Stikstof is in het nieuws: Nieuwbouw stokt door stikstofuitspraak: ‘Als dit doorgaat, ligt Nederland straks plat’ (trouw). Maximumsnelheid snelwegen omlaag door stikstofuitspraak. (RTLZ). Stikstofuitspraak heeft grote gevolgen voor veehouderij en aanleg snelwegen (Zembla). Waar gaat het nu eigenlijk om?

Het gaat om de door stikstof uitstoot veroorzaakte eutrofiëring. Eutrofiëring treedt op als bepaalde stikstofverbindingen vrijkomen. Eutrofiëring klinkt als een enge ziekte, maar mensen met een klassieke achtergrond weten wat het betekent. Het komt van eutrophia wat “goede voeding” betekent. Het vergroot de voedselrijkdom. En moet dus gezien worden als een vorm van mest. Net zoals de toename van CO2 een positief effect heeft op plantengroei, en fosfaat lozingen, zorgt extra uitstoot van stikstof voor extra plantenleven.

Er zijn plantensoorten die in de knel dreigen te komen als de hoeveelheid voedingsstoffen in de grond toeneemt. Omdat dit voor een deel beschermde plantensoorten zijn is men deze voedingsstof voor landbouw en voor veel plantensoorten, als iets slechts gaan zien. Vandaar het stikstofbeleid. Men kiest ervoor om het land op slot te zetten voor beleid dat de vruchtbaarheid van onze grond doet afnemen. Ik kan dit maar moeilijk volgen.

Vooral ook omdat ik een deel van de beschermde “natuur” weiger te zien als natuur. Heidevelden zijn in mijn ogen geen natuur, het is een oud cultuurlandschap. Het is een dwaling cultuurlandschappen, als ze maar lang genoeg hebben bestaan, als natuur te kwalificeren. Bovendien kan schade in de vorm van teveel voedingsstoffen aan heide gebieden prima verholpen worden door de bovenlaag af te plaggen.

De cijfers:

Ik ben geen deskundige dus ik kan in dit artikel fouten maken. Echter zie ik op de pagina van het CLO, compendium voor de leefomgeving, de volgende grafieken.

bron

bron

Kortom, 40 procent van de depositie die in Nederland plaats vindt komt uit het buitenland. Voor zover mij bekend zetten de Belgen en de Duitsers hun land niet op slot om deze 40 procent tegen te gaan. Het PAS meldde in 2017 het volgende (pagina 43): Op grond van de Habitatrichtlijn zouden Duitsland en België de gevolgen van op hun grondgebied plaatsvindende activiteiten voor de stikstofdepositie op Nederlandse Natura 2000-gebieden moeten toetsen. Op dit moment toetsen Duitsland en België deze effecten niet. Nederland is hierover in gesprek met Duitsland, Wallonië en Vlaanderen.

Ongeveer 40 procent van de stikstof depositie in Nederland wordt niet aangepakt. Waar we Nederland op slot zetten gaat men in het buitenland vrolijk verder. Nederland op slot zetten heeft dus niet zoveel zin als 40 procent van de “vervuiling” gewoon doorgaat.

Daarnaast zien we een mooie dalende trend over de jaren. Sinds 1990 is de depositie met 40 procent afgenomen. Het is dus niet zo dat er een enorme toename is in stikstof. Nee, het gaat dus juist de goede kant op.

Tenslotte de volgende infograpic:

bron

Hier zien we dat 11 procent van de stikstof van infrastructuur, vervoer komt. En 12 procent van overig, onder meer huishoudens.

De conclusie

Ik heb een andere visie op natuurbeheer dan de meesten. Ik zie het beschermen van oud cultuurlandschap zoals heidevelden niet als natuurbeheer. Ook heb ik mijn vraagtekens bij het beschermen van zandverstuivingen (resultaat van ecologisch wanbeheer van onder meer heidevelden). Nationale parken als de Weerribben / de Wieden zie ik als littekens in het landschap ten gevolge van grootschalige veenafgravingen. En zo kan ik nog even doorgaan. Deze landschappen en de planten die daarin voorkomen worden door de overheid als beschermingswaardig geacht. Ik zet daar mijn vraagtekens bij.

Zelfs al zijn deze landschappen of de planten daarin beschermingswaardig, dan is het maar de vraag of het zinvol is het halve land op slot te zetten als er niets gebeurt aan de 40 procent van de depositie die uit het buitenland komt. Het is helemaal zinloos om wegen en woonwijken niet aan te gaan leggen omdat deze slechts voor 25 procent van de uitstoot verantwoordelijk zijn, en de maatschappelijke kosten die dit meebrengt volgens mij niet in verhouding staan tot “het stikstof probleem”.

Overheidsbeleid dient doelmatig en doeltreffend te zijn. Door de buitenlandse depositie zijn de Nederlandse maatregelen niet doeltreffend, en het is ook niet doelmatig omdat de op te offeren middelen niet in verhouding staan tot de baten.

16 REACTIES

 1. Stikstof is al een tijdje in het nieuws. Als ‘ontwikkelingshulp’ afhankelijk maakt en houdt, werkt het bevriezend en verstikkend uit. Net als stikstof.

  Niet lang geleden maakte ik een vergelijking tussen stikstof en verstikkend beleid, via wet- en regelgeving.
  Vertoont veel overeenkomst met eutrofiëring. Het lijkt erop dat er goede ‘voeding’ wordt aangeboden, maar in werkelijkheid worden er als neveneffect allerlei soorten uitgeroeid. ‘Goed geregeld’ kan nogal verstikkend uitwerken.

  Een veelzeggend stukkie tekst dat ik over stikstof schreef:
  “In de driehoek van leven, liefde en werk kan werk leven en liefde verdringen, bevriezen en verstikken. Procedures zoals wetgeving kunnen dat doen bij bepaalde activiteit. Wat als met stikstof tot het absoluut nulpunt is bevroren, kan met weinig kracht weggebroken worden. Zo werkt dat ook met vermogens in een individueel karakter.
  De ‘grootste kracht’ om de levens van anderen te kunnen verstikken of slopen kan via misbruik van macht (mogelijkheden) de gevoeligste kwetsbaarheid worden. Zo brengen machthebbers zichzelf ten val, hoewel via anderen.”

 2. Ik week af van het onderwerp zoals in het bovenstaande artikel beschreven, maar… altijd even kijken wat iets voor jezelf betekent. In ons geval veel inkomende Global Cooling (ijskoud iets zeggen) en Global Poisoning (door anderen gestelde regels). Niet alleen vanuit overheidsorganisaties, maar ook vanuit andere organisaties. “Wij zijn met meer en ‘dus’…” Het lijkt erop dat onze activiteit op allerlei fronten liefst tot het absolute nulpunt wordt bevroren. Maar, verplicht door anderen verzorgd worden is wat ons betreft verwerpelijk, walgelijk. Evenals dat verplicht andersom doen.

  Recente illustratie: Gestopt met een ADSL internet verbinding. Overgestapt naar een mobiele 4G internet verbinding. In eerste instantie prepaid. De eerst provider die ik koos werkt kennelijk net als overheden; geen contract met de duivel, dan een duivelse behandeling. Het leek er sterk op dat met verbruik werd gefraudeerd, ten onrechte afgeschreen. Maar, geen contract, “zoek het maar uit”. IJskoud en met minachting.
  Dus ja… een contract met de duivel is niet de moeite waard, maar een ADSL contract kennelijk wel. Hoewel bij een andere provider, want een vrijwillige overeenkomst met een partij die het voor zichzelf heeft verziekt zit er niet in. Zo’n partij heeft nadrukkelijk de atmosfeer ‘slikken of stikken’ gecreëerd, en wie kaatst kan wat ons betreft de bal verwachten. Aangescherpt, in liefst slopend tempo. Gebrekkigheid en rottigheid mag wat ons betreft niet voortbestaan.

 3. Dit heet zand in de ogen strooien, zodoende ziet men de echte problemen niet, het rijzen van de zeespiegel, overbevolking door constante toesroom Nederland haters, naderend onheil van wege beurs krach, paniek en burgeroorlog, het beste plan voor het wereld klimaat is overal !!! bomenplanten, maar de grote oerwouden staan in brand, plus dat we geregeert worden door het onverstand, groet !

  zandloper [9] reageerde op deze reactie.

 4. Het lijkt er op dat onze heersers voor alles in de bres springen behalve de kiezers: Zeldzame planten, zeldzame dieren, zeldzame mensen. Alles behalve de mensen die hun salaris betalen.

 5. beste DzVzTkM [6]: Stikstof als enkel atoom komt niet veel voor, het reageert snel en vaak zal je net als zuurstof stikstof zich zien verbinden met een ander stikstof atoom. N is het symbool voor stikstof, N2 is de meest voorkomende variant, net als zuurstof zich vaak ook verbindt met een ander zuurstof atoom en zo O2 vormt. Het N2 molecuul maakt ongeveer 70 procent van de atmosfeer uit dus dit zal nooit schaars worden. Het gaat in de stikstof depositie discussie en metingen vooral om verbindingen van stikstof met waterstof. Dit zijn verbindingen die planten nodig hebben.

 6. beste jhon [4]: Je hebt vaak leuke linkjes. Ook deze. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek al dat het bosareaal tussen 2013 en 2017 met 5400 hectare is afgenomen. De voornaamste reden hiervoor is dat bos wordt verwijderd om plaats te maken voor andere soorten natuur, zoals heide of stuifzand. Voor deze biotopen gelden Europese instandhoudingsdoelstellingen. Bizar dat heide als natuur wordt gezien. Komt van nature niet voor in NL in de vorm van heidevelden. Natuurlijk hebben heidevelden een zekere charme. Maar het is cultuurlandschap. Stuifzand komt eigenlijk ook niet van nature voor in het binnenland. De stuifzandvelden die er zijn zijn vaak het gevolg van overbegraasde heidevelden. Dus ecologisch wanbeheer van eeuwen geleden wordt thans als beschermingswaardige natuur gezien. Nogal ziek vind ik zelf. Helemaal ziek als we daardoor de koeien niet meer buiten mogen laten grazen en wegen en woonwijken niet mogen aanleggen.

 7. @zandloper [9]: Ja ik ken dit ik ben er geweest, dat is ook mijn probleem met veel landen mensen, een soort haat liefde verhouding, maar de zwarte en witte Amerikanen zijn op de zelfde Christelijke leest geschoeid, en dat veranderd veel, dogmaas trekken diepe voren tussen mensen, plus de gepredicte haat, groet !

 8. Er bestaat niets anarchistischer dan de overheid: We bedenken problemen en bieden vervolgens een oplossing waar u voor mag betalen. Zo houden wij onszelf aan het “werk” en lijken we heel belangrijk. We kunnen dit doen omdat we volgens de grondwet dit mogen. We vertellen er niet bij dat die grondwet bedacht is door machthebbers die ons voorgingen in het uitbuiten van het gepeupel, sorry, de burgers van Nederland.
  Wij, als overheid, staan voor vrijheid, gelijkheid en broederschap, we staan er voor zodat u het niet kunt zien.
  Leve de Koning!

  toute va bien [12] reageerde op deze reactie.
  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 9. @R3D3 [11]: Het gaat om één Anarchist of meerdere Anarchisten, maar kan geen misdaad syndicaat zijn, de overheid is een dogmatische autocratische groep, gebaseerd op een vergrijp tegen de mensheid, namelijk de persoonlijke vrijheid van denken en handelen, daarom moeten deze instellingen ook vernietigt worden, willen we tot een normale menselijke wereld komen, waarin ieder individu zijn plaats kan vinden, en zijn zegje doen, groet ! als zij of hij daar behoefte aan heeft !

 10. @R3D3 [11]: ik zie de anarchie van de overheid vooral in bestuurslagen die elkaar tegenwerken. Gemeentes die meer woningbouw wensen wat dan niet mag van de provincie en de kaders vanuit de ministeries. Terwijl andere ministeries of diensten binnen een ministerie weer een betoog houden voor meer woningbouw. Dan komt de EU er nog eens overheen, en de internationale verdragen die NL heeft ondertekend die haar beleidsruimte inperken. Mbt woningbouw kwam er dan nog eens een flinke instroom asielzoekers die we moesten opnemen, maar waarvoor we nu geen huizen mogen bouwen. Maar volgens de de verklaring van de mensenrechten die we ook ondertekend hebben heeft iedereen recht op een dak boven zijn hoofd. Wat we dan weer niet mogen bouwen vanwege de stikstof / PAS ellende.

  Er is dus een strijd gaande tussen de bestuurslagen en de overheid maakt het zich op diverse beleidsterreinen flink lastig door de verschillende beloftes die ze gedaan heeft. Het is net Palestina dat aan twee groepen beloofd was. De overheid wenst bijvoorbeeld dat koeien zoveel mogelijk in de wei staan, maar tegelijkertijd mag dat niet vanwege stikstof. De bestuurlijke afweging en prioriteitsstelling tussen doelstellingen is vaak een bizarre strijd tussen bestuurlijke eenheden en gemaakte beloftes.

  toute va bien [14] reageerde op deze reactie.

 11. @toute va bien [14]: Klopt, dank voor de nuancering, het is niet echt anarchisme. De bevolking heeft wel degelijk heersers. Binnen de overheid zelf streven de diensten onderling naar autonomie. Er is geen eenheid van beleid, verre van dat. Er is onderlinge strijd tussen de bestuurslagen, wat aangeeft dat men niet zomaar elkaar erkent als heersende autoriteit. Hier zitten dus anarchistische / autistische trekjes binnen het overheidsapparaat.

  toute va bien [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [15]: Men noemd dit Hierarchieke hikops, we strijden tegen een robot overheid, dus laten we blij zijn met deze menselijke tekortkomingen, groet !

Comments are closed.