Politici maken de bevolking wijs dat ze de economie kunnen sturen. Dat is een regelrechte leugen die meestal braaf wordt geslikt. De economie is geen machine, een tractor met boer Geert of Emile aan het stuur. Het zijn mensen die hun bezit gebruiken om transacties te sluiten. Alles wat de overheid kan doen is geld van die mensen afnemen, dit rondpompen en deels uitdelen. Politici veinzen dat ze weten hoe ze de economie aan de praat kunnen krijgen. Wie er meer moet hebben en wie minder maar ze hebben feitelijk geen idee.

Politici hebben het ook altijd over de vrije markt economie. Maar we hebben helemaal geen vrije markt economie. Wat we – in Europa en de VS – hebben is corporatisme. Een dominante overheid die in samenwerking met multinationals en big business de buit verdeelt. Iedere keer als ‘het kapitalisme en de vrije markt’ ergens van beschuldigd worden, moet de tegenvraag luiden: Welke vrije markt ? Die met alle regulering, subsidies, belastingen, wetten en regelgeving ?

Hetzelfde geldt als politiek links begint over de kloof tussen rijk en arm, inkomensongelijkheid en ongelijke kansen. Die zaken zouden veroorzaakt worden door de vrije markt. Maar nogmaals: we hebben geen vrije markt.  De verrijking is dus niet de schuld van het kapitalisme. En de huidige teruggang van economische activiteit kan ook niet op het  conto van de vrije markt geschreven worden.

Het corporatisme is een interventiesysteem waar de overheid zorgt voor privileges voor haar dierbaren. Want iedereen is gelijk maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen. Dit systeem wordt via verschillende manieren onderhouden: door belastingen, subsidies, kartelregelgeving, intellectueel ‘eigendom’ bescherming, handelsbeperkingen, genationaliseerde banken, veiligheids- en milieu eisen en zo meer. Het resultaat is dat bepaalde groepen mensen rijk worden op kosten van de slachtoffers van de overheid.

Zelfs diegenen die welvarend geworden zijn via de markt, hebben dat kunnen doen via overheidsingrijpen. Handige jongens spannen de overheid voor hun karretje en drukken de concurrentie dood. Zetten hun tanden in iedere berg geld die er vrijkomt. Integratie, milieu, innovatie, zorg, onderwijs, infrastructuur…..het resultaat boeit niet want het is toch maar belastinggeld. Op die manier is dit land arm, achterlijk en bureaucratisch geworden.

Vrije markteconomen weten dit maar lijken het vaak te vergeten. Bijvoorbeeld wanneer ze bedrijven verdedigen (als olie- en pharmaconcerns) in de huidige corporatistische economie. Bedrijven worden helaas niet groot omdat ze hun klanten zo goed bedienen maar eerder omdat ze goede connecties met de overheid en het juridische apparaat hebben. Het is beter om de massa bewust te maken hoe de bestaande overheidsprivileges de mensen zonder overheidsvriendjes benadelen.

In deze recessie moet de overheid natuurlijk niet niets doen. Het moet zichzelf ontmantelen zodat mensen zichzelf kunnen oprichten en er een stortvloed aan economische activiteit losbarst.  Daar steekt iedere ‘stimuleringsmaatregel’ of kaasschaaflastenverlichting bleek bij af.

21 REACTIES

 1. “In deze recessie moet de overheid natuurlijk niet niets doen. Het moet zichzelf ontmantelen zodat mensen zichzelf kunnen oprichten en er een stortvloed aan economische activiteit losbarst”

  Ja, bedenk alleen al maar wat er beren gaat als de inkomstenbelasting wordt afgeschaft en iedereen veel meer “koopkracht” krijgt.
  Een zeer goede speerpunt van de LP!

 2. Goed dat kartelvorming bestreden wordt. Bedrijven onderling hebben ook nog wel eens de neiging concurrentie uit te schakelen op een oneerlijke manier. En dat bedrijven niet altijd even netjes zijn, geeft u zelf ook toe in de voorlaatste alinea. Goed dat er bescherming is van intellectueel eigendom. Uitvinder heeft ook recht op de vruchten van zijn arbeid. Goed dat er veiligheidseisen zijn. Goed dat er wordt opgekomen voor het milieu. Zou anders georganiseerd moeten worden dat wel.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  Bubbelprikker [7] reageerde op deze reactie.
  Naam * [12] reageerde op deze reactie.

 3. Overheid kan maar mondjesmaat ontmantelen. Libertarisch gezegd: “afspraak is afspraak”. Zo ook afspraken met banken en bedrijven: “iedereen moet zich aan afspraken houden”. Dat “wij” er borg voor staan is dan jammer.

 4. Intellectueel eigendom: kijk Ludwig von Mises er maar op na.
  Usb stikkies met heffing, jaja.

 5. Dit is een ‘waardig’ geschreven stuk voor de LP.
  Ook geen ‘dreamverhaal’, maar realiteit.
  De Regering en het parlement zijn in feite de ‘lakeien’ de ‘narren’ van het lobbyende corporatisme ! VNO/NCW en grote ondernemingen bepalen wat er in dit land gebeurt.
  Het laatste voorbeeld was onze ‘Kluk Kluk’ van het MKB die Europa kwam aanprijzen. Dit niet op de eerste plaats voor hemzelf. Nee, deze keer was het een negatief stemadvies naar de SP en de PVV toe. Dat hun dit telkens lukt laat zien hoe achterlijk ons Nederlandse Volk is (en was) !!

 6. @Bertus [2]:
  Natuurlijk moet op de weg naar Vrijheid gezorgd worden dat de veiligheid van persoon en eigendom behouden/verbeterd wordt.
  De Minarchistische Libertariërs zien daar zien daarin zelf nog de enige overblijvende taak voor de staat in.
  De Anarcho Kapitalisten en Voluntariërs willen ook dit restand in particuliere handen.

 7. En al die regeltjes? Daar hebben de grote bedrijven alleen maar baat bij. Ze zetten een paar mannetjes extra op de ‘legal’ afdeling en klaar. Meteen geen last meer van nieuwkomers op de markt, die kunnen door alle kosten die de regels meenemen bijna niet toetreden op een markt.

  kees [9] reageerde op deze reactie.

 8. @.M [10]: Bedankt ! Nee, er zijn voldoende andere prima kandidaten. Tijdgebrek (ondernemer) en weerzin tegen het collectivistische circus houden mij verder aan de kant.

 9. Op die manier is dit land arm, achterlijk en bureaucratisch geworden.

  Je kan Nederland natuurlijk moeilijk een arm land noemen. Arm vergeleken waarmee? Ik denk wel dat NL wel armer is dan het potentieel dat het land heeft (collectief geredeneerd).

  @Bertus [2]:
  Onderbouw al die stellingen eens (artikel mailen aan Vrijspreker)?

  Bertus [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Naam * [12]: Eén ding pak er er voor de aardigheid uit. Milieu. Op basis van het economische model dat de geldhoeveelheid gelijk is aan de waarde van de goederen- en dienstenstroom zou je kunnen redeneren dat een milieuheffing altijd slecht is voor het milieu.

  Immers, je schept een geldstroom en daar moet een goederen- dienstenstroom tegenover staan. En die staat er ook. Er moet een milieustraat gebouwd worden en die milieustraat moet bemenst worden enz enz. Kortom er worden milieubelastende activiteiten gepleegd ten behoeve van het milieu. Resultaat nul zou je zeggen. Niet doen dus. Laat producenten vrij produceren en blijf er buiten als overheid.

  Toch denk ik niet dat dit gaat werken. Immers je kunt “het soort afval” sturen. Je kunt bij afval dat schadelijk geacht wordt , sturend optreden middels bijvoorbeeld een milieustraat.

 11. @Bertus [14]: Snap niet helemaal wat u nu zegt. Wat is nu het verschil tussen ‘eigendom’ en ‘feitelijk bezit’?

  Ik erken dat mensen hun spullen (feitelijk) mogen bezitten. Ik had het dus niet over een dief, die dus niet het recht heeft om op die fiets te zitten. “intellectueel eigendom” is een claim op uw rechtmatige bezittingen, het komt daarmee aardig in de buurt van diefstal of afpersing zoals het wordt uitgeoefend. Een ‘claim’ op een ‘claim’ zo u wilt.

  Bertus [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Bubbelprikker [16]: @Bubbelprikker [16]: Eigendom is altijd een claim. Zal voorbeeld verder toelichten. Dief steelt mijn fiets. De feitelijke macht, het bezit, ben ik kwijt. Maar de eigendom niet. Op grond van mijn eigendomsrecht kan ik de fiets van de dief claimen bij de rechter. Als ik mijn recht kan bewijzen krijg ik mijn fiets terug. Nu ben ik niet alleen eigenaar, maar heb ook nog eens het feitelijke bezit.

  Met andere woorden je kunt iets bezitten zonder er de eigenaar van zijn en je kunt ergens eigenaar van zijn zonder het bezit te hebben. Fysiek eigendom bestaat niet. Eigendom is altijd een claim.

  Dat intellectueel eigendom in strijd is met fysiek eigendom gaat dus niet op. Eigendom is altijd iets wat het recht je toekent en het recht maakt het niet uit of dat nu gaat om iets fysieks of een creatie van de geest.

  Bubbelprikker [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Bertus [17]: ik had het inmiddels al opgezocht, inderdaad blijken de termen bezit en eigendom niet hetzelfde (juridisch).

  Kennelijk moet ik dus herformuleren wat ik bedoel. Ik vind dat mensen iets fysieks als eigendom mogen claimen. Ze kunnen nu besluiten dat eigendom zelf te bezitten, of het vrijwillig aan een ander te geven, huren, lenen etc. Zodra een claim op eigendom gemaakt is, mag iemand anders niet zomaar daar een nieuwe claim over doen. Hoe ze dat nu ook doen, als het niet vrijwillig tot stand komt vind ik het diefstal (en met intellectueel eigendom bepaalt iemand dat ik eigendom niet meer voor een bepaald doel of in een bepaalde vorm mag gebruiken). Vind u dit zo helder?

 14. Datzelfde geldt voor iets fysieks. Mijn fiets mag slechts door iemand anders gebruikt worden met mijn toestemming. Voor mijn uitvindingen en andere creaties geldt hetzelfde. Geen verschil.

  Het voordeel van een octrooi is dat de uitvinder beschermd wordt en de know how openbaar wordt, zodat de maatschappij erop voort bouwen kan. Zonder octrooi zou de uitvinder zijn uitvinding of de know how er achter wel eens geheim kunnen houden en daar is de vooruitgang/ gemeenschap niet mee gediend. Bovendien heeft een uitvinder vaak in tijd en geld veel geïnvesteerd. En recht op de vrucht van zijn arbeid.

  Daarnaast is eigendom een figuur om rust en duidelijkheid te scheppen. Een fiets bestaat uit losse onderdelen. Het zou onhandig zijn als al die onderdelen verschillende eigenaren kunnen hebben. Als ik nu andermans zadel op mijn fiets zet, wordt dat zadel mijn eigendom. Als ik tussen mijn pleerollen andermans pleerollen zet, word ik eigenaar van die pleerollen. Een koper die te goeder trouw een fiets van een dief koopt, wordt eigenaar ook al was die dief geen eigenaar. Eigendom kun je kwijtraken door verjaring. Of juist verkrijgen door verjaring.

  Vanzelfsprekend staat het u vrij hier tegen te zijn. Zo staat het u ook vrij om tegen nat worden te zijn als het regent.

  Bubbelprikker [20] reageerde op deze reactie.
  Bubbelprikker [21] reageerde op deze reactie.

 15. @Bertus [19]:

  Jawel, wel degelijk een verschil. Uw uitvindingen en creaties zijn herschikkingen van fysiek eigendom. Die mij het recht ontnemen om zelf mijn eigendommen te schikken / ordenen. Het idee dat fysiek eigendom en intellectueel eigendom beide ‘claims’ zijn; maakt nog niet dat ze niet strijdig met elkaar zijn.

  Die bescherming gaat dus gepaard met dwang, die ik afwijs.

  Ook zonder dit is men best bereidt kennis met elkaar te delen. En niets staat mensen / bedrijven in de weg om een product te kopen en uit te zoeken hoe het in elkaar steekt.

  U heeft nog steeds het recht iets geheim te houden. Waarom dit vervolgens op grote schaal zou gebeuren is mij nu onduidelijk. Zoals ik al eerder zeg, volgens mij zijn mensen best bereid kennis met elkaar te delen. Sterker nog, dit is een sterke trend op het internet. Zelfs universiteiten doen hier aan mee.

  Voorbeelden: Wikipedia, Coursera.org, ocw.mit.edu/index.htm;

  Ten eerste; u heeft geen RECHT op het terugverdienen van uw tijd. U kunt een hogere prijs vragen voor een product, maar niet eisen / afdwingen met geweld. De markt bepaalt wel of uw tijdsinvestering het waard is. En waar iemand zijn geld insteekt, is zijn eigen vrijwillige keus.

  Dan naar het punt wat u ermee wilt impliceren, dat zonder intellectueel eigendomsrecht er geen tijd / geld meer in onderzoek gestoken zal worden. Dit beschouw ik als ongefundeerd. Ook in afwezigheid van intellectueel eigendomsrecht zal er onderzoek zijn, bekostigd door studenten, patienten, sponsors, bedrijven etc.

  Neem nu de ontwikkeling van een medicijn. Verzekeringsmaatschappijen en patiënten zullen veel baat hebben bij medicijnen die zo goed mogelijk genezen en zo min mogelijk kosten meebrengen. Ik kan me goed voorstellen dat in een libertaire maatschappij geld gestoken wordt in onderzoek om de huidige medicijnen te vervangen. Ook zullen er altijd mensen zijn die willen studeren, dingen onderzoeken, zonder het motief daarmee heel rijk te worden (wetenschappelijke roem, of intrinsieke hang naar kennis kunnen andere motivators zijn).

  doet allemaal niet ter zake. Ik ben niet tegen het kunnen beschikken over een fiets of toiletrollen, daar ben ik juist voor. Dat mensen kunnen besluiten meerdere onderdelen in een figuur te schikken ook niet. Dat kan nu natuurlijk ook al, en heeft NIETS met intellectueel eigendomsrecht te maken. Wel als ze besluiten dat ze recht hebben op het concept ‘fiets’ en dat ik de eigendommen die ik heb niet mag gebruiken om zelf een fiets te maken.

  Blablabla, onnodig. Blijft u anderen dan maar dwingen om in de regen te staan en parapluutjes afpakken.

 16. @Bertus [19]:

  Oeps, ging iets mis met de vorige reactie. Blijkbaar doe ik iets niet goed met citeren. Dan maar zo:

  “Datzelfde geldt voor iets fysieks. Mijn fiets mag slechts door iemand anders gebruikt worden met mijn toestemming. Voor mijn uitvindingen en andere creaties geldt hetzelfde. Geen verschil.”

  Jawel, wel degelijk een verschil. Uw uitvindingen en creaties zijn herschikkingen van fysiek eigendom. Die mij het recht ontnemen om zelf mijn eigendommen te schikken / ordenen. Het idee dat fysiek eigendom en intellectueel eigendom beide ‘claims’ zijn; maakt nog niet dat ze niet strijdig met elkaar zijn.

  “Het voordeel van een octrooi is dat de uitvinder beschermd wordt ”

  Die bescherming gaat dus gepaard met dwang, die ik afwijs.

  “…en de know how openbaar wordt, zodat de maatschappij erop voort bouwen kan. ”

  Ook zonder dit is men best bereidt kennis met elkaar te delen. En niets staat mensen / bedrijven in de weg om een product te kopen en uit te zoeken hoe het in elkaar steekt.

  “Zonder octrooi zou de uitvinder zijn uitvinding of de know how er achter wel eens geheim kunnen houden en daar is de vooruitgang/ gemeenschap niet mee gediend. ”

  U heeft nog steeds het recht iets geheim te houden. Waarom dit vervolgens op grote schaal zou gebeuren is mij nu onduidelijk. Zoals ik al eerder zeg, volgens mij zijn mensen best bereid kennis met elkaar te delen. Sterker nog, dit is een sterke trend op het internet. Zelfs universiteiten doen hier aan mee.

  Voorbeelden: Wikipedia, Coursera.org, ocw.mit.edu/index.htm;

  “Bovendien heeft een uitvinder vaak in tijd en geld veel geïnvesteerd. En recht op de vrucht van zijn arbeid.”

  Ten eerste; u heeft geen RECHT op het terugverdienen van uw tijd. U kunt een hogere prijs vragen voor een product, maar niet eisen / afdwingen met geweld. De markt bepaalt wel of uw tijdsinvestering het waard is. En waar iemand zijn geld insteekt, is zijn eigen vrijwillige keus.

  Dan naar het punt wat u ermee wilt impliceren, dat zonder intellectueel eigendomsrecht er geen tijd / geld meer in onderzoek gestoken zal worden. Dit beschouw ik als ongefundeerd. Ook in afwezigheid van intellectueel eigendomsrecht zal er onderzoek zijn, bekostigd door studenten, patienten, sponsors, bedrijven etc.

  Neem nu de ontwikkeling van een medicijn. Verzekeringsmaatschappijen en patiënten zullen veel baat hebben bij medicijnen die zo goed mogelijk genezen en zo min mogelijk kosten meebrengen. Ik kan me goed voorstellen dat in een libertaire maatschappij geld gestoken wordt in onderzoek om de huidige medicijnen te vervangen. Ook zullen er altijd mensen zijn die willen studeren, dingen onderzoeken, zonder het motief daarmee heel rijk te worden (wetenschappelijke roem, of intrinsieke hang naar kennis kunnen andere motivators zijn).

  “Daarnaast is eigendom een figuur om rust en duidelijkheid te scheppen. Een fiets bestaat uit losse onderdelen. Het zou onhandig zijn als al die onderdelen verschillende eigenaren kunnen hebben. Als ik nu andermans zadel op mijn fiets zet, wordt dat zadel mijn eigendom. Als ik tussen mijn pleerollen andermans pleerollen zet, word ik eigenaar van die pleerollen. Een koper die te goeder trouw een fiets van een dief koopt, wordt eigenaar ook al was die dief geen eigenaar. Eigendom kun je kwijtraken door verjaring. Of juist verkrijgen door verjaring.”

  doet allemaal niet ter zake. Ik ben niet tegen het kunnen beschikken over een fiets of toiletrollen, daar ben ik juist voor. Dat mensen kunnen besluiten meerdere onderdelen in een figuur te schikken ook niet. Dat kan nu natuurlijk ook al, en heeft NIETS met intellectueel eigendomsrecht te maken. Wel als ze besluiten dat ze recht hebben op het concept ‘fiets’ en dat ik de eigendommen die ik heb niet mag gebruiken om zelf een fiets te maken.

  ” Vanzelfsprekend staat het u vrij hier tegen te zijn. Zo staat het u ook vrij om tegen nat worden te zijn als het regent.”

  Blablabla, onnodig. Blijft u anderen dan maar dwingen om in de regen te staan en parapluutjes afpakken.

Comments are closed.