(c) Wilberforce House Museum; Supplied by The Public Catalogue FoundationWat is gezag? Waaruit komt gezag voort? Welk gezag is aanvaardbaar en welk gezag zouden we juist niet moeten aanvaarden? Deze vragen worden gewoonlijk nooit gesteld. Er wordt wel van alles en nog wat verondersteld. Hoe komt dat? Komen de gangbare veronderstellingen overeen met feiten?

Het vorige artikel diende als een aftrap, om een dialoog tussen libertariërs en christenen op gang te brengen. Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk een aantal misverstanden uit te weg te ruimen. Om die reden heb ik eerst een basis gelegd, die duidelijk maakt dat atheïsten evenals christenen een nogal vertekend beeld hebben van principes die in de Bijbel te vinden zijn. Wellicht is dat aanleiding om eens (opnieuw?) na te denken over allerlei veronderstellingen.

Sommigen wordt verweten een allergie voor ‘gezag’ te hebben. Dat zou dan een ‘probleem’ zijn. Psychiaters hebben tijdens een jaarlijks onderonsje besloten dat het een aandoening zou zijn. Hun beslissing is vermeld in de jaarlijks dikker wordende DSM, een handboek voor de psychiatrie, een industrie des doods. Theoriën over een veronderstelde allergie of aandoening anderszins gaan er stellig vanuit dat er met de ander wat mis is wanneer hij bepaald gezag niet aanvaardt. Kennelijk zijn er verschillende referentiekaders. Laten we eens kijken naar een aantal feiten en argumenten.

Toen je geboren werd was je een vrij mens. Je was, normaal gesproken, veilig en geborgen bij je vader en moeder. Dit is de situatie zoals die door God is geschapen en bedoeld; een vrij en soeverein mens, die zich onbelemmerd ontwikkelt. Volgens de door God geschapen natuurwetten waren je ouders de enige mensen die wat over jou te zeggen hadden, vooral met het oog op het bewaken van je veiligheid en vrijheid. Daarnaast was hun taak ervoor te waken dat je jezelf niet in een kwaadaardige richting ontwikkelde. Deze door God gegeven verantwoording staat in het teken van liefde, oftewel; doen wat goed is voor de ander.

Hadden je ouders, terwijl je opgroeide, gezag over jou? Ja. Waar kwam dat gezag uit voort? Liefde voor jou, goede voorbeelden, handelen volgens natuurwetten. Stelde je dat gezag weleens ter discussie? Zo ja, dan was er kennelijk iets niet in orde, zoals slechte voorbeelden of een gebrek aan liefde.

Je ouders werd verteld dat ze verplicht waren om je geboorte aan te geven. Zouden ze dat niet doen, dan zouden ze strafbaar zijn. Daarom werd je geregistreerd. Dat had een aantal gevolgen:

* Je kreeg een staatsburgerschap, een soort van eigendomskenmerk. Je leven is op dat moment in beslag genomen oftewel toegeëigend door de overheid.

* Je kreeg wetten opgelegd met daarin vooral vrijheidsbeperkingen en plichten. Rechten die via wetten aan je gegeven werden, waren niet meer dan een spreekwoordelijke ‘sigaar uit eigen doos’. Immers, die rechten had je al voor je leven in beslag werd genomen, of je betaalt mee aan de kosten ervoor.

* Je kreeg een registratienummer (BSN), wat jou vaster ketent aan jouw bezitter en het mogelijk maakt om jouw transacties te volgen, sturen en desgewenst blokkeren.

* Je werd medeverantwoordelijk gesteld voor schulden die anderen, voor jouw geboorte, hadden gemaakt. In Nederland en Duitsland is het bedrag ca. € 30.000 per aangegeven kind.

* De overheid kreeg de mogelijkheid om nieuwe schulden aan te gaan, met de toekomstige belastingopbrengsten over jouw werk als onderpand.

Je bent feitelijk tot slaaf gemaakt. De documentaire slavernij door instemming laat duidelijk zien hoe je net als een koe bent geregistreerd, van een nummer voorzien en wordt gerekend tot het eigendom van anderen. Of je het daarmee eens bent is voor de overheid niet relevant.

Vanaf het moment dat jouw leven werd toegeëigend door de overheid is het hoogste doel van jouw bestaan – voor de overheid – om te produceren, belastingen af te dragen en te consumeren. Ondertussen wordt je geacht onvoorwaardelijk gehoorzaam te zijn aan de overheid, wat desnoods met geweld wordt afgedwongen. Jouw door God gegeven rechten en verantwoordelijkheden worden door de overheid niet relevant geacht. De overheid is voor jou als een god geworden, in de plaats van jouw Schepper. Wanneer je niet meer voldoet aan de voorwaarden en doelen die de overheid voor jou stelt, zul je als een citroen worden uitgeknepen en vervolgens worden afgedankt.

Gezien vanuit het perspectief van mensen ben je tot slaaf of gijzelaar gemaakt. Gezien vanuit het perspectief van onze Schepper is jouw leven gekaapt. Stel je leven voor als een vliegtuig, waarvan de Eigenaar jou de stuurknuppel in handen heeft gegeven met zowel instructies als de vrijheid om zelf koers te kiezen [1]. Dat is jouw geboorterecht. Die vrijheid gaat zover, dat je zelf kunt besluiten of je die instructies serieus neemt, je kunt kiezen om die instructies te negeren. Je kunt een andere koers en daarmee een andere eindbestemming kiezen. Vanaf je geboorteregistratie is die vrijheid door de overheid als kaper weggenomen. Welk perspectief ook gekozen wordt; een vrij, waardig en goedaardig mens tot slaaf of gijzelaar maken is een vijandige en kwaadaardige daad die de ander van natuurlijke vrijheden berooft en onnatuurlijke plichten oplegt.

Heeft de overheid gezag over jou verkregen? Ja. Waaruit komt dit gezag voort? Een onnatuurlijke situatie in het belang van misdadigers, afhankelijk van perspectief de slavenhandelaren, gijzelnemers of kapers. In tegenstelling tot het natuurlijke en goedaardige gezag van je ouders demonstreren zij een onnatuurlijk en kwaadaardig gezag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel anarchisten en libertariërs stellen dat overheidsgezag verwerpelijk van aard is. Christenen zouden hun argumenten serieus moeten nemen, vooral omdat God Zelf stelt dat het wensen van een politieke heerser gelijk staat aan verwerping van Hem [2] en dat gedwongen onderworpenheid aan politieke heersers per definitie een gevolg is van mensen die God niet serieus nemen. Dit principe blijkt op een niet mis te verstane wijze uit het Oude Testament, vooral uit de geschriften van de profeten. Wanneer gaan christenen God eindelijk eens serieus nemen?

Met kapers loopt het eigenlijk nooit goed af. Volgens de profeet Daniël geldt dat ook voor overheden. Er staat hen totale vernietiging te wachten [3]. Dit toekomstperspectief ervaar ik als verfrissend en bemoedigend, zij het dat het verdrietig is dat juist christenen – die beter kunnen weten – vriend en vijand niet van elkaar kunnen onderscheiden. Uitgerekend deze mensen leven onder een betovering genaamd Stockholm syndroom, een beschamende situatie. Immers, het verondersteld goede deel van het gedrag van overheden komt uitsluitend voort uit eigenbelang, het belang van een slavenhouder, gijzelnemer of kaper.

In de hedendaagse opvoeding speelt gehoorzaamheid een grote rol. Niet alleen de natuurlijke gehoorzaamheid aan ouders, maar vooral de onnatuurlijke gehoorzaamheid aan wildvreemden. Een belangrijke rol speelt de leerplicht (in Nederland vanaf 6 t/m 18 jaar gevolgd door de kwalificatieplicht van 2 jaar) en het verplichte schoolsysteem. Net zoals de Romeinse pedagogen het er belabberd vanaf brachten, zo ook het hedendaagse schoolsysteem. Kinderen verzetten zich van nature tegen de kapers die ze al dan niet bewust herkennen in hun leraren. Hoewel de jaarlijkse overheidsbegroting meer voor dit schoolsysteem reserveert dan voor defensie, zijn de resultaten ondermaats. Tenminste, wanneer we het hebben over bruikbare kennis en vaardigheden. Volgens John Taylor Gatto, een voormalige leraar, is het programma van het verplichte schoolsysteem bedoeld om mensen dommer te maken. Hij benoemt de belangrijkste doelen van scholing, denkwijzen die in kinderen dienen te worden gelegd, als volgt:

* Waarheid komt voort uit uit autoriteit. Wie de macht heeft, bepaalt wat waar is.

* Intelligentie is de vaardigheid om te onthouden en te herhalen.

* Een goed geheugen en herhaling worden beloond.

* Gebrek aan volgzaamheid wordt bestraft.

* Je dient je intellectueel en sociaal te conformeren.

De methodes om het gedrag van mensen te conditioneren middels straffen en beloningen zijn door lieden zoals Pavlov en Skinner geperfectioneerd. Het schoolsysteem past deze toe, zodat de meerderheid van bevolkingen in een toestand van aangeleerde hulpeloosheid terecht is gekomen. Een toestand die vanzelfsprekend in het belang is van de overheid als kaper van mensenlevens.

Behalve het verplichte schoolsysteem dragen ook media en geestelijken aan deze agenda bij. Wie macht over andere mensen wenst, dient het spel mee te spelen. Dat wil zeggen; de juiste woorden herhalen en gunsten de juiste richting op schuiven. Een aardig voorbeeld zijn geestelijken. Wanneer mensen een dergelijke positie wensen, is simonie de aangewezen route. Men betaalt een bedrag (aan een universiteit) en in ruil daarvoor leert men een bepaald kunstje. Als gevolg daarvan verwerft men een positie en het bijbehorende aanzien, bijvoorbeeld als prediker. Deze predikers zijn niet door God aangesteld, maar door mensen. Juist deze mensen verwijten door God aangewezen profeten [4] zelf-aangestelde predikers te zijn. Een interessante situatie. Bij media is de situatie iets doorzichtiger, tenminste, voor wie het wil zien. Het gezegde ‘wie het geld heeft bepaalt de spelregels’ zegt voldoende over wat media al dan niet propageren.

Niet alle autoriteit komt voort uit een goede bron. Niet alle gezag wordt gedreven door de doelstellingen die het propageert. Daaruit vloeit de vraag voort welk gezag aanvaardbaar is en welk gedrag verwerpelijk. Er wordt mensen geleerd dat men gezag dient te gehoorzamen, en dat mensen autoriteit hebben op grond van een diploma of een baantje. Misschien is de definitie van respect, zoals die in wikipedia staat vermeldt een goede toetssteen voor de geloofwaardigheid en aanvaardbaarheid van autoriteit en gezag:

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien naar, en vandaar rekening houden met.

Respect moet iemand verdienen. Gezag moet natuurlijk en goedaardig zijn. Zo niet, dan krijgt de ander van mij geen respect oftewel hoogachting, maar eerder minachting. Een passende reactie op wolven, al dan niet in schaapskleren. Ook trap ik niet in de autoriteits-drogreden. Voor mij is het natuurlijke gezag en dito autoriteit van onze Schepper boven alle discussie verheven. Gelukkig kom ik ook mensen tegen die respect waard zijn en natuurlijk gezag blijken te hebben vanwege hun opbouwende gedrag wat voortkomt uit zowel liefde als een bepaalde wijsheid. Kennelijk heb ik geen allergie voor natuurlijk en goedaardig gezag, maar wel vrij gevoelige antennes voor onnatuurlijk en kwaadaardig gezag. Deze twee soorten gezag van elkaar leren scheiden is volgens de Bijbel overigens een noodzakelijke oefening onderweg naar volwassenheid [5].

 

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

***********************************************************************************

Referenties:

[1] Genesis 1:26-28

[2] 1 Samuël 8:5-18

[3] Daniël 27 en 8

[4] 1 Korinthe 14:1-31 Petrus 2:9.

[5] Hebreeën 5:11-15Openbaring 2:2-5

18 REACTIES

 1. @jhon [1]:
  Integriteit is een principe wat afgemeten wordt aan normen.
  Volgende vraag: Waar komen die normen vandaan, wie stelt die vast?
  Daarna: Heeft en mens recht om een ander mens normen op te leggen. Zo ja (of zo nee) op grond waarvan? Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrecht en zelfbeschikkingsrecht. Op grond waarvan moet de integriteit daarvan intact blijven, in tegenstelling tot bijv. een kaper die anders wenst?

 2. NAP en humanisme zijn ook een onderdeel van integriteit !
  Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

  Schrijver [6] reageerde op deze reactie.

 3. @jhon [3]:
  Over integriteit bestaan nogal wat misverstanden.
  Het wordt vaak geïnterpreteerd als eerlijkheid. Zie bijv. de van Dale: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=integriteit&lang=nn
  Uit die van Dale blijkt ook een andere betekenis, onkreukbaarheid. Iets wat niet van vorm verandert.
  Beheerders van databases waken over de ‘integriteit van data’. Dat betekent dat de data niet verandert en dat de onderlinge verhoudingen blijven zoals ze zijn.
  Dit zien we bijv. ook bij overheden en ziekenhuizen terug. Ook al pleegt men misdaden, de onderliggende verhoudingen binnen dit soort organisaties blijven zoals ze zijn. Dat is een vorm van integriteit, maar niet van eerlijkheid, eerbaarheid o.i.d.

  Om deze reden is het een groot misverstand om te veronderstellen dat NAP of humanisme iets met integriteit te maken zouden hebben, zij het dat er mensen kunnen zijn die de integriteit van die concepten bewaken 😉

 4. @Jerry [4]:
  Wat wil je? God bashen, zoiets als die muis die tegen een olifant riep: “Rot op, anders krijg je een rotschop?”

  Los daarvan discrimineert iedereen en vaak met genoegen. Discrimineren doen we allemaal. Zien we iemand met 2 bobbels op de borst, dan is het kennelijk een vrouw. Een bobbel in de broek duidt daarentegen een man aan. We maken verschil tussen goedaardige mensen en kwaadaardige mensen, tussen wat eetbaar is of juist vergif. Gelukkig heeft God ons onderscheidingsvermogen gegeven. Het is ingeschapen. Laten we er dankbaar gebruik van maken, want als we niet discrimineren oftewel onderscheid maken heeft dat (soms fatale) fouten tot gevolg…

  Jerry [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Schrijver

  Je kan wel opperen dat er een god bestaat of dat er een engel naast je staat, maar als ik hem, haar of het niet kan horen, proeven, voelen, zien, ruiken enz, waarom zou ik dat dan opnemen in de werkelijkheid? Er kan wel vanalles naast je staan nietwaar, misschien wel een Ferrari alleen je hebt er zo weinig aan.. Ik kan het uitschrijven als een theorie maar zelfs daar doe ik mezelf of een ander geen dienst mee immers er is niks waar ik op ga.
  Dat soort praktijken voedt waanbeelden, behoed jezelf daarvoor is mijn advies en dat zeg ik niet voor mezelf maar oprecht voor jouw.

  Schrijver [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Jerry [9]:
  Uit de tekst van het artikel blijkt over welke God het gaat, er wordt gerefereerd aan de Bijbel.

  @Philoof G&R Eigenwijs [10]:
  Juist

  @Jerry [11]:
  Er is zoiets als een innerlijke overtuiging en zoiets als bewijslast. Laten we die twee niet met elkaar verwarren. Ik heb een innerlijke overtuiging die ergens vandaan komt, maar dat betekent niet dat ik zo nodig iemand zou moeten overtuigen of opdringen. Andersom geldt hetzelfde.

 7. @Jerry:
  Wellicht ten overvloede: Je gaat er kennelijk vanuit dat het geloof in God een waandenkbeeld is. Andersom zijn er mensen die stellen dat juist dat een waandenkbeeld is. Wat ik eerder vandaag bedoelde te zeggen is dat mensen misschien wel kennis kunnen nemen van elkaar argumenten, voor zover dat wederzijds gewenst is, maar dat het verder uiteindelijk toch een kwestie van innerlijke overtuiging is. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat iemand een bewijsplicht zou hebben, tenzij hij aangeklaagd wordt en daarmee gedwongen zich te verantwoorden. En dat laatste is weer in strijd met libertarische principes die stellen dat goedaardige mensen nooit in een dergelijke plicht gemanouvreerd zouden moeten worden.

  Jerry [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Schrijver [13]:

  Iedereen heeft zo zijn of haar ideeën, maar om van mijn persoonlijke innerlijke overtuiging een mystieke autoriteit te maken gaat mij net weer iets te ver, voor je het weet sta je anderen uitteleggen hoe god het masturberen heeft bedoelt en aanverwante obscure zaken en daar wil ik mezelf en mijn naaste, om het te zeggen met bloemen, graag voor behoeden.

 9. @Jerry
  Ik tel 4 commens van je onder dit artikel. Uit niet één blijkt dat je het artikel hebt gelezen. Hoogstens valt op dat je er 1 woord uit hebt gelicht ‘God’, en daarmee ga je dan op de loop. Lees je eigen comments eens na.

  Wellicht ken je de betekenis van het woord theïst? Een a-theïst is precies het omgekeerde, het is een afkorting van anti-theïst. Dat anti-gevoel blijkt heel sterk uit je comments. Het overheerst zo sterk dat er kennelijk geen ruimte meer over is om na te denken over de inhoud van het artikel zelf. Dat beeld wordt in de comments 4, 9, 11 en 13 namelijk overgedragen. Denk daar eens over na.

  Deze website gaat over libertarisme, wat vanuit verschillende perspectieven wordt besproken… Daarom hoop ik dat er bijv. ook moslims of hindoes opduiken om middels ingezonden artikelen hun perspectief te geven. Kan wellicht best leerzaam zijn.

  Begrijp me goed, ik wil het hier niet ‘op de man spelen’. Ik constateer vooral dat in je comments de aandacht van het onderwerp van het artikel wordt afgeleid en merk op dat je je bedient van een bekende drogreden, ‘bewijs per intimidatie’. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden#Bewijs_per_intimidatie
  Mocht je daadwerkelijk iemand willen overtuigen van je standpunt m.b.t. dit onderwerp, dan zul je o.a. met gegronde argumenten moeten komen om jezelf op die manier een waardige gesprekspartner te tonen. Die argumenten kun je prima uitwisselen op een (andere) website die aan dat thema is gewijd.

  Jerry [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Jerry [16]:
  Kijk, dat is het nut van een artikel lezen. Het had je zomaar het schrijfwerk voor een aantal comments kunnen besparen 😉

 11. Belijden en geloven in iets is.
  Als het vinden van een steunpunt in niets!

  Het heeft een heel hoog, ALSOF gehalte!

Comments are closed.