The_Creation_MichelangeloWat is eigendomsrecht? Waaruit komt eigendomsrecht voort? Welke eigendomsclaim is aanvaardbaar en welk ‘eigendom’ zouden we juist niet moeten aanvaarden? Deze vragen worden gewoonlijk nooit gesteld. Er wordt wel van alles en nog wat verondersteld. Hoe komt dat? Komen de gangbare veronderstellingen overeen met feiten?

Het doel van deze serie artikelen (12) is een dialoog tussen libertariërs en christenen op gang te brengen, liefst tijdens persoonlijke ontmoetingen. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk een aantal misverstanden uit te weg te ruimen. Inmiddels zou reeds duidelijk kunnen zijn dat atheïsten evenals christenen een nogal vertekend beeld hebben van principes die in de Bijbel te vinden zijn. Wellicht is dat aanleiding om eens (opnieuw?) na te denken over allerlei veronderstellingen.

In het vorige artikel werd de vraag gesteld: Welk gezag is aanvaardbaar?. De oplettende lezer is misschien opgevallen dat de eerste alinea van dit artikel bijna exact dezelfde is. Dat is niet toevallig. Gezag heeft namelijk alles te maken met eigendomsrecht. Wel beschouwd vloeit (natuurlijk) gezag voort uit constructief, natuurlijk gedrag en onnatuurlijk gezag uit verondersteld eigendomsrecht. Onnatuurlijk gezag veronderstelt ten onrechte eigenaar van iets of iemand te zijn, en daarmee het recht te hebben beslissingen over het lijdende voorwerp te mogen nemen.

Op de website JosieTheOutlaw.com staat een interessant artikel over de basisprincipes van anarchie, wat zoals ik eerder schreef een ander woord is voor libertarisme. Het woord anarchisme benadrukt vooral dat er boven een mens geen (menselijke) heerser zou moeten zijn, terwijl het woord libertarisme juist meer benadrukt dat een mens vrij hoort te zijn. Josie gaat in de video Who owns you in op de vraag wie nu eigenlijk eigenaar van jouw leven is. Haar conclusie is; degene die de wet over jouw leven (voor)schrijft. De overheid veronderstelt dat zij de eigenaar van jouw leven is, reden waarom mensen in een onzichtbare gevangenis opgroeien en daar – zoals o.a. de Matrix trilogie beeldend duidelijk maakt – ook vaak in blijven hangen.

Gezag en eigendom zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is een bron van conflicten, het conflict tussen wie een natuurlijk recht kan claimen en wie op een onnatuurlijke manier een recht wil verkrijgen of doen gelden. Eigendomsrecht maakt duidelijk waar een ander met de vingers vanaf dient te blijven, wie recht van spreken heeft over het eigendom in kwestie, wie daarover macht heeft. Ook is dit recht de objectieve toetssteen aan de hand waarvan misdadigers geïdentificeerd worden.

Grondstoffen

Wanneer we uitgaan van de Tenach, Bijbel of Koran, dan is de Schepper de rechtmatige eigenaar van de gehele aardbol en alles wat daarop en daarin is. Wanneer we uitgaan van (door God geschapen) natuurwetten, dan zijn bijvoorbeeld grondstoffen een gemeenschappelijk eigendom van de mensheid. Wat nu als een mens – of mensen die zich verenigd hebben in een ‘organisatie’ zoals een bedrijf of overheid – het eigendomsrecht claimt van grondstoffen? Afhankelijk van het gekozen perspectief wordt daarmee God resp. de mensheid geschoffeerd. Het in bezit nemen van grondstoffen door deze te claimen of veroveren is een misdaad tegenover God resp. de mensheid. Immers, het natuurlijke gebruiksrecht wordt de rechtmatige vruchtgebruikers ontnomen.

Grondstoffen zijn onderwerp van talrijke conflicten. Het is ook de aanleiding voor kolonisatie. Het kan ook gebeuren dat een heel land eerst veroverd wordt en vervolgens als onderpand wordt gegeven aan banken die de veroveraars financieren. Op die manier ontstaan zogenaamde bananenrepublieken. Dit zijn letterlijk hemeltergende voorbeelden van eigendomsrecht wat met voeten getreden wordt, hele bevolkingen die vertrapt worden door criminelen. Niet iedereen accepteert dergelijke situaties. Veroveraars eigenen zich de macht en het eigendomsrecht over bijvoorbeeld zout en de winning daarvan toe. Daar tegenover staan mensen zoals Ghandi die dat hun natuurlijke, door God gegeven gebruiksrechten terugclaimen.

Mensenrechten

Ook mensenrechten zijn onderwerp van talrijke conflicten. Kolonisatie gaat vaak gepaard met slavenhandel. Ook in ‘vrije’ landen eigenen overheden zich, zoals ik in het vorige artikel reeds beschreef, het eigendomsrecht over mensen toe waardoor hele bevolkingen feitelijk tot slaaf gemaakt worden. Niet iedereen accepteert een dergelijke situatie. Vrijheidsstrijders, anarchisten en libertariërs komen in verweer en identificeren overheden als vijanden van bevolkingen; meer specifiek als slavenhandelaren of -houders. Het zogenaamde koninkrijk van God staat recht tegenover overheden en identificeert hen als vijanden van God, samen ook wel ‘antichrist’ genoemd.

Welk perspectief ook gekozen wordt, het bewustzijn wat natuurlijke vrijheden en dito verantwoordelijkheden zijn, wat deze inhouden en hoe deze behoren te functioneren is enorm belangrijk. Zonder dat zou niemand weten dat herstel nodig is en welke doelen gesteld zouden moeten worden.

Schendingen van rechten

Wanneer mensenrechten worden vertreden, dan gaat dat ten koste van het natuurlijke zelfbeschikkingsrecht. Dit recht werd door God gegeven, beschreven door natuurwetten en vervolgens (ingeleverd of) ontnomen door anderen. Het laatste kan beschreven worden als kaping of verovering, een tegennatuurlijke machtsovername met als doel macht te verkrijgen over de koers van een mensenleven en de vruchten daarvan toe te eigenen.

Een belangrijke vraag is hoe omgegaan moet worden met ontspoorde situaties. Gezien vanuit het perspectief van onze Schepper heeft God het hoogste eigendomsrecht. Mensen hebben zowel zelfbeschikkingsrecht als gebruiksrechten. Gezien vanuit het perspectief van natuurwetten hebben mensen zelfbeschikkingsrecht en gebruiksrechten. Uiteraard heeft men ook het eigendomsrecht over de vrucht van eigen arbeid. Deze rechten gelden voor goedaardige mensen. Wanneer kwaadaardige lieden deze rechten schenden en vertreden, wat dan? Hoewel hun aanwezigheid in de samenleving enige tijd getolereerd kan worden zodat ze zich van hun kwaadaardige gedrag af kunnen keren, is er eens een grens. Zou dit niet zo zijn, dan zouden kwaadaardige lieden grenzenloos hun gang kunnen gaan zodat ze als een kankergezwel alles wat goed is aantasten, lamleggen en uiteindelijk vernietigen.

Verliezen kwaadaardige lieden eigenlijk niet per definitie hun rechten, zoals het recht om te leven? Begrijpen we het verschil tussen moorden en doden? Begrijpen we dat moorden kwaadaardig is en bestraft dient te worden, terwijl doden een rechtmatige en noodzakelijke daad is om schadelijke elementen afdoende uit de samenleving te verwijderen?

Begrijpen christenen dat God uit liefde voor wat goed is kwaadaardige lieden zodanig afdoende van de aardbodem verwijdert wenst dat zelfs de herinnering aan hen uitgewist wordt? Begrijpen christenen dat het doel van het koninkrijk van God is om kwaadaardige lieden, verenigd in organisaties zoals overheden, te vernietigen?

Open discussie

Eigendomsrecht en gezag is goed voor veel discussie. Bedienen we ons daarbij van drogredenen en ongefundeerde meningen? Zien en behandelen we dogma’s als heilige koeien of juist als ongewenst afval? Zijn we al dan niet in een toestand van aangeleerde hulpeloosheid? Of is ons denken daadwerkelijk vrij, zodat we in staat zijn om in alle openheid argumenten met elkaar te bespreken om vervolgens gezamenlijk concreet te doen wat goed is voor de samenleving? Hoe gaan we om met mensen die niet daadwerkelijk vrij zijn in hun denken, ook al denken ze zelf misschien anders?

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

6 REACTIES

 1. Liberatariers zijn een kleine minderheid. Een minderheid binnen deze minderheid zijn de religieuze libertariers. Ik ben blij dat iemand de moeite heeft genomen dit en de twee voorgaande artikelen te schrijven.

  Zelf ben ik ongelovig. Het is echter een feit dat een groot deel van de bevolking gelovig is, in Amerika meer dan hier. Het lijkt me geen doel te dienen om gelovigen keihard aan te vallen zoals ook op deze site is gebeurd.

  Zeker als iemand als de auteur van dit artikel juist overduidelijk het misbruik door heersers van geloof erkent. Geloof lijkt me een individuele keuze toe. Het is uiterst persoonlijk. Dat de heersers door de millennia heen dit hebben misbruikt is een gegeven. Net zoals thans de medemenselijke gevoelens van de maatschappij worden gebruikt om een dictatuur te scheppen.

  Door kennis te nemen van geloof en hoe dit in het verleden is misbruikt kunnen we de huidige misstanden in een kader plaatsen. Waar geloof in het verleden door heersers werd misbruikt wordt thans de droom naar een menselijke samenleving gekaapt. En vertaalt tot de gevangenis die een verzorgingsstaat is.

  Ik denk dat kritische gelovigen zoals de auteur ons kunnen helpen tot begrip en ook tot het vertalen van libertarisme in een vorm die mensen met een katholieke / christelijke achtergrond kunnen begrijpen.

  Ik heb liever een gelovige buurman die het NAP aanhangt dan een ongelovige die mijn rechten schendt. Zolang men het NAP aanhangt is het irrelevant of men gelooft in een god of niet.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. Het woord recht is afgeleid van het Engelse ‘right’ wat weer is afgeleid van het Latijn ‘rectum’, hetgeen zoveel betekent ‘dat wat gecontroleerd wordt’ cq ‘dat wat onder controle is gebracht’. Aangezien elk mens zichzelf van nature controleert, heeft elk nens objectief aantoonbaar een zelfbeschikkingrecht. Mijn recht is verder datgene wat ik door uitoefening van mijn zelfbeschikkingsrecht in strikte zin onder controle breng, zonder daar bij (dezelfde) rechten van anderen te schenden.

  Daaruit kan worden afgeleid dat grondstoffen in beginsel niemands recht zijn en dus niemand een ander kan verbieden deze onder controle te brengen en zo tot zijn recht te maken. Alleen dat deel van de grondstoffen dat iemand daadwerkelijk heeft gewonnen is zijn rechtmatige eigendom geworden. Iemand wordt dus geen eigenaar van een olieveld omdat hij dat toevallig ontdekt heeft. Alleen van het deel dat hij gewonnen heeft.

 3. @Hub Jongen [2]: En weigerd de Dag van God massaal en neemt de zondag.
  Het Vierde Gebod!!!!

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Comments are closed.