larken_ros_on_government

4 REACTIES

 1. De 10 geboden !
  De tekst in de Statenvertaling luidt als volgt (nummers zijn verzen):[3]

  Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
  Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
  Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
  Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
  En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
  Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
  Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
  Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
  Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
  Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
  Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
  Gij zult niet doodslaan.
  Gij zult niet echtbreken.
  Gij zult niet stelen.
  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

  Nico [2] reageerde op deze reactie.

 2. @jhon [1]: Die 10 geboden worden extra interessant als je bedenkt dat religie een afspiegeling is van een staatkundig bestel. Een koning vervult dan in de rol van een Deus ex machina, de god van de overheidsmachine die onverwachte wendingen aan schier hopeloze verhalen kan geven (zoals bij gratie van gevangenen).

  Vergelijk God die de Hebreeërs uit Egypte leidde met Mozes die feitelijk in de rol zat van een koning die ‘voor zichzelf was begonnen’. De farao, een koning, leidde Mozes op aan zijn hof en vervolgens gebeurde wat in veel mentor-relaties gebeurt, de leerling evenaart zijn meester en streeft hem soms zelfs voorbij. Dat is waarschijnlijk niet alleen met Mozes gebeurt. Want hoe ontstaan koningen?

  De ‘wet van Mozes’ is een blauwdruk voor civiele wetgeving, strafrecht en een religieuze structuur die naast de staatkundige structuur bestaat. Tevens een handleiding voor toekomstige generaties koningen in het territorium dat Mozes op het oog had, waarop ze verder konden bouwen.

  Was Mozes een profeet of een eerste koning na een afsplitsing?

  Hoewel het verhaal van de exodus best interessant is, blijkt tot op heden kennelijk geen enkel archeologisch bewijs te bestaan dat de Hebreeërs ooit als slaven in Egypte verbleven. Archeologische vondsten duiden er kennelijk op dat ze altijd in Kanaän verbleven. Als dat klopt, dan is er een mooi verhaal in de stijgers gezet (een mythe, in tegenstelling tot een goed gedocumenteerde legende).

 3. De 10 geboden vergeleken met het libertarisme:

  Een regel uit de gedragscode voor een soeverein is: “Ik zal niet dulden dat een ander zich als een god boven mij stelt en ik zal degenen die dat desalniettemin doen beslist geen eer betonen of gehoorzaamheid schenken”.

  Adam en Eva waren de eerste anarchisten (‘zonder heerser’ boven zich), dus waarom zou een hedendaagse libertariër die soeverein wil zijn dan wel een soeverein staatshoofd boven zich dulden?

 4. De tekst van Larken Rose gekoppeld aan staatshoofden in de rol van de god van de overheidsmachine:

  Is het niet een giller dat iemand (zoals Jezus, wiens naam betekent ‘God redt’) die geen genoegen neemt met onrechtvaardige wetgeving, uitgevaardigd door wildvreemden, die gepaard gaat met repressieve behandeling, daarvan door een staatshoofd gered moet worden van problemen die door de overheidsmachine zijn veroorzaakt?

  Dus eerst veroorzaakt een overheidsmachine problemen, daarna treedt zij op als redder in nood.
  Indien dit mechanisme dient om de besten uit de massa te filteren en als instrument te kunnen inzetten, in de hoop om vervolgens met een voorgekookte oplossing een mensenleven in een vooraf vastgestelde richting te sturen. Iets anders dan iemand zijn natuurlijke vrijheid laten.

Comments are closed.