kat met kroon en scepterIn de ogen van de burgers van de Europese Unie zijn katten en honden gezelschapsdieren en wordt het daarom niet aanvaard dat hun pels wordt gebruikt voor bont of producten die dergelijk bont bevatten. Aldus begint VERORDENING (EG) Nr. 1523/2007 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

Het ene dier is het andere dier niet. In dit en een volgend artikel behandel ik wetgeving over een non probleem. Het beschermen van de tegenstrijdige gevoelens van consumenten die graag de vachten van dode dieren om hun schouders en lijf draperen. Zolang het maar geen katten of honden vachten zijn. We zien dat de EU in staat is wetgeving voor dit non problemen op te zetten en een handhavings circus op te tuigen. In een volgende artikel beschouw ik de evaluatie van dit beleid.

Diverse landen beschikten reeds over een katten en hondenbont beleid. Dit werd door de EU als probleem gezien:

De verschillen tussen de nationale maatregelen inzake katten- en hondenbont vormen belemmeringen voor de bonthandel in het algemeen. Deze maatregelen verhinderen de goede werking van de interne markt, aangezien uiteenlopende wettelijke voorschriften de bontproductie in het algemeen belemmeren en het vrije verkeer in de Gemeenschap van op legale wijze naar de Gemeenschap ingevoerd en vervaardigd bont moeilijker maken. De uiteenlopende wettelijke voorschriften in de diverse lidstaten leiden tot een extra belasting en extra kosten voor bonthandelaren.

In plaats van de handelsbelemmerende wetgeving van de eigenlijk niet bestaande europese productie van honden en kattenbont op te heffen gaat de EU over tot wetgeving.

In de Gemeenschap bestaat geen traditie van het houden van katten en honden voor productiedoeleinden, hoewel gevallen van vervaardiging van katten- en hondenbont zijn vastgesteld. In feite blijkt het merendeel van de producten van katten- en hondenbont in de Gemeenschap uit derde landen afkomstig te zijn. Om het verbod op intracommunautaire handel doeltreffender te maken dient tegelijkertijd een verbod op de invoer van deze producten in de Gemeenschap te worden uitgevaardigd. Een dergelijk invoerverbod zou eveneens tegemoetkomen aan de door de consumenten tot uitdrukking gebrachte bezwaren tegen de mogelijke invoer in de Gemeenschap van katten- en hondenbont, in het bijzonder omdat er aanwijzingen bestaan dat die dieren op onmenselijke wijze worden gehouden en geslacht.

Zo komt men tot verordening 1523/2007 waar Artikel 3 het verbod regelt:
Verbod Het op de markt brengen, de invoer naar en de uitvoer uit de Gemeenschap van katten- en hondenbont en van producten die dergelijk bont bevatten, is verboden.

katje

Ieder verbod vraagt om controle mogelijkheden:

De maatregelen om het gebruik van katten en honden voor de bontproductie te verbieden dienen in de gehele Gemeenschap op uniforme wijze te worden gehandhaafd. De momenteel gebruikte technieken om katten- en hondenbont op te sporen, zoals microscopie, DNA-tests en de MALDI-TOF-massaspectrometrie, variëren echter van lidstaat tot lidstaat. De informatie betreffende dergelijke technieken moet aan de Commissie ter beschikking worden gesteld, zodat de handhavingsinstanties van de innovaties op dit gebied op de hoogte worden gehouden en de mogelijkheid kan worden beoordeeld of een uniforme techniek moet worden voorgeschreven.
Dit is een stuk regelgeving uit 2007, juni 2013 is een evaluatie verschenen. In een volgend artikel leest u wat deze regelgeving heeft losgemaakt

*****************************************************************

NB: Merk op dat een etiketteringsvoorschrift wellicht voldoende was. Een minder ingrijpende maatregel dan een verbod. Een maatregel die echter is afgewezen:

Een etiketteringsvoorschrift zou niet geschikt zijn om hetzelfde resultaat te bereiken, aangezien dit een onevenredige belasting voor de kledingindustrie, met inbegrip van handelaren die zijn gespecialiseerd in kunstbont, zou zijn en het ook onevenredig duur zou zijn in gevallen waarin bont slechts een zeer gering deel van het product uitmaakt.

U mag een keer raden, is er 6 jaar later een etiketteringsvoorschrift in deze in behandeling of niet? Volgende week weet u het.

2 REACTIES

  1. Al die uren regelen, discussiëren, vergaderen en controleren van onze ambtenaren en politici zijn toch ons belastinggeld meer dan waard. Verbeeld je dat er straks iemand zou rondlopen met de huid van onze mollie om de nek!!

Comments are closed.