelfs in dit artikel zelfs; de regels die de moderator stelt heeft de staat toch echt niet bedacht.

  @LOH [28]:
  Een moderator is ook maar een mens en kan het bij het verkeerde eind hebben.

  Kijk, daar is ‘ie weer: ‘kan’. Wat is nou precies je probleem met het beleid van de moderator?
  LOH [32] reageerde op deze reactie.
  Tonie [33] reageerde op deze reactie.

 22. Aan allen, mijn stilte heeft niets te maken met het verwijderen van mijn berichten, ik heb gewoon een tijd niet meer gereageerd omdat ik verbaasd was over wat er allemaal plaatsvind op deze site die zich ‘vrijspreker’ noemt.
  Ik heb me een hele poos kunnen vinden in de gevoerde discussies, maar ineens kwam hier de klad in toen het gezever op een artikel, aangevoerd door ene Wladimir, hoogtij begon te spelen.
  De werkelijke motivaties om deze voorheen interessante site in no-time om zeep te helpen zijn mij nog steeds niet duidelijk.
  Ook schertst het tot mijn verbazing dat bovenstaande uitleg zich meerdere malen tegenspreekt, temeer het begrip dictator.
  Het heeft er alle schijn van dat deze site gekaapt is, en dat voorheen gestelde doelstellingen niet meer van belang zijn.
  Het feit dat ik een waarschuwing kreeg voor het citeren van andermans woorden in een voorgaande reactie, ene Alex, geeft des te meer aan dat Vrijspreker zijn beste tijd heeft gehad.
  Wellicht zou het Vrijsprekersteam onderhand wel eens met een weldoordachte en goede verklaring kunnen komen voor wat er nu werkelijk aan de hand is, alleen al vanuit respect en pïeteit naar haar ‘gasten’ toe, immers, zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten…..
  Ik zie dat veel reacties verwijderd worden, wat als gevolg heeft dat discussies niet meer te volgen zijn en dus waardeloos worden.
  Ook vind ik het triest dat er niet of weinig respectvol wordt gereageerd op verzoeken zoals van ‘John’. Is er een moderator ingehuurd die té weinig of geen affiniteit heeft met het gedachtegoed van het Libertarisme?
  Ik weet het niet, het is me allemaal erg onduidelijk geworden in korte tijd.
  Vandaar dat ik weinig meer reageer.
  Ik zie er namelijk het nut niet meer van in.
  Door mensen te bannen worden de discussies slap. De redenen slaan vaak nergens meer op.
  Bien sur staat wederzijds respect bovenaan, Vrijspreker en haar moderators zouden hier het voorbeeld voor moeten zijn, en dat is nu juist wat ik hier mis.

  Vrede, Zé.
  Frans [33] reageerde op deze reactie.
  Ratio [39] reageerde op deze reactie.
  Chemical Youth [79] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [120] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.