Op 10 april 2012 werd de petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag werd door Ad Broere op het adres Plein 2 Den Haag aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.


Bij de aanbieding waren de volgende parlementsleden aanwezig:
Ch.B. Aptroot, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën (VVD)
M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid (VVD)
E. Irrgang, Tweede Kamerlid (SP)
W. Koolmees, Tweede Kamerlid (D66)
B.A.M. Braakhuis, Tweede Kamerlid (GroenLinks)
C.J. Schouten, Tweede Kamerlid (ChristenUnie)
A.A.H. Hazekamp, Tweede Kamerlid (PvdD)

Ad Broere kon korte toelichting geven en had ook een kort gesprek met enkele Kamerleden.

De tekst van deze toelichting staat hieronder weergegeven.
Over gesprekken zegt Ad: “…. die mij verzekerden dat ik het verkeerd zie. Volgens hen is er wel degelijk sprake van democratie, want alle belangrijke besluiten worden door de raad van gouverneurs in unanimiteit genomen. Mijn reactie hierop, dat zodra het ESM is geratificeerd de besluiten die met een gewone meerderheid van stemmen kunnen worden genomen ervoor zorgen dat het ESM over de parlementen van de eurolanden heen kan opereren kwam in het luchtledig terecht, want halverwege mijn betoog kreeg ik een klopje op mijn schouder en draaiden beide heren zich om.  Nee, voor wat betreft in elk geval de VVD, ChristenUnie en D66 (?)  is het duidelijk, dat het ESM er moet komen en ook dat Nederland eraan mee moet doen.”

Ruim 8.200 mensen hebben de petitie getekend.

Tekst van de toelichting:

Het ESM gaat in combinatie met het begrotingspact een grote impact hebben op het leven van de burgers van de eurolanden. Met een kapitaal van 700 miljard euro, waarvan Nederland in de komende jaren 40 miljard moet gaan storten wordt een stevige wissel getrokken op de nationale begroting van de deelnemende landen. En als het ESM vanaf 1 juli actief gaat worden, dan kan geen enkel euroland zijn bijdrage aan die 700 miljard nog annuleren.

Het ESM wordt een permanent bailout fonds, dat financiële steunoperaties naar landen en naar banken gaat verzorgen. Gelet op de grote problemen bij zowel meerdere eurolanden als in de Europese bankensector, wordt de druk op het ESM ongetwijfeld groot en is het maar zeer de vraag of de 40 miljard bijdrage van Nederland voldoende zal blijken te zijn. Daarom is het verbazingwekkend, dat in de Nederlandse media over het ESM wordt geschreven, ik citeer: ‘Op 1 juli aanstaande start het nieuwe noodfonds ESM’. Waarmee de indruk wordt gewekt, dat het instituut al een feit is.

In Duitsland wordt er op een andere manier naar de komst van het ESM gekeken dan in ons land. Door de inzet van burgerbeweging Die Zivile Koalition zijn er 600.000 mails naar de Bondsdag gestuurd van Duitsers,  die hun parlementsleden vragen het ESM verdrag niet te ratificeren. Verder kwam het Centrum voor Europese Politiek (CEP) in een op 26 maart 2012 gepubliceerd rapport tot drie belangrijke conclusies met betrekking tot het ESM:

 1. Het ESM verdrag verbindt de nationale economische politiek blijvend aan die van een internationale financiële organisatie, opgericht door de zeventien eurolanden.
 2. De eigen beslissingsbevoegdheid in de Bondsdag over de begroting  wordt structureel en duurzaam aangetast. In het slechtste geval wordt het bail-out verbod dat in het EU verdrag is opgenomen, door de oprichting van het ESM gewijzigd in een de-facto ongelimiteerd en oneindig bail-out gebod voor de eurolanden. Een bail-out verplichting overigens, dat niet alleen betrekking gaat hebben op landen, maar ook op banken.
 3. Het ESM veroorzaakt een dermate diepgaande structurele verandering in de constitutie, dat deze op grond van artikel 23 in de Duitse grondwet uitsluitend met een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad kan worden uitgevoerd.

Het onderzoeksinstituut CEP wijst op de vergaande gevolgen voor de nationale soevereiniteit door de overdracht van bevoegdheden aan een internationaal instituut, op het permanente karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme en op de financiële consequenties die hieruit voortvloeien voor de landsbegroting. Deze gevolgen zijn dermate ingrijpend, dat het CEP op grond van de Duitse grondwet een meerderheid van twee-derde van de stemmen in de Bondsdag en Bondsraad noodzakelijk acht.

Het ESM is dus minstens geen simpele voortzetting van het EFSF noodfonds en omdat het ESM door de koppeling aan het begrotingsverdrag rechtstreeks kan ingrijpen in  de nationale begroting van Nederland, is het verbijsterend dat de discussie over noodzaak en wenselijkheid van de komst van het ESM in ons land tot op heden vrijwel volledig achterwege is gebleven.

In de petitie die ik u hierbij namens de ondertekenaars aanbiedt wordt aan de leden van de Tweede Kamer gevraagd om het ESM verdrag niet te ratificeren.  De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

Dat de beslissingsbevoegdheid over financiële steunoperaties aan landen en banken in handen wordt gelegd van een instituut, dat duidelijk ondemocratische eigenschappen heeft, in het bijzonder de juridische immuniteit van het ESM en zijn medewerkers, waardoor het instituut en zijn medewerkers  juridisch niet door de deelnemende landen verantwoordelijk kan worden gesteld voor bijvoorbeeld verkeerde besluiten en machtsmisbruik en verder dat de deelnemende landen niet zelfstandig inzage in de boeken van het ESM kunnen eisen, alsmede dat de terreinen en gebouwen niet betreden mogen worden.

Dat de bestuurders van het ESM, de raad van gouverneurs en de raad van bewind geacht worden te handelen binnen het kader van de doelstellingen van het instituut en dat dit handelen boven de nationale doelstellingen van de afzonderlijke leden uitgaat.

Dat de deelnemende landen in feite een blanco cheque tekenen, omdat bij verliezen nieuw kapitaal kan worden opgevraagd door het ESM bij de leden en er geen discussie is over wel of niet bijstorten en ook, dat als deelnemers niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, deze moet worden overgenomen door de overige landen. De impact van dit laatste kan groot zijn, als landen zoals Spanje in gebreke blijven.

Dat de raad van bewind van het ESM, samengesteld uit niet door de deelnemers benoemde specialisten,  leningen kan aantrekken en verstrekken aan landen en financiële instellingen, zonder hiervoor toestemming nodig te hebben van de deelnemende landen. Feitelijk functioneert het ESM als een bankinstelling, zonder overigens hiervoor een bankvergunning nodig te hebben.

Dat een instituut dat niet is verankerd in het EU verdrag grote invloed gaat uitoefenen op de begrotingspolitiek van de eurolanden en betaling binnen zeven dagen kan opeisen van de deelnemers als deze door het ESM nodig wordt geacht.

Tenslotte, dat het ESM er komt, ook al zou het Nederlandse parlement tegen het verdrag stemmen, omdat 90% van de stemmen voldoende is om het instituut in werking te laten treden en dat heeft niets met democratie te maken.

Wij vragen daarom de leden van de Tweede Kamer om alle gevolgen van het Europees Stabiliteit Mechanisme, vooral voor de burgers van Nederland en voor de positie van het Nederlandse parlement zorgvuldig in overweging te nemen.

Een van de ondertekenaars, van beroep constructeur, merkt in de  toelichting op zijn ondertekening op:   ‘Als ik een gebouw ontwerp en het stort in, dan  ben ik toch ook niet immuun voor rechtsvervolging?’

© Ad Broere 

Voor het volledige verslag zie:
http://adbroere.nl/web/nl/columns/aanbieding-van-de-esm-petitie.php

De petitie staat nog open voor ondertekeningen. Dit blijft het geval tot een week voordat de ratificatiebehandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt. De nagekomen ondertekeningen zullen worden nagezonden naar de vaste commissie voor financiën.

 • Huh?

Het idee is meer democratie. Come on. Get with the program! ESM is een toevoeging van een niet democratisch, niet te vervolgen niet openbaar instituut dat boven grondwetten van lidstaten en EU verdragen gaat. Met andere woorden; het ESM doet af aan democratische controle en geeft vreselijk veel macht aan een klein groepje mensen die geen verantwoording af hoeven leggen. Somehow this seems like a bad idea.

Ad Broere over het ESM, uitgezonden door Eenvandaag OP 27 FEBRUARI, NED. 1 !

8 REACTIES

 1. @Troy Ounce [2]: Erner nog.. Hoe gaan we dit overleven???
  Mensen van de matige middenklasse komen nu al amper rond van het geld dat ze mogen behouden.. Ga eens te raden wat voor een economische impact gaat hebben op het welzijn van iedereen?

  Hyper inflaties, financiele tekorten en een orgaan wat maar geld blijft eisen!!

 2. Weten bv de programmamakers van DWDD wat de ESM is?
  Dit is bv een programma’s waar heel NL naar kijkt.

  dewerelddraaitdoor.vara.nl/Contact-TV-redactie.2482.0.html

 3. “De tekst van deze toelichting staat hieronder weergegeven.
  Over gesprekken zegt Ad: “…. die mij verzekerden dat ik het verkeerd zie.”

  Dan kun je eigenlijk al ophouden; dan moeten we het helaas weer leren van oorlogen en revoluties. Wat helpen kaars en bril als de uil niet zien en wil?

  “Volgens hen is er wel degelijk sprake van democratie, want alle belangrijke besluiten worden door de raad van gouverneurs in unanimiteit genomen.”

  En je “demos” bestaat uit dat handjevol regenten? Dan is de paus ook democratisch gekozen. Een dergelijk bestuur noemen we oligarchie en geen democratie. Ik ben een bètamens, maar zoveel geschiedenis en staatsinrichting beheers ik ook nog wel.

  “want halverwege mijn betoog kreeg ik een klopje op mijn schouder en draaiden beide heren zich om.”

  Denigrerend en beledigend.

  Mocht het misgaan, dan zal wel weer een kennis-van-toen-kennis-van-nu-riedeltje georakeld worden.

 4. “want halverwege mijn betoog kreeg ik een klopje op mijn schouder en draaiden beide heren zich om.”

  Ik heb zelf ook een keer meegemaakt hoe ambtenaren reageren op kritiek. Het betrof windmolens van boeren. Want o wat stimuleerde de overheid die plannen toch goed. Totdat een boer (samen met een paar anderen uit het blok) met een windmolen die ambtenaar even uitlegde hoe de vork in de steel zat en dat het in de praktijk helemaal niet zo rooskleurig uitkwam en dat door bepaalde wetten die boer zijn teveel aan stroom NIET het net in mocht sturen!
  Opeens konden ze zich wel aan het tijdschema houden want de borrel stond klaar.

  “The best argument against democracy is a five minute conversation with the average voter.”

  Die kun je gewoon aanpassen: The best argument against government is a five minute conversation with a public servant.

  Ze weten NIKS, beloven de wereld, voeren hun (al dan niet levensvatbare) plannen uit en kijken amper terug.

  Mavado [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Reteip [6]:
  En worden nooit afgerekend op foute beslissingen.
  Géén ontslag op staande voet en/of loonbeslag.
  Dat is wat er structueel mis is. Wel de lusten (macht uitoefenen), maar nimmer de lasten(van fout beleid).

 6. Het is dus weer gelukt. Vrijwel geen normaal mens (incl. politici) weet wat het EMS precies inhoudt, terwijl de gevolgen mega zijn. De MSM hebben kans gezien het volledig dood te zwijgen. Ingezonden stukken, is mijn ervaring, over dit onderwerp worden systematisch niet gepubliceerd. Reacties, als je die al krijgt, van politieke partijen laten zien, dat men niet weet wat het EMS allemaal impliceert. Het is onvoorstelbaar hoe dom mensen willen zijn. Als lammeren laten wij ons naar de slachtbank leiden. De Romeinen wisten het al: geef het volk brood en spelen. Wat is er toch weinig veranderd in al die eeuwen.

Comments are closed.