Thomas Sowell is één van mijn favoriete economen. Hij is meestal erg duidelijk en durft objectief over te komen.  In Onderstaand artikel beschrijft hij een recent boek van (over) Obame: “Dreams from my father”  waaruit veel te leren is over Obama zelf.

Het ontbreekt ons op dit moment aan de tijd om het te vertalen, maar ik wil u ook niet graag langer laten wachten.

Zeker nu de Democratische conventie tracht op volle toeren te draaien.

Als een vrijwilliger het wil vertalen, dan graag!

 

Obama’s Dreams

After reading Barack Obama’s book “Dreams from My Father,” it became painfully clear that he has not been searching for the truth, because he assumed from an early age that he had already found the truth — and now it was just a question of filling in the details and deciding how to change things.

Obama did not simply happen to encounter a lot of people on the far left fringe during his life. As he spells out in his book, he actively sought out such people. There is no hint of the slightest curiosity on his part about other visions of the world that might be weighed against the vision he had seized upon.

As Professor Richard Epstein of the University of Chicago Law School has pointed out, Obama made no effort to take part in the marketplace of ideas with other faculty members when he was teaching a law course there. What would be the point, if he already knew the truth and knew that they were wrong?

This would be a remarkable position to take, even for a learned scholar who had already spent decades canvassing a vast amount of information and views on many subjects. But Obama was already doctrinaire at a very early age — and ill-informed or misinformed on both history and economics.

His statement in “Dreams from My Father” about how white men went to Africa to “drag away the conquered in chains” betrays his ignorance of African history.

The era of the Atlantic slave trade and the era of European conquests across the continent of Africa were different eras. During the era of the Atlantic slave trade, most of Africa was ruled by Africans, who sold some of their slaves to white men.

European conquests in Africa had to wait until Europeans found some way to survive lethal African diseases, to which they lacked resistance. Only after medical science learned to deal with these diseases could the era of European conquests spread across sub-Saharan Africa. But the Atlantic slave trade was over by then.

There was no reason why Barack Obama had to know this. But there was also no reason for him to be shooting off his mouth without knowing what he was talking about.

Similarly with Obama’s characterization of the Nile as “the world’s greatest river.” The Nile is less than 10 percent longer than the Amazon, but the Amazon delivers more than 50 times as much water into the Atlantic as the Nile delivers into the Mediterranean. The Nile could not accommodate the largest ships, even back in Roman times, much less the aircraft carriers of today that can sail up the Hudson River and dock in midtown Manhattan.

When Obama wrote that many people “had been enslaved only because of the color of their skin,” he was repeating a common piece of gross misinformation. For thousands of years, people enslaved other people of the same race as themselves, whether in Europe, Asia, Africa or the Western Hemisphere.

Europeans enslaved other Europeans for centuries before the first African was brought in bondage to the Western Hemisphere. The very word “slave” is derived from the name of a European people once widely held in bondage, the Slavs.

As for economics, Obama thought that Indonesians would be worse off after Europeans came in, used up their natural resources and then left them too poor to continue the modern way of life to which they had become accustomed, or to resume their previous way of life, after their previous skills had atrophied.

This fear of European “exploitation” prevailed widely in the Third World in the middle of the 20th century. But, by the late 20th century, the falseness of that view had been demonstrated so plainly and so often, in countries around the world, that even socialist and communist governments began opening their economies to foreign investments. This often led to rising economic growth rates that lifted millions of people out of poverty.

Barack Obama is one of those people who are often wrong but never in doubt. When he burst upon the national political scene as a presidential candidate in 2008, even some conservatives were impressed by his confidence.

But confident ignorance is one of the most dangerous qualities in a leader of a nation. If he has the rhetorical skills to inspire the same confidence in himself by others, then you have the ingredients for national disaster.

Geplakt uit <http://townhall.com/columnists/thomassowell/2012/09/04/obamas_dreams/page/full/>

10 REACTIES

 1. Ik had er even zin in:

  Obama’s Dromen

  Na het lezen van Barack Obama’s boek “Dreams from My Father” (“Dromen Van Mijn Vader”), was het volstrekt helder dat hij niet bezig is geweest met het zoeken van de waarheid, want op jeugdige leeftijd ging hij er al vanuit dat hij die al gevonden had. Het was nu slechts nog een kwestie van het invullen van de details en beslissingen nemen over hoe dingen te veranderen.

  Het is niet zo dat Obama simpelweg veel extreem linkse mensen tegenkwam tijgdens zijn leven. Zoals hij in zijn boek beschijft, zocht hij dit soort mensen actief op. Niets doet vermoeden dat hij ook maar het minst nieuwsgierig was naar andere wereldbeelden die mogelijk tegenwicht zouden kunnen geven aan zijn eigen aangenomen wereldbeeld.

  Zoals Professor Richard Epstein van de ‘University of Chicago Law School’ aangeeft, nam Obama niet de moeite om zich te storten in filosofische debatten met andere leden van de faculteit, toen hij daar een college rechtsleer gaf. Waarom zou je ook, als je de waarheid al kende, en wist dat de anderen ongelijk hadden?

  Dit zou een bijzondere positie zijn om in te nemen, zelfs voor een ervaren student die al decennia lang bezig was geweest met het vergaren van grote hoeveelheden informatie en inzichten, over uiteenlopende onderwerpen. Maar Obama had op jonge leeftijd al een vaste overtuiging, en was slecht en verkeerd geinformeerd over zowel geschiedenis als economie.

  Zijn opmerking in “Dreams from My Father” over hoe blanke mannen naar Afrika gingen om ‘de overwonnenen in ketenen weg te slepen’ verraad zijn onwetendheid m.b.t. de geschiedenis van Afrika.

  Het tijdperk van de Atlantische slavenhandel en het tijdperk van de Europese overheersing over het Afrikaanse continent zijn verschillende tijdperken. Tijdens de Atlantische periode werd Afrika grotendeels geregeerd door Afrikanen, die sommige van hun eigen slaven verkochten aan de blanken.

  Europese heerschappij in Afrika moest wachten totdat Europeanen manieren hadden gevonden om dodelijk Afrikaanse ziektes te overleven. Pas nadat de medische wetenschap deze ziektes afdoende wist te bestrijden, kon het tijdperk van Europese heerschappij zich verspreiden over sub-Sahara Afrika. Maar de Atlantische slavenhandel was toen al ten einde.

  Op zich was er geen reden voor Obama om dit te weten. Maar er was ook geen reden voor hem om z’n mond hierover open te doen, zonder te weten waarover hij het had.

  Hetzelfde geldt voor Obama’s karakterisering van de Nijl als ‘de grooste rivier van de wereld’. De Nijl is minder dan 10% langer dan de Amazone-rivier, maar de Amazone brengt 50 keer meer water naar de Atlantische oceaan dan de Nijl naar de Middellandse Zee laat stromen.
  Al in de Romeinse tijd kon de Nijl de grootste schepen niet aan, en al helemaal niet de vliegdekschepen die nu de rivier de Hudson opvaren, om aan te leggen in het centrum van Manhattan.

  Toen Obama schreef dat veel mensen ‘als slaaf werden gehouden vanwege hun huidskleur’, herhaalde hij een ernstig staaltje mis-informatie. Duizenden jaren hielden mensen slaven die van hetzelde ras waren als zijzelf, zowel in Europa, Asië, Afrika, als op het Westelijke halfrond.

  Eeuwenlang hielden Europeanen andere Europeanen als slaaf, nog voor de eerste Afrikaan geketend naar het westelijk halfrond werd gebracht. Het woord ‘slaaf’ is afgeleid van een groep Europeanen die ooit in grote getale als slaaf werd gehouden, het Slavische volk.

  Wat betreft economie, dacht Obama dat de Indonesiërs slechter af waren toen de Europeanen er aankwamen, hun natuurlijke grondstoffen uitputten en hen daarna te arm achterlieten om verder te gaan met hun moderne manier van leven waar ze aan gewend waren geraakt, of om hun vorige leven te hervatten nadat ze hun vaardigheden hadden afgemat.

  De angst voor Erupere “exploitatie” werd breed gedragen in de Derde Wereld in het midden van de 20e eeuw. Maar aan het eind van de 20e eeuw, werd de onjuistheid van dit beeld zo vaaak en overtuigend aangetoond in landen overal op de wereld, dat zelfs socialistische en communistisch regeringen hun economiën gingen openstellen voor buitenlandse investeringen. Dit leidde vaak tot een stijging van de economische groei ratio’s, die miljoenen mensen uit de armoede wist te tillen.

  Barack Obama is een van die mensen die vaak ongelijk heeft maar nooit twijfelt. Toen hij oreerde op het nationale politieke podium, waren zelfs sommige conservatieven onder de indruk van zijn zelfverzekerdheid.

  Maar zelfverzekerde onwetendheid is een van de meest gevaarlijke eigenschappen die een nationale leider kan hebben. Als hij de rethorische vaardigheden heeft om zijn eigen zelfverzekerdheid over te brengen op anderen, dan heb je de ingrediënten voor een nationale ramp.

 2. Bij Thomas Sowell moet ik altijd denken aan een aflevering
  van Friedmans serie begin jaren 80, hij zat daar samen met
  friedman tegenover een of andere feministische muts die
  hun bloed wel kon drinken.

 3. @sjok [3]:

  Prima sjok. Of je wel of niet stemt, vind ik niet zo belangrijk.
  Maar wel zou ik het fijn vinden als je wilt vertellen WAT in het artikel jou doet concluderen dat dit Obama baishen is.
  En wat dat te maken heeft met de LP. ???
  Ook ik leer graag!! Al vast dank.

 4. ook erg interessante boek om ook eens de andere kant te horen:

  dreams of my real father van joel gilbert

  geen fictie, maar echte te verifieren feiten

 5. “”Barack Obama is een van die mensen die vaak ongelijk heeft maar nooit twijfelt.”
  Suggestief. Hij (Thomas Sowell) roept dus maar wat en waarom?
  Geen enkel feit komt naar boven.
  Bovenstaand artikel is dus bedoelt om Obama in een negatief daglicht te stellen door te SUGGEREREN dat hij zeer gevaarlijk in zijn hoofd is.
  Prima als iemand dat wilt maar het feit dat dit op de vrijspreker komt zegt genoeg.
  Ik verwacht nu een negatief artikel over Mitt Romney om bovenstaand artikel te “balanceren”. Maar ik krijg het gevoel dat die Thomas Sowell dat niet gaat doen.

  En wat heeft de lp hiermee te maken? De vrijspreker is een spreekbuis voor de lp.
  Via twitterberichten zie ik heel vaak kandidaten voorbij komen.

  Alex [8] reageerde op deze reactie.

 6. Sla de Cairo-speech van Obama er maar eens op na, een aaneenschakeling van geschiedkundige onjuistheden maar op dat moment goed van pas om de Moslimbroederschap te pleasen.
  Als je daar gaat beweren dat het kompas en de boekdrukkunst een uitvinding van de arabische landen ten tijde van de islam is ben je blij dat er geen chinezen in de zaal zitten.

 7. @Sjok [6]:

  Obama is zeer gevaarlijk in zijn hoofd, hij bewijst dit maar al te graag met zijn acties. (Kill list, NDAA, Fast-And-Furious-Gate, Oorlogvoeren zonder mandaat, Manning, Drones, etc, etc)

  Romney is net als elk ander politici, vol met leugens, maar nog niet op de niveau van crimaniliteit als Obama. Geen idee hoe een balans te brengen tussen een top crimineel politici (Obama) en een crimineel politici (Romney). Beide zijn van dezelfde soort.

  In de USA zijn ze beter gebaat met Gary Johnson dan met de andere kanditaten.

  Reinder [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Alex [8]:
  Kom op zeg, Obama doet veel fout, maar het is geen gevaarlijke gek. Denk ervan wat je wilt, maar hij heeft te kampen met zeer machtige lobbyisten (vooral van het Military Industrial Complex) en moet beslissingen nemen die grootschalige gevolgen kunnen hebben. Ik vind dat hij daar te vaak aan toegeeft, maar het zijn niet zijn eigen ideeën. Economisch zit hij fout; dat is echter geen reden om iemand meteen als topcrimineel af te schilderen.

  Romney zal overigens een vele malen slechtere president zijn dan Obama. Hogere belastingen zijn minder erg dan deficit spending. Dat is gewoon de rekening voor je uit schuiven. Ook is Obama diplomatiek gezien geen verkeerde president gebleken.

  Alex [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Reinder [9]:

  Sorry maar dit, Kill list, NDAA, Fast-And-Furious-Gate, Oorlogvoeren zonder mandaat, Manning, Drones, etc, etc, maakt hem een gevaarlijke gek! Zou een mens met een gezond verstand dit toelaten?

Comments are closed.