slaveIn eerdere publicaties heb ik al aannemelijk gemaakt dat de grondwet burger eigenlijk maar bar weinig zekerheid verschaft. De grondrechten toegekend aan de burger staan in artikel 1 tot en met 23. Artikelen 1 tot en met 9 zijn al behandeld in de twee eerdere artikelen.

Artkel 10. Lid 1.Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Lid 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Lid 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.

Dit is het artikel dat onze privacy uitholt. De wetgever geeft duidelijk aan dat er uitzonderingen mogen worden gemaakt zonder deze in de grondwet limitatief op te sommen. Daarmee degradeert de wetgever de grondwet tot een wassen neus voor zover het gaat om het beschermen van de burger. De overheid geeft zichzelf in dit artikel letterlijk een vrijbrief om door wetgeving dit “recht op privacy” uit te hollen. Er is geen grens getrokken hoever de overheid de privacy mag inperken. Derhalve is dit een totaal nutteloos artikel, een aluminium hoedje biedt de burger nog meer bescherming dan dit artikel. Financiele privacy is al helemaal uit den boze, dit wordt met man en macht bestreden waarbij overheden het kopen van gestolen buitenlandse bankgegevens niet schuwen. Vingerafdrukken in paspoorten, electronische patient gegevens, het electronische kinddossier, de ANPR camera’s, de koppeling van gegevensbestanden door de overheid, zelfs controles op watergebruik zijn toegestaan. Er is geen privacy, de grootste vijand van de privacy is de overheid en die kan ermee wegkomen doordat dit in de “grondrechtensectie van de grondwet” is vastgelegd. Deze grondrechten sectie van de  burger is niets anders dan een mandatering van de uitholling van burgerlijke rechten. Geen enkel artikel anders dan artikel 5 heeft de burger ook maar enig absoluut recht gegeven, alle rechten zijn voorwaardelijk zolang de staat het maar goeddunkt en kunnen naar believen door lagere wetgeving worden beperkt.

Artikel voor artikel wordt duidelijk dat de grondrechten sectie de burger alleen maar kwaad doet en de staat het recht geeft elementaire rechten met de voeten te treden en in te perken. Ik wordt hier echt doodziek van en ben na het schrijven van deze artikel reeks tot hier heel hard toe aan een halve liter whisky of een flink stuk uitwaaien op de fiets. Afijn, even uitstellen maar want wellicht geeft artikel 11 hoop:

Artikel 11. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. NEE, NEE, DRIEWERF NEE! Staat er letterlijk in onze grondwet dat de wetgever het recht heeft niet nader te bepalen beperkingen op de onaantastbaarheid van ons lichaam door te voeren? Ja dat staat er echt zwart op wit! Ik kan me voorstellen dat de wetgever in sommige gevallen bijvoorbeeld DNA materiaal wil afnemen of na een ongeval een bloedproef wenst af te nemen. De burger wordt slechts beschermd door de grondwet als deze uitzonderingen limitatief worden opgesomd. (dit kan een korte lijst zijn, bloedproef, ademtest, fouilleren verdachte, evt visiteren).  Dat is hier niet het geval, die keuze is niet gemaakt. Doordat die keuze niet is gemaakt geeft de overheid de burger hier geen grondrecht mee, neen, de staat geeft zichzelf een vrijbrief het principe van de onaantastbaarheid van het lichaam naar eigen goeddunken door wetgeving in te perken…

Artikel 12. Lid 1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen. Lid 2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen. Lid 3. Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

Als de lichamelijke integriteit zo gemakkelijk door wetgeving kan worden ingeperkt dan is het geen verrassing dat de eigen woning geen bescherming biedt. Dit artikel regelt slechts een aantal formaliteiten waaraan dient te worden voldaan en geeft aan dat soms deze formaliteiten om iemands eigen woning binnen te treden overbodig zijn.

Wederom een drietal nutteloze artikelen vanuit de rechtsbescherming van de burger gezien. De staat daarentegen heeft in de grondrechten sectie van de burger wederom alle rechten voorbehouden en voorwaardelijk gemaakt dan wel zo geformuleerd dat deze “rechten” eenvoudig met normale wetten met een gewone meerderheid der stemmen naar believe door de staat kunnen worden ingeperkt. ZIEK!

12 REACTIES

 1. Ik wist wel dat we geen goede grondwet hebben maar ik blijf mij erover verbazen dat ie zo waardeloos is…

 2. Dit is nog niks, we zijn pas bij art. 12! Het wordt nog veel erger later in deze serie…

 3. Mooi stukje Ratio. Ik ben het met Igor eens, de grondwet is verrassend waardeloos. Het is niet meer dan een waarschuwing op een pakje sigaretten: je kan het volledig naast je neerleggen als wetgever.

  Ik ga deze even sharen op FB, hoop dat het weer wat pittige reacties losmaakt.

 4. Het wordt pas echt leuk vanaf artikel 19, dan gaat de overheid met allerlei ‘ positieve ‘ rechten strooien. En die ‘rechten’ kan ze alleen uitdelen als ze zichzelf meer macht toekent en nog grover inbreuk maakt op de (eigendoms)rechten van haar onderdanen.

 5. Een rechtstaat kent meerdere peilers dan de grondwet alleen. De hindernis die de overheid moet nemen is die van het parlement. Want dat is de wetgever. En wetten laten zich niet zo eenvoudig realiseren. Ook heden ten dage dreigen wetten te stranden in de eerste kamer. Ook moet de Raad van State wetten beoordelen. En als een wet een keer tegen je gebruikt wordt, is er nog altijd de rechter. Door op een bepaalde partij te stemmen, kun je het wetgevingsproces beïnvloeden of onmogelijk maken.

 6. Denkt u nu echt dat dit iets is van de laatste tijd ?????

  Waarlijk vrinden , open uwer ogen…..de waarheid is : dat u allen per achtiende mei negentiehonderd en veertig ( 18-05-1940 ) , niet meer onder de “grondwet” resorteerd , welke tot zeventien mei negentienhonderd en veertig ( 17-05-1940 ) van kracht was.

  Leest u maar eens de verordeningen op ?

  Verordeningenblad voor bezet Nederland 1940 I (05-06-1940)
  Decreet Hitler over regeringsbevoegdheden in Nederland (18-05-1940)
  (Duitsch Rijkswetblad, deel 1, blz. 778.)

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 7. Beste Ratio.

  Ik adviseer u zich eerst een grondig in te lezen over dit onderwerp , en uit uwer reactie maak ik op dat u dit heeft nagelaten.

  In een directe confrontatie overleeft u nog geen 10 seconden , u leeft net zoals 99% van de populatie in volstrekte duisternis.

  En a.u.b. raadpleeg Wiki niet.

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.

 8. beste Raymond [7]: Komt u svp met een toelichting en argumenten. En niet met persoonlijkheden. U behoort kennelijk tot die ene procent bij wie het lampje brandt, help ons die in het duistere leven dan. Laat het bij ons schemeren of laat bij ons het lampje aan gaan.

  Het is inderdaad zo dat de burger soeverein is, en de huidige overheid niet legaal is, omdat ze onrechtmatig zich bevoegdheden toe eigent. Daar hebben we geen duitse verordeningen voor nodig. Kunt u toelichten waarom we duitse verordeningen nodig hebben?

  Grondrechten zijn een stuk tekst waarin de agressieve staat zich beperkingen oplegt. Als zodanig hebben ze enige waarde maar niet veel, als u dat betoogt ga ik met u mee. Maar ik zie niet in wat de duitsers hier verder mee te maken hebben.

  Kunt u dit met argumenten toelichten? Niet alleen voor mij maar ook voor eventuele lezers die hierin interesse hebben? Bij voorbaat dank.

  Raymond [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [8]:

  Beste Ratio , excusses voor mijn kwetsende opmerking , was niet zo bedoeld , maar ik heb niet erg veel zin om hier enorme hoeveelheden tekst tegen aan te kwakken.

  Simpel : u leeft onder een door de vrijmetselarij geregeerde dictatuur , en onder hun ( doorlopende ) propaganda , en de gerechtigheid komt uit de loop van een geweer ( Mao ).

  De verordening is een 100% legaal document , en is nog steeds van kracht……er niets NIETIG verklaard , in waarheid leeft u nog steeds onder de bepalingen van dit document.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 10. Beste Raymond [9]: dank voor je toelichting. Ik heb me niet echt verdiept in de vrijmetselarij. Ik heb wel eens discussies daarover gevoerd maar dat verliep onbevredigend. De conclusie van de discussiepartner was namelijk dat ik een vrijmetselaar was en dat deze site in handen van de vrijmetselaars was. Op dergelijke personen moet je een stroming niet beoordelen. Maar dit soort discussies zorgde ervoor dat vrijmetselarij voor mij als minder serieuze bedreiging werd beoordeeld.

  Wellicht dat ik me ooit meer ga inlezen en er een artikel over vrijmetselarij probeer te schrijven, deze site is voor vrijheid en gaat in tegen de diverse bedreigingen voor de vrijheid.

 11. Onze Grondwet is niet meer waard dan het stuk papier waarop het gedrukt staat. Iedereen die zich voor de rechter beroept op zijn ‘grondrechten’ maakt geen schijn van kans! Tenzij het om ‘Europese’ rechten gaat, in dat geval zijn er nog wel eens rechters, niet allemaal, die zich hier nader over willen beraden. ook hier loopt Nederland ‘voorop’, want er is geen land ter wereld waar de grondwet zo weinig voorstelt dan hier! Dat hele gedoe rond ‘Art.1’ is dan ook een lachertje, maar ja, zo lang ‘niet-links’ dit allemaal over z’n kant laat gaan, blijft deze ‘dictatuur’ bestaan!

Comments are closed.