1984_we_are_behind_schedule_cartoon_libertarian_beMensen in de bijstand hebben geen recht meer op privacy. MMAP schreef op 28 juli het artikel “1984” in Brabant?” Dit gaat in op gegevensuitwisseling van een waterleidingbedrijf: Brabant Water geeft verbruiksgegevens van hun klanten aan uitkeringsinstanties. Om te bepalen, dat een erg laag watergebruik erop zou duiden dat de bewoner elders woont en geen recht op uitkering zou hebben.

Nader onderzoek laat zien dat bijna alle organisaties in Nederland wettelijk verplicht zijn gegevens over bijstandsgenieters af te dragen. Op het moment dat iemand de bijstand ingaat is hij alle privacy kwijt, meer nog dan de gewone burger.

Lezer Jack ging naar aanleiding van het artikel van MMAP op onderzoek uit en sprak Brabant Water op haar gedrag aan. Het blijkt dat de waterbedrijven wel mee moeten werken, er is een wettelijke verplichting vastgelegd in artikel 64 van de Wet Werk en Bijstand. Een wetsartikel waar mijn haren van overeind gaan staan. Ik heb een deel van het artikel hieronder aangehaald, Als u dit leest ziet u dat iedereen in dit land mee dient te werken aan onderzoeken met betrekking tot de bijstand. Niet slechts de waterbedrijven. Alleen al door deze wet bestaat er geen enkele privacy meer. En er zijn zoveel meer wetten……

Hier gaan we, de volgende instanties dienen mee te werken aan onderzoeken mbt de bijstand:

a. het college van andere gemeenten;
b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;
c. de belastingdienst;
d. het College zorgverzekeringen, …de Nederlandse Zorgautoriteit, …;
e. de bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, risicofondsen, stichtingen tot uitvoering van een regeling inzake vervroegd uittreden ….;
f. de Kamers van Koophandel…;
g. de korpschef en de bevelhebber van de Koninklijke marechaussee in de zin van de Vreemdelingenwet 2000 ;
h. de Belastingdienst/Toeslagen betreffende de toekenning van tegemoetkomingen met toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende de toepassing van de Wet bevordering eigenwoningbezit ;
i. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel, voor zover het betreft het onderwijs of onderzoek op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie betreffende de toepassing van de Wet studiefinanciering 2000 , de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;
j. Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie betreffende de omvang van de productiebeperkende maatregelen voor het bedrijf van de ondernemer in de agrarische sector;
k. Onze Minister van Veiligheid en Justitie…;
l. de instanties en personen die woonruimte verhuren;
m. de instanties die in het kader van de openbare nutsvoorziening energie en water leveren;
n. derden die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf de arbeidsinschakeling van personen bevorderen;
o. de geneesheer-directeur, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen ;
p. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende de toepassing van de Wet inburgering .

Allemaal controle maatregelen voor 1 wet……. Hoezo doorgeschoten politiestaat? Dan zijn we er nog niet. Vaderschapstesten zijn in opkomst. Een vruchtbare WOP relatie (Wippen, Ontbijten, Pleiten) dan wel een bevruchten en dan vluchten relatie betekent dat de moeder onder druk wordt gezet de anonieme vader aan te wijzen. Het is zelfs mogelijk dat zaaddonoren worden aangesproken.

Ik heb gesteld dat iedereen dient mee te werken. De lijst hierboven is lang maar omvat nog niet alle Nederlanders. Al wat de minister hoeft te doen is een algemene maatregel van bestuur uitvaardigen en de informatieverschaffingsplicht is daar. Dit is geregeld in lid 10: Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere instanties en personen dan genoemd in het eerste en het vierde lid worden aangewezen voor wie de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid tot en met achtste lid, eveneens gelden

We kunnen dus rustig gaan slapen, de controles van Brabant Water zijn wettelijk geregeld.

26 REACTIES

 1. In feite is dit een vorm van apartheid. Het leidt ook lekker de aandacht af van de echte parasieten: de hoge niveaus in de ambtenarij en politiek. Waar men geld verbrast aan vergoedingen voor luxe dingessen, wachtgeldregelingen, niets-doen-terug-op-kantoor-regelingen, vroeger-dan-de-rest-met-pensioen-, belangrijk doen in het buitenland-, en ander uitvreetgeld. Dat kost vele miljarden meer dan de bijstand.

  Niemand die dat controleert, want wat valt er te controleren? “Ons Soort Menschen” kijkt graag de andere kant op als de buurman fraudeert. Het zal juridisch gezien vast geen fraude zijn (men mag de regels zelf opstellen), maar moreel gezien is het wel degelijk fraude.

  En dan de moraalridder uithangen als de buurman (zo’n vieze ondernemer in een patserbak) 2 kilometer te snel heeft gereden op de A2. Is dit het morele verval dat hoort bij het eindstadium van een tijdperk?

 2. Daar er geen grondwet in NL is, zijn er ook geen RECHTEN laat staan een grondwettelijk hof.
  bron ,http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbac43qvy
  Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid
  1.
  Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  2.
  De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
  3.
  Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

 3. @Naam * [2]:

  De meeste controles zijn geautomatiseerd.
  Van alle adressen weet men hoeveel mensen er wonen, en hoeveel die verbruiken.
  En omdat veel mensen hun meterstanden zelf via internet opgeven…
  Slimme elektriciteitsmeters zijn nog veel beter hiervoor te gebruiken.
  Men kan er mee zien wanneer iemand opstaat om te pissen, en dus het licht aandoet.
  Of hoe vaak de koelkastdeur opengaat.
  Straks kunnen ze actief op zoek naar bepaalde personen in huizen door smart televisies met ingebouwde gezichtsherkenning hiervoor te gebruiken.
  Sturen ze gewoon een zoekopdracht naar alle televisies, om die persoon te zoeken, of te tellen hoeveel mensen er in huis wonen. Dat is nu al technisch mogelijk.

  mark [22] reageerde op deze reactie.

 4. Ik was vanmorgen weer eens met mijn kleinzoon van 2 bij de excecutie-plaats van het kamp Vught.
  Terwijl hij daar vrolijk en vol enthousiasme rondrende op zijn kleine beentjes, volkomen onwetend van wat zich daar heeft afgespeeld, besefte ik dat mijn kleinzoon er mogelijk nooit was geweest als deze, door de Duitsers terecht gestelde, mensen zich hadden neergelegd bij de terreur van de bezetting en de opschorting van hun vrijheid.

  Waarom schrijf ik dit? Omdat in de huidige wereld het onderdrukken, terroriseren en elimineren van ongewenste mensen aan de orde van de dag is. Zelfs wie voor zijn mening uitkomt loopt steeds grotere risico’s om vervolgd en geterroriseerd te worden, ook hier in ons zogenaamde vrije westen.
  Onze vrijheid is een schijnvrijheid. Wij mogen stemmen over de details, de belangrijke beslissingen worden achter onze rug en door een select groepje elitairen genomen.
  Denk aan wie er gaat beslissen over een mogelijke inval in Syrië op basis van uitsluitend vermoedens of dubieuze “bewijzen”. Denk aan de inval in Irak waar de wereld door een malafide US president werd voorgelogen.
  Denk aan de EU waar een select groepje elitairen voor alle burgers uitmaakt dat we allemaal Europeaan moeten zijn en onze echte nationaliteit maar moeten vergeten, met alle gevolgen van dien voor onze privacy en vrijheid.

  Als ik dan besef wat dat onze vrijheidsstrijders uit WO II hun leven gaven voor onze vrijheid dan sterkt mij dat in mijn voornemen om die vrijheid tegen alles en iedereen te verdedigen, op elke mogelijke manier; en vooral in het belang van mijn kleinzoon.

 5. Ben zelf een bijstandsvrouw en weet hier al een tijdje van. Toen ik 4 jaar geleden van A naar B verhuisde begon alle ellende. De nieuwe Gemeente Hof van Twente schakelde de Sociale Recherche op mij af. Waarom dat weet ik bij God niet en de gemeentelijke sociale dienst stelde zelfs dat ik niet op mijn nieuwe adres woonde, terwijl ik wel ingeschreven stond als alleenstaande in die zelfde gemeente. Voorts heeft het maanden geduurd voordat ik mijn uitkering weer kreeg. Kreeg ook geen enkel voorschot. Dat werd zeuren want ik kon de rekeningen en mijn huur niet betalen. Uiteindelijk heb ik al mijn pillen ingenomen en belande in het ziekenhuis. Zodoende kwam er hulp op gang van Mediant. Nog altijd ben ik die man dankbaar want hij was de gene die ervoor zorgde dat mijn uitkering voor elkaar kwam. De schulden heb ik zelf opgelost ik heb alles met onkosten erop moeten betalen en kreeg geen bijzondere bijstand voor de door de Gemeente veroorzaakte narigheid. Excuses ho maar en levenslang veroordeeld doordat ik met de Sociale Recherche in aanraking kwam. En ik had niets gedaan, ben alleen verhuist. Als ik straks mijn AOW krijg gaat dat stempeltje ook mee naar de SVB. Ook al heb je niets gedaan, ben je nooit veroordeeld blijft het stempeltje altijd gedrukt op welk dossier dan ook bestaan. Je komt er nooit meer vanaf ook al hadden HUN het mis. Verder maken gemeenten gebruik van eigen ingehuurde re-integratie bureautjes om je van alles en nog wat te laten keuren. Zo proberen ze zelfs inzicht te krijgen in je EPD. Je moet die re-integratie bureautjes toestemming geven. Dat heb ik niet gedaan en dan krijg je omdat je gehandicapt bent ook geen speciale voorzieningen, zoals taxi vervoer. Ach ik heb me er maar bij neer gelegd. Mijn uitkering voor alleenstaande is maar netto 812,08 euro per maand. Vette bek dus. En gemeentelijke ambtenaren van de Sociale Dienst zijn gewoon erg speciale mensen, waar ik geen respect voor heb, maar mij wel moet gedragen en al mijn vrijheden af nemen. Zelfs als ik een week buiten de gemeente verblijf moet ik dat aangeven. Tja, van 812,08 euro kun je ook eigenlijk overal naar toe. Ik heb een luxe leven van die uitkering en ben niet vrij.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.
  Meneer Storm [23] reageerde op deze reactie.

 6. Ohh ja en ik wil nog wel even vertellen waarom ik in de bijstand zit. Niet omdat ik het zo leuk vind en gek ben van gratis geld. Ik heb altijd gewerkt tot mijn 45e in een keurig eigen bedrijf. Daarna kreeg ik drie hartinfarcten, longkanker en COPD. Van de longkanker ben ik na een operatie waarin een long is weggenomen gelukkig hersteld. De kanker is weg en weggebleven maar mijn lijf heeft goeie schade en daarom werd ik door het Gak voor 100 procent afgekeurd.

 7. @Bijstandsvrouw [6]: Doordat we van de staat afhankelijk zijn voor sociale zekerheid is er geen enkele zekerheid meer. De staat is almachtig en als ze contractbreuk wil plegen regelen ze het even met een wetje en heet het nieuw beleid. Niet dat het altijd goed gaat als een bedrijf het regelt, maar die kan tenminste minder gemakkelijk contractbreuk plegen.

  Het interesseert de staat en de ambtenaren echt niet hoe het met de zwaksten in de maatschappij omgaat. Ik word er soms moe van, de staat is er toch om voor de zwaksten in de maatschappij op te komen? Dat hoor je keer op keer,,, Zonder staat gaat het fout met de zwaksten in de maatschappij……. Men moet eens kijken hoe we nu met de zwaksten omgaan.

 8. @Ratio: Ze schuiven je omgekeerde bewijslast in je schoenen en dat is vaak moeilijk op te lossen. Je moet naar de rechter en dat wordt tegenwoordig niet meer vergoed. Met dank aan Den Haag.

 9. Verder ging bv. mijn wasmachine kapot. 6 jaar oud en jammer de lagers kaduuk. Voor bijzondere bijstand werd ik zomaar afgewezen en verwezen naar de Stadsbank voor een lening. Dat kon niet want ik heb bij Kredietbank Nederland in Almere een doorlopend krediet.

  Mijn krediet aldaar was maar 252,00 euro. Na een telefoontje van mijn casemanager wist hij te vertellen dat mijn krediet 358 euro was. Door wat computer foutjes van de kredietbank werd dat telefonisch bevestigd.

  Dus mijn Sociale Dienst medewerker wist nog eerder dan ik dat het 358 euro was door even te bellen. En natuurlijk was dat weer een ICT storing-kje..

  Dat ze die informatie zomaar prijs geven is schandalig.

  Ik moest het geld wat op mijn krediet rekening maar opnemen om een nieuwe wasmachine te kopen. Ik kreeg van de heer Maurits nog informatie toe hoe goedkoop je bij diverse bedrijven een zanussi kunt kopen.

  Van de regeling bijzondere bijstand krijg je dus niets meer. Je wordt verwezen voor een lening naar de kredietbank en naar je krediet rekening las je die al hebt.

  De gelden voor bijzondere bijstand, worden aan het einde van het jaar mits dus niet uitgekeerd gestort in de algemene middelen van gemeenten. Kijk dat noem ik nou eerste klas fraude…Geld voor arme burgers in eigen zak steken.

 10. Ach ja, verder ben ik ook wat bewuster gaan leven> Ik douche twee keer per week en was me verder in een klein teiltje bij de kraan. Wie beoordeeld mij op mijn water een stroom verbruik. Dat bepaald toch ieder voor zichzelf. Een gemiddeld water en stroomverbruik bestaat niet.

  Crisis [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Bijstandsvrouw [11]:

  Uw verhaal maakt duidelijk dat we uiteindelijk van de overheid niets hebben te verwachten, het is afdragen en verder mag een mens dus gewoon doodvallen. Mag ik u heel veel sterkte wensen met u strijdt bij het overleven in deze ijskoude mensonwaardige jungle. Hopelijk vindt u de kracht en energie om er op de één of andere manier nog wat menswaardigs van te maken. En laten mensen niet vergeten dat je vandaag een goed leven kunt hebben en dat datzelfde leven er zo van de één op andere dag totaal anders kan uitzien. Nogmaals, heel veel sterkte gewenst.

  Bijstandsvrouw [13] reageerde op deze reactie.
  Crisis [19] reageerde op deze reactie.
  Crisis [20] reageerde op deze reactie.

 12. Dus een dief, overvaller, mishandelaar, moordenaar, heeft méér privacy dan een bijstandtrekker of aow’er?

 13. Het is zo ziek gesteld in dit rotland dat ik me zelfs genoodzaakt voelt om over de landsgrenzen heen te moeten kijken voor een baan, hier in NL is gewoon geen werk voor een 36 jarige.

  Je wordt werkelijk volledig op jezelf aangewezen en je wordt aan de ene kant gedwongen om het wiel opnieuw uit te vinden terwijl dit aan de andere kant op alle fronten onmogelijk wordt gemaakt.

  Ik zie het leven dan ook zeer somber in en hoop soms echt dat als ik ga slapen dat de dood mij in mijn slaap komt verlossen, want in zo’n gestoorde maatschappij wil ik niet verder meer leven :(.

  John [17] reageerde op deze reactie.
  Raymond [18] reageerde op deze reactie.

 14. Nou begrijp je waarom ze bij de gemeente achter kogelwerend glas zitten.

 15. @CB Interactive [15]:

  Ik snap wat je bedoelt.
  Ik ben een 48-jarige vrachtwagenchauffeur, en momenteel zonder werk.
  Maar zie de toekomst zonnig in: volgend jaar wordt alles beter.
  Rutte heeft het zelf gezegd, dus is het waar.

 16. @CB Interactive [15]:

  k zie het leven dan ook zeer somber in en hoop soms echt dat als ik ga slapen dat de dood mij in mijn slaap komt verlossen, want in zo’n gestoorde maatschappij wil ik niet verder meer leven 🙁 .

  Kop op , morgen gaat de zon weer op , en steek je neus maar in de wind….en voel welke kant hij opgaat.

 17. @Crisis [12]:

  …Strijdt -t…

  @Bijstandsvrouw [13]:

  U had helemaal voor uw zelf kunnen zorgen als er helemaal geen verzorgingsstaat zou zijn, die maakt namelijk dat we gedwongen worden ons leven zo in te delen dat we steeds meer moeten afdragen en minder overhouden en we geen kan geboden krijgen zelf te reserveren.

  Al het geld wat u reeds heeft afgedragen in uw leven had u ook NU kunnen gebruiken om een goed en zelfstandig leven te voeren zonder verantwoording te moeten afleggen als een onvolwassen mens. U had kunnen leven als een vorst als er geen nationaal socialistische regeringen waren geweest die ons dwingt mensen te pamperen i.p.v. te leren zelfstandig en soeverein te zijn. U bent aangewezen op bijstand, omdat de overheid -degene die er werken- er zelf een heel vette boterham aan hebben verdiend.

 18. @John [4]: Bestaat al, de kinect module van de xbox. Microsoft was oorspronkelijk van plan om het gebruik van de xbox te koppelen aan het actief zijn van de kinect. Dus in zekere zin verplichten dat dat ding constant actief is.

 19. @Bijstandsvrouw [6]: Beste bijstandsvrouw: hier is alle info over de SVB.
  http://tinyurl.com/dxkxkvb
  Doe vanaf vandaag niks meer op eigen houtje!! Met uw “inkomen” kunt in geval van eventuele door de SVB veroorzaakte problemen(of welke stressveroorzaker dan ook) naar een advocaat van uw keuze, u legt de zaak aan hem/haar uit en als u uw BSN afgeeft wordt alles via de raad v.d. rechtsbijstand geregeld! U betaalt enkel een éénmalige bijdrage op basis van uw inkomen.
  Tip: bewaar de aanslag van het waterschap goed. Daar staat nl op vermeld wat voor soort huishouding u voert.!(kopie maken.!)
  Als u het aanvraagformulier voor uw AOW ontvangt stellen ze tig vragen over uw privéleven, vandaar.

  Meneer Storm [24] reageerde op deze reactie.

 20. Ooit leefden mensen in stamverband, daarna kwam het gezin. Stam-, familie- en gezinsbanden zijn grondig gesloopt door de overheid door subsidies, uitkeringen, het verstrekken van woningen tot het verzorgen van ouderen aan toe. Natuurlijke stamleiders werden neergezet als misdadigers.

  Triest voor al die mensen die vertrouwen hadden in de overheid. Kinderdagverblijven worden onbetaalbaar, ouderen worden uit verzorgingstehuizen gezet en bijstandsvrouwen worden gekort.

  Mijn motto: red jezelf.

Comments are closed.