parasietZonder organisatie in de samenleving wordt het chaos! Dat is de stelling van velen. Terwijl de meesten een goed georganiseerde samenleving willen, wensen sommigen vrij te zijn. Zijn deze twee schijnbare uitersten met elkaar te verenigen?

In een eerste serie artikelen zijn een aantal basisprincipes aangekaart, in een poging om een dialoog tussen libertariërs en christenen op gang te brengen. Deze artikelen ruimden een aantal misverstanden uit te weg. Atheïsten hebben helaas, evenals christenen, een nogal vertekend beeld van principes die in de Bijbel te vinden zijn. Wellicht is dat aanleiding om eens (opnieuw?) na te denken over allerlei veronderstellingen.

Libertarisme

Het libertarisme kent, zoals ik eerder reeds aangaf, een drietal grondbeginselen:

1] Vrijwilligheid.
Iedere interactie tussen mensen zou vrijwillig moeten zijn, vrij van fraude, dwang en geweld.
2] Non-agressie.
Het is verkeerd om geweld te initiëren tegen een ander, maar geweld is gerechtvaardigd ter verdediging tegen (kwaadaardig) geweld door anderen.
3] Eigendomsrecht.
Ieder mens heeft zelfbeschikkingsrecht en is daardoor eigenaar van de resultaten van zijn inspanningen.

Dit staat op gespannen voet met de centraal geleide samenleving die het gedrag van mensen wenst te reguleren:

1] Interactie tussen mensen is niet op basis van vrijwilligheid, immers, mensen worden gedwongen tot allerlei gedrag die wetten en cultuur hen voorschrijven. Natuurlijke vrijheid en soevereiniteit worden alleen gerespecteerd zolang dat lieden met macht en hun sympathisanten uitkomt.
2] De wet verbiedt niet alleen kwaadaardig offensief, maar ook goedaardig en noodzakelijk defensief geweld. Agressie is in een centraal geleide samenleving hét middel om geagendeerde doelen te verwezenlijken. Mensen zijn in deze situatie vooral ‘vrij’ om te doen wat anderen wensen. Men mag bijvoorbeeld best als een vervangbare zombie in een fabriek werken, maar wanneer werkstakingen hinderlijk worden, dan wordt het binnenlandse leger – ook wel politie genoemd – erop afgestuurd om de staking met geweld te breken.
3] Eigendomsrecht wordt niet gerespecteerd. Het ultieme doel van een centraal geleide samenleving is produceren en consumeren, zodat de staat mensen tijdens deze processen onder dreiging van dwang en geweld vruchten van arbeid kan afnemen middels belastingen, accijnzen en wat dies meer zij. Andere eigendommen zoals een woning of vervoermiddelen worden rücksichtslos in beslag genomen wanneer dat bepaalde lieden uitkomt. Het is namelijk ‘illegaal’ verklaard om als verondersteld vrij mens naar eigen inzicht te handelen. Belastingheffing en inbeslagname zijn overigens mooi klinkende woorden voor gelegaliseerde beroving.

Velen beschouwen de centraal geleide samenleving als een effectief georganiseerd concentratiekamp, compleet met dwangarbeid. Arbeid heeft namelijk niet meer enkel de natuurlijke en eenvoudige functie van het voorzien in levensonderhoud of zorgen voor de natuur, maar ook en vooral het voldoen aan al dan niet beschreven verplichtingen. Wie niet op de wijze die van hem verwacht wordt woont, werkt of consumeert, wordt vanwege wetgeving en cultuur gezien als een mislukkeling, een onrendabele. Wie sociale uitkeringen weet uit te buiten, wordt gezien als een parasiet. Wie parasiteert op de vruchten van de arbeid van anderen middels de heffing van belastingen of rente, wordt wonderwel gezien als respectabel.

De grote verschillen van inzicht zijn werkelijk verbazingwekkend. Wat de één volstrekt normaal acht, de norm voor een samenleving, is voor de ander een extremistisch en volstrekt onverteerbaar standpunt. Kennelijk zijn velen het zicht verloren op natuurlijk gedrag. Er is hen een schijnwerkelijkheid over de ogen getrokken, die het zicht op de werkelijkheid belemmert.

Natuurlijk gedrag

Volgens het scheppingsverhaal schiep God de mens als man en vrouw. De optelsom van een man en vrouw maakt samen (als het ware) één mens die niet innerlijk verdeeld is. Man en vrouw zijn niet gelijkaardig, maar wel gelijkwaardig. De man en vrouw kregen van God vrijheden en geboorterechten mee. Ze konden gaan en staan waar ze maar wilden, op de manier die ze verkozen, konden een woning bouwen waar ze maar wilden en hoe ze dat wilden. Ze konden leven zoals ze wilden, zolang het niet schadelijk was voor de schepping en hun handelen respect voor de Schepper uitdrukte. Ze konden zonder beperkingen over alle grondstoffen en vruchten van het veld beschikken, want God gaf hun het gebruiksrecht daarvan (als test werd één boom uitgezonderd). Ze konden volledig beschikken over de vrucht van hun arbeid, waarover God hun het eigendomsrecht gaf. Daarvan gaven ze vervolgens aan medemensen of investeerden ze terug in (beheer van) de natuur. Dít is de natuurlijke context en natuurlijk gedrag voor een mens. Wie niet gelooft in scheppingsverhaal, vindt deze principes terug in natuurrecht, wat poogt in de mens ingebakken natuurlijk gedrag te omschrijven.

Er waren goedaardige en kwaadaardige mensen. Goedaardige mensen hadden (zowel individueel als collectief) de verantwoordelijkheid om korte metten te maken met kwaadaardigheid. Dat betekende (en betekent nog) dat kwaadaardige mensen als onkruid uitgeroeid dien(d)en te worden. Namen goedaardige mensen die verantwoordelijkheid niet serieus, dan gingen kwaadaardige mensen hen overheersen (koninkrijken gevolgd door staten) en uitbuiten. Hun natuurlijke vrijheden en geboorterechten werden hen afgenomen door middel van achtereenvolgens (onderwerpend) geweld, vervolgens een systeem van wetgeving (de nieuwe heerser gaat mensen wetten voorschrijven) en uiteindelijk cultuur (mensen houden elkaar in het gareel van machthebbers). Wetgeving en cultuur regelen de opvolging van machthebbers. Op deze manier ontstond een onnatuurlijke situatie met mechanismen om zichzelf in stand te houden.

Uit het verhaal in 1 Samuël 8 over de eerste koning van het volk Israël blijkt heel duidelijk dat wie een koning c.q. politieke heerser over zich wenst daarmee God verwerpt (als koning). Dat heeft volgens God allerlei kwalijke gevolgen, zoals het afpersen van belastingen en mensen die tot slaven gemaakt worden. Het doel van het koninkrijk van God is volgens Daniël 2 en 7 alle bestaande politieke machtstructuren te vernietigen. Overheden zijn geen vrienden of medestanders, maar ronduit tegenstanders van God en bevolkingen die vernietigd dienen te worden. De essentie van het Evangelie van het koninkrijk van God is de vernietiging van de machtstructuren en het herstel van de geschapen, natuurlijke situatie. Het Griekse woord wat in de Bijbel gebruikt wordt voor verlossing (zie bijv. Lukas 1:77) slaat volgens de lexicon op bevrijding uit politieke onderdrukking. Het Romeinse christendom heeft er later om politieke redenen een andere betekenis aan gegeven (demagogie en Newspeak). Daarmee werd een religieuze schijnwerkelijkheid gecreëerd.

Spanningsvelden

Bij het lezen van de bovenstaande tekst over (on)natuurlijk gedrag zal bij velen direct cognitieve dissonantie optreden. Ons denken wordt in eerste instantie namelijk gevormd door de wereld om ons heen, hoewel het verstandiger is om ons denken door de Schepper te gaan laten vormen (Romeinen 12:2). Op die manier krijgen we meer zicht op de werkelijkheid en natuurlijk gedrag. Er is enorm veel informatie in omloop en we kunnen niet alles weten. Toch gaf Jezus aan dat we moeten worden als een kind om het koninkrijk van God in te gaan. Waarom? De waarheid is kinderlijk eenvoudig, hoewel te moeilijk of onaanvaardbaar voor volwassenen. Een kind is niet dom, maar wel onbevangen. Hij beoordeelt informatie anders, meer voor wat het werkelijk is, voelt de essentie (of het hart) van de zaak beter aan. Hij legt de vinger op de zere plek, wat volwassenen vaak ongemakkelijk laat voelen. Dankzij ‘opvoeding’ (en daarmee onnatuurlijke cultuur die strijdig is met de wensen en bedoelingen van onze Schepper) verdwijnt dat pure gedrag en ‘weet’ het kind na verloop van tijd wel ‘beter’.

Feitelijk worden kinderen gebrainwashed en geconditioneerd om een onnatuurlijke en kwaadaardige situatie te aanvaarden, als norm te gaan beschouwen. Wie meer wil weten over de strategieën en methodes die hiervoor gebruikt worden, doet er goed aan om het boek “The deliberate dumbing down of America” (PDF) van Charlotte Thomson Iserbyt te lezen. Het is een historisch overzicht van ontwikkelingen in het van overheidswege verplichte schoolsysteem, wat nagenoeg 1:1 van toepassing is op de situatie in Europa en andere delen van de wereld. Wie weinig tijd heeft doet er goed aan in ieder geval de inleiding en het voorwoord te lezen.

Als gevolg van langdurige conditionering en indoctrinatie komt telkens weer de drogreden tevoorschijn: “Maar er moet toch orde zijn?”.

Natuurlijke orde

De natuur is een verzameling van allerlei complexe systemen. Er is sprake van een natuurlijke orde. Delen van planten, dieren en mensen zijn inwendig geordend en functioneren als geheel in een geordend systeem. Die orde hoeft niet aangebracht te worden, maar is er al en kan vervolgens in stand gehouden of verstoord c.q. vernietigd worden.

Een prachtig en leerzaam voorbeeld van natuurlijke orde is de mierenhoop. Het is daar een drukte van jewelste. Iedere mier heeft een taak, maar toch deelt geen enkele mier orders uit. Iedere mier weet van nature wat hij moet doen en doet dat zonder instructies of aansporing. Centraal staat het leven en de reproductie van leven. Al doende vervullen mieren een nuttige functie in de natuur, namelijk het opruimen van afval. Mensen zijn geneigd om door een gekleurde bril naar een mierenhoop te kijken. Ze zien wat ze verwachten te zien. Daardoor kreeg bijvoorbeeld het vrouwtje de naam ‘koningin’, alsof ze de baas zou zijn en orders zou uitdelen. Niets is minder waar. De taak van dit vrouwtje is louter het leggen van eieren en daarmee zorgen voor nageslacht. Andere mieren faciliteren dit proces, net zoals bijvoorbeeld een leeuw op pad gaat om voedsel voor de leeuwin en haar welpen bij elkaar te sprokkelen.

“Maar” zullen sommigen tegenwerpen: “ook in de natuur komen alfamannetjes voor”. Dit is juist, met dien verstande dat menselijke patriarchen en dierlijke alfamannetjes waken over het welzijn van de groep. Deze sterkeren stellen hun leven in de waagschaal voor het belang van de groep. Dat is wat anders dan datgene waar politieke heersers en hun handlangers om bekend staan, namelijk verwoesten, ontwapenen, onderwerpen, beroven, uitbuiten, moorden en verkrachten. Deze modus operandi is tot op de dag van vandaag zichtbaar in de activiteiten van zowel individuele natiestaten (voorbeeld) als bijvoorbeeld de Verenigde Naties (voorbeeld). In tegenstelling tot wat beweerd wordt door de professionele leugenaars (woordvoerders) van dit soort organisaties, betreffen de voorbeelden geen rotte appels of betreurenswaardige incidenten, maar een eeuwenoud structureel gedragspatroon.

Kunstmatige orde

Mensen denken dat orde gecreëerd moet worden. Ze denken dat zonder hun ingrijpen chaos zou ontstaan. Daarom halen ze bestaande elementen uit hun natuurlijke context, om ze elders te herplaatsen worden om vervolgens op een kunstmatige manier ingezet te worden. Dat gaat gepaard met allerlei gedragsveranderingen. Dieren raken in gevangenschap gefrustreerd en verliezen hun natuurlijke vaardigheden. Het laatste geldt vooral voor volgende generaties. Voor mensen die onder het gezag van andere mensen komen geldt ditzelfde, vooral als de bestuursvorm ‘democratie’ heet.

De bestuursvorm demo(n)cratie reguleert fijnmazig als nooit tevoren allerlei facetten van mensenlevens en legitimeert zichzelf als de wens (lees: dictaat) van de meerderheid. Daaraan wordt iedere veronderstelde minderheid met dwang of zelfs geweld onderworpen. In de praktijk gaan politici hun gang, ondanks de overduidelijke wensen van deze meerderheid. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken rondom de ‘Europese grondwet’ die in Nederland middels een referendum door een ruime meerderheid verworpen werd, waarna politici deze alsnog middels het ‘verraad van Lissabon’ doordrukten. Deze gang van zaken is niet verwonderlijk. Immers, politici zijn slechts acteurs die middels periodieke populariteitswedstrijden genaamd ‘verkiezingen’ op het politieke toneel verschijnen of blijven. Het script voor hun bezigheden wordt achter de coulissen door derden geschreven. Het publiek heeft de illusie van inspraak. Het is een komen en gaan van acteurs. Het verloop onder de scriptschrijvers is gering en wordt vooral bepaald door geboortes en overlijden.

Tot slot

De natuurlijke door God gecreëerde orde was goed. De vervolgens door mensen gecreëerde orde is een beledigende, vernederende en ziekmakende aanfluiting.

De veronderstelling dat mensen orde zouden moeten creëren berust op foutieve aannames en veronderstellingen. Het bestaan van landen en regeringen is daarop gebaseerd, maar deze zijn niets meer dan menselijke verzinselen [1] die de natuurlijke orde verstoren. Macht die mensen over medemensen uitoefenen gaat voor de onderworpenen ten koste van natuurlijke vaardigheden, die vroeger of later verloren raken. Mensen worden ziende blind en horende doof. Mogelijkheden die er zijn worden in mindere mate of zelfs niet meer gebruikt. Een belangrijke vaardigheid die onderdanen van een heerser uiteindelijk geheel kwijtraken is het eigenhandig bestrijden van kwaadaardigheid [3]. Er is geen ‘spirit’ meer over.

Interessante vragen om aan de keukentafel te bespreken:

1] Hoe kunnen natuurlijke vaardigheden geïdentificeerd en hersteld worden?
2] Hoe kan de natuurlijke orde hersteld worden?
3] Hoe kan een natuurlijke leefomgeving hersteld worden?

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.


Eerdere artikelen in de tweede serie over natuurlijke gedrag:

[1] De overheid als draak

[2] Een andere levensstijl

[3] Wonen en hygiëne

[4] Het belang van goede relaties

61 REACTIES

 1. OK mensen… ik heb net 1 uur en 15 min. besteed aan comments. Vanavond kijk ik of er een echte discussie op gang is gekomen. Zie verder comment 19.

 2. @Schrijver [28]:

  Ieder bedrijf is een collectief en ook een rechtspersoon. Dat heeft alles met eigendomsrecht te maken. Mensen die gezamenlijk investeren in een onderneming hebben een gezamenlijk belang. Dat kan conflicteren met andere belangen, ook individuele. Met een staat is het niet anders.

  En beweer je hier nu werkelijk dat een grondeigenaar geen eenzijdige wetten mag opleggen? Als hij vandaag of morgen verordonneert dat iedereen opeens roze veters moet gaan dragen dan hebben zijn gasten dat maar te doen. Zo niet dat hoepelen ze maar op! Het zou een ‘mooie’ boel worden als je gasten in je eigen huis maar deden of ze bij zichzelf thuis waren.

  Als arbeiders klachten hebben over hun werkomstandigheden of hun beloning omdat die afwijken van wat is afgesproken dan is er sprake van contractbreuk door de fabriekseigenaar. De arbeiders hoeven zich dan niet meer aan dat arbeidscontract te houden en kunnen wegblijven van hun werk. Wat ze echter niet mogen is de fabriek bezetten of andere werknemers verhinderen hun werk te doen.

  Richard [37] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [42] reageerde op deze reactie.

 3. @Schrijver [22]:
  “De islam heeft inderdaad standpunten ingenomen en die later gewijzigd.”

  “Nee, het collectief bestaat niet. Het is slechts een denkbeeldig verschijnsel. Ieder verondersteld collectief is slechts een optelsom van individuen. Niet het collectief is een entiteit, maar de individuen zijn entiteiten. Het collectief probeert een eigen leven te gaan leiden (zoals een rechtspersoon), maar heeft dat in werkelijkheid niet.”

  Ik denk dat je laatste stelling prevaleert over de eerste. De islam is een collectief en neemt geen standpunten in.
  Lukt mij overigens ook niet altijd om het vrij van handelende collectieven te houden. Het is zo ingebed in het dagelijks taalgebruik, dat het er vaak wel eens doorglipt.

  Schrijver [43] reageerde op deze reactie.

 4. @Schrijver [29]:
  @Schrijver [30]:

  Respect voor het zelfbeschikkingsrecht van mensen betekent, dat je hen niet ongevraagd schade toebrengt. Maar óók dat je hen niet ongevraagd goed doet.

  Van nature worden mensen ziek en gaan ze allemaal dood. Onbegrijpelijk, dat je daar genoegen mee neemt en het ook nog goed praat dat een of andere schepper zo met ons experimenteert.

  En als iemand dat lab-experiment niet bevalt geef je zelfs nog het advies om er dan maar een eind aan te maken. Moet je je morele kompas niet eens herijken?

  Schrijver [44] reageerde op deze reactie.

 5. @ratio [13]: Als geschiedkundige roman is het idd interessant om te verklaren hoe alles zich ontwikkeld heeft, maar meer dan dat is het niet.

 6. @THX-1138 [33]: Het verschil is dat staten ontstaan zijn door grof geweld. Staten zijn op twee manieren ontstaan: door een machtsgreep van binnenuit in een vrije (anarchistische) samenleving of door het veroveren van een vrije samenleving door een georganiseerde groep (vaak een andere staat). Zie o.a. “The State” van Franz Oppenheimer over het ontstaan van staten op laatstgenoemde wijze.

  Staten zijn dus niet ontstaan door vrijwillige samenwerkingsverbanden of doordat mensen vrijwillig afstand namen van bepaalde rechten. Staten zijn geen rechtmatige eigenaren van hun territorium. Ze hebben het niet dmv homesteading of aankoop verkregen, maar puur door verovering.

 7. @jhon [1]: Niet mee eens, de maffia is wel degelijk goed georganiseerd, ze heeft een hiërarchie, verdiep je er maar eens in.

 8. Goed stuk, de bijbel kun je op drie manieren lezen is mij verteld, letterlijk, geestelijk en esoterisch. Daar zijn ook de interpretaties op gebaseerd. Dat er in de bijbel is geschrapt klopt wel degelijk, het kwam de toenmalige machtshebbers niet zo goed uit wat er geschreven stond, dit kun je wel gedelijk terug vinden. Met de stelling dat mensen afhankelijk worden gemaakt en uit hun natuurlijke omgeving gehaald, klopt mijn inziens wel. De mens is tot heel veel in staat, ze beseffen het niet altijd.

  De natuur is geen chaos waar in moet worden gegrepen, alles is zo als het moet zijn. De mens wil controle over de natuur, waarom? Dat komt omdat men zich geen onderdeel van de natuur voelt, niet een is met de natuur. Zodra men zich een voelt met de natuur heeft men er wel degelijk grip op. De natuur heeft alles wat men nodig heeft, zelfs medicijnen in de vorm van kruiden, sappen van bomen, etc. Voor elke ziekte op aarde bestaat er een natuurlijk medicijn in de natuur. Die kennis zijn veel mensen kwijt geraakt.

  Wat betreft de geschiedenis denk ik er anders over, die is vooral op scholen zo geschreven zoals het voor de machtshebbers goed uitkwam. Volkeren komen en gaan, continenten komen op en gaan onder. De geschiedenis kon wel eens heel anders zijn dan velen zich realiseren. Hoe oud is de aarde eigenlijk? Ouder in ieder geval dan de geschiedenis schrijft.

  Dat mensen tegenwoordig ouder worden en gezonder zijn dan 2000 jaar geleden, tja, ligt eraan hoe je het bekijkt. Zelf ben ik het er niet mee eens. Als ik nu om mij heen kijkt, zie ik veel zieke mensen, afhankelijk van chemische medicijnen. Het medicijnverbruik (chemische) is nog nooit zo groot geweest.
  De kwaliteit van het leven van nu is veel beter dan 2000 jaar geleden? Dat is ook hoe je het bekijkt, volgens mij is de kwaliteit achteruit gegaan. Levens ten koste van kwaliteit in leven houden met allerlei ingrepen, chemische rotzooi, etc. vind ik in ieder geval geen vooruit gang. De natuurlijke gang had daar allang ingegrepen.

  Met jouw stelling over natuurlijke orde ben ik het wel eens, eerlijk gezegd. Ik vind trouwens ook dat koningshuizen, staatbestuur en politiekers een zooitje parasieten, ze voegen niet toe aan een goede samenleving, integendeel, ik kan ze missen als kiespijn.

  Tja, de mens kan en mag inderdaad de vruchten plukken van zijn inspanningen, alleen dat claimen van grond als eigendom, ik vind dus dat de mens gast is op aarde, dus hoor je daarook naar te gedragen. Als gast mag je er gebruik van maken en netjes en verantwoord mee omgaan. Dan vertrek je weer, dus kun je de grond ook niet mee nemen, dus ook niet claimen dat het jouw eigendom is.

 9. Bovenstaand artikel en discussie zijn interessant en door ze aandachtig geconcentreerd rationeel te volgen waarschijnlijk voor ieder iets leerzaams.
  Toch zou het nog beter, waardevoller (??) kunnen worden als er duidelijke conclusies (in stappen) uit kunnen komen.
  Conclusies, stellingen, punten die zo goed en rationeel zijn doorgesproken dat alle (???) discussianten het er mee eens zijn.
  Zien we daar kans toe???

  Schrijver [45] reageerde op deze reactie.

 10. @THX-1138 [32]:
  “Je gaat hier toch niet serieus beweren, dat 2000 jaar geleden mensen gezonder waren, langer leefden, meer mogelijkheden hadden, etc dan wij?”

  Als je op de wikipedia pagina over drogredenen kijkt, dan zie je dat een argument als dit wordt omschreven als ‘bewijs door intimidatie’. Je bent toch niet zo gek om te beweren dat…? Inhoudelijke argumenten lees ik niet. Wel een impliciete stelling.

  Laten we eens kijken wat ik volgens jou serieus beweer. Mensen 2.000 jaar geleden (een aantal jaren wat ik niet noemde):
  – waren gezonder
  – leefden langer
  – hadden meer mogelijkheden
  – etc.

  Je impliceert iets anders dan wat ik eerder heb gecommuniceerd. Ik stelde nameljk dat het leven van mensen er niet op vooruit, maar op achteruit is gegaan. Jij vertaalt dat nu naar specifieke dingen. Laat ik er op ingaan:

  Gezondheid: Mensen een paar honderd of een paar duizend jaar geleden hadden geen chemie, groeihormonen, etc. in hun voedsel en aten dus puur, bio. Dat is gezonder. Als ze hygiene (ik kan op dit toetsenbord geen bijzondere tekens tikken, dus die missen) serieus namen, dan waren ze gezond. Zo niet kregen ze bijvoorbeeld de pest (Europa). Joden deden aan rituele reiniging, kregen daardoor in tegenstelling tot de rest van de bevolking niet de pest, waar die rest zo de pest in had dat ze die Joden maar afmaakten. Dat was niet bepaald een gezonde situatie, maar wel verklaarbaar.

  – Leefden langer: Ook vandaag de dag zijn er gebieden waar de ‘beschaving’ minder is doorgedrongen. Mensen bereiken daar leeftijden van 110+ en dat in goede gezondheid. Vroeger werd een gezond leven vaak ingekort, doordat mannen nog echte mannen waren en het zwaard grepen om zich te verdedigen, niet altijd even succesvol, maar goed. Hoe lang dit soort gezonde mensen met natuurlijk gedrag ook leefden, wat hen onderscheidt van de westerse mens is dat ze LEEFDEN in plaats van te functioneren als belastingopbrengende onnadenkende mensen die slechts door de omstandigheden geleid worden.

  – Mogelijkheden: De westerse mens is zich alleen bewust van de mogelijkheden die hem via het schoolsysteem, van overheidswege of via de media worden aangereikt. In andere beschavingen, die de westerse mens zo succesvol heeft uitgeroeid had men andere bestuursvormen die beter functioneerden. Ze bouwden bouwwerken waarvan men tegenwoordig niet snapt hoe ze het voor elkaar kregen, laat staan dat men ze na kan bouwen. Het is maar zeer de vraag of de westerse mens zich bewust is van mogelijkheden die eeuwen geleden door andere volkeren werden benut.

  Etc.

  Als je in discussie wilt gaan, kom dan met echte argumenten in plaats van dooddoeners. Die zijn dodelijk voor iedere discussie.

 11. @THX-1138 [33]:

  “Ieder bedrijf is een collectief en ook een rechtspersoon.”

  Nee hoor, er zijn genoeg eenmanszaken en v.o.f.’s.

  “Dat heeft alles met eigendomsrecht te maken. Mensen die gezamenlijk investeren in een onderneming hebben een gezamenlijk belang. Dat kan conflicteren met andere belangen, ook individuele. Met een staat is het niet anders.”

  Inderdaad. Eigendomsrecht beschermen is goed. Maar, als daartoe een rechtspersoon wordt opgericht is dat discutabel, vooral als de rechtsperoon failliet (komt van Latijn, fallere, oplichten) gaat.

  “En beweer je hier nu werkelijk dat een grondeigenaar geen eenzijdige wetten mag opleggen? Als hij vandaag of morgen verordonneert dat iedereen opeens roze veters moet gaan dragen dan hebben zijn gasten dat maar te doen. Zo niet dat hoepelen ze maar op! Het zou een ‘mooie’ boel worden als je gasten in je eigen huis maar deden of ze bij zichzelf thuis waren.”

  Als gasten doen alsof ze thuis zijn, zorgen ze goed voor hun gastomgeving. Ik heb dus graag gasten die zich thuisvoelen en doen alsof ze thuis zijn.
  Een eigenaar die regels gaat maken / wetten voorschrijven zoals roze veters is voor mij krankzinnig. Hij heeft dat recht niet. Het enige recht wat hij heeft (natuurwet) is te verwachten dat een ander wat hij tot stand heeft gebracht niet kapot maakt etc. En als een ander die grens overschrijdt, dan mag hij die grens gaan verdedigen, desnoods t/m dodelijk geweld.

  “Als arbeiders klachten hebben over hun werkomstandigheden of hun beloning omdat die afwijken van wat is afgesproken dan is er sprake van contractbreuk door de fabriekseigenaar. De arbeiders hoeven zich dan niet meer aan dat arbeidscontract te houden en kunnen wegblijven van hun werk. Wat ze echter niet mogen is de fabriek bezetten of andere werknemers verhinderen hun werk te doen.”

  Nee, ook dat is niet waar. De fabriekseigenaar verdedigt dan niet alleen zijn positie als eigenaar van o.g. en machines, maar functioneert dan als bloedzuiger. Hij verrijkt zich disproportioneel over de rug van arbeiders, vandaar dat er tegengas wordt gegeven. Betere arbeidsomstandigheden, fatsoenlijker beloning. Als zijn fabriek wordt stilgelegd, dan kan dat beschouwd worden als een rechtmatige repressaille van slachtoffers, degenen die in staking gaan. Wanneer anderen verhinderd wordt te werken, dan betekent dat dat die anderen passief een te slechte deal slikken en willen doorwerken. Ze zijn te slap om een positie in te nemen, worden geleid door angst en omstandigheden. Maar als de stakers iets voor elkaar krijgen profiteren ze stilzwijgend mee. Mag hen belemmerd worden te werken? Ach, deze mensen zijn toch geen knip voor de neus waard, ze laten zich hoe dan ook door anderen leiden. Dan is het gevolg dat ze gaan lijden. Willen ze dat verminderen (en geen loonsverhoging krijgen) dan zij ze vrij om elders te gaan werken.

 12. @pcrs [34]:
  Ha ha, je hebt gelijk. Ik maakte een denksprong, een gewoontefout. Sorry.

  Uiteraard bedoel ik niet een denkbeeldig collectief, maar een groepje individuele geestelijken en geleerden, de trendsetters, die menen een koers te mogen uitzetten voor allerlei trendvolgers. Maar ja… om dat soort dingen nu telkens uit te gaan leggen… 😀

 13. @THX-1138 [35]:

  “Respect voor het zelfbeschikkingsrecht van mensen betekent, dat je hen niet ongevraagd schade toebrengt. Maar óók dat je hen niet ongevraagd goed doet.”

  Met deel 1 (niet ongevraagd schade toebrengen) ben ik het deels eens. Wie kwaadaardig is mag wat mij betreft ongevraagd te maken krijgen met rechtvaardige repressaillemaatregelen.

  Deel 2, niet het recht hebben om ongevraagd iets goeds te doen, beschouw ik als een ziekelijke stelling. In de volksmond heet iets dergelijks menselijkheid, betoon van naastenliefde etc.

  “Van nature worden mensen ziek en gaan ze allemaal dood. Onbegrijpelijk, dat je daar genoegen mee neemt en het ook nog goed praat dat een of andere schepper zo met ons experimenteert.”

  Van nature worden mensen alleen ziek als ze niet goed omgaan met de natuur. Geen goede hygiene bijvoorbeeld. Dat is zeer begrijpelijk. De Schepper experimenteert niet met ons, die heeft ons leven en middelen gegeven. Als de mens vervolgens aan de slag gaat met allerlei kwaadaardige en onnatuurlijke experimenten, dan is de mens daarvoor helemaal zelf verantwoordelijk.

  “En als iemand dat lab-experiment niet bevalt geef je zelfs nog het advies om er dan maar een eind aan te maken. Moet je je morele kompas niet eens herijken?”

  Je comment had een bepaalde toon; waar haalt de Schepper het recht vandaan om jou ongevraagd op deze wereld te zetten? Los van het antwoord op die vraag stel ik vast dat als je dat niet bevalt, je altijd een exit-mogelijkheid hebt. Dus… eerst bevalt je de moraal van de Schepper niet om jou op deze wereld te zetten, en als ik je een weg toon om een veronderstelde fout recht te zetten (zonder een treinbestuurder te traumatiseren door ervoor te springen) dan is er iets mis met mijn moraal. Die redenering kan ik niet helemaal volgen, maar eigenlijk wil ik dat ook niet.

  THX-1138 [49] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [40]:
  Wat ik vooral wilde bereiken is mensen aan het denken zetten en discussie op gang laten komen. Geen van deze dingen heb ik in de hand. Tot nu toe zie ik geen echte discussie van de grond komen, maar misschien was/is dit artikel en de comments eronder aanleiding om eens rustig aan keukentafels te gaan praten. Daar hoop ik op.

  Wie de draad wil oppakken en wil komen tot conclusies en actiepunten: Ga vooral je gang, ik wens je een bloeiend creatief proces en daadkrachtige vervolgstappen toe!

 15. @allen:

  Velen denken dat de kwaliteit van het leven de laatste paar honderd jaar vooruit is gegaan. Uit de comments blijkt dat alle technologie en organisatie die is ontstaan tot een resultaat heeft geleid wat slechter is dan er was. Hier een interessant stukje tekst uit ca. 1850, Nederlandse vertaling uit 1933, de protocollen van de wijzen van Sion, 3.5. Denk er eens rustig over na:

  http://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf
  3.5: De volkeren zijn door de armoede veel vaster aan de harde arbeid geketend dan eens door slavernij en lijfeigenschap. Hiervan konden zij zich op de een of andere manier van bevrijden, maar van de ellende kan men zich niet losmaken. De rechten; die wij in de staatsregelingen hebben opgenomen, zijn voor de massa slechts schijnbare rechten, geen reële. Alle zogenaamde rechten van het volk leven slechts in het rijk van de fantasie; in de praktijk worden zij nooit verwerkelijkt. Wat kan het de over zijn werk gebogen, door zijn lot neergedrukte proletariër baten, als kletsers het recht hebben te spreken, als journalisten het recht hebben om naast ernstige dingen ook allen mogelijke onzin neer te schrijven?
  Wat betekent voor het volk een grondwet, waarvan het geen andere voordelen heeft dan de kruimels die wij hen over de tafel toewerpen opdat men op onze vertegenwoordigers stemt? De republikeinse rechten zijn voor de arbeider een bittere hoon, daar de dwang van de dagelijkse arbeid hem verhindert, om er van te genieten en ze beroven hem alleen maar van de zekerheid op een vast loon, afhankelijk als dit is van de werkstakingen van de ondernemers en de kameraden.

  Schrijver [47] reageerde op deze reactie.

 16. @Schrijver [46]:
  Oei oei… de schrijver van die protocollen vergaten in deze tekst nog iets neer te zetten wat ze elders in het document wel beschrijven; materialisme. Mensen worden door harde arbeid (vanwege armoede of materialisme) gekluisterd aan een bepaald bestaan. En dat is een feit. Zowel armoede als de zucht naar allerlei onnodige zaken (grotere auto, groter huis, etc.) zorgt ervoor dat mensen maar blijven werken en zelfs geen tijd hebben – of beter, nemen – om eens rustig na te denken over waar ze mee bezig zijn. Ze worden (door anderen) meegevoerd in de maalstroom van het ‘leven’, zonder zelf het roer in handen te hebben een echt te LEVEN.

  In goed Indiaans taalgebruik: Uch. Ik heb gezegd 😀

  En dan gaat nu mijn PC uit om weer terug te keren naar de echte werkelijkheid van mensen die ik kan zien en aanraken 😉

  Elisabeht Zegeling [48] reageerde op deze reactie.

 17. @Schrijver [47]: Whahahahaha, precies, mee eens. Bedankt voor deze goeie artikel en heb ook genoten van alle commentaren die je leverde.

 18. @Schrijver [44]: “niet het recht hebben om ongevraagd iets goeds te doen, beschouw ik als een ziekelijke stelling. In de volksmond heet iets dergelijks menselijkheid, betoon van naastenliefde”

  Integendeel, het is anderen jou mening opdringen. De overheid doet niet anders, met ongevraagd geld uit onze zak te halen en daarvoor allerlei goede en minder goede dingen voor ons te doen.

  Als ik je buurman ben en ik moet tegen een roze geschilderd huis aankijken dan kan ik het ongevraagd wit schilderen. Ik doe je daar objectief gezien goed mee, want een wit huis heeft een hogere marktwaarde dan een roze. Maar het is mijn huis niet en jij denkt er misschien anders over. Ik heb dat recht om je goed te doen dus helemaal niet. Alleen jij bepaalt wat er met je eigendom gebeurt, niemand anders.

  Waar deze discussie op spaak loopt is het verschil tussen links-libertariërs, zoals jij en Elisabeht, en rechts-libertariërs, zoals ik. Voor rechts-libertariërs is het eigendomsrecht en het recht op zelfbeschikking absoluut. Er is geen enkele denkbare omstandigheid waarop anderen daar inbreuk op kunnen maken. Links-libertariërs daarentegen menen dat een filosofie waarin het eigendomsrecht niet absoluut is en waarin natuurlijke hulpbronnen (c.q. de aarde) aan iedereen toebehoren houdbaar is. Dat is een fundamentele vergissing. Roderick Long geeft dat helder aan: “as natural resources are required not only for the production of goods but for the production of the human body as well, the very concept of self-ownership can only exist if the land itself is privately owned”.

  Zie verder: http://en.wikipedia.org/wiki/Left-libertarianism (Left-libertarianism) en http://en.wikipedia.org/wiki/Right-libertarian (Right-libertarianism)

  THX-1138 [50] reageerde op deze reactie.
  Elisabeht Zegeling [55] reageerde op deze reactie.
  THX-1138 [57] reageerde op deze reactie.

 19. @THX-1138 [49]:

  Ik heb hier nog een voorbeeld waarom ongevraagd goeddoen absoluut verkeerd is. Een echte ‘showcase in charity’: http://www.youtube.com/watch?v=6WfDzdNNQps

  =====
  “Most of the major ills of the world have been caused by well-meaning people who ignored the principle of individual freedom, except as applied to themselves, and who were obsessed with fanatical zeal to improve the lot of mankind-in-the-mass through some pet formula of their own.”
  – Henry Grady Weaver, author of a classic book on freedom, The Mainspring of Human Progress

  Schrijver [52] reageerde op deze reactie.

 20. @THX-1138 [50]:
  Laten we even terugkijken naar het verloop van deze ‘discussie’:

  Jouw comment 26: “… met de natuurlijke omgeving waarin hun schepper ze in heeft gedropt. Zonder daarvoor eerst hun toestemming te vragen!”

  Mijn vraag in comment 9: “Ben je niet blij dat je bestaat?”. Dat lichtte ik toe in comment 30: “Je kunt je leven beschouwen als een welkom geschenk of als een last waarvan je verlost moet worden. Ik kies voor het eerste en begrijp niet waar de vraag vandaan komt. Als het leven een last is, los het dan op door ofwel je houding te veranderen ofwel van een (hoog) flatgebouw af te springen.”

  Daarmee verwees ik impliciet terug naar jouw comment 3: “Dat is de ultieme vrijheid, zelf beslissen wat je met je leven doet, wanneer en waar en voor hoelang.”

  De optie om je houding te veranderen nam je niet serieus en besprak je daarna niet. Wel had suggereerde je problemen met mijn morele kompas:
  Comment 26: “En als iemand dat lab-experiment niet bevalt geef je zelfs nog het advies om er dan maar een eind aan te maken. Moet je je morele kompas niet eens herijken?”

  Mijn reactie daarop in comment 44: ” Los van het antwoord op die vraag stel ik vast dat als je dat niet bevalt, je altijd een exit-mogelijkheid hebt. Dus… eerst bevalt je de moraal van de Schepper niet om jou op deze wereld te zetten, en als ik je een weg toon om een veronderstelde fout recht te zetten (zonder een treinbestuurder te traumatiseren door ervoor te springen) dan is er iets mis met mijn moraal.”

  Vervolgens schakelde je in comment 49 ineens over naar een ander onderwerp, de overheid: “Integendeel, het is anderen jou mening opdringen. De overheid doet niet anders, met ongevraagd geld uit onze zak te halen en daarvoor allerlei goede en minder goede dingen voor ons te doen.”

  Hier worden dus dingen door elkaar gehaald. Opvallend in al je comments onder dit artikel is de teneur allerlei losse flodders af te schieten zonder zelf met degelijke argumenten te komen. Wanneer ik probeerde een discussie op gang te brengen waarbij de betrokkenen hun argumenten op tafel leggen en die vervolgens bespreken, lukte dat niet. Telkens kwamen er van jouw kant geen argumenten.

  In comment 49 schrijf je: “Waar deze discussie op spaak loopt is het verschil tussen links-libertariërs, zoals jij …”
  Hier twee denkfouten:
  1) Er is nog geen discussie op gang gekomen, dus kan die ook niet spaak lopen.
  2) Hier poog je mij in een vakje van links-libertariërs te proppen. Twee vakjes zelfs: ‘Links’ en ‘libertariërs’. Helaas voor velen laat ik mij niet in welk vakje dan ook proppen, omdat mij dan dingen toegeschreven kunnen worden waar ik niet achter sta.

  Om nog even terug te komen op ‘ongevraagd goed doen’ door de Schepper: Wees (alsnog) blij met het geschenk van je leven of werp het van je af. Dat heeft niets te maken met het morele kompas van anderen, maar uitsluitend met je eigen morele kompas.

  Een discussie over wat wat een overheid al dan niet is of zou mogen doen ga ik niet met jou aan. Je hebt namelijk overtuigend bewezen niet tot nadenken, noch discusseren in staat te zijn. Dat was me na je eerste comment al duidelijk, reden waarom ik uitsluitend heb gereageerd ter inspiratie van andere bezoekers van deze website. De laatstgenoemden nodig ik van harte uit eens goed na te denken en met anderen van gedachten te wisselen.

  THX-1138 [57] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [59] reageerde op deze reactie.

 21. @allen

  Na een artikel en een aantal daarop volgende comments die allerlei voer tot nadenken en discussie bevatten, wijs ik graag terug naar het onderwerp van dit artikel: Mensen hebben van allerlei dingen bewerkstelligd, waaronder technologie en een denkbeeldig concept van organisaties. Dit concept is weinig meer dan een waanidee, een schijnwerkelijkheid. Toch heeft het geloof daarin trekjes van een religie, vooral vanwege allerlei dogma’s die ermee gepaard gaan. Maar wat heeft het de mensheid nu eigenlijk gebracht? Was dat eigenlijk wel zo wenselijk? Moeten we niet terug naar natuurlijk gedrag (wat dat dan ook moge zijn) om af te rekenenen met ongewenste gevolgen?

 22. @pcrs [51]:
  Organisatie kan inderdaad zeer krachtig uitwerken. De hamvraag is echter hoe dat geregeld moet worden. Natuurlijk of onnatuurlijk bijvoorbeeld.

 23. @THX-1138 [49]: O, ik zie mij zelf niet links of rechts of alletwee of ook niet alletwee. Ik schreef alleen dat ik het er mee eens ben. Ik ben wie ik ben en zeg wat ik denk en doe wat ik wil doen, simpel toch.

 24. Dit intelligente artikel over godsdienst vind ik heel goed. Niet alleen omdat het prettig afsteekt tegen allerlei vuilspuiterij tegen godsdienst, maar vooral ook gewoon op zichzelf staand is het gewoon een goed artikel.

  Zeker weten dat zelfs een heleboel christenen, insiders in hun eigen godsdienst zoals ze zichzelf vinden, geen idee hebben dat het inderdaad in de bijbel zo gaat: elke keer dat een menselijke overheid zelfstandig iets doet, met het loslaten van dat theocratische idee, gaat het fout. Helemaal aan het einde wordt zelfs voorspeld dat Het Beest (lijkt verrekte veel op een super overheid die werkelijk alles controleert…) ook geen oneindig bestaan is beschoren. 666 is trouwens het aantal talenten goud dat de super-overheid van Salomo verdiende (of kreeg).

  Oorlogen werden verloren, als een overheid er zonder seintje van God op uittrok, zoals onder koning Saul. En dat werd ook zijn dood en die van zijn zonen. In de theocratische tijd van Israël werd er gewacht op een seintje van een profeet. Als God via die weg een seintje had gegeven van jongens nu is het moment om de vijand te verslaan, dan waren er voor het volk Israël daverende overwinningen, en hielp God ook een handje, of 2 handjes.

  Een paar voorbeelden van het misgaan van veldtochten op eigen houtje:
  – De veldtocht van koning Saul tegen de Filistijnen waarin hij zelf sneuvelde (I samuel 28).
  – De veldtocht van het volk Israël toen het juist Kanaän had verkend en schrok van hoe sterk het leek (Numeri 14)
  – En misschien ook wel helemaal in het begin, toen Kaïn Abel op eigen houtje te lijf ging. Hij won dan wel maar kwam er niet straffeloos vanaf. Datzelfde was ook zo toen de 2 oudste van de 12 zonen besloten om de ontering van hun zus Dina te wreken, die roeiden toen een hele stad uit en daarom zouden niet de afstammelingen van de 2 oudste broers over Israël regeren maar de stam Juda. De 2 oudste zonen waren maar “mannen des doods”. Ook dit dezen zij op eigen houtje zonder dat God dat beval.

  Het kan dus ook op bijbelse gronden met recht gezegd worden dat een menselijke overheid een soort omgekeerde Midas is, waarbij alles in schijt verandert wat die aanraakt. Dat zien we heden ten dage nog volop terug. Maar mensen zijn zo ziende blind helaas, ook kerkelijke mensen. Foute partijen als de CDA, ChristenUnie en SGP krijgen juist daar nog altijd stemmen. Christendom zelf gin in de bijbel tijd via overreding. Het is kennelijk heel moeilijk voor al die regeltjes lievende christenen die zo braaf zijn naar overheden, om te beseffen hoe iets werkt. Hierin is bij hunzelf heel veel werk aan de winkel.

  Ik vind het dus ook heel knap dat een artikel op een Libertarische site dit wél snapt. En al helemaal als de schrijver van het artikel dit zelf heeft geconcludeerd.

  Schrijver [58] reageerde op deze reactie.

 25. @THX-1138 [49]:
  @Schrijver [52]:
  “Om nog even terug te komen op ‘ongevraagd goed doen’ door de Schepper: Wees (alsnog) blij met het geschenk van je leven of werp het van je af”

  Met andere woorden, wees blij dat ik je huis wit heb geschilderd en zo niet dan verhuis je maar?

  De christelijke filosofie zegt, net als het libertarisme, uit te gaan van het zelfbeschikkingsrecht van de mens. Toch heeft de christelijke god de mensheid gedwongen (!) te leven in een universum dat hij zelf heeft bedacht, zonder de mens daarin te kennen. We zijn hier ongevraagd neergeplant! De christelijke filosofie is daardoor strijdig met zichzelf, een onzin geloof dus wat mij betreft.

  Als we het er niet mee eens zijn heb je volgens jou maar twee mogelijkheden: je past je mening aan en je gaat het hier wél mooi vinden en je aanpassen aan de natuurlijke orde, of je kiest voor de dood.

  Ik vind dat immorele opties, want zij worden mij opgelegd. Als libertariër en als transhumanist kies ik er voor dit opgelegde leven in een voorgekookt universum te verwerpen en mijn leven en wereld zelf vorm te geven, geheel naar eigen inzicht dus. Als de mens niet langer als een laboratoriumrat wil leven moeten wetenschap en techniek meer greep op de schepping krijgen en gebrek, ziekten en de dood overwinnen.

  Uiteindelijk zullen we ons zover ontwikkelen dat de mens op de stoel van de christelijke god kan gaan zitten. We kunnen dan eindelijk doen met ons leven, met de wereld, en met het universum wat we zelf willen. Of dat goed of slecht afloopt weet niemand, maar het is wel het enige moreel juiste pad.

  =====
  “Each of us is in truth an unlimited idea of freedom. Everything that limits us we have to put aside.”
  – Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach

  Schrijver [59] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [61] reageerde op deze reactie.

 26. @Pteranodon [56]:
  Dank voor het compliment. Gezien je kennis en interesse zou ik zeker de komende week deze website in de gaten houden. Er komt een artikel aan in 2 delen (vanwege de lengte).

 27. @allen
  De comments van THX-1138 geven een perfecte en vooral leerzame illustratie van het bovenstaande artikel.

  In comment 52 vatte ik de merkwaardige redenering van THX-1138 samen. Hij bevestigde expliciet dat deze redenering correct is samengevat in comment 57.

  Wat is er volgens THX-1138 aan de hand met zijn leven:
  – Hij erkent het bestaan van de Schepper. Anderen doen dit niet, die stellen dat hun leven een kosmisch ongelukje was en dat ze een stapeltje toevallig ontstane chemische verbindingen zijn (evolutie). In die zin is THX-1138 m.i. verder dan die genoemde anderen.
  – Hij is niet blij dat hij het ongevraagd zijn leven van de Schepper heeft gekregen, en vindt dat het een keuze is die ongevraagd door zijn strot is geduwd. Dat beschouwt hij als zeer ongepast.
  – Als transhumanist wil hij zelf god in zijn eigen universum zijn: “Uiteindelijk zullen we ons zover ontwikkelen dat de mens op de stoel van de christelijke god kan gaan zitten”. Enerzijds heeft hij dus een afkeer tegen het huisje van zijn leven, anderzijds maakt hij maar wat graag van de door de Schepper geschonken bouwmaterialen (zijn leven, zijn lichaam en de materialen die uit de natuur komen) gebruik om naar eigen inzicht te gaan bouwen. De logica daarvan is ver te zoeken.

  En passant verwart hij wat iets:
  “Met andere woorden, wees blij dat ik je huis wit heb geschilderd …”

  Zijn leven is een huis wat hij zomaar gratis als geschenk heeft gekregen. In tegenstelling tot wat hij beweert is het huis niet geschilderd, dat laat de Schepper aan zijn creativiteit en smaak over. Het geschenk wordt niet met dankbaarheid maar met afkeer aanvaardt, en van schilderen komt het voorlopig niet. Immers, hij gaat eerst maar eens breken, verbouwen, etc. Dat is wat een transhumanist doet. Weg natuurlijke organisatie, lang leve de organisatie die mensen aanbrengen. Of die laatste inderdaad een lang leven beschoren is…

  Interessant is dat THX-1138 niet blij en dankbaar is met het geschenk van zijn leven (het spreekwoordelijke huis) en daar vol creativiteit mee aan de slag gaat. Nee, als transhumanist wil hij wat delen afbreken en vervangen of misschien wat delen toevoegen. De vraag is of hij inderdaad slimmer is dan de Architekt van zijn spreekwoordelijke huis en of zijn geplande aanpassingen inderdaad zullen leiden tot verbeteringen.

  De praktijk leert dat als mensen aan spreekwoordelijke huizen (van levens) gaan sleutelen, de situatie er bepaald niet op vooruit gaat. Mensen worden dan zoiets als zombies. Kijk maar naar mensen die als een androide met een Android telefoon rondlopen. Ze gaan zo op in de apparaten, dat ze vergeten menselijk te blijven. En misschien willen ze dat ook niet. Transhumanisten willen dat beslist niet. Die willen als goden (Übermenschen met een hoofdletter Ü) zijn, de grenzen van de (menselijke) natuur en de natuur zelf overschrijden en mechanismen ‘verbeteren’. Voor meer info, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme

  Op een wat hoger niveau werken deze dingen ook zo met organisatie, bijvoorbeeld van de natuur en samenlevingen. Mensen bedenken structuren en methodes (zoals technologie), ze gaan aan de slag om die te implementeren. De natuur en de mensheid worden dan de spreekwoordelijke het lijdende voorwerpen. Zoals ik eerder betoogde, verbetert de situatie niet, maar verslechtert hij.

  Vandaar dus dat mijn artikel vaststelt dat natuurlijke organisatie met natuurlijk gedrag zo gek nog niet is. Sterker, er is een betere en effectievere weg dan dat.

  De transhumanist THX-1138 heeft mij een bijzonder groot plezier gedaan door zijn onzin hier uit te kramen. Een betere illustratie van de waanzin van menselijke organisatie en de waanzin van bepaalde redeneringen had ik zelf niet kunnen bedenken!

  Schrijver [60] reageerde op deze reactie.

 28. @Schrijver [59]:
  Excuus.
  “Sterker, er is een betere en effectievere weg dan dat.”
  moet uiteraard zijn:
  “Sterker, er is geen betere en effectievere weg dan dat.”

Comments are closed.