Uittreksel uit Ludwig von Mises over geld en inflatie: een synthese van verschillende lezingen, samengesteld door Bettina Bien Greaves. Deze lezing werd gegeven bij de Stichting Economisch Onderwijs (FEE).

Ontwikkeling Banksysteem

Ik neem aan dat u weet hoe het banksysteem zich ontwikkelde en hoe de banken de werking van goud konden verbeteren door activa van de ene naar de andere persoon in de boeken van de banken over te dragen. In de geldgeschiedenis zie je dat er landen waren waarin alle betalingen werden gedaan door transacties in de boeken van een bank, of van meerdere banken. Individuen kregen een rekening door goud in deze bank te stallen. Er is een beperkte hoeveelheid goud, dus de betalingen die worden gedaan zijn beperkt. En het was mogelijk om goud over te schrijven van de rekening van de ene naar de rekening van een ander.

Overheidsingrijpen

Maar toen begonnen de regeringen met papier uit te geven, dat ze de rol, de dienst, van geld, wilden laten vervullen. Als mensen iets kochten, verwachtten ze van hun bank een bepaalde hoeveelheid goud te krijgen om het te betalen. Maar de regering vroeg: wat maakt het uit of de mensen echt goud krijgen of dat ze een briefje van de bank krijgen die hen het recht geeft om goud op te vragen? Het zal voor hen allemaal hetzelfde zijn.

Dus de overheid gaf papieren biljetten uit, of gaf de bank het recht om papieren biljetten uit te geven, wat de ontvanger het recht gaf om goud op te vragen. Dit leidde tot een toename van het aantal papieren bankbiljetten.

Niet zo lang geleden heeft onze regering een nieuwe methode afgekondigd om iedereen welvarend te maken: een methode die ’tekortfinanciering’ wordt genoemd. Dat is echt een prachtig woord. Want technische termen worden vaak niet begrepen.

Tekortfinaciering

De regering en de journalisten, vertelden ons over deze ’tekortuitgaven’. Het was geweldig! Het werd beschouwd als iets dat de omstandigheden in het hele land zou verbeteren. Maar als je dit vertaalt naar meer gangbare taal, in normaal Nederlands dan zou je zeggen ‘gedrukt geld’. De overheid zegt dat dit alleen komt door je gebrek aan opleiding; als je een opleiding had gehad, zou je niet zeggen ‘gedrukt geld’; je zou het ’tekortfinanciering’ of ’tekortuitgaven’ of deficit financing’ noemen.

Wat betekent dit nu? Tekorten! Dit betekent dat de overheid meer uitgeeft dan ze int aan belastingen en leningen; het betekent overheidsuitgaven voor al die doeleinden waarvoor de overheid wil uitgeven. Dit betekent inflatie, waardoor er meer geld op de markt komt; het maakt niet uit met welk doel. En dat betekent een vermindering van de koopkracht van elke munt. In plaats van het geld in te zamelen dat de overheid wilde uitgeven, verzon de overheid het geld. Geld printen is het makkelijkste. Elke regering is slim genoeg om het te doen.

Als de overheid meer geld wil uitgeven dan voorheen, als ze meer goederen wil kopen voor een bepaald doel of om de salarissen van overheidspersoneel te verhogen, staat haar onder normale omstandigheden geen andere manier open dan meer belastingen te innen. Het feit dat mensen hogere belastingen moeten betalen zodat de overheid hogere lonen aan haar werknemers kan betalen, betekent dat individuele belastingbetalers gedwongen worden hun uitgaven te beperken.

Deze beperking van aankopen van de kant van de belastingbetalers gaat de uitbreiding van aankopen door degenen die het door de overheid ingezamelde geld ontvangen, tegen. Deze eenvoudige inkrimping van de uitgaven door sommigen, de belastingbetalers van wie geld wordt afgenomen om aan anderen te geven, leidt dus niet tot een algemene prijsverandering.

Alleen de overheid zorgt voor inflatie

Het punt is dat het individu niets kan doen waardoor de inflatoire machine en het inflatoire mechanisme werken. Dit wordt alleen gedaan door de overheid. De overheid maakt de inflatie. En als de regering klaagt over het feit dat de prijzen stijgen en commissies van geleerde mannen benoemt om de inflatie te bestrijden, hoeven we alleen maar te zeggen: “Niemand anders dan jij, de overheid, veroorzaakt inflatie, weet je.”

Aan de andere kant, als de overheid geen belastingen heft, haar normale inkomsten niet verhoogt, maar een extra hoeveelheid geld drukt en dit uitdeelt aan overheidspersoneel, verschijnen er extra kopers op de markt. Het aantal kopers neemt hierdoor toe, terwijl de hoeveelheid te koop aangeboden goederen gelijk blijft. De prijzen stijgen noodzakelijkerwijs, omdat er meer mensen met meer geld zijn die om goederen vragen die niet in het aanbod waren toegenomen.

De regering spreekt niet over de toename van de geldhoeveelheid als ‘inflatie’; het noemt het feit dat de grondstofprijzen stijgen “inflatie”. De regering vraagt ​​dan wie verantwoordelijk is voor deze ‘inflatie’, dat wil zeggen voor de hogere prijzen? Het antwoord – “slechte” mensen; ze weten misschien niet waarom de prijzen stijgen, maar toch zondigen ze door hogere prijzen te vragen.

Het beste bewijs dat inflatie, de toename van de hoeveelheid geld, erg slecht is, is het feit dat degenen die de inflatie veroorzaken keer op keer, hartgrondig ontkennen dat zij verantwoordelijk zijn. “Inflatie?”. “Oh! Dit is wat je doet omdat je hogere prijzen vraagt. We weten niet waarom de prijzen stijgen. Er zijn slechte mensen die de prijzen doen stijgen. Maar niet de overheid!”

Wie is schuldig?

En de regering zegt: “Hogere prijzen? Kijk, deze mensen, dit bedrijf, deze slechte man, de president van dit bedrijf…” Zelfs als de regering de vakbonden de schuld geeft – ik wil niet over de vakbonden praten – maar zelfs dan we moeten beseffen wat de vakbonden niet kunnen doen, is de hoeveelheid geld vergroten. En daarom vallen alle activiteiten van de vakbonden binnen het kader dat door de overheid is opgebouwd om de hoeveelheid geld te beïnvloeden.

De situatie, de politieke situatie, de discussie over het inflatieprobleem, zou heel anders zijn als de mensen die de inflatie veroorzaken, de regering, openlijk zouden zeggen: “Ja, we doen het. We maken de inflatie. Helaas hebben we meer moeten uitgeven dan mensen bereid zijn te betalen aan belastingen.” Maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen niet eens: “We hebben de hoeveelheid geld verhoogd. We vergroten de hoeveelheid geld omdat we meer uitgeven, meer dan u ons betaalt.” En dit leidt ons naar een probleem dat puur politiek is:

Degenen in wiens zakken het extra geld het eerst gaat, profiteren van de situatie, terwijl anderen gedwongen zijn hun uitgaven te beperken. De overheid erkent dit niet; er staat niet: “We hebben de hoeveelheid geld vergroot en daarom stijgen de prijzen.” De overheid begint met te zeggen: “Prijzen stijgen. Waarom? Omdat mensen slecht zijn. Het is de plicht van de overheid om te voorkomen dat slechte mensen deze prijsstijging, deze inflatie, veroorzaken.

Dan zegt de regering: “We gaan woekerwinsten en al deze dingen voorkomen. Deze mensen, de profiteurs, zijn degenen die inflatie veroorzaken; ze vragen hogere prijzen.” En de overheid werkt ‘richtlijnen’ uit. Vervolgens voegt het eraan toe dat dit te wijten is aan ‘inflatoire druk’. Ze hebben ook veel andere termen uitgevonden, zulke dwaze termen, als – ‘kosteninflatie’, ‘inflatoire druk’. Niemand weet wat een “inflatoire druk” is; het is nooit gedefinieerd. Wat wel duidelijk is, is wat inflatie is.

Inflatie, de basis.

Inflatie is een aanzienlijke toevoeging aan de hoeveelheid geld die in omloop is… En dit systeem kan enige tijd werken, maar alleen als er een macht is die de wens van de overheid om de hoeveelheid geld uit te breiden beperkt en krachtig genoeg. Het kwaad dat de regering, haar helpers, haar comités enzovoort erkennen, houdt verband met deze inflatie.

Dit toont aan dat het de bedoeling van de regeringen is om de echte oorzaak van hoe en wat er door inflatie gebeurt te verbergen. Als we geld willen hebben dat op de markt aanvaardbaar is als ruilmiddel, moet het iets zijn dat door niemand, of het nu de overheid of de burger is, met winst kan worden vergroot. De ergste mislukkingen van geld, de ergste dingen die geld zijn aangedaan, werden niet gedaan door criminelen maar door regeringen.

naschrift uit TT 29 okt:

Goederen en diensten in de eurolanden
 waren in oktober gemiddeld 4,1 procent 
 duurder dan in oktober vorig jaar. Dat  
 is de hoogste stijging in dertien jaar 
 tijd, meldt statistiekbureau Eurostat op
 basis van een eerste inflatieschatting.

2 REACTIES

  1. Gelukkig hebben we tegenwoordig decentralized ledger technologie waardoor je derden als de overheid buitenspel kunt zetten. Nu nog even recht & orde op een DLT, denk aan rondvliegende drones met AI die de feitelijke waarnemingen matchen met het wetboek, waardoor de term snelrecht een compleet nieuwe betekenis gaat krijgen.

  2. Goudhoeveelheid is niet beperkt. Plus er is ook nog zoiets als omloopsnelheid.

Comments are closed.