Hieronder vindt u de email die Arend Lammertink vandaag, 22 mei 2012, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gericht. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer over het ESM gedebatteerd.

 

Van Arend Lammertink
Subject: **spoed** Waarom er voor de goedkeuring van het ESM verdrag een twee derde meerderheid van uw kamer vereist is.
To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte Voorzitter,

Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.

Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

ARTIKEL 8
Maatschappelijk kapitaal

4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.

ARTIKEL 10
Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal

1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ARTIKEL 32
Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten

1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.

2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:

a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
b) overeenkomsten te sluiten;
c) in rechte op te treden; en
d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
-:-

Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen. De grondwet bepaalt echter het volgende:
-:-
Artikel 105

1.De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

2.Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.

3.De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

4.De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.
-:-
Wanneer (een gedeelte) van de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt vastgesteld, maar overgedragen wordt aan de rechtspersoon “ESM”, die geen onderdeel uit maakt van het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de grondwet. En dat betekent dat artikel 91 lid 3 en artikel 92 van de grondwet bij dit verdrag van toepassing zijn:
-:-
Artikel 91
3.Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 92
Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.
-:-
Ik wijs u er verder up dat indien uw kamer het ESM verdrag zou goedkeuren zonder de grondwettelijk vereiste twee-derde meerderheid, u en/of de leden van de regering zich schuldig zouden maken aan het misdrijf omschreven in artikel 94 van het wetboek van strafrecht:
-:-
Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1
De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
-:-
Ik verzoek u dit bericht met spoed door te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en mij hiervan per e-mail een bevestiging te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,
Ir. Arend Lammertink.

[1] http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

ER ZIJN NOG MEER ARGUMENTEN; DIE KOMEN MORGEN
IN DEEL 2 OP DE VRIJSPREKER.

14 REACTIES

 1. Net nog een SMSje van Arend gehad. Want ik kon het niet laten hem via een SMS je te bedanken. Daarin zegt hij nog het volgende:
  “De 1e Kamer is er ook nog en het Duitse grondwettelijke gerechtshof in Karlsruhe dat waarschijnlijk net zal toestaan dat het Duitse parlement niet over eigen geld kan beslissen.”

  SAMEN STERK!!

  Diever [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Duncan [6]:

  de grondwet in NL stelt niets voor. staat vol met uitzonderingen ‘ tenzij de wet anders bepaalt’ en die wetten worden door het parlement gemaakt dus de GW is zelden een beperking voor de ongekende machtswellust en regeldrift van uw volksvertegenwoordigers.
  tevens is internationaal/Europees recht supranationaal hetgeen betekent dat het voorrang heeft over nationale (grond)wetjes.

  de tweede kamer is meer en meer een poppenkast om het volk in de illusie te houden dat ze in een democratie leven en dat stemmen zin heeft, ipv dat ze overheerst worden door niet gekozen commissarissen in Brussel.

  zelf maak ik me niet zo druk over het ESM. het betekent alleen maar dat het geld niet door Jantje maar door Jean wordt uitgegeven en dat het niet bij je frauderende steuntrekkende buurman Karel komt maar bij frauderende Carlos. want 2 dingen zijn zeker in het leven en dat zijn death and taxes. U zult voor het maximale gemolken worden en het Nederlandse Stamboekstemvee is echt van de uitzonderlijk goede kwaliteit. Je kunt ze voor meer dan 75% belasten en dan nog herkauwen ze de onzin die je ze voedt via de door henzelf betaalde media over ‘ solidariteit’ en ‘ sterkste schouders’ .

 3. @Duncan [6]:

  Nou, als het gaat om het misdrijf dat ik boven genoemd heb, dan ben je zelfs wettelijk verplicht om aangifte te doen. 🙂

  Ik heb dat keurig gedaan vanwege het Lissabonverdrag (zie mijn site http://www.tuks.nl ) en per brief aangifte gedaan bij de hoge raad, de minister van justitie en de tweede kamer.

  En wat er dan gebeurt is dat de hoge raad zegt dat ze niet bevoegd zijn actie te ondernemen, de minister zegt dat hij zich “in de regel” niet bemoeit met individuele zaken en de kamer ook niets doet.

  Dan heb je dus de krankzinnige situatie dat een wettelijk verplichte aangifte niet in behandeling wordt genomen. Er wordt geen enkele beslissing genomen.

  Maar goed, elk nadeel hep se voordeel. Het punt is namelijk dat de kamer een vermeend ambtsmisdrijf begaan door een kamerlid of minister slechts één keer “in overweging kan nemen”.

  En das leuk, want zo lang er een meerderheid van de oude garde in de kamer zit, zal het niet snel tot een opdracht tot vervolging in de richting van de hoge raad komen. Met andere woorden: hadden ze gewoon gedaan wat ze hadden moeten doen, een *beslissing* nemen ongeacht welke kant die op zou gaan, dan hadden ze gewoon kunnen beslissen dat er niks aan de hand was en dan waren ze er van af geweest.

  Nu de passieve weg is gekozen door zowel minister als kamer, blijft mijn aangifte als een zwaard van Damocles boven het hachje van de hoge heren hangen.

  In dat licht moet je ook mijn bovenstaande mailtje zien. Normaal gesproken hebben ze die 2/3 meerderheid wel, maar mocht het tot een hoofdelijke stemming komen en er zijn een paar mensen afwezig, dan zouden ze ook onder de 2/3 kunnen komen dan kan ze dat later nog zuur op breken. Zelfde geldt voor de eerste kamer.

  Nja, en een mailtje kost niks en aangezien een mailtje aan voorzitter@ een officieel poststuk is dat als zodanig opgenomen wordt in het archief van de TK heb je op die manier een formeel bewijs dat men op de hoogte was van wat men aan het doen was, mocht er later toch ergens een kink in de kabel komen.

  Verder is ook opmerkelijk dat er dus niets gedaan werd met mijn suggestie. Geen vragen, niks, voor zover ik heb kunnen volgen.

  Waarom houdt Wilders een kansloos showproces, maar eist hij geen 2/3 meerderheid, noch probeert hij op basis van de eenvoudige inbreuk in de grondwet (omdat het ESM dus geen “begrotingswetten” maakt bij die toekomstige uitbreidingen) het “controversie” gehalte te verhogen??

  Hetzelfde geldt voor de SP en de PVDD. Hoe serieus menen die mensen nu dat ze tegen het ESM zijn als ze niet de vragen stellen die ze moeten stellen, zelfs niet als je ze op een presenteer blaadje aanlevert???

  Duncan [12] reageerde op deze reactie.

 4. @Arend Lammertink [10]:

  Het duidelijk dat we toch naar wegen moeten blijven zoeken om het recht weer te krijgen zoals het bedoeld is. Daar is een lange weg te gaan. Maar daar heb je er een bondgenoot bij, want ik ben er klaar mee en ga met de kop in de wind:)

  Gelukkig heeft het land mensen als jij die het allemaal wel wat doet.

  IK STA IN DEN HAAG MORGENOCHTEND!

 5. Heb nog een kleine aanvulling naar een aantal kamerleden gemaild:

  Ik had maandag een email naar uw voorzitter gestuurd waarin ik uiteen gezet heb waarom het ESM verdrag in strijd is met de grondwet die vandaag dus pas aan u door gestuurd is (Zie ook http://bit.ly/JDDiSS ). Nu kan ik me voorstellen dat de crux net niet helemaal helder was.

  Het punt is dat er een aantal formele aspecten zijn t.a.v. het budgetrecht van de kamer. Wat is voorgeschreven, is dat dit op prinsjesdag dient te gebeuren en bij wet (een begrotingswet) dient te worden vastgesteld:

  -:-
  GW Artikel 105

  1.De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

  2.Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.
  -:-

  De begroting dient dus formeel worden vastgesteld op prinsjesdag in de vorm van een begrotingswet die ingediend dient te zijn door of vanwege de koning.

  De memoire van toelichting geeft een nadere toelichting op het begrip begroting:

  http://www.st-ab.nl/g1/1-83034ks03-grondwet17.htm
  -:-
  3. Vervallen van een afzonderlijke middelenwet

  Voorgesteld wordt om niet meer slechts een begroting van de uitgaven voor te schrijven, doch te spreken van de begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk. […] De uitgavenposten op de begroting geven een autorisatie tot het maximum van elke post, terwijl de ontvangstenposten slechts ramingen zijn. Dat de term “vaststellen” aldus in het ene geval een andere strekking zal hebben dan in het andere geval, achten wij geen overwegend bezwaar.
  -:-

  Met andere woorden: er moet jaarlijks op prinsjesdag *autorisatie* gegeven worden voor een *maximum* van elke uitgavepost van het rijk.

  Ondanks dat wellicht het budgetrecht als zodanig geborgd is – daar kunnen de meningen over verschillen – is in ieder geval niet aan de formele vereisten van vaststelling op prinsjesdag middels een begrotingswet voldaan.

  En daarmee is helder dat het ESM verdrag in strijd is met de grondwet en dus is een 2/3 meerderheid noodzakelijk.

 6. En nog maar een mailtje met een laatste aanvulling:

  –::–

  In aanvulling hierop verwijs ik ook nog graag naar het advies van de Raad van State ter zake:

  http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken_in_adviezen/zoekresultaat/?advicepub_id=10181

  -:-
  a. Effectuering financiële verplichtingen
  Met de goedkeuring van het ESM-Verdrag stemmen de Staten-Generaal in met de daarbij behorende financiële verplichtingen voor Nederland. Strikt genomen betekent dit dat tevens democratische invloed is uitgeoefend op het vestigen van de financiële claim op Nederland die kan oplopen tot € 40 mrd. Omdat het echter om grote financiële verplichtingen gaat, is de Afdeling van oordeel dat het gewenst is de Staten-Generaal ook te betrekken bij de besluitvorming door de ESM-organen over de (gehele of gedeeltelijke) effectuering van deze claim.
  De Afdeling meent dat hiervoor, mede in het licht van artikel 105 van de Grondwet, een voorziening dient te bestaan op nationaal niveau die recht doet aan de noodzaak van democratische controle op het handelen van de bevoegde minister in het kader van het ESM, maar tegelijkertijd niet in de weg staat aan de slagvaardigheid van het ESM.
  -:-

  Men zegt hier dus eigenlijk al dat zonder het bestaan van een dergelijke voorziening het ESM in strijd is met de grondwet als het alleen al gaat om de effectuering van de financiële verplichtingen.

  En dan hebben we het dus nog niet eens over *toekomstige* verplichtingen:

  -:-
  b. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal
  […]
  Verhoging van het maatschappelijk kapitaal leidt tot een verhoging van de (potentiële) claim op de ESM-leden. Artikel 10, eerste lid, van het ESM-Verdrag bepaalt dat wijziging van het maatschappelijk kapitaal, en daarmee wijziging van het ESM-Verdrag, geschiedt door een besluit van de Raad van gouverneurs. Dat besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de afronding van hun toepasselijke nationale procedures. Het verdrag laat in het midden wat moet worden verstaan onder de “toepasselijke nationale procedures”.
  De toelichting vermeldt dat dit voor Nederland betekent dat dergelijke wijzigingen aan parlementaire goedkeuring zullen worden onderworpen.(zie noot 5) De toelichting geeft echter niet aan dat dit standpunt berust op artikel 91, eerste lid, van de Grondwet dat voorschrijft dat verdragen, waaronder ook wijzigingen van bestaande verdragen moeten worden geschaard, aan parlementaire goedkeuring zijn onderworpen.
  -:-

  En de toelichting geeft dus ook niet aan dat “dit standpunt” in overeenstemming moet zijn met artikel 105 van de grondwet.

  Met andere woorden: als de Minister niet de garantie af kan geven dat een verhoging van het maatschappelijk kapitaal alleen kan plaats vinden nadat daarvoor in de jaarlijkse nationale procedure, de grondwettelijke procedure rond prinsjesdag dus, een bedrag is begroot en goedgekeurd door uw kamer, dan is er sprake van strijdigheid met artikel 105 van de grondwet. En ik geef u op een briefje dat hij die garantie niet kan of wil geven, want dan kan er dus maar één keer per jaar een verhoging van het maatschappelijk kapitaal plaats vinden….

  –::–

  En nu maar hopen dat ze morgen de minister het vuur na aan de schenen leggen…..

Comments are closed.