sbss_reverse_bu_1Dat er iets niet helemaal lekker zit met de hedendaagse politiek is velen duidelijk. Er zijn de nodige mensen die van mening zijn dat referenda via het internet de oplossing zijn. De website ziekvandepolitiek pleit hiervoor. In onderstaand artikel dat met toestemming wordt overgenomen wordt een vanuit een libertarisch perspectief niet geheel bevredigende oplossing gepresenteerd. Omdat dit een beeld is dat bij veel van de iets kritischere Nederlanders speelt geef ik hieronder het artikel toch weer.

Begin aanhaling: Met een Kernkabinet bedoel ik een rechtstreeks door de burger gekozen Kabinet. Iedereen die kennis, kunde en ervaring heeft om een grote organisatie of bedrijf te leiden kan zich hier voor opgeven.
Natuurlijk zullen we er voor moeten zorgen dat we ervaren mensen hebben, waarbij te denken valt aan mensen van de kwaliteit zoals bijvoorbeeld Gerard Kleisterlee, voormalige President-directeur van Philips. Maar ook mensen die bekend staan om hun eerlijke werk zoals de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeier.

Mensen, die zich niet door de waan van de dag laten leiden maar nuchter, betrouwbaar en kundig leiding kunnen geven aan een door de burger gewenst beleid.

Dat Kernkabinet bestaat maximaal uit 5 Ministers, o.a. te weten een President-Minister voor de algemene zaken, een Minister voor Financiën en een Minister voor Handel en buitenlandse betrekkingen.
Deze worden aangevuld door de hoogste ambtenaar op een Ministerie, omdat die toch al van alle zaken op de hoogte zijn en dan niet meer zoals nu buikspreekpop voor een Staatssecretaris moeten werken.

Dat Kernkabinet voert het beleid uit dat door de burger in een bindend referendum is samengesteld.
Ieder voorstel voor een wetsverandering wordt via de media bekend gemaakt en uitgebreid met alle voor en nadelen van dat voorstel aan de burger ter beoordeling gegeven.
Daarna kan de burger vanuit zijn comfortabele stoel thuis zijn stem via zijn unieke DigiD code uitbrengen, zodat een eenduidig bindend beleid ontstaat.

Iedereen kan een voorstel doen voor een bindend referendum. In het begin zult u vaak moeten stemmen, later amper.
De kosten zijn minder dan een postzegel per jaar per stemgerechtigde. (vlg een bedrijf die dit al eens in een pilot in Nederland heeft toegepast

Hiermee ontstaat er een juiste afspiegeling van hetgeen de burger wenst en niet dat, zoals het nu gebeurd dat politieke partijen onderling uitmaken wat goed voor ons is. Dat is verleden tijd.
Groot voordeel is dat er een eenduidige beleid ontstaat voor een tiental jaren en we geen last meer hebben van Kabinetswisselingen.
Nu is het zo dat  door een nieuw Kabinet, weer nieuwe wetten gemaakt worden omdat de oude wetten gemaakt door het vorige Kabinet van een andere samenstelling haar niet aanstonden. Die verspilling van geld is verleden tijd.

Typisch voorbeeld hiervan is, dat de Kunduz clan er zo trots op was dat ze binnen 48 uur het beleid van Rutte I in 48 uur voor 80% hadden kunnen terugdraaien. Tel eens uit wat de kosten zijn van anderhalf jaar lang een ambtelijk apparaat en hun arbeidsuren in 48 uur in rook te zien opgaan. Ik heb de kosten beraamd op 33 miljard euro.

Die verspilling mag en kan nooit meer voorkomen.
Om er voor te zorgen dat het Kernkabinet wordt gecontroleerd komt er een kleine Parlementaire Kamer van 51 personen die toezien dat het door de burger gewenst bindend beleid strikt wordt toegepast.

Mocht een Minister dat niet doen dan wordt hij op de vingers getikt en als hij het niet wenst uit te voeren, dan heeft hij de vrijheid te vertrekken.Het Kabinet blijft verder in functie.

Verder wordt er een groep journalistieke Nederlandse Onderzoek en Klokkenluiders opgericht die de plicht hebben elk schandaal of onwettigheid te melden. Daartoe worden ze per opdracht en per aangebracht onderzoek betaald. De richtlijnen voor deze NOK-ers worden uiteraard door de burger samengesteld en deze onderzoekers moeten er voor zorgen dat het nooit meer voorkomt dat mensen zich verrijken of verschuilen achter hun falende status. Einde aanhaling.

Alhier eerder gepubliceerd.

7 REACTIES

 1. ben voor.
  alleen jammer dat je anoniem stemmen niet kunt garanderen. maar ja met een dna proef en het stembiljet kom je er ook achter en de stemautomaat is vanwege het lineaire stemmen verre van anoniem. verder zou ik de stemplicht weer ingevoerd willen zien met de mogelijkheid om blanco te stemmen.

 2. Prijzenswaardig voorstel, maar in mijn ogen nog te ingewikkeld. M.a.w. het geeft mensen, partijen de kans naar eigen voordeel te bewegen en het (daarom) onnodig ingewikkeld te maken.

  In mijn ogen mogen alleen burgers en ondernemers – transparant – voorstellen doen voor wets- en beleidswijzigingen of voor concrete projecten. Burgers en bedrijven stemmen – wederom transparant – met het al of niet doen van een bijdrage. Financieel of anderszins.

  Ook de uitvoering hoeft niet per definitie door de overheid te geschieden. Ook hier kunnen burgers en ondernemers – transparant – voorstellen voor doen.

  De rol van de overheid is dan in eerste instantie beperkt tot het faciliteren van dit besluitvormingsproces (vergelijkbaar met onze infrastructuur). En in voorkomende gevallen heeft de overheid de rol van regisseur en/of uitvoerder.

 3. Hedde gij da gezeet gehad ja minde da werkelik woar hoe doede ge da hoe doede ge da hoe hedde gij da gedoan

  Dan hebben wen nog steeds politici en het hele democratie systeem wat voor geen flikker werkt. De meerderheid van 51% gaat bepalen wat de resterende 49% moet gaan doen. Grote onzin. Die mensen hebben dan nog steeds veel te veel macht en kunnen ze doen wat ze willen. Ik weet niet wie dit verzonnen heeft, maar het lost onze problemen echt niet op.

  john [5] reageerde op deze reactie.

 4. Eerst het constititutionele-, het kies-, en politieke systeem veranderen, anders verandert niets in de een-partijstaat Nederland.

 5. Het is niet meer nodig politieke partijen te hebben omdat de burger rechtstreeks bepaalt wat er gedaan moet worden. De machtswisselingen en coalitievormingen zijn niet meer nodig omdat eenmaal een wet aangenomen deze voor jaren bestaan. Een Kernkabinet voert dit uit. Wil een van de Ministers dat niet dan gaat hij naar huis en valt niet de hele boel in elkaar. Eenieder die een goed idee heeft kan dat indienen en ter stemming brengen. Dat impliceert dat je in het begin heel veel moet stemmen maar dat dit gaandeweg minder wordt is evident. En ja stemplicht zou in dit geval zeker moeten of als iemand gewetensbezwaren heeft, niet.

Comments are closed.