Is het tijd voor een Democratische Revolutie?

staatsinrichting-referendum-directe-democratie

 Figuur 1: Geschiedenis van de staatsinrichting in Nederland vanaf 1815.

De partijdictatuur zal zichzelf niet opheffen. Verkiezingen zijn weliswaar een hinderlijke onderbreking van het regeren, maar verder hebben politici geen last van het volk en kunnen ze na de verkiezingen gewoon doorgaan waar ze waren gebleven. Is het mogelijk om deze partijdictatuur te breken? Is een vreedzame overgang naar een echte democratie mogelijk? Kan het Burgerforum EU hier een rol spelen?

 

Na 1815 kregen we een dictatuur. Koning Willem I had de macht in handen. Nu klinkt dit niet erg positief. Het is veel aardiger (politiek-correct) om te zeggen dat we koninklijk bestuur hadden in die tijd (zie figuur 1).

In 1848 kon de macht van de koning worden gebroken en werd onder leiding van Thorbecke ons huidige partijstelsel ingevoerd. Gedurende ruim een eeuw daarna was Nederland een verzuilde maatschappij en daarbij paste dit partijstelsel goed. De meeste mensen voelden zich het meest een protestant, een katholiek, een arbeider of een welgestelde burger en wisten zich vertegenwoordigd door de politieke partij van hun zuil. Het parlement vertegenwoordigde in die tijd de mening van de zuilen in de juiste verhoudingen en dus van het volk.

Vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw kwam hier verandering in. De zuilen werden langzaam steeds minder belangrijk tot zij in de loop van de jaren ’90 van de vorige eeuw grotendeels waren verdwenen. De burger van de 21e eeuw is mondig en heeft over alle politieke onderwerpen duidelijk een mening, waarbij het samenstel van deze meningen niet meer samenvalt met die van een politieke partij, zoals in de zuilentijd.

Een stem op een politieke partij is voor iedere burger dus een compromis met zichzelf, waarbij de politieke partij die zijn stem krijgt dus per definitie deze burger niet vertegenwoordigt op minstens een aantal politieke terreinen. Het meest duidelijk werd dit tijdens het referendum over de Europese Grondwet in 2005.
Bij de verkiezingen had het item Europa een ondergeschikte rol gespeeld. De keuze van de kiezer werd dus bepaald door andere politieke kwesties.Het gevolg was, dat een twee derde Kamermeerderheid voorstander was van de Europese Grondwet, terwijl bijna twee derde deel van het volk tegenstander was. Deze situatie duurt tot op de dag van vandaag voort.

Doordat de keuze bij verkiezingen over vele onderwerpen gaat, heeft de politieke elite nog steeds de vrijheid om in Europese zaken een beleid te voeren dat diametraal staat op de volkswil. Op het terrein van Europese politiek bevinden we ons dus in een partijdictatuur, die officieel nog steeds een vertegenwoordigende democratie wordt genoemd. Dit geldt voor elk politiek terrein dat tijdens de verkiezingen buiten de focus van het publiek ligt. Van steeds meer kanten wordt nu gepleit voor referenda en meer kiezersinvloed. Het belangrijkste initiatief hiertoe in 2013/2014 is het Burgerforum EU, dat zich ervoor beijvert om voor bevoegdheidsoverdrachten aan Europa voortaan een bindend referendum verplicht te stellen.

De vraag is hoe de huidige partijdictatuur kan worden omgezet in een directe democratie nu de politieke elite het initiatief van het Burgerforum EU voorlopig heeft afgeserveerd.r Hoe kansrijk is het volgende project?

Richt een partij op, die eigenlijk geen partij is, maar een systeemverandering wil. De systeemverandering houdt in, dat voor belangrijke besluiten een bindend referendum wordt gehouden.

Met de huidige technische communicatiemiddelen kan dit relatief gemakkelijk en tegen relatief lage kosten worden gehouden[i]. De partij zal erop aandringen om een geautomatiseerd referendum-systeem zo snel mogelijk te ontwikkelen. De partij zal stemmen volgens de volkswil. Zodra bovengenoemd referendum-systeem is ontwikkeld zal de volkswil worden gepeild volgens dit systeem. Zolang dit systeem er niet is zal de partij stemmen volgens de volkswil zoals die wordt gepeild door een aantal opiniepeilingen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de geschatte foutenmarge.    

Het gaat hier dus niet om een politieke partij in de traditionele zin. Deze “partij” heeft geen mening over onderwerpen. Deze partij streeft naar een systeemverandering, namelijk het volgen van de volkswil van een mondig volk en daarmee het introduceren van echte democratie in de 21e eeuw. Afhankelijk van het aantal te behalen zetels in de Tweede Kamer kan het volgende worden bereikt:

    ·       Als de partij meer dan 50 procent van de stemmen haalt, kan het politieke systeem worden veranderd.

·       Als de partij minder dan 50 procent maar meer dan ongeveer 15 procent van de stemmen haalt, kan weliswaar het systeem niet worden veranderd, maar kunnen in de praktijk de meeste stemmingen in het voordeel van de volkswil worden omgebogen.

·       Als de partij minder dan ongeveer 15 procent maar meer dan ongeveer 5 procent van de stemmen haalt, kunnen in de praktijk de meeste Grondwetsondermijnende voorstellen (overdracht van bevoegdheden naar Europa), die een twee-derde meerderheid nodig hebben, worden tegengehouden.

·       Als de partij minder dan ongeveer 5 procent maar meer dan 0,7 procent van de stemmen haalt (1 zetel), dan wordt in elk geval vier jaar lang duidelijk wanneer het parlement tegen de volkswil in stemt. Dit kan een belangrijk politiek effect hebben.  Het Burgerforum-EU denkt momenteel na over een plan B.

Is het bovenstaande wellicht een plan C om de doelstellingen van het Burgerforum EU (en meer) dichterbij te brengen?

Als het lukt is het een democratische revolutie vergelijkbaar met die van Thorbecke in 1848!
————————————-
Kees Pieters (1955) is wiskundig ingenieur. Hij heeft gewerkt voor de olie-industrie en de overheid in Operational Research en ICT. Hij is auteur van
‘Het Westen 5x Failliet’ (ISBN 9789461933690).

www.hetwesten5xfailliet.nl  


[i] Computable 15-04-2013 Kees PietersReferendasysteem kost éénmalig 30 miljoen” http://www.computable.nl/artikel/opinie/development/4706415/1277180/referendasysteem-kost-nmalig-30-miljoen.html

10 REACTIES

 1. Nederland is sinds 1848 een ander soort dictatuur geworden. Eerst de absolute monarchie, nu dus de absolute ‘vertegenwoordigende’ dictatuur, waarbij partijen zich goed inkapselen tegen critici binnen de partij.

  De leemlaag wordt gekweekt tussen de politieke elite en het kader, waar alleen welwillende hielenlikkers en ja-knikkers worden gepromoveerd tot de elite. De rest van het kader moet hiertegen opboksen. Dat geldt in feite voor alle grote partijen.

  Het kiezersvolk mag maar eens in de vier jaar een hokje rood maken en wordt vervolgens monddood gemaakt. Met andere woorden een partijdictatuur met een rood hokje. Meer niet.

 2. @soevereine mens [1]:

  Ik heb die website al bekeken en zie vaker verwijzingen ernaar. Ik kom een filmpje tegen waarin ik aan het begin al “Stralingsarm Nederland” voorbij zie komen en men gelijk al begint met een complottheorie over chemtrails. Er wordt gedaan of er onomstotelijk bewijs is voor chemtrails. Nu ben ik bekend met een Brits rapport waarin staat dat er in het verleden (vanaf ergens WO II tot ergens in de Koude Oorlog) sprake geweest is van experimenten in het kader van biologische en chemische oorlogsvoering. Echter, ik kan geen bewijzen vinden voor de bewering in het filmpje. Hoe deze twee zaken nou direct te maken hebben met jezelf bevrijden, zie ik niet. Ook claimt men later in het filmpje een apparaat te hebben om je auto voor de helft op water te laten lopen… Sorry, maar ik schiet in de lach… Zeker aangezien daarna gezegd wordt: “Soevereine mensen staan liever niet bij Shell voor de benzinepomp, die willen liever op water rijden.” Sorry, maar dit gaat nergens over…

  Verder zie ik niet in hoe het probleem ligt bij het creëren van een rechtspersoon, er wordt een juridisch verhaal van gemaakt. Laat ik beginnen met zeggen dat ik dat verhaal twijfelachtig vind en daarnaast zeggen dat ik niet begrijp hoe deze weg ons verder zou helpen. Want wanneer de natuurlijke persoon stopt te bestaan, betekent dat ook dat de andere schulden van deze persoon vervallen.

  Verder: men geeft aan je naam te claimen, waarna niemand meer zonder toestemming jouw naam mag gebruiken, aangezien die naam van jou is. Je naam is echter niet jouw bezit.

  Verder geeft men als argument onder andere dat wij meer zijn dan een juridische entiteit, in dit argument geeft men al aan dat men ook die juridische entiteit is.

  Verder is het natuurlijk zeer onrealistisch om te denken dat je op deze manier daadwerkelijk met rust gelaten zal worden door de overheid. Ik begrijp eerlijkgezegd dus niet wat we met deze website moeten doen?

  Vervolgens heeft men een stuk grond geclaimd… De mens heeft volgens ikclaimmijnnaam recht op een stuk grond… Daar ben ik het ook niet mee eens. En wat doet men dan? Men begint een nieuwe staat op die grond. Beetje tegenstrijdig, vind je niet? Als daar nu kinderen worden geboren en inmiddels is al de grond op, wat is dan de oplossing?

  Verder heeft men aangifte van diefstal, fraude, oplichting en valsheid in geschrifte bij de politie gedaan tegen banken vanwege girale geldschepping… Weer iets waar ik het niet mee eens ben. Dat systeem kun je slecht vinden, maar het is geen diefstal. Men kiest er zelf voor om mee te werken aan dit systeem.

  Kortom: ik zie het niet verenigbaar met mijn idealen…

 3. Zolang een politieke partij beslist waar u op mag stemmen gaat het mis. Dat is geen vrijheid van kiezen !!

 4. soeveriniteit van de mens is ‘overgewaaid’ uit het Engelse recht(sdenken). Daar zijn enkele, relatief, succesvolle bewegingen met duizenden beoefenaars in verschillende gradaties. De basis van de gedachte ligt in het bestaan van verschillende jurisdicties. Dit is niet nieuw noch hooggegrepen. Het gaat daar om de jurisdictie van de Common Law, dat een rechtsorde en samenleving ondersteunt door de regels te bewaken die de groep succesvol hebbben gemaakt.

  Dit in tegenstelling tot de Civil Law. Hierover lopen de verhalen wat uiteen. Een verklaring is dat de Civil Law een contractrechtelijke basis biedt voor alles. De ‘eigenaar’ van dat systeem is dan ook degene met wie je het contract sluit. Omdat het een kunstmatig systeem is moet eenieder een juridische vertegenwoordiging hebben om er binnen te kunnen vallen. Dit is hetzelfde als het niet kunnen oprichten van een BV zonder de juiste ingrediënten. De gedachte is vervolgens dat door registratie van de naam van een mens ook een juridische entitieit gecreeerd wordt. Als de contractant zich nu onbewust is van dit contract levert dat natuurlijk groot voordeel op voor de eigenaar van het systeem. De vewustwording hiervan en het claimen van namen of rechten vertegenwoordigt deze bewustwording, deels.

  Het lastige is nu dat ten eerste in Nederland die Common Law niet bestaat. Ten tweede dat het bestaan van een dergelijk in Nederland vergelijkbaar bestaande rechtsorde eerst aangetoond dient te worden, alvorens jezelf buiten huidige jurisdictie te kunnen plaatsen. Ten derde dat je bereid moet zijn de gevolgen ervan te accepteren. Ultieme vrijheid betekent ook, en misschien wel eerder nog, met name ultiene verantwoordelijkheid.

  Van dit alles lijkt geen sprake te zijn. Elke stap in een dergelijke richting is dan ook een uiterst gecompliceerde. Zeker omdat er in dit soort zaken vaak los met juridische begrippen wordt gegooid.
  Kortom, totdat bewezen kan worden dat een dergelijk historische, practische, juridische en wettelijke rechtsorde bestaat naast de huidige, blijft het niet neer dan gevaarlijke luchtfietserij voor wat betreft enige toepassing in de praktijk.

 5. Een vorm van directe democratie via het internet is zeker superieur aan de huidige olichargie. Niet per se libertarisch, maar wel een grote stap vooruit. Alleen zal het niet via de stembus lukken: zulke projecten moeten juist op lokaal niveau worden begonnen, met de straat, de buurt, het dorp, de stad. Dat is haalbaar en kan bij gebleken succes een kettingreactie veroorzaken. Zo zijn eind vorige eeuw ook de vakbonden en coöperaties begonnen. Vandaag de dag instellingen die met vrijheid niet veel van doen hebben, maar toendertijd tegenwicht boden aan andere machtige instellingen (grote bedrijven, de kerk).

 6. De DEMOCRATISCHE REVOLUTIE is in gang gezet,via oprichting IN 2010 van de,NIET POLITIEKE,NEUTRALE VOLKSBEWEGING met haar naamgeving “DE OMWENTELING”.Het bovenstaande artikel is hoe wonderlijk de basis van de beweging,waarin de ICT referenda een centrale plaats heeft gekregen.De Omwenteling is een ANTIE politieke stroming en zal de aanzet worden om de zo gewenste systeemverandering door te voeren,waardoor een einde komt aan de dictatoriale partij politiek,van de minderheid.Het volgen van de VOLKSWIL is het hooglied.De Omwenteling,is op zoek naar sterke deskundige mensen ter ondersteuning en de verdere realisering van de beweging.Wij zijn klaar voor de DEMOCRATISCHE FLUWELE REVOLUTIE,die met kracht zal worden doorgepakt.De eerstkomende parlements verkiezingen zal de wens van het volk kunnen worden waargemaakt.Men schreeuwd om een sterke stabiele volksvertegenwoordiging,die mogelijkheid is er dus.Reageer als U actief wil meewerken aan de verwezenlijking van de BEVRIJDING van Nederland en de burgerbevolking.”NU”.Als de Verrekijker wil meewerken,zij kunnen U het mail adres doorgeven. omwenteling2014@yahoo.com.

Comments are closed.