Ratio-57-74x120In de uitgelekte kersttoespraak begaat Beatrix drie blunders. De eerste blunder is het niet lekker aanhalen van god en geloof. De paus heeft onlangs laten zien hoe gemakkelijk men daar onderuit kan gaan. Gezamenlijke waarden zijn volgens Beatrix nodig voor vertrouwen maar met het aanhalen van geloof zaait ze juist tweespalt. De tweede blunder is het tonen van rijkdom in een moment van crisis. De derde blunder is een naief geloof in de EU en het niet nagaan waarom vertrouwen in de maatschappij thans ontbreekt.

De toespraak begint met klassieke muziek, Brahms, en grijpt terug op en een psalm dat de lieflijkheid der goddelijke woningen bezingt. Vervolgens zien we geen kerken of kathedralen maar ….. de paleizen van ons koningshuis. Moet ik Beatrix vanaf deze kersttoespraak zien als godin? Of als vertegenwoordiger die bij gratie gods mag regeren?

Dat is toch allemaal bedoeld als traditie, niemand toch die die teksten letterlijk neemt die in de aanhef van iedere wet staan? (wij Beatrix, bij gratie gods…..). Beatrix als goddelijke gezant? Gelooft ze daar dan stiekem toch zelf in? Het heeft er wel alle schijn van als ik de video zie. Ze mag het natuurlijk doen maar of het slim is deze nogal theocratische elementen uit onze grondwet te benadrukken betwijfel ik. Zelf heb ik daar wat moeite mee, en ik denk dat onze islamitische medelanders het ook een gekke gedachte zullen vinden dat de wetten in dit land door een levende vertegenwoordiger gods met een waarschijnlijk hervormd godsbeeld worden getekend. We leven in een democratie maar de wetten komen bij gratie van een god die ze niet aanhangen…. Om over de mogelijk gekwetste gevoelens van atheïsten maar te zwijgen. Dit is toch te gek voor woorden? Hoe komt Beatrix in godsnaam op de gedachte om haar kersttoespraak, die een verbindend element dient te zijn in dit land, zo te beginnen? Hier laat ze juist zien waar onze waarden uit elkaar lopen.

Het G woord (god / geloof) wordt geregeld in de toespraak gebruikt. Ik gun eenieder zijn godsbeeld en zie het als een verarming van het debat als men het al dan niet geloven in een god in discussies met een persoon gebruikt als argument. In de VS is een klimaat ontstaan waarin je niet kan uitkomen voor atheïsme, en in NL lijkt soms het omgekeerde aan de hand. Het al dan niet geloven in een godheid is iets dat buiten de meeste discussies gehouden hoort te worden. GELOOF HOORT PRIVE TE ZIJN. Een uitgangspunt waar Beatrix zich in de video niet aan houdt. Meerdere keren komt geloof naar voren. In een land met waar velen niet geloven en er ook een significante populatie moslims is, lijkt me dit geen handige zet in een toespraak waarin men het land probeert te verenigen. Haar zoektocht naar een gemeenschappelijke basis van vertrouwen komt abrupt tot een eind nog voor die goed begonnen is. En daarmee valt de bodem uit haar toespraak. Het lijkt erop dat ze de verzuiling weer probeert terug te brengen, namelijk tussen hen die geloven en hen die dat niet doen. Ik zie dit, zeker ook met de keuze van de muziek, als uitglijder.

De tweede blunder is dat in een tijd waar van eenieder vanwege de crisis offers worden gevraagd dat een de maatschappij verbindend element als het koningshuis zo met haar rijkdom pronkt. De paleizen en paleis tuinen komen uitgebreid in beeld. Dat is volstrekt ongepast en een blunder van de eerste orde. Een bescheiden zwart gewaad doet daar niets aan af. Deze video is een visuele middelvinger naar nivellerend Nederland en eenieder die daartoe offers heeft moeten brengen. Zo ongepast en ongevoelig voor het tijdsbeeld en de offers die velen in naam der afgedwongen solidariteit hebben moeten brengen heb ik zelden iemand zien opereren.

De derde blunder is het geloof in Europa. Beatrix neemt het keer op keer op voor de EU. Het opvallende is echter dat ze de term EU niet gebruikt, ze gebruikt de term Europa of Europese Gemeenschap! We moeten ons vooral als Europeaan zien. Beetje lullig misschien voor de nieuwe Nederlanders die niet uit Europa komen, is ze voorgaande toespraken opeens vergeten? Letterlijk stelt ze: “Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is maar onze eigen gemeenschap in dit werelddeel. Europa. Dat zijn we zelf “. Als dat zo is, waarom geeft ze dan niet het goede voorbeeld en heft ze haar functie op? Gezien de twee voorgaande blunders lijkt me dat geen slechte gedachte. Daarnaast, waarom moeten we ons als Europeaan zien en niet als wereldburger? Dat is dan toch vele malen beter? De EU is dan toch niet meer dan een bekrompen tussenstation naar een wereldregering? Of is NL nationalisme fout, EU nationalisme goed, en wereldburgerschap weer fout? Ik kan het niet meer volgen en neem een glaasje oranjebitter…..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ik benadruk enkele negatieve elementen uit haar toespraak zoals deze uitgelekt op het internet is verschenen. Ik ga er gemakshalve van uit dat de uitgelekte versie geen persiflage is maar de echte toespraak. Dat weten we om 1 uur ’s middags. Anders dan zijn excuses van toepassing. Ik wil nog wat nader ingaan op de toespraak, en niet alleen de negatieve aspecten benadrukken. Een kernzin is deze “Er is nu meer dan ooit behoefte aan gezamenlijke waarden als basis voor vertrouwen.” Veel kiezers in dit land hadden vertrouwen in Rutte…… Afgedwongen vertrouwen is geen vertrouwen en vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Waarom ontbreekt deze reflectie? Hoe komt het toch dat het vertrouwen in de EU en in de NL politiek niet daar is? Zou het voor Beatrix niet nuttig geweest zijn daarover eerst te reflecteren alvorens het volk in een toespraak op een mogelijk gebrek aan vertrouwen te wijzen? Is het niet veeleer zo dat het vertrouwen daar was maar te vaak is beschaamd? Zou na deze reflectie het benoemen van man en paard dan niet nuttiger geweest zijn? Wanneer maakt men eens onderscheid tussen echte solidariteit en afgedwongen solidariteit?

Ik denk dat het goed is precies te vernemen wat Beatrix meldt over de EU zodat de lezer zelf de nuanceringen kan leggen die ik wellicht gemakshalve heb overgeslagen. Beatrix over Europa: “Nederland is altijd open geweest en verbonden met de wereld om ons heen, meer en meer heeft dit geleid tot wederzijdse afhankelijkheid en betrokkenheid. Het inzicht dat ons eigen welzijn mede afhangt van het leven in andere landen richt de blik naar buiten. Niet in isolement ligt onze kracht maar in samenhorigheid. Dat is de achtergrond van de internationale samenwerking waartoe ons land zich heeft verplicht. De Europese Gemeenschap heeft welvaart gebracht maar er is meer dan geld alleen, bovenal brengt Europa ons vrede. Toch lijkt het of onvrede alles overschaduwt. In de crisis die ons nu treft is een klimaat ontstaan waarin wantrouwen de boventoon voert. Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is maar onze eigen gemeenschap in dit werelddeel .Europa. Dat zijn we zelf, in zelfvertrouwen kunnen we aan Europese samenwerking blijven bouwen. Wie trouw is aan zichzelf leeft vanuit eigen overtuiging en idealen. Maar niemand leeft voor zichzelf alleen, we zijn ook verantwoordelijk voor elkaars toekomst. Toegerust voor het goed met een geweten dat kan voorvoelen wat recht is en wat slecht.”

37 REACTIES

 1. Toen ik die muziek hoorde, hoopte ik eerlijk gezegd op een sketch van Koot & Bie. Met Bie verkleed als Bea Grajesteit.

  Maar dat viel tegen. Na een minuut of 2 ben ik afgehaakt bij deze potsierlijke vertoning. Mevrouw zit er net zo gedateerd uit als het instituut dat zij vertegenwoordigt. Om over de kletspraat, van deze “Nederlander van het Jaar”, maar te zwijgen.

 2. @igor [4]: Het artikel gaat niet echt over de intrinsieke motivatie van Beatrix. Het gaat er meer om dat ze hier een aantal keren de plank goed mis slaat.

  @Troy Ounce [1]: Door de toespraak uit te laten lekken weet je juist dat de discussie verlegd wordt van de inhoud naar hoe het nou mogelijk was dat dit lekte. Dus ik deel je mening in deze niet.

 3. Ik wil toch even een opmerking plaatsen. Wetende dat ik helemaal niets met het koningshuis heb en god zie als een sprookjesfiguur die in verschillende boeken op evenzovele manieren wordt gevisualiseerd.
  Is het niet zo vrijsprekers… dat zelfs mevrouw van Oranje Nassau het recht heeft om vrij te spreken? Zelfs zij mag een eigen mening hebben. Nu kan je een vraagteken stellen bij haar mening. Sterker nog, we moeten eerst maar eens vast stellen of dit wel HAAR mening is. Het kan zo maar zijn dat zij roeptoetert wat zijne Excelentie Krukke haar voorlepelt.

  Als zij in god wil geloven, so be it. Het maakt haar geen slechter mens dan u en ik. Net als ieder ander die niet in god gelooft.

  Een fijn kerstfeest gewenst en wees lief voor uw dierbaren….

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Pendragon [6]: Ik neem Beatrix haar godsbeeld uiteraard niet kwalijk. Ik stel slechts dat het nogal ongelukkig is om in een toespraak waarin gemeenschappelijke waardes gezocht worden deze klassieke splijtzwam van culturen (god en geloof) naar voren te brengen. Het is gewoon niet zo’n beste toespraak. Als ik god of koningin in een artikel belachelijk wou maken dat zou dat zo gemakkelijk zijn.

  Overigens, een fijn kerstfeest dan wel zonnewende toegewenst! Koester de tijd die er nu is voor vrienden en familie, voor je het weet komt daar door de hectiek na nieuwjaar maar weinig meer van.

 5. Wanneer gaat de massa hier in NL eens inzien dat dit koningshuis niet meer van deze tijd is maar is bedoeld voor hun eigen glorie en rijkdom en macht terwijl het volk wordt uitgebuit.
  Als zij echt zo begaan is dan stopt zij de voedselbanken en helpt de bevolking met haar rijkdom daar waar het nodig is en roept Rutte en co ter verantwoording waarom NL verkwantseld wordt aan de EU en Brussel zeker wat ons financieël beleid waar we niks meer over te zeggen hebben.
  Als ze zo zou handelen dan laat zij zien dat ze een koningstitel misschien waardig is.
  Tot nu toe zit ze daar alleen voor haar eigen rijkdom en macht op een gestolen titel.

 6. Beatrix doet in deze kerstoespraak een aantal zeer controversiële uitspraken. Nederland heeft misschien eeuwen geleden groot voordeel gehad van de komst van bepaalde buitenlanders zoals bijvoorbeeld de Joden die kennis, kapitaal en handelscontacten meebrachten, maar daaruit volgt niet dat dit nu nog steeds geldt voor de huidige immigranten.

  Uit ‘Immigration and the Dutch Economy’ van het CPB blijkt overduidelijk dat de massale komst van niet-westerse immigranten lees: Marokkanen en Turken zeer schadelijk is voor onze economie omdat zij onze samenleving aanzienlijk meer kosten aan subsidies, uikeringen en talloze stimuleringsprojecten dan dat zij opleveren. Bovendien heeft een aanwezigheid een zeer negatieve invloed op de overlast, criminaliteit, werkloosheid en overbelasten zij ons onderwijs, de gezondheidszorg en volkshuisvesting. Het zijn juist de bewoners van achterstand wijken die het toch al niet makkelijk hebben die hiermee belast worden. Heel veel Nederlandse jongeren die van huis uit toch al niet veel meekrijgen lopen bijvoorbeeld een leerachterstand op die ze later niet of heel moeilijk weer inhalen.

  Gelet op de hoge criminaliteit en overlast van met name jongeren van Marokkaanse afkomst kan aan de Nederlandse bevolking toch niet gevraagd worden dat wij vertrouwen moeten hebben in medemensen zoals immigranten uit Marokko. Daarnaast mag het toch ook bekend verondersteld te zijn dat de islam heel andere waarden heeft dan het Christendom. Waarom waarschuwt zij daar niet voor? De tolerantie ten aanzien van aanhangers van de islam heeft onze samenleving niet veel goeds gebracht integendeel. Veel bewoners van achterstandwijken hebben het gevoel dat ze in een ander land zijn komen wonen zonder dat zij verhuisd zijn en zonder dat aan hen gevraagd is of zij dat wel willen . Beatrix heeft natuurlijk makkelijk praten omdat ze zelf in een paleis woont op onze kosten en voordurend beveiligd wordt en zich omringd weet met hielenlikkers.

  Dat de Europese Gemeenschap ons welvaart heeft gebracht getuigd niet van al te veel realiteitszin. Onze welvaart hebben we te danken aan de noeste werkzaamheden van veel oorspronkelijke Nederlanders die de handen uit de mouwen staken en nog steeds steken. De situatie in bijvoorbeeld Griekenland laat zien dat de EU zelf geen welvaart brengt want dan zouden ook de Grieken nu in grote welvaart leven. Bovendien zien we dat er wereldwijd talloze landen zijn waar de welvaart aanzienlijk sneller groeit dan in ons land terwijl die landen geen lid zijn van de EU. Het is duidelijk dat Beatrix door haar overbetaalde functie nauwelijks weet heeft hoe de echte wereld in elkaar steekt en nogal afwijkt van de schijnwereld waarin zijn leeft.

  keuleniscool [32] reageerde op deze reactie.

 7. Sprak hier de voorzitster van de bilderberggroep over het ver-plichte samengaan ?

  Wat gaat de koninklijke clan inleveren in het kader van de bezuinigingen?

 8. De EU zorgde niet voor de vrede maar de NAVO ! Ligt niet lekker in luchtfietserkringen zoals de EU en Ons Soort Mensen, maar het is wel de realiteit. Laat Hare Grajesteit lekker in Argentinië blijven. 5 miljoen per jaar oprotpremie toe, gedurende dezelfde lengte als de WW. Hebben wij ook een koopje. Het bespaarde geld terug naar de belastingbetalers. Willem A en jet-set Maxima: het leven als hobby.

 9. Deze zichzelf koningin noemende vrouw heeft geen flauw benul van wat er in de samenleving leeft. Op kosten van de belastingbetaler wentelt deze familie zich in weelde en luxe; om naar van te worden.
  En dan nog politieke uitspraken doen over Europa. Dankzij Europa is de werkeloosheid nog nooit zo hoog geweest en het consumentenvertrouwen nog nooit zo laag. Ja van de Oranjes moet je het hebben.

 10. @ Maastricht

  “Ik vond het wel een mooi verhaal. En ik ben het ook met de inhoud eens.”

  Nou, dat vind ik nou hardstikke fijn voor u. Is er tenminste nog iemand in Nederland die zich door deze keunigin laat imponeren. Op deze kerstdag is dat u van harte gegund. Ikzelf ben er kort over. Gezien vorm en inhoud van dit optreden weer, kan ik alleen maar vaststellen, dat deze vrouw niet spoort. Nee, het is nog veel erger, deze vrouw is totaal gestoord. Of dat door incest, aangeboren hersenafwijking of door een onbehandelbare geslachtsziekte is veroorzaakt (dat laatste, daar lijden de “Oranjes” wel vaker aan), kan ik niet beoordelen. Ernstig is het wel. En ik vrees dat haar psychische toestand niet langer cosmetisch te camoufleren valt, hoezeer ze ook heur best doet heur schouderstukjes onder heur keuninklijke jurk op te heugen.

 11. @Maastricht [14]:
  Uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat een belangrijk deel van de toespraak niet is uitgezonden. Hieronder het ontbrekende deel die wij u natuurlijk niet willen onthouden:

  Wat zijn jullie toch een stelletje suffers. Terwijl jullie in het regenachtige Nederland verblijven zit ik met mijn familie op jullie kosten in een warm land. Terwijl de echte Nederlanders flink in moeten leveren krijg ik er volgend jaar 200.000 netto bij om mijn “zware” taak als lintenknipster al zwaaiend en lachend uit te voeren. Terwijl menige Nederlander bang is om zijn werk te verliezen kan IK zelf beslissen wanneer ik er mee stop. Terwijl menig hardwerkende Nederlander in een schamele huurwoning woont of zich blauw betaalt aan de hypotheekrente woon ik op jullie kosten in een paleis en draaien jullie op voor de kosten van mijn personeel. Ik en mijn familie lachen ons dagelijks rot om de domheid van jullie. En nu maar hopen dat de journalisten ons blijven ophemelen. Houden jullie de bevolking maar dom dan houden wij ze wel arm. Ha. Ha.

 12. @arvr [19]:
  “Wat mij verbaast is dat een lid van het koningshuis een voorstander is van de huidige EU.”

  Niet zo gek! Trix heeft bij de troonaanvaarding gezworen de NL soevereiniteit te verdedigen :
  “Ik zweer dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
  Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!”

  En toch heeft ze tegen de wil van een grote meerderheid van haar “onderdanen” bij het referendum en het Verraad van Lissabon de NL soevereiniteit aan de EU verpatst.

  Dan moet ze nu wel propageren dat die EU ons zo enorm veel goeds heeft gebracht.
  En dat net zo als politici (en veel EU-fans) dat doen, zonder concreet te worden en dat eens voor te rekenen of te bewijzen.

  arvr [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [20]:

  Jouw reactie geeft inzicht, maar stelt vragen, immers, de Koningin heeft amper uitvoerende macht. Het zijn de politici van Nederland die deze weg hebben begaan. En het geheel is vele jaren geleden in gang gezet.

  Ik durf te wedden dat een groot deel van de mensen (ook hier) in de eerste instantie niet negatief staan tegenover een Europese samenwerking.

  Maar laten we eerlijk zijn, de gedachte tot samenwerking is een walgelijk gedrocht geworden! Iets wat we niet willen!

  Als we even onze inzichten projecteren op de Koningin, die ook een individu is, als we aannemen dat zij tot dezelfde conclusie kan komen als wij, waarom zou ze dan willen vasthouden aan een verhaal uit het verleden wat haar eigen ondergang zal gaan worden?

  Het een en ander stelt vragen, zoals, wat is de waarde van een koningshuis, wat is de waarde van de kersttoespraak en in hoeverre een kersttoespraak van een Koningin politiek zou moeten zijn als de rol van een koningin dat niet meer is.

  Als libertarier wil ik ook dan nog wel de vraag stellen of een koningshuis sowieso gewenst is.

  • Beste Hub,

   heb jij boter op het hoofd ofzo?
   Politici zijn ook marionetten van de poppenspelers.
   Eén van de poppenspelers is een compleet geschift iemand als Beatrix, een psychopaat, die genoeg vermogen bezit om elke inwoner van de lage landen( what’s in a word) 60 á 70.000 euro toe te bedelen.
   Die er niet vies van is via grootdeelaanhouder van o.a. Shell, onze Aarde naar de kloten te helpen. ( Nigeria delta).
   Die er niet vies van is te weten dat ze geen enkel recht heeft zich koningin van Vernederland te noemen, immers een leider met enig charisma zou beter voor haar medemensen zorgen dan een vrouw in huis halen, die te bestempelen als toekomstig koningin als dochter van een fascist die ca. 50. 000 moorden op zijn conto heeft staan.
   Voor meer uitleg: Herstel de republiek, Tom Couzy etc.

   Groet, en Vrede, Zé.

   Zé [27] reageerde op deze reactie.

 14. Wat een lang artikel en wat een hoop reacties 🙂
  Ik heb hem halverwege uitgezet, nadat de Koningin over Europa had gesproken.

  Koning Albert van België zei in zijn kersttoespraak: “De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht, mogen niet worden vergeten”

  Ik vermoed dat als mevrouw van Amsberg en de heer van België elkaars toespraken zouden voorlezen de inhoud even (ir)relevant zou zijn.

 15. @arvr [19]:

  Als ons staatshoofd echt zo weinig invloed heeft als u veronderstelt dan is het toch merkwaardig dat telkens als er weer een financiële regeling naar buiten komt dat het altijd in het voordeel van deze familie blijkt te zijn geregeld. Krijgt Beatrix een schip cadeau dan blijkt jaren later dat wij voor het onderhoud moeten opdraaien. Zelfs haar aangetrouwde familie heeft jarenlang op onze kosten gebruik mogen maken van een regeringsvliegtuig. Haar vader werd niet strafrechterlijk vervolgt terwijl ieder andere militair die hetzelfde zou hebben gedaan wel zou worden vervolgd. Paleis Soestdijk hebben de Oranjes 2 keer aan de Nederlandse staat verkocht. Zo konden zij daar gratis in wonen en mochten wij opdraaien voor het onderhoud.

  Ik moet gewoon vermogensbelasting betalen terwijl Beatrix geen rode cent betaalt over haar aanzienlijke vermogen. Ik moet inkomsten belasting betalen terwijl ik toch hard moet werken voor mijn geld. Beatrix heeft een luizenleven maar krijgt hier aanzienlijk meer voor dan ik maar hoeft hierover geen belasting te betalen. Voor haar zussen blijken ze diverse stichtingen in het leven te hebben geroepen om er maar voor te zorgen dat ze zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Huichelen over Christelijke waarden is Beatrix niet vreemd.

  Het zou me niets verbazen als zou blijken dat de Oranjes via hun beleggingen flink verdienen aan de miljarden steun die wij aan de Grieken geven. De honderden miljarden die de Grieken hebben geleend zijn immers gebruikt om bepaalde schulden af te lossen. Ook hedge fondsen blijken flink te verdienen aan de Griekse ellende. Waarschijnlijk begrijpen de Oranjes dat de monarchie haar langste tijd heeft gehad en proberen ze nog even hun zakken flink te vullen voor het te laat is. Het is nog niet zo lang geleden dat krant heel terughoudend waren in hun berichtgeving over de Oranjes. Kritiek werd immers vaak afgestraft doordat abonnees dreigden weg te lopen. Dankzij internet kan kritiek nu niet meer zo makkelijk worden bestraft en verdwijnt er minder in de doofpot. Het aantal mensen dat hun leven zouden geven voor de Oranjes is daardoor flink geslonken.
  Bovendien zijn de Nederlanders minder slecht opgeleid dan vroeger waardoor de jongere generatie zich minder op de mouw laat spelden dan in het recente verleden. Door de moderne media zijn het aantal ‘beroemdheden’ waaraan de massa zich kan vergapen ook aanzienlijk groter geworden zodat de vele Oranjes minder prominent in de media aanwezig zijn dan vroeger.

 16. @Rice [28]:
  Het verbaast mij dat zo veel “onderdanen” dat malle ouwe mens nog serieus nemen…
  Het waren zeker generatiegenoten die in de recreatiezaal van het verpleeghuis verplicht moesten kijken van de verpleegster (abonnee op “Vorsten”).

  Weet iemand een samenvatting van de toespraak van de Waalse koning? Het schijnt dat hij Vlamingen weer eens met nazi’s vergeleken heeft.

  Rice [32] reageerde op deze reactie.

 17. @Zé

  Nee, ik heb geen boter op mijn hoofd, er zijn tegenwoordig betere en modernere middelen om mijn haar in model te houden.

  En inderdaad, het huidige koningshuis heeft weinig van doen met Willem van Oranje. Niet dat ik vind dat het veel uitmaakt, koningshuizen zijn sowieso een restant van een feodaal verleden en kunnen dus, wat mij betreft, worden opgeheven.

  @Ton Hollander

  Het zou mij wel verbazen als de Oranjes erg veel hadden in Griekenland. Ik zou namelijk investeren in Markten die voordeel hadden bij de Griekse bende. En dat zijn de landen met een grote wereldwijde export, omdat het Griekse gerommel de wereldwijde koers van de euro drukt en dus producten en diensten buiten Europa financieel aantrekkelijk blijven.
  @
  Ik ben niet iemand die erg gelooft in samenzweringstheorie. Ik ben wat dat betreft wat nuchterder en geloof meer in collectieve stompzinnigheid.

  Dat ons huidige staatsbestuur alle kenmerken heeft van een lobbycratie en niet van een democratie is een feit. Aangezien de familie van oranje zowel veel geld (dus invloed) heeft en dat het spel van regering en koning een achtergrond heeft van pakweg een paar honderd jaar zal ze zeker via de achterdeur wel wat voorelkaar kunnen krijgen.

  Bilderberger theorieën? Illuminaties? Duistere bankiers? Prachtig leesvoer! Maar veel dingen zijn niet zo glorieus, maar gewoon het resultaat van een paar honderd jaar scheefgroei.

  Hou Occams Razor scherp!

  Ton Hollander [31] reageerde op deze reactie.

 18. @arvr [30]: In mijn reactie staat niet dat de Oranjes veel in Griekenland hebben (geïnvesteerd). Ik heb geschreven dat het me niet zou verbazen als de Oranjes veel zouden verdienen aan de miljarden die wij hebben ‘uitgeleend’ om G riekenland te redden. De miljarden die Griekenland van ons leent werden/ worden immers gebruikt om bestaande schulden af te lossen dat komt vooral ten goede aan buitenlandse banken. Toen de Griekse problemen bekend werden hadden de Duitse, Franse en Britse banken gezamenlijk meer dan 100 miljard Euro aan de Grieken uitgeleend. Dat deel van de Griekse schuld is nu op het bordje van de Europese burgers terecht gekomen onder het mom dat dit zo goed zou zijn voor het redden van ‘onze’ banken en ‘onze’ pensioenen. Bovendien werd beweerd dat wij al ons geld terug zullen krijgen. Inmiddels worden we er op voorbereid dat we een substantieel deel van die miljarden nooit meer terug zullen zien. Het gaat hierbij niet alleen om het geld dat de Nederlandse overheid heeft uitgeleend en waarvoor de Nederlandse staat borg staat maar ook om de vele miljarden dat via de ECB zijn verstrekt. In dat licht is het niet goed voorstelbaar dat iemand durft te beweren dat de EU ons welvaart heeft gebracht. Toch heeft Beatrix dat in haar toespraak gedaan. Van iemand die geacht wordt boven de partijen te staan mag je in alle redelijkheid verwachten veel voorzichtiger te zijn.

  De EU heeft de Nobel prijs voor de vrede gekregen. Dat heeft velen verbaasd. O.a. vorige winnaars van deze prijs hebben hiertegen geprotesteerd. De Europese vrede hebben we volgens velen te danken aan de NATO. Als Beatrix toch beweert dat de EU, die mede verantwoordelijk is voor de ellende in Griekenland en andere lidstaten, vrede heeft gebracht dan geeft dat te denken. Ook in dit geval staat zij met haar uitspraak niet boven de partijen maar maakt zij zich schuldig aan eenzijdige propaganda.

 19. @Naam * [29]:

  Bij de groep demente ouderen schijnt ze idd nog wel populair te zijn.Wat de Vlamingen betreft weet ik dat die de Walen voor oliedom houden.Ze weigeren zelfs Frans te leren ook al is dat bij veel Vlaamse bedrijven minimaal een pré en soms een harde eis.

Comments are closed.