slaveIn een eerdere publicatie heb ik al aannemelijk gemaakt dat de grondwet burger eigenlijk maar bar weinig zekerheid verschaft. De grondrechten toegekend aan de burger staan in artikel 1 tot en met 23. Artikelen 1 tot en met 5 zijn al behandeld in het eerdere artikel.

Artikel 6: lid 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. lid 2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Onze verantwoordelijkheid is dus in de wet vastgelegd. Die stelt wat we mogen en niet mogen. De uitoefening van een geloof waarbij mensen of dieren worden geofferd zal dus verboden kunnen worden. In ieder geval voor de betroffen rituelen. Klinkt logisch. Echter als de wetgever in een andere wet dan de grondwet wierook verbiedt dan zouden religieuze ceremonies met wierook verboden worden. Als de wetgever onderdompeling van babies strafbaar stelt dan is de doop verboden. Als de wetgever besnijdenis verbiedt dan zijn besnijdenis rituelen verboden. Kortom, essentiele onderdelen voor het uitoefenen van een godsdienst kunnen door lagere wetten dan de grondwet verboden worden waardoor de vrijheid van godsdienst een wassen neus is geworden. Als men de vrijheid van godsdienst grondwettelijk wenst te beschermen kan dat maar dan dient men een andere formulering te kiezen. Bijvoorbeeld een formulering dat indien de uitoefening van godsdienstige rituelen ingaat tegen andere door de grondwet beschermde grondrechten deze grondrechten prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.

Artikel 7. Lid 1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Lid 2.De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending. Lid 3.Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. Lid 4De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

De persvrijheid wordt in dit artikel effectief aan banden gelegd omdat in lagere wetten uitzonderingen gesteld kunnen worden. Zoals godslastering of het kwetsen of het beledigen van personen. Dan wel het kwetsen van de koning dan wel vreemde machthebbers. Dit gaat best ver. Indien je de koning opzettelijk beledigt mag je voor 5 jaar de gevangenis in (art 111 WvS). Zie artikel. Ondanks dat de vrijheid van meningsuiting in dit artikel van de grondwet is vastgelegd zijn door het OM tussen 2000 en 2012 19 zaken van majesteitsschennis ingeschreven en heeft iets minder dan de helft tot een veroordeling geleid. Cartoonisten zijn vastgezet en tal van mensen zijn vervolgd omdat anderen zich beledigd voelden. Mein Kampf mag niet verkocht worden. Oproepen tot bankrun zou volgens de overheid strafbaar horen te zijn.

Artikel 8Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. Dit artikel bevestigd het recht van de staat om verenigingen te verbieden. De enige manier om een dictatuur omver te werpen is de openbare orde te verstoren, op deze manier wordt effectief de dictatuur grondwettelijk beschermd.

Wederom zijn drie artikelen beoordeeld en wederom verschaffen deze de burger niet echt veel rechten. Ieder recht kan door nadere wetgeving worden uitgehold of op grond van vaagheden als openbare orde worden ingetrokken. De grondwet heeft tot en met artikel 8 eigenlijk de burger nog nergens een echt recht verschaft anders dan in het nietszeggende artikel 5 (je mag bij de staat een klacht indienen….)

Artikel 9.Lid 1.Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Lid 2.De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

We mogen betogen zolang de staat er maar niet teveel last van heeft….. Ook hier geen enkele bescherming. Dit artikel beschermt de burger niet maar legt wel effectief vast dat de overheid het recht heeft in te grijpen in het demonstratie recht van de burger en hier voorwaarden aan te verbinden.

10 REACTIES

 1. In de rechtbanken wordt elke dag majesteitschennis gepleegd, in naam van de koning worden misdadige vonnissen uitgesproken die verantwoordelijk zijn voor minimaal 400 zelfmoorden p/j.

 2. Ik zelf heb mij al enige tijd verdiept in onze ‘Grondwet’, en ben tot de zelfde conclusie gekomen als hier wordt geportretteerd, wij hebben helemaal geen grondwettelijke rechten.

  Ik wacht met smart het deel af waar art. 94 aan bod zal komen, een van de weinige dan wel niet het enige artikel waar daadwerkelijk concrete rechten uit voortvloeien, ongeacht dat de meeste instanties hier geen boodschap aan hebben.

 3. Art 21 van de “veeg er mijn reet mee af ” wet van het iets dat een rare puist is op de kont van Moffrica :

  In geen geval ( er is geen rede of regel om hier vanaf te wijken !!!!) , mag de zetel van de regering buiten het rijk worden verplaatst. ( punt ).

  Het rijk is : de provincie-en , Indonesie , bovenwindse eilanden , Suriname en verder niets.

  18 mei 1940…..

  Ik zwijg hier verder over …ik zeg hier verder niets meer over , trek uwer eigen conlusies.

  Toeternietoe [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Raymond [3]:
  Dat artikel was toen der tijd inderdaad van kracht, maar die regel hebben ze heel slinks laten verdwijnen sindsdien… Tegenwoordig staat daar onzin over ‘bewoonbaarheid en milieu bla-bla’, en is er geen enkele referentie meer naar ‘de zetel van regering’ o.i.d.

 5. Grondwet is bedrog.

  NAP is een simpele leefregel. Het zou de basis moeten zijn van de samenleving. Het stelen van andermans bezit is fout want immoreel.

  Wat is de grondwet dan? Een onnodige bevestiging van de rechten die wij zonder die grondwet al hebben? Of een stiekeme beperking van die rechten?

 6. Ik kan dan mogelijk wel een negatief beeld van de maatschappij hebben (overheid) zoals ze tegen mij zeggen.

  Maar, bewijs maar eens dat het op vrijwillige basis is, dat dingen niet door middel van (dreiging met) geweld van ons worden ge-eist.

  Zwart-wit gezien: “no service or product shall be provided under threat of the barrel of gun”.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Tammo [8]: @Tammo [9]: Vrijheden brengen door de overheid is net zo onmogelijk als met zwarte verf een wit schilderij te maken. Vrijheid of grondrechten door dwang is een contradictie.

  Wat men stelt is dat de wet gepubliceerd is in de staatscourant na aangenomen te zijn in de eerste en tweede kamer met een gekwalificeerde meerderheid. Wij van WC eend stellen verplicht voor WC eend.

  Echter wordt iedere wet door de koning ondertekend zich beroepend op goddelijke overdracht van bevoegdheden (wij, willem alexander, koning bij gratie gods…..)

  Gelul natuurlijk want je kan alleen dat weggeven waar je eigenaar van bent. Men is geen eigenaar van mijn lichaam en rechten en kan dus niet mijn vrijheden beperken zoals in de grondwet gebeurt. Als ik een recht niet heb kan ik het ook niet weggeven.

Comments are closed.