Nadat Arjen Lubach in een uitzending terecht lyrisch was over kernenergie vloog hij gisteren uit de bocht met een pleidooi voor rekeningrijden, oftewel Vroempoen. Zogenaamd zou rekeningrijden de oplossing voor de file-problematiek zijn. Helaas, dat is dus niet het geval. En als het al zou helpen dan is het middel extreem veel erger dan de kwaal, zoals ik jaren geleden al in de tweede kamer betoogde in de hoorzitting over wat men toen ‘anders betalen voor mobiliteit’ noemde.

Dat ‘anders betalen voor mobiliteit’ is leuke marketingpraat, want het zou eigenlijk ‘méér betalen voor mobiliteit’ moeten heten.

De discussie rondom het rekeningrijden is veelal verzand in een technische, welhaast technocratische discussie die draait om percentages, schattingen, technische (on-) mogelijkheden en al dan niet aanwezig draagvlak. Er zijn tal van dikke rapporten geschreven vol met cijfers die naar mijn bescheiden mening niet in alle gevallen objectief zijn.

Al vanaf het prille begin leken de onderzoekers overtuigd van het doel: de kilometerbeprijzing moest er komen. Er werd alleen gezocht naar een cijfermatige onderbouwing. Het woord ‘tunnelvisie’ lijkt zeker rondom de tolheffing de afgelopen jaren een grote rol gespeeld te hebben. Daar waar tunnelvisie zijn intrede doet, daar vervalt het nut van argumenten. Even vaak ook zijn argumenten gebaseerd op subjectieve conclusies van onderzoekers, of worden conclusies getrokken op basis van politieke wensen, in plaats van op controleerbare en verifieerbare feiten.

Laten we eens op een rij zetten wat nu al de negatieve consequenties zijn of kunnen zijn van de invoering van het rekeningrijden. Niet vanuit de conservatieve visie dat verandering altijd verslechtering zou betekenen, maar juist bezien vanuit de dagelijkse praktijk.

Om te beginnen met de ethiek van het rekeningrijden.

Stel, een minister heeft een oplossing bedacht voor de aanpak van de ‘probleemwijken’. Die oplossing is vrij eenvoudig: ze legt alle bewoners van die wijken een forse extra belastingheffing op, de bewoners zijn immers de veroorzakers van de problemen. En met dat geld gaat ze dan de problemen enigszins oplossen. De mensen die deze extra heffing niet kunnen betalen, die zoeken maar een alternatieve plek om te wonen. Iedereen zou dat een knettergek plan vinden.

Helaas is spitsheffing van het zelfde laken een pak. De filerijders krijgen een heffing opgelegd, en met de opbrengst van die heffing worden de problemen wellicht enigszins verlicht. Maar zijn de filerijders nu veroorzaker, of slachtoffer? Is het ethisch verantwoord om de slachtoffers van de dagelijkse files te beboeten door middel van een extra heffing?

Het is evident dat de Nederlandse burger de aanleg en het onderhoud van het wegennet reeds veelvuldig heeft betaald. De jaarlijkse bijdrage van de automobilist aan de staatskas, bestaande uit brandstofaccijnzen, houderschapsbelasting, BPM, en tal van andere autogerelateerde belastingen en heffingen, is nog nooit in de geschiedenis volledig gebruikt ten behoeve van de mobiliteit. Specifieke autobelastingen werden en worden gebruikt als algemene middelen. De automobilist is daarmee al talloze jaren gebruikt om tal van overheidstekorten weg te werken.

Zoek in de rijksarchieven eens het rijkswegenverkeersplan 1972 op. Had men toentertijd die plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd dan was er nauwelijks een fileprobleem geweest. Ergens ver weg in de geschiedenis is er een bewuste keuze geweest om wegen niet aan te leggen, zonder dat er ooit een moment is geweest dat de lasten voor de automobilist werden verlaagd.

 

De vraag dwingt zich dan ook op in hoeverre het ethisch en moreel verantwoord is om de automobilist wederom extra te belasten voor gebruik van de tekort schietende infrastructuur die hij reeds betaald heeft?

Het antwoord op die vraag laat zich slechts geven indien we in beschouwing nemen wie de eigenaar is van de infrastructuur. Die eigendomsverhouding geeft immers aan wie rechtens is om heffingen op te leggen.

In een feodale samenleving was de eigendomsvraag helder: de Koning was eigenaar van het land, en daarmee van alle infrastructuur. Daarmee kon de Koning ook besluiten tol te heffen op plekken waar hem dat gepast leek. De Rijn stroomt ons land niet toevallig binnen bij het dorpje ‘Tolkamer’.

Echter, feodale tijden liggen reeds lang achter ons. De eigendomsverhouding is, sinds Thorbecke, in feite verandert. Het volk heeft zelfbeschikking, is daarmee landeigenaar, en de Koning stelt een regering aan om dit land zo goed als mogelijk te beheren. Vervolgens is het de volksvertegenwoordiging die (de beheerstaak van) deze regering controleert.

Dit werpt een totaal nieuw inzicht op betreffende de legitimiteit van tolheffing op de wegen. Is een regering gerechtigd om, niet zijnde eigenaar van de infrastructuur, desondanks een tolheffing op te leggen?

Als we deze vraag ontkennend beantwoorden, en mijns inziens dient dat het geval te zijn, dan is de vervolgvraag hoe een zichzelf respecterend volksvertegenwoordiger in kan stemmen met een tolheffing. Deze heffing kan immers niet legitiem zijn. Als vervolgens ook nog eens blijkt dat deze geplande tolheffing op heel veel gebieden zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor het volk als geheel, en voor talloze individuen in het bijzonder, dan zal geen enkele volks-vertegenwoordiger deze plannen kunnen of mogen steunen.

Let wel, ik heb het hier over volksvertegenwoordigers. Helaas lijkt het er vaak op dat de meeste kamerleden vergeten zijn dat zij die eervolle taak vervullen. Velen gedragen zich heden ten dage als overheids-vertegenwoordigers. Kenmerkend voor deze mensen is dat zij een lastenverlichting beschouwen als ‘kosten’ (“het schrappen van deze belasting kost ons x-miljoen”), daar waar het volk dit juist als een verlichting ervaart. Vanuit de overheidsoptiek heeft de overheidsvertegenwoordiger wellicht gelijk, vanuit zijn eigenlijke functie slaat hij de plank volledig mis. Het heffen van tol voor reeds bestaande en betaalde wegen, en daarmee het de facto verhogen van de lasten voor veel, vooral werkende, burgers is daarmee moreel zeer discutabel.

Bovenstaande geldt uiteraard niet voor nieuwe, nog niet bestaande wegen die door middel van privaat kapitaal worden aangelegd. Daar is de eigendomsverhouding anders, en daarmee ook de legitimiteit van een tolheffing niet in het geding. Zoals een discotheekeigenaar onbeperkt een entreeprijs kan en mag vragen, waar de openbare bibliotheek dit niet kan of mag.

Een ander belangrijk ethisch bezwaar is de privacy. Een alwetende overheid is een levensgroot gevaar in iedere samenleving. Nu zult u er heilig van overtuigd zijn dat de verkeersgegevens op geen enkele wijze misbruikt zullen worden. Maar in een democratie weten we niet wie er ná de huidige machthebbers op het pluche zit. En wat zijn of haar bedoelingen zullen zijn. Het registreren van de levensovertuiging van alle ingezetenen in de jaren ‘20 en ‘30 van vorige eeuw was volstrekt legitiem, en van elke vorm van kwade bedoelingen gespeend. We weten echter hoezeer er daarna misbruik van is gemaakt door een ander regime.

Het volledig registeren van het doen en laten van de bevolking, door middel van niet alleen de kilometerheffing, maar ook door middel van de OV-chipkaart, is een ontoelaatbare vorm van gegevensverzameling, die er haast om smeekt om op een kwade dag misbruikt te worden. Let wel, de kilometerheffing in combinatie met de OV-chipkaart maakt het voor de burger vrijwel onmogelijk om anoniem het land door te reizen. Een schrikbeeld voor een ieder die de individuele vrijheid hoog in het vaandel heeft staan, en voor een ieder die de risico’s van een almachtig en alwetend staatsapparaat op juiste waarde weet te schatten.

De plannen voor deze tolheffing kunnen nooit uitgevoerd worden zonder gespecificeerde nota’s te versturen. Denk eens na over de ethische dilemma’s die hiermee onherroepelijk de kop op zullen steken. Denk aan de automobilist die een kop koffie gaat drinken bij een kennis in de buurt van de Amsterdamse wallen, en wiens vrouw de gespecificeerde nota onder ogen komt. Denk aan de werknemer die met de auto van de zaak naar een sollicitatiegesprek bij een concurrent gaat. Er zijn tal van misverstanden en doemscenario’s denkbaar.

Naast moreel/ethische bezwaren zijn er ook nog een groot aantal praktische bedenkingen tegen een kilometerheffing. De grootste is waarschijnlijk: wie moet er nu eigenlijk de file uit?
Een beperkt deel van de mensen die nu de file bevolken zou wellicht een alternatief hebben. Maar is de file niet de allerbeste remedie tegen de file? Zouden mensen daadwerkelijk dagelijks een uur of langer in de file staan als men een passend alternatief zou hebben? Let wel, mensen staan in hun eigen tijd in de file. De werknemer investeert schaarse eigen vrije tijd in het dagelijkse file-leed. En blijkbaar is het file-leed minder erg dan de alternatieven, als die er al zijn. Welke automobilist met enige verstand zou dit doen als er een alternatief voorhanden zou zijn?

Indien er alternatieven zouden zijn, dan zou men die, zeker naarmate het verkeersinfarct zich verergerde de afgelopen jaren, al lang hebben gevonden. Een kilometerprijs zonder passende alternatieven is daarmee slechts een lastenverzwaring. Een lastenverzwaring voor hen die werken. We kennen de term werkstraf, maar om werkenden nu te bestraffen omdat men naar het werk wil gaat toch minimaal een aantal stappen te ver.

Het probleem laat zich vergelijken met een drukke kroeg met maar één toilet. Uiteraard komen er lange rijen te staan voor het toilet, waarna de kroegbaas de tarieven voor toiletbezoek verhoogd, een toilet-heffing op een biertje in rekening brengt, en van de opbrengst buiten een agent laat controleren op wildplassen. We snappen in deze casus allemaal dat de enige oplossing is om een extra toilet bij te bouwen.

Bovendien, de makkelijkste manier om de heffing te minimaliseren is voor de automobilist om niet de snelste maar de kortste route te kiezen. Dus niet de randweg nemen, maar dwars door een woonwijk. Niet de ring A10, maar dwars door het centrum van Amsterdam. Een kilometerheffing zorgt zo automatisch voor extra overlast en verkeersonveiligheid. De meeste navigatiesystemen staan nu op ‘snelste route’ ingesteld, als maar een paar procent van de automobilisten deze instelling op ‘kortste route’ zet laten de problemen zich raden.

Wie dagelijks in de file om zich heen kijkt ziet niet of nauwelijks bejaarden, toeristen of vrolijke gezinnen onderweg naar de dierentuin. Hij ziet mensen die onderweg zijn van huis naar werk of vice versa. Deze mensen staan in de file omdat ze hun brood willen verdienen. Iets wat eerder stimulering vanuit Den Haag zou verdienen dan een extra heffing.

Zij zijn immers mede door de Haagsche ruimtelijke ordening gaan wonen in Purmerend, Almere, Lelystad, Zoetermeer, Nieuwegein of één van de talloze vinex-locaties. Ook daar ligt een morele verantwoordelijkheid voor de politiek. Een massale volksverhuizing naar de randsteden initiëren, en vervolgens niet de bijpassende infrastructuur aanleggen is immers volledig op het conto te schrijven van de politiek.

Een ander punt van aandacht is de techniek. Die is, hoe dan ook, te saboteren. Criminelen zullen dat als eerste doorhebben, die hebben meestentijds namelijk ernstig bezwaar tegen het prijsgeven van hun identiteit. Maar ook de talloze handige burgers zullen al snel methodes bedenken en uitwisselen om virtueel ongezien, of op kosten van een ander, hun kilometers te maken. Daarmee zullen het de kwaadwillenden zijn die profiteren van het systeem, terwijl de nette burgers de rekening mogen betalen.

Een minder gehoord, maar daarmee niet minder relevant, bezwaar tegen de kilometerbeprijzing is het sociale isolement waartoe het velen in onze samenleving zal drijven. De talloze ouderen, wiens grootste vreugde het vaak is om in de weekeindes de (klein-)kinderen te zien, zullen veel van deze bezoeken moeten gaan ontberen. Voor een modaal gezin zijn de kosten van het levensonderhoud al enorm gestegen. Velen zullen moeten gaan bezuinigen op eenvoudige tripjes naar oma & opa, zeker als die wat verder weg wonen.

Mobiliteit is namelijk niet alleen economie, het is ook emotie. Het is ook het onderhouden van de broodnodige sociale contacten. Het is ook het bezoeken van musea en theater. Het is ook het brengen van de kinderen naar sportwedstrijden. Voor tal van mensen zullen de verhoogde reiskosten de druppel zijn die tal van deze activiteiten onmogelijk gaan maken.

Afsluitend wil ik ook nog enkele economische aspecten voor het voetlicht brengen. Uiteraard het veelgenoemde punt dat de gemiddelde automobilist per saldo niet meer zal gaan betalen. Prachtige retoriek, maar is het ook waar? Het antwoord is helaas ontkennend. Ten eerste is het antwoord nee, omdat de complete infrastructuur ten behoeve van de heffing nog moet worden aangelegd. De miljarden die hiermee zijn gemoeid, zullen hoe dan ook betaald moeten worden. Hetzij door de automobilist, hetzij door de belastingbetaler. In vrijwel alle gevallen is dit overigens dezelfde persoon.

Een kilometerheffing is hoe dan ook een lastenverhoging, om de eenvoudige reden dat de kosten die worden gemaakt altijd op het bordje van de consument zullen komen. De voorrijkosten van de loodgieter zullen omhoog gaan, het brood zal duurder worden, de bevoorrading van de supermarkt zal duurder worden, et cetera. De lastenverzwaring zal overal in de samenleving merkbaar zijn.

In een tijd van toenemende angst voor inflatie een zeer sterk argument voor iedere volksvertegenwoordiger tegen een extra heffing. En een gouden kans voor andere landen in het verenigd Europa. Het vestigingsklimaat is afhankelijk van vele factoren. Bereikbaarheid is één ding, maar ook de kosten zijn bepalend. Deze ene extra heffing kan een groot aantal investeringen naar andere landen sturen. Met alle bijbehorende extra werkloosheid.

Wie kan overigens garanderen dat de tarieven niet zullen stijgen? Wellicht zal de gemiddelde automobilist netto niet veel extra kosten hebben, maar dat is in den beginne. Welk nieuw kabinet zal de verleiding kunnen weerstaan om, zodra er weer een nieuw project is bedacht, of zodra er een tegenvaller dreigt, de kilometerheffing met een extra (pro)centje per kilometer te verhogen? Miljoenen Nederlanders zullen dit rechtstreeks en keihard in hun portemonnee gaan voelen. Onder het motto: geen schuld, wel boete.

In verband met de gestegen mobiliteitskosten zullen de meeste werknemers aankloppen bij hun werkgever voor compensatie. Compensatie die uiteindelijk zal zorgen voor verlies aan banen. En daarmee een negatieve spiraal aanwakkeren, die in alle sectoren gevoeld zal worden. Er hoeven maar enkele overslagbedrijven van Rotterdam naar Antwerpen te vertrekken, omdat het transport van daaruit naar Duitsland voordeliger is, en er is een serieus economisch probleem.

Nog een ander punt: bedenk ook eens wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de werkloze die solliciteert naar een baan met een modaal loon. Is het voor hem of haar nog rendabel om straks een baan te accepteren die meer dan 50 kilometer reizen vergt? En welke betekenis heeft dat voor de arbeidsmobiliteit?

Kortom, niet alleen op macroniveau, maar ook op microniveau zijn er heel veel bezwaren tegen een heffing die vrijwel alle Nederlanders op onnodige kosten jaagt, die onethisch is, onpraktisch en bovenal een keiharde klap voor de economie zal betekenen.

25 REACTIES

 1. De koning is nog steeds eigenaar, daarom is hij de enige die als mens gezien wordt door de wet.
  Daardoor vervallen je argumenten en kan rekeningrijden gewoon slagen. Wel moet de accijns, de wegenbelasting in de extra heffingen op voortuigen er vanaf.
  Daarnaast moet je de kosten door kunnen geven aan de werkgever, zodat die ook gemotiveerd is om goedkopere huisvesting te regelen.
  Gemiste kans Kim.

  Seneca [3] reageerde op deze reactie.
  Floris [19] reageerde op deze reactie.

 2. wordt interessant of ze bij die km heffing dan ook de maximale vergoeding van 19c pkm hetzelfde laten.

 3. @Matthijs [1]: De roverheid die accijns, wegenbelasting en extra heffingen op voertuigen gaat verlagen of afschaffen ? Welterusten en slaap lekker verder.

 4. Deze auteur heeft wel veel woorden nodig om zijn betoog te onderbouwen. Hij komt op voor de automobilist en de burger die in zijn visie het gelag moeten betalen. Belasting is nodig om collectieve voorzieningen mogelijk te maken. Toen en nu. Of het huidige wegennet al betaald is door de automobilist waag ik te betwijfelen. Ik zie graag een onderbouwing. Meer asfalt heeft nooit geleid tot minder files, integendeel….Het trekt nieuw autoverkeer aan. Maar wat ontbreekt in het hele verhaal is een motief om zo veel (in je eentje met de auto) te reizen. We rijden tegen de grenzen aan, nee, we overschrijden ze en we denken dat dat zonder kwalijke gevolgen kan. Schiphol wil maar blijven groeien en de omwonenden zijn de geluidoverlast nu zat en terecht. De autosnelwegen zorgen ervoor dat er nauwelijks nog een stille plek in Nederland te vinden is. Het eeuwige verkeerslawaai leidt tot stress en ook die zijn veel mensen zat.) De vervuiler dient te betalen en anders ophouden met vervuilen. Ik zou het niet gaan opnemen voor de vervuilers…..

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Raimond V. [12] reageerde op deze reactie.
  Een oude bekende [24] reageerde op deze reactie.

 5. Verhalen over wegen lijken veel op eeuwige jachtvelden om oeverloos opbrengsten te kunnen melken. Tegenwoordig ook data als opbrengst, gezien camera-netwerken. Hoe meer (onder) controle, hoe meer opbrengsten.

  De jacht op geld, data en controle werkt nogal belastend uit, waardoor de balans wordt scheefgetrokken. Hier overmatig belasten, daar overmatig subsidiëren werkt nogal markt-verstorend uit. Wat ook geldt voor de belasting van derden die per sé dossiers over anderen willen aanleggen (file-vorming). Wachttijden op de (levens)weg werken nogal verstorend uit, soepel is anders.

  Alle technologie kan gehackt worden. Zou het bij rekeningrijden alleen maar om de opbrengsten gaan, qua fondsen om kosten af te dekken en niet meer dan dat, dan is het een kwestie van eens in de zoveel tijd een kilometerstand registreren en afrekenen. Daar hebben ‘sociale bezoekers’ nauwelijks last van, kilometervreters uiteraard meer. Hoewel die laatste hun kosten doorberekenen.

  Gezien de lobby om tot rekeningrijden te komen en de ‘onvermijdbare’ grove investeringen in een fijnmazige, opgeblazen infrastructuur naar het idee van Big Brother met een Panopticum als hobby project… is er kennelijk sprake van een andere agenda dan voorgewend wordt. Valse voorwendselen.

  Heer en meester willen zijn over anderen ontspoort steeds verder. De zonnige kant daarvan is dat iemand door aanwending van eigen kracht ten onder gaat. Er hoeft alleen maar op het juiste moment even een klein zetje gegeven te worden 😀

 6. @Jan-Willem van de Velde [4]: Gezien steeds meer asfalt ontstaat de indruk dat organisatoren hun eeuwige jachtvelden naar opbrengsten steeds meer willen uitbreiden. Ten koste van, uiteraard, leefbaarheid en gezondheid in een aantal dimensies.

  Wij weten uit ervaring hoe het is om ergens te wonen zonder telkens verkeer te horen. Heerlijk rustig. De keuzevrijheid om drukte te kunnen opzoeken of juist niet is veel waard, maar kennelijk tot een privilege verworden. Niet alle verandering is verbetering.

 7. Lang artikel.
  Heb na een kwart afgehaakt.
  Misschien dat er later nog wat zinnigs in stond en mijn comments dan redundant zijn. So be it.

  Te beginnen met de ethiek.
  Er is niets ethischer dan “de gebruiker betaalt”.
  Vroeger was het veelal techhnologisch niet haalbaar en daarom kreeg je dan onetische zaken als dat een bezitter van een auto wegenbelasting betaalt ongeacht hoeveel ie rijdt.
  Mijn moeder’s autotje doet nog geen 5000 km per jaar maar ze betaalt net zoveel als wanneer ze 20.000km zou rijden.

  Technologisch is het anno 2018 inmiddels wél mogelijk om aan rekening rijden te doen. Mooi. Het was ideologisch altijd al te prefereren maar helaas lange tijd praktisch niet haalbaar. Nu wel, dus laten we dat doen. Voor de goede orde: de jaarlijkse wegenbelasting dient dus afgevoerd te worden.

  Nu is er de facto al jarenlang een km heffing en wel de brandstof accijns en btw immers, hoe meer je rijdt (per auto) hoe meer je verbruikt en dus hoe meer je betaalt. Tussen auto’s onderling is er wel verschil, maar da’s neit erg, da’s juist goed: inefficientere wagens die meer brandstof verbruiken en daarmee mee vervuilen (ceteris paribus een verplichte roetfilter etc.) betalen meer, dus het is een gecombineerde km-heffing die rekening houdt met verschillen in milieuvrinedelijkheid. Perfect. Beter dan een brandstofaccijns kan een mens het niet bedenken.

  MAAR … er blijft nog 1 probleem en dat is capaciteitsproblemen op piekmomenten. Die kan je evenwel oplossen door een aparte belasting electronisch te innen aan een soort (onzichtbare) tolpoortjes.
  Maar laat dit vooral dynamisch gebeuren. Niet rigide doch, in functie van het verkeer op bepaalde knelpunten.
  M.a.w. als de poortjes een toevloed registreren (desnoods met eerdere metingen ver voor de bottleneck, waardoor ze de verdere toestroom zien aankomen), dan kunnen de tarieven stijgen.
  Dus de prijs voor pakweg Brug X of Tunnel Y of Snelweg Z hangt af van vraag en aabod. Voorwaar zoals op de commoditymarkten: er is meer vraag naar pork bellies nu en minder over 3 maand: verschil in prijs maar doorlopende fluctueren ze naar gelang vraag en aanbod, die an sich mede afhangen van … de prijs.
  EINDELIJK is dit technologisch mogelijk. Voorwaar een libertarische droom.

  Vooral als bv. je GPS routes zou kunnen voorstellen met zowel verschillen in prijs en reistijd erbij.
  Bv. je wil van Antwerpen naar Broekzele. Ga je via Boom, kost het zoveel, en via Mechelen zoveel. Eventueel zou de GPS zelfs rekening kunnen houden met zowel verschillen in tol alsook verschillen in brandstofverbruik tussen beide trajecten.
  Fantastisch.

  Wel belangrijk is dat beide wegen geen kartel gaan vormen.
  Nu zijn ze nog in overheidshanden maar die zouden geprivatiseerd kunnen worden of de software zou zo geschreven kunnen worden dat zij onafhankelijk opereren en niet onderling data uitwisselen en gezamelijk 1 prijs gaan bepalen. Laat een partij die aan de kant van de automobilist staat (genre ANWB of VAB) de software maar schrijven, niet het ministerie van verkeer.

  En wat privacy betreft?
  Simpel: doe het met anonieme prepay.
  Dat wat met telefoons mogelijk was (voor men moedwillig de wet veranderde, maar technologisch was het mogelijk), kan je ook op auto’s toepassen.
  De bedoeling is goede verkeersdoorstroming, NIET: de overheid die stiekum gaat controleren op zwartwerken o.i.d.

  Kortom: de gebruiker betaalt, mi.i het meest ethische principe, was vroeger technisch neit mogelijk maar inmiddels wel. Tijd dus om dat eindelijk in te voeren maar uiteraard, op de juiste manier en dus zoals hierboven beschreven en zonder registratie van wie op welk moment waar rijdt.

 8. Als ik in de file sta zie ik vooral ook drie lege stoelen. De capaciteit van de weg wordt dus slechts voor 25% benut. De vroegpoen gaat mensen creatiever maken, samen in de auto en de kosten inclusief vroempoen delen? Bedrijven die leasecontracten afsluiten met de verplichting tot autodelen of samen rijden? We appen zo graag, dus een vroempoen-app kan er ook nog wel bij!

 9. Met motorfietsen (vreemd woord, maar goed) en motor-scooters zijn er veel minder capaciteitsproblemen. No surrender voor file-vorming, dossier-vorming etc. 😉 Je rijdt heerlijk tussen wachtende auto’s door, als een King of the Road.

  Voor wie geen motor-rijbewijs heeft zijn er motor-scooters met een dubbel voorwiel. Formeel zijn dat (vooralsnog) auto’s, aldus een tevreden rijder van zo’n ding.

 10. Afgehaakt toen er stond dat de Rijn bij Tolkamer het land binnenkomt… Als je zo’n simpel feitje al fout hebt, weet ik niet hoeveel onjuistheden er verder nog in staan. De Rijn komt bij Spijk het land binnen. Geen Lobith, geen Tolkamer, maar Spijk.

 11. Wij en ieder &&n heeft de boot gemist, niet op tijd ingegrepen met een nieuwe frisse visie, beter openbaar vervoer, gratis !, en ieder gezin één – 1 auto, wij hadden het hier al over in de 80 iger jaren, maar om een land te besturen heb je mannen nodig met visie, en vooral durf, en een familie om ze up to fate te houden, geen anders gerichte ontwrigte genders, gewoon gezonde geest in een gezond lichaam punt uit !

  Raimond V. [14] reageerde op deze reactie.

 12. Kun je het ook bondig samenvatten? Zo feitelijk mogelijk graag. Wie weet heb je een punt…

 13. ja ze beginnen wakker te worden: https://www.youtube.com/watch?v=GuoxLggqI_g

  marijn van de docu gaat het op het eind even over fletcher hebben: https://www.youtube.com/watch?v=2cUg3lDgJ20

  zei het 15 jaar geleden al: de aarde maakt meer olie aan dan wij met ze allen kunnen opmaken,ik ga het nog bonter maken, al zijn wij met 15 miljard en vliegen we elke zomer naar hot en her dan is er genoeg olie over….ik kan het nog bonter maken ….

  Saturnus was een heel belangrijke bron voor onze olie met de groeten van titan……want er is meer er is altijd meer vooral als je naar dat gelul van robert dijkgraaf mot luisteren, fokking wacko! en daarom krijgt ie de keuninklijke onderscheiding…….

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Raimond V. [12] en @Doc [13]: Dat liedje van Wim Sonneveld klinkt heel mooi. Terugverlangend naar die ‘goede oude tijd’. Maar veel is er niet veranderd. De kern is nog hetzelfde, de verpakking anders. Vroeger… werden dochters tot dienstmeiden gebombardeerd, zonen tot soldaten of landarbeiders. Of andersom, gebombardeerd worden tot degenen die deze dochters en zonen gebruiken.
  De verpakking is tegenwoordig anders, de inhoud hetzelfde. Hoewel zonen en dochters met steeds mechanischer manipulaties in dat gareel worden gedrongen.

  Olie… en een olielamp is een eeuwenoude metafoor voor de ‘spirit’ (geest) die in iemand is. Het is kennelijk een eeuwenoude sport om anderen zover te krijgen dat ze hun geest en daarmee levensenergie voor jou en jouw doeleinden gaan opbranden. Ook op dit gebied is hoogstens de verpakking veranderd.

  De misleiding die met dit soort verschijnselen komt is zowel schrijnend als walgelijk. Ooit sprak ik een verse aanhanger van Kabbala. Diens leermeester had hem ‘verlicht’ met de ‘wijsheid’ dat sommigen geen spirit (geest) zouden hebben, anderen wat meer etc. tot en met een volledige geest.
  In de Kabbala is er een systeem bedacht met klassen van geen tot een volledige geest. Kabbala is slechts een illustratie, want precies de ontkenning van de originele, pure aard van anderen, ‘desnoods’ verpakt met emotionele en intellectuele misleiding veroorzaakt allerlei ongezonde, schadelijke verschijnselen.

  Je zou kunnen stellen dat allerlei religieuze en pseudo-wetenschappelijke denkbeelden manifestaties zijn van machtsgeilheid. Helemaal opgewonden en in een roes van de mogelijkheid om de levens van anderen toe te kunnen eigenen en te gebruiken. Want dat gebruiken is uiteindelijk waar het om gaat. Individuele zelf-beschikking wordt dan taboe verklaard, een ‘zonde’ jegens degenen die in een roes leven en menen ‘verlicht’ te zijn.

 15. Bij onderwerpen als vroempoen en spitsheffing zit beeldtaal, identiteitspolitiek en symboolpolitiek nogal in de weg. En niet te vergeten meerdere maten waarmee gemeten wordt, waardoor wat iemand zichzelf gunt iets heel anders kan worden dan wat een ander gegund wordt.

  Het artikel Elite: klootjesvolk moet kappen met autorijden is vrij duidelijk over die meerdere maten:
  Het gepeupel stapt wel uit de auto als het onbetaalbaar is vanwege kilometerheffingen, kunnen wij veelverdieners lekker doorkachelen”

  Hitler was een hit die kennelijk een VW voor iedereen propageerde. Met dien verstande dat het gepeupel het met een Kever mocht doen en elite met… een grotere VW, zo’n bak met Olympische ringen erop (Audi) of een steigerend paard erop (Porsche)? Sommigen zijn meer gelijk dan anderen?

  Vergelijk je een auto met bedrijvigheid, dan kan iedereen als freelancer (ZZP) aan elkaar gelijk zijn en tegelijkertijd ook uniek. Als een Kever met de carrosserie en motor customized, compleet met special paint. Niets om jezelf voor te schamen, eerder iets om gepast trots op te kunnen zijn, afhankelijk van wat je er zelf van maakt. Je kunt er een verrassende sleeper car van maken, een rustig kabbelende show, noem maar op.

  Vergelijk je een weg met een levensweg, dan lijkt het me evident dat het puur natuur is om alles autonoom uit eigen vermogen te kunnen doen. Gezien de traditie van patronage, die tegenwoordig wat anders verpakt is dan vroeger, is autonoom nog steeds taboe, omdat afhankelijkheid (bijv. van werkgevers jegens werknemers of andersom) de opgelegde culturele norm is.

  Vergelijk je openbaar vervoer met het openbaar voeren met noodzakelijke kennis, dan kom je op gezondere denkwijzen uit. Hoewel die taboe is vanwege een bestuurlijke filosofie die gebaseerd is op een rottige kern en daarop voortbouwt.

  Voorlopig heeft iedereen nog steeds last van gebrekkige en verziekte denkbeelden die in de circulatie zijn gebracht. Bewust of onbewust. Met een rottige filosofische kern voor (zelf)bestuur is het immers onmogelijk om iets gezonds voort te brengen, of dat gezond te houden.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico [16]: Om voort te borduren op het idee van Hitler voor een VW Kever stel ik een Kever voor voor alleenstaanden een een VW Oester voor geliefden.
  Verschil is er, en mag best wel benadrukt worden, voor zover het tenminste niet afwijkt van de pure innerlijke natuur en de lijn van een puur natuurlijke evolutie 😉
  Toegegeven, een VW Oester zou een uiting zijn van symboolpolitiek, maar wel op een leuke en leerzame manier!

 17. Wat een totale onzin kraait deze man uit. Het gaat al mis met ‘tolheffing’. Er is geen sprake van tol maar van het omvormen van de autobelastingen. Mensen die veel rijden betalen meer, mensen die minder rijden minder. Vergelijk het met de Diftaf in de vuilophaaldiensten. In veel gemeenten betaal je per keer dat je de kliko aan de straat zit i.p.v. een vast bedrag per maand. Dat afvalstromen zijn hierdoor significant afgenomen. Hetzelfde concept is eenvoudig toepasbaar op verkeer en vervoer. Mobility as a service wordt de toekomst. Betalen voor gebruik van auto/OV/fiets en naar gelang je gebruik maakt van de infra. Vroeg of laat komt het ervan.

 18. @Matthijs [1]: De accijns op de benzine IS een kilometerheffing. En de infra daarvoor is heel simpel geimplementeerd bij de benzinestations… Wat ze willen is meer controle. Het gaat al lang niet meer om geld maar om controle en grip. Want die raken ze door technologie steeds meer kwijt. Dus dwang. Dus reactie. Dus steeds minder vertrouwen. Als anarchist juig ik dit toe. Steeds meer ‘normies’ beginnen libertarische opvattingen te ventileren…

 19. Het hele gedoe met accijnsen, BTW, VPB en IB, event. gevolgd door vroempoen (km-heffing) doet denken aan eeuwenoude, geperverteerde denkbeelden. Afkomstig uit het vroegere Mesopotamië, ook bekend als Babylonië. Het is leerzaam om die evolutie in beeld te hebben en erover na te denken hoe een gezondere evolutie eruit zou kunnen zien.

  Destijds is besloten om niet naast elkaar te staan, als metgezellen, maar aan mensenhouderij naar het model van nomadische veehouderij te gaan doen. Met als gevolg dat zowel de geest als het intellect als het lichaam eigendom werden geacht van de Heer.
  Als gevolg van dat vermeende eigendomsrecht ontstond het claimen van de eerstgeborene (in een gezin, van vee, de eerstelingen van de oogst). Het eerste en beste behoort – volgens de joodse Tenach annex het christelijke Oude Testament – de Heer toe, tenzij vrijgekocht met een losprijs (zie bijv. Deuterononium 13:13). Anderen dienden het met de overgelaten restjes te doen.
  Wanneer decreten van deze aard tiranniek(er) worden, blijven er minder restjes over. Volgens Jezus zijn de overgelaten restjes voor de honden (’trouwe dienaren’). De restjes werden overigens nog via andere wegen belast – er werden destijds 3 soorten tienden ingesteld; om de Heer en bijbehorende geestelijken tevreden te stellen, om feesten te organiseren en armen plezier te doen.
  Goed bedoeld allemaal, hoewel het bijbehorende slachtwerk nogal pijnlijk uitwerkt, aan beide kanten van de streep. Alles went echter, helaas. Waardoor blinde vlekken en dode hoeken ontstaan. En cognitieve dissonantie.

  Dit lijken oude religieuze verschijnselen, maar zitten nog steeds in het hedendaagse bestuurlijke DNA. Dit is het makkelijkst te zien via de Engelse taal:
  Is eenmaal de eerste nood (ER) geledigd en zijn de bijbehorende ex-er-cises achter de rug op opbrengsten te produceren, dan moet allereerst ex-cise (accijns) voldaan worden. Daarna volgen andere belastingen en heffingen, waarna veronderstelde honden (’trouwe dienaren’) het van hun veronderstelde eigenaren met de overgelaten restjes mogen doen. Een ‘gouden mandje’ of luxe stal verandert niets aan die verhouding en regeling. Nog steeds zijn veronderstelde trouwe dienaren in de rol van honden, ezels en paarden ervoor om te werken, kunstjes te vertonen, mee te pronken, prijzen mee te winnen etc.

  Dit concept is door werkgevers overgenomen:
  Het concept van een Heilige Naam van een vorst of koninkrijk is door werkgevers overgenomen en heet bijvoorbeeld ‘bedrijfsnaam’ of ‘productnaam’.
  Het concept van een troon voor een vorst is voor werkgevers beschikbaar als de statutaire zetel.
  Wat burgers en buitenlui verondersteld worden te zijn voor de Heer, zijn werknemers voor werkgevers; assets die liefst geen liability worden, want verschil moet er zijn en gehandhaafd worden. Zoals bij een dikke streep tussen activa en passiva op een balans.
  Enzovoort.

  De angel zit ‘m in puur natuurlijke individuele zelf-beschikking die alleen kan bestaan als individuele autonomiteit ruiterlijk wordt erkend, zodat verhoudingen als tussen buren en metgezellen kunnen ontstaan.
  Opbrengsten proberen te melken getuigt van scheef getrokken verhoudingen. In een daadwerkelijk gezonde vrije markt is iedereen individueel autonoom (als bijv. een freelancer) en wordt er vrijwillig geproduceerd en geschonken of geruild.
  Als vrijwillige behulpzaamheid zoiets als sociaal levensbloed is, dan komt het nogal pervers over om als een vampier een portie uit te zuigen of ordinair te slachten door te beroven. Waarbij opgemerkt kan worden dat vampieren alleen over ‘bloedbanken’ kunnen beschikken als doelwitten onder een tegen-natuurlijke betovering gebracht en gehouden kunnen worden. Buren en metgezellen schenken elkaar behulpzaamheid zonder dat daarvoor een betovering nodig is, nietwaar? Dat is de puur natuurlijke magie van het leven die iedereen in de vingers kan krijgen.

  Dood aan de vampiers! Tegenwoordig zijn ze niet meer zo gevoelig voor knoflookadem. Daarom misschien tijd voor extra lichaamsopeningen, de BTW voor hun toegevoegde waarde 😉 Zoals bij de beroemde staak die door hen gestoken wordt. Of de zilveren kogel 😀

 20. Voor de goede orde; het is volkomen logisch om bij te dragen aan infrastructuur die je gebruikt. Maar niet om allerlei opgeblazen menselijke bloedzuigers en parasieten te sponsoren, zodat ze opgeblazenheid en overgewicht kunnen handhaven. Dat is niet eerlijk, niet rechtvaardig, niet gezond, maar wel rationeel. Het getuigt immers van ratio (verhoudingen), hoewel gebaseerd op zeer ongezonde en schadelijke waanideeën.

 21. Die vergelijking met het ene toilet in die kroeg gaat natuurlijk niet op. Dan kies je natuurlijk voor een andere oplossing voortaan, oftewel: een alternatief. Of je gaat eerder, of je kiest een andere kroeg (een alternatief). De toilet vergelijking die gemaakt wordt is daarmee dus eigenlijk een argument voor Vroempoen…

 22. Voor degenen die terug willen naar de goede oude tijd van de tienden (10% belastingheffing) zoals in TNT, terug naar tienden, of ik stop ermee:

  In vroeger tijden was er sprake van max. 10% belastingheffing (de tiende) vanuit het bestuurlijke apparaat, daarnaast een jaarlijkse tiende voor de geestelijkheid en ongeveer een tiende voor de armen, welke laatste over 3 jaar verdeeld werd. Bij elkaar is dat 23,33% exclusief tol die door tollenaars geheven werd en eventuele brandschatting die in allerlei gedaanten kon plaatsvinden.

  Toegegeven, tegenwoordig kan dit nog veel gekker zijn, maar zowel vroeger als nu was niets daarvan werkelijk uit eigen beweging. Alleen als serieus wordt omgegaan met individuele leerprocessen kan er een daadwerkelijk gezonde sociale context groeien. Die is in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt niet maakbaar, want hangt af van ongrijpbare factoren als geloofwaardigheid. Ook wel bekend als hoop.

 23. @Jan-Willem van de Velde [4]: of het huidige wegennet al betaald is door de automobilist waag ik te betwijfelen…

  In 2013 komt er ruim 21 miljard aan inkomsten voor de overheid binnen via het wegverkeer. Daar staat ongeveer 8 miljard aan uitgaven aan het wegverkeer tegenover. Omgerekend per kilometer betaalt de automobilist 10 cent per kilometer aan belastingen terwijl daar 5 cent per kilometer aan uitgaven van de overheid tegenover staat.
  Aldus de ANWB: https://www.anwb.nl/auto/nieuws/2013/oktober/stop-met-nog-zwaarder-belasten-van-automobilist
  Betreft data uit 2013, maar de cijfers zullen anno nu niet veel anders zijn.

Comments are closed.