Toekomst_moeilijk14 augustus j.l. is per advertentie aangekondigd dat vanaf 20 augustus het Rijksinpassingsplan en aanverwante artikelen ter visie ligt. Van een deel van de informatie zakt mijn broek echt af. Zie hieronder mijn commentaar.

De aankondiging van de ter visielegging van het RIP Hedwigepolder door het Rijk op 14 augustus 2013.

Ik wil wijzen op de volstrekt misleidende informatie van de “betrouwbare” overheid in het tweede deel van de tweede alinea:
Er wordt gesteld dat op de toekomstige slikken en schorren van de Hedwige/Prosperpolder zeldzame planten en dieren leven, die horen bij de oorspronkelijk zoet-zout natuur van de Westerschelde.

NB. Dan weet het ministerie meer dan de natuur zelf. Plaatst het ministerie voor deze soorten wegwijzers, want ze moeten natuurlijk weten wat er van hun verwacht wordt.

Het is bovendien een erg merkwaardige stelling, want op elke plaats ter wereld leven zeldzame soorten voor die omgeving. Gewoon omdat de omstandigheden niet optimaal zijn om in grotere aantallen daar te leven.

Niet vermeld wordt dat de Hedwigepolder primair een zoveelste verblijfplaats van ganzen wordt. Het menselijk ingrijpen van de natuurbeweging in de natuur heeft er toe geleid dat de gans van trekvogel standvogel wordt of is geworden.

Het ministerie geeft een allesbehalve objectief beeld!

 

Er wordt gesteld: De afgelopen jaren is de natuur in de Westerschelde door menselijke ingrepen beschadigd en veranderd.

NB. Weliswaar al langer, maar we doen er niets aan. We laten dat steeds verder doorgaan. We doen dus niets aan natuurherstel van de Westerschelde. Zelfs niet aan een status quo. Het gaat er primair om het gedrag van de Westerschelde weer meer op orde te krijgen. De biologie volgt. Laten we eerst maar eens stoppen met de zandwinning op de Westerschelde en de Zeeschelde

 

Er wordt gesteld: Nu wordt de natuur in de Westerschelde weer hersteld. Niet alleen in de Hedwigepolder, maar ook in de Vlaamse Prosperpolder.

N.B. Onzin. Ter plaatse van de Hedwige/Prosperpolder is het water licht brak. Deze situatie vindt men nergens anders langs de Westerschelde. Hoe kan men de samenleving doen geloven, dat die zeldzame soorten, die elders langs de Westerschelde zijn verdwenen, zich nu in de Hedwigepolder onder andere omstandigheden gaan vestigen. En het ministerie bepaalt dat hiermee de natuur van de Westerschelde hersteld wordt. Allemaal luchtfietserij! Wat een boerenbedrog!

 

Er wordt gesteld: Hierdoor ontstaat een robuust aaneengesloten natuurgebied met mogelijkheden om te recreëren en van de nieuwe natuur te genieten.

NB. Er wordt nu veel gefietst in de Hedwigepolder. Dat is straks onmogelijk. Op degasdam wil men een fietsmogelijkheid maken. Leuk om door het getij of door hekgolven van de scheepvaart overvallen te worden. Verder komt er aan de rand kennelijk één vogelkijkhut.

Deze onzin is alleen opgevoerd om subsidie uit de Europese pot te krijgen.

 

Dit moet toch aangekaart worden!

 

Ingezonden door Wil Lases

4 REACTIES

 1. Wat is eigenlijk “Natuur”?
  Wie definieert dat en wie bepaald of iets wel of niet aan die definitie voldoet?

  Er is in NL geen onaangetast plekje meer, alles is al eens gebruikt of op andere manier veranderd. Ook de HP is daarop geen uitzondering. Wordt deze dan door het doorsteken van een dam meer of minder natuur?

  Wie zal het zeggen…

  Eigenlijk gaat het ook niet over meer of minder natuur. Het gaat enkel om macht en het tevreden stellen van personen.

  De natuur heeft deze personen niet nodig.

  PS: Ik ben overigens van mening dat elke polder vroeg of laat weer onder water zal staan. Polders droog houden is enkel zinvol zolang de opbrengst de kosten rechtvaardigd. Maar uiteindelijk zal het “gevecht” tegen het water altijd verloren worden. “De natuur” wint altijd…

 2. In het onderhavige geval van deze informatieve advertentie, die niet tot de procedure zelf behoort, heb ik de indruk dat de politiek wel een mogelijkheid heeft om vragen te stellen aan het ministerie of dit nu de optimale wijze van communiceren is in deze gevoelige zaak, waarbij door het ministerie een eenzijdige en onjuiste voorstelling van zaken gegeven wordt.

  Voorts zou het van moed getuigen om het inrichtingsplan, dat tot vernietiging van de poldergronden leidt, in te trekken, omdat die grote negatieve fysische gevolgen heeft en het scheelt de belastingbetaler veel geld. Ook in het toekomstig onderhoud.
  Men kan toch de afspraak nakomen van getij in het gebied, door of een kokersluis in de zeedijk of door een bres in de zeedijk en het aan de natuur zelf over te laten. De door de natuur gevormde huidige gronden worden dan door de natuur zelf geboetseerd en de opslibbing, dat een zekere mate van verontreiniging kent, verloopt trager door de hogere ligging van de gronden.
  Met het inrichtingsplan wordt klei gewonnen en worden de onderlagen verstoord. Lokaal (bij de Hedwigepolder) wordt door de verruiming de tegendruk van het in verhouding weinige zoete water verminderd en neemt de brakheid van het water toe. De zoete gronden verzilten en door verstoring van de grondlagen wordt ook het grondwater verzilt. Langzaam maar zeker. Een kwelsloot helpt niet tegen het ondergonds binnendringen van het zwaardere verzilte grondwater naar de Nederlandse Prosperpolder.
  Er wordt door het afgraven van de gronden een extra buffer gemaakt voor het slib vanuit de Westerschelde. Door de lagere ligging verloopt de opslibbing sneller.
  N.B. Vlaanderen heeft de Zeeschelde zo ruim gemaakt, dat de Westerschelde tegennatuurlijk in de orde van grootte een miljoen m3 sediment aan de Zeeschelde verliest, waarvan 2/3 slib. Het Deurganckdok slibt dagelijks met zo’n 3 cm per dag op.
  De Hedwigepolder gaat als een slibafvang fungeren voor de getijdehavens van Antwerpen, waardoor de haven onderhoudskosten bespaart en NL zit met in zekere mate verontreinigd slib, veroorzaakt door een piek ter plaatse in de verontreinigingen in het water door de industrie van Antwerpen.

  Er is dus alles aan gelegen om het plan te beperken tot een of meerdere kokersluizen in de zeedijk of een bres in de zeedijk en dat men met zijn vingers van de grond in de polder afblijft. Laten we het nu toch eens aan de natuur zelf overlaten. Het bespaart ons heel veel ellende.

  Bovendien blijft dan de mogelijkheid bestaan om bij voortschrijdend inzicht of gewijzigde omstandigheden met de minste schade op zijn schreden terug te keren naar de oorspronkelijke situatie.

  Een belangrijk argument dat speelt in mijn zienswijze is, dat een uitgevoerd inrichtingsplan in de polder zal worden vervormd door opslibbing. Reden om af te zien van zo’n kostbaar inrichtingsplan, dat anders zoveel onderhoud nodig heeft, dat het keer op keer die zo zeldzame soorten doet opschrikken.

Comments are closed.