Velen zijn compleet in de war, waar het gaat over de verschillen tussen diverse politieke stromingen, hoewel als men naar de basis teruggaat het in feite eenvoudig te begrijpen is en kunnen we de maatschappelijke stromingen in drie sectoren onderscheiden, deze zijn kapitalisme, corporatisme en socialisme.

Ofschoon ik  hier vaker in het verleden aan heb gerefereerd, zal ik deze in het kader van de aanstaande verkiezingen toch individueel benoemen en duiden:

Kapitalisme

Dit is een stroming die sinds de late middeleeuwen op gang is gekomen en wel in Italië met de opkomst van de boekdrukkunst en renaissance. Oude Griekse en Romeinse wijsheden werden weer opgerakeld en vormden de basis voor een nieuw Europees elan na eeuwenlang in de donkere middeleeuwen te hebben gezeten van kerkelijke dwang en continu stammenstrijd. In Italië is in de 14e eeuw de gecodificeerde uitvinding van het dubbelvoudig boekhouden gedaan door de Franciscaanse monik Luca Pacioli en voor het eerst had men een financiële methode ter beschikking om de winst van elk moment te kunnen uitrekenen, alsmede de liquiditeit (kasstroom) en de solvabiliteit (bezitswaarde) te kunnen bepalen. Voordien gold het oude Romeinse systeem van enkelvoudig boekhouden, waarbij er nooit kon worden berekend of men winst, danwel verlies draaide. Vaak werd een bedrijf geleid totdat het failliet werd verklaard van de een op de andere dag. Het dubbelzijdig boekhouden zorgde voor een revolutie in de Europese samenleving. Op basis van de winstverwachting kon men aandelen uitgeven, beurzen oprichten, financiële vennootschappen stichten, risicovolle ontdekkingsreizen ondernemen  e.d. Met andere woorden, het moderne kapitalisme was geboren.

Het kapitalisme kon zo langzaam maar zeker de wereld veroveren, beginnende in Europa. De markten werden opengegooid en voor vorsten en leiders was het voordelig om zoveel mogelijk ondernemers het land binnen te laten, zodat zij konden zorgen voor welvaart en voorspoed, wat hun schatkist zou kunnen spekken. Na de Amerikaanse revolutie en de industriële revolutie is het allemaal in rap tempo voortgegaan. Vandaar dat we kunnen spreken over een enorme welvaartsvergroting in de 19e eeuw als gevolg daarvan. Kapitalisme is in feite de vrijheid van handelen en de vrije keuze in producten en middelen om de zoektocht naar het eigen geluk te kunnen verwezenlijken. Geen monarch, president, kerkelijk leider of andere potentaat kon zijn stempel (het waren vrijwel allemaal mannen) meer drukken op de maatschappij, waar het ging om het ondernemerschap en de vrijheden, wat we tegenwoordig allemaal op de koop toenemen.

Kapitaal is eigenlijk iets wat iedereen in een of ander vorm bezit, of dit nu financieel vermogen, vastgoed,  transportmiddel, opleiding of vaardigheid is, allemaal bezitten we wel een of meerdere van deze kapitaal soorten. Feitelijk zijn we allemaal kapitalisten, want mensen gebruiken kapitaal om daarmee waarde toe te voegen aan bestaande middelen. Via inkomen en vermogensopbouw kan dit kapitaal steeds beter worden aangewend voor de productie van goederen en het verlenen van diensten. Als iemand vertelt dat hij of zij een ´anti-kapitalist´ is dan is deze persoon tegen elke vorm van vooruitgang en verlangt dus impliciet terug naar de donkere middeleeuwen, waar men lijfeigene was en moest werken in gruwelijk feodaal stelsel met continu hongersnoden op de loer en waarbij kapitaalopbouw of een verbetering in de leefomstandigheden totaal afwezig waren. Het was meer een zaak van overleven dan gewoon leven.

Corporatisme

De vrijheid van ondernemerschap was het corporatisme een doorn in het oog, want deze bestaande gevestigde belangen (gilden, verenigingen, bonden, besloten en geheime sociëteiten) wilden namelijk de markt opdelen in de voor henzelf gemakkelijk te besturen sectoren, waarbij er quota, tarieven en afgebakende gebieden werden vastgesteld. Nu kon dat natuurlijk nooit in een vrije markt geschieden, want dat zou dan een inbreuk leveren op de vrije handel van andere ondernemingen en individuen. Zodoende kon men dat alleen bewerkstelligen via een vorm van overheidsdirigisme. Men probeerde de politici hiervoor warm te maken, door middel van hen de voordelen te laten zien van zo´n centraal geleide economie, waarbij de corporatisten van hun privileges zonder angst voor concurrentie zouden kunnen genieten. Hierdoor ontstond er een innige samenwerking tussen enerzijds de corporatisten en anderzijds de overheid, waarbij politici werden gecharterd om de wet- en regelgeving zodanig aan te passen, dat de corporatisten gemakkelijk de markt naar hun hand konden zetten. We zien dit in de praktijk niet alleen op nationaal niveau in Nederland, maar tevens op supra-nationaal niveau in de Europese Unie. Lobby´s en speciale belangengroeperingen hebben een enorm overwicht op de besluitvorming binnen de desbetreffende parlementen en politici zijn niet wars van een stuk cliëntelisme. Dit alles natuurlijk ten nadele van kleinere bedrijven, consumenten en belastingbetalers. Deze laatsten betalen immer het gelag van deze corporatistische praktijken.

Voorbeelden van corporatistische organisaties zijn bijvoorbeeld het medisch-farmaceutisch kartel, waarbij de farmaceutische industrie langzaam maar zeker alle concurrentie vernietigt en hun lobbygroepen in de Europese Unie succes na succes laten boeken om de markt naar hun hand te zetten met volledige medewerking van gekochte en betaalde politici, die vaak zelf uit deze contreien afkomstig zijn. Veel wet- en regelgeving verbiedt mensen om zelf zorg in te kopen of te verlenen, waarmee de farmaceutische industrie met hun partners, de enorme zorgverzekeraars, thans heer en meester zijn in de Europese Unie. Patenten zijn bijvoorbeeld voor maar liefst 20 jaar geldig, waar eigenlijk maar een periode van twee jaar voldoende is, terwijl zelfs aan deze decennialange termijn wordt getornd.. Alleen maar om hun exorbitante winsten verder uit te laten groeien. Veel andere natuurlijke methoden worden verboden of stevig aan banden gelegd, omdat dit natuurlijk een gevaar zou vormen voor deze corporatistische sector. Want als alles veel goedkoper of op maatwerk kan worden geleverd, dan betekent dat de doodsteek voor deze industrie.

Een ander voorbeeld is het militair-industrieel complex, dat via peperdure militaire interventies overal ter wereld gigantische bedragen verdient. Organisaties als de NATO, alsmede de militaire arm van de EU, de WEU, bemoeien zich overal met  conflicten of lokken deze zelfs uit met behulp van malafide organisaties als de CIA om hun bestaan verder te rechtvaardigen. De CIA was verantwoordelijk voor de opkomst van de Taliban en  Al-Qaida in Afghanistan,  de import van mujahedeen in Joegoslavië en de UCK in Kosovo. Bovendien werden de Kroaten in het geheim door deze organisatie tot de tanden toe bevoorraad. Nu zien we hetzelfde in Syrië gebeuren, waarbij de Moslim Broederschap aldaar de overhand krijgt.

Sowieso had de NATO als organisatie reeds in 1991 ontbonden moeten worden, gelijktijdig met de teloorgang van het communisme in Oost-Europa, maar nee, de militaire planners wilden het coûte que coûte in stand houden om zo het militair-industrieel complex van enorme kapitalen te voorzien, waardoor zij door konden produceren met geavanceerd wapentuig. Het JSF-project is hiervan een pregnant voorbeeld, waartegen nu eindelijk weerstand is gekomen. Eveneens is dat het geval met de interventies in Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Libië, Syrië en straks Iran, welke allemaal onderdeel zijn van de strategie van het militair-industrieel complex. President Dwight D. Eisenhower waarschuwde in zijn afscheidsrede in 1961 hier  reeds over en de geschiedenis heeft hem hierin volledig gelijk gegeven.

Een derde voorbeeld is het financieel-economisch kartel, waarbij de financiële sector een nauwe grip heeft op de economie. Met name banken en verzekeraars zijn hierbij de grootste ellende veroorzakende daders. Via een samensmelting met de staat in de vorm van de centrale bank en het bancaire segment heeft deze financiële sector het laatste woord over de besteding van miljoenen, miljarden en biljoenen euro´s, dollars, yens etc. Altijd zijn de belastingbetalers de klos in zo´n systeem, want zij moeten alle verliezen ophoesten, die door de banken en hun eigenaren zijn gemaakt. Terwijl men nauwelijks tot nooit iets van de winsten heeft gezien, daar deze veelal in de zakken van de eigenaren via enorme salarissen, superbonussen en aandelenopties zijn verdwenen. In elk normaal stelsel worden deze eigenaren voor het gerecht gedaagd en achter tralies gegooid wegens fraude en oplichting. De verliezen van deze banken moeten worden genomen door de obligatiehouders en de aandeelhouders, maar niet de belastingbetalers. Banken, dus ook systeembanken moet men failliet laten gaan, want dat is de enige manier om dit hele segment te zuiveren van de fraude  welke schering en inslag is in deze sector.

Socialisme

Het socialisme is feitelijk in de laat 18e eeuw opgekomen tijdens de Franse revolutie, de Jacobijnen onder leiding van de psychopaat Jean-Paul Marat, de corpulente Georges Danton en de tiran Maximilien de Robespierre. Deze lieden stonden een samenleving voor, die een samensmelting van economie en staat voor ogen hadden. Zij waren daarom de voorlopers van de huidige socialisten. De Jacobijnen zagen niets in een vrije markt en zeker niets in een vrije samenleving, waarbij individuen het voor het zeggen zouden krijgen. Alles moest vanuit de staat worden georganiseerd. Het systeem van arrondissementen kwam in zwang, waardoor alles werd gedirigeerd en uiteindelijk gecentraliseerd. Socialisten hebben hun latere ideeën verkregen dankzij deze Franse revolutie, daar elke revolutie erna een kopie was van de Franse. De socialisten gaven de schuld aan de ´kapitalisten´, vanwege het ´uitbuiten´ van de proletarische klassen, terwijl het juist de corporatisten waren die in samenwerking met de staat de economie hadden afgebakend via protectionisme en mercantilisme. We zien dit tegenwoordig in de vorm van import- en exportverboden, boycots, tarievering en quota. In de Verenigde Staten waren deze krachten gelukkig afwezig, zodat dit land zich kon ontwikkelen tot rijkste natie ter wereld aan het begin van de 20e eeuw met een enorm industrieel potentieel, alsmede een afwezigheid van klassenstrijd. De socialisten waren zeer succesvol in Europa, omdat men op dit continent niet veel ervaring had met een vrije markt, behalve dan in Nederland en Engeland. Mensen waren reeds eeuwenlang gewend aan het gekoeieneer van koningen, prinsen, keizers en later presidenten en dictators, die hun leven aanstuurden. Helaas voor de Verenigde Staten is het socialisme sinds de jaren 60 eveneens daar aangeland, eerst onder Lyndon Johnson met zijn Vietnam-oorlog en Great Society, tot aan vandaag de dag met Obamacare, waarbij iedereen verplicht wordt om een peperdure verzekering te betalen, zonder een eigen inbreng voor zijn of haar zorg.

Degenen die het socialisme aanhingen beseften al gauw dat men voor een gecentraliseerde en staatsgestuurde samenleving de nodige kapitaalmiddelen behoefden, dus was er reeds snel een natuurlijke symbiose opgezet met de corporatisten, die dit kapitaal konden verschaffen. Voorwaarde was dan wel dat de corporatisten mee zouden delen in de wet- en regelgeving, waardoor zij de markt keurig naar hun hand konden zetten om zodoende de concurrentie buiten spel te zetten. Veel politici kregen in ruil hiervoor lucratieve banen als commissarissen bij deze bedrijven (banken en multinationals), waarbij de levenslijn tussen politiek en corporatisme werd verstevigd. Allerlei platforms, subsidiekanalen, handelsvoordelen en protectionistische maatregelen vormden onderdeel van deze innige samenwerking, later uitgebreid met EU-wetgeving, waarbij het protectionisme continentaal van kracht werd. De belastingbetalers en de consumenten werden via een soort verdeel- en heerssysteem keurig in toom gehouden. Men stemde wel op partijen, maar de meeste partijen vielen toch in een van beide stromingen, dus koos men onwetend toch voor de instandhouding van het huidige corrupte stelsel.

Kijken we naar het tegenwoordige politieke spectrum dan kunnen we de Nederlandse partijen als volgt summier indelen:

VVD:Een zuiver corporatistische partij en staat een Eurofiele partijpolitiek voor door middel van verkwanseling van Nederlandse belangen aan een EU-dictatuur. VVD verkiezingsprogramma

PvdA:Een socialistische partij die tevens een Eurofiele partijpolitiek voorstaat, waardoor de Nederlandse soevereiniteit wordt overgedragen aan de Europese Unie met alle gevolgen van dien. PvdA verkiezingsprogramma

CDA:Evenals de VVD een bijna zuiver corporatistische partij, die de belangen van Nederland al lang heeft overgedragen aan de Brusselse moloch. Een Eurofiele partij waar een vrijheidslievende persoon niets te zoeken heeft. CDA verkiezingsprogramma

D´66: Net als de VVD een zuiver corporatistische partij, die met haar gestoorde leider de belangen van Nederland geheel ondergeschikt heeft gemaakt van de Brusselse dictatuur. Deze partij heeft Eurofilie tot een nieuw hoogtepunt weten te brengen. D´66 Verkiezingsprogramma

GroenLinks: Begonnen als socialistische partij, maar gaandeweg zich heeft bekeerd tot het corporatisme. Haar Eurofilie kent geen grenzen en de lokale belangen tellen voor deze partij al lang niet meer mee. GroenLinks verkiezingsprogramma

PVV: Een mengeling van kapitalisme en socialisme, was aanvankelijk begonnen als kapitalistische partij, maar door de jaren heen besmet met het socialisme. Een groot voordeel is wel dat deze partij zeer Eurosceptisch is en niet de belangen van Nederland wil verkwanselen.  PVV verkiezingsprogramma

SP: Een socialistische partij, die bijna Stalinistisch is in opzet. Nederland zou dan een moderne Sovjet Unie worden met een centralistisch beleid vanuit Den Haag. Een voordeel is dat het een Eurosceptische partij betreft, welke het nationale belang boven die van de Europese Unie stelt. SP verkiezingsprogramma

LP: De naam zegt het al, de Libertarische Partij is een partij die het kapitalisme volledig wil herstellen en zowel het corporatisme als het socialisme wil uitschakelen. Men is zeer Eurosceptisch en wil de nationale politiek niet verkwanselen aan de Brusselse dictatuur. LP verkiezingsprogramma

TON: Deze partij is bijna volledig kapitalistisch en wil het bijna volledig herstellen door middel van het corporatisme en socialisme wegvagen. Het is evenals de LP zeer Eurosceptisch en wil dat Brussel zich niet meer bemoeit met de Nederlandse politiek en economie. Trots op Nederland verkiezingsprogramma

ChristenUnie: De partij was van oorsprong op christelijke basis gefundeerd, maar is in feite een socialistische partij geworden, het is redelijk Eurosceptisch, maar niet volledig. Zij is tegen individuele vrijheid en wil veel dingen door de staat laten bepalen. Christen Unie verkiezingsprogramma

Partij van de Dieren: Deze partij is op tamelijk socialistische leest geschoeid en wil de inzet de dieren maken en iedereen daaraan ondergeschikt maken. Nu is er niets tegen een goede behandeling van dieren, sterker ik ben helemaal wars van elke dierenmishandeling, maar dat wil niet zeggen dat ik op zo´n dierenpartij moet stemmen, want mensen zijn nog altijd de belangrijkste doelgroep volgens het kapitalistische principe. Voordeel is wel dat deze partij behoorlijk anti-EU is. Partij voor de Dieren verkiezingsprogrammas

Tot zover even een korte blik op het politieke landschap van Nederland vanuit het gezichtspunt van een vrijheidslievende hoek.

 

Bronnen:

Essays

The Economic System of Corporatism; Dept. of Economics, San José State University, San José, CA, USA 2012

What is the Military Industral Complex?; Christopher Ball,  Dept. of History, George Mason University & History News Network, Seattle, WA, USA, 8 februari 2002

History of Socialism; A.R. Peach, Liberty News, Chatham, New York, NY, USA, 24 augustus 2011

CIA worked with Pakistan to create Taliban; Sanjay Suri, Revolutionary Association of Women of Afghanistan, India Abroad News Service, 6 maart 2001

German Intelligence and the CIA supported Al Qaeda Sponsored Terrorists in Yugoslavia; Koha Ditora, Global Research, Pristina, Albanië, 22 november 2004

Sources CIA gets Goahead to Destabilize Yugoslavia, CNN News/Newsweek, New York, NY, USA, 24 maart 1999

The French Revolution, Alan Woods, In Defence of Marxism, London, UK, 22 december 1999

Thomas Jefferson on the French Revolution; Thomas Jefferson, Philadelphia, Penn. USA, 3 januari 1793

Rethinking Individualism and Collectivism; Daphne Oyserman, Heather M. Coon, Markus Kemmelmeier, Psychological Bulletin Vol 128, American Psychological Association, University of Michigan, Ann Arbor, Mich. USA, 2002

Jean-Jacques Rousseau; Christopher Bertram, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, Stanford CA, USA, 27 september 2010

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het 5 minuten nieuws.

 

 

 

 

60 REACTIES

 1. TON bestaat niet meer, maar is met Brinkman´s partij opgegaan in Democratisch Politiek Keerpunt.

 2. Volgens mij is corporatisme een direct gevolg uit kapitalisme. Als nu de sleutel(voor corporaties) voor meer macht bij democratische politici ligt zal dat in een ander systeem bij iets anders liggen.
  Feit blijft dat 99% van de bevolking niet met macht om kan gaan en altijd maar meer wilt.Ten kosten van alles!
  En de grootste vijanden van deze wereld op dit moment zijn toch echt de mensen met de grootste vermogens.
  Een vrije markt betekend simpelweg dat de rijkste ter wereld bepalen wat er gebeurt. Als Bill Gates,Warren Buffet en Slim morgen besluiten om Nederland op te kopen en er een fabriek van te maken dan kunnen zij dat in een vrije markt. En dit is precies wat er gebeurt in Africa,Brazilie en nog meer landen.Complete volken worden weggejaagd door multinationals.
  Elk systeem zal falen omdat men niet bij de kern begint, en dat is mensen opvoeden met ethiek. Respect voor je medemens doceren ipv hebzucht en ten koste van alles als maar meer willen.
  Echte democratie bestaat niet, echte communisme heeft ook nooit bestaan. Als men naar de betekenis van deze woorden gaat kijken zal men zien dat ze nooit in de echte wereld bestaan hebben. Macht en corruptie hebben altijd de overhand gehad en zo zal dat ook gaan in een vrije markt. Corruptie zal er binnen een jaar voor zorgen dat de markt helemaal niet meer vrij zal zijn.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [6] reageerde op deze reactie.
  MMAP [11] reageerde op deze reactie.

 3. @J.H [2]:

  Het is juist deze gevaren te onderkennen.
  Blijft dat kapitalisme, vrije markt,het beste is om welvaart en vrede te verhogen/behouden.
  Daarom onmiddellijk zorgen voor begrijpen en handhaven NAP.
  Bij de opvoeding beginnen en zelfs aantonen/bewijzen dat dat voor iedereen het beste is.

  J.H [9] reageerde op deze reactie.

 4. @J.H [2]:

  “Een vrije markt betekend simpelweg dat de rijkste ter wereld bepalen wat er gebeurt. Als Bill Gates,Warren Buffet en Slim morgen besluiten om Nederland op te kopen en er een fabriek van te maken dan kunnen zij dat in een vrije markt. En dit is precies wat er gebeurt in Africa,Brazilie en nog meer landen.Complete volken worden weggejaagd door multinationals.”

  Ten eerste zijn de “rijkste” mensen in een vrije markt vaak degene die anderen ter willen zijn met kwalitatief goede producten of kwalitatief goede dienstverlening. Persoonlijk prefereer ik die mensen boven politici met een veel te hoge dunk van zichzelf.

  Daarnaast de situatie in Brazilie en andere landen. Die situatie heeft NIETS met vrije markt te maken. Daar worden lokale bewoners massaal onteigend door de eigen overheid. Dat is CORPORATISME en heeft niets met KAPITALISME te maken. In een werkelijk vrije markt zouden de multinationals het lastiger hebben in dergelijke landen en zouden lokale bedrijven beter van de grond komen.

  J.H [7] reageerde op deze reactie.
  J.H [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Rechtse Rakker [6]:

  Corporatisme bereik je uitsluitend via rijkdom. Oorzaak-gevolg –> rijkdom-corporatisme.
  Waarom? Omdat zoals ik al zei: mensen kunnen niet met macht omgaan en willen altijd maar meer.Banken laten dit goed zien maar ook grote multinationals.
  Via kapitalisme kun je rijk worden en via corporatisme zorg je dat je rijk blijft!

 6. @Rechtse Rakker [6]:

  “Ten eerste zijn de “rijkste” mensen in een vrije markt vaak degene die anderen ter willen zijn met kwalitatief goede producten of kwalitatief goede dienstverlening”

  In een normale wereld zou ik je gelijk geven, in deze “op groei gebaseerde” wereld houdt kwalitatief produceren simpelweg in dat je failliet gaat.

 7. @Hub Jongen [3]:

  Mee eens, maar wel met een NAP die niet alleen gericht is op personen maar ook op de aarde zelf. Geen agressie naar je medemens en respect voor de aarde. Respect voor de aarde houdt in feite automatisch al in dat je respect hebt voor je medemens maar dat begrijpt niet iedereen geloof ik.

  Met deze 2 simpele regels zou de wereld er al een stuk beter uitzien. Maar dat druist juist in tegen de bedoelingen van de machthebbers. Die weten maar al te goed dat je veel meer geld kan verdienen aan oorlogen,ziektes en corruptie.
  Een wereld met gelukkige, vredige en gezonde mensen zijn de doodsteek voor deze elite. Want in zo’n wereld zijn ze totaal overbodig.

  Rechtse Rakker [10] reageerde op deze reactie.

 8. @J.H [2]: Feit blijft dat 99% van de bevolking niet met macht om kan gaan en altijd maar meer wilt.Ten kosten van alles!
  En 99% van de politici kan dat wél?

  Dan heb ik liever 99% bevolking die, geheel verspreid en versnipperd, haar macht zoekt, dan enkele politici die dat centraal uitoefenen met het monopolie op wapens, wetten en agressie.

  J.H [12] reageerde op deze reactie.

 9. @MMAP [11]:

  Volgens mij komen die machts-beluste politici uit de bevolking……Of heb jij ergens een UFO zien landen?

 10. @Rechtse Rakker [10]:

  Agressie op de aarde zelf?

  -Wat denk je van een kerncentrale op een breuklijn bouwen?
  -Of een 6 maanden lekkende BP boortoren terwijl we al tientallen jaren op een veel goedkopere en schonere energie zouden kunnen functioneren
  -Bossen kap om palmolie te verbouwen is agressie tegen de aarde
  -vervuiling van zee en lucht is agressie tegen aarde
  -Monsanto is pure agressie tegen de aarde
  -Megastallen is pure agressie tegen de natuur
  -Legbatterijen
  -Kijk hoe de amazone gebieden worden verwoest door goudwinning
  -kijk hoe Nigeria vervuild wordt door Shell
  -Kijk hoeveel kern-onderzeëers en boten er op de zeebodem liggen
  -Kijk naar de pesticides
  -de bijensterfte

  En over kerncentrales: de mens is gewoon te dom om met zulke techniek om te gaan.

  Rechtse Rakker [15] reageerde op deze reactie.
  Mike Brandenburg [24] reageerde op deze reactie.

 11. Sta voor een heel groot deel achter het libertarische gedachtengoed maar dan toch meer als tegenhanger en als balans voor de huidige (gemiddelde) samenleving.

  Een echt libertarische (kapitalistische) samenleving eindigt als een spelletje monopolie, met 1 winnaar en verder alleen verliezers. voor zover ik het nu overzie werkt libertarisme alleen indien er toch een aantal grenzen gesteld worden.

 12. @J.H [13]:

  Je hebt het over megastallen en legbatterijen. Het probleem is, dat als je die wilt verbieden je in feite de consumptie van vlees, melk en eieren aan banden wilt leggen. Je dwingt mensen om geen dierlijke producten te eten of hun consumptie van dierlijke producten fors te verminderen. Als iedereen dergelijke dierlijke producten wil eten, dan zijn constructies als megastallen nodig…. Natuurlijk kunnen mensen hun consumptie aan dierlijke producten verminderen om wantoestanden tegen te gaan. Maar de vraag is of de staat het recht heeft om dat op te leggen….

  Dat is eigenlijk het hele mankement in je betoog: DWANG. Als mensen ruim willen wonen, dan zal er “natuur” moeten verdwijnen. Als mensen massaal dierlijke producten willen eten, dan zijn er legbatterijen en megastallen nodig. Als mensen gouden sieraden willen dragen, dan is er bomenkap in de amazone nodig, etc. etc. etc.

  De aarde, de natuur of dieren rechten geven, betekent automatisch: dwang tegen mensen en inperking van de vrijheid van mensen. Zorgvuldig omspringen met dieren is daarom iets wat naar mijn mening meer thuishoort bij de persoonlijke afwegingen die mensen in hun leven maken. Niet bij de politiek of de staat!

  J.H [16] reageerde op deze reactie.
  Barbara [60] reageerde op deze reactie.

 13. @Rechtse Rakker [15]:

  Megastallen en legbatterijen zijn niet noodzakelijk om iedereen van vlees te voorzien. Nederland als mierenlandje bewijst dat maar al te goed. Nederland is piepklein en voorziet een heel continent van vlees en groente. Deze megastallen bestonden vroeger helemaal niet en iedereen kon toen ook gewoon vlees eten. Alleen iemand dacht van; massa is kassa! En toen kwamen die walgelijke antibiotica megastallen.Massaproductie!
  Ieder land kan zelfvoorzienend zijn zonder al deze walgelijke technieken.
  Daar komt bij dat de kwaliteit ook nog walgelijk is en mensen gaan hierdoor overconsumeren door kiloknallers reclames en dergelijke onzin.
  Laat vlees vooral kwaliteit en zijn prijs hebben zodat de mensen het gaan waarderen ipv het te verspillen.

  “Als mensen ruim willen wonen, dan zal er “natuur” moeten verdwijnen”

  Erg kortzichtig om zoiets te zeggen. Zonder natuur kan de mens namelijk niet leven. Die bomen in de Amazone zijn van belang voor de hele wereld. Die bijensterfte is van levensbelang voor de hele wereldpopulatie. Zonder bijen houd het simpelweg op. Daar komt bij dat er nog genoeg plaatsen zijn waar je ruim kan wonen zonder bomen te moeten kappen.

  “Als mensen gouden sieraden willen dragen, dan is er bomenkap in de amazone nodig”

  Kan ook zonder, maar dan kost het natuurlijk wat meer. Respect voor de bomen die wij allen nodig hebben dus. Dat bedoel ik nou met mijn vorige opmerking:
  “Respect voor de aarde houdt in feite automatisch al in dat je respect hebt voor je medemens maar dat begrijpt niet iedereen geloof ik”

  Rechtse Rakker [17] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [18] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [19] reageerde op deze reactie.

 14. @J.H [16]:

  Er werd vroeger aanmerkelijk minder vlees gegeten in Nederland. Vlees was eenvoudigweg te duur. De bio-industrie heeft vlees voor de massa betaalbaar gemaakt. Daarnaast neemt de wereldbevolking toe en moeten er dus steeds meer monden gevoed worden.

  Natuurlijk is dierenwelzijn prima. Alleen de vraag is: waar leg je de grens? Bij eieren heb je kooi-eieren, scharreleieren, uitloopeieren en biologische eieren. Waar ligt de grens van “verantwoord”? Die grens is een totaal willekeurige. Bij handhaving van zo’n volstrekt willekeurige grens heb je een staat nodig. En niet zomaar een staat: een alomvattende superstaat!

  Een staat als Nederland zal er NOOIT in slagen om veel eisen op het gebied van dierenwelzijn te stellen, omdat de productie dan naar elders verplaatst wordt met alle economische gevolgen vandien. Het is dus OF een zeer groot machtsblok zoals de EU OF overlaten aan de vrijwillige keuze van consumenten.

  U zult begrijpen, dat ik voor het laatste ga!

  J.H [20] reageerde op deze reactie.

 15. @J.H [16]:

  “Ieder land kan zelfvoorzienend zijn zonder al deze walgelijke technieken.”

  Waarom kiezen alleen mensen met een middeninkomen of hoog inkomen voor “verantwoorde” producten? Mensen met een laag inkomen kiezen NIET voor producten met veel dierenwelzijn-sterren en ook NIET voor plantaardige alternatieven. Die kiezen simpelweg voor het goedkoopste! Waarom? Omdat er zonder bio-industrie onvoldoende dierlijke producten geproduceerd kunnen worden!

  Uw opvattingen komen waarschijnlijk voort uit uw financiele positie!

  J.H [21] reageerde op deze reactie.

  • @Rechtse Rakker [17]:

   Niet alleen dierenwelzijn maar ik heb het ook over je eigen welzijn. Dat wat uit die megastallen komt is puur vergif. En dat wat uit die kweekkasten komt ook met al die kunstmest.Geloof me, geen vlees is beter dan dat.
   Maar dat spotgoedkoop maken van vlees heeft er ook voor gezorgd dat mensen veel te veel vlees consumeren.

   Ik ben overigens ook niet voor een staat. Ik ben wel voor volks-dienaars. Mensen die er uitsluitend zijn om het volk te dienen. En niet zoals nu dat het volk de staat dient.

   In Nederland eist de staat overigens helemaal niks wat betreft dieren en voeding.Geld verdienen staat voorop,het interesseert ze geen bal dat het volk vergiftigd wordt.
   Ik zal je een paar voorbeelden geven:
   -Dat Q Koorts verhaal
   -Veel Europese landen hebben een verbod op genetisch gemanipuleerde zaden ingevoerd, Nederland niet.
   -Veel landen maken meldingen van de schadelijke effecten van straling van mobieltjes, Nederland ontkent alles.

   Cijfers kanker,alzheimer en allergiëen exploderen al jaren…

   Rechtse Rakker [23] reageerde op deze reactie.

 16. @J.H [16]:

  Begrijp me goed. Ook ik kies in mijn dagelijks leven voor diervriendelijke producten. Ik koop ook het liefst diervriendelijke producten of plantaardige producten. Alleen ik besef mezelf wel, dat niet iedereen zich dat financieel kan veroorloven. Laat anderen dus maar hun eigen keuzes maken! Laat de staat er maar buiten!

 17. @Rechtse Rakker [18]:

  Sorry maar in Nederland kiest bijna niemand voor normaal voedsel. Het is zelfs zo dat de beste kwaliteit die men hier produceert aan het buitenland verkocht wordt. En andersom komt al het slechte uit het buitenland hiernaartoe.

  “Uw opvattingen komen waarschijnlijk voort uit uw financiele positie”

  Weet je, ik heb pas geleden eens goed over ons voeding nagedacht. En ik ben acuut gestopt met overbodig fabrieks-voedsel te consumeren. Ik koop nu inderdaad veel BIO. Al kan ik niet met zekerheid weten of het werkelijk allemaal BIO is. Maar wij eten misschien wel 40% meer dan dat ons lichaam nodig heeft. En vaak ook nog in de vorm van fastfood,koekjes en snoep. Wij zijn dit allemaal normaal gaan vinden maar dit is absoluut niet normaal. BIO is ontzettend duur, dat klopt. Maar lang niet zo duur als al die rotzooi die de meeste mensen tussen de maaltijden in eten. Een stuk BIO zalm is niet veel duurder dan een Big Mac. Daarbij snijd ik mijn stuk BIO zalm altijd in twee stukken zodat ik er 2 maatijden van kan maken. Op deze manier ben ik uiteindelijk niet veel duurder uit dan met fabrieksvoedsel, dat puur vergif is.

  Rechtse Rakker [22] reageerde op deze reactie.

 18. @J.H [21]:

  Hoe kan het dat we in Nederland allemaal “vergif” eten en de levensverwachting alleen maar stijgt?

  “Cijfers kanker,alzheimer en allergiëen exploderen al jaren…”

  Dat komt, omdat we met zijn allen steeds ouder worden. Oudere mensen krijgen nu eenmaal vaak Alzheimer of kanker. Ouderdom komt met gebreken… Het feit, dat we zo oud worden, komt w.s. doordat de voeding relatief goed is.

  J.H [25] reageerde op deze reactie.
  J.H [28] reageerde op deze reactie.

  • @Rechtse Rakker [22]:

   “Hoe kan het dat we in Nederland allemaal “vergif” eten en de levensverwachting alleen maar stijgt?”

   Kunstmatig in leven gehouden worden is niet leven.Lang leven is 1 ding, lang gezond leven is totaal iets anders. Ga eens een kijkje nemen in een mediteraans dorpje. Mensen van ruim 90 jaar die nog een bergje oplopen zijn geen uitzondering.

   Kanker komt bij steeds jongere mensen voor. Dertigers met borstkanker of tumors…..

   “Het feit, dat we zo oud worden, komt w.s. doordat de voeding relatief goed is”

   Voeding in Nederland is schandalig slecht. Groente dat groeit in kassen en op kunstmest kun je vergelijken met een Mc Donald menu. Maar ja, aangezien mensen hier volgens jou oud worden is MCDonald natuurlijk ook gezonde voeding.

   Verder zegt niet alleen voeding iets over hoe oud men in een bepaald land wordt.
   Voorbeeldjes:
   -Mexicanen eten misschien wel heel gezond maar door het geweld keldert de levensverwachting dramatisch
   -Nederland heeft als klein dichtbevolkt land een groot voordeel wat betreft hulpverlening.Veel landen zijn zo enorm groot dat hulp vaak te laat komt.

   En zo zullen er nog veel meer factoren zijn, zoals de welvaart van een land bijvoorbeeld.
   Mensen in armere landen kunnen hierdoor vaak door onnozele dingen sterven, wat hier bijna uitgesloten is. Ik hoop dat je al begint te snappen dat dit dus NIKS met gezondheid te maken heeft. Misschien zijn Bulgaren wel tien keer gezonder als ons maar door andere factoren als veiligheid,slechte ziekenhuizen, weinig inkomen of geen zorgverzekering sterven zij misschien op veel jongere leeftijd.

   Overigens lees ik vaker berichten van mensen die overlijden onder de 67 dan erboven. Ik schat dat ik van de 10 die ik lees er een stuk of 6 a 7 onder de 67 jaar zijn.

 19. @J.H [20]:

  “Ik ben overigens ook niet voor een staat. Ik ben wel voor volks-dienaars. Mensen die er uitsluitend zijn om het volk te dienen. En niet zoals nu dat het volk de staat dient.”

  Hoe ziet u dat voor zich? Volksdienaars? En wat is het verschil tussen volksdienaars en de staat?

  J.H [26] reageerde op deze reactie.

 20. @J.H [13]:

  NU ben ik zelf woonachtig in Brazilie, het leger houdt hier een oogje in het zeil, zodat de socialisten niet de boel kunnen overnemen.

  Met de amazone sla je volledig de plank mis, nu is er een gedeelte waar de amazone afneemt, dit is echter een klein gedeelte, de meeste gebieden neemt de Amazone gewoon keihard toe. Helaas past dit niet in het beeld van een krijsende alarmist. Het grootste gedeelte van de Amazone die moest wijken, was vooral voor die nieuwe manier van energie opwekken, om te voorkomen dat men 6 maanden lang olie in de oceaan lekt (Olie waarvan men ondertussen weet dat de natuur aldaar deze razend snel heeft opgelost, zelfs de visser kunnen gewoon nog aan het werk, iets wat de alarmist niet uitkomt en keihard wordt verzwegen onder het krijsen van rampspoed en ellende.).. 540.000km2 moest wijken voor een waterkracht installatie, voor zover die andere oplossingen, of moeten het windmolens worden die in tien jaar tijd 1 graad opwarming veroorzaken in de gebieden waar ze staan opgesteld. Of wordt het toch zonne-energie? Ik heb de laatste generatie op mijn dak liggen en zelfs hier in Brazilie doe ik er ongeveer 15 jaar over om mijn investering terug te verdienen. Dus hoe ziet u precies die andere energie bronnen?

  Daarnaast is het hier in Brazilie protectionisme, alles van buiten de landsgrenzen worden keihard belast, binnen de landsgrenzen, wordt je er echt niet vrolijk van om iemand aan te nemen vanwege de hoge kosten die arbeid voor een werkgever met zich meebrengt. Dit alles is ook direct in de prijzen terug te zijn. Ondanks dat het loon redelijk laag ligt moeten de prijzen van de producten vooral de ongeziene door de staat afgedwongen loonlasten ophoesten. Btw´tje van 29% is hier normaal.

  Geen enkel bedrijf hier kan vrolijk zijn gang gaan, alles wordt door de staat gedicteerd, waardoor concurrentie bijna onmogelijk wordt gemaakt. Als voorbeeld geef ik het bellen en het internet, door de hoge kosten door de staat veroorzaakt, en het bijna onmogelijke om hierdoor een bedrijf te beginnen in Brazilië betaald je hier doodleuk een veelvoud van wat je bv in Nederland betaald voor je internet en mobiel. 50 EURO voor een 2 mb internet verbinding en een telefoon met aparte hoge belkosten zijn doodnormaal. Iemand moet namelijk de kosten van de staat ophoesten. Voor zover een uitleg van hier in Brazilië.

  Daarnaast vond ik de opmerking over vlees eten wel vermakelijk. Wie zegt dat we teveel vlees eten, waar komt dit vandaan? Vlees in tegenstelling tot groente en fruit wordt direct afgebroken nadat de mens deze tot zich neemt, terwijl de maag een aanloop nodig heeft om het gezonde groen te verteren. En heel leuk dat u uw BIO zalm in twee stukken snijdt(dit zal eerder kosten besparing zijn dan uw behoefte), maar mijn zalm in twee stukken voedt mij niet. Misschien heeft dit meer te maken met mijn actieve leven dan met mijn behoefte. Er komen steeds meer mensen bij en toch zijn er minder mensen met honger. Ethopie een favoriet land voor de alarmkrijsers is elke 7 / 8 jaar in honger. Dit terwijl 80% van het land beschikt over de beste landbouwgrond ter wereld. Daarnaast heeft die industrie ervoor gezorgd dat ondanks dat er een bevolkingstoename is, minder mensen in honger leven.

  Het enige dat Malawi hoefde te doen om de honger te overwinnen, was het stoppen met luisteren naar de bio deskundigen en de krijsende alarmisten. Van hongerland naar voedselexporteur. Daarnaast wanner de cijfers worden bekeken van de bekendste doodsoorzaken (kanker en hart en vaatziekten) zijn die ondanks een toename in bevolking vanaf 1900 (ongeveer een vermenigvuldiging van 4.5x) niet toegenomen, sterker nog ze zijn in verhouding drastisch afgenomen. We roepen en krijsen wel dat ze toenemen, maar de cijfers wijzen toch echt iets anders aan. En dit nadat zo langzamerhand bekend wordt dat cholesterol toch niet de verschrikkelijke boeman is, zoals Unilever ons heeft wijsgemaakt met behulp van wederom die overheden.

  Vervolgens hier wat cijfers van Amrerika het ongezondste land(volgens de schreeuwers) bij uitstek; http://www.bobmccaughey.com/post1865/?page_id=64 en http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/06/chart-what-killed-us-then-and-now/258872/

  wat we kunnen zien dat zelfs in het land van het uitermate slechte eetpatroon, de ziektes die ons een kopje kleiner maken, geen gelijke tred houden met de bevolkingsgroei. Slecht voedsel en bio onzin zit vooral in de hoofden van hen die er in geloven. Alleen jammer dat er niet één greintje wetenschappelijk bewijs is om de overtuigingen aan te tonen.

  Wederom een veel te lang stuk.

  J.H [27] reageerde op deze reactie.
  J.H [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Mike Brandenburg [24]:

  Dan hebben ze die beelden aardig liggen fotoshoppen in Brazilie, Argentinie, Indonesie. Oppervlaktes die velen malen groter zijn dan Nederland gekapt om palm olie te produceren of genetisch gemanipuleerde soja.En wat een leugenaars die Amazone Indianen die in oorlog zijn met deze bedrijven. Ze kwamen zeker uit hollywood?
  En de beschadigingen van de Amazone door goudwinning is natuurlijk ook verzonnen. Brazilie is overigens groter dan heel Europa en de Amazone loopt van oost naar west Amerika. Wat jij dus een klein stukje noemt is en blijft enorm.

  “Alleen jammer dat er niet één greintje wetenschappelijk bewijs is om de overtuigingen aan te tonen”
  Ten eerste kan iedereen ten aller tijden zijn eigen onderzoeken doen. En ten tweede:
  Ik heb geen omgekochte wetenschappers nodig om te bepalen wat goed of niet goed is voor mijzelf. In Nederland is het bekend dat al die wetenschappers belangen hebben in bepaalde uitkomsten. Doe mij maar een Italiaanse wetenschapper uit een simpel dorpje, een boer dus! Een boer die nog rondloopt en ruim 90 jaar is, dat zijn pas wetenschappers!!!!!

  Oh ja, en zelfs in Cuba worden mensen ouder dan in de VS! Een land dat al ruim 20 jaar met een embargo heeft te maken en waar vlees vaak onbetaalbaar is. Rundvlees is er zelfs verboden.

 22. @Rechtse Rakker [22]: @Mike Brandenburg [24]:

  Italie en Japan zijn per definitie de 2 beste landen ter wereld wat betreft voeding.
  Zij zijn ook de volkeren die het oudste worden van de hele wereld.Gevolgd door Israel die ook bekend staat om zijn eetcultuur. (cijfers 2010) (Wie hier nog met wazige tegenargumenten probeert te komen is gewoon zielig!)

  -En dan is het feit niet meegerekend dat de ziekenhuizen in Italie het kwaliteits-niveau van Nederland bij lange niet halen.
  -verkeersslachtoffers in Italie extreem veel hoger liggen.
  -Bij hittegolven in Italie veel oude mensen overlijden. (canicule)
  -de armoede in met name zuid Italie veel en veel hoger ligt dan in Nederland
  -De afstanden naar een ziekenhuis velen malen hoger liggen dan in Nederland. Hier heeft bijna ieder mens een ziekenhuis op een afstand van een half uur rijden. In Italie kan dit soms uren zijn.
  -doden door natuurrampen in Italie velen malen hoger is dan hier

  Allemaal risico’s die in Nederland of niet bestaan of veel lager liggen.

  Als je dus een correcte wetenschappelijk onderzoek zou verrichten zou je er dus achter komen dat Nederlanders helemaal niet door gezondheid oud worden maar door hele andere factoren.

  En de grootste conclusie hieruit is toch echt dat Nederland bij de aller aller aller aller slechtste landen behoort wat voeding betreft. Grote Carrefour ketens zijn niet voor niets bij de Nederlandse grens gestopt, hier valt niks te halen. Carrefour vind je over de hele wereld, maar in bv Nederland en Duitsland NIET.Rara wat zou dit betekenen????????????????

  Rechtse Rakker [33] reageerde op deze reactie.

 23. @J.H [26]:

  Zijn volksdienaars dan toch weer een soort politici die meer gebonden zijn aan de wensen van de meerderheid van het volk? Zo ja, dan lijkt me dat er toch sprake is van dwang? En dus van een staat. Alleen een andere staatsvorm misschien.

  J.H [30] reageerde op deze reactie.

 24. Er zijn allerlei soorten kapitalisme of socialisme. Meer nog dan dit etiket is van belang de mate van corruptie en het zelfreinigend vermogen van een politiek systeem. In de kern is van belang dat
  1. een individu redelijk voor zijn inspanningen wordt beloond
  2. verworven rijkdom ook in de samenleving wordt geïnvesteerd
  Het doet er niet toe of goederen of diensten door de staat of private bedrijven gerealiseerd worden. De kwaliteit en de prijs telt.
  Zo is globalisering leuk als je technologisch voorop loopt, maar funest als dat niet het geval is, want dan degradeert een land tot grondstoffenleverancier of dozenschuiver.
  Funest is voorts het verdwijnen van de maakindustrie, want alleen daaromheen vormt zich onderwijs, wetenschap en dienstverlening.

  Rechtse Rakker [35] reageerde op deze reactie.

 25. @J.H [30]:

  Een dienstverlenende organisatie die bepaalde zaken (bijvoorbeeld infrastructuur en/of veiligheid) collectief regelt is natuurlijk prima! Alleen zal een dergelijke organisatie geen regels voorschrijven (behalve wellicht verkeersregels). Dus geen wettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn!

  J.H [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.