slaveWe leven toch in een rechtsstaat? We hebben toch een grondwet? De grondwet van een land, en met name de daarin vastgelegde grondrechten van de burgers, zijn inderdaad de basis van de rechtstaat. Hoe zit het in Nederland? Hoeveel rechten geeft de staat daadwerkelijk aan haar burgers? Hiertoe dient men hoofdstuk 1 van de grondwet te lezen. Dan wordt duidelijk in hoeverre de grondwet de burgers beschermt tegenover de staat. Ik behandel vandaag de eerste 5 artikelen. De rest volgt in een wekelijkse serie op de donderdag, Medio december is het laatste artikel in deze reeks.

Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Dit artikel is onrechtvaardig voor de handelingen van burgers omdat het ingaat tegen het recht op vrije associatie. En het wordt genegeerd door de staat door al haar special interest wetgeving.

Allereerst een korte toelichting mbt de vrije associatie. Een burger heeft het recht met eenieder om te gaan met wie hij wenst. Dit betekent ook dat iedere burger mensen mag buiten sluiten. Je zou het recht moeten hebben te zeggen, sorry beste neger, ik houd niet van zwarten, en dat is de reden dat ik je vraag om uit mijn huis, tuin of winkel te vertrekken. Een jood die alleen aan joden wil verkopen zou prima zijn, net als de islamitische winkelier die kledingvoorschriften stelt voor vrouwelijke klanten. Een discotheek eigenaar dient de mogelijkheid te hebben een bepaalde klantenkring op te bouwen, bijvoorbeeld dansende hindoes of wellicht wat minder elegant bewegende blanke boeren. De staat daarentegen dient absoluut af te zien van iedere vorm van bevoordeling. Bevoordelen ze een groep dan benadelen ze de rest. Beide zijn fout omdat de staat boven de partijen hoort te staan. Als men zwemmen voor islamitische vrouwen subsidieert dan is dit zoals ik het zie een vorm van niet te tolereren discriminatie. En zo is iedere vorm van special interest wetgeving, en dus de meerderheid van wetten die immers herverdelingseffecten dan wel bevoordeling van bepaalde doelen beogen, abject. Het eerste artikel van de grondwet is dus al een wassen neus gebleken voor de staat zelf en is een onrechtvaardige inmenging in de rechten van de burger.

Atikel 2De wet regelt wie Nederlander is. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen. Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag. Verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven. Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de gevallen, bij de wet bepaald.

Artikel 2 staat de overheid toe iedere ingezetene uit te leveren, als er maar een verdrag is. Dus stel dat we met een dictatuur een verdrag hebben dan zou een burger volgens de grondwet kunnen worden uitgeleverd aan een land waar geen eerlijke kans is op een proces of waar de doodstraf geldt of waar men martelt. De grondwet zou juist de grondrechten van de burger dienen aan te geven en dit artikel is niet geschreven vanuit de rechten van de burger maar vanuit de rechten van de staat. Als de rechten van de burger hier centraal stonden, wat je zou verwachten in de sectie grondrechten van de grondwet, zou dit anders geformuleerd zijn. Ingezetenen zouden in principe niet mogen worden uitgeleverd tenzij de gerechtelijke macht in het bestemmings land onafhankelijk is, er geen sprake is van de doodstraf. Indien de gevangenissen van westers niveau zijn, indien er geen vermoedens zijn van martelingen, etcetera. Niets van dit alles, de burger wordt hier niet beschermd. De verdere voorschriften waarnaar verwezen wordt horen juist in de grondwet thuis en niet elders.

Daarnaast stelt artikel 2 dat we in principe gevangen zitten in Nederland. We hebben geen grondwettelijk recht het land te verlaten. De clausule “behalve in gevallen bij de wet bepaald” hoort nooit thuis in de grondwet. De grondwet hoort een stel basisrechten te benoemen waar juist geen beperkingen op mogelijk zijn door andere wetten. Als gesteld wordt dat je een grondwettelijk recht hebt op perenijs, behalve in gevallen door de wet bepaald, dan heb je geen enkel grondwettelijk recht op perenijs. Het beschermt de burger niet tegen verdergaande beperkende regelgeving van de overheid. Het doel van grondrechten in de grondwet is juist dat men de burger onvervreemdbare rechten geeft. Door de uitzonderingsclausule “behalve in gevallen bij de wet bepaald” heb je geen enkel grondrechtelijke aanspraak op het recht het land te verlaten. Het is door de uitzonderingsclausule een voorwaardelijke gunst totdat de wetgever anders beschikt in een gewone wet waar slechts een normale meerderheid van stemmen voor nodig is.

Artikel 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.

Dit is de theorie. De praktijk is anders. De politieke elite zorgt ervoor middels beroepingscommissies dat de betere baantjes binnen het netwerk verdeeld worden. De politieke correctheid geeft voor de rest van de functies de voorkeur aan minderheden en vrouwen. Er was een tijd dat autochtone mannen maar weinig kans hadden op een baan bij de overheid.

Net als de voorgaande artikelen is dit een artikel dat geen rechten geeft of door de staat zelf genegeerd wordt. We zijn dus al drie artikelen ver maar hebben als burger eigenlijk nog geen rechten. Sterker nog, artikel 1 perkt onze rechten in!

Artikel 4Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

Tsja, als je claimt een democratie te zijn kan je niet anders dan dit artikel in je grondwet op te nemen. Edoch. Ook hier geldt de clausule: “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”. De grondrechten sectie van de grondwet die onvervreemdbare rechten dient weer te geven holt ook hier zichzelf uit tot een nietszeggend document.

Artikel 5. Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

Weer zo’n wassen neus. Stel je eens voor dat ze dit zouden verbieden. Dat je niet eens een verzoekschrift mag indienen. Er staat in de grondwet helemaal geen verplichting dat de staat ook een antwoord geeft of het verzoekschrift behandeld. Dat staat deels in andere wetten. Maar hoort thuis in de grondwet. Dit artikel in de grondwet geeft geen ander grondwettelijk recht dan dat je een klachtenbrief of verzoekschrift aan de overheid in de brievenbus mag deponeren. Je zou wel in een heel erge dictatuur leven als zelfs dit niet mocht. Dit is waarschijnlijk dan ook de reden dat de wetgever dit artikel niet heeft voorzien van de clausule “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen”. Het gaat immers nergens over.

Wel, zo zal ik doorgaan tot en met artikel 23. Bij het schrijven werd ik soms bijna onpasselijk van walging. Met de behandeling van de eerste 5 artikelen heb ik volgens mij al aannemelijk gemaakt dat een rol WC papier waarschijnlijk meer nut heeft voor de burger dan hoofdstuk 1 van de grondwet. Natuurlijk kan de kritische lezer opmerken dat een grondwet niets meer is dan een stukje papier dat kan worden vervangen door een ander stukje papier. En dat de overheid zich er zelf niet aan hoeft te houden, zie met name de discussies op libertarische fora en Tea Party fora over de grondwet in de Verenigde Staten. Het feit echter dat een volk een grondwet slikt die zo’n beperkte bescherming aan de burger garandeert als de Nederlandse is echter een teken aan de wand. Zelfs bij de grondrechten eigent de staat zich carte blanche toe. De fictie dat we als inwoner in dit land grondrechten hebben wil ik met deze serie artikelen onderuit halen. In de hoop dat er enkele oogjes wat verder open gaan. Het was voor mij in ieder geval een leerzaam proces, ik had niet gedacht dat het zo erg zou zijn.

23 REACTIES

 1. De overheid heeft de grondwet toch zelf geschreven, dan toch aangepast, met zichzelf in de hoofdrol?
  Als je de taart aansnijdt, geef je jezelf toch ook het grootste stuk?

 2. Voor mij geldt geen enkele wet, ik heb er niet om gevraagd en ieder ander heeft geen enkel gezag over mij. Dan blijft slechts de geweldoptie over om mij te dwingen anders te handelen dan ik verkies. Die optie staat haaks op wat men beschaving noemt.

 3. “Hoeveel rechten geeft de staat daadwerkelijk aan haar burgers?”

  Verkeerde graag. De staat geeft mij geen enkel recht; ik ben, net zoals iedereen, met mijn rechten geboren. Het engine dat de staat zou kunnen doen is deze rechten bevestigen in een grondwet. Immers, als de staat ze geeft, kan zij deze ook zo weer terug nemen.

  Ironisch overigens, dat wat ik als mijn rechten beschouw, nergens in Nederlandse grondwet te vinden zijn.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 4. We leven niet in een rechtsstaat maar in een politiestaat.

  De rechtsstaat is een staat of staatsvorm die het recht als het hoogste gezag handhaaft; een staat in dienst van het recht. Dit in tegenstelling tot een politiestaat of machtsstaat, in tegenstelling dus tot een beleids- of bestuursstaat. In deze context is het woord ‘politie’ immers de vertaling van het Franse woord police en het Engelse woord policy. ‘Politie’ staat voor politiek in de zin van beleid en bestuur: een politiek is een beleid, een wijze van besturen. Een politiestaat is dus een staat die het bestuur als hoogste gezag handhaaft; een staat die zijn onderdanen verplicht tot gehoorzaamheid aan zijn beleids- en bestuursvoorschriften.

 5. Ik erken eveneens alleen het non-agressieprincipe. De wet is voor mij niet meer dan een leuke hobby van hotemetoten in Den Haag, die het volk zo volgzaam hebben gekregen dat ze deze wetten slikken. Ik voel me dus aan geen enkele wet gebonden behalve het NAP. Het overtreden van wetten benader ik puur praktisch: als ik ermee weg kan komen en niemand ermee schaad zal ik niet aarzelen het te doen.

  De grondwet staat inderdaad bol van ‘behoudens bij wet bepaalde…’ en vergelijkbare artikelen die van de grondwet niet meer maken dan een waarschuwing op een pakje sigaretten: je kan het volkomen naast je neerleggen…

 6. Het is beter bij het begin te beginnen en hoewel mensen algemeen DENKEN/aannemen dat de grondwet de basis is, klopt dat niet.
  Hierbij moet je dan met name aan 2 dingen denken:
  – mensenrechten
  – internationale verdragen

  Als je gaat beginnen bij de grondwet, ga je gegevens, verbanden, en redeneringen opbouwen die achteraf nergens op blijken te slaan omdat je genegeerd hebt wat de uiteindelijke basis is.
  Ook in dit artikel worden aannames aangevoerd die niet te rijmen zijn met wat er geschreven is over mensenrechten en internationale verdragen.

  Het maakt dus niet uit of bovenstaande gegevens of logica kloppen. Goed of slecht, het is leeg zonder eerst in te gaan op het hoogste gezag [welke overigens in de grondwet genoemd wordt].
  Wil je een reeks artikels schrijven, begin dan bij het begin en werk dan naar de nederlandse grondwet toe. DAT zou heel veel voor heel veel mensen verduidelijken. Onder andere dat je beter niet van “grondwet” kunt spreken uberhaupt, maar dat je beter consequent het woord “constitutie” kunt gebruiken.
  Begin voor de grap ’s hier te lezen: https://www.facebook.com/groups/453638154749989/permalink/476572902456514/

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 7. De grondwet heeft niet de burger, maar de overheid als geadresseerde. Het is niet de overheid, maar de wetgever die bepaalt hoe een wet eruit ziet en daarmee de overheid al dan niet speelruimte geeft. De wetgever dat is de burger die wordt vertegenwoordigt door het parlement. De grondwet laat zich lastig wijzigen. Daar is een gekwalificeerde meerderheid voor nodig. Stukje bevat veel flauwekul.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Bertus [10]:De grondwet heeft niet de burger, maar de overheid als geadresseerde Antwoord: Dit gaat over de grondrechten die de burgers hebben dus is hier de burger degene voor wie dit belangrijk is.

  Het is niet de overheid, maar de wetgever die bepaalt hoe een wet eruit ziet en daarmee de overheid al dan niet speelruimte geeft Antwoord: voor zover de overheid zich aan de wet houdt. Daarnaast, voor een definitie van overheid en of deze inclusief of exclusief de wetgever is, gelieve deze link te volgen:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid

  De wetgever dat is de burger die wordt vertegenwoordigt door het parlement. De grondwet laat zich lastig wijzigen. Daar is een gekwalificeerde meerderheid voor nodig. Antwoord: Dat stel ik ook bij art 2: Het is door de uitzonderingsclausule een voorwaardelijke gunst totdat de wetgever anders beschikt in een gewone wet waar slechts een normale meerderheid van stemmen voor nodig is. Hiermee geef ik aan dat voor een grondwetswijziging meer nodig is zonder in de details te treden

  svp iets beter lezen, uw reactie vergt helaas enige nuancering

  Bertus [13] reageerde op deze reactie.

 9. We hebben geen grondwet, want de betreffende wet voldoet niet aan de definitie ervan.

 10. @Ratio [11]: Je snapt er niets van. De grondwet richt zich tot de overheid. Voor de aanname van een wet is toch nog altijd een meerderheid nodig. En het parlement. Na de Franse Revolutie is met name de Grondwet in het leven geroepen ter bescherming van de instituties met macht bekleed. Ook strafrecht en strafprocesrecht richten zich tot de instanties met macht. De advocaat ziet er op toe dat de machthebbers zich houden aan die wetten.. Maar ja, uw keuze is al gemaakt. Weg met de overheid.

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.
  Igor [18] reageerde op deze reactie.

 11. Sorry, moet zijn ter bescherming tegen en niet ter bescherming van. Gaat om bescherming van de burger tegen… Zoek het maar op. Als dat niet teveel moeite is.

 12. Er zijn maar heel weinig wetten die de burger als geadresseerde hebben. Ik houd er nu mee op.

 13. Beste @Bertus [13]: Helaas vergt ook deze reactie van u de nodige nuancering, u stelt: De advocaat ziet er op toe dat de machthebbers zich houden aan die wetten. Antwoord. De rol van en een advocaat, een raadsman, is de verdachte vertegenwoordigen en bijstaan met juridisch advies. U bedoelt hier wellicht de rechter? Ook dan moet ik u teleurstellen, de rechter toetst geen wetten aan de grondwet. En de Pikmeer arresten en het arrest vliegeld volkel hebben het strafbaar stellen van de overheid voor zover ze haar overheidstaken uitvoert, onmogelijk gemaakt. De fictie is dat al het overheidshandelen in het algemeen belang is en er dus geen sprake kan zijn van strafbaar handelen….

  De grondwet, constitutie regelt de organisatie van het bestuur van een land incl de rol van de rechterlijke macht en geeft ook meestal grondrechten mee aan de burger. Ik begrijp niet wat daar onduidelijk aan is.

  Ik hoop dat u van deze artikelserie het een en ander kan opsteken

 14. Goed artikel, de grondwet behoort de burger te beschermen tegen de overheid en dat is helaas in nederland niet het geval.

 15. @Bertus [13]:
  Als er iemand het hier niet snapt bij jij het wel, natuurlijk kom je hier op vrijspreker hardcore libertariers tegen die alleen maar preken en niet luisteren, maar de schrijver van dit artikel> ratio behoort zeer zeker niet tot die groep, zelfs de meest domme reacties krijgen vaak een uitgebreide en respectvolle reactie.

  ik stel voor lees artikels van ratio 2x keer alvorens te reageren, het zijn meestal niet de makkelijkste onderwerpen en voor je het weet zit je met een reactie die nergens op slaat, vroeger kon je ze aanpassen maar dat gaat helaas niet meer.

 16. @Ratio [9]: De basis van internationale relaties IS de natuurrecht zoals die verwoord is in The Law of Nations van Vattel. Overigens, wat ik stelde heeft niet te maken met wat goede uitgangspunten ZOUDEN MOETEN zijn, doch slechts met wat de uitgangspunten in werkelijkheid ZIJN.

  Het afgelopen half jaar heb ik soevereiniteit onderzocht. Daaruit blijkt dat constituties [‘grondwetten’] vooral te maken hebben met internationale relaties. Daarom verwijzen praktisch alle constituties naar internationale verdragen en stellen ze deze als ultieme wetten [dus boven de constitutie; m.a.w. fundamenteler dan de grondwet]. Constituties zijn in eerste instantie een CONTRACT met andere soevereine entiteiten.

  In het Nederlands gebruiken we meestal het woord “grondwet” wat DE INDRUK WEKT van fundamentele wetgeving. Dat zet de mens op de verkeerde been. Inderdaad hebben constituties over ’t algemeen te maken met overheid en niet met burger. ECHTER, door statuten en codes die “wetten” genoemd worden [!], wordt wederom de mens op het verkeerde been gezet. Codes en statuten zijn geen weten, noch zijn magistraten of tribunalen “rechters”, hoewel ze wel zo GENOEMD worden.

  En zo blijven we met z’n allen in het donker tasten.
  Als politicus [als je ’t over een “libertarische PARTIJ” hebt, is de politiek je uitgangspunt], dien je politieke macht en dus politieke hierarchien te snappen. Dan pas zie je wat de werkelijkheid is, dan pas zie je waar zaken fout gaan, en dan pas kun je daarom met oplossingen komen die ergens op slaan. Goede bedoelingen, positieve gedachten, en ‘hopen op het beste’ zijn voor kinderen. Om politiek volwassen te worden, zal je de basis van de (internationale) politiek ook moeten onderzoeken.

  De nederlandse grondwet is aan de ene kant een lachertje omdat het geen basis vormt voor mensenrechten, burgerrechten,, noch voor wetten, statuten of codes. Aan de andere kant zijn constituties over ’t algemeen niet eens BEDOELD als zodanig (dus is het geen mislukking als het doel niet bereikt is dat toch al nooit beoogd was).

  De “GRONDwet” is niet bedoeld als fundament. Zo staat het niet geschreven, zo is ’t nooit bedoeld, en zo werkt ’t niet. De voornaamste functie van de grondwet is om de Nederlander op de verkeerde been te zetten. Willem I zou ’t ook beweerd hebben, dat het slechts bedoeld is om het volk zoet te houden.

  Dat er van een “grondwet” SPRAKE IS, doet vermoeden dat er uberhaupt een wettelijk fundament BESTAAT. Da’s echter een foute aanname.
  Vergelijkbaar hiermee, dat er over “mensenrechten” GESPROKEN WORDT, doet vermoeden dat die zaken uberhaupt geregeld zijn. Net zoals met de grondwet, echter, ga maar lezen; dan zie je snel genoeg dat er NIETS geregeld is zoals elk weldenkend en redelijke mens zou aannemen.

  Contracten stel je PRECIES op. Contracten drijven niet op GOEDE BEDOELINGEN. Het is dwaas om bepaalde bedoelingen te lezen in zaken als grondwet of mensenrechten. Je weet waar je aan toe bent als je LEEST wat er op papier gesteld is. DAAR heeft iedereen dan mee te maken. Niet meer en niet minder.
  En wat je dan leest, da’s een harde waarheid. Dan kom je erachter dat dit land, zoals andere landen, gebouwd is op misleiding, anarchie, illusies, leugens, valse beloften, en andere tactieken die slechts tot doel hebben om het volk monddood en stil te houden en een kleine elite’s macht op papier te stellen.

  In het systeem van Nederland valt daarom niets te bereiken. Het is van top tot teen fout. Als je iets wilt wat slim, rechtvaardig, en suksesvol is, zal je zelf met iets op de proppen moeten komen. Sleutelen aan een lelijk bouwval is waanzin. Bouw iets fatsoenlijks dat niets met het bouwval te maken heeft. Regel een nieuwe Staat.

 17. @Robert; van de familie Boerman [20]: Precies, Robert! Lezen, lezen, lezen. Met aannames kom je nergens.

  De grootste aanname is deze: “Het komt wel goed.”
  Wat is er in het bestaande systeem al niet kapotgemaakt?
  We mogen niets, moeten van alles, en betalen ons blind daarvoor!
  Wat moet je elke maand afdragen aan Vadertje Staat? 75% van je geld? En daarvoor krijg je een totalitaire Staat!
  Ik wil best 75% van mijn geld uitgeven aan vrijheid, schone lucht, goede wegen, goed eten, enz. Echter, van dat alles is geen sprake. Ik word standaard door die Staat als slaaf en crimineel behandeld en zelfs volgens de ‘mensenrechten’ die de Staat onderschrijft [zie European Convention for Human Rights], kan ik direkt neergeknald worden als ik het waag om mij te verzetten tegen die Staat (waar ik me blauw aan betaald heb).

  Wie leest, geeft ’t op. Ga je met dieven, terroristen, en afpersers onderhandelen?!
  Er moet een nieuwe Staat komen, een die gebaseerd is op rechten voor mensen die inhoud hebben. De ‘grondwet’ en de ‘mensenrechten’ zijn een lachtertje. Aan de andere kant, als je op je kont blijft zitten en niet eens wilt praten over iets eerlijks en menselijks, verdien je ook niet beter, lijkt me.

 18. Het onderwerp,wetten in Nederland,behoeft dringend herziening.Niet alleen de Grondwet,maar ook de overige wetgeving.Het rammeld aan alle kanten.Herschrijven van alle verouderde wetgeving is dan ook absoluut noodzakelijk. Het commentaar van Socrates op 2/11/13 om 15.09,onderschrijf ik volkomen,vooraL de laatste vier regels, zo is het en niet anders.Er zal een deskundig team,zonder politieke binding,moeten komen die deze klus moet gaan klaren.DUS POLITIEKE POPPETJES uitsluiten van dit herschrijven van de totale Nederlandse wetgeving.

  Socrates [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Ad van Kụik [22]: We hebben alleen macht noch recht om de NEDERLANDSE wetgeving te herschrijven. Wat we WEL kunnen doen is een wetgeving schrijven op basis van de politieke ervaring en realiteit van de afgelopen eeuwen en een NIEUWE STAAT VOOR NEDERLANDERS in het leven roepen.

  Internationale verdragen [lees: de hoogste nationale en internationale wetten!] geven ons het recht om voor verbanning te kiezen en onze eigen samenleving op te stellen.
  Dit is een van de basis principes van Libertarisme: concurerende overheden. Nota bene: JE HEBT GEEN EIGEN STUK GROND HIERVOOR NODIG!

  Zie mijn eerste aanzet hiertoe: https://www.facebook.com/groups/453638154749989/
  Er kunnen ook MEERDERE ‘landen’ in het leven geroepen worden! Waarom zou het grondgebied van Nederlands/Vlaamssprekenden niet net zoveel landen omvatten als dat er, bijvoorbeeld, kerken zijn?
  Vroeger was er ook maar 1 kerk in Europa, tot 1555. Tot die tijd werd het onmogelijk geacht dat men vrij zou zijn om de eigen religie te kiezen. Nu nog, acht men het onmogelijk om te KIEZEN volgens welke wetten men leeft.

  Let op: ik heb ’t niet over anarchie. Sterker nog, wat we NU hebben zou anarchistisch genoemd moeten worden!!!
  Om je eigen Staat op te richten heb je nodig:
  – constitutie opstellen
  – rechtsysteem opstellen
  – internationale verdragen medeondertekenen
  Dat laatste doe je vooral via de VN. Je maakt afspraken met de internationale gemeenschap over handel, reizen, diplomaten, enz. enz. enz. Zo’n 40 verdragen in totaal.

  Werk aan de winkel maar het alternatief is dat de terroristische monarchie eeuwig voort blijft bestaan zonder concurrentie.

Comments are closed.