parasietZonder organisatie in de samenleving wordt het chaos! Dat is de stelling van velen. Terwijl de meesten een goed georganiseerde samenleving willen, wensen sommigen vrij te zijn. Zijn deze twee schijnbare uitersten met elkaar te verenigen?

In een eerste serie artikelen zijn een aantal basisprincipes aangekaart, in een poging om een dialoog tussen libertariërs en christenen op gang te brengen. Deze artikelen ruimden een aantal misverstanden uit te weg. Atheïsten hebben helaas, evenals christenen, een nogal vertekend beeld van principes die in de Bijbel te vinden zijn. Wellicht is dat aanleiding om eens (opnieuw?) na te denken over allerlei veronderstellingen.

Libertarisme

Het libertarisme kent, zoals ik eerder reeds aangaf, een drietal grondbeginselen:

1] Vrijwilligheid.
Iedere interactie tussen mensen zou vrijwillig moeten zijn, vrij van fraude, dwang en geweld.
2] Non-agressie.
Het is verkeerd om geweld te initiëren tegen een ander, maar geweld is gerechtvaardigd ter verdediging tegen (kwaadaardig) geweld door anderen.
3] Eigendomsrecht.
Ieder mens heeft zelfbeschikkingsrecht en is daardoor eigenaar van de resultaten van zijn inspanningen.

Dit staat op gespannen voet met de centraal geleide samenleving die het gedrag van mensen wenst te reguleren:

1] Interactie tussen mensen is niet op basis van vrijwilligheid, immers, mensen worden gedwongen tot allerlei gedrag die wetten en cultuur hen voorschrijven. Natuurlijke vrijheid en soevereiniteit worden alleen gerespecteerd zolang dat lieden met macht en hun sympathisanten uitkomt.
2] De wet verbiedt niet alleen kwaadaardig offensief, maar ook goedaardig en noodzakelijk defensief geweld. Agressie is in een centraal geleide samenleving hét middel om geagendeerde doelen te verwezenlijken. Mensen zijn in deze situatie vooral ‘vrij’ om te doen wat anderen wensen. Men mag bijvoorbeeld best als een vervangbare zombie in een fabriek werken, maar wanneer werkstakingen hinderlijk worden, dan wordt het binnenlandse leger – ook wel politie genoemd – erop afgestuurd om de staking met geweld te breken.
3] Eigendomsrecht wordt niet gerespecteerd. Het ultieme doel van een centraal geleide samenleving is produceren en consumeren, zodat de staat mensen tijdens deze processen onder dreiging van dwang en geweld vruchten van arbeid kan afnemen middels belastingen, accijnzen en wat dies meer zij. Andere eigendommen zoals een woning of vervoermiddelen worden rücksichtslos in beslag genomen wanneer dat bepaalde lieden uitkomt. Het is namelijk ‘illegaal’ verklaard om als verondersteld vrij mens naar eigen inzicht te handelen. Belastingheffing en inbeslagname zijn overigens mooi klinkende woorden voor gelegaliseerde beroving.

Velen beschouwen de centraal geleide samenleving als een effectief georganiseerd concentratiekamp, compleet met dwangarbeid. Arbeid heeft namelijk niet meer enkel de natuurlijke en eenvoudige functie van het voorzien in levensonderhoud of zorgen voor de natuur, maar ook en vooral het voldoen aan al dan niet beschreven verplichtingen. Wie niet op de wijze die van hem verwacht wordt woont, werkt of consumeert, wordt vanwege wetgeving en cultuur gezien als een mislukkeling, een onrendabele. Wie sociale uitkeringen weet uit te buiten, wordt gezien als een parasiet. Wie parasiteert op de vruchten van de arbeid van anderen middels de heffing van belastingen of rente, wordt wonderwel gezien als respectabel.

De grote verschillen van inzicht zijn werkelijk verbazingwekkend. Wat de één volstrekt normaal acht, de norm voor een samenleving, is voor de ander een extremistisch en volstrekt onverteerbaar standpunt. Kennelijk zijn velen het zicht verloren op natuurlijk gedrag. Er is hen een schijnwerkelijkheid over de ogen getrokken, die het zicht op de werkelijkheid belemmert.

Natuurlijk gedrag

Volgens het scheppingsverhaal schiep God de mens als man en vrouw. De optelsom van een man en vrouw maakt samen (als het ware) één mens die niet innerlijk verdeeld is. Man en vrouw zijn niet gelijkaardig, maar wel gelijkwaardig. De man en vrouw kregen van God vrijheden en geboorterechten mee. Ze konden gaan en staan waar ze maar wilden, op de manier die ze verkozen, konden een woning bouwen waar ze maar wilden en hoe ze dat wilden. Ze konden leven zoals ze wilden, zolang het niet schadelijk was voor de schepping en hun handelen respect voor de Schepper uitdrukte. Ze konden zonder beperkingen over alle grondstoffen en vruchten van het veld beschikken, want God gaf hun het gebruiksrecht daarvan (als test werd één boom uitgezonderd). Ze konden volledig beschikken over de vrucht van hun arbeid, waarover God hun het eigendomsrecht gaf. Daarvan gaven ze vervolgens aan medemensen of investeerden ze terug in (beheer van) de natuur. Dít is de natuurlijke context en natuurlijk gedrag voor een mens. Wie niet gelooft in scheppingsverhaal, vindt deze principes terug in natuurrecht, wat poogt in de mens ingebakken natuurlijk gedrag te omschrijven.

Er waren goedaardige en kwaadaardige mensen. Goedaardige mensen hadden (zowel individueel als collectief) de verantwoordelijkheid om korte metten te maken met kwaadaardigheid. Dat betekende (en betekent nog) dat kwaadaardige mensen als onkruid uitgeroeid dien(d)en te worden. Namen goedaardige mensen die verantwoordelijkheid niet serieus, dan gingen kwaadaardige mensen hen overheersen (koninkrijken gevolgd door staten) en uitbuiten. Hun natuurlijke vrijheden en geboorterechten werden hen afgenomen door middel van achtereenvolgens (onderwerpend) geweld, vervolgens een systeem van wetgeving (de nieuwe heerser gaat mensen wetten voorschrijven) en uiteindelijk cultuur (mensen houden elkaar in het gareel van machthebbers). Wetgeving en cultuur regelen de opvolging van machthebbers. Op deze manier ontstond een onnatuurlijke situatie met mechanismen om zichzelf in stand te houden.

Uit het verhaal in 1 Samuël 8 over de eerste koning van het volk Israël blijkt heel duidelijk dat wie een koning c.q. politieke heerser over zich wenst daarmee God verwerpt (als koning). Dat heeft volgens God allerlei kwalijke gevolgen, zoals het afpersen van belastingen en mensen die tot slaven gemaakt worden. Het doel van het koninkrijk van God is volgens Daniël 2 en 7 alle bestaande politieke machtstructuren te vernietigen. Overheden zijn geen vrienden of medestanders, maar ronduit tegenstanders van God en bevolkingen die vernietigd dienen te worden. De essentie van het Evangelie van het koninkrijk van God is de vernietiging van de machtstructuren en het herstel van de geschapen, natuurlijke situatie. Het Griekse woord wat in de Bijbel gebruikt wordt voor verlossing (zie bijv. Lukas 1:77) slaat volgens de lexicon op bevrijding uit politieke onderdrukking. Het Romeinse christendom heeft er later om politieke redenen een andere betekenis aan gegeven (demagogie en Newspeak). Daarmee werd een religieuze schijnwerkelijkheid gecreëerd.

Spanningsvelden

Bij het lezen van de bovenstaande tekst over (on)natuurlijk gedrag zal bij velen direct cognitieve dissonantie optreden. Ons denken wordt in eerste instantie namelijk gevormd door de wereld om ons heen, hoewel het verstandiger is om ons denken door de Schepper te gaan laten vormen (Romeinen 12:2). Op die manier krijgen we meer zicht op de werkelijkheid en natuurlijk gedrag. Er is enorm veel informatie in omloop en we kunnen niet alles weten. Toch gaf Jezus aan dat we moeten worden als een kind om het koninkrijk van God in te gaan. Waarom? De waarheid is kinderlijk eenvoudig, hoewel te moeilijk of onaanvaardbaar voor volwassenen. Een kind is niet dom, maar wel onbevangen. Hij beoordeelt informatie anders, meer voor wat het werkelijk is, voelt de essentie (of het hart) van de zaak beter aan. Hij legt de vinger op de zere plek, wat volwassenen vaak ongemakkelijk laat voelen. Dankzij ‘opvoeding’ (en daarmee onnatuurlijke cultuur die strijdig is met de wensen en bedoelingen van onze Schepper) verdwijnt dat pure gedrag en ‘weet’ het kind na verloop van tijd wel ‘beter’.

Feitelijk worden kinderen gebrainwashed en geconditioneerd om een onnatuurlijke en kwaadaardige situatie te aanvaarden, als norm te gaan beschouwen. Wie meer wil weten over de strategieën en methodes die hiervoor gebruikt worden, doet er goed aan om het boek “The deliberate dumbing down of America” (PDF) van Charlotte Thomson Iserbyt te lezen. Het is een historisch overzicht van ontwikkelingen in het van overheidswege verplichte schoolsysteem, wat nagenoeg 1:1 van toepassing is op de situatie in Europa en andere delen van de wereld. Wie weinig tijd heeft doet er goed aan in ieder geval de inleiding en het voorwoord te lezen.

Als gevolg van langdurige conditionering en indoctrinatie komt telkens weer de drogreden tevoorschijn: “Maar er moet toch orde zijn?”.

Natuurlijke orde

De natuur is een verzameling van allerlei complexe systemen. Er is sprake van een natuurlijke orde. Delen van planten, dieren en mensen zijn inwendig geordend en functioneren als geheel in een geordend systeem. Die orde hoeft niet aangebracht te worden, maar is er al en kan vervolgens in stand gehouden of verstoord c.q. vernietigd worden.

Een prachtig en leerzaam voorbeeld van natuurlijke orde is de mierenhoop. Het is daar een drukte van jewelste. Iedere mier heeft een taak, maar toch deelt geen enkele mier orders uit. Iedere mier weet van nature wat hij moet doen en doet dat zonder instructies of aansporing. Centraal staat het leven en de reproductie van leven. Al doende vervullen mieren een nuttige functie in de natuur, namelijk het opruimen van afval. Mensen zijn geneigd om door een gekleurde bril naar een mierenhoop te kijken. Ze zien wat ze verwachten te zien. Daardoor kreeg bijvoorbeeld het vrouwtje de naam ‘koningin’, alsof ze de baas zou zijn en orders zou uitdelen. Niets is minder waar. De taak van dit vrouwtje is louter het leggen van eieren en daarmee zorgen voor nageslacht. Andere mieren faciliteren dit proces, net zoals bijvoorbeeld een leeuw op pad gaat om voedsel voor de leeuwin en haar welpen bij elkaar te sprokkelen.

“Maar” zullen sommigen tegenwerpen: “ook in de natuur komen alfamannetjes voor”. Dit is juist, met dien verstande dat menselijke patriarchen en dierlijke alfamannetjes waken over het welzijn van de groep. Deze sterkeren stellen hun leven in de waagschaal voor het belang van de groep. Dat is wat anders dan datgene waar politieke heersers en hun handlangers om bekend staan, namelijk verwoesten, ontwapenen, onderwerpen, beroven, uitbuiten, moorden en verkrachten. Deze modus operandi is tot op de dag van vandaag zichtbaar in de activiteiten van zowel individuele natiestaten (voorbeeld) als bijvoorbeeld de Verenigde Naties (voorbeeld). In tegenstelling tot wat beweerd wordt door de professionele leugenaars (woordvoerders) van dit soort organisaties, betreffen de voorbeelden geen rotte appels of betreurenswaardige incidenten, maar een eeuwenoud structureel gedragspatroon.

Kunstmatige orde

Mensen denken dat orde gecreëerd moet worden. Ze denken dat zonder hun ingrijpen chaos zou ontstaan. Daarom halen ze bestaande elementen uit hun natuurlijke context, om ze elders te herplaatsen worden om vervolgens op een kunstmatige manier ingezet te worden. Dat gaat gepaard met allerlei gedragsveranderingen. Dieren raken in gevangenschap gefrustreerd en verliezen hun natuurlijke vaardigheden. Het laatste geldt vooral voor volgende generaties. Voor mensen die onder het gezag van andere mensen komen geldt ditzelfde, vooral als de bestuursvorm ‘democratie’ heet.

De bestuursvorm demo(n)cratie reguleert fijnmazig als nooit tevoren allerlei facetten van mensenlevens en legitimeert zichzelf als de wens (lees: dictaat) van de meerderheid. Daaraan wordt iedere veronderstelde minderheid met dwang of zelfs geweld onderworpen. In de praktijk gaan politici hun gang, ondanks de overduidelijke wensen van deze meerderheid. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken rondom de ‘Europese grondwet’ die in Nederland middels een referendum door een ruime meerderheid verworpen werd, waarna politici deze alsnog middels het ‘verraad van Lissabon’ doordrukten. Deze gang van zaken is niet verwonderlijk. Immers, politici zijn slechts acteurs die middels periodieke populariteitswedstrijden genaamd ‘verkiezingen’ op het politieke toneel verschijnen of blijven. Het script voor hun bezigheden wordt achter de coulissen door derden geschreven. Het publiek heeft de illusie van inspraak. Het is een komen en gaan van acteurs. Het verloop onder de scriptschrijvers is gering en wordt vooral bepaald door geboortes en overlijden.

Tot slot

De natuurlijke door God gecreëerde orde was goed. De vervolgens door mensen gecreëerde orde is een beledigende, vernederende en ziekmakende aanfluiting.

De veronderstelling dat mensen orde zouden moeten creëren berust op foutieve aannames en veronderstellingen. Het bestaan van landen en regeringen is daarop gebaseerd, maar deze zijn niets meer dan menselijke verzinselen [1] die de natuurlijke orde verstoren. Macht die mensen over medemensen uitoefenen gaat voor de onderworpenen ten koste van natuurlijke vaardigheden, die vroeger of later verloren raken. Mensen worden ziende blind en horende doof. Mogelijkheden die er zijn worden in mindere mate of zelfs niet meer gebruikt. Een belangrijke vaardigheid die onderdanen van een heerser uiteindelijk geheel kwijtraken is het eigenhandig bestrijden van kwaadaardigheid [3]. Er is geen ‘spirit’ meer over.

Interessante vragen om aan de keukentafel te bespreken:

1] Hoe kunnen natuurlijke vaardigheden geïdentificeerd en hersteld worden?
2] Hoe kan de natuurlijke orde hersteld worden?
3] Hoe kan een natuurlijke leefomgeving hersteld worden?

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.


Eerdere artikelen in de tweede serie over natuurlijke gedrag:

[1] De overheid als draak

[2] Een andere levensstijl

[3] Wonen en hygiëne

[4] Het belang van goede relaties

61 REACTIES

 1. Hier worden appels met peren vergeleken. Een libertarische samenleving kent grondrechten toe aan het individu, terwijl een centraal geleide maatschappij diezelfde grondrechten toekent aan het collectief. De wet verbiedt defensief geweld door individuen omdat de criminaliteitsbestrijding is uitbesteed aan het collectief (c.q. de staat). Dat zou in een libertarische samenleving net zo zijn als je je op het grondgebied van een ander zou begeven. Dan ben je ook gebonden aan diens wetten en regels. Als het je niet bevalt kan je altijd nog vertrekken (c.q. emigreren). Verder is er wel degelijk stakingsrecht (hoewel dit feitelijk contractbreuk is).

  Schrijver [10] reageerde op deze reactie.

 2. Wat de religieuze invalshoek betreft: de natuurlijke orde is niet goed. Daarin lijden mensen onder honger en dorst, koude, natuurrampen, ziektes en dood. Sinds de mens zich zijn onmachtige positie bewust was heeft hij proberen greep te krijgen op die ellende. Eerst met behulp van religie, door de goden tevreden te stellen en hun zin te doen, later met behulp van de wetenschap. De wetenschap bleek het effectiefst om greep te krijgen op de natuur. Uiteindelijk zal de macht van de mens over de natuur zo groot zijn dat hij zijn eigen universum kan creëren met een totaal nieuwe natuurlijke orde waarin ook de dood (het nu opgelegde einde aan je leven) overwonnen zal zijn. Dat is de ultieme vrijheid, zelf beslissen wat je met je leven doet, wanneer en waar en voor hoelang.

  ratio [9] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [11] reageerde op deze reactie.

 3. @jhon [1]:

  Inderdaad en de maffia is als een kankergezwel die ferm z’n gore klauwen in overheidsbestel, corporaties en banken heeft gepoot.
  Nietsontziende argeloze sluwe psychopaten die niks anders willen dan meer macht, eigendom en controle.
  En dan even te refereren naar het artikel waar de vraag wordt gesteld hoe we daar met z’n allen van af komen? Dat is een hele goede vraag. Hoe gaan WE dat doen?!

 4. Enkele punten
  De mensen in de staat zijn niet primair geïnteresseerd in het plunderen van de vruchten van je arbeid. Ze hebben alleen je geld nodig, omdat er nog enkele mensen zijn waar ze onvoldoende macht over hebben om te beroven. Ze gaan met jouw geld vrijwillig iets kopen, omdat het roven daarvan nog niet mogelijk is.
  Als de macht van de heerser eenmaal absoluut is, dan zie je dat macht het doel op zich was. Macht is niet nodig voor geld, maar geld omdat macht nog niet absoluut is en sommige dingen gekocht moeten worden. De macht werd absoluut bij Stalin Hitler Mao en dan zie je dat mensen zelfs niet meer uitgebuit worden, maar gewoon vernietigd. Het gaat kennelijk niet om het beroven van hun maximale productiviteit over hun maximale levensduur.

  Verder kun je niet spreken over principes in de bijbel omdat er tegenstrijdigheden in staan. Je kunt er uithalen wat je wilt. Net als uit her wetboek kun je er selectief uit selecteren en dan lijkt het libertarisch.

  Verder is orde prima. Als je een huis of bedrijf opricht, creëer je orde. Zelfs de vaatwasser leegzuigen zorgt voor orde. Het is orde door geweldsinitiatie die wordt afgekeurd bij het Libertarisme. Ik zie mijn huis liever orderlijk dan chaotisch. Maar ik zie mijn relaties liever vrijwillig.

  Verder bestaan er in de natuur wel alpha mannetjes die met geweld regeren , maar ik denk niet dat er een morele plicht tot gehoorzamen van dat alpha mannetje bestaat. Bij mensen zeggen de medeleven immers tegen je:je dient Mark R te gehoorzamen. Ik denk niet dat je mede apen vinden dat je alpha moet gehoorzamen. Je kunt het waarschijnlijk beter doen, maar er is geen sociale draagkracht voor alpha onder de rest van de apen alleen brute draagkracht.

  pcrs [6] reageerde op deze reactie.
  ratio [7] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [12] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [14] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [5]: Verder kun je niet spreken over principes in de bijbel omdat er tegenstrijdigheden in staan. Je kunt er uithalen wat je wilt.

  De bijbel is het meest misbruikte boek ter wereld, maar ook een van de meest invloedrijke. Wil je manipulatie en geschiedenis begrijpen dan is het belangrijk lessen te leren vanuit de kerkgeschiedenis. Dat is een van de zaken die me aantrekt in de serie van “Schrijver”. Democratie is slechts een recente loot aan de stam van dwang. Millennia lang was het machtsfundament voor een groot deel gebaseerd op religie. Wil je de subtiliteiten van dwang en manipulatie begrijpen, dan kan je geloof en met name de kerken niet negeren.

  pcrs [8] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [15] reageerde op deze reactie.

 6. @ratio [7]: Helemaal mee eens. Democratie is gewoon de laatste religie die ze aan het opleggen zijn met zendelingen in de derde wereld.

  Dat neemt niet weg dat je moeilijk van principes kunt spreken in de bijbel. Je kunt het verhaal er uit halen dat schrijver doet waarin ‘god’ afkeurt dat de joden een koning willen en hen waarschuwt dat dit belasting en dode zonen tot gevolg heeft. Je kunt echter ook talloze geweldsedicten uit de bijbel halen. Vooral het oude testament staat vol met adviezen tot uitmoorden van hele steden, verkopen van dochters als seksslaaf, het vermoorden van je kind omdat je stemmen in je hoofd hoort die je daar opdracht toe geven. Ook staat er ‘geef des keizers wat des keizers is’

  War or Peace?
  EXO 15:3 The LORD is a man of war: the LORD is his name.
  versus
  ROM 15:33 Now the God of peace be with you all. Amen.

  PRO 4:7 Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
  versus
  ECC 1:18 For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.
  1CO 1:19: “For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.”

  The sins of the father
  ISA 14:21 Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers; that they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities.
  versus
  DEU 24:16 The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers: every man shall be put to death for his own sin.

  CRUEL, UNMERCIFUL, DESTRUCTIVE, and FEROCIOUS or KIND, MERCIFUL, and GOOD:
  “I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy.” (JER 13:14) “Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling.”
  versus
  “The Lord is very pitiful and of tender mercy.” (JAS 5:11)
  “For his mercy endureth forever.” (1CH 16:34)
  “The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works.” (PSA 145:9)
  “God is love.” (1JO 4:16)

  http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html#war_or_peace

  Afijn, de vraag is dus wat iemand bedoelt als hij het over DE principes van de bijbel heeft. Ik denk dat er wel principes in religie zitten, maar die staan niet in hun heilige boeken. Dat principe is: je moet iets onzichtbaars almachtigs gehoorzamen (staat,God), maar omdat het niet kan praten is hier een boek (wetboek,bijbel) daar staan allerlei tegenstrijdige leefregels in en je moet naar Mark gaan om het uitgelegd te krijgen want die gaat je zeggen wat de almachtige precies van jou wil en neemt ook je belasting in ontvangst.

  ratio [13] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [16] reageerde op deze reactie.

 7. @THX-1138 [3]: de natuurlijke orde is niet goed
  Is er wel een natuurlijke orde? De mierenhoop is structuur, maar er zijn ook roofmieren die de mierenhoop van de buren binnentrekken en de buren als slaven gaan houden. Hoezo orde?

  Er is volgens mij geen echte structuur in de natuur, en er is geen natuurlijk evenwicht. De macht in de natuur is steeds aan verandering onderhevig. Er is geen rechtvaardigheid, jonge net geboren dieren worden net zo goed door roofdieren opgegeten als oudere dieren. Larven eten de nog levende gastheer op. Ijstijden en diersoorten komen en gaan. lokaal verandert de flora en de fauna, maar ook op wereldschaal. Er komen thans meer ijsberen voor dan enkele decennia geleden en er zijn enkele diersoorten uitgestorven. Ziektes steken de kop op en verdwijnen weer. De Spaanse griep hield een tijdje de mensheid in haar greep, maar is weer verdwenen. De wereld en de natuur zijn steeds in beweging.

  Met het bovenstaande wil ik overigens niet ontkennen dat de mensen er een zootje van gemaakt hebben.

  Schrijver [17] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [23] reageerde op deze reactie.

 8. @THX-1138 [2]:
  Een aantal denkfouten:
  1) “Hier worden appels met peren vergeleken. Een libertarische samenleving kent grondrechten toe aan het individu, terwijl een centraal geleide maatschappij diezelfde grondrechten toekent aan het collectief.”

  Het libertarisme gaat ervan uit dat een mens een intrinsieke waarde heeft. Die waarde hoeft dus niet door anderen toegekend te worden, maar is er al in de mens zelf. Op eenzelfde manier gaat het libertarisme ervan uit dat de mens van nature mogelijkheden (zo je wilt rechten) heeft. Die hoeven dus niet door anderen toegekend te worden, maar zijn er al. Het is aan anderen om deze intrinsieke waarde en deze mogelijkheden c.q. rechten te respecteren.

  2) “De wet verbiedt defensief geweld door individuen omdat de criminaliteitsbestrijding is uitbesteed aan het collectief (c.q. de staat). Dat zou in een libertarische samenleving net zo zijn als je je op het grondgebied van een ander zou begeven. Dan ben je ook gebonden aan diens wetten en regels.”

  Het venijn zit ‘m in het staartje van deze opmerking. De mogelijkheden c.q. wetten van een medemens respecteren is niet hetzelfde als anderen de wet (of regels) voor te schrijven. Denk eens na over het nuanceverschil, wat in feite een fundamenteel verschil is.

  3. “Verder is er wel degelijk stakingsrecht (hoewel dit feitelijk contractbreuk is).”
  Het woord stakingsrecht noemde ik niet in mijn artikel. Maar om er toch op in te gaan, zie ik venijn in het staartje. Is staking contractbreuk? De praktijk leert dat stakingen ontstaan wanneer een sterkere partij (zoals een fabriek) zwakkere partijen (arbeiders) dwingend arbeidsvoorwaarden opleggen, ze misbruik maken van hun sterkere positie en de zwakkeren enige verbetering in hun omstandigheden wensen. Let op het woord “enige”. Want ook na de staking, zelfs als aan hun voorwaarden wordt voldaan, blijft er teveel vrucht van hun arbeid wegvloeien naar parasieten – of op zijn best overbetaalde enigzins productieve collega’s in het management.

  Schrijver [21] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [25] reageerde op deze reactie.

 9. @THX-1138 [3]:
  Ook hier denkfouten:

  1) “Wat de religieuze invalshoek betreft: de natuurlijke orde is niet goed.”

  Is dat zo? Waardoor wordt lijden veroorzaakt? Door de natuur of door wat mensen ermee doen? Door mensen die op een natuurlijke manier functioneren of door mensen die het tegenovergestelde doen?

  2) “Sinds de mens zich zijn onmachtige positie bewust was heeft hij proberen greep te krijgen op die ellende.”

  Is dat zo? Of was de mens eerst in een krachtige, machtige positie, en is die positie hem ‘ontglipt’ door de praktijken van machthebbers die hem onmachtig maakten, de intrinsieke waarde van hun medemensen niet respecteerden, hen de mogelijkheden annex rechten die ze van nature bezaten ontnamen?

  3) “Eerst met behulp van religie, door de goden tevreden te stellen en hun zin te doen, later met behulp van de wetenschap.”

  Is dat zo? Heeft religie geholpen en opgebouwd of juist geremd en vernietigd?

  4) “De wetenschap bleek het effectiefst om greep te krijgen op de natuur.”

  Is dat zo? Is het leven van de mens verbeterd dankzij wetenschap of is de mens juist ondergeschikt gemaakt door technologie die hem (als machtsmiddel) onderwierp en vandaag de dag zelfs tussen de communicatie van mensen in staat (mobiele telefoon, sociale netwerken)?

  THX-1138 [26] reageerde op deze reactie.

 10. @pcrs [5]:
  Inderdaad, datgene wat geoogst wordt tijdens plundering dient vooral om meer macht te verkrijgen. Het is inderdaad opmerkelijk dat wie absolute macht verkrijgt, vooral interesse heeft in vernietiging.

  Terzijde: Tot zover het principe ‘the survival of the fittest’ en de evolutie (opgaande lijn) van de mens. Wie zich als ‘the fittest’ manifesteert blijkt in de praktijk een gedegenereerd mens te zijn die gruwelijke beest-onwaardige praktijken uitvoert.

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [8]: Ieder goed principe wordt gekaapt en verkeerd uitgelegd, kijk maar naar de tea party waar thans volledige idioten als Sarah Palin op af komen en die de hernieuwde vrijheidswens van de Amerikanen hebben verkracht door hun foute interpretaties. En dat in een paar jaar tijd terwijl we over boeken en opnames beschikken die het wel goed uitleggen.

  Het nieuwe testament bestaat uit een aantal verhalen die enkele eeuwen nadien zijn samengevoegd. Eeuwen waarin slechts mondelinge overlevering heeft plaatsgevonden. Eeuwen waarin volgens mij het nodige een andere interpretatie heeft gekregen.

  Hiermee wil ik natuurlijk niet de trendbreuk die het nieuwe testament is ontkennen of de inconsistenties verdedigen. Maar er is deels wel een verklaring, die echter betekent dat de bijbel volgens mij met erg veel korreltjes zout genomen moet worden, ook al ben je gelovig.

  Schrijver [18] reageerde op deze reactie.
  pcrs [36] reageerde op deze reactie.

 12. @pcrs [5]:
  “Verder kun je niet spreken over principes in de bijbel omdat er tegenstrijdigheden in staan. Je kunt er uithalen wat je wilt.”

  Daar is inderdaad veel over te zeggen. Dat doe ik in een volgend artikel, wat volgende week online verschijnt 😉

  “Verder is orde prima. … Maar ik zie mijn relaties liever vrijwillig.”
  De vraag is wat we doen met wat er al is (bijv. de natuur) en wat er verder geordend kan worden (bijv. relaties). Welke doelen hebben we voor ogen? Welke middelen gebruiken we? Wat zijn daarvan de resultaten?
  Is het echt zo dat we de natuur kunnen verbeteren?
  Zijn relaties wanneer die eenmaal aangegaan worden voor alle betrokkenen constructief?

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 13. @ratio [7]:
  Er is niets wat zoveel vernietiging heeft veroorzaakt als religieuze systemen. Dat wil echter niet zeggen dat we het spreekwoordelijke kind met het badwater moeten weggooien. We nemen iets waar, maar wat is de betekenis daarvan? Wat zijn de implicaties? De verhalen van mensen die (religieuze of politieke) macht wensen zijn nogal gekleurd door leugens. Daarbij moeten we bedenken dat de meest effectieve leugens zo effectief werken omdat er genoeg waarheid in zit om geloofwaardig te lijken. Ook dat is iets om over na te denken.

 14. @pcrs [8]:
  “Democratie is gewoon de laatste religie die ze aan het opleggen zijn met zendelingen in de derde wereld”

  Ha ha… goed opgemerkt!

  Voor wat betreft tegenstellingen in de Bijbel:
  Er zijn goedaardige mensen en kwaadaardige mensen.
  Kwaadaardige mensen moeten volgens de Bijbel grondig vernietigd worden, de enige weg naar duurzame vrede. Het goede wordt gedaan door het kwade te elimineren. Niet alles wat een tegenstelling lijkt is dat ook daadwerkelijk. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.

 15. @ratio [9]:
  “Is er wel een natuurlijke orde? De mierenhoop is structuur, maar er zijn ook roofmieren die de mierenhoop van de buren binnentrekken en de buren als slaven gaan houden. Hoezo orde?”

  Mieren zijn mieren. Wanneer de ene kolonie soortgenoten te kort komen worden die verplaatst van het ene overschot om het andere tekort aan te vullen. De termen ‘roofmieren’ en ‘slaven’ zijn slechts interpretaties. Vanuit een ander perspectief kan gesteld worden dat soortgenoten op verschillende locaties elkaar helpen. Er is immers geen sprake van gevangenneming en werkzaamheden onder dwang. Dat is alleen maar wat vele mensen erbij denken.

  Bestaat er een natuurlijke ordening?
  Kijik om je heen, observeer het functioneren van de flora en fauna, en je weet het antwoord.

 16. @ratio [13]:
  “Ieder goed principe wordt gekaapt en verkeerd uitgelegd”

  Helemaal mee eens. Daarom is het aan te raden dat iemand die een goed principe heeft (her)ontdekt, een soort van purist wordt. Ga alleen voor zuiver en puur, accepteer geen vervuilingen, kapingen, etc.!

  “Het nieuwe testament bestaat uit een aantal verhalen die enkele eeuwen nadien zijn samengevoegd. Eeuwen waarin slechts mondelinge overlevering heeft plaatsgevonden. Eeuwen waarin volgens mij het nodige een andere interpretatie heeft gekregen.”

  Dit klopt niet. Maar dat Rome met de manuscripten heeft gerotzooid staat voor mij vast. En dat er van alles met de interpretatie misgaat staat voor mij ook vast.

  “Hiermee wil ik natuurlijk niet de trendbreuk die het nieuwe testament is ontkennen of de inconsistenties verdedigen.”

  De veronderstelde trendbreuk is een gevolg van rotzooien met manuscripten en interpretatie. Na langdurige en zorgvuldige studie heb ik diverse punten verzameld die perfect in lijn zijn met het Oude Testament. Ook kwam ik interpolaties (tussenvoegingen) in de tekst tegen. Verder komt iemand vanuit perspectief X natuurlijk tot heel andere conclusies dan een ander vanuit perspectief Y. Welke betekenis zit er IN een tekst en welke betekenis wordt eraan gegeven? Is er sprake van uitlegkunde of juist van inlegkunde?

  “Maar er is deels wel een verklaring, die echter betekent dat de bijbel volgens mij met erg veel korreltjes zout genomen moet worden, ook al ben je gelovig.”

  Nou, gelovig ben ik wel. Als je kritisch naar teksten kijkt, dan neem je vooral interpretaties met heel veel korrels zout. Kilo’s zout!!! 😀

 17. Zo, heb even wat gereageerd op comments om op die manier (hopelijk) wat discussie op gang te brengen.

  Mensen, deze website is misschien interessant om te bezoeken, maar gaat nog veel interessanter worden als er daadwerkelijk discussie plaatsvindt.

  Reageer ook, maar check eerst de huisregels. Oftewel, zorg ervoor dat het leerzaam is en blijft voor zowel de reaguurders als stille meegenieters (bezoekers).

 18. @Schrijver [12]: Evolutie betekent niet survival of the fittest, maar overleving van degenen die het best aangepast zijn aan hun omgeving.
  Het mag duidelijk zijn dat een samenleving met alleen parasieten niet kan overleven. Er is dan niets om op te parasieteren. Dus het zal niet convergeren naar alleen maar Hitler’s en Stalin’s.
  @Schrijver [14]:
  moslims hebben daar geloof ik een oplossing voor gevonden. Ze zeggen dat bij tegenstrijdigheden de laatste opmerking prioriteit heeft.

  “Is het echt zo dat we de natuur kunnen verbeteren?”
  we zijn onderdeel van de natuur.

  De doelen lijken me duidelijk: een op vrijwilligheid gebaseerde samenleving.
  De middelen zijn heel lastig. Het is niet voor niets dat generaties libertariers gefaald hebben de macht van de staat in te perken.

  Schrijver [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Schrijver [10]:
  Correctie:
  “De mogelijkheden c.q. wetten van een medemens respecteren ”
  moet zijn
  “De mogelijkheden c.q. rechten van een medemens respecteren “

 20. @pcrs [20]:
  Ook op evolutie kom ik terug in een artikel wat volgende week online verschijnt.

  De islam heeft inderdaad standpunten ingenomen en die later gewijzigd. Het nieuwe standpunt prevaleert dan. Voortschrijdend inzicht zeg maar. Bijv. werd eerst vrede/vreedzaamheid gepropageert en na het toenemen van de invloed en macht werd hardhandige onderwerping gepropageerd. Dat is een nogal discutabele modus operandi.

  Doelen en middelen: Ik merk dat mensen te weinig hebben nagedacht over doelen, waardoor ze niet voor iedereen zo duidelijk zijn. Dat is het effect van het schoolsysteem, wat het denkvermogen actief poogt te vernietigen. Bij mij is dat niet zo goed gelukt 😉 alhoewel ik wel moest herstellen van wat jaren scholing.

  Schrijver [24] reageerde op deze reactie.
  pcrs [34] reageerde op deze reactie.

 21. @ratio [9]:
  “De wereld en de natuur zijn steeds in beweging”

  Het is een dynamisch evenwicht. Zodra zich ergens een anomalie voordoet past de omgeving zich daarop aan. De wetten en regels waarlangs dit gebeurt zijn echter vaste natuurwetten.

  “Met het bovenstaande wil ik overigens niet ontkennen dat de mensen er een zootje van gemaakt hebben”

  Integendeel, mensen hebben hun leefomstandigheden de afgelopen eeuwen aanzienlijk verbeterd. Steeds meer mensen leven langer, gezonder en gelukkiger, en in grotere vrijheid. De steeds sneller gaande ontwikkeling van wetenschap en techniek ondersteunt deze trend.

  Schrijver [27] reageerde op deze reactie.

 22. @Schrijver [22]:
  Nog even over doelen en middelen: Natuurlijk moet je een doel definieren en goed begrijpen waarom je naar bepaalde doelen wilt. Daar heb ik al eens een artikel over gepubliceerd (artikelserie 1).

  De middelen hebben m.i. veel te maken met in eerste instantie weten wie je bent, welke mogelijkheden je hebt. Zijn we ons daar voldoende van bewust? Mensen worden machteloos gemaakt door ze van alles wijs te maken over hun identiteit en hun mogelijkheden in relatie tot de natuur en de rest van de mensheid. Wat is de werkelijkheid? Ook dit wordt in een artikel wat volgende week online verschijnt aangetipt vanuit een aantal perspectieven.

 23. @Schrijver [10]:
  “Het is aan anderen om deze intrinsieke waarde en deze mogelijkheden c.q. rechten te respecteren”

  Het collectief bestaat uit een grotere groep met dezelfde intrinsieke rechten als het individu. Wanneer de belangen botsen worden er altijd rechten geschaad. Het kiezen voor het minst kwade, d.w.z. dat de rechten van zoveel mogelijk mensen worden gerespecteerd door de rechten van slechts enkele individuen te schenden, is dan moreel verdedigbaar.

  “De mogelijkheden c.q. wetten van een medemens respecteren is niet hetzelfde als anderen de wet (of regels) voor te schrijven”

  Toch is dat precies wat een libertarische grondeigenaar doet. Hij legt eenzijdig wetten en regels op aan iedereen die zich op zijn grond bevindt. En hij mag dat, net zoals een staat dat mag.

  “Is staking contractbreuk? De praktijk leert dat stakingen ontstaan wanneer een sterkere partij (zoals een fabriek) zwakkere partijen (arbeiders) dwingend arbeidsvoorwaarden opleggen, ze misbruik maken van hun sterkere positie en de zwakkeren enige verbetering in hun omstandigheden wensen”

  De arbeiders dienen hun arbeidscontract en het eigendomsrecht te respecteren. Zij zijn geen eigenaar van de productiemiddelen. Zij hebben er dus niets over te zeggen.

  Schrijver [28] reageerde op deze reactie.

 24. @Schrijver [11]:
  Dat mensen ziek worden en dood gaan zonder dat ze hier iets tegen kunnen doen is rampzalig. Dat heeft niets met hun onderlinge verstandhouding te maken.

  Wel met de natuurlijke omgeving waarin hun schepper ze in heeft gedropt. Zonder daarvoor eerst hun toestemming te vragen! Mensen die een dergelijke immorele praktijk verdedigen in hun kerken zijn geen haar beter.

  Wetenschap en techniek hebben de mens handvatten gegeven om hun ellende te bestrijden. Dat gaat gelukkig steeds beter, want nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zijn er zoveel mensen geweest waarvan de eerste levensbehoeften zijn gedekt en die in vrijheid kunnen werken aan hun eigen geluk en dat van hun dierbaren.

  Schrijver [29] reageerde op deze reactie.

 25. @THX-1138 [23]:

  “Het is een dynamisch evenwicht. Zodra zich ergens een anomalie voordoet past de omgeving zich daarop aan. De wetten en regels waarlangs dit gebeurt zijn echter vaste natuurwetten.”

  De natuurwetten staan vast, maar een evenwicht kan verstoord worden door ingrijpen van buitenaf. Denk daar eens over na.

  “Integendeel, mensen hebben hun leefomstandigheden de afgelopen eeuwen aanzienlijk verbeterd. Steeds meer mensen leven langer, gezonder en gelukkiger, en in grotere vrijheid. De steeds sneller gaande ontwikkeling van wetenschap en techniek ondersteunt deze trend.”

  Dit is een zeer optimistische en vooral onrealistische kijk op zaken. Voor het ontstaan van het Romeinse rijk was er vrijheid en vrij goede leefomstandigheden. Onderwerping van volkeren door het Romeinse rijk (bijv. Amerika werd ‘ontdekt’ door en namens vertegenwoordigers van Rome) en technologie zoals wapensystemen, chemie etc. hebben de leefomstandigheden van mensen over de hele aardbol drastisch verlaagd tot een beklagenswaardig niveau. Ga eens praten over leefomstandigheden met Aborigonals in Australie, Indianen in het huidige Amerika, Afrikanen, Chinezen… Ze zijn er niet op vooruit gegaan, integendeel.

  THX-1138 [32] reageerde op deze reactie.

 26. @THX-1138 [25]:

  Het collectief bestaat uit een grotere groep met dezelfde intrinsieke rechten als het individu.”

  Nee, het collectief bestaat niet. Het is slechts een denkbeeldig verschijnsel. Ieder verondersteld collectief is slechts een optelsom van individuen. Niet het collectief is een entiteit, maar de individuen zijn entiteiten. Het collectief probeert een eigen leven te gaan leiden (zoals een rechtspersoon), maar heeft dat in werkelijkheid niet. Zie het eerste artikel over draken in deze serie.

  “Toch is dat precies wat een libertarische grondeigenaar doet. Hij legt eenzijdig wetten en regels op aan iedereen die zich op zijn grond bevindt. En hij mag dat, net zoals een staat dat mag.”

  Nee, dat is niet zo. Een libertarische grondeigenaar heeft een stuk land ontdekt of gekocht, vervolgens gecultiveerd of bouwrijp gemaakt. Hij heeft recht van spreken over dat eigendom, bewaakt zijn belangen. Maar iemand wetten voorschrijven is wat anders. Aanwijzingen geven om die belangen te beschermen is wat anders dan regels vaststellen.

  “De arbeiders dienen hun arbeidscontract en het eigendomsrecht te respecteren. Zij zijn geen eigenaar van de productiemiddelen. Zij hebben er dus niets over te zeggen.”

  Dat is een misleidende redenering. Het gaat bij een staking niet om productiemiddelen, maar om werkomstandigheden of beloning. En op die gebieden hebben arbeiders wel degelijk recht van spreken.

  THX-1138 [33] reageerde op deze reactie.

 27. @THX-1138 [26]:
  “Dat mensen ziek worden en dood gaan zonder dat ze hier iets tegen kunnen doen is rampzalig.”

  Als we het hier hebben over natuurlijke oorzaken is het nog maar zeer de vraag of mensen van nature in die machteloze positie verkeren. De natuur biedt een balans van dingen die potentieel schadelijk zijn zoals bacterien en schimmelen, maar ook dingen die de uitwerking daarvan weer opheffen zoals een immuunsysteem en kruiden.

  “Wel met de natuurlijke omgeving waarin hun schepper ze in heeft gedropt. Zonder daarvoor eerst hun toestemming te vragen!”

  Ben je niet blij dat je bestaat?

  “Wetenschap en techniek hebben de mens handvatten gegeven om hun ellende te bestrijden. Dat gaat gelukkig steeds beter…”

  Zoals ik in een eerdere comment (27) betoogde is exact het tegenovergestelde het geval.

  Schrijver [30] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [35] reageerde op deze reactie.

 28. @Schrijver [29]:
  “Ben je niet blij dat je bestaat?”
  Je kunt je leven beschouwen als een welkom geschenk of als een last waarvan je verlost moet worden. Ik kies voor het eerste en begrijp niet waar de vraag vandaan komt. Als het leven een last is, los het dan op door ofwel je houding te veranderen ofwel van een (hoog) flatgebouw af te springen.

  THX-1138 [35] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.