459px-Leo_Gestel_Vluchtelingen_uit_Belgie?_1914Grenzen open, of niet? Dat is de vraag.

Onder libertariërs zijn de meningen verdeeld over de vraag of er grenzen moeten zijn. Het meest ‘pure’ standpunt is dat grenzen niet deugen en dat ieder individu vrijheid van vestiging heeft, mits deze het non-agressieprincipe (NAP) naleeft. Dat is wat je noemt een zuivere benadering.

Anderen denken daar anders over. Zij wijzen op de nadelen van migratie: tekort aan werk en woonruimte, druk op collectieve voorzieningen, culturele verschillen die tot spanningen kunnen leiden etc.

Sommigen maken een onderscheid tussen ‘echte’ vluchtelingen, die voor lijf en goed moeten vrezen, en ‘economische’ vluchtelingen, die alleen maar op zoek zijn naar een beter leven. Die laatste categorie wordt ook wel ‘gelukszoekers’ genoemd en is niet welkom. De eerste categorie wel, maar meestal niet onbeperkt.

Voor alle drie genoemde benaderingen valt wel iets te zeggen. Het ‘pure’ standpunt is in de praktijk het makkelijkste. Leg niemand iets in de weg, dan heb je ook met niemand ruzie, dat is zo’n beetje het onderliggende idee. Het staat erg chique en ethisch hoogstaand, maar heeft als nadeel dat er niet naar de gevolgen van migratie in het land van bestemming wordt gekeken. Daar wonen per slot van rekening ook al mensen, en daar zou je dan ook rekening mee moeten houden. Vaak zie je dat het ‘pure’ standpunt wordt ingenomen door mensen die zelf niet de gevolgen van migratie ondervinden, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsmarktverdringinging of neerwaartse druk op de lonen. Misschien is dat ook wel de reden waarom het publieke debat over (im)migratie in Nederland redelijk grimmig is. De mensen die het ‘pure’ c.q. chique standpunt innemen zijn doorgaans niet dezelfden als degenen die in hun buurt en dagelijkse leven met migranten te maken hebben. In gewoon Nederlands: de elite wil graag hoogstaand lijken, het gewone volk draagt de gevolgen. Joost Niemöller betitelde dit conflict als een omgekeerde klassenstrijd: de ‘verlichte’ elite tegen het ‘achterlijke’ volk.

De tweede benadering legt de nadruk juist uitsluitend op de gevolgen van migratie. Het zwakke punt van deze benadering is dat de status quo in een land als maat wordt genomen. Concreet moeten we dan denken aan de verzorgingsstaat zoals Nederland die (nog) kent. Je kunt geen vrije migratie hebben met een verzorgingsstaat, zeggen tegenstanders van vrije migratie.

Die verzorgingsstaat is staat natuurlijk niet op zichzelf, maar is een gevolg van het planeconomisch denken dat de politiek beheerst. Die onderliggende filosofie, het economisch planningsdenken, wordt bij uitstek uitgedaagd door een dynamisch verschijnsel als migratie. Want een planeconomie is niet ontworpen om te reageren op een veranderende omgeving, maar heeft juist de bedoeling om alles te fixeren: lonen, prijzen, huren, uitkeringen, zeg maar alles. Daarom eindigen planeconomieën ook altijd in totale stagnatie. Massale migratie zoals we momenteel zien kon weleens het laatste duwtje zijn dat de verzorgingsstaat over de rand doet gaan.

De derde benadering – opgejaagden versus fortuinzoekers – is mijns inziens waardevol omdat deze een hierarchie aanbrengt in de motieven van de migrant: het maakt nogal uit of je op de vlucht bent voor machten die je willen kelen, of dat je op zoek bent naar een welvarender leven. Aan de laatste categorie mogen mijns inziens meer eisen worden gesteld. Met name dient bij het opnemen van migranten met economische motieven rekening te worden gehouden met de vraag die er in het land van bestemming bestaat voor datgene wat de migrant heeft te bieden. Er moet, met andere woorden, rekening woden gehouden met de absorptiecapaciteit van het land van bestemming. Landen die van immigratie de hoeksteen van natievorming hebben gemaakt, zoals bijvoorbeeld de VS, hebben een grotere absorptiecapaciteit dan de landen van West-Europa wier nationale model erg statisch is. De verzorgingsstaat naar Europees model is een van de factoren van dat statische model, en vloeit voort uit de afkeer van dynamiek en risico die de bevolking van deze landen kenmerkt.

De tegenstanders van vrije migratie in Europa hebben daarom gelijk als zij zeggen dat dit niet past bij hun landen, maar zij vergeten dat dit een gevolg is van keuzes die zij zelf hebben gemaakt. Zelfs bij een systeem van gecontroleerde migratie zal het maatschappijmodel meer ruimte moeten geven aan dynamiek en minder moeten aansturen op zekerheid en risicovermijding. Indien Europa bereid is die weg te gaan kan Europa geweldig profiteren van immigranten. Met het statische model van planeconomie, verzorgingsstaat en het vasthouden aan het idee dat Europa een continent van emigranten en niet van immigranten, is stagnatie de enige te verwachten uitkomst.

De vluchtelingencrisis die zich momenteel voltrekt is overigens van een andere orde dan het soort migratie waarop klassieke emigratielanden zich hebben ingesteld. Er is iets aan de gang dat op een volksverhuizing lijkt, en dan eentje van en omvang die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen. Het tragische van Europa is dat het continent dit nog minder aan kan dan ‘gewone’ migratie.

Daarnaast speelt er nog een ander aspect. ISIS, het zelfverklaarde nieuwe kalifaat, claimt dat het al 4.000 jihadisten Europa heeft binnengesmokkeld, vermomd als vluchtelingen. Het kan natuurlijk zijn dat ISIS bluft, maar als dat niet zo is, heeft ‘old Europe’ een loeier van een probleem. Dan lijkt het hier straks op Libanon in de jaren zeventig. Een discussie over de migratiestromen uit het Midden-Oosten kan daarom niet voorbijgaan aan het veiligheidsrisico dat inherent is aan het binnenlaten van grote groepen vluchtelingen uit die regio.

Het is om die reden dat mijn sympathie uitgaat naar degenen die voor gecontroleerde migratie pleiten, in combinatie met opvang van vluchtelingen in de eigen regio. In de huidige situatie pleiten voor open grenzen getuigt naar mijn mening van gebrek aan verstand. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Europa moet eens hard nadenken of het statische maatschappijmodel (lees: de planeconomie) wel een goed model is in de turbulente tijden waarin het oude continent zich bevindt. Meer ruimte scheppen voor dynamiek en het bevorderen van zelfredzaamheid zijn nodig als Europa de huidige eeuw wil overleven. En last but not least: laten we niet vluchtelingen de schuld geven, maar de schuld leggen daar waar die thuishoort, bij de falende elite en het grote aantal idioten dat deze falende elite keer op keer aan de macht heeft gestemd.

Paul Verhaegh

56 REACTIES

 1. Nederland is met bloed, zweet en tranen opgebouwd door onze voorvaderen. Welke ouders hebben niet het beste voor met hun kroost. Daarin vonden ze de motivatie om er wat van te maken. Niet om hun investeringen weg te geven aan gelukszoekers. Te gek voor woorden dat er libertariërs zijn die geen oog hebben voor gemeenschappelijke eigendommen. Die moeten maar met Jan en alleman gedeeld worden. Dat is je reinste communisme. Vaderlandsliefde is geen quatsch. Overheidsbezittingen zijn van de huidige inwoners en of dit soort bezittingen nu wel of niet mogen bestaan, is niet aan de orde. Ze zijn er gewoonweg. En het is alleen op vrijwillige basis of we iets met anderen willen delen. Geen enkele verplichting. Net zo min als je verplicht ben een drenkeling te redden.

  hugo van reijen [4] reageerde op deze reactie.
  G.Deckzeijl [28] reageerde op deze reactie.
  pcrs [29] reageerde op deze reactie.

 2. Hoe handelt een vluchteling die het NAP respecteert? Hij stapt met zijn paspoort en mogelijk andere papieren in een vliegtuig, of een ander regulier transportmiddel, en gaat bij aankomst naar de verantwoordelijke autoriteiten en legt aldaar zijn situatie uit; die vervolgens zijn specifieke claims onderzoeken.

  Hoe handelt een gelukszoeker die het NAP respecteert? Hij regelt zijn aanvraag vanuit zijn verblijfplaats in overeenstemming met de daarvoor geldende procedures, waarna hij, na accordering, verhuist naar zijn nieuwe verblijfplaats.

  Het jezelf en masse ongevraagd opdringen aan anderen wat we nu meemaken is in alle gevallen onacceptabel en wordt mogelijk gemaakt en zelfs gestimuleerd door de EU door consequent te weigeren een helder standpunt in te nemen. Niemand sterft ‘vluchtend’ naar Singapore of Australie. De beweegredenen van de EU zijn natuurlijk niet om meer ‘dynamiek’ in de samenleving te brengen, maar politek van aard en dienen hun eigen belangen.

 3. Een grens deugt natuurlijk wel. Het is een afbakening van eigendom. Je voordeur is een grens. Overschrijden van die grens kan alleen met toestemming van de eigenaar anders ben je in overtreding. Dat de huidige grenzen het gevolg zijn van staatsgeweld doet verder weinig af aan het principe dat grenzen deugen en noodzakelijk zijn. Immers, als eigendom niet begrensd is, hoe kan het dan beschermd worden?

 4. Een Tweede Kamer debat

  Ook ons parlement heeft zich over de recente asielzoekersstroom gebogen. Het onderstaande geeft een aardig inzicht in het belang daarvan.
  Een zekere Alexander P. van een politieke partij, dat zijn ze in ons politieke systeem allemaal, zelfs partijleider, interpelleerde de toespraak van een parlementscollega. Hij vond het belangrijk om naar voren te lopen en de man te onderbreken met op te merken dat de gehele stroom in grootte dit jaar maar 0,7 % van de bevolking van de Europese unie was, dus waren praten we over stelde hij. Hij had een laag percentage bedacht, dus geen probleem.

  Laten we met elkaar eens even op ons inwerken het inzicht in dit maatschappelijk probleem van dit parlement getuige deze bijdrage in het maatschappelijk debat. Veel andere sprekers zaten op hetzelfde analyse niveau.

  Op de eerste plaats is een percentage instroom ten opzichte van de reeds aanwezige bevolking geen goede graadmeter van de maatschappelijke betekenis van het volume.
  Stel twee landen zijn even groot. Nederland is overbevolkt en Georgië is dun bevolkt. Volgens ons parlement is dan het instroom probleem voor ons minder groot dan voor Georgië, want het percentage is voor ons veel kleiner. Dus naarmate er minder ruimte is, kun je meer mensen opvangen volgens onze volksvertegenwoordigers.
  Sterker nog, als we er dit jaar 200.000 toelaten, hebben we volgend jaar minder een probleem om er weer 200.000 toe te laten, want het percentage is dan weer wat gedaald.
  Dus volgens Alexander P. moeten we dat dan maar snel doen.

  Op de tweede plaats kunnen we eens naar het gekozen percentage kijken. Laten we eens wat gaan rekenen. We gaan uit van het getal van onze volksvertegenwoordiger: 0,7 % van de bevolking van de Europese unie.
  De asielzoekers worden niet gelijk verdeeld. De meesten willen naar Duitsland en Nederland. Stel Nederland behoort tot 1/3 deel van de Europese unie die driemaal zoveel asielzoekers opneemt. Wat wordt het percentage voor Nederland? Dat is dan 0,7 * 3 / (3 *1/3 + 1*2/3) = 1,26 %.
  Het zijn voor 80 % jongemannen van 20-30 jaar. Het deel van de huidige Nederlandse bevolking in deze categorie bedraagt ongeveer 1/16. Het percentage waarmee deze groep toeneemt bedraagt dan 0,8 *1,26 *16 = 16,13 %.
  De jeugdwerkloosheid in genoemde categorie bedraagt in ons land ca. 20 %. Deze stijgt dus met 100 % *(20 + 16,13)/20 – 100% = 80,64 %.
  De criminaliteit is ongelijk verdeeld over geslacht en leeftijd. Stel ongeveer ¾ komt voor rekening van genoemde categorie. Werklozen nemen daarvan het leeuwendeel, zeg ¾ voor hun rekening. De toename van de criminaliteit zal op basis van deze cijfers dan bedragen:
  0,75 *0,75 * 80,64 % = 45,36 %.
  De nieuwe immigranten zullen uiteindelijk voornamelijk in bepaalde wijken in de grotere steden gaan neerstrijken. Laten we stellen dat daar 2/3 terecht komt en dat daar momenteel 1/5 van de criminaliteit in ons land wordt gepleegd. Wat kan men dan verwachten van de stijging van de criminaliteit cijfers in die wijken? De toename daar zal op basis van deze cijfers dan bedragen (2/3 *45,36)/(1/5)*100 % = 151 %. Dus ruim meer dan verdubbelen. Zal de politie daar dan nog wel de baas blijven?
  Niks aan de hand zegt ons parlement.

  Naam * [6] reageerde op deze reactie.
  Pendragon [16] reageerde op deze reactie.
  Raymond [22] reageerde op deze reactie.

 5. De ‘gelukzoekers’ lijken vooral gratis-geld-huis-miele-zoekers te zijn. Want waarom zoekt men geen asiel in Rusland, Marokko of Saudi-Arabie? Daar is men ook veilig alleen zijn de gratis voorzieningen wat teleurstellend (voor wie ontvangen wil).

  @anp rebel [5]:
  Het gaat vast heel gezellig worden in 020-West, 030-Noord en 010-Zuid.

 6. @hugo van reijen [4]:

  “Gelukszoekers” zijn mensen die geluk zoeken, is met een dergelijk woord iets mis of kleeft er iets anders aan dit woord waar veel mensen niet dieper op in willen gaan, bijv het bevoorrechten van gelukszoeker ten opzichte van Nederlanders? Verder blijf je op een vrij akelige manier Nederlanders generaliseren en beledigen.

  IIS [10] reageerde op deze reactie.

 7. @hugo van reijen [4]: Zou Hugo begrijpen dat vrije immigratie, waar hij een voorstander van claimt te zijn, in strijd is met het NAP; en daarmee een niet-libertarisch standpunt is? Zou Hugo begrijpen dat immigranten die zonder toestemming het grondgebied van anderen betreden een daad van agressie begaan? Dus, los van de aanwezigheid van een verzorgingsstaat, los van economisch gewin; strikt het ongeoorloofd betreden van andermans eigendom is een daad van agressie, een overtreding. Misschien dat Hugo daar een antwoord op wil geven.

  Johnny Feelgood [13] reageerde op deze reactie.

 8. Grenzen open zou kunnen werken zolang de deuren op gratis ondersteuning gesloten blijven. Bij gratis ondersteuning passen slechts gesloten grenzen. Van alles wat gaat niet werken.

 9. @IIS [7]:

  Nederlanders zouden eens moeten ophouden zichzelf voor de gek te houden of zichzelf zo vreselijk veelt te kort te doen en meer afstand moeten nemen van de hele zieligheidsindustrie die onophoudelijk bezig is op het gevoel en geweten te spelen van mensen. Neem een voorbeeld aan Zwitserland zou ik zeggen.

 10. ik ben zelf vertrokken vanuit Nederland 7 jaar geleden met een rugtas, omdat ik Nederland helemaal zat was/ben. Je kan niet een socialistische staat vormen en nieuwkomers zomaar binnenlaten en uitkeringen geven. dit zijn jonge mannen met geld genoeg om een oversteek te maken op zoek naar gratis goed.

  Het heeft niets met liberatisme te maken, deze mannen komen om uiteindelijk de boel over te nemen. deze groepen mannen komen uit een oorlogsgebied en zijn aggresief en dominant. Ik ben bang dat de Nederlandse man dat al een lange tijd niet meer is.

 11. @Johnny Feelgood [13]: Nee, dat is niet juist vrees ik. Vrije immigratie betekent dat de keuze om je ergens te vestigen unilateraal bij de immigrant ligt.
  1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
  2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.[4]
  https://en.wikipedia.org/wiki/Free_migration

  Indien migratie, gelijk een vrijemarkt transactie, het resultaat is van een overeenkomst tussen vrager en aanbieder, dan, wie ben ik om daar tussen te komen. Echter, een dergelijke situatie is overduidelijk een volstrekt andere dan we nu hebben met de stroom ‘vluchtelingen’.

 12. @anp rebel [5]: Een mooi stukje rekenwerk, geen speld tussen te krijgen. En het aardige is dat de praktijk bewijst dat u gelijk heeft: Kijk naar de Schilderswijk, naar 020, 030, 010… De politie heeft daar helemaal niets meer te vertellen… En wij… ach, we staan er bij en kijken er naar…

 13. Misschien wordt het conflict tussen een ‘open borders’ positie en een ‘pro property’ positie goed beantwoord door Per Byland in het volgende artikel: https://mises.org/library/libertarian-immigration-conundrum

  Quote: “There is no conflict between these views, except when each perspective is presented as a policy to be enforced by the state. With the state as it is today, should we as libertarians champion open borders or enforced property rights (with citizens’ claims on “state property”)? Both views are equally troublesome when applied within the framework of the state, but they do not contradict each other; they are not opposites.”

  Raymond [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Keinstein [18]: Both views are equally troublesome when applied within the framework of the state, but they do not contradict each other; they are not opposites.”

  Klopt….Heageliaans dialect.

 15. Syrian war rebels using BGM-71 TOW American anti-tank missile

  https://www.youtube.com/watch?v=9cqqgYyyCmA

  Armoedige zielig rebellen , oude uniformpjes…..verlepte wapens….tja je kent de media retoriek wel.

  Syria – FSA Tow Missile Targets Assadas Tank

  https://www.youtube.com/watch?v=lnsYLSVZ-Z8

  Free Syrian Army Soldiers Destroy A Enemy Tank With TOW Missile

  https://www.youtube.com/watch?v=cdgLp-lO-28

  En die wreedaard Assad ,met zijn verschrikkelijke zestig jaar oude tanks , en de rebbelen zijn kansloos.

  Ik schat zo ongeveer tussen de 60 tot 80.000 pleuro per schot.

 16. Hoe libertarisch is een verzorgingsstaat? Het argument tegen open grenzen lijkt te zijn dat er blijkbaar veel mensen zijn die al onze verworven particuliere overheidssteun (uitkeringen, bemoeienis met werkgelegenheid e.d.) niet willen delen met anderen. Vraag ik me af in welke libertaire wereld überhaupt overheidssteun bestaat die je kunt delen?
  Goed, die overheidssteun bestaat, maar ik ben er nog niet zo zeker van of ik die liever zou delen met Henk & Ingrid in hun cocon van onwetendheid, of een goed opgeleide Syriër die net zo graag iets van zijn/haar leven wil maken als ik.
  Ik ben zelf overigens een gelukszoeker die haar geluk gaat zoeken in Midden en Zuid-Amerika. Zouden ze dat daar ook zo erg vinden?
  Dat IS strijders meestuurt in de vluchtelingenstroom is al ontkracht: http://www.knack.be/nieuws/wereld/duizenden-is-strijders-onder-vluchtelingen-onzin-is-kan-zich-dat-niet-veroorloven/article-longread-604169.html

  yourke [27] reageerde op deze reactie.

 17. @Raymond [24]:

  Ze schieten fucking hell , met die krengen op civiele doelen , een bulldozer is geen tank , die lui zijn psychopaten.
  En dan durft er hier nog een te schrijven :Dat IS strijders meestuurt in de vluchtelingenstroom is al ontkracht: http://www.knack.be

  Lees dit artikel inderdaad goed , het zijn dus strijders van het Free Syrian Army (FSA) , en die USA gesponsorde voll idioten ,duiken hier straks onder in de schilders wijk.

  En Pechthold van D666 , met zijn 11 jaar studie kunstgeschiedenis , krijgt hier geen kippenvel van ?

  FSA Anti-tank TOW Missile vs Bulldozer – Lucky Driver Escapes Death – Syrian War

  https://www.youtube.com/watch?v=6QcTC3Cewt0

Comments are closed.