donderdag, 5 juni 2014
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Onderscheidingsvermogen

SchoolOnderscheidingsvermogen is een noodzakelijke vaardigheid. Het helpt zin van onzin te scheiden, natuurlijk van onnatuurlijk gedrag, schadelijke van onschadelijke situaties. Hoe is het gesteld met ons onderscheidingsvermogen? Hebben we dat van jongs af aan ontwikkeld? Of is het juist afgebroken? Of is het weliswaar afgebroken, maar inmiddels weer in een herbouwfase?

Degeneratie

In Hebreeën 5:11-14 staat een interessante vermaning. Het betreft hier mensen die traag zijn geworden in het horen, en daarmee begrijpen. Deze mensen hadden allang in staat moeten zijn om anderen te onderwijzen en het goede voorbeeld te geven, maar er is iets verkeerd gegaan. Informatie voor volwassenen is voor hen onverteerbaar geworden. Ze zijn geworden als kinderen die het opnieuw nodig hebben basale dingen met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten te krijgen. Dat komt volgens deze tekst omdat ze hun zintuigen niet door het gebruik hebben geoefend om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden.

Kan het gebeuren dat mensen hun natuurlijke zintuigen onvoldoende of zelfs niet (meer) gebruiken? Kan het zijn dat mensen daardoor degenereren tot het niveau van een onmondig kind wat weer moedermelk nodig heeft? Zo ja, hoe?

Intuïte

Persoonlijk denk ik bij deze vragen direct in de richting van intuïtie, het zogenaamde zesde zintuig. Er circuleren veel theorieën over dit onderwerp, zoals het verband met lang haar. Wetenschappelijk onderzoek heeft objectief meetbaar en verifieerbaar vastgesteld dat mensen met lang haar beter bepaalde gevaren voelen aankomen. Haren functioneren kennelijk onder meer als sensoren. Het kortknippen of kaalscheren van mensen in militaire dienst, gevangenissen en concentratiekampen vermindert hun mogelijkheden, zodat zij in grotere mate verworden tot stuurbare en vervangbare objecten.

Moderne mannen zijn vaak kort geknipt. Ze staan erom bekend dat hun intuïtie niet zo goed werkt. Mannen houden van apparaten, speeltjes en knopjes. In aanvoelen zijn ze niet goed, alles moet beredeneerbaar zijn. Vrouwen staan bekend om een sterkere werking van hun intuïtie. Ze voelen dingen vaak haarfijn aan. Moderne vrouwen laten hun haar kortknippen en zijn veel eenvoudiger te misleiden. Is er een causaal verband tussen kortknippen en een haperende intuïtie? Volgens dit onderzoek beslist. Is er een causaal verband tussen lang haar en op een schijnbaar bovennatuurlijke manier functioneren? Volgens de Bijbel beslist. Zie Numeri 6:2-5, Richteren 13:713:15-171 Samuël 1:11.

Intuïtie gaat echter verder dan fijngevoelige waarneming middels zintuigen. De zintuigen ‘horen’, ‘zien’, ‘ruiken’, ‘proeven’ en ‘voelen’ verzamelen informatie. Daarmee gaat ons brein vervolgens aan het werk. Wordt de informatie alleen opgeslagen en eventueel gereproduceerd of gebeurt er meer dan dat? Zijn we in staat om naast logisch te redeneren ook aan te voelen en zonder aanwijsbare oorzaak te weten dat er iets niet pluis is? Zo dit onvoldoende of niet het geval is, waaraan is dat dan te wijten?

Grof geschut

Het boek “The deliberate dumbing down of America” (PDF) van Charlotte Thomson Iserbyt is bijzonder lezenswaardig. Het bevat een historisch overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot verplichte scholing in Amerika. De principes, strategieën en methoden zijn nagenoeg 1:1 van toepassing op de situatie in Europa en andere delen van de wereld.

Na een samenvattende edoch verhelderende inleiding en voorwoord begint het boek met een gedetailleerde uitwerking. Eerst zien we op p. 24 een veelzeggend citaat van Thomas A. Kelly, Ph.D., uit “The Effective School Report”:

Het menselijke brein zou gebruikt moeten worden voor het verwerken van informatie, niet [slechts] voor opslag.

Vervolgens wordt op p. 25 een monumentale omslag gedocumenteerd in de benadering van scholing. In 1927 was het uitgangspunt van scholing als volgt:

Aangeboren talenten en vaardigheden van een mens zichtbaar maken door het meegeven van kennis over talen, wetenschappelijk redeneren, geschiedenis, literatuur, retoriek, etc. – de kanalen waardoor deze mogelijkheden zouden opbloeien en dienen.

In 1934 was dit kennelijk omgeslagen naar:

Leren is het resultaat van aanpasbaarheid in de paden van neurale geleiding. Uitleg van leervormen zoals zelfs abstractie en generalisatie vraagt van de neuronen enige groei, prikkelbaarheid, geleidbaarheid, en aanpasbaarheid. Het brein is het verbindingssysteem van de mens; en leren is het proces van het verbinden. De “situatie-respons” formule is toepasbaar op het leren van elke aard, en de echt invloedrijke factoren in het leren zijn de bereidheid van de neuronen, volgorde in de tijd, verbondenheid, en bevredigende gevolgen.

Hoewel de PR verhalen van scholen bleven spreken over het meegeven van noodzakelijke kennis en vaardigheiden, richtten de strategieën en methoden zich voortaan vooral op denk- en gedragsveranderingen. Men wenste een voorspelbare en – binnen een bepaalde bandbreedte – uniforme uitkomst die bruikbaar zou zijn voor de behoeften van een nieuwe wereldorde. Sleutelinstrumenten om dit doel te bereiken zijn de mens in het ongewisse laten over zijn werkelijke afkomst (schepping), zijn natuurlijke mogelijkheden en vaardigheden onderdrukken, de mens reduceren tot een object en vervolgens herprogrammeren met het gewenste denken en gedrag.

Rond 1930 vond de omschakeling plaats; eerst ging men uit van menselijke waardigheid, vervolgens werd de mens gereduceerd tot een programmeerbaar object. Eerst ging men uit van schepping, later (vanaf 1925) van evolutie. De bij de schepping gedefinieerde menselijke waardigheid en levensdoelen (zoals zorg voor de natuur als zijnde rentmeester) werden vervangen door de gedachte dat de mens een onduidelijk oorsprong heeft (big bang, oersoep), niets meer is dan een toevallig ontstaan stapeltje chemische verbindingen, zonder levensdoel en zonder toekomstperspectief anders dan overleven. Een troosteloos, uitzichtloos en hopenloos bestaan als een belastingopbrengend staatseigendom. Een van nature vrij en soeverein mens werd omgevormd tot een willoze slaaf.

De totale identiteit en de natuur van de mens dient daartoe gekraakt, afgebroken en opnieuw opgebouwd te worden. In een vroeg stadium, als weerloos kind in een van overheidswege verplicht gesteld schoolsysteem, zijn daartoe de meeste mogelijkheden. Er wordt hiertoe grof geschut in stelling gebracht, wat ondanks de grove aard zeer geraffineerd en met uiterste precisie te werk gaat. Het beoogde doel, wat het schoolsysteem inmiddels effectief realiseert, werd in 1951 middels een universitair beleidsdocument als volgt onder woorden gebracht (p. 68):

Onderwijs moet gericht zijn op het vernietigen van de vrije wil, zodat nadat de leerlingen zijn geschoold, ze tijdens de rest van hun leven niet in staat zullen zijn anders te denken of handelen anders dan hun schoolmeesters gewenst zouden hebben …. Invloeden van thuis zijn obstructief; en om studenten te conditioneren, zijn op muziek gezette en herhaaldelijk aangeheven verzen zeer effectief …. Het is aan toekomstige wetenschappers om deze stelregels nauwkeuriger te maken en te ontdekken hoeveel het precies kost per hoofd om kinderen te laten geloven dat sneeuw zwart is. Wanneer de techniek is geperfectioneerd, zal iedere regering die gedurende meer dan één generatie onderwijs leidt in staat zijn om haar onderdanen veilig te beheersen zonder de noodzaak tot legers of politieagenten.

Op een lager niveau zijn sommige leerkrachten op de hoogte van de geschiedenis en actualiteit van het verplichte schoolsysteem. Ze luiden de alarmklok en rapporteren het publiek dat de kadaverdiscipline op scholen het volgende propageert:

1] Waarheid komt van autoriteit

2] Intelligentie is de vaardigheid om te onthouden en na te zeggen

3] Een goed geheugen en nazeggen worden beloond

4] Gebrek aan conformiteit wordt bestraft

5] Je dient te conformeren; intellectueel en sociaal

De lezer merke op dat de modus operandi van religieuze systemen identiek is. Religieuze systemen vormen een hecht team met overheden, en sturen gezamenlijk aan op volgzaamheid en gehoorzaamheid. Recht tegenover overheden en religieuze systemen staan de Schepper en de mens die zich richt op natuurlijk gedrag zoals ooit bij de schepping gedefinieerd in zijn DNA en geest.

In een verhelderend artikel refereerde pcrs aan de door God vastgelegde natuurwet van causaliteit, het verband tussen oorzaken en gevolgen. Een waarheid die pijnlijk is om onder ogen te zien:

De werkelijke pijn ligt waarschijnlijk nog dieper aangezien de reactie zo primair is. Deze ligt waarschijnlijk niet alleen in de constatering dat hij een lakei is van de mannen met macht en dat meestal zelf steunt. Hij is als hulpeloos kind voorgelogen, door de mensen die beweerden om hem te geven. Via staatsschuld is zijn toekomst verkocht, via de leerplicht is zijn denkvermogen aangetast. Religie heeft de akker van zijn brein geploegd, staatsonderwijs zijn denkkader ingezaaid, de media hebben het geheel water gegeven en belastingdienst haalt de oogst binnen. Een lange-oorzaak gevolg keten die tot zijn uitbuiting leidt.

Volgens Amy Rand (zie het eerste comment onder het artikel) “is de wet van causaliteit de wet van identiteit die toegepast wordt op actie. Alle acties worden veroorzaakt door entiteiten. De aard van een actie is veroorzaakt en wordt bepaald door de natuur van de entiteiten die handelen; een ding of een mens kan niet handelen op een manier die tegenstrijdig is aan zijn natuur”.

Is het verwonderlijk dat mensen met aspiraties tot macht de menselijke natuur met grof geschut onder vuur nemen, die wensen af te breken en naar eigen inzicht te hervormen middels een verplicht schoolsysteem?

Is het verwonderlijk dat mensen die het schoolsysteem hebben doorlopen geen natuurlijk gedrag meer vertonen, dat hun ‘natuur’ vaak onmenselijk c.q. mechanisch lijkt?

Is het verwonderlijk dat mensen die het schoolsysteem hebben doorlopen hun begrip over hun oorsprong, identiteit en natuurlijke vaardigheden hebben verloren, dat hun intuïtie niet of nauwelijks meer werkt en ze onnatuurlijke leerstellingen annex dogma’s, gedrag en situaties als norm aanvaarden?

Is het verwonderlijk dat mensen die het schoolsysteem hebben doorlopen en geconfronteerd worden met de realiteit en natuurlijk gedrag daar totaal geen raad mee weten?

Gevolgen

Vandaag de dag hebben we te maken met mensen waarvan het natuurlijke, gezonde denkvermogen ernstig is aangetast. Men is wel in staat om aangereikte ‘kennis’ op te lepelen en na te praten, maar niet in staat om zelf na te denken. Orginele en pure uitkomsten van denkprocessen hoeven daarom van hen niet verwacht te worden. Men is ziende blind, horende doof, tot horige gemaakt en verkeert ondanks dat in de waan intelligent en vrij te zijn.

De mens is doelbewust gereduceerd tot een aanstuurbaar object. Eenmaal geconfronteerd met die toestand, blijkt de één nog enige ‘levensvonk’ of ‘spirit’ in zich te hebben, terwijl de ander zijn uiterste best doet om de schijnwerkelijkheid die over zijn ogen is getrokken, de Matrix, in stand te houden.

Tot slot

Wie deze informatie tot zich door laat dringen heeft mogelijkerwijs meer inzicht verkregen in oorzaken die leiden tot een slecht onderscheidingsvermogen en een disfunctionele intuïtie. De enige manier om dit te herstellen is de omgekeerde weg te bewandelen van de route die tot de uitschakeling of vernietiging van zijn natuurljke vaardigheden heeft geleid. Ook moeten de zintuigen in de praktijk geoefend worden in het onderscheiden van goed en kwaad. De menselijke geest en het menselijke lichaam kunnen dan wapenen worden in dienst van de gerechtigheid – zie Romeinen 6:12-14. Zo worden levende doden, ook wel zombies genoemd, weer levend.

Zoals pcrs al opmerkte, is gelukkig niet alles verklaarbaar:

Als je precies zou kunnen verklaren waarom die ene persoon op dat moment zijn arm omlaag deed en die andere niet, dan zou de vrije wil verdwijnen. Ook vrije wil valt of staat dus met zijn eigen onverklaarbaarheid. Verklaar de keuze en de wil is niet vrij meer. Onverklaarbaarheid is noodzaak voor de vrije wil hypothese om stand te houden.

Een libertariër in hart en nieren zal de evolutie theorie, nadat hij de gevolgen van deze denkwijze onder ogen durft te zien, waarschijnlijk hartgrondig verwerpen. Andersom durf ik niet te stellen dat iemand die zich libertariër noemt en toch de evolutie theorie aanvaardt, enige waarde hecht aan natuurlijk gedrag, vrijheid en menselijke waardigheid. Immers, hij onderwerpt zich vrijwillig aan een concept wat hem een mensonwaardige positie toekent. Hij aanvaardt vrijwillig de voor een mens beklagenswaardige positie van een veredeld dier. De term ‘menselijke waardigheid’ is voor hem, met dank aan staatsonderwijs, betekenisloos geworden. Daarmee is een evolutionist verworden tot een krachtenloos mens, niet in staat zuiver libertarische idealen te verwezelijken.

De vraag is uiteindelijk welke natuur in een mens aanwezig is, in welke gedachten dit resulteert en hoe dit naar buiten komt in het handelen. Aan de vruchten herken je volgens Jezus de boom. Zijn deze goedaardig of kwaadaardig? Sommigen gaan ‘op zoek naar zichzelf’. Daarbij leren ze in de optimale situatie hun werkelijke identiteit en dito natuur kennen. Een toegenomen begrip zal vaak gedragsveranderingen tot gevolg krijgen. Heilige boeken noemen dat ‘bekering’. We gaan dan handelen naar onze herontdekte (of terugveranderde) natuur en worden moderne Lazarussen met de potentie om net als David (tegen Goliath) schijnbaar onoverwinnelijke tegenstanders te verslaan.

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Schrijver schreef op : 2

  @Romee [1]:
  Of misschien breder; afleren wat je op school hebt aangeleerd en aanleren wat je alleen op de ‘universiteit van het leven’ kunt leren.

  Dingen als lezen, schrijven, rekenen en andere talen afleren is niet handig. Noodzakelijk is wel kuddegedrag afleren inderdaad.

  Ter dicusissie: Wat zijn de dingen die een mens minstens moet aanleren?

  Romee [3] reageerde op deze reactie.

 2. Romee schreef op : 3

  @Schrijver [2]:

  “Wat zijn de dingen die een mens minstens moet aanleren?”

  Jezelf wat kunnen leren. (met de basis die je al noemde)

  Mensen leren nu kunstjes en als het iets anders is dan weet men het niet meer. Als je dan ook nog bang bent om vreemd of anders gevonden te worden door de (stem)kudde dan blijft alles zo als het was. Mensen met aangeleerde kunstjes zonder ervaring worden wel leiders van onze maatschappij/bedrijven, etc,..

  Ervaring telt niet meer en de creativiteit is dood.
  Door armoede komt creativiteit normaal gesproken wel weer tot leven alleen dit wordt weer gedemotiveerd door hoge
  belastingen.

  Deze worden steeds hoger omdat er bij de overheid juist geen
  creativiteit nodig is. Bij een tekort is de oplossing om
  de belasting te verhogen het eenvoudigste en creativiteit niet nodig. Zo kom je in een lus terrecht.

  —————-
  “Wat zijn de dingen die een mens minstens moet aanleren?”

  Programmeren.

  Niet eens om direct een programma te maken, maar om
  te leren logisch nadenken.
  Als er iets verkeerd is in een programma dan loopt het vast.
  Je moet gedwongen met de oorzaak bezig en kunt dan vaak
  hele stukken verwijderen, eenvoudiger maken en lussen verwijderen.

  In onze maatschappij worden problemen heel lang vooruit
  geschoven door de gevolgen aan te pakken.
  Wanneer je dit in een programma doet dan is het overzicht
  weg en krijg je een spagettiprogramma net als onze maatschappij.

  ————-
  “Wat zijn de dingen die een mens minstens moet aanleren?”

  Dammen of schaken.

  Hiermee leer je meerdere stappen vooruit denken en/of
  je leert offers te doen om later meer te winnen.

  Als een groot deel van de bevolking dit niet kan, dan zal
  men democratisch gemakkelijk te beinvloeden zijn door de media
  en er zullen er verkeerde keuzes worden gemaakt.
  Ook in een echte democratie i.p.v onze schijndemocratie.

  Harrie Custers [5] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [8] reageerde op deze reactie.

 3. Romee schreef op : 4

  Wat zijn de dingen die een mens minstens moet aanleren?

  Alles zo simpel mogelijk houden.

  Voor een efficiente maatschappij is dit het beste.

  Maar bijna iedereen blaast zijn eigen functie op tot een luchtbel
  door maar één stap vooruit te denken en zo maar meer werk te krijgen of te behouden. Door dingen nodeloos ingewikkeld te maken hou je werk. De vele regels en wetten maken dit mogelijk en concurrentie vaak onmogelijk.

  Voor onze maatschappij is het beste om alles zo simpel
  mogelijk te houden, maar als werkende/bedrijf kiest
  men vaak om alles zo ingewikkeld mogelijk te maken
  om jezelf niet overbodig te maken.

  (b.v advocaten, managers, notarissen, ict, tijdelijk personeel,…)

  Voor onze concurrentiepositie zullen we eerst offers moeten
  doen en het lucht eruit moeten halen om er bij de volgende stappen er op vooruit te kunnen gaan als NL.bv

  Schrijver [8] reageerde op deze reactie.

 4. Harrie Custers schreef op : 5

  @Romee [3]: Wat een heldere en goede reactie. Kan ik wat mee. Dank.

  Overigens, ook met het artikel kan ik wat.
  Ik snap alleen dat “verlies van waarde” niet. Vanwege “als Libertarier de evolutieleer aanhangen”.
  En wat is er mis met de status “veredeld dier”?
  Ook dieren scheppen.
  Ik ben gewoon bij met mijn “zijn”. Ik ben en heb alles wat ik nodig heb om in interactie met mijn omgeving te leven en samenleven.
  Geen vergunning of diploma voor nodig. 😉

  MMAP [8] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [8] reageerde op deze reactie.

 5. No more pain schreef op : 6

  Er is maar één ding wat iedereen in dit leven heeft aangeleerd en dat is dat alles draait om geld. Geld maakt dat men zijn gehele persoonlijkheid met het hebben van allerlei buitengewoon belangrijke sensoren heeft uitgeschakeld. Geld maakt dat we slaafs en braaf dat doen wat we moeten doen; niet nadenken, niet voelen, niet individueel ontwikkelen, niet vrijdenken en niet trouw zijn aan onze eigen gedachten en gevoelens. Geld heeft ons geleerd dat we slaven moeten zijn van onze grootmeesters en heersers en we dit domweg zonder nadenken hebben geaccepteerd.

  Geld is het meest grote mislukte project uit de menselijke geschiedenis. Daarbovenop komt dat geld wordt beheerd, gecontroleerd en uitgegeven door mensen die zwaar geestesziek en levensgevaarlijk gek zijn en menen dat de mens een geconditioneerde slaaf dient te zijn die als het ze uitkomt mag worden bestolen, onderdrukt of omgebracht, zolang de macht over geld en over de slaven en hun gedrag en gedachten daarmee is gewaarborgd.

  Denk geld weg, denk de psychopaten weg die geld beheren en er macht over hebben en de mens zal alle meest gelukkig makende sensoren ontdekken tot in het diepst van zijn ziel. De mens zal gereinigd worden en de geest en lijf verhelderd opengesteld zijn zodra geld voor altijd is uitgebannen. Er zal dan voor de mensheid een wereld met de meest gelukzalige gevoelens opengaan die misschien zelf ver buiten ons universum en het hiernamaals ‘voelbaar’ zal zijn.

  De mens zal eindeloos meer kunnen bereiken en eindeloos meer zijn zodra ieder machtsmiddel wat ons uiteendrijft is vernietigd en we elkaar met oprechte gevoelens en daden recht in de ogen kunnen kijken.

  Menselijke interactie i.p.v. macht, geld en andere ziekmakende rottigheid die de mens zoal heeft bedacht en verbindt. De wereld moet naar een gemeenschap, een samenleving die samenwerkt, samen denkt en samen leeft, niks armoede, niks geestelijke leegheid, maar rijkdom en geluk en vooral liefde en warmte voor iedereen, zo makkelijk zou het kunnen, maar zo moeilijk is het omdat een handvol geesteszieke elitaire idioten het zo heeft bedacht en wij in hun kunststukjes en onderrichtingen blijven geloven.

  Schrijver [8] reageerde op deze reactie.

 6. Scrutinizer schreef op : 7

  ” Andersom durf ik niet te stellen dat iemand die zich libertariër noemt en toch de evolutie theorie aanvaardt, enige waarde hecht aan natuurlijk gedrag, vrijheid en menselijke waardigheid. Immers, hij onderwerpt zich vrijwillig aan een concept wat hem een mensonwaardige positie toekent. Hij aanvaardt vrijwillig de voor een mens beklagenswaardige positie van een veredeld dier. De term ‘menselijke waardigheid’ is voor hem, met dank aan staatsonderwijs, betekenisloos geworden. Daarmee is een evolutionist verworden tot een krachtenloos mens, niet in staat zuiver libertarische idealen te verwezelijken.”

  Wat een klinklare nonsens.
  Immers ook andere mensen zijn maar mensen (dus EVENEENS afkomstig uit dieren) en hebben daardoor geen bevoorrechtte positie, ook niet als ze zich verenigen en een meerderheid vormen.
  M.a.w. het is niet omdat ik mezelf als veredeld dier zie, dat ik blindelings de autoriteit van de staat (d.w.z. een vereniging van andere veredelde dieren) zomaar accepteer. In tegendeel!
  Het een heeft niets met het ander te maken.
  Het is gewoon ieder voor zich MITS het non-aggressie principe maar gerespecteerd wordt.
  “Ieder voor zich” sluit VRIJWILLIGE samenwerking uiteraard niet uit en daar neem ik dagelijks via het marktmechanisme dan ook graag aan deel.
  Je hebt geen religie nodig om als libertarier in te zien dat de staat (ook een democratische) elke vorm van legitimiteit mist. En overigens: juist vroeger toen iedereen nog wel geloofde waren mensen veel gezagsgetrouwer. Niet verwonderlijk natuurlijk gezien kerk en staat met mekaar in bed lagen. Welnu, vandaag heeft de staat dus alvast een bondgenoot minder.

  MMAP [8] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [8] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [9] reageerde op deze reactie.

 7. Schrijver schreef op : 9

  @Romee [3]:
  Goed uitgedrukt. Je moet inderdaad leren om ZELF te leren in plaats van het mondje open te houden voor wat een ander erin giet. Ook logisch leren denken en leren vooruitdenken helpen erg 😉 We snappen elkaar kennelijk.

  @Romee [4]:
  Dat is een principe uit de wiskunde; vereenvoudigen. En inderdaad, werkt perfect. Ingewikkeld lijkende ‘problemen’ blijken dan ineens kinderlijk eenvoudig te zijn.

  @Harrie Custers [5]:
  Een veredeld dier mist menselijke waardigheid. Dat is er mis mee. Bleek overigens ook al uit het bovenstaande artikel.
  Een misverstand: “Ook dieren scheppen”. Een dier noch een mens schept niets. Het resp. hij werkt met wat er is, wat ingezet en omgevormd wordt. Maar het is en blijft werken met reeds bestaande materialen (of inzichten). Dat probeer ik aanhangers van de New Age telkens duidelijk te maken. Kennelijk landt het niet aan. Ik moet de eerste mens (of dier) nog tegenkomen die vanuit het niets materie schept bijvoorbeeld. Als ik dat kan observeren, pas dan geloof ik dat een mens (of dier) daadwerkelijk kan scheppen. Tot die tijd verwijs ik deze stelling naar het land der fabelen.

  @No more pain [6]:
  Geld is inderdaad een middel om het gedrag van mensen te sturen. Over menselijkheid en het belang van relaties komt er trouwens a.s. zaterdag een artikel aan 😉

  @Scrutinizer [7]:
  Je gebruikt een strategie die bekend staat als een bekende drogereden, bewijs per intimidatie. Zie nl.wikipedia.org
  Geen inhoudelijke redeneringen, maar wel stevige stellingen.

  @MMAP [8]:
  Ik veronderstel dat sommige bezoekers van deze website het intellectuele vermogen hebben (behouden of gecultiveerd) om een redenering in ieder geval te volgen, ook en zelfs als hij het er in eerste aanleg niet mee eens is. Een dergelijk iemand is in staat om over cognitieve dissonantie heen te stappen. Wie dat niet kan is kennelijk effectief geschoold, maar ondermaats onderwezen. Denk daar eens over na 😉

  Harrie Custers [12] reageerde op deze reactie.
  MMAP [14] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [30] reageerde op deze reactie.

 8. Schrijver schreef op : 10

  @Scrutinizer [7]:
  “vandaag heeft de staat dus alvast een bondgenoot minder.”

  Dat zou ik niet te hard roepen. Je weet dat het Vaticaan een ‘observator’ is bij de VN? Het Vaticaan oefent altijd politieke druk uit, nog steeds. Ook Nederlandse politici en het Nederlanse koningshuis komen op het matje bij de paus. De protestante kerk werkt nauw samen met de staat; het betalen van belasting wordt als norm gesteld en dat niet doen wordt als zonde betitelt. Gehoorzaamheid aan de staat als norm, ongehoorzaamheid als zonde. Uiteraard gebruikt men bij de redeneringen drogredenen, maar dat mag de pret niet drukken… gezellie samen in het spreekwoordelijke bed. Kerk en staat. Een innig team. Vandaar dat brave kerkgangers – ook vandaag de dag – modelburgers zijn, zeer gezagsgetrouw.

  Scrutinizer [29] reageerde op deze reactie.

 9. Schrijver schreef op : 11

  Hmm… mijn comment met reactie aan diverse mensen staat kennelijk in de wachtrij voor moderatie. Jammer. Even wachten dus mensen…

 10. Harrie Custers schreef op : 12

  @Schrijver [9]: Oké een mens heeft “menselijke waardigheid”. Een dier heeft in mijn ogen althans “dierlijke waardigheid”. Wat maakt het eerste nou meer bijzonder dan het tweede?

  Jouw definitie van scheppen kan ik volgen en ik kan daar ook mee instemmen.
  Feit blijft evenwel dat ook “scheppingskracht” dus niet onderscheidend voor mens en dier.

  Wij allen zijn geboren uit deze aarde en allen keren wij ook weer tot haar terug. The circle of life.

  Schrijver [13] reageerde op deze reactie.

 11. MMAP schreef op : 14
  Nominator

  @Schrijver [9]:

  Ik veronderstel dat sommige bezoekers van deze website het intellectuele vermogen hebben (behouden of gecultiveerd) om een redenering in ieder geval te volgen, ook en zelfs als hij het er in eerste aanleg niet mee eens is. Een dergelijk iemand is in staat om over cognitieve dissonantie heen te stappen. Wie dat niet kan is kennelijk effectief geschoold, maar ondermaats onderwezen. Denk daar eens over na

  Ach, uit die hoek: arrogant en zelf denkend dat elke zin die hij tikt, de waarheid is? U generaliseert enorm en schijnt te vergeten dat er mensen zijn die niet in uw patroontjes passen.

  Schrijver [15] reageerde op deze reactie.

 12. Schrijver schreef op : 15

  @MMAP [14]:
  Dit is enorm suggestief en neerbuigend. Het artikel gaat over een functioneel onderscheidingsvermogen en betoogt dat dit is vernietigt door het schoolsysteem. in mijn reactie (comment 9) stelde ik dat als een denk- en onderscheidingsvermogen functioneel is, iemand dan in staat is om een denklijn te volgen, ook en zelfs als hij het er in beginsel niet mee eens is. Dat is een voorwaarde om de eigen inzichten te toetsen en waar nodig bij te sturen (ook wel leerproces genoemd). Wat is hier arrogant aan? Waar komt het idee vandaan dat ik (een drogreden, ‘op de persoon spelen’) collectivistisch en arrogant zou zijn?

  Is het zo dat mensen ‘niet in mijn patroontjes passen’ of is het zo dat ik mensen uitdaag om hun denkwijzen te evalueren?
  Het artikel gaat over onderscheidingsvermogen.
  Wat zegt dit artikel over de ontwikkeling van ons denk- en onderscheidingsvermogen na scholing ondergaan te hebben?
  Wat zegt dit artikel over de noodzaak tot onderwijs (iets anders dan scholing)?

 13. Romee schreef op : 16

  @Schrijver [13]:

  “Wat een mens onderscheidt van een dier” : Fantasie.

  Een mens heeft fantasie en een dier niet.
  Met fantasie kun je alles mooier en/of anders maken.
  Je kunt de werkelijkheid veranderen door te knippen, plakken en dingen juist op de voorgrond of achtergrond brengen.
  (b.v via de media m.b.t politiek & geloof.)
  Voor dingen die (nog) onverklaarbaar zijn kun je een mooi
  verhaal omheen bedenken.

  Via de titel (Onderscheidingsvermogen)
  kun je fantasie weer scheiden van de werkelijkheid.
  Als je het bewust ingewikkeld maakt dan haakt
  vanzelf de grootste groep af en bepaalt de meerderheid wat normaal of waar is gemanipuleerd door div. media, geestelijk leider, stamhoofd, etc,…

  Ik heb onze kat nog niet op fantasie kunnen betrappen.

  Schrijver [17] reageerde op deze reactie.

 14. Schrijver schreef op : 17

  @Romee [16]:
  Juist, je zegt met andere woorden wat ik al eerder aangaf: Cognitie.
  Fantasie impliceert coginitieve vermogens zoals denk- en leerprocessen. Leren door een beeld te vormen (fantasie) en dan vervolgens kijken of het beeld de toets aan de praktijk overleeft. Dat laatste is het verschil tussen fantasie en sprookjes. Dat leg ik nog even uit:

  Iemand heeft ooit een beeld gevormd, een fantasie: Wat zou het toch mooi zijn als we door middel van electriciteit verlichting kunnen maken. Experimenten en tests resulteerden later in de praktische uitkomst van een gloeilamp.
  Bij sprookjes heeft iemand wel fantasie, maar het heeft niets met de realiteit en praktijk te maken.

  Romee [18] reageerde op deze reactie.

 15. Schrijver schreef op : 19

  @Romee [18]:
  Fantasie is een ‘product’ van de werking van een brein. Het gaat van binnen naar buiten in woorden of daden.

  Als de fantasie op anderen geloofwaardig overkomt, dan kan het hun denken en gedrag beïnvloeden. Daarmee komen we dan weer terug op de inhoud van het het artikel.

  Gedurende veel eeuwen ging de (meerderheid van de) mensheid uit van schepping. Stel nu, dat mensen met politieke aspiratie hun fantasie hebben gebruikt om onderdanen los te weken van hun identiteit, hun menselijke natuur, natuurlijk gedrag. Stel nu dat ze die hebben gevonden in de evolutietheorie en om die reden het verplichte schoolsysteem inzetten om dit product van hun brein te promoten en daarmee de gedachten en het gedrag van opgroeiende generaties op een bepaalde manier te beïnvloeden?

  Logisch beredeneerd zou dit een meesterzet zijn.
  Maar dan moet natuurlijk wel het denk- en onderscheidingsvermogen van leerlingen ondermijnd worden. Daarvoor zet men een bepaalde – in het artikel omschreven – kadaverdiscipline in.

  De hamvraag; in hoeverre is het denk- en beoordelingsvermogen van mensen die door het schoolsysteem heen zijn gegaan aangetast?

  Volgens de leer van propaganda, is het verstandig om mensen een zo groot mogelijke leugen voor te houden. Een leugen die zo groot en omvangrijk is dat mensen zich niet meer kunnen voorstellen dat ze voorgelogen worden.

  Is dit waar we nu mee te maken hebben in de context van het verplichte schoolsysteem?

  Romee [20] reageerde op deze reactie.
  TG [21] reageerde op deze reactie.

 16. Romee schreef op : 20

  @Schrijver [19]:

  Onze maatschappij is zo complex dat leugens en waarheid
  moeilijk zijn te onderscheiden.

  Er zijn genoeg mensen die simpel dingen moeilijk kunnen maken,
  maar er zijn weinig mensen die moeilijke dingen eenvoudig kunnen maken.

  Met het laatste loop je veel risico om jezelf overbodig te maken.
  (herhaling, maar dan anders))

  Schrijver [23] reageerde op deze reactie.

 17. TG schreef op : 21

  @Schrijver [19]:

  De hamvraag; in hoeverre is het denk- en beoordelingsvermogen van mensen die door het schoolsysteem heen zijn gegaan aangetast?

  Een ham antwoord: Ik ga een voorbeeld geven..

  Descartes vond dat het uitspraak ‘ik denk dus ik besta’ oftewel ‘Cogito ergo sum’, noodzakelijk waar moest zijn. Reden: In zijn onderzoek, die beschreven staat in de “meditaties over de eerste filosofie”, die in 6 hoofdstukken is opgemaakt, waarin hij in het eerste meditatie, alle met zijn misschien wel bedrieglijke zintuigen vergaarde en opgenomen kennis, waar hij dus zijn twijfels over had en dus niet kon vertrouwen, buitenbeschouwing liet, en in het 2de meditatie, met zijn enige betrouwbare gezonde verstand, die hij ook in het 1ste meditatie, door deze met het gezonde verstand van anderen te vergelijken en bepaalde situatie’s aan te nemen, had bepaald, tot het conclusie komt, dat het uitspraak ‘Cogito ergo sum’ iedere keer dat hij dit zei of dacht, noodzakelijk waar moest zijn, zodat hij niet een niks kon zijn..(oftopic: ik vul even aan, zodat mensen hem ook hier op vrijspreker begrijpen. Niet een niks, wat bedoeld hij ermee, zou je zeggen?. in zijn 2de mediatie schreef hij dit: Maar misschien is er een onbekende bedrieger, uiterst machtig en uiterst slim, die mij opzettelijk misleidt. Maar dan moet ik er zeker ook zijn, als hij me misleidt. En hij mag
  misleiden zoveel hij kan, hij zal nooit bereiken dat ik niets ben, zolang ik denk dat ik iets ben. Dus daarom moet ik, na alles te hebben overdacht, vaststellen dat deze uitspraak: ik ben, ik
  besta, noodzakelijk waar is, iedere keer dat ik die zeg of in mijn geest denk..<<<Om geen leugen, droom, onwerkelijkheid te wezen bedoeld hij dus.)

  Maarrrr:

  Je word met 0% kennis/informatie bevrucht. Het enige wat je meekrijgt, zijn als het goed is menselijke eigenschappen, van je ouders en het overlevingsinstinct. Toen op school, in het
  biologieles, werden deze eigenschappen aan de van de ouders verkregen (x y) chromosomen gekoppeld en uitgelegt. Het kan zijn dat je in je moeders buik geluiden etc waarneemt maar je hebt dus nog geen informatie of kennis ofgebouwt. Naar deze
  stadia gaan, om te filosoferen over het leven, of stellen dat je zaken moet vergeten of buitenbeschouwing moet laten om het beoordelingsvermogen meer zekerheid te garanderen zou dus onzin wezen..

  Schrijver [24] reageerde op deze reactie.

 18. TG schreef op : 22

  Iedereen weet dat informatie/kennis die je opneemt, niet altijd waar is. Dus het begint erbij, dat je, wanneer je je eigen gezonde verstand+logica gebruikt, onderscheid kan maken tussen goede en foutieve info/kennis die je waarneemt of waar had genomen..Als je klakkeloos alles van iemand anders over zou nemen, gebruik je uiteraard je beoordelingsvermogen niet. (saai dit wel of niet)

  Schrijver [24] reageerde op deze reactie.

 19. Schrijver schreef op : 24

  @TG [21] en @TG [22]: Inderdaad. Op het moment dat we op deze wereld gezet worden weten we nog niets, behalve dat we ‘zijn’. Vervolgens verzamelen op de één of andere manier informatie. Wat is de rol van onze zintuigen, wat zijn onze natuurlijke vermogens, wat is natuurlijk gedag, hoe functioneert dit alles? Of beter, hoe zou het kunnen functioneren?

  Om over deze vragen na te kunnen denken heeft het karakter Morpheus in de Matrix films een aardig advies voor de hoofdpersoon Neo; je moet uit de gevangenis van je ‘mind’ bevrijdt worden. Andere citaten (enigzins vrij): Iemand kan je misschien een deur laten zien, maar je moet er zelf doorheen lopen. En: De weg kennen is nog niet hetzelfde als de weg gaan. Net als Neo in de Matrix films hebben we nog een hoop over onszelf te ontdekken. Net als Neo is dat geen theoretisch proces, maar een proces waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. Spelenderwijs leren zeg maar.

  Dat is althans wat ik denk 😉

 20. Elisabeth Zegeling schreef op : 25

  Heb de discussie met interesse gevolgd. Onderscheidingsvermogen leert men normaal gesproken in familie verband, uitgaan mijzelf uiteraard. Het hoeft niet persee je ouders te zijn, ook andere familie leden hebben hierin een rol.Die onderscheidingsvermogen verloopt in fases m.b.t leeftijd. Hetzelfde zie je ook in de dierenwereld. Wetenschap en psychologie ben ik niet zo in thuis. Volgens mij kun je wel degelijk onderscheidingsvermogen bij m.n. kinderen ondermijnen, dat zie ik overal om mij heen. Dat wordt vooral op scholen gedaan. Volgens mij wel degelijk bewust.

  Ook vind ik dat men dieren in hun waarde behoren te laten, een dier vemenselijken vind ik wreed, het natuurlijke gedrag wordt greweld aangedaan. Ook dat opsluiten voor gewin is wreed en dieronterend.

  Op mij zelf afgaande, heeft alles een bewustzijn, mens, dier, plant, steen, natuurkrachten, etc, gevoelsmatig ben ik hier van overtuigd.

  Wat betreft sprookjes en fantasie, dat heeft voor mij waarde. Sprookjes vertellen een boodschap. Fantasie, zet mij aan tot handelen. Fantaseren om iets tot stand te brengen of te realiseren, dus functioneel voor mij.

  Scholing kan zeker ook een goede inbreng hebben, b.v. om vaardigheden te verkrijgen. Bij de juiste leeftijd een andere kijk om zaken en wereld te verkrijgen, etc.

  Wat geloof betreft: het kan tot iets goeds bijdragen, het kan ook ten slechte gebruikt worden. Er zijn mensen die er gedrags-en leefregels uithalen, steun en kracht. Ten slechte, er kunnen mensen gemanipuleerd worden en onderdrukt.

  Of mensen daadwerkelijk scheppen? Tja, het ligt eraan hoe je er tegen aan kijkt. Als fantasie leidt tot handelen en tot stand brengt, is dat voor mij scheppen.

  Dat een mens niet alleen fysiek bestaat en onderdeel van de aarde, maar ook een spirituele lichaam heeft. Dat mensen op deze aarde vaker dan een keer te gast is, staat voor mij vast.

  Schrijver [26] reageerde op deze reactie.
  TG [28] reageerde op deze reactie.

 21. Schrijver schreef op : 26

  @Elisabeth Zegeling [25]:
  Normaliter (bij natuurlijk gedrag) wordt een kind geboren en gaan ouders een voorbeeld geven, dingen uitleggen. Daardoor ontwikkelt het kind onderscheidingsvermogen.
  In de hedendaagse samenleving werkt dat anders. Kinderen zijn ‘braaf’ als ze gehoorzaam zijn. Met andere woorden worden ze geacht geboden en verboden van de ouders op te volgen. Dat is wat anders dan begrijpen en onderscheidingsvermogen ontwikkelen.

  Vervolgens moet het kind verplicht naar school. Daar aangekomen gaan docenten het kind weleens vertellen wat nu eigenllijk waar is. Waarheid komt van autoriteit. Althans, dat wordt het kind geleerd. En weer leert het kind geen onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, zelf na te denken.

  Wanneer ouders niet op een natuurlijke manier functioneren, wordt ook de werking van intuïtie de kop in gedrukt. Een natuurlijke vaardigheid die op waakvlamnivau op de achtergrond aanwezig blijft, maar vaak bar weinig gebruikt wordt.

  Sprookjes zijn een verhaal. De meeste verhalen leren mensen wel iets, ook al is de moraal soms goed verstopt in het verhaal. Waar het in de bovenstaande comment om ging is dat sommige dingen waar zijn, andere niet. En dan gebruikt men normaliter het woord ‘sprookje’ of ‘bedenksel’.

  Scholing als middel om kennis of vaardigheden te verkrijgen:
  Er is een groot verschil tussen onderwijs en scholing.
  Onderwijs leert je iets, je leert principes te begrijpen, zelf na te denken.
  Scholing propageert onderwijs te zijn, maar staat een begrip van principes en zelfstandig nadenken in de weg.
  Daardoor heeft iemand met een goede scholing vaak bar slecht onderwijs achter de rug. Men kan alleen maar napraten. Zelf denken is er niet of nauwelijks bij.

  Elisabeth Zegeling [45] reageerde op deze reactie.

 22. Harrie Custers schreef op : 27

  @Schrijver [23]: Die uitdaging nemen we aan! 😉

  SS Wiebes vraagt om suggesties voor het verenvoudigen van het fiscae stelsel.

  Wel:
  1) Belasting heffen is overbodig. De overheid kan – onder democratische controle) – zelf namens et volk voldoende geld in omloop brengen door gewenste “voorzieningen” te financieren. Waarom zouden wij dit privilege – geld creeren uit lucht en daar ook nog aflossing en rente over vragen – in handen laten van private commerciele banken?? Als je niet durft dan
  2) geen belasting heffen, maar mensen vragen om vrijwillige bijdragen (op basis van projectvoorrstellen). Nooit meer een tekort, want bij onvoldoende bereidheid tot bijdragen gaat een project niet door. Als je bang bent aan invloed te verliezen dan
  3) stop met heffen op basis van fiscaliteit. Dat is onnodig ingewikkeld en duur. Leidt tot pseudo-werkgelegenheid en dus tot waardevernietiging. Hef b.v. op basis van gebruik. Als dat te heftig is dan
  4) stop met heffen van inkomstenbelasting. Hiermee bestraf je namelijk juist datgene wat een samenleving verder helpt: mensen die elkaar helpen, iets voor elkaar doen. Beperk de heffing tot een simpele verbruiksbelasting en een vermogensveranderingsbelasting. En als je dat niet wiltdan
  5) blijf doormodderen en blijf dat “in het algemeen belang noemen” terwijl feitelijk alleen het behoud van de politieke macht is gediend.

  Zo iets.

  Schrijver [31] reageerde op deze reactie.

 23. TG schreef op : 28

  @Elisabeth Zegeling [25]:

  Ook vind ik dat men dieren in hun waarde behoren te laten, een dier vemenselijken vind ik wreed, het natuurlijke gedrag wordt greweld aangedaan. Ook dat opsluiten voor gewin is wreed en dieronterend.

  Op mij zelf afgaande, heeft alles een bewustzijn, mens, dier, plant, steen, natuurkrachten, etc, gevoelsmatig ben ik hier van overtuigd.

  Kan me nog herinneren dat Caesar, in dog whisperer, een keer een bulldog zover wilde krijgen dat die zijn eigenaars zonder geblaf en gedreig in de keuken toeliet of op hun golfkarretje. Meestal zorgt hij ervoor dat de honden hun energie kwijt kunnen. Rondjes rennen etc of hij gooit ze in een roedel honden, dat zal die hond wel even mak maken. Dit paste hij ook bij die bulldog toe. Even die hond uitputten zodat die mak zou worden. Tijdens opnames ligt die hond naast hem buiten. Hij hapt een keer naar Caesars hand. Caesar begreep er niks van en ging verder met praten, terwijl zijn hand iets bloedde. Die hond ligt er zo bij van alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Na een paar seconden hapt die hond weer in zijn hand..Ik vertrouw mensen niet zo. Voor hun eigen gewin, kunnen ze die honden ook kalmeringsmiddelen geven.

  Maar wat ik met deze verhaal wil vertellen.. Voorafgaand hadden ze verteld dat deze hond zwaar toegetakeld was gevonden. Het was waarschijnlijk een vechthond die voor wedstrijden was getraind.

  Caesar is dus ook niet slim. Ik had gelijk al het idee dat ze die hond met zijn opgroeien vaak hadden gepest met zomaar slaan of door de tralies met stokken steken etc. Om hem gemener te maken. Die hond had eerder minstens 1 trauma opgelopen. Zijn wereld had gewoon anders uitgezien. Hij weet niet beter dan dat wat hij doet, NIET fout is. Hij denkt dat het karretje en het keuken, zijn plaatst is, en eigenlijk probeert hij die mensen van zich af te houden. Omdat hij weet, dat mensen niet te vertrouwen zijn..Onderscheidingsvermogen van Caesar, liet hem door zijn wijsheid en het niet doorzien van deze hond, dus hier in de steek.

  Ik kan niet vatten, dat anderen af en toe, niet aan honden zien, wat ze zouden denken. Ik zag de hond van de buurvrouw bv, die even bij mij binnenkwam. Die hond was bang, want het was een vreemde omgeving voor hem. Dat zag je aan zijn ogen en manier van kijken. Hoe hij een beetje in elkaar kroop.

  Dus of dieren gevoelens hebben? een bewustzijn? Waarom beschermen ze hun ‘kinderen’ soms wel met hun leven? Als ze geen gevoelens/emoties hebben?..Dat een leeuw jonge (mannetjes) leeuwen dood, zodat ze later niet tegen hem kunnen concurreren. is dat geen eigenbelang? Egoisme. Natuurwet, om de overleving van de sterkste te garanderen.. Zulke zaken. Je kan er 100 boeken over schrijven.

  Elisabeth Zegeling [46] reageerde op deze reactie.

 24. Scrutinizer schreef op : 29

  @Schrijver [10]: Mijn punt is dat de staat een -effectieve- bondgenoot minder heeft omdat het volk zich niet meer door de kerk om de tuin laat leiden.
  Het is zoiets als dat jaarlijks zwarte piet nog wel in het straatbeeld verschijnt maar ik sinds mijn 6e of 7e geen schrik meer van hem heb, dus dat Sinterklaas met ouders blijft samenspannen om kinderen angst in te boezemen (door in zijn grote boek op te zoeken wat je allemaal mispeuterde en je te verbluffen met zijn alziende kennis) mag dan wel zijn, maar zodra de mythe doorprikt werd, mist de man zijn effectiviteit. Hij kan dan nog wel verder bondgenoot zijn, maar draagt zelf niets bij in zijn strijd tegen het slachtoffer.

  Schrijver [32] reageerde op deze reactie.

 25. Scrutinizer schreef op : 30

  @Schrijver [9]: Gelieve aan te geven waar ik intimideerde en welke van mijn stellingen niet zou kloppen.

  Mijn enige stelling was dat niet in god geloven alsook de mens als een diersoort beschouwen geenszins leidt tot een assumptie dat andere mensen meer rechten zouden hebben en hun gezag geaccepteerd zou moeten te worden.

  Ik spreek me daarbij niet eens uit over de vraag of god wel of niet bestaat cq. over of mensen wel of niet de zoveelste diersoort zijn. Ik geef alleen aan dat de bewering uit het artikel dat deze opvattingen zouden leiden tot het aanvaarden van gezag door de staat, elke logica ontbeert.
  Ik stelde zelf dus eigenlijk niets doch haalde alleen maar andermans stelling onderuit.

  Uw ononderbouwde beschuldiging (in reactie 9) is daarmee grappig genoeg juist op uzelf van toepassing geworden.

  Schrijver [33] reageerde op deze reactie.