“Onder vluchteling wordt verstaan iedere vreemdeling, die onder den druk der omstandigheden in het land waar hij verblijft of gevestigd is, dit land verlaat.”

Deze definitie werd in 1938 geschreven door minister van Justitie Goseling, die bepaalde dat de Nederlandse grens “gold als gesloten.”

Het huidige gesteggel over het al dan niet toelaten van vluchtelingen vertoont grote overeenstemming met hetgeen zich in de jaren voor de tweede wereldoorlog in Nederland afspeelde, toen een groot aantal joden die met veel moeite de grens wisten te overschrijden, op kosten van de joodse gemeenschap gedetineerd werd in het kamp Westerbork.

Personen die tegen het toelaten van vluchtelingen zijn, menen vaak hun verhaal meer overtuigingskracht te verlenen door termen te hanteren, waarvan zij menen dat deze door de lezer pejoratief geïnterpreteerd zullen worden. Ik denk hier aan termen zoals migranten, avonturiers en mensensmokkelaars.

Met deze termen valt veel succes te boeken bij een publiek, waarvan een groot percentage schrikt of huiver ervaart, zodra het in aanraking komt met personen, die niet blank zijn of moslim zijn of andere afwijkingen vertonen, die de Nederlander bevreemden en bij een bepaald segment van de onderklasse de neiging opwekken, de betreffende personen te beschimpen of zelfs physieke schade toe te brengen.

Het is interessant te observeren, hoe de huidige overheid tegenover particulier initiatief dat vluchtelingen naar Nederland wil brengen, dezelfde houding aanneemt als de Nederlandse overheid in 1938, toen deze pogingen van Nederlanders om joodse vluchtelingen naar Nederland over te brengen, bemoeilijkt en verbood.

In een perscommuniqué van 16 november 1938 schrijft de overheid:

“Afgekeurd moet worden het gedrag der Nederlanders, die per auto of per trein Joodse kinderen naar Nederland pogen over te brengen. Een dergelijke ongeordende aanvoer van vluchtelingen kan uiteraard niet worden geduld. Alleen een geordende aanvoer is toelaatbaar en dan nog in zeer beperkte mate.”

Blijkbaar werd het arriveren van vluchtelingen schadelijk geacht voor het welzijn van de natie.

Hoe zit het met onze eigen migratie?

Wij blanken hebben in vroeger eeuwen met onze eigen migratie naar Amerika en andere gebieden, waar grote verwoestingen werden aangericht en waar veel vreedzame mensen door ons werden beroofd of gedood onder simultane verwoesting van hun cultuur, zonder enige twijfel een veelvoud van de schade aangericht, die 100.000 migranten in Nederland zouden kunnen veroorzaken. Men leze het boek “Roofstaat”van Ewald Vanvugt.

Naar mijn mening behoeven wij ons echter persoonlijk in het geheel niet verantwoordelijk te gevoelen voor de wandaden bedreven door onze voorouders in een ver en minder ver verleden. Het feit dat in 1950 na het voeren van twee oorlogen in Indonesië ( ruim 100.000 slachtoffers aan Indonesische zijde en 5.000 aan Nederlandse zijde), een vol procent van de mannelijke Nederlandse bevolking (50.000 personen) als oorlogsmisdadiger gecategoriseerd kon worden, betekent niet dat wij ons hierover anno 2020 persoonlijk beschaamd behoeven te gevoelen. Dit zou principieel onjuist zijn.

Maar ons voor te laten staan op onze christelijke traditie, die aantoont hoeveel “beter wij zijn dan het gespuis dat in kleine bootjes stapt” en na aankomst onder erbarmelijke onstandigheden gehuisvest wordt, is een attitude welke even lachwekkend is.

Het bovenstaande heeft niets met links of rechts te maken. Het feit dat het communistisch dagblad De Waarheid en het weekblad de Groene Amsterdammer vrijwel de enige publicaties waren die op het stuk van de oorlogen in Indië de waarheid schreven ( en dan vaak nog niet eens het volle pond hiervan ten gevolge van gebreken in de toevoer van informatie), kan moeilijk verworpen of pejoratief geïnterpreteerd worden met een simpele verwijzing naar het communisme van de schrijvers.

Noch kan het vluchtelingen aangerekend worden dat zij landen op een continent, welks overheden hun stemvee indoctrineren met de idee dat het dwangverzekeringssysteem waarmee dit vanaf zijn geboorte geconfronteerd is geworden, normaal is en moreel niet verwerpelijk. De woede van de belastingbetaler over de toepassing van dit systeem dient zich niet te richten tegen hen wie dit systeem tot voordeel strekt, maar tegen hen die het systeem in het leven geroepen hebben en het moedwillig voortzetten, ten detrimente van iedereen behalve stemvergarende politici.

Blanken, die voor het allergrootste deel het levenslicht zien in een land dat hen van documenten voorziet, waarmee zij zich vrijelijk over de planeet kunnen bewegen, staan er meestal niet bij stil,dat het verderfelijke systeem van paspoorten en visa circa 90 procent van de bevolking van de planeet vrije verplaatsing onmogelijk maakt. Deze 90 procent kan zich officieel slec­­­­­­­­­­­­­­­hts verplaatsen naar een klein aantal landen; zij die een consulaat binnengaan met het doel een visum aan te kopen, worden meestal met zoveel bureaucratie geconfronteerd, dat zij na enige tijd vanzelf afdruipen.

Hugo van Reijen

 

70 REACTIES

 1. Correct.
  Wat mij betreft is eenieder die het NAP respecteert welkom.
  Probleem is natuurlijk dat van menigeen de inschatting gemaakt kan worden dat hij dit (individueel of samen met bondgenoten) niet zal respecteren.
  Overigens is het beroep doen op uitkeringen, betaald uit onder dwang afgeperst belastinggeld op zich reeds een schending van het NAP.
  Kortom een vluchteling die niet zelf zijn broek kan ophouden, daarvan kan men inschatten dat, tenzij iet gaat bedelen, hij vroeg of laat het NAP zal schenden of dit door onze eigen overheid ten behoeve van hem zal laten doen.
  En wat dat bedelen betreft: naarmate er meer mensen op deze vorm van inkomensverwerving aangewezen zijn, daalt hun individuele “succes” waardoor steeds meer van hen onder een drempel zakken, die hen uit overlevingsdrang toch duwt in de richting van schendingen van het NAP.
  Kortom: uitkeringen schenken aan nieuwkomers is uit den boze en omdat te armlastigen, wanneer hun aantal een bepaalde hoeveelheid overschreid, logischerwijze verwacht mogen worden over te gaan tot schendingen van het NAP, moet je deze categorie ook buitenhouden. M.a.w. ik ben voorstander van vrije migratie, doch alleen voor wie zelf zijn broek kan ophouden, als werknemer met een arbeidscontract of als rentenier.

  • “Wat mij betreft is eenieder die het NAP respecteert welkom.”

   Laag IQ immigranten hebben nog nooit van het NAP gehoord. Laat staan dat ze zich er aan gaan houden. Evenmin is er een sociaal contract wat ondertekend moet worden waarin dit omschreven staat. Je argumentatie beperkt zich daarmee tot hypothetisch en abstract theoretisch gewauwel. Een snelle blik op een willekeurige gevangenispopulatie, waar dan ook in West-Europa, leert dat biologische en culturele factoren een bepalende rol spelen in het respecteren van het NAP. Anders hebben we nog het meer historische argument van de Noord-Amerikaanse indianen die ook voor vrij immigratie waren vooropgesteld dat de immigranten hun broekjes en jurkjes ophouden.

   • Zelfs hooggeindoctrineerde autochtonen kennen doorgaans het begrip NAP niet.
    Maar het ethisch principe, daar is bijna iedereen wel mee bekend, ook al is het niet onder die naam.
    Laagopgeleiden kunnen zich er best aan houden, hoor, zoals destijds de 1e generatie migraten in Belgie, nl. uit Italie en Spanje.
    Uw observatie over de gevangenispopulatie klopt.
    Maar zouden die gasten ueberhaupt hun veel warmere thuisland verruild hebben voor koudere oorden als het niet was omwille van de uitkeringen?
    Schaf de welvaartsstaat af en je trekt alleen nog maar Indische IT-ers aan en Chinese Telekomingenieurs of mogelijk gewoon renteniers uit landen belastinghellen die migreren naar een gunstiger fiscaal klimaat (wat we zoudne hebben als de de hele welvaartsstaat afschaffen, ontwikkelingshulp stopzetten etc.).
    De immigranten in Noord-Ameriks schonden het NAP dus zij vormen geen argument tegen mijn pleidooi dat iedereen welkom is, mits ie zich aan het NAP houdt.

  • Ik weet niet waar je woont, maar ik ben er zeker van dat er een deur is met een slot erop. Iedereen die naar binnen wilt moet zich bij jouw melden waarna jij beslist of ze binnen komen of niet. Zijn het vrienden of familie: leuk, kom erin. Is het iemand die een pakje komt afleveren: bedankt en prettige dag verder. Alle anderen willen over het algemeen geld hebben. Als jij voor open grenzen bent, dan heb jij geen deur. Iedereen loopt bij jou naar binnen, of ze het NAP respecteren, of ze rentenieren of een baan hebben, maakt niet uit. Moet jij eens kijken hoe lollig je dat gaat vinden. Meer hoef je niet te begrijpen, maar het is al te ingewikkeld voor je.

   • Uw vergelijking loopt mank. Ik heb wel een deur. Maar ik wil niet dat iemand een mijn wijk heen een hek plaatst en bepaalt dat sommigen niet eens tot aan mijn deur mogen komen.

    U weet kennelijk inderdaad niet waar ik woon.
    Welnu, nadat men in Europa de verkeerde beleidskeuzes had gemaakt en zowel NL als VL er steeds verder op achteruitgingen, besloot ik enkele jaren terug om naar een zeer Europees oord (in Zuid-Amerika) te trekken waar men niet zomaar iedereen binnen laat.

    En zie, ik kwalificeerde om binnen te mogen. Ik ben zelf immigrant maar, geen uitkeringstrekker. En zelfs al produceer ik niets nuttigs, dan nog zet ik met mijn zelfbekostigde consumptie de locals aan het werk, op dezelfde manier als een (welkome) toerist.
    Aanvankelijk kon men ons gezinnetje beschouwen als permanente toeristen (met spaarcenten).
    Inmiddels heeft mijn vrouw een baan en heb ik een bderijfje opgezet en heb ik (eindelijk) een eerste klant…

    Maar het wordt nog leuker: ik reaguur nl. niet alleen op blogs als deze.
    Tijdens de verkiezingen vorig jaar heb ik de huidige president vrijwillig en gratis een rapport toegestuurd met allerhande ideeen die dit landje ten goede zouden komen en 1 ervan was hem wijzen op de kansen die migratie biedt, MITS men focust op bepaalde welkome niches.
    Ik wees hem op de aanstaande burgeroorlog in de hele EU en dat het proberen aantrekken van tienduizenden of honderduizenden Europese renteniers die als zich hier als “permanente toeristen” zouden settlen, navenant veel banen voor de locals zou opleveren + nog meer dankzij het multiplier effect wanneer de poetsvrouw, de kapper, de bakker, de tandarts, de immigratielawyer, de architect, de leraar Spaans etc. hun extra inkomen zelf gaan uitgeven in de horeca, aan prive scholen voor hun kind, etc.

    En zie: nog voor zijn inauguratie in Maart jl. verkondigde de president-elect dat ie migratie zou vereenvoudigen. Voortaan kan je je kwalificeren als je voor minstens USD 380.000 aan vastgoed koopt (EN een blanco strafblad hebt), daar waar je vroeger een inkomen moest kunnen voorleggen, bv. uit een locale baan of verhuur van je flat in Amsterdam of whatever. Dat was subjectief, lastig, buroratisch, (met apostilles en beedigde vertalingen) etc. etc. etc.
    Maar ondertussen was de nieuwe regering erg voortvarend en per 1 Juli is de nieuwe wet in werking getreden.
    Eenieder die voor EUR 300k in vastgoed investeert, kwalificeert zich om hier met zijn gezin te komen.
    Voortaan kan ook u, of anderen die hun broek zelf kunnen ophouden, zich makkelijk kwalificeren en binnen ca. 3 maand over een permanente verblijfsvergunnig beschikken, daar waar het proces ons destijds 3 jaar kostte.

    Zomerse groeten uit Montevideo

   • “Maar ik wil niet dat iemand een mijn wijk heen een hek plaatst en bepaalt dat sommigen niet eens tot aan mijn deur mogen komen.”

    In zekere zin wil je dat wel als ik lees: “…waar men niet zomaar iedereen binnen laat” en “wijzen op de kansen die migratie biedt, MITS men focust op bepaalde welkome niches”. Je pleit niet voor vrije immigratie of een opendeur beleid zoals Hugo die zomaar aanneemt dat elke immigrant de beste bedoelingen heeft. Niemand is tegen immigratie als iedereen ervan profiteert. Maar je moet wel erkennen en benoemen dat er voorwaarden zijn zodat iedereen ervan profiteert.

   • “Ik heb wel een deur. Maar ik wil niet dat iemand een mijn wijk heen een hek plaatst en bepaalt dat sommigen niet eens tot aan mijn deur mogen komen.”

    Maar de wijk is niet jouw bezit. Je leeft in een gemeenschap, en de huizenbezitters in je wijk die wel een hek wilden waren in de meerderheid op de wijkvergadering dus het hek komt er.

   • @ Youp
    Niemand hoef ergens van te profiteren.
    Geen schade berokkenen volstaat.

    Verder is er geen tegenspraak met mijn oorspronkelijke bericht.
    Ik ben voorstander van vrije immigratie mits mensen het NAP niet schenden cq. de inschatting is dat zij dit niet zullen doen.
    Maar een uitkering aanvragen is per definitie al een schending van het NAP (overigens ook als het door autochtonen gebeurt, maar dit terzijde).
    Derhalve pleit ik voor iedereen toe te laten die hetzij over voldoende middelen beschikt, hetzij een voldoende goede baan op zak heeft.

    Dat ik in mijn rapport focuste op bepaalde niches hangt daarmee samen.
    Zuiver theoretisch gezien zou ik een straatarme fakir moeten welkom heten. Maar in de praktijk zijn arme lui een gevaar. Ze zouden uitkeringen kunnen aanvragen of (na dat bedelen onvoldoende opleverde) tot criminaliteit overgaan. Dat is geen zekerheid maar het risico is te hoog.
    Dat risico is veel lager een gepensioneerde 60er die met 1 miljoen euro komt en na aanschaf van een huis nog over 700k beschikt, die zelfs bij slechts 4% opbrengst over ruim 2k per maand inkomen kan beschikken wat niet slecht is voor een koppel, indien men in een eigen woning woont, zonder huishuur of hypotheeklasten.
    Dat was wat ik in mijn rapport beschreef en voorrekende, met precies die bedragen.
    Uiteindelijk werd besloten het simpel te houden: USD 380k in vastgoed investeren. Vermodelijk gaat men ervan uit dat iemand die maar over 400k beschikt, heus neit voor 380k een huis koopt, m.a.w. dat in de praktijk wie een huis van die waarde koopt hetzij wel plus minus over een miljoen zal beschikken (als 60er) hetzij (als 40er) een goede baan heeft.

    Om het idee te vermarkten, moest ik natuurlijk wijzen op de voordelen voor Uruguay en de Uruguayaanse bevolking. Maar in principe hoeven zij helemaal geen voordeel te hebben, zolang ze maar geen nadeel ondervinden. In de praktijk echter, zal dit waarschijnlijk leiden tot enorme job creation en dus een groot voordeel voor de locals wanneer er meer bane cq. minder werkloosheid is.

    Maar ook voor Europeanen die de burgerorlog willen ontvluchten is het een goede zaak. Ik ben dus blij dat de nieuwe president dat inzag en in zo korte tijd dit in wet heeft weten om te zetten. Hij werd op 2 Maart jl. geinaugureerd en per 1 Juli is de nieuwe wet reeds van kracht. Aan zoveel voortvarendheid kunnen we in B/NL een puntje zuigen.

   • @Arie Bombari
    De wijk is evenwel evenmin bezit van de overige buurtbewoners.
    Weleens van negatieve rechten gehoord?
    Die mogen niet geschonden worden.
    (Vergelijk: 4 mannen en een leuke dame ’s avonds in een steegje gaan stemmen over hoe de rest van de avond door te brengen… 4 tegen 1 mag dan wel democratisch zijn doch rechtvaardigt geen schending van de fysieke integriteit van de dame).

    M.a.w. laat elkeen in de wijk die dat wil zelf een deur hebben, een hek om zijn tuin, een hond, een alarmsysteen, desnoods wolvenklemmen in de voortuin. Maar ga niet “democratisch” besluiten iemand af te sluiten van/voor de buitenwereld want dat is een onaanvaardbare schending van diens grondrechten.

    Tot zover het principe.
    Voor de praktische kant van de zaak verwijs ik naar mijn eerdere berichten.

   • Net als b.v. de hal van een flatgebouw is de wijk is een collectief bezit van de eigenaren, die de publieke ruimte zoals wegen en plantsoenen verzorgen (geen overheid weet je nog).

    Zoals je zelf al aangeeft heb je echt geen hek nodig tegen gepensioneerde miljonairs, maar wel tegen hordes asieleisers/vluchtelingen en laat dat nou net het probleem zijn.

    Dus ja de eigenaren hebben het recht om een hek rond hun wijk te zetten. Jouw rechten worden niet geschonden want je woont in de wijk. Het ontbreken van een overheid betekent niet vrijheid blijheid voor “vluchtelingen” dat is een globalistische visie waar je toch echt voor bij partijen als D66 en Groen Links moet zijn.

   • @Scrutinizer
    Dus aan de ene kant begrijp je dat Europa richting een gigantische burgeroorlog beweegt als gevolg van open grenzen en vrije immigratie. Maar tegelijkertijd noem je jezelf een voorstander van open grenzen en vrije immigratie met die aantekening dat de immigranten wel het NAP zullen moeten respecteren. Dat is dan al geen vrije immigratie meer, even los van de vraag hoe je NAP adepten meent te gaan testen. Je geeft dan ook aan dat NAP adoptie naar verwachting eerder plaats zal vinden bij welvarende mensen ofschoon dat strikt theoretisch niet zo hoeft te zijn. Begin je al een beetje te zien hoe je jezelf tegenspreekt?

   • @ariebombari
    Die eigenaren, hebben bij de koop een contract getekend met daarin al die dingen beschreven waarover afgestemd is en ook over welke dingen afgestemd kan worden.

    De inhoud van dat contract kan, na het tekenen, niet zomaar eenzijdig veranderd worden door iemand. Zodat er ook ineens gestemd zou kunnen gaan worden over dingen die niet in het contract staan omschreven als dingen waarover gestemd kan worden.

    Als ik en acht van de 10 flat eigenaren verklaren dat er door middel van een stemming bepaald word wie van de flatbewoners alle 10 toiletten moet reinigen en als deze dat niet doet gestraft word (dwangarbeid/slaaf), terwijl dit niet in het contract stond als een punt waarover afgestemd kan worden, dan lijkt me toch niet dat jij als tiende flat eigenaar deze verklaring geldig vind of wat er daaropvolgend gebeurd geldig vind.

   • “Die eigenaren, hebben bij de koop een contract getekend met daarin al die dingen beschreven waarover afgestemd is en ook over welke dingen afgestemd kan worden.”

    Aangezien er geen libertarische samenleving bestaat, heeft niemand dat getekend op de dag dat die uitbreekt. Dus als die dan uitbreekt dan kunnen de huiseigenaren van een wijk niet samen komen om beslissingen te nemen over de wegen, plantsoenen en het hek omdat er niets in hun koopcontracten stond? Ik denk zo dat ze gewoon gaan vergaderen en stemmen en dat dat hek er toch komt.
    Want de straat,wijk, land is het collectief eigendom van de mensen die het bevolken. Vrije migratie voor “vluchtelingen” is eigenlijk een ontkenning van dit collectief eigendom. Let wel jij wordt niet gestraft met het hek, slechts je “vluchtelingen welkom” ideologie.

   • @AriBombari
    @ Perspectief

    Ari,
    Perspectief ziet het juist.
    Democratie is slechts mob rule en kan nooit een rechtvaardiging zijn voor schending van rechten van een individu (vgl. de dame in het steegje met 4 bronstige jongelui).

    Wat als de bewoners in jouw wijk democratisch besluiten om een hek om jouw huis te plaatsen en je te isoleren en uit te hongeren?

   • @Youp,

    Ik ben voorstander van absolute vrijheid met inachtname van het NAP.
    (Overigens geldt dit NAP ook voor lokaal geborenen, alleen zet je die doorgaans niet het land uit, “terug naar het land van herkomst”. Maar daarvoor zijn dus gevangenissen, dan verdwijnen ze toch uit de sameleving).

    Indien we een kristallen bol hadden en wisten dat een pauper als fakir zou overleven en nooit gewelddadig zou zijn, ware hij van harte welkom.
    In de praktijk moeten we evenwel een inschatting maken over de waarschijnlijkheid van toekomstige NAP schendingen.

    Ik geef toe dat werken met allerlei indicatoren/criteria als proxy niet 100% wetenschappelijk is en berouw dat een fakir mogelijk onterecht gediscrimineerd wordt. So be it. Ik heb ook nooit beweerd perfect te zijn (maar … onze huidige oveheid is dat evenmin en mijn alternatief lijkt me alvast minder erg dan de status quo).

    Door te kijken of iemand hetzij met vermogen hetzij met een goede baan zelfbedruipend kan zijn, scheidt men redelijk succesvol het kaf van het koren.
    Ik zie echter geen ruimte in discriminatie o.b.v. nationaliteit, huidskleur o.i.d.
    En ik ben ervan overtuigd dat zonder welvaartstaat (“hangmatsocialisme”) NL of B 90% minder immigranten zou gehad hebben en alleen nog de welkome (bv. Indische ITers en Telecomchinezen) nog waren gekomen. Dus wat is dan het probleem?

    Hou gewoon op met de foute immigranten aan te trekken.
    De welvaartstaat afschaffen zal werken als een wondermiddel.
    Wie bereid is hard te werken om vooruit te komen, zal blijven komen maar is ook welkom, net als permanente toeristen die banen creeren middels hun zelfgefinancierde consumptie.

    Ofschoon Uruguay naar Zuid-Amerikaanse maatstaven een ruime welvaartsstaat kent, is die naar Europese begrippen toch maar karig. Dus wees gerust, het BPS systeem hier zal heus niet als magneet werken op uitheemse parasieten.
    NL/B kan hier wat van leren. lijkt me.

   • “Democratie is slechts mob rule en kan nooit een rechtvaardiging zijn voor schending van rechten van een individu (vgl. de dame in het steegje met 4 bronstige jongelui).”

    Stroman argument. Een wijk, straat of flat is een samenlevingsvorm met collectief bezit waar op heel kleinschalig niveau democratische beslissingen genomen kunnen worden over de publieke ruimte. (hoe wil je als anarchist zonder overheid, deze anders zonder overleg indelen?)
    Als jij in een flat woont met 25 anderen, en je wilt “vluchtelingen” huisvesten in de lobby en na een vergadering met de VVE blijkt dat 20 tegen zijn wat dan? Het is in wezen niet anders dan stemmen over welke kleur de lobby gaat worden, een aantal zullen teleurgesteld zijn dat het niet roze geworden is.
    Jij wil positieve rechten voor individuen die de VVE niet vertegenwoordigd. Het is met het wijk en het hek niet anders. Heeft niks met uithongeren en een hek om je huis te maken.

   • @Scrutinizer
    “Ik zie echter geen ruimte in discriminatie o.b.v. nationaliteit, huidskleur o.i.d.”

    Kijk, en hier hebben we nu precies de hypocritie van je standpunt te pakken en van alle opengrenzen-vrijeimmigratiewappies. Aan de ene kant zeg je dat je betere migranten moet binnenhalen, dus geen moslimzeloten of laag IQ sub-Sahara Afrika volk. Je hebt zelfs voorgesteld immigratie naar Uruguay te vergemakkelijken voor succesvolle Europeanen. Waarmee je tweemaal hard discrimineert naar nationaliteit, huidskleur, cultuur, ras, religie en IQ. Maar je vindt het niet leuk om daar open voor uit te komen want dan heb je het idee dat je niet meer bij de goeien hoort. Van de weeromstuit verkondig je dan oppervlakkige Groenlinks, D66-achtige globalistische flapdrollerij die je na doorvragen zelf niet onderschrijft. Dat was natuurlijk al helemaal duidelijk vanuit het gegeven dat je zelf bent geëmigreerd naar een miljonairshangout voor blanke christenen als Punta del Este en niet naar Somalië bv.

    Overigens zijn er hele intelligente en succesvolle Indiërs en Chinezen die niet blank en niet christelijk zijn, wel over een hoog IQ beschikken en hard werken. Conscientiousness heet dat laatste en is samen met IQ de belangrijkste voorspeller van succes. Het is wel van belang dat recente biologische informatie betrokken wordt bij de libertarische ideologie omdat het standpunt dat alle mensen hetzelfde zijn en slechts de mate van aanwezigheid of afwezigheid van de staat verschil maakt is simpelweg onvoldoende en een relikwie uit de tijd toen het liberale gedachtengoed werd ontwikkeld in een welhaast uniform christelijk Europa.

   • @ariebombari

    Een VVE is samenlevingsvorm met collectief bezit
    Een wijk, straat, provincie, land is dat niet.

   • @Ariebombari
    Toevoeging
    Een VVE is een samenlevingsvorm met individueel bezit en colletief bezit gescheiden in hetzelfde contract. de buurman kan geen welstands commissie creeren om het laatste woord te hebben over welke kleur het behang in jouw kamer moet hebben bijv.

   • @Aribombari
    Voor een wijk of flatgebouw kies je zelf. Er is voldoende concurrentie om de onredelijkheid te bannen wanneer mensen stemmen met de voeten.
    Het gaat evenwel niet op dat een gebied zo groot als heel NL of de hele EU gemonopoliseerd wordt. Daarvoor werden de burgers nooit per referendum om toestemming gevraagd.

    Verder is uw insinuatie onzinnig. Immers ik wil helemaal geen vluchtelingen huisvesten op privedomein. Ik wil evenwel dat de vluchteling het recht heeft om met eigen geld een flat te kopen of te huren.
    Uit mijn eerdere schrijven had immers overduidelijk moeten zijn dat ik alleen negatieve rechten respecteer en geen positieve (zoals uitkeringen) wil toekennen.
    Dus hierbij maakt u zich shuldig aan een stroman argment.

   • @Youp
    Gelieve me geen woorden in de mond te leggen of uw eigen gedachten op mijn te projecteren.

    Helaas is de praktijk moeilijk. Immers van een arme sloeber weten we niet of hij niet als fakir kan overleven. De inschatting is dus dat wie te arm is een potentieel risico vormt en dus beter niet teogelaten wordt (en bij deze mijn excuses aan de vreedzame fakir).

    Maar dat is het enige criterium: u veronderstelt een hoop correlaties en die mogen an sich min of meer kloppen maar da’s mijn schuld niet. Er wordt althans niet rechtstreeks op IQ geselecteerd. Als u toevallig goed geerfd hebt of succesvol voetballer was, en over voldoende centen beschikt, is het ook goed.

    Verder is het toevallig zo dat ik de Europeanen als potentiele vluhtelingen zie, wat (m.u.v. de expats in Punta die om dezelfde redenen zich heir vestigden), bijna niemand hier in de mot heeft t.g.v. het MSM nieuws wat de problemen in Europa onder het tapijt veegt. Ik ben nu eenmaal meer expert op gebied van Europa dan pakweg het lot van de Inuit o.i.d.
    Maar het principe blijft hetzelfde: leg de kandidaat-immigranten niet nodeloos obstakels in de weg. Accepteer liefst iedereen MITS je verwacht dat ze niet tot problemen leiden. Daarvoor probeer je dan een criterium te hanteren. En helaas, waar gehakt wordt, vallen spaanders dus nogmaals mijn excuus aan de arme fakir die het land niet binnenmag ofschoon hij nooit zou stelen of geweld zou gebruiken.

    Maar in de praktijk zal de inkomensvereiste of kapitaalvereiste het kaf redelijk goed van het koren scheiden. Dus is het niet perfect? Dat wil ik best toegeven. Maar … euhm dankzij mij kunnen nu wel veel mensen zich makkelijker kwalificeren die dit voorheen niet konden. Waaronder veel toekomstige (blanke Christelijke) Europese vluchtelingen, dus wat is nu uw probleem?
    Overigens is dit nieuws momenteel nog onvoldoende doorgesijpeld in de EU cq. zijn er nog steeds te weinig mensen in de EU die beseffen da ze beter hun biezen pakken, dus wat is de praktijk? Dat vooral middenklasse Argentijnen die hun eigen Kirchner belastinghel willen ontvluchten, zich massaal aanmelden.
    Traditioneel vierden ze hier al hun zomervakantie maar nu komen er wekelijks 150 bij die zich hier permanent willen vestigen.

    Je ad hominem over mijn emigratie slaat eveneens kant noch wal.
    Ten eerste woon ikzelf niet in Punta doch in Montevideo en wel omwille van perspectief op de arbeidsmarkt (en ja, mijn vrouw heeft hier nu een baan en ikzelf een kleine consultancy met inmiddels een 1 klant) want … ten tweede, ik ben helaas nog helemaal geen miljonnair.
    Ten derde bestaan de oude wetten nog steeds, nl. dat je je ook kan kwalificeren o.b.v. inkomensvereiste bv. door verhuur van je flat in Antwerpen of Den Haag die je nou niet meer zelf bewoont OF … door een baan in Uruguay.
    M.a.w. ook wie nog lang geen miljonnair is, raakt hier heus wel binnen mits ie de lokale arbeidsmarkt wat te bieden heeft.
    (Wist je dat het Indische TATA hier een grote vestiging heeft, vol met IT-ers…)

    En overigens ben ik juist bijzonder consistent, immers ik beschouw mezelf als individu en niet als gebonden aan het stuk grond waar toevallig mijn wiegje ooit stond.
    Ik heb nooit gevraagd om grenzen (u overigens evenmin: die werden reeds voor uw geboorte bepaald t.g.v. aggressie tussen overheden – bezwaarlijk een moreel criterium voor een individu om er zijn ethiek of zijn levenskeuzes op te baseren, lijkt me) en overigens ben ik sinds mijn geboorte al vaker verhuisd (binnen wat later de EU zou zijn, dat dan weer wel) naar o.a. Zweden, NL, L …

    Op een gegeven moment bleek dat de regering die ik niet gekozen heb en die monopolist is in een land waarvan ik evenmin de grenzen heb vastgesteld, de boel flink verziekt had t.g.v. decennialang wanbeleid.
    Dan sta je dus als individu voor de keuze: “Wat zal ik doen voor mezelf en mijn gezin: krampachtig vasthouden aan blijven wonen in een land waar ooit mijn wiegje stond of betere oorden opzoeken?”
    Het Vlaanderen (of Nederland) uit de jaren ’80 komt nooit meer terug. Dus wat gun ik mijn kinderen: ellende (burgeroorlog) in het land waar hun vaders wiegje ooit stond of een beter bestaan elders?
    Nou dan is voor een verantwoorde ouder de keuze snel gemaakt, lijkt me zo.
    Vraag is waarheen te gaan en da’s een lang verhaal waar ik op een andere draad al uitvoerig over geschreven heb en niet ga herhalen maar uiteindelijk viel de keuze dus op Uruguay. Da’s niet de hemel op aarde, maar ik beschouw het als een enorme verbetering.

    Dat gun ik dus ook meerderen en dus heb ik zowel bekenden om me heen in VL/NL als onbekenden (zoals reaguurders hier) uitvoerig geinformeerd over zowel het aankomende gevaar wat destijds de meesten nog niet zagen (en sommigen nog steeds niet) als over de oplossingen.

    Helaas was voor menigeen de oude migratiewetgeving soms een obstakel, m.n. voor wie enerzijds wel over geld beschikte maar anderzijds niet over een stabiel inkomen en vreesde niet erg snel succesvol te zijn op de locale arbeidsmarkt.
    Nou goed, door de president te doen inzien dat immigratie van “permantente touristen” ook voordelen biedt voor de Uruguyanen doordat er meer jobs voor hen zullen zijn, ben ik erin geslaagd het voor vele Europeanen (maar niet alleen voor hen doch ook voor middeklasse Argentijnen aols we eerder zagen) makkelijker te maken zich hier te vestigen.
    (Leuk weetje: er duiken steeds meer blanke Zuid-Afrikanen op in de expat community. Goh, wat leuk voor hen dat de immigratiewetgeving nu makkelijker is…)

    De oude route (bv. kwalificeren middels een baan) bestaat nog steeds, daar bovenop is er nou een 2e piste die het voor meingeen makkelijker en sneller maakt als ie gewoon een huis koopt, wat ie sowieso wel nodig heeft, lijtk me.

    Kortom: ik heb niet gevraagd dat de wereld zou bestaan uit ca. 200 landen en heb ondanks die onnodige obstakels opgeworpen door ambtenaren het lot van mezelf en mijn gezin weten te verbeteren en er vervolgens aan bijgedragen dat het voor vele lotgenoten nu makkelijker wordt om hetzelfde te doen.
    Wat is nu uw probleem eigenlijk?

    En vooral: kritiek spuien is makkelijk, dus daarom even de vraag:
    a) welke concrete stappen heeft u reeds ondernomen om uw lot en dat van uw gezin te verbeteren?
    b) en wat heeft u gedaan om uw Nederlandse lotgenoten meer perspectief te bieden?

    Of bestaat uw bijdrage, zowel aan uw gezin als aan uw dierbare blanke christelijke Nederlanders vooral uit kankeren op blogs?

    Kijk, ik ben niet zelf de president, he.
    Ik had nog andere aanbevelingen gedaan in mijn rapport die (vooralsnog?) niet zijn ingevoerd of waarover zelfs niet gedebatteerd wordt (bv. omtrent fiscaliteit, arbeidsmarkt, hervorming van de overheid etc. etc.).
    Mijn macht is nihil en mijn invloed kennelijk ook maar beperkt. Maar inzet “voor de goede zaak” is groot. Ik wil graag dat het vaderland van mijn kinderen (die ik pas hier gemaakt heb) een mooie toekosmt heeft, zodat zij nooit op hun 40e of zou zich gedwongen voelen om hun land te verlaten. Vandaar dat ik gratis een rapport schreef “Op naar een Singapore van Zuid-Amerika”. Voorlopig is er nog niet veel van geimplementeerd maar ik heb gedaan wat ik kon en hoop dat dit zowel “het vaderland van mijn dochters” ten goede komt alsook … een hoop toekomstige Europese vluchtelingen voor wie het nu veel laagdrempeliger geworden is om zich hier in een velige haven te komen vestigen.
    Meer dan dit kon ik niet doen cq. is me voorlopig nog niet gelukt.
    OK, so be it.
    En ik sta best open voor kritiek maar i) alleen terechte e niet o.b.v. woorden die me in de mond worden gelegd en ii) liefst niet afkomstig van internet tijgers doch van lui die zelf minstens voor hun gezin concreet wat ondernomen hebben en als het kan ook voor hun medemens. Ik verwijs dus naar mijn vragen a) en b) hierboven…

    Zomerse groeten uit Montevideo

   • “Voor een wijk of flatgebouw kies je zelf. Er is voldoende concurrentie om de onredelijkheid te bannen wanneer mensen stemmen met de voeten.
    Het gaat evenwel niet op dat een gebied zo groot als heel NL of de hele EU gemonopoliseerd wordt.”

    Wederom een stroman argument, dat heb ik nooit gezegd. Maar laat ik de kwestie nog eens herhalen. Het libertarisme breekt uit, en de huiseigenaren in je wijk hebben geen contract over hun gezamenlijke publieke ruimte. Niemand heeft dat, want de overheid heeft dat altijd gedaan. Er is geen enkele sprake van keuze. Iedereen woont al waar hij woont. De mensen in wijken en dorpen komen samen en dat zal er democratisch aan toe gaan. Er wordt gestemd en je bent in de minderheid, het hek komt er tegen je zin. Ze vragen je om een bijdrage maar die weiger je. Men haalt de schouders op en het hek komt er als nog. Nu de volgende kwestie er wordt ook een bijdrage gevraagd voor onderhoud van de straat. Dan zeg je dus er is geen contract, dus ik betaal niets? Je maakt er wel gebruik van. Je buren zullen weigering niet in dank afnemen. Zoals ik zei je leeft nog steeds in een samenleving op het moment dat de overheid wegvalt. Het is wellicht goedkoper maar er zal nog steeds betaald moeten worden om deze zaken in stand te houden, en er zullen dingen gebeuren waar je het niet mee eens bent.

    Ik krijg een beetje de indruk, dat sommigen hier het libertarisme zien als een soort werktuig waarmee nog meer “vluchtelingen” binnengehaald zouden kunnen worden als met het globalisme?

  • Vluchten is in principe )of in de grond van de zaak) niets anders dan het ontlopen van je eigen verantwoordelijkheden om het zo maar te benoemen. kunnen wij vluchten zonder enig kapitaal of zekerheid van inkomen? Neen, zouden wij het fatsoen hebben ons niet direct voort te planten op kosten van een bevolking welke ons een goed leven bieden? Ja, er zijn niet teveel mensen, er zijn teveel domme mensen, veel te veel.

   • Ja, en die zijn helaas het vruchtbaarst. Maar alles is er ook op gericht om de mensen dom te houden. Als heerser is het moeilijk heersen over mensen waartegen je het in iedere discussie moet afleggen. “Onder”wijs, media, entertainment, het niveau is dramatisch. De enigen die dit kunnen ontsnappen zijn de mensen waar Nietzsche, Plato en Socrates het over hadden, mensen die boven het louter materiële denken kunnen uitstijgen. ‘The unexamened life is not worth living”. Tenminste zolang hun hersenen niet aftakelen door kwik, aluminium of Squalene bevattende injecties.

 2. Het is dan ook niet slim reispapieren weg te gooien, zodra je een ander land betreedt. Het laatste beetje houvast is het document dat kan aantonen wie je bent en waar je vandaan komt. Dat maakt het verblijf in een ander land dan ook moeilijk en zorgt ervoor dat je onnodig lang in een bureaucratische rompslomp verzeild raakt en heel lang moet wachten in een speciale opvang.

  Een oplossing zou zijn dat al je persoonlijke gegevens in een wereldwijde database zijn opgeslagen. En nog beter, iedereen wereldwijd een onderhuidse chip met daarin opgenomen alle benodigde gegevens over de meest uiteenlopende zaken, bijv. welke actuele vaccinaties je hebt gehad.

  • Zonder papieren krijg je hier gewoon onderdak voedsel en geld, zonder papieren heeft redenen, gezochte criminelen/verkrachters.moordenaars kinnen zo uit handen van de wet blijven en hun praktijken gewoon voortzetten, voorbeelden genoeg.

  • Eerst mag je via je belastingen meebetalen aan het bombarderen en terroriseren van deze brave mensen in hun vaderland. Meestal onder gefabriceerde voorwendsels: ze redden van een dictator ooit in het zadel geholpen door de chessplayers. Want ja de geheime diensten en het Millitair Industrieël Complex kunnen niet gewoon de dictator en zijn entourage ombrengen of kidnappen, nee dat is te gemakkelijk, zijn onderdanen moeten gered worden door het hele land te bombarderen of een burgeroorlog uit te lokken.

   Andere vluchtelingen vertrekken uit hun land omdat dat door Wereldbank en IMF in een schuldenspiraal werd gestoken, zodat een gezonde economie niet mogelijk is. De chessplayers zuigen dan de grondstoffen quasi gratis uit het land om de winsten van hun business te maximaliseren.

   Vervolgens wordt ons met veel drama en emotie een schuldgevoel aangepraat voor iets waar we helaas geen enkele invloed op hebben. Via deze emotionele chantage port men ons dan om op te draaien voor het levensonderhoud van die arme mensen die net als wij enkel speelbal zijn in dit enorme schaakspel. Please correct me if i am wrong.

   2 minuten versie: https://www.youtube.com/watch?v=77jVMsOWKIo

   De documentaire versie: IMF & World Bank are weapons of war , by John Pilger https://www.youtube.com/watch?v=WYCH1Ylncxc

   • @Menselijke grondstof

    Het militaire industriele complex heeft een concurrent erbij gekregen in de vorm van het farmaceutische industriële complex. Dit in tegenstelling tot het MIC kan het FIC zonder al te veel bloedvergieten en geweld de wereld veroveren en helpen onder permanente toezicht en controle te brengen. Naar believen kunnen rassen of kleuren gereduceerd (stille euthanasie of sterilisatie) en bepaalde rassen of kleuren desgewenst worden geproduceerd.

    Het farmaceutische industriële complex heeft simpelweg meer speelruimte en een groter bereik dan het militaire industriële complex en dat zonder al te veel weerstand.

    Zonder het gebruikelijke oorlogsgeweld heb je daarom niet meer vandoen met vluchtelingen, maar met immigranten. De vluchteling lijkt wat te zijn achterhaald.

    Het probleem van reisdocumenten en visa, zoals in dit topic aangehaald, is een “jammer genoeg” een obstakel voor arbeidsmigranten, maar “gelukkig” niet voor migranten.

    En in Nederland lijkt er grote behoefte te zijn aan immigranten, met bijkomend hobbeltje de uitbreiding woningvoorraad.

    Hoe het omkatten van volk en vaderland precies allemaal zit is voor een doorsnee leek, die geen toegang heeft tot de ‘keuken’, moeilijk uit te leggen.
    Maar bijv. Barbara spectre is iemand die dat ooit in haar bewoording duidelijk en helder, zonder omhalen, wel kan.
    Overigens, geweldige vrouw, ook zo bij het geheel betrokken.

    https://brandnewtube.com/watch/barbara-spectre-jews-behind-mass-immigration-to-europe_A7T9uCFVXeWC5tv.html

 3. Evolutie Aarde bewoner !
  Aarde bewoner
  Stam lid
  Dorps bewoner
  Stad bewonder
  Land onderdaan
  Europeaan
  Wereldburger

 4. Ik begrijp dat de stukken van Karel Beckman niet meer verschijnen op vrijspreker. Die heeft blijkbaar ook genoeg van de wereldvreemde onnozelheid alhier. Wel, gefeliciteerd met jullie ondergang. Jullie verdienen het.

 5. Er is altijd een simpele moraal-test:
  – Heeft de vluchtelingen-promotor zelf vluchtelingen in huis? Zo ja, hoeveel vluchtelingen, wie-wat-waarvandaan, en wat precies betaalt en vergoedt de promotor voor hen?
  – Alternatief: Heeft de vluchtelingen-promotor zelf vluchtelingen in een hotel (of ander verblijf) ondergebracht? Zo ja, hoeveel vluchtelingen, wie-wat-waarvandaan, en wat precies betaalt en vergoedt de promotor voor hen?

  Dan laat ik nog in het midden wat de definitie van een ‘vluchteling’ is.

 6. Klagen over de “onzin” die de reageerders posten maar wel dit soort cryptomarxisme op de hoofdpagina onder het mom van “libertarisme”?

  “waarvan een groot percentage schrikt of huiver ervaart, zodra het in aanraking komt met personen, die niet blank zijn of moslim zijn of andere afwijkingen vertonen, “

  Zoals altijd op de Vrijspreker wordt iedereen die op wat voor manier tegen massa immigratie is in de hoek van racisten of anti semieten gezet. Want dat is wat libertari-ers doen kennelijk?

  “Wij blanken “

  Spreek voor jezelf? Ik dacht dat het libertarisme van individuen uitging?

  “hebben in vroeger eeuwen met onze eigen migratie naar Amerika en andere gebieden, waar grote verwoestingen werden aangericht en waar veel vreedzame mensen door ons werden beroofd of gedood onder simultane verwoesting van hun cultuur, zonder enige twijfel een veelvoud van de schade aangericht, die 100.000 migranten in Nederland zouden kunnen veroorzaken. Men leze het boek “Roofstaat”van Ewald Vanvugt.”

  Cultureel Marxistische propagenda: zie bv: “The truth about the native American genocide” van Stefan Molyneux
  https://altcensored.com/watch?v=WNHKDJzgqJg

  Afgezien daarvan, er is al een veelvoud van 100,000 migranten binnen gelaten. Hoeveel moeten er precies nog bij eer het voor de Marxisten even is?

  Massa immigratie is verkapte herstelbetalingen en UBI. Volgende artikel weer een met libertarische inhoud redactie?

  Dan maar even wel wat on topic videos met anarcho kapitalistische inhoud:

  Stefan Molyneux: Why Europe owes the migrants nothing:
  https://altcensored.com/watch?v=1jxMZRK3ufY

  Stefan Molyneux: The death of nations, globalism, immigrations and migrant crisis
  https://altcensored.com/watch?v=AZN7Jv-3uvk

  Stefan Molyneux: The death of Europe; European migrant crisis
  https://altcensored.com/watch?v=8eydDN55Vyc

  Heeft Vrijspreker ooit wel eens deze videos op de hoofdpagina geplaatst, of is de redactie het daar niet mee eens?

 7. NAP – Non Agressie Principe. Een mens moet eten om te overleven. Hij is dus genoodzaakt om dieren te doden als hij vlees of vis wil eten, de kippen van hun eieren te beroven, de koe van zijn melk, als hij dierlijke producten wil nuttigen.

  Ziet de mens af van agressie tegen dieren, dan zal hij agressief moeten zijn tegen planten en zo. Een mens heeft nu eenmaal organisch voedsel nodig, levend voedsel. Het bewustzijnsniveau in planten zal lager zijn dan dat in ‘hogere’ wezens, maar ook planten hebben bewustzijn. Een plant of vrucht iets aandoen dat tegen zijn wil ingaat, is agressie.

  Zo is dat geregeld op planeet Aarde. Wie niet bereid of in staat is voor zijn bestaan te vechten is reeds ten dode opgeschreven. In vrede leven – geweldloos, vreedzaam – is een belachelijke hersenschim. De massa gelooft er in, zich totaal niet bewust van de harde realiteit waarin we allemaal noodgedwongen leven.

  • De godin Diana (van de jacht) neemt wraak op hen die te veel wegnemen uit de natuur. Jezus bij het uitdelen van vis en brood: ‘neem er van zoveel je wilt, maar zie er op toe dat er niets verloren gaat’.

  • Off topic, me dunkt.

   @Nico de Geit

   Overleven, de noodzaak of vergaren om astronomisch te kunnen leven ten koste van anderen. Het eerste is ergens nog te verklaren, het andere lukt mij niet. Alles heeft natuurlijk met de situatie te maken. Maar wat de fuck moet je met astronomische (miljarden) bedragen op de rekening, wat genoeg is om duizend jaar van te leven en dan nog houd je over, vergaard door agressie te initiëren tegen anderen.

   Het NAP herbergt een heldere gedachte. Echter, ik eet graag vlees als omnivoor en zie het als een smakelijk en onmisbaar onderdeel van mijn voeding, maar begrijp ook de wreedheid en het geweld wat er aan is voorafgegaan voor het op mijn bord kwam. Weet niet of ik in staat zou zijn een dier af te maken, wel als de echte honger maar groot genoeg is, misschien zou ik dan zelfs mensenvlees kunnen eten. Wie weet wat erin een mens alles schuil gaat als de nood en honger het hoogst zijn.

   Wie weet komt het ooit nog tot de grote test als het huidige systeem ineenstort.

   Hunger games, waaraan de rijken der aarde zich mogen opgeilen. Ongeveer zoals er nu ook is, maar dan directer en openlijk.

  • Van oudsher beperkt het NAP zich tot de groep, of de uitgebreide fanilie met wie je een gemeenschap vormt. Met andere groepen kun je handel drijven, maar ook oorlog voeren, hun vrouwen en hun land stelen. Het doet wat gemakkelijk aan om het NAP zomaar door te trekken naar de hele wereldbevolking, dat is het menselijke deel ervan. Het islamitische deel bv verdeelt de wereld onder in gelovigen en ongelovigen waarbij de ongelovigen als tweederangs burgers behandeld moeten worden. Er is daarmee geen enkele ambitie om het NAP te honoreren. Pas als de islam wordt afgezworen, zouden er mogelijkheden daartoe ontstaan. Je mag aannemen dat ook andere morele stelsels niet compatibel zijn met het NAP waarmee de aanname dat iedereen zich daaraan gaat conformeren, wat overigens ook in de westerse wereld zelf niet het geval is, nogal idealistisch en wensdenkerig aandoet.

 8. Ik ben volstrekt klaar met deze site; de wereldvreemdheid druipt er van af. Allerlei onzin wordt overgoten met een zgn. Libertarisch sausje, dat heel onecht aandoet.
  Daarom wil ik hier geen deel meer van uitmaken.

 9. Waarom de vergelijking met Joden? Wil de auteur hier iets mee bereiken? Probeert de auteur hiermee bij voorbaat weerstand de kop in te drukken?

  Wat mij betreft is die vergelijking a) ongeldig, en b) zeer ongepast.

 10. Interessant om jullie discussies te lezen. Iedereen vindt dat zijn idee de beste manier is om een samenleving te ordenen. Dat kan alleen maar, als mensen de samenleving kunnen ordenen. Maar, dat gaat niet meer.
  In alle landen is een overheid aanwezig, en die bepaalt op basis van ‘spelregels’ of de grenzen open of dicht gaan. Mensen discussiëren onderling met elkaar, maar de besluitvorming ligt centraal.
  Feitelijk is het al een gelopen race, bespaar je de moeite. De besluiten van de overheid zijn gebaseerd op vooral financiële belangen. Die belangen worden verdedigd d.m.v. morele argumenten, om de bevolking de mond te snoeren. De overheid en media zijn hierin bondgenoten. De mainstream media creëert zelf ook alternatieve media, om de meningen te kanaliseren.
  Demografische ontwikkelingen van de oorspronkelijke Nederlanders en de steeds omvangrijker wordende verzorgingsstaat zijn de oorzaak van al onze problemen. Een KRIMP van de bevolking zal het verzorgingssysteem onbetaald maken. Een verzorgingsstaat kun je het beste vergelijken met een ponzi scheme. Economie, cultuur etc is allemaal gelinkt aan demografie. Het is de publieke sector die steeds meer geld nodig heeft, en bij een krimpende bevolking is dit onmogelijk. Daarom zet de politiek in Europa de deur open.
  Keuze politiek: of politieke en economische ondergang of periodiek een paar gekken die aanslagen plegen. Zij kiezen voor het laatste. Er zijn teveel mensen die afhankelijk zijn van het publiek systeem. (bestuurders, ambtenaren, staatspensioen, zorg, uitkeringen, etc staatsbegroting is nu 300 miljard euro). In dit geval is migratie niet het probleem, maar het gevolg van demografie.
  Schaf de verzorgingsstaat af, je zult zien dat er meer kinderen komen en minder migratie.

  • Tja, er zijn niet alleen teveel ambtenaren, academici, bestuurders en stichtingen. Ze verdienen in verhouding ook nog eens veel teveel. De salarissen, pensioenen en andere voordelen van dit overheidswaterhoofd staan niet in verhouding tot een gemiddeld salaris. Tel daarbij de multinationals die amper belastingen betalen en zo dus alle kleintjes uit de markt kunnen concurreren of opslokken. En je weet wie overal voor opdraait. De gevangenen van het systeem die hun eigen gevangenis en bewakers moeten betalen. Terwijl overheden, media, academici en multinationals samen de buit verdelen.

   Hoe zei George Carlin het? De rijken betalen geen belasting en doen amper werk, de middenklasse doet alle werk en betaalt alle belastingen, de armen zijn er om de middenklasse angst in te boezemen zodat ze hun lot blijven accepteren en aan het werk blijven ondanks hun onrechtvaardige positie.

   En nu zijn er corona maatregelen, die de middenklasse ertussenuit zal vegen. Media, multinationals en overheden zijn essentieel en hun salarissen lopen door ongeacht de ‘pandemie’. Maar de middenklasse is plots uitgeroepen tot niet essentieel. Het virus is intelligent en kieskeurig..

   Nogthans, zijn er in verhouding weinig leerkrachten, winkelbedienden of ordehandhavers die overlijden aan corona. Terwijl dat de mensen zijn die de meeste contacten hebben van allemaal. En hoewel kinderen biologisch 100% identiek zijn, zou het ‘virus’ hun cellen niet binnendringen.. Jaja..

   Hosea 4:6 “My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge

   • Correctie “met positieve coronatest”, aan corona is niemand overleden, gezien er voor de virusTHEORIE, na 150 jaar nog altijd geen bewijs is geleverd. Ondanks alle propaganda. En de PCR-tests zijn volgens de bedenker een ‘rad-van-fortuin’ loterij. Waarbij men kan spelen met het aantal cycli om de gewenste resultaten te genereren.

 11. Een tijdje geleden kwam er een oude mevrouw aan mijn deur. Ze wilde steun voor vluchtelingen en zo. Ik heb haar verteld dat het haar project is, dat ik het prima vind als ze zeehondjes of vluchtelingen wil helpen, zwerfhonden of katten, als ik er maar geen last van heb en ze alles zelf betaalt.

  Toen begon ze erover dat niet alle vluchtelingen criminelen waren en dat MENSEN niet te vergelijken waren met dieren. Ze had echt problemen met ‘zelf betalen’. Zij wilde het met gemeenschapsgeld doen. Ik niet, want dan moet ik haar project betalen en daar heb ik geen zin in. Het is haar project, ze moet het zelf betalen.

  • Inderdaad Dat geld voor alle projecten van iedereen. Als jij iets wilt of een idee hebt van hoe iets geregeld moet worden in de wereld doe het dan zelf, en dwing niet anderen het te betalen. Is trouwens ook veel effectiever dan proberen een groot log geweldadig apparaat het voor je te laten afdwingen, voor je er erg in hebt staat het apparaat jou in de weg en neemt je alle midellen en vrijheid die je nodig had om je idee te verwezelijken.

 12. De olifant in de kamer is de achtergrond van de migranten. De overheid heeft zich niet ingespannen om migranten met een Europese of in ieder geval christelijke achtergrond hiernaar toe te halen. Eerder het omgekeerde. Er is geen poging gedaan om de nazaten van de boeren in Zuid Afrika te verleiden hier naar toe te komen, of mensen met een Europese achtergrond uit Zuid Amerika. Of desnoods Filipijnen. Of als het niet anders kan boeddisten of hindoes. Neen, het moeten negers en moslims zijn. Of dit cultuur marxisme is, of verkapt schuldgevoel. Ik weet het niet. Maar hierdoor heeft migratie een slechte naam gekregen.

  Migratie kan daardoor gezien worden als verdeel en heers, als het afbreken van de culturele identiteit. De overheid is hier de schuldige. Als je gelooft in controlled opposition dan is de VVD hier het ultieme voorbeeld, roepen tegen migratie te zijn maar de deur openhouden. En dan kom je tot de visie van Karel. Migratie beleid is een schoolvoorbeeld van misplaatst vertrouwen in de overheid. Je vraagt om bescherming en krijgt het tegengestelde. Hoe slim is het dan om meer bescherming te vragen? Niet dus. Je hebt juist die cultuur marxistische agenda gekregen doordat de overheid je is gaan beschermen.

  Het openzetten van grenzen terwijl er een verzorgingsstaat is, kan ook als minder slim worden gezien. Ook hier kan je het cultuur marxisme in de hand werken. Het heeft te maken met de shutdown sequence van de overheid, welke volgorde moet gevolgd worden om de overheid kleiner te maken? Eerst opheffen verzorgingsstaat? En tevens heeft het te maken hoe ver je wenst te gaan, klassiek liberaal, minarchisme of AK?

  Een AK-er ziet de beperkingen van monopolies en gaat ervan uit dat private veiligheidsdiensten vele malen effectiever zullen zijn dan de politie in een minarchistische setting.

  Waar het op neer komt is dat minarchisten AK-ers naieviteit kunnen verwijten en omgekeerd.

  • Als je als personeelsvereniging van een bedrijf een pot aanlegt om uit te keren aan de nabestaanden bij het overlijden van een collega lid in dienst, vraag je de leden om een vaste bijdrage. Dat werkt heel goed. Maar als je voorzitter dan plots besluit dat men gaat uitkeren aan iedereen van het dorp/provincie. Tja, dan is het over en out. Degenen die bijgedragen hebben gaan verontwaardigd zijn, want hun nabestaanden krijgen minder dan dat ze zelf gestort hebben over de jaren. Eigenlijk is alles heel simpel, maar het wordt bewust gehuld in moeilijk taalgebruik en ‘academische” studies met veel jargon om de simpele waarheden te verhullen voor de sukkels die geloven in de suprematie van de ‘gestudeerden’.

   Alles is in wezen simpel, allles. De moeilijkste zaken zijn kinderlijk eenvoudig uit te leggen. Als men het niet simpel kan uitleggen heb je ofwel te maken met iemand die het zelf niet begrijpt, of met iemand die gewoon goochelt met onzin om dingen te verhullen.

  • “Waar het op neer komt is dat minarchisten AK-ers naieviteit kunnen verwijten en omgekeerd.”

   Nee, daar gaat het niet om. De opengrenzenpleiters stellen eenvoudigweg dat immigratie een goed is zolang het NAP maar gerespecteerd wordt. Tegenstanders stellen dat open grenzen en vrije immigratie in alle gevallen een kwaad is, met of zonder overheid, omdat in beide gevallen de immigrant bepaalt of hij/zij/het welkom is en niet de eigenaren, al dan niet via een vertegenwoordigende organisatie van publieke of private signatuur. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je tegen immigratie bent. Je bent tegen onnozele, vrije, ongelimiteerde immigratie gelijk de stukken van Hugo propageren vanuit de hoogst speculatieve aanname dat iedereen, werkelijk iedereen, de beste bedoelingen heeft en zich naadloos zal invoegen en een productieve burger zal worden zolang je het dwangverzekeringsstelsel maar afschaft. Ook al hebben ze geen flauw benul hoe ze dat moeten doen. Ook al missen ze de talenten om dat te doen, het morele fundament of de wil daarin een aanpassing te maken.

   Je zegt het zelf overigens: “Er is geen poging gedaan om de nazaten van de boeren in Zuid Afrika te verleiden hier naar toe te komen, of mensen met een Europese achtergrond uit Zuid Amerika. Of desnoods Filipijnen. Of als het niet anders kan boeddisten of hindoes.”

   • @Larissa ***Blijkt ook uit de opmerking van @Ratio dat er bijvoorbeeld geen poging is gegaan andere mensen met andere achtergronden hier te krijgen*** Ik zeg hiermee niet dat er migratie moet zijn. Echter als dat er is, en er is een overheid die dit regelt, dan lijkt het mij dat je de mensen binnenhaalt die het meest passen bij je cultuur en je waarden en die naar verwachting snel hun draai kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld boeren uit Z Afrika.

    Dit heeft de NL overheid juist niet gedaan. Een vraag is waarom. ZO Aziaten zijn vaak veel succesvoller dan Bantoe Afrikaanse migranten. Het economische motief is daarom niet leidend, waarmee het betoog van Karel onderuit gehaald wordt. Migratie thans zou best wel eens links idealisme kunnen zijn. In plaats van economische noodzaak. En dan is het logisch dat men zich tegen migratie richt. Gewoon omdat Youp en Larissa de linkse leugen aanvoelen. En is het beleid van de overheid juist niet economisch maar racistisch. Of cultureel marxistisch. En daarom verzet je je er terecht tegen. Het lijkt eerder een poging tot omvolken te zijn, het ontnemen van onze cultuur. Verdeel en heers. Zoals onder meer Stalin de bevolking van de USSR mengde. De gemeenschappelijke basis, om bijvoorbeeld verzet te plegen, wordt gebroken. Waardoor libertarisme in de toekomst geen kans meer maakt. Teveel mensen met een cultuur die weinig opheeft met individuele vrijheid komen het land binnen.

    En dan is het heel verwarrend als een auteur, vanuit geheel andere principes redenerend, tot een pro migratie standpunt komt.

    Het migratie standpunt verdeelt de libertarische gemeenschap. Dat blijkt maar weer eens. Ik begrijp beide standpunten, en zie niet in waarom men elkaar naieviteit moet verwijten. Of elkaar van wat dan ook moet betitelen.

    Het is ook niet zo dat in een AK samenleving altijd migratie zal optreden, de grondeigenaren en verhuurders kunnen mensen buiten sluiten.

   • @Larissa. Vaak is er een juiste positie aan te dragen. Maar soms ook niet. Dat is als uitgangspunten conflicteren. Ik moet oppassen met gelovige voorbeelden want daar ben ik niet zo in thuis. Maar als je een situatie hebt die 80 procent satan is en 20 procent goed en god. Zeg dat de overheid 80 procent bepaalt en jezelf nog maar 20 procent. Dan is iedere beweging naar minder satan goed. Maar tegelijkertijd is een mengsel van 60 procent satan en 40 procent god nog steeds een foute positie. Daarom ook kom je met de ontmanteling van de overheid in de knoop.

    Ik begrijp beide posities zoals gezegd, de migratie kan als links cultureel marxistisch worden gezien en kan daarmee als schadelijk voor de libertarische zaak worden beschouwd.

    Verder snap ik dat veel mensen problemen kunnen hebben met 50 duizend oorlogsmisdadigers, de verwijzingen naar de joden en de migratie van de blanken naar Noord Amerika. Maar zoals gezegd, de huidige burger is daar niet verantwoordelijk voor. Deze zaken melden kan afleiden van de kern.

  • “Waar het op neer komt is dat minarchisten AK-ers naieviteit kunnen verwijten en omgekeerd.”

   Merkwaardige stelling. Ak-ers verwijten minarchisten na-ieviteit in wat precies? Ooit een Stefan Molyneux video over vluchtelingen/massa immigratie gezien(hierboven heb ik er 3 gelinkt, er zijn er nog veel meer)?

   Wat is het doel van Vrijspreker met deze artikelen? Nagenoeg alle lezers hebben hier de kritiek op dat het niet libertarisch is. Eentje haakt zelfs al af. Hoeveel reacties of kritiek punten moet er nog komen voor de redactie toe geeft het fout te hebben dat het inderdaad niets met het libertarisme te maken heeft? Of maakt het niet uit hoe globalistisch of fout een artikel is, het is wat het is want de redactie is de baas of de LP zegt dat het kan of zo iets?

   • @Arie Bombari. Normaal gesproken is er een goed of fout aan te wijzen. In de situatie met conflicterende uitgangspunten kan je niet tot een goede oplossing komen. In het traject naar een libertarische samenleving hink je op twee principes. Het principe van het algemeen belang en het principe van het soevereine individu. Deze zijn in principe onverenigbaar. Het zijn twee tegengestelde principes. Zwart – wit. Licht – donker. Iedere fase tussen algemeen belang (collectivisme), en libertarisme en soeverein individu, is vanuit de beide ideologieen fout. En niet zuiver.

    Stefan Molyneux is niet de opper libertarier. Er zijn meer meningen. En ondanks alle ophef over moderatie, we laten de discussie vrij. Zoals het hoort.

    Toine Manders en alle anderen die zich heel fanatiek hebben ingezet tijdens de campagne van de LP voor 2012 verkiezingen onderschreven een programma waarbij vrije migratie een belangrijk punt was. Dat is de uiteindelijke AK visie, iedere rol van de overheid ontmantelen. Of de eigenaren vervolgens vreemdelingen toestaan is aan hun, er is geen rol van de staat. Dus hoe eerder de staat volgens een AKer ophoudt rollen te vervullen hoe beter.

    Ik begrijp dat beide visies geen solide fundament hebben omdat ze onverenigbare uitgangspunten proberen te combineren. Het is als nat en droog. Collectivisme versus minarchisme of AK waar de staat niets te zeggen heeft.

   • Ik wil hier ook verwijzen naar Ayn Rand. There are no inconsistencies. Er zijn geen inconsistenties. Als die er zijn, zoals in deze discussie, dan moet je je uitgangspunten tegen het licht houden. En zoals ik meldde, die zijn hier tegengesteld en onverenigbaar. Het is erg lastig om posities in de tussenfase tussen collectivisme en libertarisme te verdedigen. Ieder compromis hier is ideologisch onjuist.

    Daarnaast wil ik verwijzen naar het einde van de slavernij in Amerika. Er waren mensen die ze meteen vrij wilden laten. Zonder opleiding of vorming vele honderdduizenden of miljoenen slaven loslaten was voor velen een angstbeeld. Armageddon. Anderen waren daarom gradualist. En stelden dat de slaveneigenaren de slaven voor hun eigen bestwil niet meteen konden vrijlaten. Ze moesten nog jarenlang slaaf blijven en in de tussentijd door de slavenhouder worden opgevoed. Zodat ze goede burgers konden worden.

    Transitie periodes zijn een ideologisch mijnen veld. Probeer in ieder geval de motieven en beginselen van anderen te respecteren. Er is hier geen wit of zwart maar je zit in een grauwe grijze tussenfase.

   • Alle artikels moeten in principe kunnen, zo ontstaat discussie. Waar dan andere inzichten door kunnen ontstaan, of juist niet.. Ook komt zo naar boven wie wat voorstaat.

   • “Stefan Molyneux is niet de opper libertarier. Er zijn meer meningen.”
    Nee, maar hij is wel s’werelds vooraanstaande anarcho kapitalist, met voor zijn youtube kanaal gecensureerd werd 1 miljoen abonnees. Maar afgezien daarvan, de lezers hier zeggen ook dat er niets libertarisch aan het bovenstaande artikel is.
    Dus dan blijft de vraag hoeveel negatieve comments moeten op dit artikel komen voordat Vrijspreker zijn fout toegeeft en het intrekt, of maakt het niet uit of het niet libertarisch is, auteurs kunnen om het even wat inzenden.

    “de campagne van de LP voor 2012 verkiezingen onderschreven een programma waarbij vrije migratie een belangrijk punt was. Dat is de uiteindelijke AK visie, iedere rol van de overheid ontmantelen. ”

    Door vervolgens een basisinkomen als libertarisch te bestempelen? Ik zie helemaal niets in dit artikel dat de overheid wil ontmantelen, het is puur verwijten van lezers en Nederlanders dat zij niet meer vluchtelingen willen opnemen, een beroep op een erfschuld met een ongepaste verwijzing naar joden vervolging.

    ” Er is hier geen wit of zwart maar je zit in een grauwe grijze tussenfase.”

    En de tussenfase is meer vluchtelingen opnemen, die vervolgens voor het grootste deel een nieuwe onderklasse gaan vormen onder de al aanwezige vluchtelingen/migranten ?

    Alle argumenten die de lezers hebben aangedragen worden vakkundig omzeild mag ik wel zeggen.

   • @Ari ***“de campagne van de LP voor 2012 verkiezingen onderschreven een programma waarbij vrije migratie een belangrijk punt was. Dat is de uiteindelijke AK visie, iedere rol van de overheid ontmantelen. ” Door vervolgens een basisinkomen als libertarisch te bestempelen?***

    De libertarische partij van 2012 zou het basisinkomen niet hebben gesteund, dat doet de libertaire partij van 2020.

    Als je moeite hebt met het begrijpen dat hier geen theoretisch juiste posities bepaald kunnen worden, prima. Iedere positie in de tussenfase is gebaseerd op tegenstrijdige concepten, vrijheid versus staat, en is daarom ter discussie te stellen.

 13. Hugo, nogmaals, neem ze op in je huis, deel je kapitaal, maar val ons niet lastig met je schuldgevoel.

  • Met je eens. Ik vind het onacceptabel dat “vluchtelingen” bij alles en nog wat en vooral bij woningen voorrang krijgen terwijl onze eigen woningzoekenden 10 jaar of meer op de wachtlijst moeten.
   Laat vluchtelingen gewoon achteraan aansluiten; mensen die hun huis uit moeten om de een of andere reden krijgen ook geen voorrang meer zoals vroeger.
   Ik houd ruimte in mijn eigen huis vrij voor mijn kinderen als die ooit in de problemen komen maar niet voor anderen; uit privacyoverwegingen.

 14. “””Het feit dat in 1950……een vol procent van de mannelijke Nederlandse bevolking (50.000 personen) als oorlogsmisdadiger gecategoriseerd kon worden”””

  -Tot 1960 was er geen sprake van oorlogsmisdaden.

  -In 1969 werd dat ‘enkele excessen’ op basis van de verklaringen van één persoon (nu hoogleraar op de Vrije Universiteit Brussel, een gekend vrijmetselaarsnest)

  -In 2016 werden dat massale oorlogsmisdaden. Op basis van een boek van Limpach.
  De strekking van dit boek werd bestreden door Bauke Geersing https://www.ewmagazine.nl/opinie/blog/2020/02/westerling-auteur-geersing-hoe-onderbouwt-limpach-zijn-forse-beschuldigingen-736813/ en ook hier https://www.ind45-50.org/open-brief-bauke-geersing

  Enkele vaststellingen:
  Voor de MSM is alles al bewezen.
  Vele veteranen ontkennen verontwaardigd.
  4 miljoen werd intussen uitgetrokken voor onderzoek. Conclusies in 2021.
  Een collectief schuldgevoel zou agenda2030 niet schaden.

  Persoonlijk vind ik een woord als ‘oorlogsmisdaden’ cognitieve dissonantie, Oorlog IS gewoon misdaad.
  En we weten allemaal dat het niet de (blanke) man in de straat is, die plots bedenkt ‘laat ik eens een paar jaar van huis gaan om onbekenden in een ver land te gaan afschieten’. De man in de straat is altijd de verliezer in bloed en in geld, terwijl de veroorzakers langs de kassa gaan.

  “””de wandaden bedreven door onze voorouders in een ver en minder ver verleden”””

  Over uw voorouders weet ik niets, maar die van mij werden zelf geknecht, hongerloon, geen stemrecht, leven in krotten en amper genoeg om te eten. Ze konden niet lezen of schrijven, ze konden NL niet eens aanwijzen op een kaart, laat staan misdaden begaan in andere landen. Dezelfde elite die hier de blanken arm hield was het die ook in het buitenland mensen gingen knechten. Je redenering dat “wij blanken” collectief schuldig zijn is dus niet op feiten gestoeld.
  Daarbovenop is wat honderden jaren geleden gebeurd is niet aan te wrijven aan mensen die nu leven. Dat is niet rationeel en niet rechtvaardig. Wat je beter kan doen, als je het verleden niet kan laten rusten en constant wilt recyclen, is opzoeken welke families rijk zijn geworden en gebleven door zowel hier als in het buitenland aan uitbuiting te doen en daar dan je verhaal gaan halen. Maar je populariteit in het academische circuit zou dan wel een serieuze duik kunnen nemen.

  Wat ik wel weet is dat “de blanken” gastvrij enorm veel migranten en vluchtelingen hebben ontvangen en ze hier de kans hebben gegeven om een leven op te bouwen.

  Daar bovenop zijn er over de decennia heen vanuit de christelijke traditie die je aanhaalt, miljarden opgehaald voor buitenlands liefdadigheidswerk en hulp bij rampen in het buitenland, overgemaakt door de simpele Nederlander van zijn werknemerssalaris. “wij blanken” zijn niet de racisten of onmensen die sommigen van ons willen maken. Hier en daar een hopeloos geval daargelaten.

  Symptoombestrijding is zinloos, los de oorzaak van het probleem op. Bouw ginder woningen, voor de prijs van een flat hier kan je ginder een half dorp bouwen, verwarming en isolatie is daar niet nodig. Geef ze tractoren, zonnepanelen, grondwaterputten en zaaigoed. En hou het MIC en al die ngo’s met verborgen agenda’s daar weg.

 15. Wie het verleden niet kan laten rusten, zal ook in de toekomst geen rust kennen.

  Als er in het oude Sicilië een clan oorlog uitbrak met bloedwraak, kon het moorden nooit stoppen tot er een generatie opstond met rede en verstand en zei: genoeg zinloos bloedvergieten! Zand over het verleden, hoe pijnlijk ook, en starten met een schone lei. De enige die de ontstane vrede dan bedreigd, is degene die om welke reden dan ook, niet kan of wil loslaten.

  Moeten de mannen schadevergoedingen gaan eisen van vrouwen omdat Eva 6000 jaar geleden in de appel heeft gebeten? Moeten vrouwen zich collectief schuldig voelen? Of kunnen ze een academicus inhuren die een paper schrijft waaruit blijkt dat de ‘waarheid’ al duizenden jaren onderdrukt is, en dat het eigenlijk Adam was die als eerste beet?

  Ook is het een feit dat inmiddels 25% van de bevolking een migratieachtergrond heeft, 1ste of 2de generatie. Die mensen woonden hier dus niet eens toen de genoemde ellende zich afspeelde. Zo idioot is het ‘collectieve’ concept.

  Ook zijn ‘landen’ zijn slechts ongrijpbare concepten, landen doen niets. Personen die het land besturen, die doen dingen, goed of fout en die zouden dan ook de gevolgen moeten dragen indien er sprake is van bewuste ‘fouten’.

  Er bestaat geen collectieve verantwoordelijkheid, bij welke misdaad dan ook, er is slechts de individuele verantwoordelijkheid van personen: daders en opdrachtgevers. Mochten mensen dat begrijpen, en afdwingen, zou de wereld direct een stuk rechtvaardiger worden.

  Daarbij is geschiedenis ook altijd een beetje geloven, want ja we waren er niet bij.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/1984_%28boek%29#Ministerie_van_Waarheid

 16. Migratie is van alle tijden. Mensen migreren als zij vinden dat als hun toekomst in het bestaande land wordt bedreigd. Door honger, oorlog, zuiveringen, economisch verval etc. Voordat mensen gaan verhuizen moet er veel gebeuren, voordat mensen hun vertrouwende omgeving, hun familie, vrienden en bekenden gaan verlaten, en vertrekken naar een land wat zij niet kennen. De huidige migratie is het gevolg van oorlogsvoering door het westen en ellende in afrika.
  Migratie is dus een gevolg. De oorzaak van honger, oorlog, zuiveringen en economisch verval, is toe te rekenen aan geopolitieke besluiten. Deze besluiten worden genomen door overheden.
  De demografische ontwikkelingen in met name het westen, als grootmacht, bedreigt haar positie in de wereld. De krimp van de bevolking is al ingezet. De afgelopen 75 jaar hebben westerse overheden enorme publieke voorzieningen opgezet. Deze voorzieningen worden bekostigd door de belastingbetaler. Aangezien de aanspraken alleen maar groeien, moet de pot met geld ook steeds groter worden. Dit betekent dat er steeds meer geld naar de overheid moet. Dit beeld zie je terug in de begrotingen van de Westerse landen, de begrotingen en overheidsschulden zijn ook steeds groter geworden. Dit wordt trouwens bijna nooit ter discussie gesteld. In alle westerse landen zijn de overheden de grootste werkgevers, bezitten de meeste eigendommen, hebben toegang tot gratis geld, en bijna 5 miljoen burgers in nl zijn afhankelijk van de Staat in hun voortbestaan.
  Deze situatie kan alleen maar bestaan, als een populatie blijft groeien, en dus kinderrijke gezinnen kent. Echter, de demografisch ontwikkeling laat een ander beeld zien. Dankzij import is het aantal kinderen per gezin in NL rond de 1,7. Als je de import weghaalt, kom je veel lager uit. De komende jaren zullen in vooral zuid Europa de bevolkingen sterk gaan krimpen en daarmee krimpt de economie en de machtspositie van de overheden. Deze landen kunnen dus ook niet meer groeien door consumptie noch door investeringen.
  De overheden trachten dit tegen te gaan door immigratie toe te passen. Elke vorm van protest of tegenwerking wordt niet geduld. De overheid heeft ook beleid gemaakt om talenten van andere landen naar binnen te halen. Dit lukt maar mondjesmaat, want NL concurreert op dit gebied met meer succesvolle landen als Canada, Amerika, Duitsland, Scandinavië, Azie etc. Dus ook mensen met minder goede opleidingen worden graag geaccepteerd, zolang zij maar kindertjes krijgen, je wel toekomstige belastingbetalers.
  De overheid zal altijd een open deur beleid voeren, omdat zij geen harde keuzes willen maken die betrekking hebben op de ‘rechten’ op de sociale voorzieningen. Iets wat ik ook bemerk bij de vele commentaren.
  De verzorgingsstaat wordt niet ter discussie gesteld, in tegendeel, de overheid weet dat dit migranten aantrekt. En het interessant hun totaal niet, dat dit ook negatieve gevolgen heeft, zoals aanslagen.
  De bestuurders zijn bang voor een economische ondergang als gevolg van demografie, de bestaande bestuurders durven ook geen harde besluiten te nemen, dus zetten zij de deur open, en de neen de bedreigingen voor lief. Zij zijn toch goed beschermd. Jullie niet.
  De argumenten van de liberalen, socialisten, communisten etc. worden gebruikt om zorg te dragen dat de immigratie in stand blijft, en dat de economie blijft groeien. Dat er onder de bevolking problemen zijn, boeit hun niet, zolang de status qua van de bestuurders maar in stand blijft. De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in hun baantje, geld en de status qua.
  Als laatste, als je de indruk hebt dat politieke partijen en politici hun ideologie ondersteunen en erin geloven, moet ik je teleur stellen. De bestuurders zijn acteurs, die geleerd hebben om jullie te bespelen. Politici maken gebruik van de instrumenten en tools die hun politieke stroming geeft, om jullie in het gareel te houden, maar vooral om macht uit te oefenen en veel geld te verdienen. Het politiek bedrijf is een verdienmodel. Het verdienmodel is simpel, maak rechten en bureaucratieën, en zorg ervoor dat je de leiding erover krijgt. Je wordt stinkend rijk. Als je genoeg ‘klanten’ hebt, dus veel burgers en bedrijven worden afhankelijk gemaakt van de hand out, dan heb je macht en invloed en geld.
  Dus, hou op met die discussie over ideologische zaken, het gebeurt toch niet, want er zijn te veel mensen en bedrijven afhankelijk van de verzorgingsstaat.

 17. Hugo doet niet mee aan de discussie. Dan kunnen wij wel concluderen dat hij de on/officiële huistrol is van deze website. In elk geval van zijn aandeel daarin.

  • Goed gezien.
   Ik ga ook niet met hem discussiëren, ik laat hem gewoon weten dat het beter is als hij zijn klep houdt.
   De tijd van nuance is voorbij. Vierkante millimeter ouwehoeren is de afgelopen 50 jaar genoeg gedaan in Nederland.
   Dat mag de beheerder eindelijk ook eens laten doordringen.

  • Met zo’n treinwrak is er eigenlijk ook geen beginnen aan om je te verweren.
   Ik schat zo in dat het een auteur is die al heel lang bij de Vrijspreker werkt maar ontspoord is en waarvan de collega’s niet het hart hebben om hem de waarheid te vertellen.

  • Dat de meeste ratten hier moeite hebben met begrijpend lezen kun je Hugo niet aanrekenen.

 18. What’s up i аm kavin, its my first occasion to cоmmenting anywhere, when і reaԁ this paraɡгaph i
  thought i coսld also create comment due to thiѕ
  good post.

Comments are closed.