de eerste diefstalWaar staat de libertarische beweging voor? Wat heeft deze gemeen met bijvoorbeeld christenen? Iedereen heeft in meer of mindere mate last van vooroordelen. Wat is de nuchtere werkelijkheid? Dit artikel verkent een aantal wetenswaardige feiten.

Het woord libertarisme is een verhullende term voor anarchisme. Het woord ‘anarchie’ betekent ‘zonder heerser’. Libertariërs en anarchisten wensen een situatie zonder mensen die over hen heersen. Dit komt tot uiting in de volgende drie principes:

1] Vrijwilligheid:
Iedere interactie tussen mensen zou vrijwillig moeten zijn, vrij van fraude, dwang en geweld.

2] Non-agressie:
Het is verkeerd om geweld te initiëren tegen een ander, maar geweld is gerechtvaardigd ter verdediging tegen (kwaadaardig) geweld door anderen.

3] Eigendomsrecht:
Ieder mens heeft zelfbeschikkingsrecht en is daardoor eigenaar van de resultaten van zijn inspanningen.

Hieruit volgt dat veel libertariërs zondigen tegen hun eigen principes. Immers, men gaat uit van vrijwilligheid en wijst dwang af. Toch wordt de libertarische beweging in Nederland gedomineerd door mensen die bij anderen het recht zouden willen inperken om te geloven wat zij wensen. Atheïsten schofferen regelmatig groepen zoals christenen en moslims, vanwege het enkele feit dat men niet gelooft in het bovennatuurlijke. Deze houding werkt afstotend. Het is niet consequent of geloofwaardig om iets te propageren en het vervolgens niet te praktiseren. Vooringenomenheid en grof verbaal geweld verhindert een open dialoog.

Anderzijds zijn christenen zich niet bewust van de feitelijke aard van hun wortels. Er zijn veel misverstanden in omloop. Wanneer atheïstische libertariërs zich fatsoenlijk en respectvol zouden weten te gedragen, dan nòg zitten christenen met het probleem dat zij door geestelijken op een verkeerd been zijn gezet. Dat dit gebeurd is vind ik een kwalijke zaak. Dat dit in stand gehouden wordt doordat men zelf niet nadenkt, is echter kwalijker. Terwijl de mond vol is met woorden van liefde voor God, blijkt dit niet uit het handelen van de hedendaagse christen.

Het libertarisme kent een aantal basispricipes die verrassend veel overeenkomen met de feitelijke wortels van Abrahamitische religies. Om zinnige gesprekken mogelijk te maken is het raadzaam deze wortels te verkennen, zodat de overeenkomsten duidelijker in beeld komen. De nu volgende verkenning bevat een aantal principes waarover legio misverstanden bestaan.

Schepping

Adam en Eva kregen de opdracht om voor de aarde te zorgen en over de dieren te heersen [1]. Ze werden geschapen zonder een menselijke heerser boven zich. Ze waren, uitgedrukt in correct hedendaags taalgebruik, anarchisten. Ze functioneerden autonoom en soeverein, met volledig zelfbeschikkingsrecht. Deze positie drukt ook menselijke waardigheid uit, die een mens ontnomen wordt zodra een ander mens hem vrijheid ontneemt. De drie genoemde principes van het libertarisme functioneerden voor Adam en Eva op een praktische manier. Ze waren voor hen volkomen logisch en vanzelfsprekend.

Voor Adam en Eva was het vanzelfsprekend dat het eigendomsrecht over de aarde en alles wat daarop is bij de Schepper ligt. Ze hadden volop mogelijkheden om van de vruchten van hun eigen werk te genieten. Ze waren niet onderworpen aan wetten, maar kregen welgeteld één waarschuwing, om met hun vingers van een specifiek eigendom van een ander (de Schepper) af te blijven. Dat zou diefstal en disrespect van eigendomsrecht betekenen. De gestelde grens was duidelijk, en de hebzucht die vervolgens getoond werd vormde het prille begin van veel verdorvenheid.

Politieke heersers

Het Exodus verhaal begint met een volk wat krachtig en talrijk is. Een Egyptische farao besluit een depopulatieplan in werking te stellen, door eerstgeborenen te laten vermoorden. Ook maakt hij het volk tot slaven, wat uitsluitend mogelijk was omdat deze mensen veronderstelden dat ze anderen moesten gehoorzamen. Ze werden onderworpen aan een hardvochtig, hiërarchisch en piramidaal systeem van bestuur. Met Mozes als gids en spreekbuis van God onttrokken zij zich aan deze slavernij. Als gevolg daarvan werden ze, in correct hedendaags taalgebruik, anarchisten. Na de uittocht heerste geen mens meer over hen, God was hun Koning. Dit is het onderwerp van het Pesachfeest; bevrijding van politieke heersers die per definitie vijandig tegenover God staan, met een gezonde relatie met de Schepper als gevolg. Dit feest herinnert niet alleen naar het verleden, maar wijst ook vooruit naar de toekomst.

In de boeken van Mozes werden de functie eisen voor een koning vermeld; zijn hart – en daarmee zijn daden – mocht zich niet verheffen boven zijn broeders. Ook mocht hij voor zichzelf geen rijkdom verzamelen [2]. Dit klopt met het gebod ‘gij zult niet stelen’, wat ook geldt voor diefstal van de door God gegeven vrijheid van een goedaardig medemens.

Toen het volk Israël voor het eerst een (menselijke) koning wilde, constateerde God dat deze mensen Hem daarmee verworpen hadden als Koning, Als gevolg van hun beslissing zouden ze onder andere tot slaven gemaakt worden en afgeperst worden met belastingen [3]. Men was vrij, ook om fouten te maken. Wie fouten maakt moet echter onvermijdelijk de gevolgen daarvan dragen.

De Babylonische koning Nebukadnessar had een droom die door de profeet Daniël werd uitgelegd [4]. Volgens deze droom en haar uitleg zouden er een aantal opeenvolgende machtstructuren komen, die vernietigt zouden worden door het zogenaamde ‘koninkrijk van God’, zodat de oorspronkelijke situatie van Adam en Eva hersteld zou worden. Geen mens die over goedaardige mensen heerst, en een respect- en liefdevolle relatie met de Schepper zonder opgelegde wetten.

Het optreden van Jezus markeerde het ontstaan van het zogenaamde ‘koninkrijk van God’. Jezus zou tegenwoordig een anarchist genoemd worden; hij aanvaarde geen menselijke heerser, maar richtte zich uitsluitend naar de Schepper. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij deze beschuldiging later naar zijn hoofd geworpen kreeg en werd vermoord. Jezus’ opstelling werd overgenomen door diens leerlingen [5].

Het team ‘politiek en religie’

De Romeinen wilden iedere beweging de kop indrukken die hen politiek macht zou gaan kosten. Dat gold ook voor het gedachtegoed van Jezus. Daarom werd een religieus systeem in de steigers gezet wat we tegenwoordig kennen als de ‘Rooms katholieke kerk’. Men heeft met het oog op het politieke doel van macht teksten tussengevoegd in het Nieuwe Testament. Knip bijvoorbeeld Romeinen 13:1-7 en 1 Petrus 2:13, beide over gehoorzaamheid aan overheden, weg en je ziet dat de oorspronkelijke vloeiende tekst daardoor hersteld wordt.

Religieuze systemen zijn opgezet om het denken en gedrag van mensen te limiteren en te sturen. Het is opmerkelijk om te constateren dat het Griekse woord ekklesia wat tegenwoordig met ‘kerk’ vertaald wordt, voor Jezus en diens leerlingen een heel andere betekenis had. De ekklesia was namelijk een zuiver democratische volksvergadering voor bestuur en rechtspraak, waar iedereen welkom was en spreek- en stemrecht had, een heel ander principe dan opgelegde beslissingen. Jezus had dus heel iets anders voor ogen dan het tegenwoordige religieuze entertainment wat mensen mak en in het gareel houdt.

Indoctrinatie door geestelijken heeft grote gevolgen voor de houding van christenen inzake bijvoorbeeeld:

* Het gebruik van geweld.
Men is geleerd dat de overheid de zwaardmacht heeft en de straffende hand van God zou zijn. Ondertussen dient men kwaadaardige mensen de andere wang toe te keren [6]. Niemand realiseert echter dat in een tijd waar rovers met het zwaard tegemoet getreden werden [7] Jezus duidelijk maakte dat mensen zich niet op stang moeten laten jagen door een belediging en Jezus met het oog op confrontaties dringend adviseerde om een zwaard te kopen [8].

* Het betalen van belastingen.
Jezus stelde dat aan de keizer gegeven moet worden wat ‘des keizers is’ [9]. Als een politieke machthebber zich met dwangmiddelen belastingen toeëigent, dan is het een afperser en een rover. Volgens Jezus worden dergelijke lieden met het zwaard tegemoet getreden [7], iets heel anders dan capituleren zelfs nog voor er een confrontatie is geweest.

* Gehoorzaamheid,
Jezus stelde dat zijn leerlingen in conflict zouden komen met overheden, voor rechters gesleept en in gevangenissen geworpen worden [10]. Dat niet omdat deze mensen misdadigers zouden zijn, maar omdat overheden op die manier gehoorzaamheid afdwingen. De boodschap van Jezus, het Evangelie, het goede nieuws dat mensen zich vanwege het ontstaan van het ‘koninkrijk van God’ onder de exclusieve autoriteit van God kunnen stellen en zodoende vrijgemaakt kunnen worden van de (zondige) aan politieke heersers onderworpen toestand [11], is per definitie een schop tegen het zere been van politieke machthebbers.

Doordat christenen zich niet bewust zijn van deze werkelijkheid en deze principes niet in de praktijk brengen, hebben atheïsten logischerwijs geen respect voor hen. Belangrijker is echter hoe de Schepper denkt over mensen die feiten niet onder ogen kunnen of willen zien, of daar geen praktische consequenties aan verbinden [12].

Toekomstperspectief

Het ontstaan van het ‘koninkrijk van God’ en de tijdelijke onderworpenheid daarvan aan politieke machtstructuren die vijandig tegenover God staan klopt exact met wat Daniël beschreef [4]. Deze profetie is inmiddels grotendeels vervuld; we hebben achtereenvolgens de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken en de Romeinen voorbij zien komen. Het Romeinse rijk werd opgedeeld in oost en west, opgevolgd door het Heilige Roomse Rijk, wat – na de reformatie als overgangsperiode – is opgevolgd door de huidige NWO, nog steeds opgedeeld in oost en west. Volgens Daniëls profetie ligt het moment dat alle bestaande machtstructuren vernietigt zullen worden in de zeer nabije toekomst.

Gezien het gegeven dat politieke systemen logischerwijs nooit een afdoende zelfreinigende werking ingebouwd hebben gekregen en de modus operandi van overheden per definitie onderwerpend geweld impliceert, zal het einde van de huidige machtstructuren niet zonder geweld bewerktstelligt worden.

Eendracht

Het ‘verdeel en heers’ principe maakt mensen machteloos tegenover kwaadaardige krachten. Mensen vliegen elkaar in de haren omdat ze hun gelijk willen halen of anderen het recht willen ontzeggen om te denken wat ze willen, om nog maar te zwijgen over gedrag. De menselijke waardigheid van de goedaardige ander en zijn zelfbeschikkingsrecht worden daarbij niet gerespecteerd maar eerder ontnomen.

Het ‘eendracht maakt macht’ principe kan leiden tot vrijheid, soevereiniteit en het uitbannen van het kwaad in de samenleving. Om eendracht te bereiken is het noodzakelijk om goed na te denken over motivaties en doelen. Wat zouden we willen bereiken, hoe en waarom? Eén ding staat vast; vooringenomenheid en gebrek aan consequent handelen staat eendracht in de weg. Laten we dat overwinnen en elkaar daarbij gunnen wat we voor onszelf wensen. Ondertussen moeten we het aangeleerde hulpeloosheidsfenomeenen het Stockholm syndroom overwinnen. Het afwerpen van deze ketenen bevrijdt onze geest en maakt de weg naar een betere, menswaardiger toekomst vrij. Zonder dat blijft de weg daartoe geblokkeerd.

Op dit moment is de libertarische beweging in Nederland niet aantrekkelijk voor mensen die de Bijbel serieus nemen. Het is niet prettig om doorlopend en op een vijandige manier afgezeken te worden door hardcore atheïsten zonder dat er ruimte is voor een respectvolle dialoog waarin waardige gesprekspartners herkend kunnen worden. Zal dit veranderen? Ik hoop dat dit artikel een bijdrage zal blijken te zijn in de richting van constructieve eendracht.

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

 

Referenties:

[1] Genesis 1:26-28

[2] Deuterenonium 17:14-20

[3] 1 Samuël 8:5-18

[4] Daniël 27 en 8

[5] Handelingen 17:71 Petrus 2:9

[6] Lucas 6:29

[7] Marcus 12:1-9 Marcus 14:43-48

[8] Lucas 22:36

[9] Mattheüs 22:20-21

[10] Markus 13:9

[11] Romeinen 6:13

[12] Matthëus 5:13Openbaring 3:-15-16Jeremia 48:10

18 REACTIES

 1. Heel veel waarheid en nuttige aanwijzingen.
  In een vrije, libertarische maatschappij mag iedereen denken en geloven wat hij wil. Zolang daaruit geen gewelddadige handelingen volgen; die moet hij dan “binnenslichaam” houden.

  Diverse genoemde punten zouden nader uitgelegd, uitgediept kunnen worden. o.a.:
  -je noemt “geestelijk geweld”
  Wat is dat. Kan ik je beledigen? Waar begint dat?

  -Je noemt “stemrecht” als iets positiefs. Kun je dat uitleggen?

  Schrijver [3] reageerde op deze reactie.

 2. Ik ben orthodox christen en kan mij vinden in de libertarische ideologie. Ik vind het ook tenenkrommend hoe mede christenen dominant kunnen zijn tegen mensen als het gaat om vrije keus van bijv, drugs gebruik.

  De winkelier mag zondags los zijn, mocht ik voor hem werken. Mag hij mij niet dwingen om mij zondags te laten werken.

  Als mijn buurman drugs wil gebruiken vind ik dat prima, zolang ik er maar geen last van heb.

  Ik zit ook niet te wachten dat een atheist mijn geloof belachelijk loop te maken, hij kwets mij. Geloof is mijn fundamenteel recht.

  Schrijver [3] reageerde op deze reactie.
  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 3. Naar de redactie heb ik aangegeven dat ik mij niet in de eventuele discussie meng, maar kijk of er aanleiding is om een vervolgartikel te schrijven wat bepaalde thema’s verder uitdiept.

  Gezien het aantal reacties is er kennelijk gebeurd wat ik veronderstelde, namelijk dat mensen die de Bijbel serieus nemen zjin afgehaakt en het libertarisme niet langer serieus nemen. Voor zover deze observatie klopt, vind ik dat jammer.

  @Hub Jongen [1]:

  a) Met ‘geestelijk geweld’ refereer je aan ‘grof verbaal geweld’ wat ik noemde? Goede vraag waar die grens ligt trouwens, dat zou in een volgend artikel besproken kunnen worden. Als die grens overschreden wordt, is er namelijk geen open en vooral gelijkwaardige dialoog meer mogelijk.

  b) Stemrecht. In de ekklesia werden gezamelijk besluiten genomen. Dat is positief in die zin dat er dan geen besluiten worden opgelegd zonder dat de ander op gelijkwaardige basis mee kan praten en mee kan besluiten. Een dergelijk besluitvormingsproces ging en gaat in veel culturen o.b.v. consensus. Een hedendaags voorbeeld vindt je hier:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Gathering#Consensus_process

  “Zolang daaruit geen gewelddadige handelingen volgen; die moet hij dan “binnenslichaam” houden”.
  Naar ik hoop bedoel je hiermee niet dat christelijke libertariers niet over hun overtuigingen zouden mogen praten? Dat zou immers een ongelijkwaardige verhouding implceren…

  @Liber [2]:

  Ja, ook christenen kunnen tenenkrommende stellingen propageren. Even misplaatst als sommige stellingen van atheïsten. Het zou goed zijn om met de beide benen terug op de grond te komen, zodat men zich kan richten op feiten en een meer constructieve benadering richting een betere toekomst.

  Het belachelijk maken van een geloof (of het nu het atheïstische geloof of het christelijke geloof is), is bepaald niet constructief. Het gaat om feiten, de werkelijkheid. Het is beter iemand op feiten te wijzen met de bedoeling iemand verder te helpen. Verder helpen is constructief. Belachelijk maken impliceert dat de ander inmiddels is afgeschreven. Wanneer iemand belachelijk wordt gemaakt zonder dat gepoogd is hem verder te helpen, dan zegt dat iets over de geloofwaardigheid van de betrokkene.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Schrijver [3]:

  Ja, vervolg artikelen zouden nuttig en interessant kunnen zijn en verschillende meningen bij elkaar kunnen brengen.
  Dit gaat alleen op bij “goedwillende” mensen die de waarheid willen zoeken. Er is immers maar één ding waar, oftewel “Contradicties bestaan niet”!

  Maar dan losse artikelen met maar één punt. bvb:
  —–geestelijk geweld.
  -Wat is definitie?
  -Hard schreeuwen is al ( bijna ?) fysiek geweld?
  -Ken je film “GASLICHT”? Aanrader. is dit geestelijk geweld of is het gewoon puur bedrog?

  —–Stemrecht
  -Stemmen op zich mag; is niets on-libertarisch. Bvb over mooiste liedje of mooiste meisje?
  Het gaat er om wat er daarmee gebeurt! Minderheid dwingen?

  Een betere methode dan “meerderheidsbesluit” is dan ook beleid volgens (Wikipedia) Consentbeginsel:

  Het consentbeginsel is het basisprincipe van de besluitvorming binnen de sociocratie.
  Het houdt in dat een besluit genomen is, wanneer geen van de aanwezigen beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit.

  Consent verschilt van consensus in de zin dat degene die “consent geeft” niet “voor” het voorstel hoeft te zijn, alleen maar “niet tegen”.

  Consent onthouden is niet gelijk aan een veto uitspreken omdat degene die consent onthoudt de argumenten moet geven waarop de consentonthouding is gebaseerd, bij veto is dit niet noodzakelijk.

  P.S. Ik mis ook nog iets over Christelijke Libertariërs?
  Dat was (?) indertijd een sterke groep in Amerika.

 5. @Liber [2]: Ik ben zelf een voorstander van volledige vrijheid van meningsuiting, ook als het kwetsend is.

  Verbaal medestanders kwetsen is echter verre van constructief. Ik denk dat libertarische christenen door atheisten met agressieve zendingsdrang op sites als deze “in de kast” zijn gekropen. Men komt er niet meer voor uit, zelfs niet op libertarische blogs.

  Ik ben dan ook zeer blij met de reactie van de schrijver / inzender van dit stuk. Niet alleen legt hij de vinger op een zere plek van libertarisch Nederland. Hij maakt door zijn analyse van het christelijke geloof voor atheisten ook duidelijk dat kritisch geloven mogelijk is. Gelovigen in Nederland zijn vaak bewust levende mensen.

 6. Geloven is vrij!
  Geloven is een aanname van een gedachte,
  waar van juist of on juist, niet te bepalen is.
  Dus naar mijn mening, heeft een ieder het recht daar over te denken zoals men wil.
  Je daar tegen verzetten, is politiek ge relateert.
  En naar mijn mening verkeert.

  Om tot ontwikkeling te komen, van inzicht.
  Hebben gesprekken met anders denkende de voorkeur boven gesprekken met gelijkgestemde.
  Naar mijn mening.

  Schrijver [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Liber [4]:

  Over abortus kan veel gezegd worden. Misschien dat dat een onderwerp is voor een artikeltje. Voor nu dit: Ik ben voor het recht om over het eigen lichaam te beschikken. Na de conceptie praten we echter ook over andermans lichaam. Impliceert het recht van een vrouw om haar eigen beslissingen te maken ook het recht om straffeloos het recht op leven van haar ongeboren kind middels moord te beëindigen? Hoe zit het met het recht op leven, juist op de plaats die het veiligst en meest geborgen op deze planeet zou moeten zijn, de moederschoot? De gebruikelijke drogredenen in de context van een dialoog over abortus zijn:
  a) het is nog geen mens. De Grieken gebruikten die (tot een aantal dagen na de geboorte) ook.
  b) zwangerschap als gevolg van verkrachting. Minder dan 1% van alle abortussen worden echter gepleegd na verkrachting, dus kan het geen leidend argument zijn.

  Vervolgartikelen: Dat is mede afhankelijk van reacties. Bestaat er daartoe behoefte? Persoonlijk vind ik schrijven wel leuk, en als het nog helpt ook, dan doe ik het dus graag. Met de focus op de boodschap, niet de boodschapper 😀

  @Philosoof G&R Eigenwijs [7]: Wanneer mensen het in eerste aanleg niet met elkaar eens zijn, liggen er kansen voor het oprapen om te leren van de ander. Toch?

  @redactie: Dank voor jullie suggesties. Ook jullie wens om een dialoog op gang te brengen waardeer ik.

 8. Complimenten voor dit artikel. Ik kom zelf ook uit de vrijzinnig christelijke traditie, dus ik herken veel.

  Jezus ageerde tegen hoeren en tollenaars, de laatsten waren geldwisselaars. Als je dit zou analyseren kom je volgens mij aardig wat Oostenrijkse Schooltheorie tegen.

 9. @Prepperoni [9]: Punt 4 op de site: “A prenatal child has the right to be in the mother’s body. Parents have no right to evict their children from the crib or from the womb and let them die. Instead both parents, the father as well as the mother, owe them support and protection from harm.”

  M.i. is dit een positief recht en zou verworpen moeten worden.

  Niemand kan het lichaam van een ander claimen of gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van die ander. De ander kan en mag te allen tijde de volledigd beschikking over zijn of haar lichaam terugeisen. Het feit dat iemand daardoor zou sterven doet daar -hoe wreed ook- niets aan af. Uit het zelfbeschikkingsrecht volgt immers dat een mens recht heeft op zijn EIGEN leven; niet op HET leven.

  Richard [12] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Richard [11]: Ter aanvulling: uit het feit dat een persoon een ander voor een bepaalde periode in leven heeft gehouden, volgt niet dat die persoon die ander daarna ook nog in leven moet houden. De enige uitzondering die ik kan bedenken is als er een uitwisseling van eigendomsrechten heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld een contractuele overeenkomst waarin is opgenomen dat X tegen betaling Y in leven zal houden en dat deze betaling ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Mocht X nu weigeren om Y in leven te houden, dan blijft X in gebreken t.o.v. Y en schendt daarmee de rechten van Y.

 11. @Richard [11]:

  Wat je zegt is dat het zelfbeschikkingsrecht prevaleert boven het recht van een ander mens, hoe weerloos dan ook, te leven. Het claimen van een recht voor de één wordt daarbij verondersteld belangrijker te zijn dan het recht voor de ander om te leven. Sterker, om een recht voor jezelf te claimen zou het volgens deze gedachte gerechtvaardigd zijn om een ander, die niemand kwaad doet, te vermoorden.

  Dit gaat tegen alle natuurlijke instincten in, om het maar zo uit te drukken. De natuurlijke reactie van een mens op leven is dat te koesteren, te beschermen en de ander te stimuleren om zich te ontplooien.

  Dit soort gedachten laten bij mij een kil gevoel achter. Gevoelsmatig komt het ongeveer zo over; ik wens voor mijzelf van alles en nog wat, maar gun een ander niets, zelfs geen mogelijkheid om te leven. Ik ben zo gericht op mijn eigen rechten, dat ik de ander niets gun en ook al is die ander weerloos, geen probleem, ik voel me vrij om die ander te vermoorden. Mijn rechten gaan boven alles.

  Deze gedachtegang is behalve puur egoïstisch ook puur kwaadaardig. Bedenk daarbij goed dat het hier niet gaat om een theoretische discussie, maar een praktische werkelijkheid. Er worden dagelijks mensen vermoord door hun lichaamsdelen één voor één te verwijderen, om daarna de brokjes naar buiten te zuigen. Hoe wreed dit ook klinkt, het is de rauwe werkelijkheid.

  Prepperoni [14] reageerde op deze reactie.
  Richard [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Schrijver [13]: Een nuance bij je laatste bewering: “Intacte dilatatie en evacuatie kan worden toegepast bij een zwangerschap van meer dan 28-30 weken. Deze techniek wordt slechts zeer zelden gebruikt. Ook deze vorm van D&E wordt onder verdoving uitgevoerd nadat de baarmoederhals is verwijd. De arts trekt met een instrument de foetus gedeeltelijk uit de baarmoeder, de voeten eerst. Vervolgens wordt via een incisie in de schedelbasis de schedelinhoud van de foetus verwijderd waardoor de dood intreedt. Tenslotte wordt de foetus in zijn geheel uit de baarmoeder gehaald.” bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Abortus

  Schrijver [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Schrijver [13]: Zoals ik al eerder stelde, uit het zelfbsschikkingsrecht volgt logisch dat ieder mens het recht heeft op zijn EIGEN leven. Niet het recht op het leven zelf.

  Nergens heb ik beweerd dat het recht op het eigen leven inhoudt dat het je vrij staat om iemand te vermoorden. Dat volgt ook niet uit het zelfbeschikkingsrecht. Ik stel wel dat er uit het zelfbeschikkingsrecht geen zorgplicht afgeleid kan worden. Dat is immers het leggen van een claim op (de middelen van) een ander. Als een kind of foetus zich in het lichaam van de moeder bevindt, is het de moeder die voor het kind zorgt en haar lichaam ter beschikking heeft gesteld aan dat kind. Het kind parasiteert als het ware op de moeder met toestemming van de moeder. Dat doet zij vrijwillig en zij heeft daarom het recht dat proces af te breken wanneer zij dat wenst.

  Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat men zomaar iemand mag vermoorden. Ik besef me terdegen dat dit wreed is. Ik bekijk het geheel nu echter puur en alleen door een juridische bril. Dat wil niet zeggen dat ik voor abortus ben. Ik constateer alleen dat het zuiver gezien geen onrechtmatige daad is, hoe wreed het ook is.

  Zoals M.L. Mencken het al ooit voortreffelijk verwoordde: “Injustice is relatively easy to bear; what stings is justice”

  Schrijver [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Prepperoni [14]:
  Hier wordt de aandacht verschoven van datgene waar het om gaat (het vermoorden van een kind) naar de methode. Wat die methode ook is, of er al dan niet verdoving gebruikt wordt (gewoonlijk niet), is totaal niet relevant. Waar het om gaat is dat iemand die geen misdaden heeft begaan van het leven berooft wordt.

  @Richard [15]:
  Ik bekijk de zaak niet juridisch, maar feitelijk. Het gaat mij niet om theorie, maar om de praktijk. In theorie kan een egoïstische moeder haar lichaam terugclaimen, omdat ze vindt dat een kind daar niets te zoeken heeft. Behalve dat die gedachte behoorlijk krankzinnig overkomt, is het ook zo dat als een kind levend uit de moederschoot wordt weggehaald, het leven bijna per definitie eindigt. Een handeling die de dood van een kind veroorzaakt, causaal verband. Dan heb ik het nog niet over een kind eerst dood maken voor hij/zij al dan niet in brokjes naar buiten gehaald wordt.

  Mooie woorden zoals zelfbeschikkingsrecht voor de moeder en verblijf zonder toestemming o.i.d. verhullen de feitelijke werkelijkheid. Laten we dingen wel gewoon benoemen voor wat ze zijn, zonder rookgordijnen op te trekken die ons zicht op die feiten belemmeren.

 15. En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
  En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

  We en zij en ons…..goh …het is druk daarboven : Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen. De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.
  Job 1,1-2,13

  Oke…nog een dan : k zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.
  Waar was jij toen ik de aarde grondvestte?
  Vertel het me, als je zoveel weet.
  Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?
  Wie strekte het meetlint over haar uit?
  Waar zijn haar sokkels verankerd,
  wie heeft haar hoeksteen gelegd,
  terwijl de morgensterren samen jubelden
  en Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?

  Weet je…als er weer eens iemand creatief “copy and paste ” abberaties krijgt….ik ben al zo lang bezig en snap dit boek ook nog niet.
  Arrogantie is ook iets vuils.

  Schrijver [18] reageerde op deze reactie.

 16. @Raymond [17]:
  Ja, ben het wel met je eens. De vraag is altijd weer of mensen eigenlijk wel beseffen waar ze het over hebben. Nu ben ik niet iemand die de waarheid in pacht denkt te hebben, maar ben er wel achter dat het beter is middels een open dialoog samen te zoeken naar antwoorden (en van elkaar te leren) dan gedachtenloos iets te pretenderen wat een ander eenvoudig kan weerleggen met argumenten.

Comments are closed.