Het regeeraccoord bevat de nodige collectivistische pareltjes die ik u niet wens te onthouden. Ze worden deels genegeerd door de MSM, ik probeer u in deze het verzwegen zuur te brengen.

Er is naast gepraat over vrouwen quota nogal geniepig en bijna ongemerkt een ander quotum doorgevoerd. Dat voor arbeidsgehandicapten. De opbrengst hiervan bedraagt na 6 jaar structureel 340 mln euro. Bedrijven worden dus gedwongen kneusjes in dienst te nemen ten koste van hun internationale concurrentie positie en ten koste van beter presterende werknemers. Is regeringsaccoord punt 63. Ik citeer: Quotumregeling bedrijven arbeidsgehandicapten (ingroei in 6 jaar). Er komt per 1-1-2015 een verplicht quotum voor middelgrote en grote werkgevers in de markt-, premiegesubsidieerde en collectieve sectoren voor het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten op straffe van een boete. Dit quotum wordt stapsgewijs in zes jaar ingevoerd. De opbrengst bestaat uit boeteopbrengsten en lagere uitkeringslasten, na aftrek van uitvoeringskosten, weglekeffecten en de dubbeltelling met de Wajong maatregel uit de Participatiewet. De boete bedraagt 5 k per werkplek: Wij bouwen in zes jaar een quotum van vijf procent op voor bedrijven voor het aannemen van arbeidsgehandicapten. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een boete van 5.000 per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte

De gratis schoolboeken worden afgeschaft, helaas wordt de verhoging van de verkeersboetes die is ingevoerd om deze gratis schoolboeken mogelijk te maken niet teruggedraaid: Is regeringsaccoord punt 21. Afschaffen gratis schoolboeken. De wettelijke regeling voor gratis schoolboeken wordt afgeschaft.

De zorgpremie is niet de enige nivelleringsoperatie. Huishoudelijke hulp voor gehandicapten wordt geschrapt en afhankelijk van gemeentelijk maatwerk gemaakt: 55. Huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken. Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp in de WMO wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening. Hier wordt 1,1 miljard bespaard, op te brengen door de rijkere oudere dan wel gehandicapte. Om de een of andere reden wordt dit niet opgepakt door de media maar dit is een grote nivelleringsoperatie. Hier gaat 1 miljard minder naar de hoog productieven terwijl de minder productieven en met name de economische kneuzen niet gekort worden.

Het budgettaire succes van de flitsboetes voor het verkeer doen de overheid smaken naar meer, boetes kunnen ook op andere vlakken een welkome bijdrage leveren aan de staatsbegroting: 84. Boetes marktwerking (NMa) De boetes marktwerking (NMa) worden verhoogd omdat de NMa meer kartelboetes gaat opleggen. De ontvangsten worden geraamd op 75 mln. in 2014 oplopend naar 125 mln. structureel. Deze bezuiniging wordt taakstellend ingeboekt op de EZ begroting.

Het budgettaire succes van de flitsboetes voor het verkeer doen de overheid smaken naar meer, boetes kunnen ook op andere vlakken een welkome bijdrage leveren aan de staatsbegroting: 90. Taakstelling MRB (hogere boete bij herhaaldelijk te laat betalen)
Bij het te laat betalen van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt een boete opgelegd van 50 euro. Bij een tweede en derde (en verdere) verzuim binnen een periode van 2 jaar bedraagt de boete respectievelijk 100 en 150 euro. Dat is een verzwaring van de huidige systematiek waarbij een boete wordt opgelegd van 50 euro voor het tweede en verdere verzuim binnen een periode van één jaar. Dit levert 70 miljoen op.

Rentemanipulatie bereikt een nieuw hoogtepunt, de wettelijke rente manipulatie levert op termijn structureel 237 miljoen op: 93. Belasting- en invorderingsrente. Het rentepercentage van de belastingrente wordt voor de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Het rentepercentage van de belastingrente voor de overige belastingmiddelen en het rentepercentage van de invorderingsrente blijft gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een ondergrens van 4%.

De verhoging van de assurantie belasting moge bekend zijn, minder bekend is dat dit meer dan een verdubbeling is van een tarief van 9.7% naar 21%. Dit levert de staat 1,4 mljard op jaarbasis op. 96. Assurantiebelasting naar 21%. Het tarief van de assurantiebelasting wordt per 1-4-2013 verhoogd naar 21%

Grote besparingen worden ook ingeboekt bij de pensioenopbouw, dit lijkt een nivellerende operatie waarbij in 2016 en 2017 ieder jaar ruim 2 miljard wordt bespaard (structureel daarna 1,4 miljard). 97. Witteveen aftoppen 100.000. Vanaf een inkomensniveau van 100.000 euro kan niet langer fiscaal gefaciliteerd voor aanvullend pensioen worden gespaard. Dit geldt voor zowel voor pensioenopbouw in de tweede als de derde pijler (individuele lijfrenteopbouw). Kasbedragen zijn leidend. 98. Witteveen opbouwpercentage -0,4%. Het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt verlaagd  met 0,4%…. Na 40 jaar werken kunnen mensen een pensioen opbouwen van 70% van hun gemiddelde loon.

Eenieder heeft het over de hypotheek rente aftrek en dat is natuurlijk ook een nogal duidelijke vorm van kiezersbedrog. Niemand in de MSM heeft het over Witteveen en pensioen opbouw gehad, maar dat effect lijkt mij vele malen groter. Item 99 is slechts structureel 770 miljoen per jaar. 99. Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente Het maximale aftrekpercentage voor hypotheekrente wordt vanaf 2014 in jaarlijkse stappen van een half procentpunt verlaagd van het tarief in de vierde naar de derde schijf.

De afschaffing van de belasting vrijstelling oldtimers gaat de oldtimer bezitter 500 euro per jaar kosten. Er is een besparing ingeboekt van structureel 153 miljoen per jaar, met 400 duizend oldtimers die er nu zijn, aannemende dat het aantal afneemt vanwege deze belasting tot 300 duizend, gaat deze hobby gemiddeld 500 euro per auto kosten.

De belastingen van de niet ondernemers zijn gestegen, reden genoeg om ook de ondernemers op hogere lasten te jagen, voor een half miljard structureel, hoezo ondernemers steunen? Uitkleden is meer van toepassing als je beleidsvoornemen 106 beschouwt: 106. Invoering Winstbox. De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn de afgelopen jaren toegenomen. Om meer evenwicht te bereiken zullen de ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden per 2015 met 0,5 mld. worden versoberd en/of afgeschaft.

107. Verhoging accijnzen (tabak en alcohol) De accijns op bier, wijn, sherry en port wordt met ingang van 1-1-2014 verhoogd met ongeveer 14% en de accijns op gedistilleerde dranken met ongeveer 5%. Hiermee wordt een opbrengst gerealiseerd van 120 mln. De accijns op een pakje sigaretten van 19 stuks en de accijns op een pakje shag van 40 gram worden, met ingang van 1-3-2014, verhoogd met ongeveer 9 cent. Hiermee wordt een opbrengst gerealiseerd van 80 mln. 108. Verhoging accijnzen (diesel en LPG) De accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter en komt daarmee op ongeveer 46 cent per liter. De opbrengst van deze accijnsverhoging, die ingaat per 1-1-2014, bedraagt 230 mln. De accijns op LPG wordt verhoogd met 7 cent per liter en komt daarmee op ongeveer 18 cent per liter. De opbrengst van deze accijnsverhoging, die ingaat per 1-1-2014, bedraagt 50 mln.

Er zijn ook de nodige maatregelen die geen budgettaire consequenties hebben.

Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. 

–Werkgevers en malafide verhuurders die personen zonder verblijfsvergunning te werk stellen of onderdak bieden pakken we hard aan. Als verhuurder moet je dus al politieagent spelen……

De DNA-test wordt gebruikt als middel tegen identiteitsfraude. Na de vingerafdruk in het paspoort dus voor buitenlanders die hier willen wonen een DNA check….

Het gehalte werkzame stoffen in softdrugs wordt aan een maximum gebonden. Ze leren het ook nooit….

Straffen van meer dan twee jaar in eerste aanleg worden direct geëffectueerd, ook al wordt er hoger beroep aangetekend. Bij een delict met slachtoffers geldt dit bij straffen van meer dan een jaar. Toch wel heel zuur dit, door een incompetente rechter wordt je veroordeeld en dan mag je meteen gaan zitten. Als het dan toch niet klopt krijg je misschien een excuusbriefje en een dagvergoeding.

Bevoegdheden en uitrusting van lokale toezichthouders en handhavers (BOA’s) worden beter geregeld. Lees: BOA’s krijgen nog meer te vertellen

De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg zal zo ingeperkt worden dat het alleen interessant is voor investeerders met een langetermijnperspectief. Winstuitkering is alleen mogelijk bij surpluswinst boven 20 procent solvabiliteit en alleen bij winst uit reguliere exploitatie. Is er nog een liberale cel in het lichaam van Rutte aanwezig?

 

13 REACTIES

 1. Duidelijk, laat dit artikel ook zien dat ze veel verhogingen pas over 1-2 jaar in laten gaan. Zo van dan lijkt het nog even minder erg, maar ook bijv bij de studiekosten: de huidige studenten overleven het wel en de huidige VWO’rs zijn drukker met hun eindexamen.
  Ook past in dat doorslik/stik trucje, dat de eerdere compensaties uit het verleden ter verlichting, nu worden afgschaft.
  Goed dat u daarr ook nog even op wees.

 2. Goed artikel! Er wordt nog duidelijker in, dat er niet bezuinigd wordt. Van veel belastingverhogingen wist ik al, maar van de verhoging van al die boetes niet. En in feite zijn dat ook belastingverhogingen…. En Rutte maar lullen over belastingverlaging en een kleine overheid in zijn campagnes… Maar ja, gelukkig heb ik niet op die pathologische leugenaar gestemd.

 3. @Klaas [4]: Waarom die politieke correctheid? Ik ben op een aantal vlakken ook een tamelijk sneue kneus. Zingen, dansen en muziek maken dat moet je mij niet vragen. Daar ben ik een opperkneus. En dat is nog zachtjes uitgedrukt. En dat mag best gezegd worden. Ga me svp niet een muzikaal gehandicapt achtergesteld persoon noemen.

  Soms heb ik een voorkeur in mijn artikelen voor een wat directere vorm van communicatie om duidelijk te maken hoe belachelijk het is. Stel je voor dat een orkest gedwongen wordt een amuzikaal persoon als mij een rol te geven. En anders een boete moet betalen van 5000 euro. Te gek voor woorden toch? Niemand, echt niemand, wordt er vrolijk van als een orkest onder het mom van rechtvaardigheid gedwongen wordt mij muziek te laten maken en hun performance te laten verstoren. Door de term kneus probeer ik dat wat duidelijker te maken. Een werkvloerkneus hoort niet door afgedwongen regelgeving op de werkvloer thuis ten koste van meer getalenteerden.

 4. @Klaas [4]: De term kneus in combinatie met een omstandigheid waaraan iemand niets kan doen is niet zo chic. Uit de teneur van het stuk kun je echter opmaken dat het vanuit de visie van de ondernemer is gesteld, en kneus dus moet worden geïnterpreteerd als iemand met een imperfectie voor het werk, niet als iemand die minderwaardig is.

 5. Als algemene reactie: uit de regeringsnota blijkt duidelijk het gevaar van centralisering. Over de hoofden van de burgers worden maatregelen door de strot geduwd voor het hogerliggende ” belang van ons allen”. Ik voorspel dat deze maatregelen de crisis doen versterken. Mensen zullen de hand op de knip gaan houden, niet gaan verhuizen, minder meedoen aan economische activiteit. Ergo, minder inkomsten voor de staat dan gepland…

 6. –De mogelijkheid om winst uit te keren in de zorg zal zo ingeperkt worden dat het alleen interessant is voor investeerders met een langetermijnperspectief. Winstuitkering is alleen mogelijk bij surpluswinst boven 20 procent solvabiliteit en alleen bij winst uit reguliere exploitatie. Is er nog een liberale cel in het lichaam van Rutte aanwezig?

  Op zich niks mis met het beperken van winst in de zorg maar op deze manier is het natuurlijk een epic fail.

  Nederland is namelijk helemaal geen speler in de big pharma, en dat zijn nou juist een van de parasitaire elementen in de zorg, en de zorgverzekeraars met de markt garantie/collectief monopoly positie.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pharmaceutical_companies

  Toch is het op een hele wrange manier toch knap, zo een heel plan schrijven waar echt geen enkel positief punt in staat….

  Ik probeer het te lezen….maar eigenlijk wil ik mijn koffer pakken en zo ver mogelijk hiervandaan en zo snel mogelijk een nieuwe nationaliteit aannemen.

 7. @Hub Jongen [3]: De meeste reakties gaan over de financiele gevolgen. Maar van die politiestaat vind ik een goeie. Dna afstaan, heel belangrijk. Kijk maar naar Amerika. Over een paar jaar krijgen we allemaal een chip ingepland. Dat vind ik heel verontrustend. Vooral de gevolgen hiervan. Streepjescode mensen.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Elisabeth Zegeling [9]: Eens!

  Men stelt nu voor rashonden tijdens het verplichte chippen DNA af te nemen………. Dat is iets waar ik ook over wou schrijven maar Rutte II kreeg voorrang:
  “Elke jonge rashond wordt een aantal weken na de geboorte gechipt. Rothuizen en zijn collega-onderzoekers zien er wel wat in als degene die gaat chippen, gelijk ook wat wangslijmvlies afneemt. Met dit wangslijmvlies kan een DNA-profiel opgesteld worden. Dat kan dan weer in een DNA-databank opgeslagen worden”
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/13133912/___DNA_rashonden___.html

  En afstamingsonderzoeken van asielzoekers mogen dus ook DNA gebruiken. Men heeft de deur open gezet voor verwantschapsonderzoeken op basis van DNA in strafzaken (voor onder meer dat vermoorde Friese meisje). Heel erg eng.

  Elisabeth Zegeling [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [10]: Oke, verwacht een goed stuk hierover. Zelf ben ik namelijk (gezien het verleden van de overheid) niet gerust over dat het voor andere doeleinden wordt gebruikt. Denk niet aan alleen voor criminaliteit, maar ook bedrijven, gezondheidszorg en in latere stadia reclamedoeleinden. En als het zou kunnen, besteed ook aandacht over controle van mensen. Bijvoorbaat mijn dank. Groetjes

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 10. Hier is maar 1 antwoordt op; Nederland de nieuwe DDR heilstaat van Europa het enige wat ontbreekt is een nieuw ijzeren gordijn om Nederland heen. Mensen kies voor je vrijheid en soevereiniteit en ga naar; Ik claim mijn naam en/of de soevereine mens lees dit aandachtig en doe er je voordeel mee alleen zo kunnen we er tegen in gaan zelfs in België is men hier al mee bezig.

Comments are closed.