We weten inmiddels genoeg van het coronavirus om mensen zelf de verantwoordelijkheid te geven over hoe ze willen omgaan met de risico’s van besmetting. Als we nu niet stoppen met de lockdown, raken we onze vrijheid voorgoed kwijt. 

Wat zijn de rechten van burgers als er sprake is van een bedreiging van de volksgezondheid in de vorm van een potentieel dodelijk virus dat rondwaart in de samenleving?

Op dit moment laten Europese overheden zich weinig meer gelegen liggen aan burgerrechten. Ze sluiten bedrijven, winkels en scholen, verbieden evenementen en bijeenkomsten, beperken de toegang tot “publieke ruimten” (wie dacht dat publieke ruimten van het publiek zijn, weet nu beter), sluiten grenzen, en leggen zelfs huisarrest op aan de complete bevolking. In Engeland valt de politie huizen binnen om te controleren of er niet teveel mensen aanwezig zijn. In Spanje mag je niet in je tuin zitten en niet naar je tweede huis. In België ook niet. In Nederland mogen ouderen in aanleunwoningen geen bezoek ontvangen van hun eigen kinderen.

Bij al deze maatregelen wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgers die een risico vormen voor anderen en degenen die dat niet doen. Mensen die kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus, of weer hersteld zijn en dus niet besmettelijk meer, krijgen dezelfde beperkingen opgelegd als anderen. Ouderen krijgen ook niet de kans om bezoek te ontvangen als ze beloven om af te zien van intensieve medische behandeling.

Hoe redelijk zijn deze verregaande vrijheidsbeperkingen? Het merkwaardige is dat eerder bij andere besmettelijke ziekten soortgelijke maatregelen niet werden getroffen. Volgens de meest recente cijfers van de WHO die ik heb kunnen vinden, stierven er alleen al in 2016 wereldwijd 6,7 miljoen mensen aan de meest dodelijke infectieziekten – longaandoeningen (met name griep) 3 miljoen, diarree door infecties 1,4 miljoen, TBC 1,3 miljoen, HIV/AIDS 1 miljoen. (Ter vergelijking: verkeersongelukken 1,4 miljoen.)

In de coronacrisis stond de teller van het aantal doden op 14 april op 125.000 volgens officiële statistieken. Toch worden in het geval van corona draconische maatregelen genomen die de vrijheden van mensen ernstig beperken, terwijl dat bij de andere besmettelijke ziekten niet het geval is. Bij de “gewone” griep of bij andere virussen, zoals HIV/Aids of varkensgriep (151.000-575.000 doden), gaan we er blijkbaar vanuit dat het aan risicogroepen zelf is om zich te beschermen tegen de risico’s van een besmetting. Bij corona is dat principe ineens los gelaten.

Topprioriteit

De twee redenen die hiervoor door diverse politici zijn gegeven is dat we kwetsbare groepen in de samenleving moeten beschermen en een tekort aan IC-capaciteit moeten zien te voorkomen. Dit laatste argument is niet erg overtuigend. Als de zorgcapaciteit het enige probleem is, dan is dat snel op te lossen: besteed de miljarden die nu in de economie moeten worden gepompt aan het uitbreiden van die capaciteit en klaar is Kees. Dan kan de lockdown snel worden beëindigd.

Het is toch hoogst merkwaardig dat Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, mag beweren dat het aantal coronapatiënten op de intensive care moet dalen tot 700 voordat de regering de coronamaatregelen zou mogen afbouwen. Dat is de paard achter de wagen spannen: de overheid zou zich moeten richten op het creëren van voldoende zorgcapaciteit.

Maar waar het vooral om lijkt te gaan is het beschermen van kwetsbare groepen (“alleen de zieken tellen”, heeft Angela Merkel gezegd), dat nu blijkbaar topprioriteit heeft, waar het dat in het verleden niet had. De wereld is blijkbaar een stuk socialer geworden – of banger.

De vraag is tegen welke prijs de overheid dit mag doen. Hoe wordt de afweging gemaakt tussen enerzijds de economische, sociale, en emotionele kosten, met name voor de niet-kwetsbare groepen, en de baten voor de kwetsbare groepen?

Het is niet vol te houden dat zo’n afweging niet mag worden gemaakt en dat kwetsbare groepen tegen elke prijs moeten worden beschermd. Dat zou het acute einde van al onze vrijheden inluiden. We zouden nooit meer in een auto mogen stappen en de maatschappij zou worden stilgelegd bij iedere griepepidemie. Je zou mensen dan ook kunnen gaan verplichten om gezond te leven, zodat ze voorkomen dat ze tot de kwetsbare groepen gaan behoren.

Risicoloze maatschappij

De kernvraag in deze discussie is: horen mensen het recht te hebben om anderen het risico te laten lopen op een virusbesmetting? Of hebben mensen het recht om gevrijwaard te worden van dit risico?

Het is niet onredelijk voor een samenleving om sommige risico’s te willen voorkomen. Als ik een fabriek neerzet in een stad die zo onveilig is dat hij elk moment kan ontploffen, dan doe ik nog niemand kwaad, maar ik veroorzaak wel een risico dat onacceptabel is en terecht wordt verboden.

Maar als we onze vrijheden als burgers willen behouden, moeten er wel duidelijke criteria worden gesteld die aangeven wanneer handelingen een onacceptabel risico inhouden voor onze medeburgers. Het feit dat iemand in een auto stapt en de weg op gaat, houdt een risico in voor anderen. Hij kan een ongeluk veroorzaken. Toch beschouwen we dit als een acceptabel risico, zolang de chauffeur niet dronken is en geen roekeloos rijgedrag vertoont. Wie zich niet aan dit risico wil bloot stellen, heeft de keuze om niet de weg op te gaan.

Het feit dat iemand op straat loopt of in het café zit, kan ook een risico zijn voor anderen, als die persoon besmet blijkt te zijn met een virus. Maar zolang die persoon geen symptomen van een gevaarlijke besmettelijke ziekte vertoont, niet is aangetoond dat hij of zij besmet is met het virus, en geen bewuste handelingen verricht om een virus te verspreiden, beschouwen we zijn of haar aanwezigheid in een café gewoonlijk niet als een vorm van bedreiging. Wie er toch zeker van wil zijn dat hij of zij niet besmet wordt in een café, heeft de keuze om daar niet naartoe te gaan.

Besmet worden met een virus behoort, net als de kans op verkeersongelukken, tot de normale risico’s van het leven. Dat zou althans zo moeten zijn, als we er vanuit gaan dat mensen het recht hebben om hun leven in te richten zoals zij dat willen, zolang ze anderen geen schade toebrengen of onacceptabele risico’s laten lopen. Als we alle risico’s op schade willen uitbannen, dan is het afgelopen met onze vrijheid. Een risicoloze maatschappij is een totalitaire maatschappij.

Vrije samenleving

Wat hierbij niet mag worden vergeten is dat mensen ook het volste recht hebben om zich te beschermen tegen risico’s. Dat horen vrije burgers in ieder geval te hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat de eigenaar van een pand of ruimte het recht heeft om eisen te stellen aan de gebruikers ervan – bijvoorbeeld om te eisen dat ze niet besmet zijn met een virus. Dat geldt voor bedrijven, scholen, verpleeghuizen, rechtbanken, sportclubs, enzovoort. Zij mogen de toegang weigeren aan virusdragers (of aan wie dan ook) als ze dat willen. Vervelend voor de virusdragers, maar ook dat hoort bij een vrije samenleving.

Daarbij is het van belang dat de staat niet middels wetgeving, zoals “anti-discriminatieregels” of misplaatste “privacyregels”, het eigendomsrecht van eigenaren ondermijnt, bijvoorbeeld door ze te verplichten om virusdragers tot hun ruimte toe te laten. Deze discussie speelt bijvoorbeeld rond vaccinaties. Het idee dat scholen en kinderopvangcentra niet het recht zouden mogen hebben om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, is zonder meer een schending van hun rechten. Net zo goed als eenieder het recht hoort te hebben om zich niet te laten vaccineren, horen mensen het recht te hebben om contact met niet-gevaccineerde mensen te mijden.

Als we deze principes in acht nemen, kunnen mensen in een vrije samenleving heel goed zelf bepalen hoe ze wensen om te gaan met risico’s van virusbesmettingen. Er is dan geen enkele reden om bij een epidemie iedereen op te sluiten of de economie plat te leggen.

Noodmaatregel

Je zou kunnen aanvoeren dat de huidige lockdown in eerste instantie was gerechtvaardigd, als noodmaatregel, omdat er veel onzekerheid was over de werking en effecten van het coronavirus. Ik wil dat hier nu niet betwisten.

Inmiddels weten we echter genoeg over het coronavirus om de risico’s ervan goed te kunnen inschatten. We weten hoe het wordt overgedragen. Dat kan alleen door druppels in de lucht die worden verspreid door hoesten of niezen en door het virus op te pakken met de handen en het via mond, neus of ogen naar binnen te halen. Er is geen bewijs dat het virus door de lucht wordt verspreid en het kan dus niet “zomaar” bij mensen naar binnen komen.

Iedereen is dus in staat om eenvoudig zelf maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. We mogen ook veronderstellen dat iedereen voldoende geïnformeerd is over de risico’s van corona-besmetting. Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en zichzelf goed te beschermen, maar dat geldt dan voor alle risico’s waar ze tegenaan kunnen lopen, niet alleen voor het coronavirus.

Dit betekent dat de lockdown met onmiddellijke ingang kan worden opgeheven, met uitzondering van de mensen die op dit moment aantoonbaar met het virus zijn besmet. Aan die laatste groep zou je quarantaine kunnen opleggen, onder medisch toezicht en met gratis advocaat en financiële compensatie, zoals de wet voorschrijft.

De rest van de bevolking moet nu worden bevrijd. Mensen moeten weer zelf kunnen bepalen of ze het risico willen lopen om naar bijeenkomsten te gaan of zich in de openbare ruimte te begeven. Organisaties dienen zelf te kunnen bepalen wat voor maatregelen ze willen nemen om besmettingen te beperken, en bezoekers kunnen hun gedrag daar op afstemmen.

Als de lockdown nu in stand wordt gehouden, begeven we ons op een hellend vlak. Dan laten we de overheid bepalen welke risico’s we mogen lopen in het leven, inclusief de gewone risico’s die bij het leven horen. Dat leidt tot een ernstige ondermijning van onze vrijheid.

Dit gevaar is niet denkbeeldig. Je hoort nu al “experts” roepen dat we nog jaren lockdown-maatregelen zullen moeten verdragen, omdat het coronavirus weer de kop zal opsteken. Sommigen beweren dat we pas weer een normaal leven kunnen gaan leiden als er een vaccin is ontwikkeld. Dat is absurd. Wat als er een nieuw virus ontstaat of een nieuwe variatie, moeten we dan in lockdown tot het volgende vaccin?

De risicoloze maatschappij is, ik herhaal het nog een keer, een totalitaire maatschappij. Als we onze vrijheid en burgerrechten lief hebben, moeten we mensen de vrijheid en verantwoordelijkheid geven om zelf te bepalen hoe ze omgaan met de risico’s van een virusbesmetting – en de andere normale risico’s van het leven.

Dit artikel is ook gepubliceerd op de website Wynia’s Week.

44 REACTIES

 1. Er zijn toch tientallen corona-virussen waarvan er vele dagelijks in en om ons heen zijn? Is dat nu de smoes om het hele land te gijzelen?

  Ik denk dat mensen maar ‘burgerlijk ongehoorzaam’ moeten gaan worden. De maatregelen zijn excessief en disproportioneel tot het risico, voor zover ik dat kan beoordelen. Wat wil de staat gaan doen als iedereen de straat op gaat en lekker verder gaat met leven? Of om te gaan protesteren tegen dit beleid? Gaan schieten met hulp van drones?

 2. ‘Een risicoloze maatschappij is een totalitaire maatschappij’.
  Laat het individu zelf bepalen of hij de straat op gaat, toerisme klasse vliegt, of het drievoudige voor een 1.5m vlucht.

 3. “Als we nu niet stoppen met de lockdown, raken we onze vrijheid voorgoed kwijt.” klinkt wel erg dramatisch. Dit is jezelf de put in praten. Slachtoffergedrag. Een beetje libertarier kan beter. Of toch niet? Er zijn nu al meer auto’s bij de weg. Men denkt al na over hoe de maatregelen te matigen zijn. Straks is de bevolking de lockdown zat. De politiek houdt daar nu al rekening mee. Bovendien zouden er weleens kampen kunnen ontstaan. De niet boomers tegen de boomers/kwetsbaren. Wil de politie vast niet. Bovendien zonder economie geen inkomsten uit belastingen. Wil de politiek vast ook niet. Hoe dan de dure zorg betaalbaar te houden. Of al die regelingen te betalen. Ook blijken overheidsinstanties fouten te maken en fouten gemaakt te hebben. Het vertrouwen zal afnemen. Wil de politiek ook niet. Het gevoel van urgentie zal afnemen/ neemt al af. Dat is een factor waar de politiek rekening mee houdt. De roep om vrijheid blijft.

  • Op zich ben ik het eens met je redenatie. De politiek is een weg ingeslagen die moeilijk vol is te houden, langer dan een paar weken. In Spanje is de lockdown nogal autoritair en het lijkt er slechter te gaan dan in Zweden waar men weinig meer heeft gedaan dan waarschuwen voor het virus en de verantwoordelijkheid bij de mensen te leggen. We gaan zien welk beleid beter heeft gewerkt.

   Men is het al niet eens over definities. Wat is een “corona dode” precies, en waar is die werkelijk aan overleden? Waarom houdt men in NL 1,5 meter afstand aan als norm en in het buitenland 2 meter of meer? Wat is de wetenschap daarachter? Bij inzet van de ‘levensreddende ventilators’ lijkt 70-90% het niet te overleven. Andere medici zeggen dat extra zuurstof toedienen effectiever is.

   En wat betreft “De niet boomers tegen de boomers/kwetsbaren.”: de niet-boomers moeten maar eens leren dat hun decadente luxe leventje mede te danken is aan de ‘boomers’ en andere oudere generaties, die soms langer dan 5 jaar over hun studie hebben gedaan maar verder hard gewerkt hebben om e.e.a op te bouwen.

   • “In Spanje is de lockdown nogal autoritair en het lijkt er slechter te gaan dan in Zweden waar men weinig meer heeft gedaan dan waarschuwen voor het virus en de verantwoordelijkheid bij de mensen te leggen.”

    Verkoudheids- en griepachtige ziektes zijn vaak stressgerelateerd, dus het zou best kunnen, dat de relaxte houding van Zweden beter is voor de weerstand dan die van die ex-dictatuur.

  • Vind je dit echt dramatisch klinken? Luister dan naar wat Rutte c.s. zeggen. Het wordt nooit meer hetzelfde. We moeten wachten op een vaccin. (En dan het volgende vaccin. En het volgende.) En wat doen we bij de volgende crisis? In Crisis and Leviathan beschrijft Robert Higgs hoe overheden elke crisis en oorlog gebruiken om meer macht naar zich toe te trekken, die ze vervolgens niet meer los laten. Kijk ook even naar de ons omringende landen svp waarmee we in één Unie zitten en die ons beleid zullen gaan beïnvloeden. Ik vind het doodeng hoe mensen nu geconditioneerd worden om hun vrijheid in te leveren om alle mogelijke “risico’s” te vermijden. (Andere leestip: Brave New World!)

 4. Helemaal mee eens Niko maar we leven in een land van papkindjes en lafaards.

 5. En nu in plaats van er eindeloos over te berichten zal er aktie moeten komen, weet niet of het helpt maar ik spreek veel mensen aan (miischien op het irritante af) en mail naar veel instanties en vakbonden om ze te laten inzien dat de heropening van zaken en herovering van vrijheden vanuit de mensen zelf moet komen, geen angst hebben voor boetes en/of vervolging want daaraan kun je zien dat ze in feite heel erg machteloos zijn, dreigen met noetes en geweld dat doen alleen zwakkelingen, die kunnen we makkelijk aan als we maar een front vormen. Bombardeer alle instanties/overheden (ook locale) met emails en spreek mensen aan. Niet iedereen weet dit soort websites te vinden namelijk.

 6. “Dit betekent dat de lockdown met onmiddellijke ingang kan worden opgeheven, met uitzondering van de mensen die op dit moment aantoonbaar met het virus zijn besmet. Aan die laatste groep zou je quarantaine kunnen opleggen, onder medisch toezicht en met gratis advocaat en financiële compensatie, zoals de wet voorschrijft.”

  Kun je mensen met een aantoonbaar ander virus of een normaal griepvirus ook in quarantaine plaatsen?
  Moeten mensen een test bij zichzelf toestaan?
  Mag de gezondheidspolitie je in je huis binnendringen om zo’n test af te nemen?
  Mogen ze iemand met geweld in je huis of ergens anders gevangen zetten?
  Als je bang bent dat er besmettelijke mensen rondlopen (met wat dan ook) dan kun je jezelf toch opsluiten in je huis en iedereen daaruit weren?
  Is quarantaine niet gewoon een eufemisme als je andere mensen tegen hun wil, opsluiten in een hok?
  (Als je jezelf uit vrije will opsluit is er natuurlijk niets aan de hand.)

  • “Dit betekent dat de lockdown met onmiddellijke ingang kan worden opgeheven, met uitzondering van de mensen die op dit moment aantoonbaar met het virus zijn besmet. Aan die laatste groep zou je quarantaine kunnen opleggen, onder medisch toezicht en met gratis advocaat en financiële compensatie, zoals de wet voorschrijft.”
   Ja, ik heb hier ook wel over getwijfeld voordat ik het opschreef. Het is een lastig dilemma. Als je de Wet Publieke Gezondheid erop na slaat, lijkt het duidelijk dat quarantaine hier echt als noodmaatregel is bedoeld. Je kunt je voorstellen dat er een situatie is waarbij iemand echt even een groot gevaar vormt voor zijn omgeving. Maar het gaat om iets heel tijdelijks, vandaar ook dat er direct medisch toezicht hoort te zijn, en je recht hebt op gratis advocaat. Er staat ook bij dat je dagelijks aan de rechter mag vragen om je vrijlating als je in quarantaine bent geplaatst! De WPG is er beslist niet voor huisarrest van de halve bevolking. Daarvoor doet de regering dan weer een beroep op de Gemeentewet. Gemeentelijke autoriteiten (burgemeesters, voorzitters van de “veiligheidsrisico’s”) hebben ongelooflijk veel macht om zo’n beetje alles te verbieden wat ze willen als er sprake is van een “ramp” of “crisis”.

   • Dank je voor je reactie.
    Dit is mijn visie;
    Als er mensen buitenlopen die, naar mijn mening echt een gevaar voor mijn gezondheid zijn, kan ik beslissen om zelf niet naar buiten te gaan en mensen te weren van mijn eigendom (grondstuk of huis) Ik kan ook of anderen vragen om hen te weren mochten ze mijn ,willen “bezoeken” tegen mijn wil in.
    Ik heb niet het recht iemand anders op te sluiten in zijn huis, omdat deze een “mogelijk gevaar” is “of echt even een groot gevaar “.

    Ik heb ook niet het recht een instantie of een groep mensen met wapens in een blauw uniform, witte jassen of zwarte jurken, in te huren die deze persoon, voor mij opsluiten in zijn huis of ergens anders, als deze persoon griep, corona, tuberculose, o.i.d. heeft, wat naar mijn mening gevaarlijk voor mij is.
    Een recht wat ikzelf niet heb kan ik niet delegeren.

    Pas als iemand (die naar mijn mening een gevaar voor mijn gezondheid is) mijn huis of gronstuk betreed of wil binnendringen in mijn huis, tegen mijn wil in, kan ik deze weren of anderen vragen om deze te verwijderen.

 7. Denken vrij te zijn, ik zie dat niet…na de aangifte hebben anderen alles bepaald…toch..

 8. Even overnieuw 😉

  Moeten mensen een test bij zichzelf toestaan?
  Mag de gezondheidspolitie in je huis binnendringen om zo’n test af te nemen?
  Mogen ze iemand met geweld in zijn huis of ergens anders gevangen zetten(quarantaine)?
  Als je bang bent dat er besmettelijke mensen rondlopen (met wat dan ook) dan kun je jezelf toch opsluiten in je huis en iedereen daaruit weren?
  Is quarantaine niet gewoon een eufemisme als je andere mensen tegen hun wil, opsluiten in een hok?

 9. @Bertuz

  Een naieve opmerking van je. Wat de politiek wil doet al niet meer terzake.

  Als je de huidige context begrijpt en wat het uiteindelijke doel is van dit hele circus, dan heeft dit niets met slachtofferrol o.i.d. van doen. Je onderschat de kracht van de werkelijke machthebbers (pooiers, maffia, psychopaten, religieuzen, geld- en machtsgeilen) met hun agenda’s en de weg naar totale controle over ieders lijf en leven. Of voor de machtige religies is dit de weg naar een uiteindelijke Armageddon en naar de Verlosser en een duizendjarig vredesrijk.

  Of de lockdown/vergrendeling nu zou stoppen of niet, we waren vanaf het moment van de vergrendeling al verloren. Deze vergrendeling had nooit mogen plaatsvinden.

  Laat ik mij bij de pessimisten aamsluiten, dit wordt alleen maar erger.

  • Als ze iedereen in hun huis opsluiten, hoge boetes uitdelen voor mensen die zich niet aan hun willikeurige tiranieke regels houden waarbij het gros van de nederlanders het goedkeurt dat dat gebeurt (of niks zegt) hebben ze niets te vrezen en het maakt hen ook niet uit hoe ze gezien worden.
   Politie maakt het niets uit tegen wie ze geweld uit “moeten” oefenen. En als er als, één of twee zijn die dat niet willen, zijn er altijd wel sadistische psychopaten, die in hun plaats, graag, “hun job doen” of “de wet uitvoeren”.
   Ik ken ze persoonlijk.

 10. Interventionisme is een oud dilemma. Mag je als samenleving, als buren of als direct betrokkenen interveniëren bij iemand die een risico vormt voor zichzelf of voor anderen?

  Je kan daarbij denken aan de onvrijwillige opsluiting en behandeling van geesteszieke mensen en personen met een besmettelijke ziekte, of interventies bij verslaafden en bij huiselijk geweld, medische interventies zoals vaccinaties, life support en euthanasie in het algemeen en bij demente of comateuze patiënten in het bijzonder, abortus, minder/meerderjarigheid, staatsinterventies, zoals economische interventie en militaire acties, mensensmokkel en immigratie, de verspreiding van massavernietigingswapens, e.d.

  Een bekend voorbeeld is de veiligheidsgordel. De overheid stelt deze verplicht om het aantal verkeersdoden en gewonden te beperken. Maar het enige slachtoffer bij niet-gebruik is de drager zelf. Waarom heeft deze niet de vrijheid zelf te beslissen over het al of niet dragen er van? Het kan natuurlijk dat zijn verzekeraar dit eist (of anders een hogere premie vraagt), maar dan nog is het een zaak tussen de verzekeraar en de verzekerde. De samenleving als geheel heeft er niets mee te maken. Het minimaliseren van risico’s is altijd een individuele verantwoordelijkheid. Leven is nu eenmaal levensgevaarlijk.

  Met een besmettelijke ziekte vorm je een risico voor anderen. Als je iemand besmet en deze is een tijd uit de roulatie, of overlijdt zelfs aan de ziekte, dan kan de schade op jou worden verhaald. Bij een of meer mensen die lange tijd niet hebben kunnen werken, of die er aan zijn overleden, kan dit tot een aanzienlijk en onverzekerbaar hoog bedrag oplopen. De meeste mensen zullen dit risico niet willen nemen. Het is goedkoper te voorkomen dat je anderen besmet. Vaak voorkomen deze individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen tevens dat je zelf ziek wordt.

  De overheid hoeft zich er dus niet mee te bemoeien. De vrije markt regelt de oplossing van pandemieën vanzelf.

  ================
  “We creëren onze eigen gevangenis, maar de deur staat open”
  – Jan Cremer (2020)

  • Hoe werkt dat bij een griep?
   Hoe werk dat, als er meerdere mensen in je omgeving griep, corona o.i.d. hadden ga je die allemaal aanklagen.
   Hoe wil je aantonen van wie je wat “gekregen” hebt?
   Voorbeeld;
   Misschien denk je wel dat je aangestoken bent door die collega die maandag snotterend op zijn werk kwam ( en ga je die aanklagen) maar heb je het de zaterdag daarvoor van een vreemde in de bouwmarkt opgelopen?

   • @Perspectief “Hoe werkt dat”

    Contactonderzoeken worden in de virologie gebruikt om patiënt zero te kunnen vinden en zo de bron van de besmetting te kunnen vaststellen. Soms gebruikt men daarbij de typische kenmerken van de strain van het virus (gemuteerd RNA na iedere besmetting). De afhandeling voor de verzekering is vergelijkbaar met die van een kettingbotsing. Jij verhaalt je schade op degene die jou heeft besmet en die weer op degene daarvoor, tot en met patiënt zero. Bij grotere groepen kan groepsaansprakelijkheid gelden (vergelijk de moord in het Limburgse Hells Angels clubhuis waar veel leden aanwezig waren en toekeken terwijl 1 lid de moord pleegde).

    In veel gevallen zal je echter geen zaak kunnen maken, terwijl je toch schade lijdt (vergelijk een kras op je lak terwijl je bij de supermarkt staat geparkeerd en geen briefje van de dader achter je ruitenwisser vindt). Die schade zullen de meeste mensen willen verzekeren. De verzekeraar stelt dan mogelijk voorwaarden, zoals het vermijden van situaties waarin je makkelijk kan worden besmet en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

    In een vrije markt situatie zullen er ook mensen ziek worden en sterven, maar de balans tussen economie en gezondheid zal altijd optimaal zijn, want worden bepaald door fijnmazige individuele keuzes. Dit is een recht waar momenteel veel Amerikanen voor de straat op gaan:
    https://www.youtube.com/watch?v=4b6GvszlkR0

    PS de democratische gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan heeft zich met name niet geliefd gemaakt door haar heel specifieke en sterk partij-politieke verboden tijdens de lock-down.
    https://www.youtube.com/watch?v=SC62S0-N3pI

    ======================
    “I prefer dangerous freedom over peaceful slavery”
    – Thomas Jefferson

  • “In veel gevallen zal je echter geen zaak kunnen maken”

   Ja daar doel ik eigenlijk ook op.

   ********

   Wat de staat (of staten) doen nu is iedereen schuldig verklaren. Mensen afpersen, opsluiten omdat zij denken het beter te weten. De staat geeft ook nooit adviezen maar gebruikt altijd geweld om haar gecentraliseerde top down ideen aan iedereen op te leggen, het dood creativiteit het dood eigenlijk alles wat het aanraakt.

   ***********
   “In een vrije markt situatie zullen er ook mensen ziek worden en sterven, maar de balans tussen economie en gezondheid zal altijd optimaal zijn, want worden bepaald door fijnmazige individuele keuzes.”

   Zo denk ik er ook over

   Ik amper naar zo’n mens kan kijken. Wat een hooghartig betweterige slang.
   Ben wel blij dat er meer mensen in opstand komen voordat hun hele leven verwoest wordt maar i.p.v. te smeken, om vrij te mogen zijn, bij zo’n politicus zouden de mensen beter kunnen gaan doen wat ze willen doen. Zelf manieren verzinnen hoe te om te gaan met besmettelijke ziekten.

   Nu zou je die uitspraak bijna kunnen veranderen naar:

   I prefer dangerous freedom over tyranical slavery…. zo zie ik het ondertussen.

   Dank je voor je reactie.

   Peace

 11. Teletekst al gezien? Al gelezen wat Bruls vindt? Wal keert het schip.

 12. Laten we de overheidslogica tot het volledig uitbannen van risico even op andere vlakken toepassen:

  Er zijn vorig jaar heel wat verkeersdoden gevallen.
  Ik stel dus voor dat mensen voortaan niet meer mogen autorijden. Let wel: niet alleen die zonder rijbewijs of degene die de afgelopen 5 jaar minstens 1 ongeval hadden, maar ALLE automobilisten.

  Er zijn vorig jaar enkele vrouwen verkracht.
  Ik stel dus voor dat mannen het huis niet meer uitmogen. Let wel: niet alleen veroordeelde verkrachters maar AL wie een piemel (of strap-on) bezit.

  Er zijn vorige jaar mensen omgekomen a.g.v. een arbeidsongeval.
  Ik stel voor om voortaan werken ten strengste te verbieden. Let wel: niet alleen in zg. risicoberoepen maar ALLE werk moet voortaan verboden worden.

  Er zijn vorig jaar enkele mensen verdronken.
  Ik stel voor dat voortaan niemand nog mag gaan zwemmen. Let wel: niet slechts niet in zeeen, meren of rivieren, maar ook in openbare en prive-zembaden.

  Er zijn vorig jaar vele mensen met obesitas bijgkomen.
  Ik stel voor om eten te verbieden. Let wel: niet alleen vettig uit suikerrijk eten, maar alle voedsel moet voortaan verboden worden.

  Er werd vorig jaar nogal wat kinderporno gedownload.
  Ik stel dus voor het internet volledig af te schaffen. Let wel: niet alleen voor videobestanden of plaatjes maar ook teksten (zoals in blogs en emails). Het volledige internet compleet opdoeken.

  En tot slot een die er helaas wel nooit zal komen:
  Er zijn vorig jaar mensen in armoede gevallen door toedoen van de belastingdienst …
  Ik stel dus voor om ALLE belastingen af te schaffen. Let wel niet alleen inkomstenbelasting maar ook vermogensbelasting, btw, accijns, invoerheffingen, successierechten, wegen belasting, rioolheffing, gemeentebelasting etc. Kortom ALLE belastingen compleet afschaffen.

 13. Scrutinizer, zo toon je gelijk aan hoe nutteloos en belachelijk de lockdown is! Goed betoog!

 14. @Ratio/Perspectief/Liz en anderen:
  Ik heb geen bezwaar als dit tot een nieuw artikel gemaakt wordt en/of dit elders (bv. op FB) gepost wordt, al dan niet vertaald in het Engels (en evt. nog andere talen). Ik zou niets liever willen dan dat dit viraal zou gaan en de wereld zou veroveren en de geesten van de massa zou prikkelen.
  Maar helaas als eenvoudig economist (en amateur filosoof en historicus) zonder talent voor marketing noch techneuterij, slaag ik er op eigen kracht niet in om dit te bewerkstelligen. Het gaat me niet om de eer, dus bronvermelding is niet nodig. Ik kan slechts hopen dat als iemand erin slaagt dit viraal te laten gaan (leuke woordspeling trouwens in de huidige context) dat dit dan leidt tot een ommekeer in de aanpak in landen wereldwijd.
  Als iemand dit naar het lijstje vakbonden, ombudsmannen etc. wil sturen, ga je gang. Mijn zegen hebben jullie.
  Of misschien naar oppositiepartijen, liefst naar mediagenieke figuren. Geert Wilders? Thierry Baudet? Dries Van Langenhoven? Jean-Marie Dedecker?

  • Aluhoedje waarschuwing voor de 2e helft van de video (ik zit het nog uit te kijken). 1e helft vind ik interessanter.

Comments are closed.