Het ESM, Europees Stabiliteits Mechanisme krijgt dictatoriale macht over u als u niets doet!

Uw acties zouden u, uw relaties en de hele Nederlandse, Europese bevolking voor veel rampen kunnen behoeden!

Zie hieronder wat er allemaal mogelijk is.

 

SPECIALE EDITIE IN SAMENWERKING MET:

Argusoog, Courtfool.info, Earth Matters, De Reaguurder, E.J. Bron, Occupy Ede, Occupy Nederland, Vrijspreker, Waterput,

(en alle websites die zich nog aan willen sluiten)

Contact: CourtFool@orange.nl

 De inhoud van deze pagina wijzigt frequent.
Vergeet niet bij elk bezoek op F5 te drukken om de pagina te verversen.

Wij voeren actie
om ratificatie van het ESM-verdrag te voorkomen.
Doe ook mee!

dinsdag, 21 februari 2012

1. Wat is er aan de hand?

2. Enkele hoofdpunten uit het ESM

3. Wat kunnen we doen?

4. Als je wilt helpen( klik hier )

5. Collectieve brief aan de Kamer

6. Links naar artikelen over ESM

 

1.   Wat is er aan de hand?

Op donderdag 1 maart 2012 [1] moet het parlement besluiten of het het ESM-verdrag [2] ratificeert.

2 februari 2012 werd het verdrag ter oprichting van het European Stability Mecanism (ESM) ondertekend door de ambassadeurs van de 17 EU-landen van de eurozone. Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. In het ESM-verdrag zitten tal van zeer kwalijke zaken, waarover hieronder meer.

Het ESM-verdrag treedt in werking als landen die samen op z’n minst 90% van de aandelen van het ESM hebben, het verdrag ratificeren. [3] Vandaag, 21 februari 2012 moet het Frans parlement er al over besluiten (terwijl de parlementariers nog nauwelijks weten wat er in staat) en donderdag 1 maart 2012 is het Nederlandse parlement aan de beurt.

Er heeft geen referendum plaats gevonden om de bevolking te vragen of zij deze transfert van bevoegdheden naar het ESM wel wenst. De meeste burgers weten niet eens van het bestaan van dit verdrag, omdat de pers het verzwegen heeft. Ook hebben er geen grote publieke debatten plaats gevonden over het ESM. Tijd om deze alsnog te organiseren is er nauwelijks.

Er rust dus een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van onze parlementariërs. We moeten vrezen, dat de meesten van hen denken dat het iets is voor de solidariteit in Europa en dat de bijkomende verplichtingen een noodzaak zijn. De echte inhoud hebben ze vermoedelijk niet eens goed gelezen. Ze zouden het verdrag onmiddelijk afgewezen hebben.

Referenties:

[1] Op de agenda voor het publiek staat op 1 maart 2012 nog niet vermeld. Simpele taktiek om de burgers te verrassen, of gloort er hoop, dat er toch eerst ruimte voor debatten komt? http://adbroere.nl/web/nl/columns/alsnog-een-publiek-debat-over-het-esm.php

[2] Nederlandse tekst van het ESM-verdrag: http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (als niet beschikbaar, hier een kopie)

[3] zie art 48. De verdeling van de 700 miljard aan aandelen van het ESM vind je in bijlage II, of hier.

2.   Enkele hoofdpunten uit het ESM

Korte video presentatie (3’51’)

Art. 8  Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro.

Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.

In feite staat er, dat het ESM zelf kan besluiten het kapitaal zo vaak en zo veel kan verhogen als ze maar wil.

Art. 9.3  De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen.

Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Sommige kamerleden denken, dat ze een vetorecht hebben over de besluiten van het ESM. Dat is onjuist. Het ESM ontleent zijn bevoegdheden uit een internationaal verdrag. Dat heeft per definitie voorrang boven nationale wetgeving. Het feit, dat het de Ministers van Financiën de bestuurders worden van het ESM, verandert daar niets aan. Het enige wat de Kamer kan doen is de Minister van Financiën naar huis sturen en hem vervangen door een andere Minister van Financiën, die als ESM-gouverneur onmiddellijk dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.

Zou een Minister van Financiën het als een straf opvatten als hij naar huis gestuurd wordt? Met de kennis van alle miljarden-contracten kan hij vermoedelijk meteen de volgende dag drie keer zoveel verdienen bij één van de ondernemingen, die winstgevende opdrachten van het ESM hebben ontvangen.

Wordt de Minister van Financiën niet in een onmogelijke verstrengeling van belangen geplaatst? Daar mag u zelf over oordelen.

Dictatoriaal bewind van het ESM

Hoewel het ESM over honderden miljarden aan belastinggeld moet gaan beschikken, hoeft het ESM aan niemand verantwoording af te leggen. Democratische contrôle is er niet. Iedereen die bij het ESM komt te werken is onschendbaar. Het ESM kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. (art. 32 en 35)

Einde macht van het parlement

Het resultaat van deze ESM-bevoegdheid is dat de nationale parlementen hun hoogste macht, die over het budget te beslissen, kwijt raken aan Brussel. De nieuwe versie van het ESM (die 2 februari 2012 getekend is) is trouwens gekoppeld aan een ander verdrag, the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG)Daarin komen de condities te staan waaraan de landen moeten voldoen om in geval van nood gebruik te kunnen maken van leningen van het ESM. De condities die in het TSCG komen te staan perken de macht van het parlement nog enorm veel meer in.

Vreemde volgorde van verdragen

Het parlement wordt gevraagd het ESM goed te keuren, terwijl het TSCG nog niet getekend en dus ook nog niet geratificeerd is. Met de ratificatie van het ESM beloven de landen te betalen zoveel als maar geëist wordt, terwijl ze er niet van kunnen profiteren als ze niet voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden in een nog niet getekend verdrag.

Consequenties als het ESM er komt

De bijdrage die de leden moeten leveren zijn waanzinnig hoog. Bij het huidige startkapitaal van 700 miljard is dat voor Nederland 40 miljard, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen. Ter vergelijking: het totaal van de loon- en inkomstenbelasting in 2011 was 45 miljard. De benodigde bezuinigingen zullen de maatschappij danig ontwrichten. Zoals gezegd, 700 miljard is slechts het begin. Meteen in maart worden “de behoeften voor het ESM” al gereëvalueerd. Er is al gezegd, dat het ESM op termijn vermoedelijk 1500 à 2000 miljard nodig zal hebben.

Wat ESM betekent voor landen in nood weten we inmiddels. We hoeven slechts naar Griekenland te kijken. Over de Griekse situatie worden nog steeds veel leugens verteld. Daarover meer informatie in de komende dagen.

 

3.   Wat kunnen we doen?

In eerste instantie de petitie tekenen: PETITIE TEGEN HET ESM VERDRAG

Er is te weinig tijd om actie te voeren om een referendum af te dwingen. Ook zullen we tijd te kort komen om overal grote publieke debatten te organiseren. We moeten ook vrezen dat de parlementariers onvoldoende tijd zullen hebben zich goed te informeren, te meer daar de echte argumenten geheel ondergesneeuwd zijn door alarmistische verhalen.

Mijns inziens kunnen we er alleen maar voor zorgen, dat de parlementariërs hun verantwoordelijkheid nemen. We kunnen hen op de hoogte stellen van de grootste bezwaren. We kunnen ook zorgen, dat hun stem openbaar bekend wordt, zodat alle burgers bij de volgende verkiezing kunnen weten wie vóór en wie tegen het ESM gestemd heeft. Volksvertegenwoordigers, die voor een dictatuur stemmen, horen mijns inziens niet thuis in het parlement.

We kunnen schrijven naar de parlementariërs en laten weten dat we hun stem openbaar zullen maken en breed zullen communiceren, zodat de kiezers bij de volgende vekiezingen weten welke parlementariërs niet tegen het ESM gestemd hebben.

Zodra we over de adressenlijst beschikken (zie punt 4 hieronder) zal die hier gepubliceerd worden, zodat iedereen die wil deze kan gebruiken om berichten aan de kamerleden te sturen. Als ik voldoende tijd heb zal ik een eenvoudig programmaatje maken waarmee je de berichten automatisch kunt versturen. (d.w.z. als je Excel hebt en met Outlook Express werkt.)

4.   Help mee

Contact: CourtFool@orange.nl

Hier de eerste hulpvragen:

Zodra vragen opgelost zijn wordt er hier melding van gemaakt. Er volgen nog veel meer vragen, dus als je tijd hebt kom hier nog even kijken. Bij voorbaat dank voor je hulp!

21 februari 2012, 10h00: We hebben de meest recente lijst nodig met de namen en emailadressen van de Kamerleden om hen informatie te kunnen sturen. (Indien mogelijk een Excel-bestand met geslacht, familienaam, voornaam, politieke partij. Die kunnen we dan ook gebruiken om de uitslagen te publiceren.)

21 februari 2012, 10h05: Wie kan er achter komen of de Tweede Kamer de individuele stemmen zal publiceren? (Anders kunnen we er samen desondanks toch wel achter komen.)

21 februari 2012, 10h10: Om beter te overzien met welke andere landen we informatie uit kunnen wisselen graag een kaart met de landen van de eurozone. Wie heeft er tijd om even te photoshoppen?

21 februari 2012, 13h10: Wie weet een agenda met de data van NL verkiezingen te vinden? En wie met B – verkiezingen?

 

 

5.   Collectieve brief aan de Kamer

 

Geacht Kamerlid,

Onder de dikke stapel documenten over het ESM is een essentiële informatie verborgen gebleven.

De euro heeft een onoplosbaar probleem. U hoeft geen expert te zijn om het te begrijpen. In één minuut begrijpt u het. Het zit zo:

Met de open grenzen en de gezamenlijke munt is er niets wat verhindert, dat consumenten in landen met een lagere productiviteit de voorkeur geven aan goedkopere en betere producten uit landen met een hogere productiviteit.

Dit veroorzaakt een constante stroom van euros uit zwakke landen naar sterke landen. Hieruit volgt, dat de zwakke landen permanent euro’s te kort komen en telkens meer moeten lenen om over euros te beschikken.

(Vóór de invoering van de euro konden deze landen hun valuta devalueren. Zo werden de import-producten duurder voor de eigen bevolking en de export-producten goedkoper voor buitenlandse kopers. Daardoor nam de productiviteit in het land weer toe en nam de buitenlandse schuld weer af.)

In de euro-zone zijn zeer grote productiviteitsverschillen, veroorzaakt door verschillen in klimaat, vruchtbaarheid van de bodem, beschikbaarheid van zoet water, afstanden die overbrugd moeten worden, natuurlijke hindernissen voor transport, aanwezigheid of niet van energiebronnen, etc. Die condities bepalen in hoge mate het succes of falen van economische activiteiten. Griekenland, Italië, Spanje, Portugal zullen nooit op Duitsland lijken.

Verder beschikt de Europese Centrale Bank slechts over één rentevoet voor 17 verschillende economieën. Een wijziging van die rentevoet, waarvan men altijd heeft gezegd dat die zo belangrijk is om de economie te beïnvloeden, kan slechts aan enkele landen profiteren, terwijl de andere onder de gevolgen moeten lijden. Monetair is deze zone onbestuurbaar.

Het ESM en de gekoppelde verdragen bestrijden slechts de symptomen van de onevenwichtigheden in de euro-zone. Geen enkele maatregel kan de verschillen opheffen. Al sinds 1970 hebben vooraanstaande economen voor dit probleem gewaarschuwd. (Zie bijgevoegde referenties.) Politici bedoelden het misschien wel goed, maar de invoering van een gezamenlijke munt in zo’n heterogeen gebied is een grote vergissing geweest.

Ook de crisis van 1930 werd veroorzaakt door politici, die de elementaire werking van de economie over het hoofd zagen of niet wilden zien omdat het niet paste in hun ideeën. Wie wel de moeite neemt even daarover na te denken begrijpt dat we met de gigantische bijdragen aan het ESM en de opgelegde bezuinigingsregels weer recht op een grote crisis afstevenen.

Omdat er geen referendum is geweest over de transfert van bevoegdheden naar Brussel, en er geen grote publieke debatten over dit onderwerp hebben plaats gevonden, is uw persoonlijke verantwoordelijkheid enorm. Wij zijn ons bewust van de druk die van alle kanten op u uitgeoefend wordt.

Wij zijn van plan om de stem van elke parlementariër openbaar en zo breed mogelijk bekend te maken, zodat de kiezers er rekening mee kunnen houden bij de volgende verkiezingen.

Met vriendelijke groeten,

Bijgevoegde referenties

Rudo de Ruijter, Arjan Bos,

 

 

Klik hier om ook te tekenen

(Opent een email die u aan Rudo de Ruijter van Courtfool kunt zenden)

 

6.   Links naar artikelen over ESM

 

EU’s Prodi Admits Leaders Knew Euro Would Cause Ruin but Hoped Political Union Would Follow
http://thedailybell.com/3629/EUs-Prodi-Admits-Euroleaders-Knew-Euro-Would-Cause-Difficult-Moments-The-Rest-Will-Follow

High treason: the European Stability Mechanism
http://realcurrencies.wordpress.com/2012/02/21/high-treason-the-european-stability-mechanism/

The Battle for Europe: will the People or the Euro survive?

http://realcurrencies.wordpress.com/2011/11/04/the-battle-for-europe-will-the-people-or-the-euro-survive/

Ellen Brown: How Greece could take down Wall Street
http://webofdebt.wordpress.com/2012/02/20/how-greece-could-take-down-wall-street/

What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe
http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/what-price-the-new-democracy-goldman-sachs-conquers-europe-6264091.html

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Gebruik telkens F5 om deze pagina te verversen!

Rudo de Ruijter

33 REACTIES

 1. Mooi artikel en heel erg duidelijk proficiat Rudo. Het toont reeds de aankomende dictatuur van de Eurocratie, linksom of rechtsom wil men koste wat het kost een Europese superstaat. Zelfs als de meerderheid van de Europese volkeren hier fel tegen zijn. Massademocratie is in feite een dictatuur van de minderheid (politici). Deze stellen zich op als volksvertegenwoordigers, maar zijn in feite dictators in spé, die zich niets gelegen laten aan het volk. Na elke verkiezing zie je steeds weer de zelfde personen op cruciale plaatsen, met dien verstande dat hun carriërebedje gespreid is met bijkomstige ruime beloningen en emomulenten. Totdat ook dit systeem in duigen valt met alle gevolgen van dien in de komende paar jaar.

  Hans [2] reageerde op deze reactie.

 2. Wie is hier nu de baas, het volk of de EU? Maar wie is de baas over de EU? De EU of de VS? Zolang men aan de poorten staat te rammelen komt men niet bij het gespuis. Er zal een andere ingang gezocht moeten worden en de imperialisten zullen Europa uitgejaagd moeten worden om ons te kunnen bevrijden. Wij, de EU, kunnen niet en mogen niet sterker, beter of met minder schulden bouwen aan een sterker Europa. Het is imbecielig te geloven dat wij of zelfs de EU leiders ook maar iets hebben te vertellen over de financiële status van Europa. ESM komt uit de koker van de VS (schulden weginflateren en op peil houden van oorlogskas).

  Het zou fraai zijn dat wij onze ‘bondgenoot’ in de kou laten staan door hier geen geld uit niets te scheppen en niet het volk trachten te sturen of onderdrukken. Hoe in vredesnaam kan het toch dat niemand dit rotte systeem, dit één-tweetje, doorschouwd?

  Men blijft rammelen aan de poort, maar zoek eens uit wie er werkelijk achter de poort de baas is.

  http://www.google.com/search?q=geitner+komt+naar+eu&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a

  http://4nieuws.nl/show.php?key=214759&titel=Obama%20belt%20met%20president%20Itali%C3%AB

  ECB man, Mario Draghi (Rome, 3 september 1947) is een Italiaans bankier en econoom. … Nadien was hij van 2002 tot 2005 actief bij Goldman Sachs, als vice president …

  Al wat het ESM vertegenwoordigt, is, of doet, ligt helemaal in lijn met wat de VS wil. Is dat toeval of is dat vooropgezet?

 3. @Hans [2]:

  Massaal in de EU de straat opgaan is de enige manier om het tuig aan te pakken. Maar wat als men protesteert, wie is dan volgens de gevestigde orde de vijand? http://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Polizei-pruegelt-auf-Schueler-ein-article5551616.html

  Als ik hier even een aluhoedje theorie op loslaat en de lethargische houding van het overige EU-volk zie dan begin ik bijna te geloven dat er meer is tussen hemel en aarde.

  Oké, dit stond in september 2000 te lezen op Rumor Mill ten aanzien van chemtrails:

  “Belangrijkste doelstelling: Creatief inbreuk maken op ruimtelijke waarnemingen. Het blokkeren van hersenfuncties inzake de interactie van verschillende aminozuren die gerelateerd zijn aan een hoger bewustzijn, en het verhogen van de stof dopamine in de hersens, waardoor de geest lusteloos en haast willoos reageert. Dit is, hoewel velen dit niet kunnen of willen snappen, is ‘hun’ belangrijkste doelstelling.

  Deze doelstelling kent vele lagen. De zouten die in de chemtrails worden aangetroffen zijn uitstekende aanwijzingen waarom zij juist die methode gebruiken om een staat van bewustzijn in de menselijke hersens te creëren; het is de fysieke opslagplaats van en het verbindingspunt tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid”

  Met andere woorden, geliefden, de mensheid wordt op een sublieme, nauwelijks waarneembare wijze in slaap gesust middels het sproeien van chemicaliën die opvallend lang in de lucht blijven hangen… Maar wie let daar nou toch op, het is immers veel spannender om naar Idols te kijken?
  Igor [9] reageerde op deze reactie.

 4. De ware aard van de EU wordt nu goed zichtbaar.Even het ESM verdrag er door jassen voordat de burgers wakker worden. De wereld wordt bestuurd door psycopaten die niets geven om het gewone volk.Ik hoop echt dat dit nog te keren is en we zouden nu massaal de straat op moeten.

 5. @Hans [15]: dacht je nou werkelijk dat je onder slavernij uit kunt komen zonder een schram? Als dat de garantie is die je wilt dan wordt het niks. Ik zeg dat het mogelijk is, niet dat het makkelijk zal gaan of zonder kleerscheuren. Als je voor zekerheid gaat doe je niks. Blijf je zitten waar je zit, hou je je adem in en wacht. Ook goed. Prima keuze. Maar niet de mijne. Ik ga liever vrij en lachend ten onder dan zitten wachten als een mak lam tot dezelfde oproerpolitie me fileert omdat ik niet heb betaald voor een ESM of weet ik wat of omdat ik deze teksten heb geschreven op een site als deze als staatsgevaarlijk wordt aangezien. Of terroristisch. Het wordt erger en nog kloteriger dus de keus “Hoe wordt het leuk” valt vooralsnog af.

  Hans [17] reageerde op deze reactie.

 6. Dit soort grote ontwikkelingen loopt parallel met andere grote issues, zoals de islamisering en de migratie die maar doordenderen.
  Het effect is dat de energie die mensen in dit soort gebeurtenissen stoppen, omdat ze dit willen tegenhouden cq ombuigen, verdeeld moet worden en daardoor minder effectief zal zijn.
  Dit komt politici natuurlijk goed uit.
  Alsof ze dit bewust zo arrangeren.

  Eugenie [22] reageerde op deze reactie.

 7. Mooi initiatief. Echter: wie bedenkt dat politici referenda al gewoon negeren moet niet de illusie hebben dat een petitie meer indruk gaat maken. Als stemmen iets uitmaakte was het allang verboden, weet u wel.

  De enige taal die deze lieden verstaan is geweld. En zolang je kunt vergeten dat Europa-breed de bevolking en masse met hooivorken en zo naar de parlementsgebouwen oprukt zal er niets veranderen.

  Let wel: dit geweld zou niet onlibertarisch zijn, want het is niets meer of minder dan zelfverdediging. Dit is echter de keerzijde van welvaart: zolang men iets te verliezen heeft komt men niet in opstand. En als men eindelijk niets meer te verliezen heeft, omdat het al is afgenomen, is het te laat.

  Columnist [23] reageerde op deze reactie.

 8. @Paul [20]: Dat is ook zo. We lopen steeds achter de feiten aan omdat de meeste mensen niks weten en dus ook niks doen dan in het gebaande paadje te blijven sjokken. Ik heb daar nog steeds geen antwoord op hoe dat te veranderen.

 9. @Igor [19]: Het gaat denk ik niet zozeer om het bewijs voor de combinatie chemtrails/mind control, maar over het gegeven dat er ongevraagd en in het geniep chemicalien over ons worden uitgestrooid. Wie geeft hiertoe opdracht en met welk doel? Er worden grote hoeveelheden aluminium en barium in de lucht verspreid en “what goes up must come down”. We worden gewoon vergiftigd.http://chemtrails.cc/
  Mindcontrol kan op allerlei manieren geregeld worden: http://educate-yourself.org/mc/

  Igor [29] reageerde op deze reactie.
  Igor [30] reageerde op deze reactie.

 10. Is hier net een post verwijderd? Was net de verschillende reacties aan het lezen en kan de laatste niet meer terugvinden. Meende een reactie te lezen van Adylson. Kan zelf ook moeilijk een reactie kwijt, is er een storing?

  ***Bericht van de Moderator***
  Nee hoor, geen storing. Er reageren nog steeds mensen onder andere namen als waaronder ze geband zijn. Wanneer ik dit merk, verwijder ik deze reacties onmiddelijk. Jammer voor de discussie, dat besef ik, maar we hebben nogal last (gehad) van mensen die hier de sfeer kwamen verzieken.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  John [26] reageerde op deze reactie.

 11. @Petar [25]:

  Heeft een hoog ‘ik’ gehalte deze Moderator en Moderator met hoofdletter M? Net als God? Ondanks dat jullie of ‘ik’ hier reacties verwijderen, zou IK toch ook graag deze reacties willen lezen en zelf willen beoordelen hoe men hier de sfeer verziekt.


  ***Bericht van de Moderator***
  Wat let ú, om úw eigen forum op te richten, waar ú kunt zien hoe de sfeer in úw eigen webomgeving is? Ú bent hier te gast, niet meer en niet minder. Als ú problemen heeft met de moderatie op dit forum, bent ú vrij om hier niet te komen. Zo, dat was een hoog “u-gehalte”, nietwaar?
  De policy van moderatie wordt besproken binnen het team van Vrijspreker. Vrijspreker is eigenaar van dit forum en de eigenaar bepaalt de regels binnen haar eigendom. Simpeler en libertarischer kan het niet zijn. Overigens zijn die regels nog erg soepel, voordat u het idee mocht krijgen in een USSR-omgeving te zitten. Men mag hier heel veel, maar trollen, ad hominems en onnodig off-topic gaan wordt niet geduld. En hoe soepel de regels ook zijn, Vrijspreker bepaalt ze, de Moderator voert uit en handhaaft. Zoals een goed beheerder over zijn/haar eigendom behoort te doen. Bepaal ik, als gast in úw huis, de regels of bepaalt ú deze?
  ***Einde bericht van de Moderator (met hoofdletter)***

 12. Zou u zo vriendelijk willen zijn mij niet af te blaffen en mij te behandelen als een gast. Mag ik u verzoeken het laatste door u verwijderde commentaar terug te plaatsen zodat de lezers zelf kunnen oordelen of iets wel of niet de sfeer verziekt.

  Mvg, John

  ***Bericht van de Moderator***
  Bij uitzondering, dat ik hierop reageer, maar vooruit:
  Ten eerste bent ú het, die zich afgeblaft voelt. Ik presenteer louter de feiten en moderatiestrategie. Hoe u zich daaronder voelt, is uw zaak. Ik heb u op geen enkele wijze brutaal of ongastvrij behandeld, alleen de feiten gepresenteerd waarna alleen ú kunt bepalen of u nog langer te gast wilt zijn hier, of niet.
  Ten tweede, u mag dat verzoek tot terugplaatsing doen, maar ik voldoe niet aan dat verzoek. Het is u nog steeds niet duidelijk wie de spelregels bepaalt: de gast of de eigenaar?
  Dit uitgelegd hebbende, verzoek ik u om vanaf nu weer on-topic te reageren. Dit artikel is niet geschreven om de moderatie te bediscussiëren. Indien u dit wenst, kunt u hiertoe een artikel insturen op info@vrijspreker.nl dat bij geschiktheid geplaatst wordt. Indien u dit (of een ander niet-moderatie gerelateerd) topic blijft misbruiken om de moderatie ter discussie te stellen, kunt u een waarschuwing tegemoetzien.
  Verdere reacties of uitleg van deze strekking zult u niet krijgen.
  ***Einde bericht van de Moderator***

  John [28] reageerde op deze reactie.

 13. @John [27]:

  U blaft met accent aigu en grave en bent erg vetgedrukt. U vertoont hiermee nogal dictatoriale trekken die bij mij eerder iets van zwakte uitdrukt.

  Maar steeds weer komt u met ‘ik’. ‘ik’ Bestaat niet. ‘ik’ Is geen regel waar men zich aan dient te houden, ‘ik’ vertegenwoordigt een persoonlijke mening en vestigt alleen de aandacht op wat u zelf vindt. En spelregels? ‘spel’-regels Is iets wat eerder naar een kleuterklas verwijst en dit is toch geen kleuterklasje naar ik mag aannemen? Of ziet u uw gasten voor infantiel aan zodra de mening u niet aanstaat? Los van alle ‘spel’-regels, lijkt het hier meer om uw persoonlijke mening te gaan.

  Ik verzoek u nogmaals het laatst verwijderde commentaar terug te plaatsen opdat lezers zelf een oordeel kunnen geven. Zodra u denkt hier te moeten schiften tussen ‘ziek’ en ‘gezond’ lijkt het me duidelijk dat er aan deze site iets niet klopt. En uw verwijzing naar een e-mailadres komt behoorlijk bureaucratisch over, ik doe hierbij een verzoek die u dus niet wilt inwilligen.

  Mvg, John
  ***Bericht van de Moderator***
  Eerste waarschuwing wegens het off-topic blijven in dit artikel, ondanks aanzegging.
  ***Einde bericht van de Moderator***

 14. @Hans [24]:
  Eerste link is goede info maar bewijs gaat over geo-engineering, ze nemen het global warming serieus en dit zien ze als een goedkope korte termijn oplossing…. en het werkt alleen tegen welke prijs…

Comments are closed.