Dit bericht is ingestuurd door de moderator van Vrijspreker. Blijkbaar is er behoefte aan de uiteenzetting op welke criteria er gemodereerd wordt op Vrijspreker, gezien de reacties van de laatste weken. Er dient nog te worden bekeken om onderstaande als vast artikel op Vrijspreker te parkeren.

Beleid van de Vrijspreker, zoals dit al tijden bestaat.
Iedereen die deze site maar even bekeken heeft, zal ervan overtuigd zijn dat wij grote voorstanders zijn van de vrijheid van meningsuiting. (VMU). Onder andere zijn wij tegen al die “politieke correctheid”, de wet tegen godslastering moet verdwijnen, en beledigingen mogen niet strafbaar zijn.

We stellen ook duidelijk dat “bedreigingen”(met geweld) wel strafbaar horen te zijn. De missie, zoals uitgedrukt in de kop van de hoofdpagina, is daar duidelijk in.

Al vinden we dus dat iedereen binnen deze grenzen mag zeggen wat hij wil, dan wil dat nog niet zeggen dat wij hem in ons huis of op onze Vrijspreker-site daarvoor ook onbeperkt de gelegenheid willen geven. In een vrije maatschappij beslist de eigenaar wat er in zijn huis gebeurt.

Op deze site geven we vanuit libertarisch perspectief commentaar op de gebeurtenissen in de maatschappij en streven we naar een vrije wereld. Daarbij staan we open voor elk commentaar, en proberen dit zelfs zoveel mogelijk te beantwoorden.
Door een open discussie kunnen we allemaal leren en nog beter begrijpen wat er zich afspeelt, en misschien zelfs zorgen dat er iets verbetert.

Om dit te bereiken, is het vanzelfsprekend noodzakelijk om “netjes” en respectvol met elkaar om te gaan. Dat mag gerust fel. Maar het moet niet vervallen in scheldpartijen, vulgair taalgebruik of nodeloos minachting tonen voor andere deelnemers aan dit forum. Dat is geen bijdrage voor een betere maatschappij.

Daarom zullen stukken die de onderlinge fatsoensnormen overschrijden, worden verwijderd. Stukken waarin bedreigingen worden geuit, geven we door aan de politie.
Gelukkig komt de noodzaak daartoe maar heel weinig voor.

We vragen onze bezoekers om ons bij dit beleid te helpen en te ver gaande opmerkingen afzonderlijk te melden. Wij zullen dan (subjectief!!!!) maatregelen nemen.

Ook stellen we op prijs dat reacties betrekking hebben op het betreffende onderwerp en niet op iets dat er niets mee te maken heeft.
Nieuwe onderwerpen kunnen ingediend worden via “Zelf Schrijven op de Vrijspreker” (voorpagina), of gestuurd per mail aan info@vrijspreker.nl

Op die manier zullen de kwaliteit en de waarde van de Vrijspreker zeker nog verhogen.

 

 

Moderatiebeleid, uitleg vooraf:

In dit artikel zou u een vorm van paradoxaal gedrag kunnen lezen. Vrijspreker en het Libertarisme gaan uit van Non Agressie Principe, individuele zelfbeschikking en het niet automatisch erkennen of goedkeuren van gedwongen regelgeving van bovenaf. Anderzijds is Vrijspreker eigendom van iemand en iedereen die hier een artikel plaatst of reageert op een artikel, bevindt zich in het eigendom van een ander. Het behoeft, voor de veelbezoekende lezer, geen betoog dat eigendomsrecht hoog in het vaandel staat, wederom zowel in het Libertarisme als bij de Vrijspreker. Derhalve wordt er kritisch gekeken naar gedrag en of dit gewenst is binnen de grenzen van het eigendom Vrijspreker.

 

Kwesties en onderwerpen die hieronder niet expliciet benoemd zijn, zullen conform het beleid overwogen en uitgevoerd worden. Het beleid geldt voor zowel mensen die reageren als op de (gast-) schrijvers van Vrijspreker.

 

Moderatiebeleid in het kort:

 1. “Three strikes is out”-principe. Na twee waarschuwingen betekent de derde waarschuwing direct een ban, uw account wordt inactief gemaakt.
 2. Geen ad hominems, dus niet schelden op elkaar of de auteurs van artikelen of deze kleinerend bejegenen. Evenmin worden bedreigingen getolereerd. Kritische bewoordingen aan het adres van bijvoorbeeld politici zijn, mits onderbouwd, geoorloofd wanneer zij de discussie dienen.
 3. Reclameuitingen worden als “spam” beoordeeld en verwijderd.
 4. Geen internettrol gedrag.
 5. Publiceer geen privégegevens van uzelf of van anderen, deze worden bij ontdekking verwijderd.
 6. Wanneer iemand die een eerder inactief gemaakt account (een ban) verdacht wordt onder een ander account toch weer toegang te hebben, volgt direct een ban van dit hernieuwde account.
 7. Argumentloze reacties met als doel uw stempel te drukken in een discussie worden niet geaccepteerd. Continue off-topic reacties plaatsen evenmin.
 8. Onderscheid maken mag (groepen mensen, individuen). Zuiver racisme wordt niet getolereerd. Vrijspreker houdt zich hier aan de Nederlandse wetgeving.
 9. Extreem slecht taalgebruik wordt niet getolereerd. Een typefout kan iedereen overkomen, maar taalgebruik dat ervoor zorgt dat reacties moeilijk tot nauwelijks leesbaar zijn is niet acceptabel. Dit is een Nederlandstalig forum en deze taal geniet de voorkeur, inclusief een zo correct mogelijke spelling, grammatica en interpunctie. Het gebruik van Engels is in beperkte mate toegestaan. Andere talen niet, mits vergezeld van een correcte Nederlandse vertaling.
 10. De moderator is de dictator: geen discussie mogelijk over de beslissingen van de moderator.

 

Hopend op een vruchtbare discussieplek op dit forum.

 

Met vriendelijke groet,

De moderator.

 

 

Moderatiebeleid meer gedetailleerd:

 1. In eerste instantie gaat de moderator uit van simpele principes. NAP en UPB: Non Agressie Principe betekent het niet initiëren van geweld in de meest uitgebreide zin van het woord en Universal Preferred Behaviour (universeel “voorkeur” gedrag, ofwel universeel geaccepteerd gedrag), het simpelst te omschrijven als “behandel een ander niet, zoals u zelf ook niet behandeld zou willen worden”. De moderator gaat hierbij uit van fatsoensnormen. Mensen worden niet graag uitgescholden, u zelf waarschijnlijk ook niet, doe dat dan ook niet naar een ander. Verplaats u in de schoenen van uw opponent in de discussie voordat u een (persoonlijke) reactie plaatst: geen ad hominem (schelden), geen openbaarmaking van privé gegevens zoals adres of telefoonnummers van schrijvers en/of tegenstanders en geen bedreigingen aan het adres van mensen in een discussie. Natuurlijk, gezien het karakter en het streven van Vrijspreker, zullen politici en/of andere mensen/groeperingen die duidelijk de missie van Vrijspreker ondermijnen wat minder vriendelijk omschreven worden. Waarbij binnen deze uitzonderingen het fatsoen van uw reactie nog steeds de norm is. Hierop wordt streng gemodereerd. Na twee waarschuwingen betekent de derde waarschuwing meteen een ban op dit forum, in extreme gevallen wordt direct een ban uitgedeeld.
 2. Vrijspreker heeft zich aan de wet te houden. Niet omdat Vrijspreker en haar schrijvers deze wet automatisch goedkeuren, ondersteunen of zich hier moreel in kunnen vinden, maar simpelweg omdat Vrijspreker niet het risico wil lopen door de wet beperkt of gesloten te worden. In artikelen en reacties ziet Vrijspreker de wetgeving gaarne uitgedaagd, maar altijd met argumenten. Mede vanwege dit punt mogen onderwerpen als nazisme, racisme, religie, e.d. zeker met argumenten bediscussieerd worden, echter Vrijspreker is geen platform van dergelijke ideologieën. Het afmeten van dergelijke ideologieën aan Libertarisme, NAP en zelfbeschikking worden aangemoedigd, echter Vrijspreker is een platform voor vrijheid, niet voor de propaganda van dwang.
  Bij rechtstreekse bedreigingen aan het adres van andere reageerders, de schrijvers en andere vrijwilligers of derden buiten dit forum, wordt aangifte gedaan bij de politie en worden allen, ons bekende, gegevens van de persoon die de bedreigingen uit aan de politie overlegd.
 3. Reclame-uitingen worden als “spam” beoordeeld en direct na ontdekking verwijderd.
 4. 4.       Trolgedrag wordt, volgens de hierna volgende (Wikipedia) definitie, niet getolereerd. Uit Wikipedia: De trol zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken. Zo zal een trol op een niet-rokers-forum telkens weer beginnen over hoe prettig roken is. Ook zal een trol een bepaalde beroemdheid afkraken op de fan-site van de betreffende persoon. Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen of schijnargumenten te geven, met als enkel doel om gebruikers binnen de gemeenschap opzettelijk en bewust te frustreren. Het komt ook voor dat iemand iets beweert alsof het om een feit gaat, terwijl het in werkelijkheid een mening betreft. Dit is niet per definitie negatief, maar hoe provocerend dit kan zijn blijkt uit een voorbeeld als “AIDS is Gods straf voor homoseksuelen”. Ingebracht als slogan zonder verdere nuancering, is het vrij voorspelbaar dat forumdeelnemers zich dan ergeren aan de uitgesponnen “threads” (conversatielijnen) die daarop volgen en de conversatie amper verrijken. Trollen worden nog wel eens verward met querulanten; vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil. De trol gaat te werk met geen ander doel dan verstoren; het trollen kan soms instrumenteel zijn om discussies te domineren en te beïnvloeden, maar voor de trol is dit slechts een bijzaak. De querulant daarentegen handelt altijd met een doel voor ogen terwijl trollen daarbij als middel worden gehanteerd. Een trol maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid, en zal daarbij niet vermelden dat in feite een ander (min of meer) geciteerd wordt. Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden. Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van “al wat je zegt, ben je zelf!”) anderen van trollen beschuldigt.
 5. Houd privégegevens voor wat ze zijn: privé. Zowel uw eigen gegevens als die van anderen. Privacy staat hoog in het vaandel van Vrijspreker. Zoals bekend moge zijn, is Vrijspreker niet van de orde “maar ik heb toch niets te verbergen”. Zelfbeschikking begint bij privacy, zowel het uwe als die van een ander.
 6. Wanneer iemand met een ban (een eerder gesloten account) zich aanmeldt onder een nieuw account, en de verdenkingen zijn dermate hoog dat het om een eerder gebanned account gaat, zal deze zonder waarschuwing wederom een ban krijgen en de reactie zal worden verwijderd. Hoewel in sommige gevallen arbitrair, zal de moderator zijn eigen gevoel en de tips en verdenkingen van Vrijspreker-schrijvers als leidend zien in de besluitvorming wederom en per direct een ban uit te delen.
 7. Libertarisme is een simpele en duidelijk begrijpbare levensfilosofie. Het gaat o.a. uit van argumenten en logica. Reacties dienen ook van dien aard te zijn. Emotie in reacties zijn begrijpelijk en acceptabel (mits niet in strijd met het overige moderatiebeleid), maar reacties dienen in eerste instantie inhoudelijk te zijn en voorzien van argumenten. Het veelvuldig uitdelen van “kudo’s”, “+1” en inhoudsloze kreten als “bah”, “het is me wat”, “belachelijk” en dergelijke uitdrukkingen zullen op den duur tot een waarschuwing leiden. Ze voegen namelijk niets inhoudelijk toe aan een discussie, verlagen het niveau van het forum en geven alleen blijk van het proberen een stempel te drukken op een discussie.
  Het forum biedt de mogelijkheid om artikelen een waardering met sterren te geven. Zo kunt u uw hoge of lage waardering voor een artikel kenbaar maken.
 8. Zuiver racisme wordt niet toegestaan, discrimineren (= onderscheid maken) wel. Wanneer met argumenten of onderzoeksresultaten beredeneerd wordt dat bepaalde bevolkingsgroepen/nationaliteiten in Nederland een bepaalde positie innemen is dit acceptabel, wanneer op basis van geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur of afkomst niet beargumenteerde one-liners geschreven worden zal dit minutieus beoordeeld worden en zal er eventueel actie ondernomen worden door de moderator. Ook dit gebied is arbitrair en bevat een “grijze zone’, en ook hier geldt het eigen gevoel van de moderator en de tips en verdenkingen van Vrijspreker-schrijvers als leidend voor een besluitvorming.
 9. Vrijspreker is een Nederlandstalig forum. Artikelen en reacties worden geacht in het zogenaamde Algemeen Beschaafd Nederlands geschreven te zijn. Een typefout, een letterwisseling of een “dt”-foutje kan iedereen overkomen, maar taalgebruik dat ervoor zorgt dat reacties moeilijk tot nauwelijks leesbaar zijn is niet acceptabel. Tevens worden alleen Nederlands en in beperkte mate Engels toegestaan, omdat dit de talen zijn die de meesten mensen wel begrijpen en mede omdat er veel Libertarische informatie in het Engels voorhanden is, is deze taal niet geheel uit te sluiten. Echter geen andere talen, mits zij voorzien zijn van een Nederlandse vertaling; nogmaals, dit is een Nederlandstalig forum. Hierbij wordt ook het schrijven in hoofdletters bezien; het komt “schreeuwerig” over. Gebruik van hoofdletters om af en toe een enkel woord te benadrukken is geen reden tot moderatie, hele reacties in hoofdletters schrijven wel. Mensen terechtwijzen op hun mindere kennis van de Nederlandse taal is eveneens reden voor een waarschuwing, wanneer dit bedoeld is (of overkomt als) kleinering van de schrijver van het artikel of reactie.
 10. Beslissingen van de moderator staan niet ter discussie. De beslissingen die door de moderator genomen worden, zijn in het belang van een discussie op Vrijspreker of in het belang van Vrijspreker als geheel. Bij moeilijke moderatorkwesties kunt u ervan uitgaan dat er goed is nagedacht over die beslissing en/of er achter de schermen communicatie is geweest met de eigenaar van Vrijspreker en/of één of meerdere Vrijspreker-schrijvers. Er staat een team vrijwilligers achter Vrijspreker en dit team geeft de moderator de vrije hand om het moderatiebeleid als dictator uit te voeren. Dit team is ook het enige orgaan dat de moderator kan terugfluiten, c.q. kan “ontslaan” en vervangen door een andere moderator.

152 REACTIES

 1. @LOH [28]:

  Och, als je eerst moet nadenken voor je iets opschrijft dan is de lust je al vergaan. Het reageren moet lekker spontaan gaan en het moet komen van een bond gezelschap aan mensen.

  Ik zie, als ik zo vrij mag zijn, een dergelijk forum als deze als het discussiëren rond de stamtafel, potje bier en peuk erbij en lullen maar en zie maar hoe en waar de discussie eindigt.
  Deze site is nu te steriel, te rechtlijnig, te gedwongen en geforceerd en zeker niet meer libertarisch.
  Het is alsof je in de kerkbanken zit te luisteren naar de heer pastoor waar je niet mee in discussie mag gaan over zijn denkbeeldige vriend of de tijd dat hij nog kindjes knuffelde, maar verder mag je er over alles discussiëren zolang het maar in de lijn ligt met de heilige geboden en regels van de kerk.

 2. @LvM [29]:

  Ik neem aan…

  Kijk hier begin je met iets waar ik helemaal niks mee kan. Jij mag aannemen wat je wil, zo lang je maar niet net doet alsof ik het zeg.

  Wat is nou precies je probleem met het beleid van de moderator?

  Die vraag heb je al in een andere vorm gesteld. Was je niet tevreden met het antwoord? Probeer eens echt te lezen wat ik schrijf. Kennelijk ben je in een soort verdedig/aanvalmode geschoten, maar je schijnt niet door te hebben dat ik dat allemaal niet zo interressant vind. Carry on.

  LvM [34] reageerde op deze reactie.

 3. @LvM [29]:

  De eigenaar van deze site staat volledig in zijn recht als hij de regels stelt op zijn eigen site, net zoals ieder mens het recht heeft de regels te stellen in zijn eigen huis en over het gebruik van zijn eigen lichaam.
  Maar je gaat dus echt zo ver om te zeggen dat een kroegeigenaar die het niet toelaat dat mensen in zijn kroeg voor het TV scherm liggen te rukken en boeren, zijn kroeg dan maar geen ‘thuis’ moet noemen? Je mag best je ongelijk toegeven hoor, dat is beter dan wat je nu aan het doen bent.

  Helemaal met je eens. Maar zolang de moderator bepaalt wat wel en niet kan op deze site en zijn eigen interpretatie geeft aan regels en bepaalt wat wel en niet kan haal dan wel even de borden weg waarop staat “vrijspreker” en “libertarisch”. Het staat leugenachtig en is behoorlijk verwarrend.

  Boris [33] reageerde op deze reactie.
  LvM [34] reageerde op deze reactie.
  Boris [35] reageerde op deze reactie.

 4. @LOH [32]:
  Sorry dat ik aannam dat ik met iemand discussieer die niet geestesziek is. Als jij het in elkaar slaan en verkrachten van willekeurige mensen prima vindt mag dat natuurlijk ook, maar dan heeft een discussie over vrijheid vrij weinig zin. Dan moet jij natuurlijk ook stoppen met zaniken over vrijheidsbeperkingen op privaat eigendom.

  Je antwoord op mijn vraag was in essentie dat de moderator de mogelijkheid heeft onredelijk te zijn, waar ik het volledig mee eens ben. Maar wat je probleem met het beleid van de moderator is blijft nochtans een raadsel.

  @Tonie [33]:
  Misschien moet je eens de definitie van een label opzoeken voordat je gaat zeggen dat iets het label niet verdient. Libertarisme is namelijk gestoeld op individuele eigendomsrechten, die de eigenaar van deze site volledig respecteert als hij regels stelt op zijn eigendom. Snap jij het concept “eigendom” überhaupt?
  Wat betreft “vrijspreker”; kun je een mening noemen die hier niet geuit mag worden? Beschuldigingen zijn prima, maar zorg in ieder geval wel dat ze kant of wal raken.

  LOH [38] reageerde op deze reactie.
  Tonie [42] reageerde op deze reactie.

 5. @Boris [35]:
  Wat er gebeurd is, is al eens uitgelegd. Het kapen van topics, spammen en trollen is rond de jaarwisseling een tandje omhoog gegaan. Heeft wellicht iets te maken met groepsgedrag, of inderdaad, het ligt aan de moderator die zijn geduld aan het verliezen is. Maar dat hij in de eerste plaats zijn geduld zo lang behouden heeft is juist een meevaller.

  De lap tekst van de moderator zet duidelijk uit elkaar wat de regels zijn, voor het geval daar twijfel over bestaat. Dat jij denkt dat dat helemaal niets zegt, zegt meer over jou dan de lap tekst.

 6. @LvM [34]:

  Sorry dat ik aannam dat ik met iemand discussieer die niet geestesziek is.

  Je begint op het randje van ad hominem te geraken. Misschien ben je wel zulke goeie vriendjes met de moderator dat je denkt dat je dat kan maken. Precies het punt wat ik al wilde aanstippen. Misschien hoop je wel met je aanvalletjes op mij, mij zo uit de tent te lokken dat ik hetzelfde ga doen zodat de moderator mij zou kunnen bannen. Een beetje laag bij de grondse taktiek.

  Als jij het in elkaar slaan en verkrachten van willekeurige mensen prima vindt

  En weer iets wat nergens mee te maken heeft, ik niet gezegd heb, en waarvan ik me afvraag waarom je het er bij haalt. Nogal oftopic. Is met respect converseren moeilijk voor je? Of kan je niets anders dan fantaseren hoe je denkt dat het is, of zou moeten zijn om er je puntje aan te draaien? Geestesziek vind ik een ietwat overgekwalifeerde term voor zoiets, maar een beetje kinderlijk is het wel.

  maar dan heeft een discussie over vrijheid vrij weinig zin.

  Dus, stel, dat ik het wel acceptabel vind om mensen in elkaar te slaan, dan zou ik niet meer over vrijheid mogen praten? Je hebt, als ik dat mag zeggen, een vreemde voorstelling over wat vrijheid zou moeten zijn.

  Dan moet jij natuurlijk ook stoppen met zaniken over vrijheidsbeperkingen op privaat eigendom.

  Ik moet helemaal niks.

  Je antwoord op mijn vraag was in essentie dat de moderator de mogelijkheid heeft onredelijk te zijn, waar ik het volledig mee eens ben. Maar wat je probleem met het beleid van de moderator is blijft nochtans een raadsel.

  Het interesseert me niet wat jij een raadsel vind. Wel vreemd vind ik dat jij het maar normaal vind dat iemand onredelijk mag zijn. En dat er geen vragen over gesteld mogen worden is mij dan weer een raadsel. Misschien als het jou zou overkomen dat je wel zou begrijpen waarom het van belang is dat er vragen over gesteld mogen worden.

  LvM [44] reageerde op deze reactie.

 7. @Zé [30]:
  Wellicht zou het Vrijsprekersteam onderhand wel eens met een weldoordachte en goede verklaring kunnen komen voor wat er nu werkelijk aan de hand is

  @Boris [35]:
  Er moet dus een paar weken geleden iets gebeurd zijn, dat ineens allemaal gebeurd. Ik zou wel eens willen wat. Zo’n lap tekst van de moderator zegt helemaal niets en is alleen maar een rookgordijn

  Het antwoord wordt eigenlijk al gegeven door LvM
  Wat er gebeurd is, is al eens uitgelegd. Het kapen van topics, spammen en trollen is rond de jaarwisseling een tandje omhoog gegaan. Kan iets te maken met groepsgedrag, of een link van een site met een bepaald type mensen, enz

  De Vrijspreker site is een van de hele weinige waar je je niet eens hoeft te registreren om een reactie te geven. Bij bijna iedere site moet je je registreren en krijg je dan een username en password toegewezen dat naar een een mail adres wordt gezonden alvorens je mag reageren. Die barriere, hoe laag de drempel van registreren ook is, willen we niet eens toepassen. Vrijspreker is daarin tamelijk uniek. Daarnaast is het zo dat vaak vele maanden passeren zonder dat moderatie nodig is. Bovendien is het een van de heel weinige plekken op het internet waar mensen vrij hun twijfels over zaken als de grote macht der joden mogen ventileren. Zonder dat het meteen een ban oplevert.

  Dit maakt de site kwetsbaar. Naar mate meer en meer sites reacties eerst goedkeuren voor plaatsing (model joop, telegraaf) dan wel veel moderatie toepassen is dat hier nog maar in beperkte mate het geval. Andere sites hebben deze discussie 3 tot 5 jaar geleden afgerond. Wij zijn door omstandigheden gedwongen te gaan modereren. De discussies dreigden overheerst te worden door joodskritische reacties. Daarnaast hebben enkele echte trollen de weg gevonden naar deze site. Vandaar dat de moderatie activiteiten nodig bleken.

  Als schrijver op deze site vind ik het heel erg jammer dat er thans actief gemodereerd dient te worden. De moderator doet zijn best zo goed mogelijk uit te leggen welke grenzen hij hanteert. Het keer op keer kapen van topics om eigen stokpaardjes te berijden nam echter te grote vormen aan om te negeren. Als in ieder topic een joden discussie gevoerd gaat worden dan hebben lezers van deze site het op een gegeven moment ook wel gehad. We hebben een maand of 12 geleden ook een korte periode met moderatie gehad, daarna rust, en ik hoop dat snel de rust weer zal terugkeren.

 8. Zeg LvM ben jij toevallig die moderator? Of is de moderator een verzamelnaam van allerlei mensen? Of is ie toevallig op vakantie, en neem jij de honneurs waar? Mocht dat zo zijn dan begrijp ik natuurlijk wel weer waarom je het zo met de ‘moderator’ eens bent. 🙂

  LvM [45] reageerde op deze reactie.

 9. #Beslissingen van de moderator staan niet ter discussie.#
  Dit is een taalgebruik dat naar mijn idee totaal niet hoort bij vrijheid. Absurd. Alsof je een kleuterklasje toespreekt.

  #De beslissingen die door de moderator genomen worden, zijn in het belang van een discussie op Vrijspreker of in het belang van Vrijspreker als geheel.#
  Dit zijn teksten die we overal horen van lui waar we hier juist van af willen. “In het belang van de volksgezondheid..” “In het belang van de staatsveiligheid”. Kan Uwe Koninklijke Goddelijke Hoogbenigheid zich inleven in de emoties die een dergelijke formulering hier oproepen bij mensen die vrijheid willen?
  U klinkt als een UberSturmModerator. Is u zich daarvan bewuBt?

  #Bij moeilijke moderatorkwesties kunt u ervan uitgaan dat er goed is nagedacht over die beslissing en/of er achter de schermen communicatie is geweest met de eigenaar van Vrijspreker en/of één of meerdere Vrijspreker-schrijvers.#
  U is NIET de eigenaar? Daarmee vervallen een aantal opmerkingen van mensen hier die het hadden over eigendomsrecht. U is dan een soort ingehuurde concierge die het vuile werk voor de werkelijke eigenaar opknapt? Draagt u ook een uniform, vraag ik me af. Bij de toon van uw schrijven horen glimmend gepoetste laarzen. Maar dat is slechts door mijn emotionele staat van zijn ingegeven en kan niet beargumenteerd worden. Reden om dit bericht wellicht te deleten. Onduidelijk is tenslotte geworden wanneer dat wel en wanneer dat niet zal geschieden. Het schrijven op de Vrijspreker voelt opeens vergelijkbaar als wanneer straks de ACTA ingevoerd zal zijn. Dan moet je ook maar afwachten wanneer het vingertje omhoog gaat.
  En dingen aannemen, daar ben ik helemaal niet meer van.

  #Er staat een team vrijwilligers achter Vrijspreker en dit team geeft de moderator de vrije hand om het moderatiebeleid als dictator uit te voeren.#
  Vanwaar toch steeds dat zeer beladen woord dictator? Wat gebeurt hier? Het klinkt gewoon krankzinnig. Ik zie me al dat ik gasten uit mijn huis vraag het pand te verlaten omdat ze, zoals hier genoemd, zitten te boeren en te rukken op mijn bank en ik wijs ze de deur met hen onder de neus te wrijven dat ik dit als een dictator doe en dat dat mag van mijn huisgenoten. Zou dat niet dwaas zijn? Bizar. Waar komt je toon vandaan?

  #Dit team is ook het enige orgaan dat de moderator kan terugfluiten, c.q. kan “ontslaan” en vervangen door een andere moderator.# Ik ben diep onder de indruk. Welk een macht hebben deze mensen. Over u, over ons.

  Door de wijze waarop de boodschap wordt gebracht is er een enorme lelijke, smerige ongelijkheid geschapen op deze site die daarmee ogenblikkelijk haar frisse schoonheid verloor. Ik bedoel; iedere boerenlul zal begrijpen dat eindeloze discussies of een post moet worden gemodereerd en waarom dan wel of juist niet, slaapverwekkend zal zijn en de site niet ten goede zal komen. En ik hoor niemand hier zeggen dat er geen regels zouden moeten zijn. En ik ben ervan overtuigd dat niemand zit te wachten op kilometers lange discussies over moderaten en dat wanneer je er niet uitkomt, er iemand moet zijn die een knoop doorhakt, allemaal begrijpelijk. Maar de manier waarop, de toon, het woordgebruik, doet vermoeden dat we hier met een zieke ontwikkeling te maken hebben. Dictator, wat een walgelijke vertoning. Zum Kotzen. En moderator met een hoofdletter.. Ik vraag me werkelijk af wat hier gebeurt.

  Mavado [43] reageerde op deze reactie.
  Tonie [45] reageerde op deze reactie.

 10. @LvM [34]:

  Vrijspreken is altijd nog vrijspreken en niet gebonden aan restricties. En libertarisme betekent voor mij zeker niet de mond snoeren, maar mensen voluit laten spreken, denken en doen wat ze willen.
  Zodra men een grens passeert maak je als goed libertarier daar niet onmiddellijk een drama van , maar kun je ook mensen op een fatsoenlijke manier te verantwoording roepen. Zodra men nu ook maar ‘iets’ verkeert doet in de ogen van een moderator en hij toevallig ook nog niet zijn dag heeft of vindt dat zijn geliefde club weer eens gekwetst is dan kan het zijn dat je voor een kleine abnormaliteit gesanctioneerd wordt.
  Welke draai men hier aan het modereren wil geven is hun goed recht, maar ik heb daar een andere mening over, zeker als ik kijk naar de definitie van het libertarisme.

  Pak dan de zaken ludiek aan en verwijder niet een reactie, maar plaats hem in het topic “Kindergarden”. Kun je daar verder discussiëren met andere verstoten kleuters.
  LvM [46] reageerde op deze reactie.

 11. @Eugenie [41]:
  Blijkbaar zie jij niet de humor achter bepaalde manieren van uitdrukken…
  Het is me wel meer opgevallen bij een aantal “bezoekers”.

  En ook jij valt de vorm aan en niet de inhoud.
  Alleen maar kritiek en geen enkele inhoudelijke bijdrage.

  Je komt hier net kijken en weet al precies wat er al jarenlang verkeerd is.

  Het doet me denken aan zeemeeuwen management.

  Zé [52] reageerde op deze reactie.

 12. @LOH [38]:
  “Je begint op het randje van ad hominem te geraken.”

  Sorry, het was niet mijn bedoeling om te zeggen dat je een gezonde geest hebt… of… wacht….. huh?

  “Misschien ben je wel zulke goeie vriendjes met de moderator dat je denkt dat je dat kan maken.”

  Dat ik wat kan maken? Een niet-ad hominem? Waar heb je het over?

  “Een beetje laag bij de grondse taktiek.”

  Inderdaad, wat die fantasie van jou toch allemaal bedenkt… niet meer normaal gewoon.

  “En weer iets wat nergens mee te maken heeft”

  Het heeft te maken met de illustratie dat de vrijheid van de een ophoudt waar die van de ander begint, en dat de eigenaar van deze site zich aan dat principe houdt.

  “Geestesziek vind ik een ietwat overgekwalifeerde term voor zoiets, maar een beetje kinderlijk is het wel.”

  Dus jij denkt dat iemand die geen probleem heeft met verkrachting en het in elkaar slaan van willekeurige mensen geestelijk top gezond is? Oké, dan weet ik dat ook weer.

  “Dus, stel, dat ik het wel acceptabel vind om mensen in elkaar te slaan, dan zou ik niet meer over vrijheid mogen praten?”

  Onschuldige mensen, niet mensen in het algemeen. En ik heb niets gezegd over ‘mogen’, alleen dat ik denk dat het vrij weinig zin heeft om daar met zo iemand over te discussiëren.

  “Je hebt, als ik dat mag zeggen, een vreemde voorstelling over wat vrijheid zou moeten zijn.

  Wacht even, niet onschuldige mensen mogen verkrachten en in elkaar slaan is vreemd?

  “Ik moet helemaal niks.”

  Als jij niet als hypocriet gezien wilt worden, is het criterium dat je niet zeurt over vrijheidsbeperking op een forum maar tegelijkertijd verkrachting van onschuldige mensen prima vindt. Dat is een volledig normaal gebruik van ‘moeten’, dus waarom jij je in je ego gekrenkt voelt vind ik onterecht, eerlijk gezegd.

  “Het interesseert me niet wat jij een raadsel vind.”

  Waarom ben je dan tijd aan het verspillen je zaak uit te leggen?

  “Wel vreemd vind ik dat jij het maar normaal vind dat iemand onredelijk mag zijn.”

  De eigenaar mag op zijn eigendom onredelijk zijn. Als je in plaats van ‘mag’ ‘goedkeurt’ bedoeld, dan mag je citeren waar ik dat heb gezegd.

  “En dat er geen vragen over gesteld mogen worden is mij dan weer een raadsel.”

  Hoe bedoel je? Van wie mag dat niet?

  “Misschien als het jou zou overkomen dat je wel zou begrijpen waarom het van belang is dat er vragen over gesteld mogen worden.

  Kun je herformuleren?

  @Jan [37]:
  Is het artikel toch nog ergens goed voor geweest.

  LOH [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Tonie [42]:
  Sterk om te zien dat niet 1 persoon die moeite heeft met het beleid van de moderator in staat is concreet en specifiek aan te geven waar hij/zij een probleem mee heeft.

  Hebben jullie overigens als eens het filmpje ‘de filosofie van de vrijheid’ gezien? Die staat hier op de voorpagina, misschien is dat duidelijk.

  @Eugenie [41]:
  Daarmee vervallen een aantal opmerkingen van mensen hier die het hadden over eigendomsrecht.

  Kijk dit filmpje eens voordat u verder gaat met reageren: http://www.youtube.com/watch?v=Ovl8ip3steM
  Eugenie [47] reageerde op deze reactie.

 14. @LvM [46]: Ik zei iets anders. De site is klaarblijkelijk niet van de moderator. Die is dus niet de eigenaar. Als argument werd aangevoerd dat de moderator zelf mag bepalen wie en welke post hij verwijdert omdat hij de eigenaar zou zijn. Die vlieger gaat dus niet op. Kunt u het tot zover volgen? (Grote goden, ik word sarcastisch. Tijd voor een time out)

  LvM [49] reageerde op deze reactie.

 15. @LvM [44]:

  Sorry, het was niet mijn bedoeling om te zeggen dat je een gezonde geest hebt… of… wacht….. huh?
  Ja huh, je zegt zelf al, wat bedoel je nu eigenlijk?

  Dat ik wat kan maken? Een niet-ad hominem? Waar heb je het over?
  Je draait het om en dan vraag je aan mij wat ik bedoel? Hahaha kom nou.

  Inderdaad, wat die fantasie van jou toch allemaal bedenkt… niet meer normaal gewoon.
  Nogmaals omdraaien, je weet het niet meer he?

  Het heeft te maken met de illustratie dat de vrijheid van de een ophoudt waar die van de ander begint, en dat de eigenaar van deze site zich aan dat principe houdt.
  Je bedoelt dat de vrijheid van een ander ophoud wanneer de eigenaar dat bepaalt. Lekker vrij hoor.

  Dus jij denkt dat iemand die geen probleem heeft met verkrachting en het in elkaar slaan van willekeurige mensen geestelijk top gezond is? Oké, dan weet ik dat ook weer.
  Je roept maar wat. Je begint zelf over anderen slaan en nu zelfs verkrachten, maar je doet net of ik dat gezegd zou hebben. Onlangs nog van een berg gerold of zo?

  Onschuldige mensen, niet mensen in het algemeen. En ik heb niets gezegd over ‘mogen’, alleen dat ik denk dat het vrij weinig zin heeft om daar met zo iemand over te discussiëren.
  Wacht even, niet onschuldige mensen mogen verkrachten en in elkaar slaan is vreemd?

  Nogmaals, het zijn je eigen argumenten waar je op reageert 😉 Ik heb het er niet over hoor.

  Als jij niet als hypocriet gezien wilt worden, is het criterium dat je niet zeurt over vrijheidsbeperking op een forum maar tegelijkertijd verkrachting van onschuldige mensen prima vindt. Dat is een volledig normaal gebruik van ‘moeten’, dus waarom jij je in je ego gekrenkt voelt vind ik onterecht, eerlijk gezegd.
  Nog meer van hetzelfde. Ik heb het niet over verkrachting gehad. Je praat met je zelf. Ga daar alsjeblieft mee door, maar hou mij er buiten alsjeblieft.

  Waarom ben je dan tijd aan het verspillen je zaak uit te leggen?
  Dat doe ik niet, maar jij stelt steeds vragen die nergens over gaan.

  De eigenaar mag op zijn eigendom onredelijk zijn. Als je in plaats van ‘mag’ ‘goedkeurt’ bedoeld, dan mag je citeren waar ik dat heb gezegd.
  En nu wil je zelfs al dat ik mijn woorden verdraai zodat jij er een andere spin aan kan geven? Hou toch op. lol

  “En dat er geen vragen over gesteld mogen worden is mij dan weer een raadsel.”
  Hoe bedoel je? Van wie mag dat niet?

  Lees het topic.
  10. De moderator is de dictator: geen discussie mogelijk over de beslissingen van de moderator.

  Lees eerst eens voordat je als een blinde kip in de verdedigmode gaat.

  Kun je herformuleren?
  Wat begrijp je er niet aan?

 16. @LvM [49]: Ik heb alleen een andere invulling bij ‘aangesteld worden’. De moderator werkt namens de eigenaar. Zoals de soldaat zijn opdrachten krijgt van de kapitein. Befehl ist Befehl. Mijn neiging om te kotsen neemt hand over hand toe. Ik ben toe aan iets heel anders dan uw filmpje.

  LvM [54] reageerde op deze reactie.

 17. @LvM [45]:

  Vind je het erg als je niet meer zo serieus neem? Kennelijk weet je niet meer wat je zegt of gezegd heb.

  Reactie van LvM (25-02-12, 21:53) 34

  Je antwoord op mijn vraag was in essentie dat de moderator de mogelijkheid heeft onredelijk te zijn, waar ik het volledig mee eens ben.
  LvM [54] reageerde op deze reactie.

 18. @LOH [51]:
  Je begrijpt kennelijk het onderscheid tussen de mogelijkheid iets te doen en iets ook daadwerkelijk doen niet. Als jij Algemeen Beschaafd Nederlands niet onder de knie hebt houdt het op.

  Wat betreft je reactie hiervoor: Als jij al mijn beslissende argumenten opzij veegt met een ontkenning dat hetgeen waarop het argument gericht was ooit gezegd te hebben houdt het ook op.

  @Eugenie [50]:
  Ja, jij geeft allerlei invullingen aan van alles. Probeer eens wat minder emotioneel te zijn, wellicht komt er dan plaats vrij voor wat meer rationaliteit.

  @Zé [52]:
  Ironische reactie, sinds in hetzelfde bericht waarop je antwoordt dit staat: “En ook jij valt de vorm aan en niet de inhoud”.
  Join the club, Zé.
  LOH [56] reageerde op deze reactie.
  Zé [57] reageerde op deze reactie.
  Eugenie [58] reageerde op deze reactie.

 19. @LvM [54]:

  Gelukkig begrijp ik wel dat jij alleen maar een grote fantast bent die mensen probeert woorden in de mond te leggen en zelf na duiding daarvan nog steeds met het bord blijft rondlopen. Hopeloos 🙂

  V.w.b die zogenaamde argumenten van jou, als je aan kan tonen dat ik heb gezegd wat jij allemaal fantaseert dat ik gezegd zou hebben dan ben je een grote. Helaas voor jou kan je dat niet. Je staat als het ware met de bek vol tanden. En knap voor lul ook.
  LvM [61] reageerde op deze reactie.

 20. @LvM [54]: #Ja, jij geeft allerlei invullingen aan van alles.#
  De kans is groot dat u hier niet eens een uitleg voor kunt geven.

  #Probeer eens wat minder emotioneel te zijn, wellicht komt er dan plaats vrij voor wat meer rationaliteit.#
  Ik heb niks met eenzijdige rationaliteit. Dat is levenloos. Als slechts 1 deel van de hersenen actief is, gaat er altijd iet fout. Volgens mij zijn wij uitgepraat omdat we geen steek verder komen. Ik groet u.

  Zé [60] reageerde op deze reactie.

 21. Wat een gemekker om niets zeg. Ik zie in dit topic namen voorbij komen die ik de afgelopen jaren nimmer heb gezien en die nu lopen te blazen dat hun vrijheid is afgenomen door de moderator.

  Ik sluit me (als Vrijspreker) helemaal aan bij Ratio op #39. Ook ik heb bij “de groep” aangekaart dat de Vrijspreker niet meer leesbaar was omdat ieder topic was veranderd in een “ik-haat-joden” topic. Ging het over goud? Dan waren het de joodse banksters. Ging het over voetbal? Dan waren het de joodse FIFA-leden. Ging het over verkeersboetes? Dan waren het de joodse politieagenten. Om moedeloos van te worden.

  Vrijspreker is de spreekbuis van de Stichting Libertarisch Centrum, niet die van een anti-joods centrum. De punten die Vrijspreker aankaart, hebben dan ook een libertarisch karakter.

  Volgens de regels van het libertarisme dienen relaties op vrijwillige basis aangegaan te worden. Echter: als je geheel vrijwillig zo’n contract wilt aangaan, dan dien je je wel te houden aan de verplichtingen die uit zo’n contract voortvloeien.

  Als jij ongedwongen een arbeidsovereenkomst afsluit met je baas bijvoorbeeld, dan ben je verplicht de overeengekomen arbeid te leveren in ruil voor een salaris.

  Hoe moeilijk kan het zijn?
  Niemand dwingt je te reageren op Vrijspreker. Door te reageren ga je echter op vrijwillige basis een relatie aan met Vrijspreker. De enige verplichting die Vrijspreker stelt aan deze relatie, is dat je je houdt aan de huisregels.

  Die huisregels zijn heel simpel te begrijpen voor een ieder met een normaal functionerend verstand: Blijf on-topic en blijf professioneel.

  Doe je dat niet, dan houd je je niet aan contractvoorwaarden, hetgeen volgens het libertarisme een agressieve daad is. Waarop een gepaste straf staat. In dit geval: weg gejorist en 3 strikes out = ban.

  Zé [62] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.