NachthemelGVia de samenwerking met Nachthemel: In tegenstelling tot wat premier Mark Rutte (VVD) op 11 februari aan de Tweede Kamer heeft gemeld, werken betrokken overheden wel degelijk met het scenario dat er in 2016 93.600 ‘vluchtelingen’ naar Nederland zullen komen. Het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie, opvangorganisatie COA, de provincies en de gemeenten hanteren deze prognose bij het plannen van de nodige opvangcapaciteit. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Reporter Radio (KRO-NCRV). ) Bron: NRC

Volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951 is een vluchteling iemand die vervolging te vrezen heeft vanwege zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft. Het recht op asiel werd eerder al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948. Zo bepaalt Artikel 14 van dat verdrag: “Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging”.

De essentie van het internationaal vluchtelingenrecht is het beginsel van non-refoulement: het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 33 van het VN-Vluchtelingenverdrag, maar ook in het VN-Verdrag tegen Foltering, het VN-Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

Toch kunnen en moeten de meeste vluchtelingen of asielzoekers juridisch tot ‘ongewenst vreemdeling’ worden verklaard. Volkomen legitiem. Bijvoorbeeld, nergens wordt het wettelijk recht genoemd om asiel te zoeken in andere landen om economische redenen. Laat staan een wettelijk recht op permanent verblijf vanwege die economische redenen. Daarenboven: indien de ‘vluchteling’ voornemens is om de eigen economische situatie te verbeteren door eigendom te stelen uit de zak van de ander, dan betreft het al helemaal geen vluchteling, zelfs geen ‘economische’. Dan betreft het niet anders dan een dief.

Een ongewenstverklaring kan en dient derhalve te worden gegeven aan vreemdelingen die niet meer in Nederland mogen verblijven en aan wie geen inreisverbod kan worden opgelegd. Dan kan het gaan om zij die geen rechtmatig verblijf hebben in Nederland en tegelijkertijd bij herhaling een strafbaar feit hebben begaan op grond van de Vreemdelingenwet, of bij een rechterlijk vonnis zijn veroordeeld wegens een misdrijf waarop een gevangenisstraf van drie jaren of meer staat, ofwel een gevaar of bedreiging vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid.

Nergens verplichten internationale verdragen bovendien tot een permanente opname van vluchtelingen. Zoals eerder opgemerkt: De essentie van het internationaal vluchtelingenrecht is het beginsel van non-refoulement. Het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn. Dit betekent dat terugzending (en weigering) legitiem kan plaatsvinden zodra de ‘vluchteling’ niet (meer) voor vervolging in eigen land hoeft te vrezen en zijn leven en veiligheid aldaar niet langer in gevaar zijn, of dat nimmer een gevaar voor vervolging of veiligheid in eigen land heeft bestaan.

1-verblijfsvergunning-ingetrokken

Macedonië heeft daarom ondertussen al aangegeven te beginnen aan een hek van ongeveer 20 kilometer lang, langs de grens met Griekenland. Volgens de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken Nikola Poposki is dit nodig om illegale migranten tegen te houden: ‘dit zijn overwegend economische migranten, geen oorlogsvluchtelingen’. En dit is precies hoe het internationaal vluchtelingenrecht in elkaar steekt. Complimenten aan Macedonië. (Die de TV- beelden heeft gezien: Je zal die agressieve schreeuwers maar voor je voordeur hebben staan.)

VluchtelingenWerk Nederland wil echter dat alle Nederlandse gemeenten worden verplicht opvangcentra te openen voor asielzoekers. Op 21 januari 2016 presenteerde vluchtelingenwerk Nederland daarom een manifest waarin staat dat alle vluchtelingen direct na aankomst in Nederland de taal moet kunnen gaan leren en onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk moeten krijgen, en er al na 3 jaar een mogelijkheid moet komen tot een permanente asielvergunning. Maar een permanente asielvergunning? Waarom? De vluchtelingenproblematiek drijft Europa immers tot de bedelstaf. Waarom dan toch zelfmoord plegen waar het niet door bilaterale verdragen wordt verplicht om migranten op te nemen? Zo is Zweden al eerder overleden aan de gevolgen van massa- immigratie en in Nederland verkeren inmiddels bijna 600.000 Nederlanders drie jaar of langer in armoede, zo staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en dat is bijna twee keer zoveel als bij eerdere tellingen. “Eenmaal arm betekent ook vaak blijvend arm”, constateren de onderzoekers. Wat komen de ‘vluchtelingen’ hier überhaupt zoeken? Zelfs in Duitsland, het land dat Europa al 2x eerder in het dodelijk verderf wist te storten, staat het water tot aan de lippen. De politie in Nordrhein-Westfalen zei al veel eerder dat de deelstaat op instorten staat om massacriminaliteit door de vluchtelingenpolitiek

1-EU-2

Een vreemdeling die verwikkeld is in een procedure over een verblijfsvergunning of over asiel, of een vreemdeling die niet meer rechtmatig in Nederland verblijft, kan van zijn vrijheid worden beroofd. Dit houdt in dat de vreemdeling in een afgesloten ruimte kan worden geplaatst. Je kan dit gevangenisstraf noemen, juridisch volkomen legitiem en bovendien exceptioneel gewenst in huidige omstandigheden.

Maar dan wordt het nu pas echt interessant. Want hoe dienen wij om te gaan met vluchtelingen-ouders die willens en wetens hun (kleinste) kinderen in grootst denkbaar levensgevaar brengen door bijvoorbeeld samen met hen in rubberbootjes op de woeste zee te gaan varen? Bovendien voor het overgrote merendeel in kennis van het feit dat zij nimmer aanspraak op een vluchtelingen- of asielstatus zullen maken, omdat zij helemaal geen vluchtelingen zijn zoals gedefinieerd in bilaterale verdragen. Hoe zou de wetgever in gelijk geval met autochtone Nederlandse ouders omgaan? Want eenieder is toch voor de wet gelijk? Of is de volwassen vluchteling wettelijk gevrijwaard van eigen verantwoordelijkheid?

Ik zal niets schokkends zeggen met de opmerking dat bij de autochtone ouder in gelijksoortig geval, als eerste de kinderbescherming onverwijld zal worden ingeschakeld, dat ouders en kinderen mogelijk zullen worden gescheiden, en dat beslist niet ondenkbaar de ouders uit de ouderlijke macht zullen worden gezet. Voor korte of langere tijd. Ook een gevangenisstraf voor de autochtone ouder is in vergelijkbaar geval niet ondenkbaar. Maar waarom zien we niets van dit alles terug daar waar het gaat om hen die zich weten te verkopen als ‘vluchteling’ maar helemaal geen vluchteling zijn? Noemen we dat geen oplichters? En dat is toch ook een wettelijk strafbaar feit?

Waarom zien wij dan nog geen luchtbrug aan retourvluchten met tienduizenden quasi vluchtelingen die enkel om de gratis uitkering, gratis ziektekostenverzekering en gratis woning naar Nederland zijn getogen? Om het ‘gratis’ dat wordt gestolen uit de zakken van de autochtone Nederlander? Waar de ouderen, de chronisch zieken en gehandicapten, naast vele, vele anderen, de dupe van zijn? Want betaald werk is hier per saldo compleet niet te vinden, economische vraag naar arbeid ontbreekt derhalve volledig! En dat terwijl men op wettelijke gronden bovendien helemaal nergens recht op heeft omdat men helemaal geen vluchteling, maar juridisch een doodordinaire ’toerist’ zonder, of in bezit van vervalste papieren is! En in alle gevallen zonder visum.

 Want dat is de werkelijk wettelijke status van verreweg de allermeeste ‘vluchtelingen’! Toeristen zonder inreisvisum die op juridisch illegale reiswijze naar ons land komen om het leeg te roven. Het is wettelijk niet anders te duiden. Waarom worden er dan nog steeds geen enorme gevangeniscomplexen aan de grenzen gebouwd? Voor hen die met onwaarachtige en onwettelijke intenties in Nederland proberen te infiltreren?

1-Macedonie-hek

Want dat betreft de reële wettelijke status van de grootste groep hedendaagse ‘vluchtelingen’. Maar toch gebeurt er niets (in Nederland en ver daarbuiten). Hetgeen niet anders kan betekenen dan dat het een vooropgezet plan betreft om Nederland en de EU te verarmen (en in gevolg te islamiseren). Een duivels vooropgezet plan waar binnen de achterkamertjes de EU en de Nederlandse overheid alles van weten maar dat nimmer zullen toegeven! Europa moet op illegale wijze gezuiverd worden van de autochtone westerling. Hoe groot kan een volksverraad zijn?

Een ‘economische vluchteling’ betekent hetzelfde als een economische auto of straaljager. Dan probeer jij maar eens dezelfde auto te verkopen met de toevoeging ‘economisch’, het levert je geen euro extra op. Het betekent juridisch compleet helemaal niets! Het ware beter dat de economische ‘vluchtelingen’ hun schouders onder de opbouw van het eigen land zouden steken. Dan behoeft men ook niet aan een levensgevaarlijke bootreis te beginnen naar Gratisland, de kinderen in levensgevaar te brengen, en zouden we over meer dan genoeg opvangcapaciteit beschikken voor de waarachtige oorlogsvluchtelingen, christen of homo vervolgden! Een land moet je opbouwen en soms bevechten, precies zoals onze ouders en grootouders hebben gedaan. Bovendien zullen zij over oorlog meer weten te melden dan menig modern ‘vluchteling’. U weet wel, de generaties die nu door de overheid worden geschoffeerd en uitgekotst ten faveure van een Gratisland voor Afrikaanse en andere ‘vluchtelingen’ die hier nimmer iets verloren hebben!

 

PS: Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Die mensen verlaten hun thuisland vanwege economische redenen en zouden snel moeten worden teruggestuurd. Dat zei PvdA Eurocommissaris Frans Timmermans op 24 januari 2016 in een interview met de NOS. Volgens Timmermans gaat het om 60 procent van alle vluchtelingen die naar Europa komen. Hij baseerde zich op de laatste cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Maar ondertussen wil PvdA Grootlicht Samsom juist vluchtelingen uit Turkije gaan invliegen ‘als teken van goede wil’. Ja, want tekenen van goede wil hebben Europa en Nederland nog geheel niet afgegeven, toch?

 

Naar verluidt betreft het in veel Afrikaanse landen goed gebruik om andere landen binnen te vallen, en om bij de geringste weerstand de hoofden van de gastland- bewoners af te hakken. En willen we dat ook in het Europa voor onze kinderen?

 

 

 

 

8 REACTIES

 1. Resolutie van Straatsburg (1975);
  De EEG belooft om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen en de moslims de ruimte te geven om hun cultuur naar Europa te brengen. De tekst benadrukt de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden.

  De pers moet worden ingeschakeld om een gunstig klimaat te scheppen voor immigratie en de academische wereld moet de nadruk leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa. Geldstromen moeten vloeien voor oprichting van moskeeën, koranscholen en instituten ter bestudering van de islam. Om de Arabische olieboeren te vriend te houden, is en wordt de expansiedrift van de islam genegeerd en het verspreiden door Europa van die politieke ideologie, gefaciliteerd en gefinancierd door de EU. En dus door de inwoners van alle EU-landen.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/de-grote-verrijking-het-grote-verraad/

  Dus blijkt weer: Het is allemaal lang geleden al gepland.

 2. Het is juist de bedoeling dat wij gedestabiliseerd worden. De stroom is kunstmatig.We krijgen het door de strot geduwd. Er is weinig sprake van democratisch overleg. Je kunt aan alles zien dat het kunstmatig is. Kunnen ze niet zelf komen dan gaan we ze halen per vliegtuig. Maar het moet hoe dan ook bij ons kapot. Er moet haat ontstaan. Je kunt het heel makkelijk zien. Levenlang gewerkt. Mijn pensioen nu al naar zijn grootje. Alleen jaarcontracten. Belasting weet mij altijd te vinden. Het is moeilijk om aan een baan te komen. Zij, die komen krijgen geld. Hoeven niet te werken. Dat spelletje houden we dan ook nog oneindig vol met doordrammen dank zij onze politiek die weet wat goed is voor ons (en wat niet).

 3. @Igor [4]: Alhoewel de definitie Libertarisch, en al zeker de uitvoering, discutabel is voor velen, denk ik niet dat schrijver met de intentie heeft geschreven een expliciet Libertarisch stuk te schrijven. Bij de bron vinden we eigenlijk het antwoord:
  http://www.nachthemel.nl/index.php/onze-missie

  Bepaald niet vijandig tegenover Libertarisme, maar het betreft ook niet haar hoogste goed.

 4. Schandalig wat er momenteel gaande is in Europa, dit is een doelbewust plan, het Coudenhove Kalergi plan, al in 1925 opgezet door de elite, doelbewust Europa vernietigen.
  De goedmens is nog steeds niet wakker en zal het ook niet willen zien, totdat het te laat is. Ik vrees ook hier burgeroorlogen, maar zoals mijn goede buurman zegt, dat zal nooit gebeuren, een vluchteling moet geholpen worden en de Islam is een vredelievend geloof. Praten tegen een tafel, de man snapt het niet en wil zich er ook niet in verdiepen. Dit is dus in de hand aan dat smerige linkse Nederland, wegkijken, niks onderzoeken, je kunt praten als brugman, maar ik ben een rascist. Ik zei: er zal een dag in je leven komen, dat zal niet meer duren, dan zul je zeggen, dat had is nooit geweten.
  Scenario’s WO2 gaan zich weer afspelen, de landverraders zijn altijd gebleven en zitten overal, in de politiek, in organisaties, in gemeentes en noem maar op.
  Wakker worden, nee hoor, het valt allemaal wel mee en alles zal goed komen ons land. Droom verder wegkijkende en onnozele Hollander!

 5. Uit gaande van het natuurlijk begrip dat een ieder die daar toe instaat is.
  Zelf verantwoordelijk is om.
  In zijn eigen onderhoud te voorzien.
  En zich daar dan ook mee bezig dient te houden.
  Zou in het kader van een stabiele veilige leef omgeving,
  gedacht kunnen worden, om hen die geschikt zijn, aan
  wegen en dijken tegen overstroming, te laten werken.
  Of aan ander noodzakelijk maatschappelijk werk te laten deelnemen.

  Ten slotte hebben zij er voor gekozen hier te landen te willen verblijven.

  Er zijn naar mijn inzicht voldoende mogelijkheden om dit gestalte te geven.

  Voor niets gaat de ZON op!

Comments are closed.