meeuw-vleugelswijdRED: Een goed artikel van Henri Serton en  Victor v.d. Sterren die de huidige problematiek met de “vluchtelingen”  objectief weergeven.
Een libertarisch betoog voor immigratiebeperkingen  *****
Binnen het libertarisme bestaan diverse ‘hete hangijzers‘ waarover libertariërs het onderling niet eens zijn. Eén van die onderwerpen is het immigratievraagstuk. Voluntaristische libertariërs zijn het erover eens dat de ideale situatie zou zijn dat alle grond in privé-bezit is; dat eigenaren zelf bepalen wie zij op hun terrein dulden, en onder welke voorwaarden. In die situatie leven wij vandaag de dag echter niet, en libertariërs zullen moeten omgaan met de huidige praktijk. Henri Serton en ikzelf betogen dat immigratierestricties in de huidige situatie heel goed te verantwoorden zijn vanuit libertarisch perspectief.

We leven als libertariërs niet in de vrije samenleving die we ons zouden wensen. De libertarische filosofie moet hier en nu toegepast worden. We kunnen de huidige staat niet wegdenken. We moeten derhalve kiezen voor beleid dat de implementatie van het libertarisme op de lange duur ten goede komt. Het streven is altijd om een zo vrij mogelijke gemeenschap te creëren. Dit geldt ook voor het vraagstuk van immigratie en grenzen. Libertarische pleitbezorgers van ‘open grenzen’ spannen echter het paard achter de wagen. Ze passen de regels van een vrije samenleving toe op de onvrije situatie waarin wij leven, en scheppen daarmee ruimte voor stelselmatige rechtenschendingen.

Om te beginnen is er het feit dat immigratie, in de huidige situatie, per definitie zal leiden tot kosten— al zijn het maar de kosten van de opvang der asielzoekers. Deze opvang wordt bekostigd door de staat, met geld dat onder dwang is afgenomen van individuen. Wanneer migranten teven aanspraak mogen maken op de collectieve regelingen van de verzorgingsstaat betekent dit dat er als gevolg van immigratie méér gestolen en herverdeeld zal (moeten) worden. Zoals Mencken ooit treffend heeft gezegd: “Democratie is een veiling van gestolen goederen.” Hoe kan een libertariër dat steunen?

Libertarische voorstanders van vrije immigratie in de huidige praktijk brengen, wanneer zij worden geconfronteerd met deze analyse, dikwijls te berde dat zij helemaal niet voor deze herverdeling zijn. Maar door vrije immigratie te bepleiten voordat de verzorgingsstaat is verdwenen steunen zij deze collectivistische herverdeling wel degelijk. Ook zij willen dus helers zijn van gestolen waar. Het feit dat, of zij dit nu zelf wenselijk achten of niet, de verzorgingsstaat wel degelijk bestaat kunnen de pleitbezorgers van ‘open grenzen’ niet ontkennen. Wel doen zij een poging om hun standpunt te rechtvaardigen. Deze rechtvaardiging is doorgaans tweeledig. Ten eerste wordt gewezen op het standpunt dat het beperken van immigratie óók een rechtenschending zou zijn. Ten tweede wordt gewezen op de veronderstelde economische voordelen van vrije migratie.

Rechten

Is het beperken van immigratie en schending van de rechten der immigranten? Wel, is het ontzeggen van toegang tot mijn erf een schending van de rechten van mensen die daar zonder mijn toestemming willen verblijven? Geenszins. Het cruciale verschil is dat immigratie naar een land valt onder de auspiciën van een territoriale monopolist, te weten de overheid. Voluntaristen zijn het erover eens dat deze overheid onterecht dat territoriale monopolie claimt, en dat alle grond idealiter in privé-bezit zou moeten zijn.

Als alle grond in privé-bezit zou moeten zijn, en ‘publieke ruimte’ eigenlijk immoreel is, kunnen we dan niet stellen dat het toelaten van immigranten in ‘Nederland’ goed te vergelijken valt met een situatie waarin de krakers van een pand andere krakers uitnodigen om zich in dat pand te vestigen? Hoe kunnen zij dit legitiem doen, als niet-eigenaar? Enkel de rechtmatige eigenaar van grond kan bepalen wie hij op zijn erf toelaat, en onder welke voorwaarden. Derhalve zouden consequente libertariërs éérst naar de privatisering van alle grond moeten streven, en kunnen vervolgens de private eigenaren zelf bepalen wiens aanwezigheid zij daar dulden.

Cultuur

Ten aanzien van de vermeende economische voordelen van onbeperkte immigratie: dat is een nogal schraal en eendimensionaal beeld. Immigratie zorgt voor demografische veranderingen en dus mogelijk ook voor culturele veranderingen. In het gebied dat aangeduid wordt als ‘het Westen’ heerst in relatieve zin nog het idee dat ieder individu van waarde is. Dat een individu in zijn sociale context uniek en niet inwisselbaar is.

Dat is een specifiek westers idee; in andere culturen leeft dit besef veel minder. Daar is doorgaans niet het individu de fundamentele eenheid, maar de familie, de geloofsgemeenschap of de natie. Dit is in de praktijk natuurlijk niet helemaal zwart-wit, er zijn zeker gradaties— maar in grote lijnen is dit gewoon de stand van zaken. De westerse cultuur is in vergelijking met alle andere culturen eenvoudigweg de meest individualistische cultuur. En uit die traditioneel individualistische cultuur zijn het klassiek-liberalisme en het libertarisme voortgekomen.

Wat libertariërs moeten beseffen is dat individuen per definitie cultuurdragers zijn. Om die redenen kunnen de onvermijdelijke demografische veranderingen die optreden als gevolg van immigratie óók tot culturele veranderingen leiden. Als er in Nederland of Europa meer mensen komen wonen die een collectivistische cultuur aanhangen zal dat veranderingen teweeg brengen op niet alleen economisch gebied, maar ook op politiek, cultureel en godsdienstig vlak.

(Voor alle duidelijkheid; het is natuurlijk mogelijk dat een westerse cultuurdrager iemand uit Afrika, het Midden-Oosten of China is. Het heeft niet noodzakelijk met huidskleur of afkomst te maken. De westerse cultuur is een verzameling van ideeën. Wie die ideeën accepteert is een westerse cultuurdrager, los van zijn origine of huiskleur.)

Ten eerste zullen migranten, wanneer zij eenmaal burger worden, ook mogen stemmen. Het is bekend dat het overgrote deel van de immigranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika geneigd is om te stemmen op collectivistische partijen. Niet iedere migrant is collectivistischer dan het huidige Nederlandse gemiddelde, maar in geval van ongebreidelde massa-immigratie zal er een grote toestroom plaatsvinden van individuen die dragers zijn van een duidelijk collectivistisch cultureel wereld- en maatschappijbeeld. Het gevolg zal per definitie het ontstaan van een meer collectivistische cultuur in Nederland zijn— met de maatschappelijke en politieke gevolgen van dien. Is het vanuit het libertarisme gezien dan wel een wenselijk idee om significante aantallen mensen dit land binnen te halen die een collectivistische cultuur met zich meedragen?

Hier komt bij dat de eventuele politieke effecten slechts één facet van de zaak vormen. Ook collectivistische immigranten die niet stemmen, of die (nog) niet mogen stemmen, zullen puur door hun aanwezigheid, bijvoorbeeld via belangenorganisaties, invloed hebben op de cultuur. Ze zullen zich eenvoudigweg via het ‘maatschappelijk middenveld’ en via sociale druk doen gelden. Het is immers een feit dat we in een democratisch systeem leven waarin ‘rechten’ als onderhandelbaar gezien worden en waar allerlei commissies, NGO’s, belangenorganisaties—en zelfs buitenlandse organisaties als de VN, WTO, WHO et al.—een significante invloed kunnen uitoefenen over wat de Nederlandse burger wel of niet zou mogen doen, laten of zeggen.

Zelfs diegenen die niet stemmen kunnen via die weg een aanzienlijke invloed en macht uitoefenen over ons dagelijkse leven. Als individu sta je vrijwel machteloos tegen dat proces. Dit systeem creëert een klasse van geprivilegieerde ‘insiders’ die, vaak gesubsidieerd en wel, mogen debatteren in hoeverre het goed en nuttig is dat de staat onze rechten nog verder zou beperken. Tot deze kliek behoren doorgaans geen voorvechters van de vrijheid. En hoewel veel van de organisaties in kwestie slechts raadgevend zijn is het maar afwachten in hoeverre de staat het vertoog dat deze organisaties voeren als excuus en rechtvaardiging gaat aandragen om de uitbreiding van reguleringen en daarmee de macht van de staat te rechtvaardigen en verder te laten groeien. Op deze wijze zullen de (binnen- en buitenlandse) ‘belangengroepen’ van immigranten ook via niet-politieke weg een sterke invloed uit kunnen oefenen op de cultuur en de samenleving.

>De kans is reëel aanwezig dat de overblijfselen van ‘onze’ pro-individualistische en pro-vrijheid cultuur zullen verdwijnen als de cultuurdragers van de traditionele westerse cultuur in de minderheid komen. En dat proces is al gaande. Als de huidige demografische ontwikkelingen zich doorzetten is het zelfs een mathematische zekerheid dat westerse cultuurdragers over enkele decennia in Europa in de minderheid zullen zijn.

Welke conclusie kan men hieruit trekken? Logischerwijs enkel deze: dat libertarische voorstanders van open grenzen bezig zijn met een zelfmoordmissie. Zij staan toe dat de waarden die het libertarisme mogelijk maken op den duur vernietigd zullen worden. Als de Westerse cultuur verdwijnt zal ook de voedingsbodem van het libertarisme verdwijnen. De kansen op succes van het libertarisme in de toekomst staan of vallen met de culturele vanzelfsprekendheid van het primaat van het individu.

Een valse voorstelling van zaken

Het hele idee van de ‘open grenzen’ is sowieso een canard. Geen enkel land en geen enkele gemeenschap wil mensen toelaten waarvan bekend is dat zij willen roven en moorden of de wetgeving zo fundamenteel veranderen dat dit nadelen voor de oorspronkelijke bewoners gaat opleveren. Er zijn dus maar héél weinig voorstanders van echt volledig ‘open grenzen’. De kwestie is niet binair; de vraag is niet ‘open of dicht’, maar hoe streng het toelatingsbeleid precies moet zijn. Door het vraagstuk als een puur ‘zwart-witte’ kwestie te portretteren bezondigen de zelfverklaarde voorstanders van zogenaamd ‘open grenzen’ zich aan een valse voorstelling van zaken.

Hier komt nog eens bij dat deze libertarische pleitbezorgers van vrije immigratie ook dikwijls doen alsof dat altijd het enige ‘echte’ libertarische standpunt is geweest, terwijl libertariërs die—in de huidige praktijk—vóór immigratiebeperkingen zijn worden afgeserveerd als zijnde étatististen of racisten, die het libertarisme ‘vervuilen’. De eerder genoemde overwegingen tonen al aan dat dit niet correct is. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het geen zonde is om te leven, zo goed als dat gaat, in een imperfecte situatie.

Is het libertarisch om immigratierestricties van staatswege te verdedigen? Nou, idealiter willen we helemaal niet dat de overheid bestáát. Maar die bestaat nu wel. Dus als je vandaag beroofd wordt, is het dan libertarisch om de staat te vragen de daders te pakken? Als libertariër doen wij dat liever niet, maar op dit moment zijn wij op de staat aangewezen omdat er geen libertarische alternatieven zijn. Kortom: libertariërs die bepleiten dat we doen alsof de staat er niet is gedragen zich als struisvogels. Ze zijn net zo erg als socialisten die beweren dat het libertarisme hypocriet zou zijn ‘omdat jullie ook gebruik maken van wegen die door de staat zijn aangelegd’. Er is echter gewoon geen andere keuze. We kunnen best streven naar een betere situatie, maar in de tussentijd zijn we gedwongen belasting te betalen en gebruik te maken van—bijvoorbeeld—wegen die van dat gestolen geld betaald worden.

Hetzelfde geldt voor het immigratievraagstuk. Net zoals je in de huidige situatie wilt dat de politie uitzoekt wie jouw iPhone gestolen heeft, zo willen wij dat de staat geen mensen gaat toelaten die er aan gaan bijdragen dat ons eigendom wordt afgenomen en onze vrijheid wordt beperkt. Er zijn al méér dan genoeg collectivisten in Nederland. Wij zien die groep liever niet groter worden. Toch zal exact die onwenselijke toename het gevolg zijn van ongehinderde immigratie.

Een realistische aanpak in de huidige situatie

Het ‘open grenzen’-standpunt is libertarische zelfmoord. Je maakt het overleven van de libertarische filosofie in de nabije toekomst onmogelijk. Het is logischerwijs ook electorale zelfmoord; vrije immigratie is het enige standpunt van de LP dat keer op keer een storm van verontwaardiging en kritiek oproept. Wie de vrijheid een warm hart toedraagt stopt met het propageren van zgn. ‘open grenzen’ in de huidige praktijk.

Het bepleiten van een toelatingsbeleid op basis van vraag en aanbod is juist een libertarische vorm van zelfverdediging. Net zoals we niet alle goederen van de wereld importeren maar alleen die goederen waar in Nederland vraag naar is, net zoals we niet alle kapitaal van de wereld in Nederland importeren maar alleen het kapitaal waar in Nederland behoefte aan is— zo zouden we alleen arbeid moeten importeren waar we in Nederland behoefte aan hebben. Mensen die aansluiten bij de bestaande culturele normen, om conflicten over regels en afspraken te voorkomen, die het juiste opleidingsniveau hebben en die in staat zijn op economisch gebied iets bij te dragen. Dit zouden we in de praktijk kunnen brengen door de volgende stappen te implementeren als basis voor het migratiebeleid:

1] Arbeidsmigratie vindt enkel plaats op contractbasis. Zolang je werk hebt blijf je, en niet langer dan dat. Zoals in diverse landen al gebruikelijk is wordt het bedrijf dat een arbeidsmigrant inhuurt verantwoordelijk gehouden voor de aanvraag en—waar nodig—verlenging van diens verblijfsvergunning. Indien een arbeidsmigrant zijn vergunning niet op orde heeft wordt de werkgever hiervoor beboet. Dit zorgt ervoor dat administratiekosten worden uitbesteed, en motiveert werkgevers om dergelijke zaken goed in orde te houden.

2] De Nederlandse nationaliteit wordt uitsluitend verstrekt aan migranten die aantoonbaar hun eigen broek kunnen ophouden, en die gedurende meerdere jaren geen blijk hebben gegeven van gevaarlijke gedragskenmerken (zoals bijvoorbeeld crimineel gedrag).

3] Alle immigranten, zowel arbeidsmigranten als migranten die de Nederlandse nationaliteit willen verwerven, moeten toezeggen dat zij de scheiding tussen religie en staat zullen respecteren. Immigranten die agressief of vijandig gedrag vertonen (bijvoorbeeld tegen vrouwen, homoseksuelen of atheïsten) en kortom de individuele rechten van anderen niet respecteren worden ogenblikkelijk en onherroepelijk uitgezet. Het feit dat de Nederlandse nationaliteit uitsluitend wordt verstrekt na meerdere jaren onberispelijk gedrag maakt dit beleid mede mogelijk.

4] Er vindt géén asielopvang plaats in Nederland/Europa. We kunnen asielopvang in ook de eigen regio faciliteren. Deze opvang in de regio wordt idealiter geregeld in internationaal verband, zodat er in samenwerking met de landen in de regio een goed georganiseerd netwerk van extraterritoriale opvanglocaties kan wordt opgezet. Tevens moeten landen in de regio worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid in deze context.

5] Illegale migranten worden actief teruggestuurd. Geen enkele uitzondering. Indien de herkomst van een illegale migrant niet traceerbaar is zal deze persoon naar één van de extraterritoriale opvanglocaties worden gestuurd.

Een aanpak die in deze richting gaat wordt al jarenlang met succes toegepast in Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Nederland en Europa zouden dit voorbeeld moeten volgen en nader moeten uitwerken. Ondertussen kunnen libertariërs zich het beste richten op het verruimen van de vrijheid in ons land. Dat zal een lange, harde weg zijn. Wanneer wij die bewandeld hebben, en er sprake is van een vrije samenleving, is het migratievraagstuk irrelevant geworden. Het al dan niet toelaten van mensen zal dan een aangelegenheid van privé-eigenaars zijn. Dat is hoe het hoort; dat is hoe wij het wensen. Maar als we in de huidige, oneigenlijke situatie toestaan dat er een grote massa collectivisten naar dit land migreert zal die situatie nimmer verwezenlijkt kunnen worden.

NOTARE BENE
1. — Dit artikel is het product van een samenwerking, doch in mijn optiek is het in de eerste plaats een werk dat voortkomt uit de overwegingen van de heer Serton, en dient hij dan ook beschouwd te worden als de hoofdauteur. Ik schat dat 75% van de concrete inhoud van hem afkomstig is. Mijn bijdrage is het resterende smaldeel, en een redigerende rol. Hoe dan ook zijn wij het over deze kwestie roerend eens, en hebben wij elkaars inzichten beschouwd als een ‘feest van herkenning’. De standpunten in dit artikel mogen worden toegeschreven aan ons beiden.

2. — De inhoudelijke discussiedraad op Facebook die gaat over dit artikel is hier te vinden.

54 REACTIES

 1. Ik laat het nog even op me inwerken, maar in 1e indruk komt het me voor als een prima Libertarisch betoog.

 2. Prima stuk! Ik hoop dat de voorstanders van vrije immigratie dit kunnen beantwoorden met een net zo doortimmerd artikel.

  Overigens, en op het gevaar af in samenzweringstheorieen te vervallen, moet het destructieve effect van vrije immigratie bekend worden verondersteld bij overheden wat het vermoeden voedt dat de achterliggende reden hiervan niet economische groei of het ‘redden’ van de verzorgingsstaat betreft maar precies de ontmanteling van de laatste resten eigendomsprotectie en regionale organisatie via de natiestaat beoogd om zo de continentstaat en later de wereldstaat te kunnen realiseren. Maw: meer staat, meer controle en meer regulering. Dat alleen al lijkt mij voldoende reden om faliekant tegen het proces van massa-immigratie te zijn.

  Sander [6] reageerde op deze reactie.
  Pendragon [7] reageerde op deze reactie.

 3. Uitstekend betoog, volgens mij de eerste keer dat dit echt vanuit een libertarische oogpunt wordt belicht.

  Aan de andere kant komt het er toch weer op neer dat de “oplossing” vanuit het probleem wordt aangepakt en discriminatie een structureel onderdeel wordt van een immigratiebeleid in plaats van een individuele vrijheid om te discrimineren.

 4. De auteurs lijken te worstelen met hoe tot een vrije samenleving te geraken. Hoe ontmantel je de overheid, in welke volgorde? Eerst de verzorgingsstaat afbouwen en dan de grenzen open of andersom?

  Als het doel een steeds kleinere overheid is, dan moet je echter niet aankomen met punten als ….Het bepleiten van een toelatingsbeleid op basis van vraag en aanbod is juist een libertarische vorm van zelfverdediging…….

  Dat is een stelling die teruggrijpt op de gedachte dat de markt gereguleerd moet worden. Juist de bestaande regelgeving van de overheid in het kader van migratie brengt ons ellende, de meest kanslozen worden aangetrokken en de kansrijken sluiten we buiten.

  Het aanbod van migranten wordt inderdaad kunstmatig hoog gehouden door de verzorgingsstaat. Dat zien de auteurs ook in, indien migranten geen recht hebben op de verzorgingsstaat dan zullen ze slechts hier kunnen vertoeven als ze een positieve bijdrage leveren door te werken. Dus het antwoord is volgens mij simpel, geen beperkingen aan instroom, maar ook geen recht op ondersteuning.

  In een dergelijke situatie dragen de migranten meteen bij aan de economie en zal die veel dynamischer worden.

  Keinstein [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Keinstein [3]: Het lijkt er op dat het geen theorie meer is m’n beste Keinstein. Het lijkt er op dat er een plan wordt uitgerold. Maar zoals Dr. Goebels al zei: Hoe groter de leugen, des te makkelijke zal het door het volk worden geslikt. (of woorden van die strekking). De naties zullen ophouden met bestaan, continenten zullen bestuurlijke regio’s worden die verantwoording gaan afleggen aan de “wereld federatie”. Uw en mijn vrijheid zijn volkomen ondergeschikt aan de grillen van de elite. Tijd om uit te zoeken hoe je bij de elite kunt behoren….

  of.. liever of the grid gaan… Ik krijg “Mad Max” visioenen…

 6. @Ratio [5]: Je redeneert om te beginnen vanuit de aanname dat migranten een bijdrage aan de economie kunnen leveren. Om dat te weten zul je toch eerst moeten weten over welke kwalificaties ze beschikken. Er zit een grens aan de hoeveelheid kappers en taxi-chauffeurs die werk kunnen vinden. Deze test zal moeten plaatsvinden voordat een immigrant het grondgebied van aankomst betreedt om te voorkomen dat grote groepen werkloze immigranten rondtrekken en op een gegeven moment in criminaliteit vervallen omdat ook zij graag wat willen eten. Daarnaast, zoals ook in het artikel betoogd wordt, is enkel kijken naar de economische consequenties een wel heel schrale benadering als toelatingscriterium. Je argument om immigranten uit te sluiten van de verzorgingsstaatarrangementen schept een nieuwe klasse burgers met minder rechten waar nogal wat Grondwettelijke bezwaren aan kleven, die dan weer eerst gewijzigd zullen moeten worden.

  Kijk, ik vind ook dat de verzorgingsstaat afgeschaft moet worden, maar je hebt er nu eenmaal mee te maken en het is een fantasieargument om maar net te doen of die niet bestaat of op korte termijn zal verdwijnen. Je kunt wel het argument poneren dat massa-immigratie de staat zal slopen, zowel op nationaal als supranationaal niveau, waarna te hopen valt dat er libertarische pockets zullen ontstaan in het machtsvacuum als gevolg van het wegvallen van de bestaande structuren. Dat kan, maar je mag je wel realiseren dat je dan pleit voor een situatie van totale chaos, moord, diefstal, eigenrecht en meer onaangenaamheden. Als anarchist hecht ik echter wel aan recht en orde, dus daar zit ik eerlijk gezegd niet op te wachten.

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 7. “Dat is een stelling die teruggrijpt op de gedachte dat de markt gereguleerd moet worden.”

  Het is maar net wat je reguleren noemt. Een bedrijf neemt ook mensen aan waarvan ze denken dat deze een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsresultaten. Het is niet zo dat ze eerst een willekeurige hoeveelheid mensen aannemen om vervolgens te gaan kijken of daar een functie voor beschikbaar is. Met immigratie is het niet anders. En mensen aannemen/binnenlaten omdat ze zich opdringen kan al helemaal geen criterium zijn.

 8. @Sander [6]: Ik vermoed dat het Australische model gesloopt zal worden door de politieke elites. Hoe weten we nog niet, maar ik neem aan dat ze erover nadenken. De huidige, conservatieve regering heeft ook het eeuwige leven niet en als de commodity-crisis doorzet zal ook Australie de negatieve consequenties daarvan ondervinden die meestal uitmonden in een verkiezingswinst voor links waarna het hek weer van de dam is.

  Wat we nu meemaken kan geen toeval meer zijn. Politici die net doen alsof die vluchtelingenstromen niet voorzien zijn. Frontex dat in geen velden of wegen te bekennen is bij de Griekse eilanden en als ze wat oppakken linea recta doorschuiven naar het beloofde continent. Ondanks het gegeven dat alle politieke leiders plechtig uitgesproken hebben dat het multiculturalisme mislukt is, wordt er stug mee doorgegaan. De media die vrijwel wereldwijd dezelfde propagandashow opzetten, dat zijn geen autonome processen meer. Daar zit beleid achter.

  Sander [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Keinstein [10]: Daar zit idd beleid achter. En planning! De wens om het Australische model te slopen zal zeker nadrukkelijk aanwezig zijn, maar hoe heeft het eigenlijk kunnen ontstaan? Waren de planners dit werelddeel ‘vergeten’? Deze gedachte lijkt bijna onvoorstelbaar. De kans dat het in de EU uiteindelijk alleen maar van slecht naar slechter zal gaan, op velerlei terrein, komt de huidige Australische regering voorlopig erg goed uit, dunkt me.

  Keinstein [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Sander [11]: “…hoe heeft het eigenlijk kunnen ontstaan?”

  Blijkbaar is hun controle beperkt tot een aantal supranationale organisaties. Hoe ze het klaarspelen dat het medialandschap (Internet uitgezonderd) hun agenda ondersteunt is iets wat ik wel zou willen weten.

 11. @Keinstein [8]: Je hebt het over grote groepen die hier geen werk kunnen vinden. Prima, dan vertrekken ze toch weer? We zitten in een gek land, we zijn rijk, maar veel werkenden kunnen zich zonder subsidie geen kinderopvang veroorloven, onze bejaarden worden verwaarloosd in tehuizen, en een taxi is niet te betalen. Dit soort dienstverlening kan prima door migranten verricht worden. Dat je een onderklasse krijgt, wel die kiest zelf voor de situatie om hier tot de onderklasse te behoren. Indien we over goedkope arbeidskrachten beschikken die dit werk doen dan wordt ons land ook een stuk aangenamer, en krijgen onze ouderen genoeg zorg en tijd.

  Sander [14] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [13]:
  Ook kinderopvang en bejaardenzorg zijn gespecialiseerde taken waar je een opleiding voor nodig hebt. Je zult daarnaast de taal goed moeten spreken. Dat duurt jaren. Je zult er de persoonlijkheid voor moeten hebben. Niet iedereen kan elk werk doen. Belangrijker nog, willen de immigranten dat werk doen voor het lage salaris wat ervoor zal staan? Heb je het ze gevraagd? Willen de bejaarden en ouders van kinderen dit? Wat gaan de bestaande taxi-chauffeurs en verplegers doen die uit hun bestaan geconcurreerd worden. Het zijn enorme processen die je op gang brengt.

  “Prima, dan vertrekken ze toch weer?” Ik denk niet dat ze daar de centjes voor zullen hebben. Dus wie gaat de rekening betalen? En weer, wat willen de immigranten zelf? Gaan zij wel vertrekken of gaan ze liever de criminaliteit in? Met de huidige rechtspraak is het aantrekkelijker om oudjes te overvallen dan ze te verzorgen.

  Bovendien, lijkt het mij geen goed idee om een permanente instuif te hebben van mensen die unilateraal bepalen of er wat te halen valt voor hen. Elke transactie kent twee partijen: een vrager en een aanbieder. Beide partijen moeten akkoord gaan met de deal voordat deze kan plaatsvinden. En pas dan verruilt het eigendom of kan er van het eigendom van de aanbieder gebruikt worden gemaakt door de vrager. Het concept vrije migratie draait dit proces volledig om en gaat voorbij aan de belangen, wensen, behoeftes van de aanbieder.

  En ook nu weer praat je alleen maar over economie, die je graag meer dynamisch wilt hebben. Dat wil ik ook. Is grootschalige, ongecontroleerde immigratie nu een verstandige manier om dat te bereiken? Of is dat een shock-methode? Is het uberhaupt wel de bedoeling van de EU om de economie meer dynamisch te maken of projecteer je hier je eigen wensen op het migratiefenomeen? Indien niet, wat zijn dan de kansen dat dit gebeurt?

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Sander [14]: ik lees zelden artikelen met de term neo liberaal in de titel. Dat is een uitvinding van collectivistisch nederland om een tegenstander te hebben om zich tegen af te zetten. Bij gebrek aan echte tegenstanders verzinnen ze deze term.

  Maar bij deze toch gedaan. Wederom is de schuldige de verzorgingsstaat die ervoor zorgt dat grote groepen vacatures niet worden ingevuld en die arbeid nodeloos duur maakt.

  Het proces wordt inderdaad beschreven, men komt binnen om te werken en na een tijdje valt men voor de verlokkingen van de verzorgingsstaat en is een nieuwe instroom van arbeiders nodig net zo lang tot deze ook weer verpest zijn door de verzorgingsstaat.

 14. @Keinstein [15]: huishoudsters hoeven de taal niet machtig te zijn. Veel van het simpele werk vraagt slechts basis kennis van de taal. Natuurlijk is het zo dat er ook steeds meer specialistisch werk in verpleeghuizen plaats vindt. Maar het wassen, het naar de wc brengen, het opmaken van de bedden, etcetera kan wel degelijk na een korte cursus uitgevoerd worden.

  Belangrijker nog, willen de immigranten dat werk doen voor het lage salaris wat ervoor zal staan? Heb je het ze gevraagd? Kijk maar eens in Dubai of in Israel. Grote groepen migranten werken voor een soms zeer laag loon. Dus ja, die mensen zijn te vinden.

  Bovendien, lijkt het mij geen goed idee om een permanente instuif te hebben van mensen die unilateraal bepalen of er wat te halen valt voor hen Snap deze opmerking niet helemaal. Als ze geen banen kunnen vinden dan valt er niets te halen voor hun. Dat ze massaal de criminaliteit in gaan lijkt me ook niet voor de hand liggen. Dat de huidige strafrechtketen in Nederland niet functioneert klopt inderdaad. Maar bijv nachtwakers worden vele malen goedkoper dus het is niet zeker dat de kosten van criminaliteit zullen stijgen. De bescherming wordt immers voor veel meer mensen en bedrijven betaalbaar.

  En ook nu weer praat je alleen maar over economie Nee de hele maatschappij wordt anders. We betalen nu veel te veel voor de basis diensten. Door het minimum loon en de verzorgingsstaat. Als basis diensten veel goedkoper worden, dan kunnen we voor veel zaken weer mensen inzetten. Dan zullen werkenden die in een positie zitten dat ze veel waarde toevoegen het eindelijk makkelijker krijgen. Dan is het zeer drukke bestaan van velen die thans kinderen hebben een stuk draaglijker, evenals de bejaarden. De meeste bejaarden hebben dan de mogelijkheid dat een paar uur per dag een Filipijnse dame het huis bijhoudt en eventueel voor hun kookt. Het gaat dus verder dan de economie.

  Waar ik geen voorstander van ben is het huidige beleid. Dat de minst gewenste groepen binnenhaalt, mensen met trauma’s en een heel andere cultuur.

  Keinstein [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [17]: Je redeneert nu vanuit de situatie dat er geen verzorgingsstaat is en dat er geen minimumloon is. Dat is niet de situatie die we hebben en dat is ook niet een situatie die we op korte termijn gaan krijgen. Daarmee is je hele redenering weinig anders dan utopistisch wensdenken.

  Het zou mij deugd doen als de libertariers die voorstander zijn van vrije immigratie eens zouden ophouden te denken vanuit hun geidealiseerde droomwereld en een positie kunnen innemen over immigratie in de huidige situatie zoals we die nu hebben. Daar gaat het stuk ook over. Dat immigratie geen onderwerp is zodra alle prive-eigendom is, dat weten we. Dat we allemaal tegen de verzorgingsstaat zijn, is bekend. Maar daar gaat het nu niet over.

  Ratio [19] reageerde op deze reactie.
  Ratio [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Keinstein [18]: Ik gaf ook aan dat het hier gaat om hoe je de staat ontmantelt / afbouwt.

  Je kan precies eenzelfde betoog houden tegen het verlagen van uitkeringen. Dat kan je ook beschouwen als utopisch libertarisch denken. Als er een minimumloon is en je verlaagt uitkeringen dan ontneem je mensen de mogelijkheid om te werken en jaag je ze bewust de armoede in.

  Verlaag je het minimumloon zonder de uitkeringen te verlagen dan zullen mensen massaal naar uitkeringen overstappen.

  De correcte libertarische positie is geen minimumloon en geen sociale dwangverzekeringen. Waarom valt niemand deze libertarische standpunten aan met de stelling dat dit utopistisch wensdenken is? De dwangverzekeringen dienen te worden afgeschaft. Evenzo zie ik naast vrij kapitaal verkeer en geld verkeer en goederen verkeer ook vrijheid in personen verkeer als libertarisch juist.

  De markt verslaat de staat altijd en dat zien we nu gebeuren met de migratie naar Europa. Hoe langer dat wordt tegengehouden hoe groter de kosten van gemiste vooruitgang. Daarmee zeg ik niet dat de Syriers ons vooruitgang brengen. Het zullen vooral de andere migranten zijn.

 17. @Keinstein [18]: Veel van de reacties hebben dit patroon “er is nu een staat die de boel verneukt en een verzorgingsstaat heeft opgezet en verder ook niet functioneert met bijvoorbeeld de criminaliteitsbestrijding, dus we hebben meer overheid nodig die de grenzen effectief dicht zet

  Deze positie is om meerdere redenen onjuist.

  Het pakt de oorzaak niet aan
  En er is de aanname dat de overheid de grenzen wel effectief dicht kan zetten.

  Keinstein [21] reageerde op deze reactie.

 18. @Ratio [20]:
  1. “Het pakt de oorzaak niet aan”
  Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen zijn de libertarische oplossingen niet in zicht. Daarom is er wat voor te zeggen om het niet te laten verergeren.

  2. “En er is de aanname dat de overheid de grenzen wel effectief dicht kan zetten.”
  Noord-Korea zit toch aardig dicht. Ook het voormalige Oost-Europa was geen draaideur. Israel evenmin. Dus ze kunnen dat wel.

  Okay, je bent dus een voorstander van vrij verkeer van personen. Ik neem aan ook vrije vestiging. Ongeacht de wenselijkheid daarvan voor de personen die reeds wonen in dat gebied. Pedofielen in kinderrijke gebieden, joodse mensen in islamitische wijken. Moet allemaal kunnen. Hoe verhoudt zich dat tot het libertarische recht op discriminatie? Ik wil geen vrouwen, rokers, linkshandigen in mijn winkel of wijk?

  Ratio [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Keinstein [21]: Hoe verhoudt zich dat tot het libertarische recht op discriminatie? Ik wil geen vrouwen, rokers, linkshandigen in mijn winkel of wijk?
  Heel simpel. Dan moeten alle huiseigenaren van die wijk hun huis slechts verkopen of verhuren aan de gewenste groep. Er kan echter geen beroep gedaan worden op een staat om dit af te dwingen.

  Noord-Korea zit toch aardig dicht. Ook het voormalige Oost-Europa was geen draaideur. Israel evenmin. Dus ze kunnen dat wel. Klopt, maar over het algemeen zullen overheden falen.

  Wat een aantal reageerders stellen is de klassieke valkuil. Die van een staat die iets niet goed uitvoert. De conclusie is dan meestal dat er meer geld naar de overheid toe moet om het probleem aan te pakken. Terwijl het probleem juist de al veel te grote overheid is……..

  Keinstein [23] reageerde op deze reactie.

 20. @Keinstein [24]: helemaal mee eens, er is geen staat die dingen afdwingt of verbiedt. Waarschijnlijk krijg je een aantal vrij gesloten gemeenschappen. Die door hun geslotenheid niet optimaal profiteren van de voordelen van internationale handel. Minder welvaart dus. Maar daar staat dan tegenover dat hun vallei bewoont wordt door “ons soort mensen”. Die dat kunnen ervaren als meer welzijn. In grotere steden zal over het algemeen openheid heersen.

  Het is ook mogelijk dat een groep zich in een bepaalde landstreek gaat vestigen en steeds meer onroerend goed in die streek koopt en zo als het ware de streek gaat domineren.

  Het is heel moeilijk om een libertarisch kloppende positie in te nemen in een situatie met veel overheidsdwang. Volgens mij is meer overheid nooit libertarisch goed te praten, iets wat de auteurs lijken voor te staan. Even hier wat meer overheid graag….. Hoe kan je dat nu verdedigen als libertarische partij…… Dan zet je jezelf buiten spel.

  De bron is de overheid die selectief rechten geeft aan zogenaamde vluchtelingen. Dan weet je dat je die gaat krijgen. De vluchtelingen hebben helemaal geen recht op opvang, huisvesting en voeding. Dat is de fout. Een overheid die met andermans geld groepen gaat helpen is de fout.

  Keinstein [28] reageerde op deze reactie.

 21. Dit heeft niets met het Libertariesche gedachte goed te maken, namelijk het NAP, de hier geschetste oplossingen en ideeën zijn gewelddadig.
  Ben mij bewust dat onze maatschappij nog niet volgens het Libertarische model is ingericht en dat we als individu te maken hebben met overheden en andere vormen van agressie, maar je kunt wel er persoonlijk zoveel mogelijk naar leven en als voorbeeld dienen naar onze medemens.

  Maar nu eerst maar eens stoppen met bommen gooien en ons bemoeien met andere mensen in het midden oosten en als iemand hier wil komen, moeten de migranten dat zelf weten en…. uiteraard zelf bekostigen.

  Ratio [27] reageerde op deze reactie.

 22. @Ratio [25]: We zijn het er dus over eens dat het volstrekt valide kan zijn om immigranten buiten de deur te houden. Het verschil van mening bestaat eruit dat in onze huidige, niet-libertarische situatie de overheid dit zal moeten doen. De angst is vervolgens dat dit meer overheid zal betekenen. Echter, de meer-overheid variant krijg je juist als je de immigranten binnenlaat. Het lijkt mij niet zo moeilijk om in te zien dat het goedkoper is om immigranten buiten te houden dan ze voor onbepaalde tijd op te nemen en onder te dompelen in de verzorgingsstaat wat vanzelfsprekend zal gebeuren.

  Ik vind ook dat je wel rekening mag houden met het feit dat kleine Griekse eilanden of slaperige Hongaarse dorpjes en binnenkort delen van Duitsland overlopen worden door duizenden immigranten. Het enige wat je kunt uitbrengen is: geen staatsdwang.

  Ik concludeer dat het voor veel libertariers moeilijk is zich los te weken van abstract theoretische bespiegelingen over een ideale politieke orde waardoor ze altijd maar weer terugvallen in diezelfde, intellectueel veilige theoretische kaders en elke voeling met de realiteit missen. Zolang dat zo is, zal er weinig hoop zijn voor het libertarisme.

  Henri [29] reageerde op deze reactie.
  Johannes [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Keinstein [28]:

  Precies Keinstein. Het probleem met de interpretatie van Ratio en Johannes is dat zij het NAP als intrinsieke waarde hanteren. Dat wil zeggen dat het NAP *altijd* gehanteerd moet worden los van de context en welke consequenties dat heeft.

  Het NAP zo benaderen heeft enkele voordelen. je hoeft niet na te denken over context, nuance en toepasbaarheid. Ook heb je altijd gelijk want ieder, werkelijk ieder, probleem is op te lossen door het NAP toe te passen.

  Sterker nog, zo hoef je helemaal niet na te denken. Je gaat thuis op de bank zitten en schiet ieder voorstel af waarin het NAP niet wordt toegepast. Dat is echter geen intellectuele houding maar een religieuze. Volgens de regels van een religie moeten de geboden ook zonder context en los van de gevolgen worden toegepast. Ook religies kennen alleen intrinsieke ethische principes.

  Het NAP is volgens deze interpretatie een causale natuurwet en mag nooit geschonden worden. Maar dat klopt niet, sterker nog; het is levensgevaarlijk. Vooral voor de toekomst van het libertarisme.

  Waarom is het NAP eigenlijk in het leven geroepen?

  Om het heel kort te zeggen; omdat de mens het rationele dier is. En omdat interpretaties van rationele mensen kunnen verschillen moet de mens vrij zijn om zijn ideeën te kunnen verwezenlijken door midel van handelingen. Het enige dat de een mens kan stoppen om zijn ideeën te verwezenlijken is de initiatie van geweld.

  Het NAP is in het leven geroepen om de ontplooiing van het menselijk bestaan te verwezenlijken en te beschermen.

  In het beroemde voorbeeld van Rothbard leeft een libertariër naast een gezin met twee kinderen. Een paar dagen nadat het gezin daar is komen wonen blijkt dat de ouders de kinderen van dat gezin geen voedsel meer willen geven.

  Wat moet de libertariër nu doen? Als hij het huis binnendringt schent hij het eigendomsrecht en als hij de kinderen mee wil nemen om ze te voeden is hij een ontvoerder. Als hij de ouders aan de kant duwt of ze een schop geeft initieert hij geweld.

  Dus de kinderen laten verhongeren? Zijn er libertariërs die hier op ‘Ja’ antwoorden?

  Wat leert ons dit voorbeeld? Dat afgezien van enkele axioma’s elk principe binnen een specifieke context moet worden toegepast. Er zijn, afgezien van enkele axioma’s, geen principes die je intrinsiek kunt toepassen. Het NAP moet dienstbaar zijn aan de bescherming en bevordering van het welzijn, vrijheid en het leven van het individu. Op momenten dat de handhaving NAP een bedreiging is voor deze libertarische waarden moeten we kijken naar de context en het NAP overstemmen.

  Dat is het geval als de culturele voorwaarden voor het overleven van individuele vrijheid en het libertarisme op de lange termijn in een bepaald geografisch gebied bedreigd worden.

  Als er immigratie is van mensen die de scheiding tussen religie en staat niet erkennen, als zij de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet willen erkennen, als zij vinden dat op homoseksualiteit de doodstraf moet staan, dan zijn deze mensen een bedreiging voor de economische, culturele en seksuele individuele vrijheden. Dat is wat wij beargumenteren in ons artikel. De enige respons die we toe nu toe gehad hebben is; “Ja maar het NAP!

  Dat is echter geen argument. We hebben heel duidelijk de context gegeven van onze reden om het NAP te omzeilen. Daar is nog niemand op ingegaan. Als we de Westerse cultuur laten verdwijnen zullen de culturele, economische en politieke voorwaarden voor het voorbestaan van het libertarisme verdwijnen. Dat zal het einde van de levensvatbaarheid van het libertarisme in het Westen zijn.

  Pas als alle gebied in Nederland privé-gebied is en we geen overheid meer hebben kunnen we het NAP ook op immigratie toepassen.

  We kunnen nu twee dingen doen; blijven dromen van een land waar we het NAP als een absoluut kunnen hanteren of; hier en nu proberen proberen de Westerse cultuur te beschermen en onze vrijheden binnen de huidige situatie te consolideren en te vergroten.

  Kort gezegd; we blijven op de bank zitten en komen er af en toe vanaf om idealistische stukje te schrijven dat alleen toepasbaar is in een verre toekomst of; we denken gezamenlijk na over hoe we de voorwaarden voor individuele vrijheid in het Nederland van nu kunnen vergroten.

  Misschien dat ik over vier jaar als ik in de zestig ben bereid ben om op te geven. Nu voel ik me daar nog te jong voor.

  Johannes [36] reageerde op deze reactie.
  Ratio [40] reageerde op deze reactie.

 24. @Keinstein [28]:
  Nee mevrouw of mijnheer Keinstein, we zijn het er helemaal niet mee eens dat het valide is om mensen (immigranten) buiten de (welke?) deur te houden. u kunt het “intellectueel veilige kaders noemen” maar wat is er mis met, je aan je princiepes (NAP) vasthouden!? Hoe meer de huidige samenleving vastloopt hoe meer kans is er dat meer en meer mensen begrijpen dat argressie niet werkt en dat ze wellicht open staan voor een Libertariesche maatschappij. Vast houden aan onze princiepes dient de Libertarische zaak beter dan je overgeven aan de waan van de dag, hoe vervelend dan ook.

  Keinstein [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.