hubHub heeft het volgende over goed burgerschap geschreven: Ik ben ingegaan op een uitnodiging van de KRO Radio om in hun programma van vanochtend over “Goed Burgerschap” een kort gesprek te hebben. Mijn vrees dat “goed” burgerschap wel zou betekenen dat je je dan moet opofferen voor anderen/de maatschappij werd aanvankelijk bewaarheid. Het gesprek met Remie van de Elsen (?) begon met een aanhaling van John Kennedy: “Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat je voor je land kunt doen.”

Gelukkig lukte het om snel de libertarische positie te verklaren:
Op de eerste plaats is ieder mens verschillend en ieder mens heeft recht op zijn eigen leven. Ieder mens moet dus zelf mogen uitmaken wat hij wel of niet doet, waar hij zelf wel of niet gelukkig mee is. (Zolang hij dezelfde rechten van anderen niet aantast)

Als hij/zij denkt gelukkig te zijn door diensten aan anderen te verlenen op het gebied van bejaardenzorg en dergelijke, is dat prachtig en toe te juichen. Maar als een ander diensten wil verlenen door te “produceren” dan is dat ook prachtig en ook toe te juichen.

Ik kon zelfs de stelling lanceren dat Bill Gates meer welvaart voor de mensheid heeft gebracht dan “Moeder Theresa”. Natuurlijk liggen beide resultaten op een ander terrein. Dit gaf de kans om op te merken dat “goed doen” met behulp van gestolen geld helemaal geen verdienste is.
Trots zijn dat “wij” zoveel aan ontwikkelingshulp doen bij voorbeeld, is een volkomen onterechte trots. Het is zelfs immoreel om daarvoor gestolen geld te gebruiken.

Ook was er (kort) gelegenheid om de vraag of er niet een (overheids)orgaan nodig is om voor de “zwakken” te ontzenuwen omdat er altijd onder al de verschillende mensen personen zijn die daar graag een taak van maken. Bovendien vinden bijna alle mensen het prettig om in een omgeving te wonen waar geen ellende is. Bijna iedereen wil in geval van nood de ander helpen. Jammer dat door de staat geleerd wordt dat de overheid wel voor alles zorgt.

Er was jammer genoeg onvoldoende tijd om op de eindstelling van Remie in te gaan: “We moeten dus eerst een goed egoïst zijn om een goed altruïst te kunnen zijn!” [ De leidende vraag houdt namelijk in dat het uiteindelijk het beste is om een goed altruïst te zijn. En daar zijn we het helemaal niet mee eens. Bij een volgende aanleiding zullen we daar nog wel eens op terugkomen.]

9 REACTIES

 1. Als je het concept ‘burger’ omzet naar ‘individu’ of ‘gezin’, dan gaat er ineens een heel andere belevingswereld open. Denk maar na; wat gebeurt er dan met:
  – Economie, oftewel hoe je je huishouden regelt
  – Politiek, oftewel hoe je de verhoudingen met anderen regelt (diplomatiek of op voet van oorlog)
  – Het non-agressie principe en grensbewaking
  – Verhouding met dieren en de natuur
  – Culturele uitwisselingsprojecten
  – Kenniscentra
  – Enzovoort

  Het woord burger is overigens gerelateerd aan ‘inwoner van’ (zoals citizen een inwoners is van een citry) en ‘bescherming vinden bij’ (denk aan een burcht).

 2. Mijn vader is medio 1944 opgepakt door de Moffen en naar een krijgsgevangenkamp in Neubrandenburg getransporteerd. Hij is in 1945 door de Russen bevrijd en op eigen initiatief naar ons land terug gekomen.
  Hij heeft nooit in detail willen praten over wat hij heeft meegemaakt, maar alleen gezegd dat de Moffen tuig waren maar de Russen nog erger.

  Bij terugkomst in Nederland werd aan hem en zijn mede gevangenen gezegd dat ze over de periode van hun krijgsgevangenschap geen salaris kregen. Na een rechtszaak werd het Ministerie van Oorlog gedwongen om toch uit te betalen.

  Toen ik opgroeide heeft hij mij herhaaldelijk gezegd nooit te vertrouwen op politiek of staat.
  Daarom heb ik geen enkele boodschap meer aan goed burgerschap. Ik doe wat me goed dunkt en ga uit van mensen, niet van staatsstructuren, politiek of leiders; want daar wil ik iets mee te maken hebben.
  Ik overtreed de wet als ik dat nodig vind!

  Nico [3] reageerde op deze reactie.
  .M [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob [2]: De enige echt relevante wetten zijn natuurwetten. Waarop natuurrecht gesproken moet worden. Omdat mensen van een hogere orde zijn dan dieren mag nooit het ‘recht’ van de sterkste en/of sluwste gelden.

  Overheidsmachines doen weinig anders dan liegen, hinderen, moorden en vernietigen. Tiranniseren dus. Wie beseft hoe de menselijke natuur in elkaar zit en wat de potentie is van mensen, zal nooit tirannie aanvaarden. Opvoeden, eventueel optreden als geneesheer van ziekelijke denkwijzen en mensen richting een gezonde levensweg leiden is wat anders dan de baas spelen en heersen.

  Rob [8] reageerde op deze reactie.

 4. Wetten en regels zijn heden ten dage kennelijk alleen bedoeld om mensen het leven zuur en bitter te maken. Maar niet om overheidsdienaren te corrigeren. We hebben met eigen ogen de agressieve reactie van overheidsdienaren meegemaakt wanneer je hen op relevante wetgeving wijst. Want zo werkt dat niet. Zij delen bevelen uit. En hoe krankzinnig deze ook zijn, er wordt geëist dat die gehoorzaamd worden. Dat is natuurlijk pure tirannie. Vooral als je bedenkt dat het ook voor overheidsdienaren, in Nederland volgens het wetboek van strafrecht art 365, een met gevangenisstraf strafbaar feit is om iemand te dwingen om iets te doen, te laten of te dulden. Tegelijk is dwang de core-business van overheidsmachines. Wat betekent dat een functie-eis voor bijvoorbeeld ambtenaren of politici een bepaalde mate van onwetendheid of geestelijke gestoordheid is.

 5. @Rob [2]: Leuke anecdote van een ingezetene die niet als burger behandeld werd en het dan logischerwijze ook niet nodig vond zijn “burgerplicht” te doen.

  Ik kwam ooit als buitenlander (uit een EU lidstaat) in NL wonen om er te werken.
  De overheid perste me beschermgeld af (lees: ik werd onder dreiging met geweld gedwongen om belastingen en “premies” te betalen i.p.v. veel zelf te kunnen sparen) en … als EUropeaan hoefde ik helemaal geen verblijfsvergunning te hebben.

  Overigens: als ik die wel had willen hebben (gewoon omdat het soms handig kan zijn die ergens te tonen als je wil lid worden van een bibliotheek of zo en niet steeds met een vreemd paspoort wil zwaaien) dan had ik om die aan te vragen exact dezelfde vragenlijst moeten invullen als een niet-EUropeaan zoals een Japanner of een Malinees of Ecuadoriaan of zo. M.a.w. het is niet zo dat als je als EUropeaan het niet-verplichte verblijfsdocument op zak wil hebben dat je dan, helemaal bovenaan het formulier een vakje kan aankruisen naast “Komt u uit een EU-lidstaat?” met indien ja, de instructie om alle vragen over te slaan en gewoon onderaan de laatste pagina een handtekening te plaatsen.
  Het absurde is dus dat als je als EUropeaan die geen verblijfsvergunning nodig heeft om zich in NL te vestigen, er toch 1 aanvraagt, dat je dan alle zelfde 50+ vragen moet beantwoorden, voor een document wat niet verplicht is, wat je strikt genomen niet nodig hebt en wat zoals gesteld hooguit handiger is als je lid wil worden van je locale bibliotheek of zo.

  Nou goed, zonder verblijfsdocument woonde ik legaal in het land en werkte legaal in loondienst en werd ik legaal beroofd.
  Geen fiscaal ambtenaar die me ooit vroeg naar een verblijfsdocument en die, als ik dat niet kon voorleggen me zou straffen door te stellen dat ik dan geen belastingen zou mogen betalen.
  Neen, de fiscus (lees: de inhalige tak van de roverheid) was erg flexibel: zonder zich ergens druk over te maken was mijn geld sowieso welkom. Veel vragen stelden ze zich daar niet bij.

  Maar na een arbeidsconflict verloor ik mijn baan. Kortstondig kon ik WW claimen en alzo een deel van mijn voormalige belastingcenten recupereren. Maar na afloop zou ik naar de bijstand moeten. Daar werd echter gevraagd om een verblijfsdocument. Nou dat had ik dus niet…
  Overigens had het totaal niets uitgemaakt als ik het eerder wel had aangevraagd want dit “kan” worden ingetrokken (en de standaardpraktijk was: dit werd sowieso ingetrokken) als iemand een uitkering aanvraagt. De uitkerende instantie meldt dan de naam van persoon aan de dienst vreemdelingen zaken, die trekt stante pede de verblijfsvergunning in en vervolgens als na 6 weken bestuderen van uw dossier de uitkerende instantie met een antwoord komt, wordt uw aanvraag afgewezen omdat u als buitenlander niet over een geldig verblijfsdocument beschikt.
  Kortom: als de staat belastingen en premies kan binnenrijven, vindt ze het allemaal best. No questions asked. Laat maar komen dat geld. Geld stinkt niet, dus we discrimineren niet tussen “eigen volk” en vreemd volk.
  Maar … als ze daarna, conform alle mooie propaganda, de burger (lees: het voormalige slachtoffer van afpersing) moet helpen, DAN ineens is een verblijfsdocument super belangrijk. Dan ineens wordt de vraag gesteld of u wel legaal in het land bent. Niet wanneer ze je afpersen, neen, dan maakt het hen niks uit.
  Kortom 2 maten en 2 gewichten dus.

  En daarom kreeg ik niets. Maar dat was louter een financiele kwestie. Neen, zo staatsgevaarlijk was ik kennelijk niet, dus er was geen melding naar de politie dat ik illegaal zou zijn (wat ik als EUropeaan sowieso niet was, dat wisten ze best) en dus werd ik niet uit mijn bed gelicht en het land uitgezet.
  Neen, dat moeilijk doen over veblijfsstatus focuste zich louter en alleen op geld uitkeren. Verder zagen zelf heus wel in dat ik geen gevaar was voor de staatsveiligheid.
  En terecht. Dat was ik ook helemaal niet.

  Maar wat later, kwam ik op zondagavond terug van mijn ouders en stapte ik bij mij in de buurt van de tram en liep naar mijn flatje enkele honderden meters verderop.

  Het was in die tijd (inmiddels meer dan 10 jaar geleden) geen echt slechte buurt maar … nou, er zijn er betere zal ik maar zeggen. U kunt zich iets voorstellen over het percentage knoflooketers …
  En wat zag ik die bewuste zomeravond?
  Er woedde een klein brandje, vermoedelijk aangestoken door “knoflook-kwajongens” in een container in een open galerij van een schoolgebouw.
  De schade was quasi nihil op dat moment. Alleen wat roet op het plafond van de gallerij. Maar wat als het zou uitslaan?
  Gelukkig was het een zondagavond in de zomer en zaten er dus geen honderden scholieren binnen.
  Niettemin zou ik het als mijn burgerplicht zien om even de brandweer te bellen.

  Maar … wacht even … burgerplicht? BURGERplicht?
  Had de overheid van dit land niet duidelijk te kennen gegeven me niet als volwaardig burger te beschouwen?
  Hadden zij me niet anders behandeld dan haar eigen burgers?
  Hadden zij me niet (financieel) pijnlijk duidelijk gemaakt dat ik wat hen betreft helemaal geen burger van dat land ben?
  Dus … als ik niet dezelfde burgerRECHTEN geniet als een ander in mijn geval maar met het “juiste” paspoort, kan men dan redelijkewijze van me verlangen dat ik dezelfde PLICHTEN op me neem?

  Ik wilde dolgraag de immigratiedienst bellen om hen te vragen of ik een verblijfsvergunning nodig had om de brandweer te bellen (dat is ten slotte een openbare dienst, dus mocht ik daar als niet-burger nou wel zomaar gebruik van maken?) maar ik had het nummer niet bij me en op zondag zouden ze sowieso de telefoon niet opnemen, vrees ik, dus was het ook zinloos het nummer te proberen te achterhalen.

  Het schoolgebouw brandde af en de ruine moest eerst nog gesloopt worden alvorens men er wat nieuws kon bouwen.
  De geschatte kosten moeten ruim 25 miljoen geweest zijn.
  Een bijstandsuitkering was in die tijd ca. 9k op jaarbasis.
  De schade beliep dus een kleine 3000 jaaruitkeringen.
  Zelfs als ik de rest van mijn leven niet meer aan een baan zou raken, denk ik dat ik hooguit 1,5% van dat bedrag aan bijstand gekost zou hebben.

  Wat jammer nou voor de overheid dat ze me eerder niet als volwaardig burger behandeld hadden. Of dat hun geweldige immigratieDIENST niet ook op zondag makkelijk bereikbaar was. Dat zou pas goede DIENSTverlening zijn, toch?
  Helaas… hun misplaatste gierigheid, kwam hen uiteindelijk duur te staan.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Rob [9] reageerde op deze reactie.

 6. @.M [5]: Wat men zaait zal men oogsten. Dat is rechtvaardigheid 😉

  Ooit stond ik geregistreerd als belastingconsulent (een periode waar ik met schaamte op terugkijk, maar goed). Ik herinner me een ontmoeting in 1994 waar ik samen met een jurist en een bordeelhouder met een belastinginspecteur moest onderhandelen over de belastingafdracht van de prostituees. Het was in een tijd dat prostitutie legaler begon te worden. De prostituees wilden anoniem blijven, want het is hoewel een oud beroep niet echt een eerbaar beroep. Geen probleem vond de inspecteur. We stelden ‘gewoon’ een percentage per wip vast dat anoniem werd afgedragen. De staat als pooier dus. Om een inval te voorkomen moest wel afgedragen worden, maar aangezien de belastingafdracht anoniem plaatsvond konden er geen rechten aan ontleend worden.

  Overigens ben ik bijzonder benieuwd, aangezien prostitutie een erkend en legaal beroep is geworden, wanneer bijstandsgerechtigden gedwongen zullen worden om in een bordeel aan de slag te gaan. De wet is nu eenmaal de wet nietwaar?

  Los van dit alles beschouw ik iedere vorm van werk die niet uit naastenliefde gedaan wordt, maar voor het geld, als een vorm van prostitutie. Immers, een loonslaaf of ondernemer prostitueert zijn lichaam, intellectuele vermogens en/of geestelijke capaciteiten voor geld. Met de staat als pooier.

  Ooit bedacht ik de slogan: Amateurs doen vanuit [naasten]liefde wat zij doen. Professionals doen het voor het geld.

  Zouden we liever meer amateurs of meer professionals zien?
  Meer mensen die goed met hun menselijke vrijheden en morele verantwoordelijkheden omgaan, of meer burgers die goed met hun wettelijke rechten en plichten omgaan?

  Zouden we liever meer mannen en vrouwen die daadwerkelijk van elkaar houden, een verbond hebben gesloten en elkaar daarin trouw zijn, of meer mannen en vrouwen die ‘getrouw de plichten zullen vervullen die de wet hen voorschrijft’?

 7. Inzake goed burgerschap:

  Iedereen in Nederland is toch zo’n tegenstander van gedwongen kindhuwelijken?

  Waarom wordt een pasboren kind dan door zijn ouders uitgehuwelijkt aan een ‘heerszuchtig vaderland’ of ‘duivelse moedertje staat’, te vergelijken met de pathologisch bemoeizieke heerszuchtige schoonvader of duivelse schoonmoeder?

  Waarom wordt het een burger die zich bewust wordt van zijn mens-zijn en zijn gedwongen huwelijk met de staat zo moeilijk gemaakt om een echtscheiding te realiseren?

  De staatsreligie lijkt als twee druppels water op de RKK en islam: Eens een katholiek of moslim, altijd een katholiek of moslim. Met de hel in het vooruitzicht bij geloofsafval.

 8. @.M [5]:

  En zo kweekt de overheid zelf mensen die niet meer loyaal zijn aan dit land.
  Als je als mens door de overheid niet serieus genomen word, waarom zou je dan loyaal zijn aan de staat en haar bestuurders?

Comments are closed.