zaterdag, 10 mei 2014
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Een andere levensstijl

Rainbow_Gathering_welcome_homeDe wens naar vrijheid impliceert een grote omwenteling naar een andere levensstijl. Is dat vandaag de dag mogelijk? Een aantal hedendaagse verschijnselen geven aan dat dit beslist het geval is en bieden inspiratie voor een samenleving die anders functioneert.

In een eerste serie artikelen zijn een aantal basisprincipes aangekaart, in een poging om een dialoog tussen libertariërs en christenen op gang te brengen. Deze artikelen ruimden een aantal misverstanden uit te weg. Atheïsten hebben helaas, evenals christenen, een nogal vertekend beeld van principes die in de Bijbel te vinden zijn. Wellicht is dat aanleiding om eens (opnieuw?) na te denken over allerlei veronderstellingen.

Hippies

Over de ontstaansgeschiedenis van de hippie-beweging zijn verschillende varianten in omloop. Eén daarvan is dat de hippies oorspronkelijk christenen waren die de hedendaagse samenleving als ‘Babylon’ [1] zagen en meer wilden leven zoals God dat wenst. De hippiebeweging (vanaf midden jaren ’60) is later als het ware gekaapt, zodat invloeden van drugs en oosterse mystiek konden binnendringen. Toch zijn bepaalde oorspronkelijke gedachten blijven hangen en hebben zich stevig geworteld in deze beweging.

Rainbow familie

Uit deze hippiebeweging is de Rainbow family of living light (de regenboog familie van levend licht) voortgekomen. Er zijn in de terminologie die men gebruikt stevige overeenkomsten met bijbelse termen. Men staat onderling liefde en acceptatie voor, helpt elkaar en deelt bezittingen. Bijvoorbeeld kleding is nooit een probleem. Wat de één over heeft wordt afhankelijk van behoeften aan de ander doorgegeven. Niet alleen in losstaande situaties, maar ook in communities (woongemeenschappen) die door deze mensen zijn opgezet. Deze onbaatzuchtigheid en heel andere economische principes hebben een bepaalde aantrekkingskracht. Onwillekeurig moet ik daarbij direct denken aan de levensstijl van de eerste christenen [2]. Hiermee is ondubbelzinnig en onweerlegbaar bewezen dat wat destijds mogelijk was, ook vandaag de dag feitelijk mogelijk is.

De Rainbow famile ziet de hedendaagse en levensstijl samenleving als ‘Babylon’; hedendaagse bestuurswijzen en manieren van leven worden gecategoriseerd als ongezond, zelfvernietigend, uitbuitend en niet in harmonie met de natuurlijke systemen van de planeet aarde. Men weert electronica en gebruikt zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Er is in woongemeenschappen en tijdens samenkomsten geen organisatie zoals die in ‘Babylon’ gebruikelijk is, maar onderlinge gelijkheid en daadwerkelijk democratisch bestuur. Men denkt niet in termen van landen, maar families, stammen en volken. Onderling noemt men elkaar broeder en zuster. Iedereen, vanuit alle volken en stammen, wordt aanvaard zoals ook alle kleuren van de regenboog samen een geheel maken.

Het is in de context van de Rainbow terminologie opmerkelijk dat God de regenboog vanaf het verhaal van Noach [3] laat verschijnen, als een teken dat de mensheid nooit meer door water vernietigd zal worden. In plaats daarvan gaf God destijds aan dat, wellicht aan het einde van het regenboog-verschijnsel, een ontspoorde mensheid door vuur aan zijn einde zal komen. Die gebeurtenis zal volgens het Nieuwe Testament plaatsvinden na de val van Babylon [1] oftewel de vernietiging van alle bestaande religieuze en politieke machtsstructuren [4].

De Rainbow familie is nogal divers. Er komen verschillende leeftijden voor (van baby tot grijsaard), opleidingsachtergronden (vanaf nul tot en met universitair) en levensfase (vrijgezel, stel, gezin). Men heeft meer dan gemiddeld kennis van kruiden, planten, natuurlijke geneeswijzen en de anatomie van het menselijke lichaam. Tijdens een seminar vertelt iemand uit Rainbow kringen bijvoorbeeld dat hij zijn vrouw heeft geholpen bij de bevalling, hij het eten voor zijn gezin zelf teelt, en ze hun kinderen via thuisonderwijs hebben geleerd wat ze nodig hebben. Rainbow mensen kunnen zichzelf gewoonlijk goed redden in de vrije natuur, leven zeer bewust en nemen meer dan gebruikelijk verantwoordelijkheid voor hun eigen levens, lichamen, hun medemensen en leefomgeving.

Mensen van de Rainbow familie neigen er sterk naar om communities (woongemeenschappen) op te zetten in bijvoorbeeld verlaten, eventueel gekraakte panden. Daardoor, maar ook door middel van ‘raw food walks’ (lopen door bossen om rauw eten te plukken, veelal ‘vergeten groenten’ en kruiden) en het zelf telen van groenten en fruit heeft men gewoonlijk zeer lage kosten van levensonderhoud. Werken voor geld doet men voor zover nodig om reizen en strikt noodzakelijke onkosten te bekostigen. Verder werkt men zonder dat er geld aan te pas komt. Men werkt vooral om elkaar helpen, grond te cultiveren, in te zaaien, oogsten, en met natuurlijke materialen gebruiksvoorwerpen (vanaf keukengerei tot tenten en bouwsels) te maken.

Rainbow gatherings

De Rainbow gatherings (regenboog samenkomsten) vinden plaats vanaf ca. 1972. Jaarlijks worden op verschillende continenten ontmoetingen geoganiseerd, die een maand of langer duren. Los daarvan vinden spontane regionale of landelijke samenkomsten plaats, die hetzelfde van aard zijn maar kleinschaliger.

Er is nogal kritiek van buitenaf over de Rainbow gatherings vanwege drugsgebruik en naaktloperij. De eerste is terecht, hoewel het hier gaat om zachte (natuurlijke, dus geen synthetische) drugs. De tweede heeft te maken met een door de heersende cultuur aangeleerde houding van schaamte en onnatuurlijke sexuele spanningen. In Rainbow kringen wordt naaktheid gezien als natuurlijk, zonder dat het automatisch een sexuele lading heeft. Uiterlijke kenmerken van het lichaam zijn niet zo belangrijk, het gaat er daar meer om wie je bent en wat jouw inbreng voor het geheel is. Deze manier van denken is onbegrijpelijk voor mensen die in een Babylonische samenleving zijn opgegroeid en gevormd.

Laten we eens kijken naar een aantal leerzame aspecten, waarvan ik me goed kan voorstellen dat die ook gepraktiseerd werden in de tijden van het Oude Testament. Bovendien is dit voorbeeld belangrijk voor wie graag een andere samenleving zou zien, maar daar geen praktische mogelijkheden toe ziet. De Rainbow gatherings bewijzen namelijk telkens weer dat wat voor sommigen onmogelijk lijkt, voor anderen dagelijkse realiteit is.

Organisatie van een gathering

Een eerste Rainbow gathering in een bepaald gebied kan georganiseerd worden door een initiatiefnemer. Die wordt de organisator genoemd. Hij is geen leider, omdat alle beslissingen als algemene consensus genomen worden. Tijdens een Rainbow gathering wordt samen beslist waar men de volgende keer wil samenkomen. Daar worden scouts (verkenners) op af gestuurd. Nadat men een stukje land heeft gevonden wat men kan gebruiken (via via rondvragen) en waar men zonder toestemming en vergunningen van een overheid gebruik van kan maken (wat een voorwaarde is omdat men buiten het ‘Babylonische systeem’ wil blijven), kan het gebeuren dat er een seeding camp (zaaikamp) wordt opgezet, zodat men zelfvoorzienend kan eten van zelfgeteeld voedsel. Wat er in ieder geval gebeurt is dat er mensen vooruit gaan om de basiselementen op te zetten:

  1. Keuken. Van materialen uit de natuur of gevonden materialen worden kastjes gemaakt waarop men eten kan snijden en zo.
  2. Main fire. Een grote ring van stenen waar het centrale kampvuur gemaakt kan worden, zonder dat het vuur zich niet verder verspreidt. Dit kampvuur heeft een centrale functie (voor muziek etc.). Daarnaast kunnen mensen ook op andere locaties een eigen vuurtje maken om zich bijvoorbeeld bij hun tent te warmen, waar dan een kuil voor gegraven wordt, eventueel begrensd door stenen.
  3. Shit pits. Geulen die gegraven worden. Dit is belangrijk voor de hygiëne. Telkens na een grote boodschap gaat er een klein laagje aarde overheen. Als de geul tenslotte vol is wordt een volgende gegraven.

Voor de shit pits en de keuken zijn focalizers (mensen die de focus oftewel aandacht erop vestigen). Deze focalizers zijn geen leiders, maar mensen die hun steentje bijdragen door dingen in de gaten te houden en de aandacht erop vestigen wanneer dat nodig is. Zij doen hun werk in de aanloop naar een gathering, en blijven hun werk doen tijdens een gathering.

Tijdens een Rainbow gathering gaan mensen dagelijks naar de food circle. Iemand vanuit de keuken roept eerst hard ‘food circle!’, herhaalt dat nog eens en roept vervolgens ‘food circle now!’. Na het zingen van liedjes terwijl mensen in een kring elkaars handen vasthouden gaan ze in een kring zitten. Ook spreekt men collectief de Om uit (een mantra van Hindoe orgine). Vervolgens komt er iemand langs die iedereen eten geeft. De magic hat gaat vroeger of later rond, een hoed waarin mensen vrijwillige bijdragen kunnen gooien. Deze hoed wordt magisch genoemd, omdat er op ‘magische wijze’ telkens weer genoeg blijkt te zijn om iedereen te eten te geven.

Tijdens een Rainbow gathering is er ook regelmatig een talk circle. Mensen zitten dan in een kring om dingen voor te stellen, mede te delen of met elkaar te bespreken en beslissingen te nemen. Er is dan ook een stok, de talking stick (praatstok) die om de beurt aan een volgende aanwezige wordt gegeven. Wie de stok heeft, heeft het woord en iedereen wordt geacht serieus naar hem te luisteren. Op deze manier komen ook introverte mensen aan het woord. Wanneer iedereen zijn zegje heeft gedaan worden beslissingen genomen. Knopen worden doorgehakt wanneer er consensus is. Hoewel dergelijk overleg vaak lang duurt, resulteert het wel in onderlinge harmonie. Ook wordt als regel ieder ongenoegen openlijk uitgesproken en liefst per direct opgelost. Deze wijze van overleg komt overeen met die van de Joodse en Griekse ekklesia.

Leren en het doorgeven van kennis is tijdens Rainbow gatherings erg belangrijk. Tijdens de talk circles kunnen mensen aankondigen dat ze een workshop organiseren. De workshops geven mensen praktische mogelijkheden om nieuwe kennis te verkrijgen of vaardigheden op te doen. Alle contacten en organisatie vinden spontaan en op natuurlijke wijze plaats. Centraal staat daarbij altijd wat jij voor de ander kan betekenen, iedereen wordt geacht in te brengen wat hij kan. De contacten, kennis en vaardigheden die tijdens de gatherings worden opgedaan laden als het ware de batterij op, zodat men daarmee verder kan wanneer de gathering is afgelopen.

Men komt voornamelijk met rugzakken aan en slaapt in slaapzakken en tenten. Het terrein wordt zowel vooraf als achteraf netjes opgeruimd om orde en harmonie met de natuur te bewaren.

Het geschetste beeld over Rainbow lijkt misschien utopisch. Dat is het niet. Kritische kanttekeningen heb ik nog niet vermeld, maar die zijn er wel, voornamelijk voor wat betreft invloeden van ‘Babylon’ (NWO gedachten), oosterse mystiek, New Age en occultisme. Zo vindt de Rainbow familie dat de mens er is voor de aarde, oftewel dat de mens ondergeschikt is aan de aarde (een NWO gedachte). Daar denk ik heel anders over, namelijk dat de aarde volgens de scheppingsopdracht door mensen beheerd moet worden als goede rentmeesters.

Alto’s

In het alternatieve wereldje is veel gaande. Niet iedereen in die kringen is een hippie. In een documentaire (Duits met Nederlandse ondertiteling) wordt een jong gezin in Duitsland gepresenteerd, wat een food-sharing project heeft opgezet. Overtollig eten van supermarkten wat normaliter in afvalcontainers verdwijnt wordt daar door vrijwilligers opgehaald en gratis verdeeld. Men heeft zelfs op een publieke plaats een koelkast neergezet waar andere mensen gratis eten uit kunnen halen. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Dankzij deze herverdeling van eten wordt de overproductie van voedsel goed benut en zijn er mensen die geheel geen kosten voor levensmiddelen meer maken. Ook weggegooide cosmetica, schoonmaakmiddelen etc. vinden zo hun weg alsnog naar gebruikers. Het gezin uit de documentaire heeft besloten het liefst zonder geld te leven, wat hen bijna (maar nèt niet helemaal) lukt. Uit de documentaire blijkt dat in die kringen ook kleding herverdeeld wordt, net zoals in Rainbow kringen.

De ouders van de ‘hoofdpersoon’ uit deze documentaire constateren dat hun zoon een zeer ongebruikelijke levensweg heeft gekozen, door niet met het gangbare economische systeem mee te doen en zonder geld te willen leven. Tegelijk constateren ze dat hij veel beter dan veel andere mannen voor zijn gezin zorgt, en dat hij iets doet wat een positief effect heeft op anderen. Het maakt hen trots.

Overigen

Ook zijn er mensen die zelf aan de slag gaan met bijvoorbeeld permacultuur, waarbij men tracht biologisch te kweken en zoveel als mogelijk van natuurlijke materialen te gebruiken voor onder andere het bouwen van huizen. Daarnaast zijn er tal van andere interessante projecten buiten de gangbare denk- en gedragspatronen.

Tot slot

Wie in de hedendaagse samenleving leeft weet niet beter dan de voorbeelden die hij om zich heen ziet, en kan zich niet voorstellen dat een ander leven, bijvoorbeeld zonder geld, mogelijk is. Toch is dit feitelijk wel het geval. De eerste voorwaarde om in die richting te kunnen is je ogen openen en op onderzoek uitgaan. Daar is daadkracht en eigen initiatief voor nodig.

Dit artikel beschrijft een andere levensstijl. De Rainbow mensen en alto’s ontwijken de confrontatie met de economische en politieke systemen die ze verafschuwen. Wie een betere toekomst wenst, weet dat die confrontatie noodzakelijk is [4]. Het is daarom geen compleet beeld, maar een stukje van de spreekwoordelijke puzzel.

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

Voetnoten:

[1] Openbaring 18

[2] Handelingen 2:44-47

[3] Genesis 9

[4] Daniël 2:34-352:44-457:21-28De overheid als draak

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
  1. Pendragon schreef op : 1

    Leuk stuk. Ik als vastgeroeste staatsslaaf droom van een dergelijke manier van leven. In harmonie met je omgeving en jezelf. Geen geld, dus geen geldzorgen. Liefdevol en met respect voor elkaar samenleven door samen te leven.

    Ik denk dat het ook zo bedoeld is. Lekker relaxt leven, geen gedoe met hypotheken, belastingen en geneuzel over nullen en enen die in een computer heen en weer worden gestuurd waardoor je getallen op een monitor wat veranderen… Hoe hoger het getal hoe beter je er voor staat. Triest eigenlijk…

    Enfin Wees lief voor uw dierbaren.