Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat dit een vrij walgelijk artikel gaat worden. Ik ga kijken of het mogelijk is een pad te benoemen voor de ontmanteling van de staat en realiseer me hoever we zijn afgegleden. Ik benoem een aantal tussenstations die bereikt kunnen gaan worden en word daar niet vrolijk van. De reden dat ik dit toch schrijf is omdat het een middel kan zijn om aan bijvoorbeeld toekomstige kiezers van de LP duidelijk te maken hoe het proces van ontmanteling vorm gegeven kan worden. Ik merk immers dat daar onduidelijkheid over is. Er wordt zelfs in comments gesproken dat de LP liberaal moet worden. Ik vind dat de doelen niet moeten worden opgegeven, maar dat er wel meer duidelijkheid wenselijk is aangaande de af te leggen weg.

Willen we van de alle initiatief en vrijheid smorende huidige staat naar een minarchistische dan wel anarcho kapitalistische samenleving gaan dan zijn de volgende tussenstations denkbaar:

 • socialisme zonder franje
 • vangnet maatschappij
 • klassiek liberalisme
 • minarchisme
 • anarcho kapitalisme

Ik behandel deze tussenstations, deze plateau’s.

Eerste doel is te gaan naar wat ik omschrijf als een situatie van “socialisme zonder franje”. Dit betekent dat de staat niet langer deelneemt aan de euro, uit de EU stapt, niet langer subsidies verstrekt, minimaal aan milieubeheer doet, geen natuurontwikkeling dan wel natuurbescherming meer uitvoert, een solide begroting die in evenwicht is presenteert met een solide munt.

Wat in deze situatie nog wel een overheidstaak is, is de herverdeling van inkomen. Het zomaar stoppen van het hele herverdelingscircus zonder dat men zich heeft kunnen voorbereiden is een brug te ver. Daarnaast zijn binnen en buitenlandse veiligheid en scholing nog overheidstaken.

Bizar, de gedachte dat een socialisme zonder franje al zo’n enorme verbetering zou inhouden boven de huidige maatschappij, en dat dit al veel liberaler is dan de VVD thans is!

Tweede plateau is de vangnet maatschappij. De herverdelingsdoelstelling verdwijnt. Er wordt in principe verwacht dat men zijn eigen verantwoording draagt voor de diverse volksverzekeringen en sociale verzekeringen die er thans zijn. Tijdens de transitie fase zal er mogelijk 1 staats onderdeel bijkomen, namelijk een loket dat mensen helpt en bijstaat bij het leren nemen van eigen verantwoording. Verzekeringen worden ook echte verzekeringen met als resultaat dat sommigen onverzekerbaar zullen zijn. Voor deze onverzekerbare mensen wordt voorzien in een vangnet (chronisch zieken, AOW-ers). Dit vangnet zal sober zijn maar het is er wel en het is een vorm van verzorgingsstaat die betaalbaar is. Alle andere vormen zijn uiteindelijk onbetaalbaar en dienen dus geen sociaal doel. Het loket dat mensen leert eigen verantwoording te dragen kan bijspringen in deze fase voor mensen die toch in de problemen komen doordat ze moeite hebben met hun nieuwe zelfstandigheid. Binnen en buitenlandse veiligheid en scholing zijn nog overheidstaken.

Een derde plateau is een klassiek liberale samenleving. Dit klinkt dan opeens heel positief. Binnen en buitenlandse veiligheid en een mogelijk beperkte mate van educatie zijn nog de taken der staat. In het tijdperk van klassiek liberalisme was er vaak ook overdreven nationalisme, dat zou geen onderdeel moeten uitmaken van dit plateau.

Het staats vangnet verdwijnt! Dit zou mogelijk kunnen worden doordat er door het terugtreden van de overheid een langer tijdperk is geweest van economische groei waardoor prive kapitaal accumulatie heeft kunnen plaatsvinden. Er zullen bijvoorbeeld weer hofjes gebouwd gaan worden door particulieren voor de schrijnende gevallen, iets dat de laatste honderd jaar volgens mij niet is voorgekomen. De prive sector heeft nu de kracht deze vangnet taak over te nemen.

Schrap educatie en je bent op het minarchisme belandt, schrap binnen en buitenlandse veiligheid en je bent bij anarcho kapitalisme.

Dit overziende is er een zeer lange weg te gaan. Het zou wellicht een idee zijn een dergelijke decompositieplan van de overheid als addendum op te nemen bij het verkiezingsmateriaal. Indien de LP daarin meegaat. Zoals ik het zie is zelfs de fase van het socialisme zonder franje verre te verkiezen boven de huidige maatschappij. Deze plateau’s staan kiezers toe een tijd mee te gaan met de LP zonder meteen achter het eindstation te staan. Ze stemmen op de LP totdat bijvoorbeeld het tussenstation “socialisme zonder franje” of het tussenstation “vangnet maatschappij” is bereikt. Er zijn genoeg mensen die deze tussenstations wensen te bereiken en zien als eind doelstelling, maar er is geen partij die dat thans voorstaat.

Een van de zeer vervelende componenten van dit decompositie plan is dat dit een lange termijn plan is waar de LP tussenstations zou moeten voorstaan die ver van het NAP afstaan. Ik denk echter dat deze tussenstations nodig zijn, en dat het dus meer dan 10 jaar zal duren om de klassiek liberale fase te bereiken vanaf het moment dat het libertarische gedachtegoed breed gedragen gaat worden.

Dit zou mogelijk betekenen dat de LP de grens gaat overschrijden die heet “het doel heiligt de middelen”. Zelf denk ik niet dat dat nodig is, als de libertarische gedachte populair gaat worden zullen enkele andere partijen hun programma gaan aanpassen of zullen er partijen ontstaan die voor een tussenstation zijn en dat zien als eindstation. Ik ben van mening dat deze tussenstations niet stabiel en duurzaam zijn. Ofwel men glijdt weer verder af, of men gaat richting anarcho kapitalisme. Maar dat is mijn mening.

De LP zou een dergelijke roadmap als voorbeeld kunnen verschaffen aan de kiezer maar het is denk ik essentieel dat de LP ten alle tijde het NAP blijft aanhangen en als morele gids in de maatschappij fungeert. Immoraliteit is er al genoeg.

52 REACTIES

 1. In het tijdperk van klassiek liberalisme was er vaak ook overdreven nationalisme”

  Dit brengt het verhaal op de monarchie in dit mickey-mouse-land waar de hele overheid lijkt te bestaan om deze te dienen. Denk aan de grondwet. En denk aan de eed aan welke ambtenaren, politici en (naar het schijnt) advocaten moeten afleggen om hun trouw aan allereerst “de koning” (führer?) publiekelijk te verklaren.

  Om te beginnen moet deze rotte vissekop weg. Daarna kan er naar mijn mening worden overgestapt naar een serieuze rechtstaat en dan naar “socialisme zonder franje”

 2. De LP moet het niet meer hebben over het afschaffen van de staat en het afschaffen van de sociale zekerheid, dat klinkt veel mensen toch te extreem en te negatief. Waarom niet een positieve campagne? De staat mag blijven bestaan, maar moet meer uitgaan van vrijwilligheid ipv dwang. Stel een opt-out voor: geen sociale premies betalen = geen sociale rechten opbouwen. Laat verzekeraars concurreren met het UWV, zodat mensen een pakket kunnen kiezen die bij hen past. Denk dat dit veel zzp’ers ook aan zal spreken. Punten zoals de invoering van een Chileens pensioenstelsel en de legalisering van drugs zal veel studenten aanspreken. Dan nog de naam veranderen, bijvoorbeeld in ‘De Vrijheidsbond’, en die zetel is binnen!

  Ratio [5] reageerde op deze reactie.

 3. De mensen met wie ik spreek hebben het over het afbreken van de verzorgingsstaat, en een einde aan uitkeringen voor mensen die dat nodig hebben.
  Ik kan daar dan al niet meer op reageren, omdat dit zulke woede opwekt, dat we mekaar bijna schreeuwend te lijf gaan.
  Ik wijs dan maar op de trends, en ontwikkelingen die erop wijzen dat er over enkele jaren geen verzorgingsstaat meer is, maar je wel mag betalen.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @John [3]: Ik denk dat dit programma zelfs socialisten zal aanspreken, want zij zien ook de uitholling die thans plaats vindt. De staat is zo groot geworden dat de burger geen aandacht meer krijgt en het sociale vangnet dat er was in hoog tempo verdwijnt. Socialisme zonder franje is voor hun een aantrekkelijkere propositie dan het huidige systeem.

 5. Het geschetste pad zou kans van slagen kunnen hebben. Waar het echter om gaat is vooral HOE de boodschap wordt gecommuniceerd. Ik weet dat het achteraf altijd makkelijk is om een koe in de kont te kijken, maar ik geef als voorbeeld de campagne van de LP. Een van de foto’s toont een groep kwaaie oproer politie. Er zijn niet veel mensen die zich in dat beeld herkennen. De meeste mensen zijn brave burgers die op de bank hangen en naar klompen vlees kijken die van een plank af donderen.

  Hieruit zou de les geleerd kunnen worden dat je “de populatie” op haar niveau moet aanspreken. In Jip en Janneke taal, liefst met plaatjes zodat de boodschap er als babyvoeding inglijdt.

  Dat gezegd hebbende zullen we ons moeten realiseren dat we te maken hebben met een indoctrinatie die al ruim 60 jaar duurt. Dat bouw je niet in 5 tot 10 jaar om. Mensen ervaren de verzorgingsstaat als een “veilige” deken. Zij ervaren de verworven rechten als normaal en onvervreemdbaar.

  Breng de boodschap als een positieve ontwikkeling die langzaam maar zeker steeds meer mensen de ogen doet openen. Maak de LP als iets dat een “organisch” karakter heeft. Haak in op inzichten dat de wereld verandert. Dat het tijd is om mee te veranderen. Maak het gerust “sexy” om aanhanger van een totaal nieuwe levenswijze te worden. Maak het toegankelijk voor iedereen.

  Misschien is de LP een aardige businesscase voor een marketeer? Het product (LP) moet aan de markt verkocht worden.
  Wie zijn we? Wat doen we? Wat willen we? En … Hoe willen we het? Zijn daarin de key words.

  Roeptoeteren dat we geen inkomstenbelasting meer willen is mooi hoor, maar wordt door de massa niet als realistisch ervaren. Daar wordt je dus op afgeschoten.

  Enfin, zomaar wat gedachten…

  Wees lief voor uw dierbaren
  Pendragon

  Libertariër_F [10] reageerde op deze reactie.

 6. Goed begin. Veel denkwerk en uitwerking trachten op gang te brengen.
  Stap 1. kan verder in stappen verdeeld worden, waarbij dan getracht wordt ook het alternatief aan te dragen waardoor de “kiezers” hun angst om in een gat te vallen zien verdwijnen.

  Ook snel beginnen met de macht van de staat af te breken om het persoonlijke individuele Recht weer levend te maken.
  Bvb snel naar gesloten begroting
  Snel naar afschaffing IB om te beginnen aanstaande 1 jan iedereen 20 % minder betalen, (zie voorgaande artikelen daarover), en dan verder het volgend jaar.

  Ook denk ik het hele EU-slavernij systeem moet snel, reeeel worden aangepakt, =verminderen!

  Elk stapje moet dichter bij het “Fundamentele Mensenrecht” komen, terwijl de UVRM (Universele Verklaring Rechten vd Mens) successievelijk moet worden afgeschaft, want dat zijn immers geen echte Rechten.

 7. @Ratio [5]: Ja, maar je kunt je afvragen of een staat/overheid nog wel een staat is als het niet meer verplicht is dat de burgers de activiteiten van die staat bekostigen. Kijk bijvoorbeeld naar de kenmerken die in de studie rechtsgeleerdheid worden verbonden aan het fenomeen ‘de staat’: ‘De mogelijkheid van toepassing van dwang ter handhaving van de gemeenschapsnormen is kenmerkend voor de staat’ als in Beginselen van het Nederlandse staatsrecht door Belifante en de Reede (17e druk Kluwer:2012)

  Ik ben het eens met WareVrijheid dat een opt-out voor de leek veel minder radicaal zal klinken dan het definitief afschaffen van de overheid. Dit is juist wat wij libertariërs willen: geen dwang (en geweld). Dat er dan nog zoiets bestaat wat het predicaat ‘de staat’ heeft, vind ik prima, zolang de activiteiten van die staat maar niet d.m.v. dwang worden gefinancierd.

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Pendragon [6]: Ik ben het volkomen met je standpunt over de campagne eens. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar de posters die de Libertarische Partij bedacht had. Totaal niet voor de mainstream bedoeld. Als toppunt daarvan kan je zien de poster over het cameratoezicht: een plaatje van veiligheidscamera’s aan een gevel met rechts de tekst: ‘cameratoezicht is zoooo 1984’. Dat gaat echt nergens over. Wij kunnen er om lachen, maar de mainstream zal denken: huuuuuuh, ik snap er niks van.
  Om overigens maar te zwijgen over het feit dat ik deze posters trouwens nergens heb gezien…

  Pendragon [29] reageerde op deze reactie.

 9. Dat wat Hub hier betoogt zou een uitwerking kunnen zijn van één van de mogelijke uitkomsten van de Libertarische workshop zoals we die vorig jaar maart in Amersfoort hebben gehouden.

  Echter, voordat het ‘beter’ wordt zal het bij een transitie naar een AK maatschappij eerst heel veel slechter gaan met Nederland. Slechter, in de vorm van het 10 jaar lang leven in een Baustelle en niet het strak geregisseerde keurslijf waarin wij ons nu bevinden.
  In die tussentijd zijn er echter ook gewoon verkiezingen te houden (zolang deze zijn afgeschaft) en is er dus ook een mogelijkheid om via democratie (in)direct de transitie naar AK te onderbreken. De aanwezigheid van verkiezingen is iets wat je continue in het achterhoofd moet houden.
  Natuurlijk is er ook de variant genoemd waarbij het verkrijgen van een parlementaire meerderheid ook betekent dat je het begrip verkiezingen afschaft, alleen…. laten we eerst maar eens proberen om überhaupt tijdens verkiezingen een aantal zetels te behalen… 😉

 10. “Er zullen bijvoorbeeld weer hofjes gebouwd gaan worden door particulieren voor de schrijnende gevallen, iets dat de laatste honderd jaar volgens mij niet is voorgekomen.”

  Waar ‘eerwaarde zusters’ door de kerk gedwongen werden tot slavenarbeid. Daarom was Nederland tot in de jaren vijftig een voorspoedig en welvarend belastingparadijs.

  Kees [14] reageerde op deze reactie.

 11. Een “breekpunt” had kunnen zijn: afschaffen IB en dan meteen rekensommetjes maken, desnoods met wat verlakkerij 😉 Totale ib inkomsten minus hra, minus huurtoeslag, minus kinderopvangtoeslag, aanrecht……etc. zouden erg veel dertigers voor te porren zijn. Maar ik denk dat de LP top 🙂 kan “rekenen als Rutte”, zitten ook in de juridische hoek……sorry ik bedoel niet in uitgavenpatroon verslikken als “strafpleite” Abraham M.

 12. @Libertariër_F [9]: Als er niet langer een territoriaal monopoly is op geweld dan ben ik het me je eens. Alleen opt out voor sociale zekerheid beeindigt de staat nog niet. Als we een land zijn zonder staat, overheid dan is dat goed. Als er een club is die zich regering of de overheid noemt en er geen dwang is dan kunnen er ook andere clubs zich de regering noemen van hetzelfde land. Het stelt dan allemaal niets voor.

 13. De Libertarische Partij moet wel in het oog houden, dat het gaat om de VERSPREIDING VAN HET GEDACHTEGOED. Niet om het kostte wat kost behalen van een zetel. Dankzij het punt “afschaffing inkomstenbelasting” heb ik leuke discussies gekregen met mensen op straat. Velen vinden het te extreem, maar dat is niet zo’n probleem. Iedereen die ik via een discussie een klein beetje richting libertarisme krijg is er een. Als de LP net als andere partijen de kiezers naar de mond gaat praten, dan komt er van de verspreiding van het gedachtegoed niks terecht…

  ffi [17] reageerde op deze reactie.
  Leonardo Pisano [36] reageerde op deze reactie.

 14. @ffi [17]:

  “Je kan natuurlijk als LP ook zeggen dat je op den duur de IB wilt afschaffen en ook zegt dat je uitgaven gaat schrappen om dat te bekostigen.”

  Dat is prima en dat zeg ik ook tegen de mensen.

 15. Dit stappenplan doet mij trouwens erg denken aan het stappenplan van de gevestigde politici om het overheidstekort terug te dringen. Daar is ook een plan van om dat in stappen te doen. Althans er worden al jaren veel van dat soort stappenplannen gemaakt…. Het feit dat er een stappenplan ligt, laat al duidelijk zien, dat het vooral niet NU moet gebeuren. Als er dan in de praktijk ook nog hobbels op de weg komen (zoals weerstand in de samenleving) dan gebeurt er in de praktijk dus NIETS.

  Mijn suggestie zou zijn om geen stappenplan te hanteren. In de praktijk zal er inderdaad toch een stappenplan moeten komen, maar als de LP al begint met compromissen voordat ze aan de onderhandelingstafel zit, dan wordt het een tweede VVD. Van de principes zal dan uiteindelijk ook niks overblijven…

  Verder is dwang (en dus de dreiging met overheidsgeweld) sowieso immoreel. Als je aan stappenplannen begint suggereer je daarmee, dat dwang toch min of meer noodzakelijk of goed is.

  De LP moet niet te politiek worden. Als anderen de opvattingen van de LP te extreem vinden, nodig ik ze bij deze uit om een partij te starten tussen de VVD (of PVV) en de LP in. Het is prima dat mensen in dat gat springen. Alleen laat de LP a.u.b. puur zijn en gericht op de morele principes. Als anderen daar een hoop punten uit meepakken voor hun eigen beweging, dan is dat helemaal prima.

 16. Goh, had je dit niet aan aan de LP duidelijk kunnen maken “voor” de verkiezingen….

 17. Mensen die ik gesproken heb was 1 helemaal weg van het idee en de ander vind het te extreem. Die wil dus belasting betalen om 3e wereld land praktijken te voorkomen. Hij is fan van de verzorgingsstaat. En vind het kolder dat het in de handen van bedrijven komt.
  Ik denk het libertarisme (nog) te ver staat van de huidige maatschappij. Zeker de “minder bedeelden”; die staan niet te trappelen als ze eerst horen dat ze hun uitkering gedag kunnen zeggen EN dat ze vervolgens zelf mogen gaan regelen.
  Wat ik miste in de campagne is concrete oplossingen. De PVV had een duidelijk speerpunt in de vorige verkiezingen “de marokaan”. Het was een punt waar een taboe op rustte en een probleem van velen. Dat was de reden waarom de PVV zo ver kwam. Plus wat grappige one-liners, kom je momenteel ook ver mee. Dat OF de peilingen verbieden.
  Ik hoop dat de LP na de verkiezingen zich blijft roeren! Bekendheid moeten ze verwerven. En mensen moeten zich verdiepen in wat het is en zich kunnen verstellen dat het niet om het systeem draait. Maar om de ethiek van de mensen.
  Bovendien, een 100% libertarisch systeem acht ik onhaalbaar. Er zijn zoveel meningen. Ik ben al heel blij als Nederland uit de EU is en de belastingen sterk vereenvoudigd wordt.

 18. Nog even over dit artikel. Op deze site kom ik steeds de verdeling van libertariers in minarchisten en anarchokapitalisten, waarbij minarchisten alleen politie, justitie en defensie willen overlaten aan de staat. In de praktijk kom ik die minarchisten alleen nooit tegen. OF ze zijn voor een grotere overheid dan alleen politie, justitie en defensie (bijvoorbeeld ook ruimtelijke ordening of ook de overheid als marktmeester) OF ze zijn voor geen overheid. Mensen die de overheid willen beperken tot politie, justitie en defensie ben ik tot nu toe nog niet tegengekomen….

  Ron Arends [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Ron Arends [23]:

  Alleen kom ik ze NIET tegen. Mensen die een overheid willen die zich alleen tot veiligheid beperkt kom ik niet tegen. OF ze willen een grotere overheid met meer taken (bijvoorbeeld ook de overheid als marktmeester of ook ruimtelijke ordening door de overheid) OF ze willen geen overheid.

  Wat zijn trouwens OS-sites?

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.

 20. Het is nogal naïef om te denken dat het systeem van binnenuit kan worden veranderd. Dat is de weg van de meeste weerstand waarbij je continu mensen moet overtuigen. Het is de weg van de missionaris van het libertarisme. Compleet zinloos. De meest simpele weg is de overheid negeren en dingen creëren die we wél willen, in plaats van de aandacht te richten op dingen die we niet willen. De LP zie ik dan ook meer als een hulpmiddel dat zand in de raderen van de overheid strooit.

  Verder is het nogal vreemd dat anarcho-kapitalisme als het eindpunt wordt gezien. Alsof het libertarisme maar twee stromingen kent – minarchisme en anarcho-kapitalisme. Dat is een eenzijdige visie op het libertarisme.

  THX-1138 [28] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [31] reageerde op deze reactie.

 21. Zomaar een paar opmerkingen mijnerzijds bij dit in mijn ogen verhelderend artikel.

  Als gepensioneerde ben ik heel blij op het juiste moment Vrijspreker.nl gevonden te hebben. Deze site heeft me mijn ogen geopend voor een keerzijde t.a.v. heel veel zaken die ook ik altijd normaal heb gevonden.
  Ik behoor tot de generatie die de omslag aan den lijve heeft meegemaakt van het zegeltjes plakken omruilen tegen AOW-premie betalen opdat onze grootouders en later onze ouders maar ook wij in elk geval van een bepaald inkomen verzekerd zouden zijn. Vergeet niet dat de wederopbouw toen nog volop in gang was. Zodoende vond ook ik deze omslag een heel normale en zelfs sociaal gewenste situatie.

  Een socialist ben ik nooit geweest; wel VVD-er totdat Nijpels z’n intrede deed.

  Een Libertariër ben ik (nog?) niet. Wel heb ik altijd moeite gehad met autoriteit. Niet met autoriteit in het kader van meerdere kennis. Wel met autoriteit in het kader van “het is zo omdat IK het zeg”. Zeker wanneer men zich op die manier tot volwassenen richt.

  De Libertarische Partij heeft mijn sympathie omdat men op non-agressie-basis bereid is te hervormen. De LP heeft mijn sympathie omdat men bereid is de vigerende door negopotisme getekende corrupte overheid e.a. aan de kaak te stellen en er een alternatief naast te leggen.
  Toch zijn er ook zaken waarover ik veel dieper moet gaan nadenken omdat ze me (nog?) te extreem voorkomen.

  Ik zie in dat “wij” (dus het gros van stemmerd) op socialistische of socialistisch getinte partijen stemmen of gestemd hebben. Dit geldt dus ook voor de VVD, PVV en D66.
  Dit heeft mij de afgelopen keer uit volle overtuiging tot een niet-stemmer gemaakt. Dat is een heel bevrijdend gevoel want op de een of andere manier trof ik bij geen enkele partij het Yes! dat mijn stem waard zou zijn.

  Het valt mij op dat hier de nodige hoger opgeleiden schrijven en meningen uitwisselen en menige dingen gaan me boven de pet. Zelf ben ik nl. nooit verder gekomen dan de middelbare school, maar ik ben wel en graag bereid te leren.

  Ook ik ben afhankelijk van de AOW. Mijn aanvullend pensioentje heb ik zelf verdiend door tot mijn 65e betaalde arbeid te verrichten. Het afschaffen van de verzorgingsstaat is prima indien …. men hiermee begint bij de jongere generatie. De jongere generatie heeft nl. nog alle kansen zich voor te bereiden op een anderssoortig leven. Een leven waaraan men ZELF invulling geeft i.p.v. vadertje Staat i.c. de mede-belastingbetalers. Er zal dus duidelijk een overgangsperiode geschapen dienen te worden. En dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een bijstandsuitkering, een ZW-uitkering, een WAO-uitkering enz. enz.

  Helemaal open grenzen? Prima. Maar dan zal wel of 1) de toestroom dezelfde libertarische principes dienen te hebben of 2) er zullen zwaardere beveilingsmaatregelen nodig zijn voor de inwoners van stad en land.
  We worden nu immers (met hulp van en dankzij de politiek) al leeggeroofd door al diegenen die de vruchten van de arbeid van derden komen opsouperen.

  Zo zijn er wel meer zaken waar ik mij het hoofd over breek. Desondanks heeft de LP wel mijn sympathie.

  Voor nu wil ik het hierbij laten.

  Veel succes allen en groeten.

  THX-1138 [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Patrick [26]: “Verder is het nogal vreemd dat anarcho-kapitalisme als het eindpunt wordt gezien. Alsof het libertarisme maar twee stromingen kent – minarchisme en anarcho-kapitalisme. Dat is een eenzijdige visie op het libertarisme”

  Klopt. Zo’n eindpunt schetsen is een verkeerde voorstelling van zaken.

  De essentie van een vrije samenleving is nu juist dat er allerlei soorten van samenlevingsvormen kunnen ontstaan. Van fascistische of communistische of sociaal-democratische verenigingen tot anarcho-kapitalistische en hyper-individualistische structuren.

  Het fundamentele verschil met nu is dat al die mensen hun eigen ding doen zonder andersdenkenden lastig te vallen. Dat doen ze niet onder dwang, maar geheel vrijwillig. Simpelweg omdat ze daar binnen de libertarische rechtstructuur voordeel bij hebben. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Panarchy

  Er is daarom ook helemaal geen stappenplan of een overgangsstructuur nodig. Zodra de huidige overheid zichzelf opheft of, wat waarschijnlijker is, steeds minder diensten kan gaan verlenen, zal het particulier initiatief de noodzakelijke diensten overnemen.

 23. @Libertariër_F [10]: We zouden de koppen eens bij elkaar kunnen steken en wat brainen over een communicatie strategie? Ik denk dat Toine ook wel wat gedachten heeft… Klein groepje maken en ’s kijken wat er uit voort kan komen?

  Tijd is voor mij echter wel een thema. Er gaan maar 12 werkuren in een dag. Daarna is bij mij de pijp leeg.

 24. @Hanneke [27]: “Ook ik ben afhankelijk van de AOW. Mijn aanvullend pensioentje heb ik zelf verdiend door tot mijn 65e betaalde arbeid te verrichten. Het afschaffen van de verzorgingsstaat is prima indien …. men hiermee begint bij de jongere generatie. De jongere generatie heeft nl. nog alle kansen zich voor te bereiden op een andersoortig leven”

  Dat is volgens mij een belangrijk punt. De staat heeft verplichtingen tav heel veel mensen. Als we de staat afschaffen dienen die verplichtingen te worden afgekocht.

  “Helemaal open grenzen? Prima. Maar dan zal wel of 1) de toestroom dezelfde libertarische principes dienen te hebben of 2) er zullen zwaardere beveilingsmaatregelen nodig zijn voor de inwoners van stad en land”

  Ook een belangrijk punt. Doordat politie en justitie het er bij laten zitten is er nu feitelijk al de anarchie en willekeur waar zoveel mensen bang voor zijn als libertariers hun zin krijgen.

  Iedereen heeft er echter belang bij, dat de rechtsorde wordt hersteld. Mensen willen veilig over straat kunnen en hun eigendommen veilig kunnen achterlaten. Ook verzekeringsmaatschappijen, winkeliers en grote bedrijven hebben belang bij een lage criminaliteit. En als mensen in het normale economische verkeer niet volgens afspraak worden behandeld, of anderszins schade lijden, dan willen ze hun recht kunnen halen.

  Een goede handhaving van de rechtsorde is fundamenteel voor het functioneren van een samenleving. Zodra de huidige overheid doorslaggevend faalt in het handhaven van de rechtsorde dan zullen particulieren en bedrijven zichzelf gaan beschermen ongeacht wat de overheid daarvan vindt. Privé beveiligingsdiensten en commerciële rechtbanken zullen dan de taken van het huidige failliete systeem gaan overnemen.

  Open grenzen en de eventuele toestroom van criminelen zijn geen probleem bij een goede handhaving van de rechtsorde. In New York City bijv. komen jaarlijks grote aantallen gelukszoekers uit alle windstreken. Deze ondernemende mensen slagen er meestal wel in een goede bijdrage aan de Amerikaanse samenleving te geven.

  Als dit niet lukt vertrekken ze na korte tijd weer, want er is geen uitgebreid sociaal vangnet. En kiezen ze voor de criminaliteit dan wordt er (terecht) zeer hard tegen ze opgetreden. Dat is een model dat een libertarisch NL als voorbeeld kan nemen.

  Rob ter Horst [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.