De cultuur van een land woont in het hart en in de ziel van de mensen. (Ghandi)

Wie het verleden beheerst, beheerst de toekomst. Wie het heden beheerst, beheerst het verleden. (George Orwell)

De laatste weken lijkt iedereen het belang van cultuur te beseffen. Je hebt macht als je de cultuur van een land en de kijk op de geschiedenis kan beïnvloeden. Je verandert dan het hart en de ziel van de bewoners. Je kan de inwoners zich zelfs schuldig laten voelen voor dingen die ze zelf nooit hebben gedaan.

Zonder begrippen geen discussie. Ik behandel cultureel relativisme, cultureel conservatisme en cultureel marxisme. Als beleidsopties. En kort de tactiek van de verschroeide aarde op cultureel vlak.

De tactiek van de verschroeide aarde

Naast de drie genoemde opties kan de tactiek van de verschroeide aarde op cultureel vlak worden toegepast. Mao begreep dit als geen ander, vandaar de culturele revolutie. De Taliban begrepen dit toen ze standbeelden opbliezen. De geallieerden pasten deze tactiek bewust of onbewust toe bij het bombarderen van de Duitse binnensteden. Er is hier sprake van een culturele genocide. De identiteit van de bevolking wordt afgebroken met het vernietigen van de cultuur. Deze brute tactiek is thans geen beleidsoptie voor de politici in Nederland en derhalve negeer ik deze. Maar wordt bijvoorbeeld in delen van China nog wel toegepast.

Cultureel marxisme

Cultureel marxisme is een subtielere manier van cultuurverandering. Die voornamelijk door rechts – conservatieve mensen wordt waargenomen. Ook hier wordt de bestaande cultuur afgebroken. En wel de klein burgerlijke cultuur. Deze cultuur was volgens marxistische theoretici de oorzaak dat de door Marx verwachte revolutie uitbleef. De bevolking hield liever vast aan haar geloof, haar muziek, haar kunst, haar samenlevingsvormen en wat al niet meer. Gedurende en na WOII ontwikkelde men de oplossing, cultureel marxisme.

Antwoorden op de klein burgerlijke cultuur waren emancipatie. En communes waarin men niet langer als man-vrouw paar hoefde samen te leven. Vrije seks. Ruim baan voor homo’s. Promoten van anti conceptie. A-tonale muziek. Abstracte kunst. Feminisering van de samenleving. Financieel gemakkelijker maken van scheiding voor de vrouw. Het drie generaties huisvesting model vernietigen door AOW en aparte ouderen huisvesting. Het ridiculiseren van het geloof. Vrouwen die massaal gingen werken en kinderopvang subsidies. Het uithollen van tradities, geloof, kunst en het familiemodel om maar een paar punten te noemen. Denk vooral aan voormalige partijen als de PSP en de PPR.

Tegenwoordig manifesteert dit zich in de pogingen om de autochtone Nederlander zich te laten schamen voor culturele uitingen als zwarte piet en de daden van zijn voorouders. En in de massa immigratie van mensen met een niet westerse achtergrond. Denk aan alle gevestigde politieke partijen inclusief de VVD.

Men koppelt deze gedachtes aan die van de Frankfurter Schule. Een deel van de genoemde onderdelen van cultureel marxisme zoals het feminisme, zijn veel eerder begonnen dan de Frankfurter Schule. Mede daardoor is het voor links denkenden mogelijk kanttekeningen te plaatsen bij het cultureel marxisme. Veel van de ontwikkelingen kunnen ook autonoom verklaard worden.

Cultuur relativisme

Dit is de gedachte dat er geen superieure culturen zijn. Niet alleen de mensen zijn gelijk, ook de culturen zijn onderling van gelijke waarde. Dit vereist filosofisch gezien het uitgangspunt van subjectivisme en het ontkennen van objectivisme. Moeilijke woorden. Waar het op neer komt is dat als er voor de cultuur relativist geen objectieve normen zijn waarmee een cultuur kan worden beoordeeld. Er zijn geen algemeen geldende waarden. Dit betekent dat een cultuur waar vrouwen stelselmatig worden verkracht, waar mensenoffers plaats vinden, waar geen respect is voor het individu, als gelijkwaardig wordt beschouwd aan de cultuur van samenlevingen die wel respect hebben voor het individu.

Als je het postmodernisme aanhangt, wat velen doen, dan is cultuur relativisme de logische uitkomst. In de praktijk komt het vervolgens in westerse landen neer op een aanval op de dominante eigen cultuur. Dit is vanuit postmodernisme logisch. Men valt de eigen cultuur aan om een gelijk speelveld te verkrijgen. Denk aan alle gevestigde politieke partijen inclusief de VVD met op onderdelen de SGP en CU als dissidenten.

Cultureel relativisme kan deels worden gezien als tegenbeweging van het kolonialisme, waar militair en wetenschappelijk ver gevorderde culturen andere culturen onderwierpen. En waar men trots was op de ontstane wereldrijken. Dit geldt ook voor nazi Duitsland dat van mening was dat ze een dominantie cultuur waren (Herrenvolk). Vanuit dit superioriteitsdenken werden de meest verfoeilijke daden uit de menselijke geschiedenis goed gepraat.

Cultuur conservatisme

Dit is de gedachte dat sommige culturen hoogstaander zijn dan andere culturen. Je kan een cultuur beoordelen aan de hand van respect voor mensenrechten of universally preferable behaviour. Aangezien cultuur altijd in beweging is, is de periode bepaling van de te conserveren cultuur een aandachtspunt. Cultureel conservatisme beroept zich in Nederland op joods christelijk humanisme. Denk aan de PVV en het FvD. In de praktijk richten deze partijen zich op de meest vrije periodes, en nemen ze idealen van de zestiger en zeventiger jaren over die – oh ironie – deels te linken zijn aan cultureel marxisme. Vrouwen en homo rechten worden thans door conservatieven omarmd en beschermd.

Cultuur libertarisme

Sta me toe de term cultureel libertarisme te introduceren. Er zijn objectieve waarheden. De overheid heeft geen enkele taak op cultureel vlak. Er zijn universele normen en waarden. Waarvan de hoogste waarde het NAP is. Hoe de rest van de cultuur eruit ziet is niet relevant. Dat mag iedere burger voor zichzelf bepalen.

Cultuur relativisme is vanuit cultureel libertarisme een onhoudbare positie. Culturen die het individu centraal stellen staan boven culturen die het algemeen belang centraal stellen. Want deze culturen heersen bij geweld. In collectivistische samenlevingen zijn de inwoners niet langer soevereine individuen.

Cultureel marxisme heeft geen plaats in een libertarische samenleving. Dit verdient volgens mij geen nadere toelichting.

Aan cultureel conservatisme kleven risico’s. De Nederlandse cultuur voor iedereen centraal stellen betekent dat de niet westerse allochtonen ofwel moeten assimileren ofwel moeten verdwijnen. De landen van oorsprong zullen deze mensen waarschijnlijk niet allemaal wensen terug te nemen. Dan kan de conclusie worden getrokken dat de niet aangepaste allochtonen buiten de samenleving moeten worden geplaatst om de cultureel conservatieve overwinning te behalen. Wil dit effectief zijn dan betekent dit prikkeldraad. Kampen, opsluiting voor onbepaalde tijd. Het andere alternatief is dat steeds meer steden en wijken door islamieten worden gedomineerd. Er zijn libertariërs die erkennen dat er geen enkele cultuur zo vrij is als die in Noord Amerika en in West Europa. En die stellen dat het verdedigen en herstellen van deze westerse cultuur de enige kans is om in de toekomst tot libertarisme te geraken.

Conclusie

Er is strijd om de cultuur. Dus er is strijd om de macht. Mensen die nu massaal demonstreren laten zich als pionnen gebruiken zonder het speelveld te overzien.

Er zijn inconsistenties aan te wijzen. Zo vereist cultuurrelativisme een subjectivistische benadering. Er zijn geen objectieve waardes. Waarom dan strijden tegen zwarte piet? Of hoe kan je stellen dat er racisme is? Als rechtgeaarde postmodernist hoef je nergens de straat voor op want alles is subjectieve beleving. Cultureel conservatisme grijpt terug op een willekeurige periode uit de vaderlandse geschiedenis en streeft daarmee een niet objectief te definiëren doel na (moeten “we” dan bijvoorbeeld niet weer Indoniesië onderwerpen, de kolonie Nederlands Indië is de rode draad “onzer” geschiedenis, en is immers eeuwenlang innig verbonden geweest met Nederland).

Lévi Weemoedt verzuchtte ooit: Cultuur betekent oorspronkelijk ‘een stuk zaairijp gemaakte grond’. Was het daar maar bij gebleven.

Hier ben ik het mee oneens, cultuur heeft ons veel gebracht, het maakt ons tot moderne mensen. Ik zou willen stellen: Cultuur is te belangrijk om aan politici over te laten. Dus. Leef bewust en ontwikkel jezelf.

20 REACTIES

 1. Goed stuk Ratio.
  Mag ik een commentaar in een vorige post nog even naar voren halen?

  Natuur -> Genen -> Cultuur -> Socio/Economisch systeem.

  Er zijn natuurlijk feedback processen maar in essentie is dit de volgorde die ik zie.

 2. Hoe cultuur te definieren? Als moraliteit of ethiek een set aanvaarde, omarmde en geprezen gebruiken zijn, binnen een bepaald gebied door de aldaar wonende groep mensen, lijkt mij cultuur de manifestatie te zijn van die moraliteit in al haar uitingen: kunst, tradities, feesten. Dit is belangrijk omdat mensen hun individuele keuzes kunnen maken binnen de zekerheden van de culturele setting. Het schept een vertrouwensband die er niet, of in ieder geval minder is, met mensen die een andere moreel/culturele dogma’s aanhangen, zoals bv is aangetoond door Robert Putnam in ‘Bowling Alone’. Je gaat van een high trust society naar een low trust society.

  Het ridiculiseren en omvormen van cultuuruitingen is dan ook een aanslag op het sociale weefsel. De ‘omkering van alle waarden’ die eruit volgt is even destructief voor de stabiliteit van die samenleving, als het constructief is voor het opbouwen van een compleet nieuwe samenleving. Dat is het proces waar we al tijden inzitten, naar verwachting vanuit de hoop ooit tot een nieuwe wereldorde te komen, wat uiteindelijk een wereldregering lijkt te zijn met een circulaire economie en bevolkingsgroeicontrole. Maar daar kunnen we alleen naar raden, ofschoon de supranationale organisaties zich steeds duidelijker uitspreken hiervoor.

 3. Krankfurter Schule zou ook kunnen .

  Dit stuk is een verbale hooischuur , sorry maar dan haak ik af .

  Middels een paar praktische voorbeelden kunt u heus ook aantonen waar de schoen wringt .

 4. Cultuur, nog zo’n lekker onderwerp in de handen van onze gamma-broeders in de uithoek van de gedragswetenschappen; naast economie.

  Ik benader het onderwerp vanuit een praktische insteek. Daarna kan iedereen weer gewoon aan de slag met waarde toevoegen aan de economie.

  Welnu, we hebben m.i. twee vormen van cultuur; staatsrechtelijke cultuur en sociale cultuur.

  1. De staatrechtelijke cultuur is proactief van aard en bedoeld om het kader aan te geven in een rechtstaat. Cultuur in staatkundig verband is gericht op de vraag hoe gaan we met elkaar om? Hoe we met elkaar omgaan wordt aangegeven met de drie factoren:
  – Homogeniteit
  – Wettelijk kader (grondwet, GWHof en nationale wetten);
  – Rechtstaat (legitimiteitsbeginsel en onafhankelijke rechtspraak).

  Dit is het werkterrein van de jongens en meisjes die competent zijn in organisatiekunde.

  2. De sociale cultuur is reactief van aard en de resultante van alles wat we zoal met z’n allen doen in de samenleving. Dit bekijken we achteraf.

  Dit is het werkterrein van jongens en meisjes die de geschiedenis bijhouden en hierin ook competent zijn.

  Dit betekent: de overheid komt nergens in voor en heeft dus niets met cultuur te maken.

  Conclusie: cultuur is inderdaad van belang bij het vorm geven van de maatschappij (staatsrechtelijke cultuur) en als les voor de volgende generatie (sociale cultuur). Hiermee is de titel van het artikel gevalideerd.

  Dus, de faculteit gedragswetenschappen kan opgeheven worden. Het studiejaar 19/20 kan wat mij betreft gewoon afgemaakt worden. In 2021 houden we er gewoon mee op. We sluiten die tent.

  Wat betreft de slotconclusie van Ratio: “Cultuur is te belangrijk om aan politici over te laten.”:
  de politici halen we wel even uit de trias politica met het opheffen van het systeem van politieke partijen.

  En wat betreft “zelfontwikkeling”; het allerleukste wat er is. Zelfs leuker dan knuffelen.

  • – Homogeniteit
   – Wettelijk kader (grondwet, GWHof en nationale wetten);
   – Rechtstaat (legitimiteitsbeginsel en onafhankelijke rechtspraak).

   Waarom ga je niet in DisneyLAND wonen ?

   Waar leef je nu onder…de GRONDwet van 1815 of de grondRECHTENwet van 1948 ?

   • Raimond V,
    Reactie vraag 1: debiele vraag;
    Reactie vraag 2: infantiele quiz.

 5. @Voight-Kampff

  Zoals in de film……ja u zeit een replicant , want zij hebben geen emotionele buffer.

  Reactie vraag 1: Ik klets graag over het Wettelijk kader , maar kan er weinig zinnigs over zeggen.
  Reactie vraag 2: Ik gebruik graag dure woorden , maar ik kan er niet inhoudelijk op ingaan , omdat ik nog nooit erover heb nagedacht wat ze eigenlijk betekenen .

  Zoiets ?

  • @Raimond V.
   Zoals reeds beweerd, uw inbreng; niveau kleuterschool.

   • Neem dan niet een KINDERLIJKE naam .

    En spel hem dan ook niet verkeerd.

    En doe dan niet zo gewichtig over iets wat al lang dood en begraven is , en wel ONZE cultuur .

    De cultuur reikt niet verder dan de lengte van de arm , welke een PHONE vasthoud , die bepaald hoe SMART je bent.
    Toch?

   • Van – de kroketten in het restaurant zijn aan de kleine kant – Dobben.

    Als u heel eerlijk bent, dan moet u toch toegeven dat mijn woordgrapje veel en veel leuker is dan die van u!

    Of vindt u mij nu weer zelfingenomen, arrogant, cynisch en pedant?

    Sitting ducks!

 6. @Raimond V.
  Even drukken en mensen worden emotioneel en gaan fouten maken. Zo ook u. Die laatste alinea; een juweeltje om even tegen aan te leunen.

  Twee fouten bij het vervoegen van werkwoorden.
  Door die bijzin slaat “arm” op “SMART”. De correlatie hiertussen zie ik niet!?

  Hoppa, rAIMOND v.

  Schrijf nog eens wat?

  • Keep up the good work! Ik lees het graag en mag vervolgens uit mijn comfortzone.

 7. Even zonder heel het lange artikel gelezen te hebben.
  Wat is cultuur?
  M.i. is het irrationaliteit.
  Immers eten als je honger hebt of naar het toilet gaan als je blaas vol zit, is gewoon logisch en heeft niet met cultuur te maken, net zomin als dat 2+2=4 of de erkenning dta zwaartekracht bestaat o.i.d.
  Zijn verschillen in landen terug te voeren op cultuur.
  Sommige niet: zo is de soort stenen gebruikt als bouwmateriaal veelal een afspiegeling van wat locaal voor handen was en zo is een dieet gebaseerd op rijst i.p.v. aardappels een resultante van wat er makkelijk groeit in Azie, m.a.w. dat kan je bezwaarlijk “cultuur” noemen, agricultuur misschien…
  Verder zijn bepaalde dingen gewoon logisch: doe een ander niet aan wat je niet wil dat men jou aandoet, leidt als vanzelf tot NAP-achtige gedachten.
  En, minstens intuitief, voelt iedereen die wereldwijd wel aan. Zelfs een Moslim die zijn vrouw zomaar slaat, zal erg verontwaardigt zijn als jij als toerist hem zomaar zonder reden zou slaan. Gek genoeg begrijpt ie dat het “redelijk” is wanneer een politieagent hem hard aanpakt nadat ie op een diefstal betrapt werd maar onredelijk als een willekeurige onbekende hem zomaar even hard met een knuppel zou slaan.
  M.a.w. met cultuur heeft dat niet veel te maken.

  Wat is er dan nog wel cultuur?
  Schilderijen van Van Gogh? Nochtans tellen Japanners daar ook graag tientallen miljoenen voor neer en dan gaat het niet om Japanse immigranten in NL die graag willen integreren in de Leitkultur.
  “Literatuur” van Jan Wolkers misschien? Of “humor” van Youp van ’t Hek?

  Ik weet het niet maar ik heb zo het gevoel dat menig bezoeker hier een buitenbeentje is die als ie niet toevallig reeds bij geboorte over een Nederlands paspoort beschikte, zich nooit zou kwalificeren o.b.v. zijn non-mainstream opvattingen over wat mooi, intellectueel of humoristisch is.

  Stel u de vraag als al het pvda/D66 gedoe uit Hilversum de maatstaf is, bent u dan, zo bekeken een ECHTE Nederlander?

  Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel met cultuur.
  Er is het NAP en voor de rest boeit het me niet zo of iemand thuis naar Candombe of naar Weense Walse luistert.
  En als iemand het NAP niet respecteert, is het wat mij betreft volslagen irrelevant of dit is wegens een opvatting van een of ander boek van een of andere profeet of wat dan ook.
  Initiatie van geweld is nl. ALTIJD ongerchtvaardigd, niet alleen als het gaat om roofoveral uit winstoogmerkk of puur racisme maar ook als het was door een gelovige tegen een kafir of abid.

 8. Er is geen NEDERLANSE cultuur , omdat vanaf onverdachte zijde ( Maxima ) ons is medegedeeld , dat de NEDERLANDER niet bestaat.

  Weet u nog ?

  Waarom zal ik ontkennen , als duidelijk is , dat hier een waar woord is gesproken.

  En daarom ben ik praktisch opgehouden te bestaan , en dat bevalt uistekend , straks gaat de zon onder , en mogenochtend komt hij weer op ….weer een dag verder.

  Cultuurloos is HEERLIJK

 9. Cultureel marxisme is gebaseerd op ideeën. Marxisme was dat niet, de klassestrijd wordt beslecht door de manier van produceren; ideeën zijn een gevolg daarvan. Cultureel marxisme is daarom een term die misplaatst (en tegenstrijdig) is; het is geen marxisme. Gramsci, een Italiaanse communist die een tijd in de Soviet Unie had doorgebracht, was van mening dat communisme geen voet aan de grond zou krijgen in het westen vanwege de Christelijke cultuur. Als eerste zou deze cultuur af moeten worden gebroken door cultuur-relativisme. De Frankfurter Schule volgde hem in die ideeën, die niet marxistisch maar hegeliaans zijn.

 10. Het gaat om fysieke verscheidenheid , voorkomend uit verschillende klimatologische omstandigheden.

  Maar er waren een paar die besloten hebben de hele mikmak maar eens grondig door elkander te schoppen.

  Welke altijd wonderbaarlijk spoorloos zijn , als ze je wil vragen waar dit goed voor was ?

 11. Mensen laten zich gebruiken als een pion zonder het speelveld te overzien.

  Dat is een goeie.
  Het speelveld moet vereenvoudigd worden, zodat het overzicht beter gaat worden.

  Wat zien we dan ?
  Twee culturen.

  Eerste: Keus uit 1 smaak. (dictatuur)
  Tweede: Meerkeuze maar zeer beperkt.
  . (onze cultuur)

 12. Worden we niet steeds gepeepeld met afwisselende hypes enerzijds ter afleiding anderzijds voor mindcontrol?

Comments are closed.