asDit is een artikel dat in 2007 werd gepubliceerd door Sue McAllen op haar website.

Het is dus al weer enige jaren oud en sommigen zullen het al kennen, maar in wezen is het nog zo actueel, dat het de moeite loont het nog eens te publiceren.

De actualiteit is zodanig, dat de situatie vergelijkbaar is met de huidige in andere landen, zoals België, Engeland en Nederland.

Oorspronkelijke titel: Salute the Danish Flag – it’s a Symbol of Western Freedom.

 

In 1978 en 1988 woonde en studeerde ik in Denemarken. In 1978 echter zag men zelfs in Kopenhagen geen Moslim immigranten.
Het Deense volk verwelkomde bezoekers, genoot van het exotische en lieten niets ongemoeid om ieder van haar burgers te beschermen. Het was trots op haar nieuwe vorm van socialisme, dat sinds 1929, toen de conservatieven hun meerderheid verloren, een systeem was waar geen arbeider moest vechten om te overleven, waarbij men uiteindelijk op de overheid kon rekenen, zoals toentertijd waarschijnlijk in geen ander Westelijk land mogelijk was.

De rest van Europa beschouwde de Scandinaviërs als vrij-denkend, progressief en oneindig royaal met hun sociale voorzieningen. Denemarken beroemde zich op hun lage criminaliteit, bezorgdheid met het milieu, een hoogstaand onderwijssysteem en een lange geschiedenis van menselijkheid.

Denemarken was daarnaast ook uitermate milddadig in hun immigratie politiek – het gaf de nieuwe immigrant de beste ontvangst in heel Europa: royale sociale uitkeringen vanaf de eerste dag na aankomst, en daarnaast toegevoegde extra’s bij transport, huisvesting en onderwijs. Het was vastbesloten de wereld een voorbeeld te tonen van begrip en multiculturele betrekkingen.

Hoe had het ooit kunnen voorzien, dat op zekere dag in 2005 een serie van spotprenten in een krant een vonk deed overslaan van geweld, die velen dood in de straten liet vallen – en dat allemaal vanwege haar betrokkenheid met het multiculturisme zich tegen haar zou keren en ernstig kwaad berokkenen.

Gedurende de jaren 90 was de groeiende Moslim bevolking in de steden duidelijk waarneembaar en…… hun weerzin om te integreren in de Deense samenleving was overduidelijk.

Jarenlange immigratie had Moslims zich doen vestigen in uitsluitend Moslim enclaves. Terwijl de Moslim leidinggevenden zich steeds luider deden horen over de – naar hun mening – decadente liberale levensstijl in Denemarken. De Denen, die ooit zo gastvrij waren, begonnen zich bijzonder veronachtzaamd te voelen. Veel Denen begonnen in te zien, dat de Islam onverenigbaar was met hun lang bestaande normen en waarden: het geloof in persoonlijke vrijheid en het vrije woord, in gelijkwaardigheid van vrouwen en toegevendheid voor andere etnische groeperingen en een zeer diep gevoelde trots op de Deense geschiedenis en erfgoed.

In 2002 stond er in The New York Post een artikel van Daniel Pipes en Lars Hedegaard waarin zij nauwkeurig voorspelden, dat het immigrantenprobleem in Denemarken zou uiteenspatten. In dat artikel maakten zij melding van het volgende:

‘Moslim immigranten vormen slechts 5% van de bevolking, maar zij verkrijgen meer dan 40% van de sociale uitkeringen’.
‘Moslims vormen slechts 4% van de totale Deense bevolking van 5,4 miljoen personen, maar vormen wel de meerderheid van de veroordeelde verkrachters van het land; een nogal explosief gegeven aangezien bijna alle vrouwelijke slachtoffers geen Moslims waren.

Eenduidige, hoewel iets minder grote wanverhoudingen , laten zich zien in andere misdaden’.

‘Na verloop van jaren, waarbij de Moslim-immigratie steeds groter werd in aantallen, mengden zij zich steeds minder onder de inheemse bevolking. Volgens een recent onderzoek zou slechts 5 % van de jonge Moslims graag met een Deense willen trouwen.’.

‘Gedwongen huwelijken – waarbij een in Denemarken pasgeboren dochter wordt uitgehuwelijkt aan een neef in het oude thuisland, waarna zij gedwongen wordt, soms op straffe van de dood, om met hem te trouwen – is een van de problemen’.

‘Moslim leiders verklaren openlijk hun streven om de Islamitische wetgeving (Sharia) in Denemarken in te voeren zodra de Moslim bevolking groot genoeg is. Een niet eens zo ver in het verschiet liggende mogelijkheid. Als de huidige trend doorzet schat een Deense socioloog, dat over 40 jaar iedere derde Deen een Moslim is.’.

Het is makkelijk te begrijpen, dat een groeiend aantal Denen begint te voelen, dat de Moslim immigranten weinig ontzag hebben voor de Deense waarden en wetten.

Een voorbeeld is het geval, ook bekend in andere Europese landen, de U.S.A. en Canada: Sommige Moslims in Denemarken, die er voor kozen om het Islamitische geloof af te zweren, werden in naam van dat geloof vermoord, of moesten voor hun leven vrezen. Joden worden door Moslim leiders in Denemarken openlijk bedreigd en lastig gevallen; en dit in een land waar de Christelijke burgers, in de Tweede Wereldoorlog,  hun best deden om ’s nachts alle 7.000 joden het land uit te smokkelen naar Zweden, voordat de Duitsers hen gevangen konden nemen. Ik moest denken aan mijn Deense vriendin Elsa – die als teenager elke ochtend bang was onder de ogen van de Duitse soldaten, de straat over te steken naar de bakker – en ik vraag me af wat zij heden zou zeggen.

In 2001 werd in Denemarken de meest conservatieve regering gekozen sinds 70 jaar – een regering die uitgesproken ideeën had betreffende vrije ongehinderde immigratie. Momenteel heeft Denemarken de strengste immigratiebeleid in Europa. (Hun pogingen Denemarken te beschermen werden door de vooraanstaande Europese socialistische media uitgemaakt voor racisme – zelfs toen andere regeringen probeerden de sociale problemen te herstellen, die waren ontstaan door hun lankmoedige houdingen ten opzichte van immigratie).

Als U Deen wenst te worden, moet U drie jaren taallessen volgen. U moet een test afleggen over de Deense geschiedenis en een Deense taal examen.

Om het Deense staatsburgerschap te verkrijgen moet U zeven jaar in Denemarken hebben gewoond. U moet aantonen aan het werk te willen en een baan toegezegd hebben.

Als U van plan bent Uw vrouw naar Denemarken te brengen moet U beiden ouder zijn dan 24 jaar en U zult het heel moeilijk vinden om U familie en vrienden met U naar Denemarken te brengen.

Het is niet toegestaan in Kopenhagen een moskee te bouwen, hoewel Uw kinderen een keuze hebben uit wel 30 Arabische cultuur en talenscholen in Denemarken. Zij zullen heel erg aangemoedigd worden in de Deense samenleving in te burgeren op manieen, die de vroegere immigranten niet kenden.

In 2006 sprak de Deense minister voor werkgelegenheid, Claus Hjort Frederiksen, openlijk over de druk van de Moslim immigranten op het Deense welzijnssysteem en het bleek verschrikkelijk: het welzijnscomité had berekend, dat als de immigratie vanuit Derde Wereld landen gestopt zou worden, dat dit 75% van de bezuinigingen, die nodig waren om het welzijnssysteem de komende decennia in stand te houden, onnodig zouden zijn.

Met andere woorden het welzijnssysteem werd door de immigranten dusdanig uitgebuit, dat dit uiteindelijk de regering failliet zou doen gaan.

“Wij worden gedwongen andere voorwaarden te stellen betreffende immigratie en aantonen hoe weinig succes de integratie van immigranten tot op heden is geweest”, zo zei Frederiksen.

Een grote doorn in de zij van de Deense imams is de Minister van Immigratie en Integratie, Rikke Hvilshoj. Zij windt er geen doekjes om wat het nieuwe beleid betreffende immigratie betekent. “Het aantal vreemdelingen, dat het land binnen komt maakt een groot verschil,” zei zij, “er bestaat een omgekeerde evenredigheid tussen hoeveel er komen en hoe goed wij de vreemdelingen, die komen, kunnen opvangen.” En aangaande Moslim immigranten, die bereidwillig zijn om zich aan te passen: “Naar mijn mening moet Denemarken een land zijn met ruimte voor verschillende religies en culturen. Maar bepaalde waarden zijn echter belangrijker dan andere. Wij weigeren de democratie ter discussie te stellen evenmin als gelijke rechten en de vrijheid van meningsuiting.”

Hvilshoj geeft wel een grote prijs moeten betalen voor haar blijk van standvastigheid. Misschien om haar standpunt op de proef te stellen, eiste de vooraanstaande radicale imam van Denemarken, Ahmed Abdel Rahman Abu Laban, dat de regering bloedgeld betaalde aan de familie van een Moslim, die vermoord was in een voorstad van Kopenhagen., met het argument de zucht op weerwraak in deze familie afgekocht kon worden met geld. Toen Hvilshoj zijn eis van de hand wees, redeneerde hij, dat binnen de Moslim cultuur het betalen van vergelding normaal was. Hierop antwoordde Hvilshoj, dat wat in Moslimlanden gewoonte is niet noodzakelijkerwijs gebruikelijk is in Denemarken.

Het Moslim antwoord hierop kwam kort daarna: haar huis werd in brand gestoken, terwijl zij, haar man en de kinderen sliepen. Zij wisten allemaal zonder kleerscheuren te ontkomen, maar zij en haar familie moesten worden verhuisd naar een geheime plaats en zij kreeg evenals andere ministers lijfwachten toegewezen. Dit was voor het eerst in een land waar dergelijke moorddadige misdaden schaars waren.

Haar regering is naar rechts afgegleden en de grenzen zijn meer gesloten. Velen geloven, dat het komende decennium zal bepalen of Denemarken zal overleven als een bolwerk van een goed leven, menselijk denken en sociale verantwoordelijkheid, of dat het zal verworden tot een land in burgeroorlog met de aanhangers van de sharia wetgeving.

En inmiddels beginnen de Verenigde Staten en Canada te roepen om strengere immigratiewetgeving en eisen een eind te maken aan sociale welzijnsprogramma’s, die vele immigranten in staat stellen te leven van de publieke bedeling.

Als wij in Canada en de V.S. kijken naar de enclaves van Moslims onder ons en kunnen zien hoe zij, die onze landen te gemakkelijk binnen kunnen komen, en het lef hebben om te leven op kosten van onze belastingen en desondanks weigeren om onze cultuur aan te nemen, geen respect tonen voor onze tradities, deel te nemen aan onze wettelijk systeem en aan onze wetten, onze taal te spreken en onze geschiedenis weten te waarderen, dan zullen wij er goed aan doen om naar Denemarken te kijken, dan mogen wij wel bidden voor haar toekomst en de onze…………….

———————————

Het bovenstaande klinkt erg sterk, maar het is niet overdreven. Deze gang van zaken doet zich echt niet alleen in Denemarken, Canada en de V.S. voor, maar is in de andere Europese niet veel anders.
Het is een waarschuwing om de (socialistische) tolerantie vaarwel te zeggen en met eisen op tafel te komen. Ook in ons land zijn er velen, die onacceptabel vinden, dat er lieden zijn, die zonder te werken op onze kosten en van onze belastingcenten leven.

Ingezonden door HJ.S

===========================
RED: Nu het slechter wordt in de economie en de bomen niet langer tot in de hemel groeien, komen de verschillen met vreemde culturen steeds duidelijker naar voren.
Het is belangrijk daarbij niet te generaliseren en ieder mens als gelijkwaardig te beschouwen en vooral al die subsidies en uitkeringen af te schaffen en eventueel te veranderen in “verzekeringen” waar voor betaald is.
Dat zal de stroom immigranten automatisch miniseren.

7 REACTIES

 1. Ik herinner me de rellen in Parijs in 2005. Hoorde toen links en rechts dat in Engeland in diverse steden dezelfde rellen voorkwamen, maar dat de media van hogerhand werd verboden om er over te berichten.

  Toen de rellen in 2011 wel in de media kwamen had dat vooral te maken met de buitenlandse media, waardoor de Engelse media niet achter kon blijven.

  Als oorzaken werden vaak zaken als armoede, werkeloosheid, spanningen en nog wat meer genoemd, maar feitelijk waren het “gewoon” rassenrellen (blanke bewoners/ondernemers die het slachtoffer werden van gekleurde relschoppers).

  Na WO-II wilde men nooit meer oorlog en ik denk dat de kans op een oorlog tussen de verschillende naties ook niet heel groot is. Maar een oorlog tussen de Europese en niet Europese cultuur wordt steeds groter. Ooit zijn “buitenlanders” binnengehaald omdat de Nederlanders niet door ondernemers wilden worden uitgeknepen achter de vuilniswagen, maar met het binnenhalen van die “gastarbeiders” (waarvan er overigens al veel zijn teruggekeerd) kwam er ook veel cultureel ellende mee.

  Bovendien doet het achterna lopen van het (met name in islamitische gebieden) oorlogszuchtige VSA ook geen goed aan de vrede in Europa. Van sociaal democraten die ooit het nationaal-socialisme opgedrongen hebben gekregen mag je toch verwachten dat ze weten dat ze het niet leuk vinden als een andere wordt opgedrongen, maar kennelijk hebben ze niet van WO-II geleerd, aangezien men het nog steeds nodig vind om in moslimlanden de sociaal democratie op te dringen.

  Het mengen van culturen is het slechtste geweest wat de wereld ooit heeft kunnen overkomen. Waar wij Europeanen eerst de rest van de wereld introkken, hebben we in de vorige eeuw de ellende zelf in eigen huis gehaald. Waar we ooit de oorlog voerden op veraf gelegen slagvelden zal die oorlog over niet al te lange tijd tussen onze eigen huizen gevoerd gaan worden. Met dank aan onze eigen hebzucht, machtswellust en luiheid…

  THX-1138 [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Primitieveling [1]:
  “Met dank aan onze eigen hebzucht, machtswellust en luiheid…”

  Speak for yourself. 😉

  De meeste mensen in westerse landen hebben nooit ingestemd met het binnenhalen van gastarbeiders. Werkgevers zagen hier een mogelijkheid in om de lonen te drukken in tijden van economische bloei. Het was niet voor niets dat de SP in de jaren 80 nog voor een ‘oprotpremie’ voor gastarbeiders pleitte (die gastarbeiders hadden immers wel aan de sociale verzekeringen mee betaald). De meeste gastarbeiders keerden overigens gewoon terug als hun project hier was afgelopen of als ze genoeg geld hadden verdiend om in hun eigen land iets op te bouwen.
  .
  Degenen die hier een uitkering trokken bleven wel, want dat was lekker makkelijk. Ze lieten zelfs hun familie overkomen. Ze werden daarin geholpen door de PvdA, die ook al flink had meegewerkt om hier meer gastarbeiders te krijgen. De traditionele arbeidersaanhang van de PvdA ondervond hier alleen maar last van. In de oude wijken raakte de PvdA zo veel stemmen kwijt (aan de SP en Wilders), maar de allochtonen vingen dat ruimschoots op. Vandaar dat de aanhang van de PvdA nu nog voornamelijk bestaat uit ambtenaren en bestuurders en op de overheid gerichte allochtonen (meestal mensen uit Afrika en de Antillen, dus geen hardwerkende Chinezen en andere Aziatische immigranten).
  .
  Uit libertarisch oogpunt is vrije immigratie prima. Als in een verzorgingsstaat echter grote groepen mensen het vangnet als primair inkomen gaan gebruiken (wat niet zo gek is als je bedenkt dat een bijstandsinkomen hier evenveel is als wat een arts in Ghana verdient!) en daar in het criminele circuit nog wat bijklussen dan zit er niets anders op de grenzen dicht te gooien. Althans, tot de verzorgingsstaat is geprivatiseerd en immigranten niet meer op anderen kunnen parasiteren.

  Primitieveling [4] reageerde op deze reactie.

 3. Was t nog maar zo positief als je bericht doet vermoeden. Het zijn niet enkel de Islamisten. Het is de totale cocktail van anderssoortige culturen die komen inpolderen. Kijk, ik ben beslist en met nadruk niet racistisch maar ben wel van mening dat we niet voor niets allemaal een eigen voordeur hebben! Stel je voor dat in een rijtje huurwoningen de eigenaar op een dag bedenkt om alle binnenmuren er uit te slaan, en dan met een blije vredeige god- smile verkondigt hoe mooi het leven nu gaat worden.

  Hoe lang denk je dat dat goed gaat? Een uur? Kwartiertje? Of een minuut?

  http://nachthemel.nl/index.php/27-werk-en-inkomen/32-banen-banen-banen

  http://nachthemel.nl/index.php/26-eussr/35-sgp-driekwart-nederlanders-diep-ongelukkig-door-gebrek-aan-omgangsnormen

  Primitieveling [4] reageerde op deze reactie.

 4. @THX-1138 [2]:

  Hebzucht, machtswellust en luiheid zit in de aard van de mens en het is zichtbaar in hele kleine dingen. Welke man laat niet vol trots zijn nieuwe lease auto van de zaak zien? Er is niets van hem bij, maar hij heeft het wel over “mijn” auto.

  Hoeveel mensen lopen niet te zeiken over de almaar stijgende zorgkosten?

  Het beste voorbeeld is misschien wel al die mensen die deelnemen aan de oudejaarstrekking van de staatsloterij in de hoop om die jackpot van €30.000.000,- te winnen. Met luiheid de hebzucht bevredigen wat machtswellust losmaakt.

  Overigens is het volstrekt natuurlijk dat de mens die eigenschappen heeft. Hebzucht heef vooral te maken met het beste voor je eigen gezin. Machtswellust stopt bij de meeste mensen bij de grenzen van hun territorium. En als we voor die eerste twee niets hoeven doen vinden we met z’n allen ook wel lekker.

  Veel van de immigranten van de eerste generatie zijn allang terug en genieten nu van hun riante, Nederlandse pensioentje in hun eigen land.

  Als de verzorgingsstaat wordt geprivatiseerd, dan is het geen verzorgingsstaat meer maar een vrije staat.

  @Sander [3]:

  Culturele problemen hebben inderdaad niets met de islam te maken, probleem is wel dat die lijn ook niet altijd even duidelijk is…

 5. Dat is zp primitief als je de roverheid moet smeken om toestemming om ergens te mogen leven of werken.
  Wat in Denemarken natuurlijk ook mogelijk was geweest is als die verplichte uitkeringen de nek omdraaien, dan had het probleem zich vanzelf opgelost. Dat zou nog arbeid hebben vrijgemaakt ook en de lasten verlicht. Nu hebben ze er extra roverheidscontroleurs bijgejongd. De lasten voor de produktieve onderdaan nog zwaarder.
  Kortom, Deense economie is een kansloze drenkeling. Dit kan niet zo doorgaan. Ik werk bij een Hitech bedrijf dat talent van over de hele wereld aantrekt. Onze zustervestiging in Denemarken is onlangs gesloten. Ik kan me alleen maar de drama’s voorstellen die dat buitenlandse talent moet doormaken om een partner of gezin over te halen. Kortom bedrijf kansloos.
  Kind met het badwater weggegooid. Alleen uitkeringen uitdunnen was voldoende geweest natuurlijk om het kaf van het koren te scheiden. Maar het financieel fiasco van de roverheid moet natuurlijk met een conflict worden afgedekt. Zoals altijd eindigt hun morele failliessement met een oorlog. Flink aanwakkeren die haat. Zorg vooral niet dat je de parasieten kwijt raakt en de produktieven behoudt.

 6. De vrijspreker vindt dat het sociale netwerk moet worden afgeschaft zodat de zwartjes wegblijven. Daar gaat de VS de handjes niet voor op elkaar (waar eigenlijk wel voor?). Het wordt tijd voor een systeemsprong, dat we afscheid nemen van onze amerikaanse veroveraars, waar die immigratie ellende vandaan komt en een eigen volk eerst beleid gaan voeren.

Comments are closed.