Dit is het derde deel van een artikel dat poogt uit te leggen hoe het ESM tot stand is gekomen en wat het inhoudt. Eerdere artikelen verschenen afgelopen zondag en vrijdag.

Het vreemde artikel 10.1

Normaal gesproken kan een verdrag alleen gewijzigd worden door de partijen die het verdrag gesloten hebben. Dit verdrag bevat een opmerkelijke uitzondering. In artikel 10.1 verkrijgt het ESM toestemming om zelf het maatschappelijk kapitaal (bij de start 700 mld.) te wijzigen. De verdragsluitende partijen hoeven dus niet bij elkaar te komen om het verdrag op dit punt te wijzigen. In tegenstelling tot wat ze bij de PvdA beweren is er geen wijzigingsverdrag nodig. En omdat er geen wijzigingsverdrag nodig is, zal zo’n verdrag ook niet ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. In dat geval zou het Parlement een kapitaalverhoging hebben kunnen tegenhouden. Maar met artikel 10.1 heeft de Tweede Kamer dus niets meer in de melk te brokkelen en staat dus bij voorbaat buiten spel.

Dus in tegenstelling met wat de politieke partijen en de pers beweren, is de Nederlandse verplichting niet beperkt tot 40 miljard euro’s, maar is deze zonder limiet. Volgens de regels van het verdrag kan het ESM helemaal zelf beslissen hoeveel belastinggeld in hun kas gestort moet worden. En omdat het ESM permanent is, kan dat flink uit de klauwen lopen, temeer daar het ESM niets in huis heeft om de oorzaken van de crisis weg te nemen. Het ESM wordt slechts een nieuwe deelnemer in de crisis, die de schuldenberg verhoogt.

Hoewel critici hier al bijna een jaar lang aandacht voor vragen, wordt er nu door regeringen en Parlementen gehandeld alsof artikel 10.1 er niet in staat, of door valselijk te beweren dat landen toch een vetorecht hebben. Om het volk te misleiden wordt er over het ESM gepraat, alsof het bemand wordt door de regeringen en de Parlementen. Er is slechts één lid van de regering die vanaf de invoering van het ESM een dubbele pet krijgt en dat is de Minister van Financiën. En die ministers zitten daar niet omdat ze zoveel verstand zouden hebben van financiën, maar omdat ze de sleutels van de 17 schatkisten hebben en weten hoeveel er in zit.

ESM kan ongelimiteerd belastinggeld opeisen

Het ESM is dus zelf bevoegd het maatschappelijk kapitaal op te hogen wanneer het wil. Op dat moment zullen de Parlementen verplicht zijn reserveringen in hun budget op te nemen en nog meer belastinggeld aan het ESM over te dragen, zodra deze dat eist. Artikel 10.1 vermeldt nog, dat het besluit van het ESM om het kapitaal te verhogen pas van kracht wordt, wanneer de deelnemende landen hun nationale procedures uitgevoerd hebben. Zouden de Parlementen hier een mogelijkheid hebben om de reserveringen in hun budget eindeloos uit te stellen, zodat er uiteindelijk toch geen kapitaalverhoging doorgevoerd kan worden? Wel, daar geeft artikel 10.2 antwoord op. De Raad van Bewind stelt de regels op die gelden bij een kapitaalverhoging. Anders gezegd, ook op dit punt hebben parlementen en regeringen niets in te brengen. Zelfs de gouverneurs niet.

Het budgetrecht is het hoogste recht van het Parlement en tegelijkertijd het belangrijkste recht in een democratie. Wie over de besteding van het belastinggeld beslist, die heeft de macht.

Door met dit ESM-verdrag in te stemmen heeft het zittende Parlement het budgetrecht over boord gegooid. Het is een daad van verraad tegenover onze democratie. Van nu af aan staat onze schatkist open voor het dictatoriale ESM, de nieuwe bankinstelling, die zich naar believen van ons belastinggeld mag bedienen, die door niemand gecontroleerd wordt, aan niemand rekenschap verschuldigd is en door niemand aangeklaagd kan worden.

Wir haben es nicht gewusst?

De Kamerleden doen alsof ze zich van geen kwaad bewust zijn. Maar hoe waarschijnlijk is het, dat al deze Nederlands sprekende lieden de Nederlandse tekst van het verdrag niet zouden hebben kunnen lezen? Toegegeven, het is geen Jip-en-Janneke taal. Maar de meeste Kamerleden hebben toch iets meer dan een lagere schoolopleiding genoten?

De poppenkast

Tijdens de debatten in het Parlement, deden sommige Kamerleden alsof ze de opmerkingen van kritische burgers ter harte wilden nemen en dienden moties in. Twee Kamerleden verzochten de regering, om wettelijk vast te leggen op welke manier het Parlement vooraf zou worden geïnformeerd over steunoperaties door het noodfonds. De motie slaat natuurlijk nergens op, want het Parlement heeft geen enkele zeggenschap over een internationaal bestuursorgaan. Binnen het ESM geldt beroepsgeheim. [26] De verdragsregels van het ESM staan boven nationale wetten en regels. En mochten de indieners van de motie redeneren, dat zij desondanks van de gouverneur informatie kunnen eisen, dan voegt wettelijke vastlegging daar niets aan toe. Nationale wetgeving kan de werking van een internationaal verdrag op geen enkele manier wijzigen of inperken. (En als in de praktijk de gouverneurs toch uit de school klappen, zoals Minister de Jager aan het Parlement beloofde, dan is dat niet omdat ze daar volgens het verdrag toe verplicht zouden zijn.)

Vijf anderen verzochten de regering te beloven, dat ze vooraf alle voorgenomen besluiten met betrekking tot kapitaalstortingen of kapitaalverhogingen aan de Tweede Kamer voor zou leggen. Want, zo stelden zij “dat bij het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van het ESM de totale garanties en verplichtingen van Nederland aan het ESM stijgen en zodoende op directe wijze raken aan het budgetrecht van de Tweede Kamer; “ en “dat het opvragen van het Nederlandse niet-gestorte kapitaal, door enig orgaan van het ESM, eveneens op directe wijze raakt aan het budgetrecht van de Tweede Kamer door de overdracht van middelen aan het ESM”. Dachten ze nu werkelijk, dat het ESM de nationale Parlementen als pottenkijkers toe zou laten?

Maar deze vijf waren zich er dus wel terdege van bewust, dat het ESM een aantasting van het budgetrecht betekende. Niettemin zouden ze alle vijf even later toch met het ESM instemmen: Harbers (VVD), Plasterk (PvdA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Koolmees (D66) en Braakhuis (GroenLinks). Symbolisch dus één lid van elke Kunduz-partij.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Deel 3 van een serie over het ESM, overmorgen verschijnt deel 4. Geschreven door Rudo de Ruijter. Verschenen als Hoogverraad in het parlement op Courtfool. Eerdere artikelen verschenen zondag en vrijdag.

15 REACTIES

 1. Goed, we hebben het hier op de Vrijspreker al eerder over gehad.
  Ik heb het ESM verdag een aantal keer aandachtig doorgelezen, ik ben geen jurist, maar ik geloof dat dit artikel onjuist is.

  Het beruchte artikel 10.1 luidt letterlijk:
  “De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.”

  De zin: “Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures.” duidt M.I. toch écht op een parlementaire goedkeuring van de ESM-leden voor uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal.

  Hoe dan ook, deze parlementaire goedkeuring zal op ieder moment gegeven worden, met als argument dat we er al zó ver inzitten dat we wel door móeten. En dat is het grote gevaar van het ESM. Als je er eenmaal mee begint kom je er niet meer van af.

  Vriendelijke groet,

  Tom van Leeuwen.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 2. ESM,EFSF, BilderbergEUROPA how ever Y name it.

  Het is een chronisch zwaar verslaafde, die net zo lang doorgaat.
  Als dat U en ik geruineert zijn, als je de chronisch verslaafde zijn gang laat gaan.

  Helpt maar een remedie.

 3. @Tom van Leeuwen [1]:
  Bijstorten hoeft niet alleen als kapitaal wordt verhoogd. Het kan ook het geval zijn dat het kapitaal verdampt is door verliezen. Dan geldt artikel 9 lid 2. En dat is een echte angel:

  2. De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort
  maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer
  het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder
  het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd
  volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door
  de ESM-leden.

  Tom van Leeuwen [5] reageerde op deze reactie.

 4. Als je de perikelen rond het EMS enigszins hebt gevolgd, krijg je een gevoel van walging tav politici. De facto blijken het gewoon landverraders te zijn, die leugens verkopen. Als burgers worden we gewoon voorgelogen door de politiek, die ondersteund wordt, door de MSM, die in dit soort zaken zwijgen als het graf. Hoe kun je als parlementariër je budgetrecht uit handen geven?
  Dan heb je het echt niet begrepen. Een ander ic de Brusselse kliek gaat beslissen. En net zoals in het verdrag van Lissabon, worden er en passant wat ondemocratische zaken doorheen gedrukt, waardoor we gewoon “ïn het pak genaaid worden”. bv uitbreiding kapitaal van noodfonds, buiten alle parlementen om!
  Maar zolang Nederland rustig blijft slapen, gebeurt er niets. We willen niet wakker worden, zelfs niet nadat “onze jongens” het op het EK weer geweldig gedaan hebben.
  Dit land is niet te mobiliseren, zoals Robin de Ruiter al jaren geleden vaststelde en daarom gaan we akkoord met het weggeven van onze eigen identiteit via het EMS. Voor ieder weldenkend mens zijn de leugens van de politici nu wel volledig duidelijk geworden.
  Maar blijf vooral schoppen tegen de PVV, die net als de SP kennelijk zich niet wensen neer te leggen met de staatsgreep vanuit Brussel.
  Wordt wakker Nederland!

 5. @Ratio [3]:
  Ratio, inderdaad, maar dat niet-volgestorte kapitaal is juist die 700 miljard, 40 miljard voor NL.

  Zie ook:
  “De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel.” (ESM artikel 8.4)

  “De aansprakelijkheid van elk ESM-lid blijft onder alle omstandigheden beperkt tot zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal tegen de uitgifteprijs ervan. De ESM-leden zijn niet op grond van hun lidmaatschap aansprakelijk voor verplichtingen van het ESM.” (ESM artikel 8.5)

  Vriendelijke groet,

  Tom van Leeuwen.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Tom van Leeuwen [5]: Kapitaal kan zo worden uitgehold door verliezen, dat is de kern.
  Zijn er immers verliezen dan is het nodig het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen. Zie het als een bedrijf dat veel verliezen heeft en moet worden geherfinancierd. Dat is wat er staat. Dus als de 700 miljard is uitgehold door een paar honderd miljard verliezen dan dient er te worden bijgestort. En dat is niet ter bepaling aan de deelnemende aandeelhouders zoals in een NV gebruikelijk is. Hier is het juist omgekeerd, de organisatie kan van haar aandeelhouders bijstorting afdwingen.

  De aandeelhouders zijn dus niet aansprakelijk, dat moest er nog eens bijkomen, maar worden wel, en dat is ongebruikelijk, gedwongen tot bijstorten indien geleden verliezen dit vragen

  Tom van Leeuwen [8] reageerde op deze reactie.

 7. Met andere woorden: Die 40 miljard is NL al kwijt. Als het potje op is begint het politieke gesteggel van: Als we nu niet doorgaan zijn die 40 miljard voor niets geweest.

 8. @Ratio [6]:
  Het volgestorte kapitaal is bij aanvang 80 miljard. Als er verliezen optreden zal het moeten worden aangevuld uit de garanties (het niet volgestorte kapitaal).

  Het artikel 8.5 EMS stelt duidelijk: “De aansprakelijkheid van elk ESM-lid blijft onder alle omstandigheden beperkt tot zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal tegen de uitgifteprijs ervan. De ESM-leden zijn niet op grond van hun lidmaatschap aansprakelijk voor verplichtingen van het ESM.”

  Vriendelijke groeten,

  Tom van Leeuwen.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Tom van Leeuwen [8]: aansprakelijk betekent dat je kan worden aangesproken voor de verplichtingen van de ESM. Dat kan niet. De verplichtingen van de ESM kunnen niet verhaald worden op de aandeelhouders. Dat klopt. NL kan niet voor de rechter gedaagd worden door iemand die een vordering heeft op de ESM. Dat is aansprakelijkheid en dat is niet van toepassing.

  Het moeten uitvoeren van een kapitaal injectie echter is iets anders dan aansprakelijkheid.

  Er staat duidelijk dat als het kapitaal geslonken is, door verliezen, er kan worden geeist dat er wordt bijgestort.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 10. Het artikel van Rudo stelt: “Het ESM is dus zelf bevoegd het maatschappelijk kapitaal op te hogen wanneer het wil.”

  En dat is pertinent onjuist.

 11. @Ratio [13]: De verliezen worden afgeboekt van het volgestorte kapitaal. Dat volgestorte kapitaal kan dan onherroepelijk worden aangevuld met niet-volgestort kapitaal. Maar dat niet-volgestorte kapitaal (de garantie) is voor NL beperkt tot 40 miljard.

 12. Het énige wat mij niet duidelijk is is de hefboomwerking. Overigens wordt er in het ESM nergens over hefboomwerking gesproken.

  Indien er met hefboomwerking (leverage) wordt uitgeleend kunnen de verliezen groter worden dan het volgestorte kapitaal.

  Dan kunnen er vreemde situaties optreden, in strijd met artikel 8.5: “De aansprakelijkheid van elk ESM-lid blijft onder alle omstandigheden beperkt tot zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal tegen de uitgifteprijs ervan. De ESM-leden zijn niet op grond van hun lidmaatschap aansprakelijk voor verplichtingen van het ESM.”

  Maar nogmaals: In het ESM wordt niet gesproken over hefboomwerking. In dat geval zou het eerste potje volgestort kapitaal dus al leeg zijn (Spanje) nog voordat het ESM in werking is getreden!

  Het is dus duidelijk dat de discussie over uitbreiding van het kapitaal spoedig zal beginnen!

  Vriendelijke groet, Tom.

Comments are closed.