Democratie_2wolf1SchaapDe democratie is kwetsbaar. Hij kan van binnenuit worden afgebroken door politici. Om dat te voorkomen moeten veiligheidsmaatregelen worden ingebouwd. Deze maatregelen zijn momenteel niet voldoende. En onze politici zijn niet voldoende democratisch. Het resultaat is dat onze democratie langzaam weglekt. Dit proces moet worden gestopt voor het echt te laat is. (PLAATJE: 2 wolven en 1 schaap stemmen over diner)  

 

In het voorjaar van 1933 kwam er een einde aan de democratie van de Duitse Weimar republiek. Toen de Nationaalsocialisten aan de macht kwamen ging het democratische licht uit in Duitsland. En als dat licht eenmaal uit is kun je het niet met dezelfde knop weer aandoen.

Wat dat betreft is democratie eenrichtingverkeer en heel kwetsbaar. Je kunt op democratische wijze de democratie om zeep helpen. Maar het terugkrijgen van diezelfde democratie kan alleen met ondemocratische machtsmiddelen. Het is net alsof je de voordeur achter je dichttrekt, terwijl de huissleutel binnen ligt. Alleen met een koevoet krijg je die deur weer open (zie figuur 1).

 Beveiliging van de grondwet
Om dit soort situaties te voorkomen zijn er afwijkende spelregels ingevoerd voor de grondwet. De grondwet bevat eigenlijk de spelregels van de democratie. Het maken van gewone wetten is dan het democratische spel zelf. Gewone wetten bepalen hoe we de maatschappij met zijn allen inrichten. Je zou kunnen zeggen dat wetten en daarmee de beslissingen over het instellen, wijzigen of afschaffen van die wetten van twee ordes is:
—–De gewone wetten, waarmee de spelregels van onze samenleving worden vastgesteld.
—–Grondwetten, waarmee de spelregels van het vaststellen van wetten worden vastgesteld.

Figuur 1: Van democratie kun je democratisch naar dictatuur, maar niet andersom.

Politieke besluiten, die worden genomen, kunnen dan worden ingedeeld in besluiten van wetsorde en besluiten van grondwetsorde.
Gewone wetten worden al geldig als ze worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen. Het aanpassen van de grondwet is een gevaarlijke zaak. Het raakt aan de democratie zelf. Kwaadwillenden zouden de democratie kunnen afschaffen door de grondwet te wijzigen. Om dat extra moeilijk te maken is voor een wijziging van de grondwet na een goedkeuring door beide kamers een ontbinding van het parlement nodig. Daarna moeten er gewone verkiezingen plaatsvinden en na die verkiezingen moet dan dezelfde grondwetswijziging door het nieuwe parlement nogmaals worden goedgekeurd, maar deze keer met een twee derde meerderheid. Door het zó moeilijk te maken hoopt men te verhinderen dat er gebeurt wat er in 1933 in Duitsland gebeurde. Het essentiële element van de verkiezingen tussen beide stemmingen in zorgt ervoor dat het volk een stem heeft in de verandering, zodat eventuele kwaadwillende parlementariërs kunnen worden weggestemd.

Dat geeft een veilig gevoel. Daarmee kunnen ondemocratische krachten niet zomaar onze democratie afschaffen.

Maar is dat veilige gevoel wel terecht? Of is er misschien toch een mogelijk gevaar van uitholling van de democratie, ondanks de strenge voorzorgsmaatregelen rondom de grondwet?

Het lek in de beveiliging
 Helaas, er is een lek, waardoor de democratie op eenvoudige wijze kan worden uitgehold, zonder nieuwe verkiezingen. Dat kan via verdragen met het buitenland. En dat is eigenlijk heel vreemd. Het zal ongetwijfeld nooit zo zijn bedoeld, maar het is iets wat over het hoofd is gezien bij het vaststellen van onze democratische spelregels.

 Hoe gaat deze uitholling dan in zijn werk? Dat gaat als volgt. Een verdrag staat volgens het internationaal recht boven een nationale wet. En als je dan in een verdrag iets zet, wat in tegenspraak is met de nationale grondwet, dan is daarmee die nationale grondwet voor een deel buiten werking gesteld. Als we bijvoorbeeld in een verdrag zetten dat Europa de zeggenschap krijgt over onze rijksbegroting, dan is dat in strijd met onze grondwet, die zegt dat de Nederlandse overheid daar de zeggenschap over heeft. Het verdrag wint het dan van de grondwet. Maar voor de goedkeuring van het verdrag zijn geen nieuwe verkiezingen nodig. De politici kunnen via deze sluiproute de grondwet dus veranderen, zij het met tweederde meerderheid (Nederlandse Grondwet, artikl 91.3), maar zonder tussenkomst van het volk (zie figuur 2).

.

wet

grondwet

verdrag

meerderheid, verkiezingen,

twee-derde meerderheid

twee-derde meerderheid

gewone meerderheid

Figuur 2: Het lek in de grondwet via een verdrag
.

Zijn onze politici democratisch?
 Nu zult u misschien denken, dat het zo’n vaart niet loopt met het uithollen van de democratie, enerzijds omdat onze politici toch allemaal democraten zijn en anderzijds omdat er geen  absolute macht in onze omgeving is, waardoor we worden bedreigd. Dan heeft u in zoverre gelijk dat er op dit moment geen directe dreiging is van het soort dat we in 1933 in Duitsland hebben gezien. Daarbij moet wel worden aangetekend, dat men begin 1933 niet wist dat de Duitse democratie zo snel ten einde zou komen. Het gevaar van het verliezen van de democratische controle werd in die dagen zwaar onderschat.

Of onze politici democraten zijn is een goede vraag. Helaas kunnen de meeste politici niet allemaal volbloed democraten worden genoemd.
De gang van zaken rondom de Europese Grondwet laat dit zien.

Omdat het overdragen van bevoegdheden aan Europa een beslissing is van grondwetsorde en omdat bovendien door de elite werd ingeschat dat er een ruime meerderheid van de Nederlandse kiezers vóór de Europese grondwet zou stemmen, werd besloten, dat het Nederlandse volk zich via een referendum mocht uitspreken over het aannemen van die Europese Grondwet. In de Europese Grondwet[1] was vastgelegd dat vele bevoegdheden werden overgeheveld van de nationale lidstaten naar Europa.

De voorstanders van de Europese Grondwet verkochten deze als “meer democratie”. Deze bewering was onwaar. Er van uitgaande dat de Nederlandse democratie een volledige democratie mag worden genoemd, dan kan het overdragen van bevoegdheden aan een andere instantie hoogstens evenveel democratie betekenen. Evenveel democratie in de Europese instellingen is uiteraard alleen aanwezig als de Europese Unie een volledige democratie kan worden genoemd. En dat is niet het geval. Het Europees parlement heeft zeer beperkte bevoegdheden. Het kan qua macht misschien worden vergeleken met het Egyptische parlement onder Mubarak of het Russische parlement onder Poetin. Het Europees bestuur bestaat uit een onduidelijke combinatie van Europese Commissie en een raad van regeringsleiders, die de nationale regeringen vertegenwoordigen. Het resultaat van deze bestuurlijke kerstboom is dat besluiten in vele achterkamers worden voorbereid en dat uiteindelijk de grote landen de doorslaggevende stem hebben in deze voortdurende mini-onderhandelingen. De Europese Unie kan dus verre van democratisch worden genoemd. Weliswaar zijn er teveel partijen en belangen om voedingsgrond te geven aan een recht-toe-recht-aan dictatuur, maar het overlegproces lijkt waarschijnlijk meer op het onderlinge getouwtrek van de Zeven Verenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw dan op dat van een volwassen democratie. Conclusie: door het overdragen van bevoegdheden van een volledig democratisch Nederland naar een onvolledig democratisch Europa verliezen we een stuk democratie en worden we dus minder democratisch. Het “meer democratie” van de voorstanders was dus onzin.

De Europese Grondwet is later omgedoopt tot “verdrag van Lissabon”. Doordat de EU Grondwet op een aantal minder belangrijke punten was gewijzigd konden de voorstanders van het verdrag van Lissabon volhouden dat het niet om de Europese Grondwet ging. Het verdrag van Lissabon bevat echter alle essentiële punten van de EU grondwet inclusief alle gevaarlijke bevoegdheidsoverdrachten. De bewindslieden, die namens Nederland dit verdrag hebben getekend, in de volle wetenschap dat het Nederlandse volk in een referendum dit verdrag had afgewezen, bovendien in de wetenschap dat het om zaken van grondwetsorde ging, en bovendien in de wetenschap dat bevoegdheden werden overgedragen aan een zeer onvolledig democratisch orgaan, mogen zichzelf geen democraten noemen. Zij hebben een klein beetje het democratische licht van Nederland uitgedaan. Hetzelfde geldt voor de Kamerleden, die het verdrag van Lissabon hebben goedgekeurd. Dat zijn dus meer dan tweederde, dus meer dan honderd, van de Kamerleden op het moment van goedkeuring.

U kunt dus niet gerust zijn op het democratisch gehalte van politici. Misschien dat een enkele politicus van toen zal toegeven dat hij de Europese Grondwet niet goed had gelezen of helemaal niet had gelezen. In dat geval was hij of zij misschien wel democratisch maar incompetent. Ook dat kan gevaarlijk zijn.

Conclusie: referendum is noodzakelijk om democratie te beschermen

We zien dus dat er enerzijds een lek zit in onze grondwet: via verdragen kan de democratie weglekken buiten het beschermingsmechanisme van de grondwet om. We hebben ook gezien dat de door ons gekozen politici niet zo democratisch zijn dat ze zelf voor dit lek gaan liggen. Ze laten de democratie gewoon weglopen.

Daarom moet de grondwet zodanig worden veranderd, dat veranderingen aan de grondwet, en dus ook het overdragen van bevoegdheden aan Europa, alleen plaats kunnen vinden na een bindend referendum van alle stemgerechtigde burgers.

 Stop het democratisch lek, steun het Burgerforum EU!

Teken op: https://www.burgerforum-eu.nl/

 Ingezonden door Kees Pieters
———————————————————————-

Kees Pieters (1955) is wiskundig ingenieur. Hij heeft gewerkt voor de olie-industrie en de overheid in Operational Research en ICT. Hij is auteur van ‘Het Westen 5x Failliet’ (ISBN 9789461933690).  www.hetwesten5xfailliet.nl

[1] Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, Europese Gemeenschappen, 20 juni 2003. ISBN 92-78-40174-9

18 REACTIES

 1. Mosterd na de maaltijd ?

  “Political elites have always known that the shift in decision-making from the national to the supranational level weakens the traditional democratic mechanisms (that are inseparable from the existence of the nation state), and this increases their power in a radical way. That is why they wanted this shift so badly in the past, and that is why they want it today.” – Vaclav Klaus, Europe: The Shattering of Illusions

 2. Artikel 21 : In geen geval mag de zetel van de regering , buiten het RIJK worden verplaatst.

 3. Een uitstekend artikel. Hadden we maar politici, journalisten en ambtenaren van dit niveau. Want daar is het mee fout gegaan.

 4. Waar kan ik telefonisch contact opnemen met het BurgerForum EU?
  hartelijk dank, Rik Cruys 06 – 85 40 17 16

 5. Zolang kiezers hun inkomen kunnen regelen in de stembus zal democratie niet werken.

 6. Gefeliciteerd met de 40.000 stemmen. Echter, het is een illusie dat de vorming van het Vierde Rijk, of hoe we de EU ook mogen noemen, hiermee een halt toegeroepen kan worden. Wellicht als Burgerforum een politieke partij wordt met 40.000 leden, dat er iets positiefs gerealiseerd kan worden.

 7. Daarom ben ik van mening dat Burgerforum een politieke partij moet worden.

 8. Democratie is een totaal ongeschikte methode om een land te besturen omdat democratie niet is gebaseerd op vrijwillige samenwerking en alleen door dwang en geweld functioneert.

 9. Democratie wordt op de zelfde wijze uit ge holt en verkracht,
  als het ontduiken van wetten en regels, via de mazen van de wet!
  Allen is het nu de wetgever zelf die er gebruik van maakt.

  Dus laat alle hoop maar varen.

 10. we zitten gewoon te wachten op een persoon die zich opsteld als leider.

  politieke figuren houden meer van pappen en nat houden zodoen worden er besluiten genomen waar niemand zich in vinden kan.
  onder de huidige politieke mensen zitten ook geen leiders

Comments are closed.