(uit het vrijbrief archief, deze interessante discussie over eigendom) Frank van Dun gooide op de recente Trefpuntbijeenkomst de bekende knuppel in het hoenderhok. Velen waren het toen niet met hem eens. Hierbij licht hij nog eens zijn stelling toe op de haarscherpe en duidelijke wijze die wij van hem gewend zijn. Wij zijn benieuwd naar Uw eventuele reacties en zelfs nieuwsgierig of U een antwoord weet op de vraag die Frank van Dun in de laatste regels van zijn artikel stelt.

Redactie.

Ik kan niet zeggen dat ik totaal verrast was door de ongelovige reacties waarmee mijn stelling, dat eigendom geen eeuwigdurend recht is, door de deelnemers aan de Trefpunt ontmoeting van 7 april te Rotterdam onthaald werd. Het is nu eenmaal zo dat onze dagdagelijkse conceptie van het eigendomsrecht stamt uit het 19e eeuwse privaatrecht, waarin die eeuwige duur als regel gold – zij het dan met vele uitzonderingen. Ik geloof echter dat het 19e eeuwse privaatrecht geen autoriteit kan zijn tegen argumenten die gefundeerd zijn in de filosofie van de individuele zelfbeschikking. Daarom wil ik hier nogmaals proberen duidelijk te maken waarom ik geen eeuwigdurend eigendomsrecht kan aanvaarden.

In het 19e eeuwse privaatrecht werd het eigendomsrecht gedefinieerd als: “Het recht op de meest absolute wijze over iets te beschikken, binnen de perken van de wetten en de reglementen.” De contradictie van deze definitie springt onmiddellijk in het oog. Het ligt dan ook voor de hand ze te willen oplossen door de beperkingen van de wetten en reglementen als strijdig met het eigendomsrecht te bestempelen.

Tot daar is alles in orde. Maar wat men dan overhoudt is niet het eigendomsrecht zoals de libertariërs het verdedigen. Het libertarische eigendomsrecht is niet het recht op de meest absolute wijze over iets te beschikken. Het is beperkt – maar niet door wetten en reglementen, wel door het recht zelf, door de rechten van anderen. En het is ook beperkt in die zin dat het alleen maar kan bestaan zolang de grondslag ervoor aanwezig is. Voor libertariërs is het eigendomsrecht immers geen “juridische fictie”, maar een recht gegrond in de natuur van de mens zelf.

De meeste libertariërs zullen het erover eens zijn dat men het eigendomsrecht in eerste instantie moet verwerven door arbeid of effectief gebruik – de eerste gebruiker van een zaak is de eerste rechtmatige eigenaar van de zaak. Maar die grondslag wordt overboord gezet als men dan zegt dat wie eens een zaak door arbeid verworven heeft daarna niets meer behoeft te doen om zijn eigendom te behouden. Dit is echter absurd, wie zijn eigendom in de steek laat of verlaat, verliest door die daad ook het beschikkingsrecht over de zaak. Die wordt opnieuw beschikbaar voor een oorspronkelijke toe-eigening.

Dit principe wordt trouwens algemeen aanvaard in het zeerecht: wie een verlaten schip bergt verwerft het schip in eigendom. De vorige eigenaar moet niet komen opdraven met de bewering dat hij het schip alleen maar tijdelijk heeft achtergelaten, en dat hij het best terug wil hebben, nu het veilig en wel in de haven ligt – en dat de bergingsmaatschappij wat blij mag zijn dat hij geen vervolging wegens diefstal zal instellen.

Ook kan hij zich niet beroepen op het feit dat hij niet met even zoveel woorden, in aanwezigheid van beëdigde getuigen, of in een officiële akte, afstand van het schip gedaan heeft. Niet alleen woorden, ook handelingen hebben een publieke betekenis: de publieke betekenis van zijn daad – het achterlaten van het schip – is dat hij er afstand van doet. Dat is het enige wat de bergingsmaatschappij moet bewijzen: dat zij een verlaten schip heeft geborgen. Zij moet niet bewijzen dat de vorige eigenaar niet een andere betekenis aan zijn daad gaf. Eisen dat zij dat wel zou doen is absurd. Want dan zou ik ook kunnen beweren dat mijn woorden niet de normale publieke betekenis hebben, maar een privé-betekenis die ik alleen ken en die ik op elk willekeurig moment kan kenbaar maken als het mij past: “Het is waar dat ik toen ‘ja’ heb gezegd, maar als U gelooft dat ik toen ‘ja’ bedoelde, dan hebt U het verkeerd voor: ik bedoelde nl. ‘nee!”. Men kan geen rechtsorde bouwen op een basis waarin niets mag verondersteld worden te zijn wat het lijkt te zijn.

Ander voorbeeld: weinigen zullen beweren dat de nomadische Indianen-stammen wanneer ze zich in een bepaald gebied vestigen om er te jagen en voedsel te verzamelen geen eigendomsrecht hebben op dat gebied; maar wie zal beweren dat dat recht, eens gevestigd, tot in de eeuwigheid blijft bestaan, nadat die stammen eruit weggetrokken zijn? En wie zal zeggen dat daaraan ook maar iets te veranderen valt, als blijkt dat die stammen niet de bedoeling hadden nooit naar die jachtgronden terug te keren? De kolonisatie van Amerika heeft genoeg onrecht opgeleverd – moeten we ook nog gaan geloven dat ze principieel onrechtmatig was omdat alle vruchtbare gebieden ooit wel eens tot vestigingsplaats van een of andere familie of stam hebben gediend, en omdat de kolonisten nooit de moeite hebben gedaan te bewijzen dat die Indianen in uitdrukkelijke bewoordingen afstand hebben gedaan van hun recht?

De idee dat er een eeuwigdurend eigendomsrecht is doet ons anderzijds een zeer goedkope manier aan de hand om de staat en het fiscale stelsel te rechtvaardigen. Stel dat ik met mijn krijgersbende een landbouwgebied binnenval en alle oorspronkelijke bewoners dood. Ik heb geen recht op dat gebied; niemand heeft recht op dat gebied – de enige rechtmatige eigenaars zijn dood. Maar mijn kinderen en die van mijn krijgers nemen het gehele gebied in bezit. Zij hebben geen agressie gepleegd: zij volgen alleen maar in ons spoor en werken een tijdje op iedere boerderij waarvan wij de bewoners hebben uitgemoord. Op het einde van de campagne vestigen zij zich in enkele van de beste boerderijen en laten de rest van het gebied onbewerkt. Later verschijnen er nieuwe immigranten in het gebied. Volgens de theorie van het eeuwigdurend eigendonsrecht kunnen deze geen eigendomsrecht vestigen. Als ze al geduld worden door onze nazaten, dan alleen op voorwaarde dat zij en al hun opvolgers tot in de eeuwigheid “rente” betalen aan de “rechtmatige” eigenaars.

En laat ze niet klagen over belastingen – ze betalen gewoon “huur” voor het gebruik van het territorium! En als nog later onze nazaten besluiten het gebied te consolideren en over te dragen aan een rechtspersoon, die zij “de Staat” noemen, dan moeten de voorstanders van het eeuwigdurend eigendomsrecht deemoedig erkennen dat de staat de “rechtmatige” eigenaar van alle gronden is, en dat er geen enkel principieel bezwaar is tegen belastingen – heeft de eigenaar niet het recht op de huurgelden?

Is het in de geschiedenis anders verlopen? Stel dat het anders verlopen is: wie kan nu nog bewijzen welk stuk grond van zijn voorouders is weggeroofd? Wie kan bewijzen dat, als dit stuk grond van zijn voorouders is weggeroofd, zij het aan hem zouden hebben nagelaten? Wie kan nu nog bewijzen dat hij afstamt, niet van de oorspronkelijke rovers, maar van de oorspronkelijke slachtoffers? Wel: er zijn nog adellijke families die kunnen bewijzen, zwart op wit, dat zij de gronden in bezit hadden die bij de verschillende bloedige en onbloedige politieke revoluties in handen van de staat zijn gekomen – terwijl niemand een oudere titel kan laten gelden. Zijn de libertariërs dan logisch verplicht het grondbezit van het Ancien Régime te herstellen?

Natuurlijk niet: deze hele constructie zakt in mekaar wanneer we ons er rekenschap van geven dat de oorspronkelijke roofbenden noch hun kinderen enig eeuwigdurend recht hebben gevestigd op elke plaats waar ze ook maar eventjes verbleven en gewerkt hebben. Het “eeuwigdurend eigendomsrecht” is een wettelijke fictie, geen recht dat wortelt in de natuur van de mens.

Men verliest het beschikkingsrecht over een zaak wanneer men die verlaat – of men die verlating nu omkleedt met plechtige bewoordingen en op duurzaam perkament geschreven akten, of niet. De verlating is een feitenkwestie, waarvan het bewijs met alle rechtmatige middelen geleverd mag worden. Het is geen formalistisch ritueel.

Trouwens de plechtigste verklaring en de meest duurzame akte verliest alle bewijskracht als blijkt dat ze onder dwang of bedrog is tot stand gekomen.

Omgekeerd: de afwezigheid van enige uitdrukkelijke verklaring of akte is geen afdoend tegenbewijs als uit andere feiten en handelingen zou blijken dat er wel degelijk verlating is geweest. Natuurlijk is het zo dat bij verlating, zoals bij alle bewijskwesties, moeilijke en zwaarwichtige interpretatieproblemen rijzen: welke handelingen betekenen dat men een goed verlaat? Hoelang moet iets ongebruikt blijven voor het vermoeden rijst dat het verlaten is, en hoelang voor dat vermoeden als bevestigd moet beschouwd worden?

Hier kan men niet zonder verwijzing naar de zeden en gebruiken, naar de effectief geldende conventies en wat Hayek “het gegroeid recht” noemt – maar die dingen zijn even onmisbaar wanneer het gaat om de interpretatie van gesproken of geschreven woorden, teksten, formules en documenten.

Tot slot nog dit: wanneer U iets vindt, hebt U dan pas het recht het als het Uwe te beschouwen nadat U hebt onderzocht of het niet toevallig aan een van de 4 miljard andere mensen toebehoort? Of bent U van oordeel dat het de eigenaar is die er maar voor moet zorgen dat aan zijn titels de nodige publiciteit wordt gegeven? Moet de vinder de eigenaar zoeken, of moet de eigenaar ervoor zorgen dat de vinder weet tot wie hij zich moet richten?

39 REACTIES

 1. Dus, er is eigendom omdat een heerscher iets in een boek heeft geschreven?
  Neem eens van een 1 jarige baby zijn rammelaar af, vanaf dan al is het concept van eigendom gemanifesteerd.
  Eigendom is heel simpel, als jij het kan verdedigen, mag je het houden.

  • Ja, precies. Matthijs snapt het

   Stel dat ik een vastgoed titaan ben, die pandjes heeft in Amsterdam. Honderden pandjes. Waarom bezit ik deze pandjes? Omdat de politie deze panden voor mij beschermd. Omdat de staat achter mij staat. Omdat de staat voor mij in staat. De staat, is de macht van de kapitalist. En zonder macht, geen recht. Zonder wapenknuppel, geen recht.

   Als ik een maffiabaas ben, uit Zuid Amerika, die de baas is over een dorp, of een deel van de jungle? Hoe komt dat dan? Door het feit dat niemand mij tegen durft te spreken. Omdat het binnen mijn MACHT ligt. Omdat ik vele soldaten heb, die mijn territorium verdedigen. In theorie heb ik geen statelijk ‘recht’ op wat ik bezit, maar de praktijk is anders. De praktijk is dat geen enkele politicus de maffiabaas gaat tegenspreken. In de wet staat, dat de maffiabaas/kartel baas dit/dat dorp niet mag bezitten. Maar, dat staat dan op papier. Dat is een papieren, theoretische waarheid. Wat heb je daar aan, in het echte leven? Ga je de maffiabaas daarop wijzen? Zo van,hey, ga weg uit dit gebied, je mag hier niet zijn, van ‘de wet’ !

   Daar komt ook bij. We hebben dan in theorie een ‘woonrecht’ een recht op huisvesting. Maar, hier word niets mee gedaan. Want, voor deze staat gaat het geld van de beleggers, boven het welzijn van de bevolking. Geld is dan dus groter dan ‘recht’. Zoals wel vaker, in de wereld. Beleggers gebruiken de staat, als vehikel van geld accumulatie.

   Dat hele gedoe met ‘rechten en constituties’ is meer hoe je zou willen dat de wereld was. Het is een ideaal.Hoe teletubbieland eruit ziet. Waarmee ik niet zeg dat we nu allemaal rechten moeten gaan schenden, of geen beroep op onze rechten zouden moeten doen. Maar, ik daag je uit om er met afstand naar te kijken. Wat zit erachter?

   • Net zag ik twee vogels in mijn tuin. Ze maakten ruzie om een wurmpje en vermoedelijk om gebied. Ook vogels lijken iets van eigendom te claimen. Teneinde ruzie, geschillen, discussies enz op te kunnen lossen, zijn er regels. Die regels zijn er voor ons allemaal. Voor kapitalisten, voor armoedzaaiers, voor verdachten, wethouders, noem maar op. Regels zorgen ook voor zekerheid en duidelijkheid. Als je weet dat je rechts voorrang moet geven, is dat handig om te weten. Wil je geen regels, prima. Maar denk niet dat dat systeem alleen maar in je voordeel uitpakt. Dat is een illusie. Uitvoerders/overheden kunnen je dan in het gevang stoppen zo maar voor hun lol. Je weet niet van te voren wat strafbaar is of niet. Vindt een machthebber dat je een rotkop hebt, ben je de pineut.

   • Ja, maar een Amazon heeft als kapitalist toch wel even wat meer macht, dan de junk om de hoek hé.

    In THEORIE is voor Amazon en de junk, het recht precies hetzelfde

    De praktijk wijst iets anders uit. Amazon komt met 600 topadvocaten aan. De junk kan niet eens een advocaat bekostigen, want de sociale advocatuur is wegbezuinigd.

    Ik vind jullie een beetje : naïef.

 2. Eigendom is zeker geen eeuwig durend recht. Vormen van verkrijging/vormen van verlies;
  – dood
  – te goeder trouw verkregen van gestolen goed/van een beschikkingsonbevoegde
  – natrekking
  – vermenging
  – zaaksvorming
  – bevrijdende/verkrijgende verjaring
  – beroep op “beter recht” faalt
  – onteigening
  en waarschijnlijk meer nog.
  Eigendom is dat wat een wetgever (het parlement) er over bepaald heeft. En wat te denken van die Duitse toerist en zijn gegraven kuil. De meeste regelingen sluiten overigens vrij goed aan bij wat de gemiddelde mens als logisch ervaart.

 3. Ik vind dit een lastig artikel, onder meer vanwege deze zinnen: ***Maar die grondslag wordt overboord gezet als men dan zegt dat wie eens een zaak door arbeid verworven heeft daarna niets meer behoeft te doen om zijn eigendom te behouden. Dit is echter absurd, wie zijn eigendom in de steek laat of verlaat, verliest door die daad ook het beschikkingsrecht over de zaak. Die wordt opnieuw beschikbaar voor een oorspronkelijke toe-eigening.***
  Als ik een schip op zee verlaat dan ben ik het kwijt, dat is duidelijk. Als ik het een paar jaar opleg in een haven vanwege bijvoorbeeld covid, of een strand op takel, dan ben ik het niet kwijt. Of toch wel? Als ik een huis heb en ik ga 2 jaar op wereldreis, ben ik dan de eigendomsrechten op het huis kwijt? Wat nu als mijn wereldreis 8 jaar duurt? Wat nu als mijn reis onvrijwillig is en ik 20 jaar in de gevangenis moet doorbrengen, ben ik dan de eigendomsrechten op mijn huis kwijt? Of als ik een stuk bos heb, productiebos, waar het 50 jaar duurt voor de bomen volgroeid zijn, en na de eerste jaren als de bomen al vrij fors zijn nauwelijks of geen onderhoud pleeg, heb ik het dan verlaten?

  Verlating is een lastig te definieren term en ik zou dit icm eigendomsrechten slechts zeer terughoudend gebruiken

  • Kijk wat het wetboek daar over zegt. Niet zalig makend filosofisch gezien, maar wel verhelderend. In Leiden als ik mij niet vergis, moet of inmiddels moest je als eigenaar van een huis zelfs een woonvergunning hebben om in je huis te kunnen wonen. Ook bestaat er zoiets als een res derelicta.

  • Als ik een huis heb en ik ga 2 jaar op wereldreis, ben ik dan de eigendomsrechten op het huis kwijt?

   Als ik een huis bezit. Dat leeg staat. Waar niets mee gedaan word. Dan kan het gebeuren, dat het gekraakt gaat worden, door de lieden waar libertariers meestal een hekel aan hebben. De lieden met de zwarte kleren en dreadlocks etc. haha

   Doet het er dan nog toe, dat je ‘recht’ hebt op dat huis? Je ‘recht’ gaat die krakers er niet uit duwen. Nee, je zal dus de staat, of een andere criminele organisatie moeten inzetten, om deze krakers uit het pand te jagen.

   Wat ligt in je vermogen. Wat kan je doen? Wat kan je bezitten? Hoe komt dat? Welke instituties, families, organisaties staan achter je?

   Een psychopathische manier van kijken naar de wereld? Of een verhelderende/eerlijke manier?

   Mutualisten zeggen : bezit, is gebaseerd op vruchtgebruik. Ratio gebruikt dit stuk land, dus hij bezit het. Zo’n soort sociale orde zou kunnen bestaan, als het ingebed is in de cultuur van de mensen.

   Hoe we met bezit omgaan, is ook cultureel bepaalt. In Nederland, vind men kraken bijvoorbeeld veel erger, dan in Spanje, heb ik vernomen. In Spanje hebben meer mensen er sympathie voor. In de Nederlandse cultuur, is ‘je eigendom’ heiliger, dan in andere culturen.

   In sommige Afrikaanse stammen, snappen ze niet eens wat je bedoeld met ‘je eigendom’. In die zin is het altijd relatief.

   • Ik pak er voor het gemak slechts dit uit;
    1) Als ik een huis heb en ik ga 2 jaar op wereldreis, ben ik dan de eigendomsrechten op het huis kwijt? Neen.
    2) Als ik een huis bezit. Dat leeg staat. Bezit is niet hetzelfde als eigendom. Een huurder heeft feitelijke macht/bezit, maar is geen eigenaar.
    3) Waar niets mee gedaan word. Dan kan het gebeuren, dat het gekraakt gaat worden, door de lieden waar libertariers meestal een hekel aan hebben. De lieden met de zwarte kleren en dreadlocks etc. haha Maakt niet uit wie kraakt. Mogen lievertjes zijn, ook die groot fan zijn van het libertarisme of haters. Als de eigenaar niet optreedt, kan hij de eigendom verliezen. Het bezit is hij al kwijt.

   • Ja, maar jullie zitten de hele tijd te denken in het domein van de theorie. Niet het domein van de praktijk.

    In theorie is dit van mij. Ja, ik heb het dan wel niet, maar in theorie is het wel van mij

    In theorie vind mijn vrouw mij te gek, maar in de praktijk gaat ze vreemd, omdat ze me toch een beetje een lulhannes vind. Maar, in theorie zijn we wel getrouwd. Gelukkig maar.

   • Ik ken persoonlijk niemand in Spanje die sympathie heeft voor krakers, vooral omdat Spanje een van de hoogste percentages eigenhuisbezit kent. Snelwegen kronkelen er op nogal onhandige wijze door het landschap, want ook al is dit landschap woestijnachtig, bijna elke vierkante meter ervan is iemands eigendom. Dat kronkelen is dus de weg van de minste weerstand qua juridische procedures en financiële vergoedingen. Deze stukjes woestijn behoren aan iemand toe zonder papieren die dit bewijzen, maar door mondelinge overlevering. Als je mazzel hebt komt er een windmolen op je stukje woestijn, dat kan een mooie huurprijs opleveren. Al deze stukjes woestijn zijn onbewerkt, ongebruikt en oninteressant, maar godzijdank kan de Spaanse overheid ze niet naar eigen goeddunken inpikken.

 4. Zaaksvorming; je maakt fietsen. Je bestelt je onderdelen bij toeleveranciers. Door van die losse onderdelen een fiets te maken, word je eigenaar van die fiets. Die regel dient de rechtszekerheid m.b.t. de eigendomsvraag. Losse dakpannen op het dak van je huis. Kan ik die wel of niet mee verhypothekeren. Liggen los zijn dus roerend, dus nee kan een redenering zijn. Zijn weliswaar van oorsprong roerend, maar zijn, ook al liggen ze los op het dak, onroerend geworden nu ze horen tot het huis en zijn dus te verhypothekeren. Maakt toch een groot verschil. ***ratio: kleine correctie doorgevoerd***

  • “Losse dakpannen op het dak van je huis. Kan ik die wel of niet mee verhypothekeren.”
   Alle zaken die je na de overdracht van een huis logischerwijs niet mee zal nemen, zijn onroerende zaken. Kwam ik achter toen ik op zoek was naar welke verzekering waterschade van een gesprongen waterleiding achter een ingebouwde WC zou dekken. Niet de inboedel-, maar de opstalverzekering dus.

   • De wetgever had en kan anders bepalen. Zo’n keuze heeft gevolgen. Dat heb ik willen aangeven. Dat het regelen van eigendom niet altijd even makkelijk is en dat regelingen gevolgen hebben. Als de dakpannen als roerende zaken worden gezien, kunnen ze niet verhypothekeerd worden. Minder zekerheid voor de geldverstrekker, lagere lening. Bezitloos pand op de dakpannen zou kunnen. Kon vroeger niet.

 5. Eigendomsrechten staan aan de basis van vrijheid en economische ontwikkeling. De afgelopen honderden jaren hebben verschillen ideologische groeperingen, eigen definities aan gehangen. Alleen maar om hun eigen agenda te ondersteunen. Maar, 1 ding is zeker, besteel die groepen maar eens, dat zie je dat zij eigendomsrechten heel goed begrijpen.
  Debatten en discussies laten vaak iets interessants zien. Collectieve en individuele benamingen en definities worden door elkaar gegooid. Zelfs bij de libertariërs, en dat komt omdat deze groep in een collectivistisch land woont.
  Belangrijke en relevante woorden worden altijd bedreigd door het aanpassen van de geschiedenis en definities etc. Neem het woord vrijheid, want doen veel collectivisten, voegen het woord absoluut of onbeperkt toe. De toevoegingen worden gebruikt om vrijheid te beperken, maar vooral dat andere mensen die accepteren en als normaal zien. Ook hier weer, zien je dit. Eigendomsrecht als een eeuwigdurend recht. Eigendomsrecht is gewoon eigendomsrecht. De cases die beschreven worden is een overtreding van het eigendomsrecht. Hier worden moord en stelen als argument gebruikt om aan te tonen eigendomsrecht aangetast mag worden. Natuurwetten worden overtreden, maar de gevolgen ervan moet ik accepteren.
  Nee, de wetten en regels zijn gemaakt door overheden, zoals zeerecht, beschrijving van eigendomsrechten etc. Nu worden deze regels gebruikt om eigendomsrechten te reguleren, en zie daar de gevolgen. De overheid heeft een zeer groot eigen belang om eigendomsrechten op hun manier te definiëren. Want als zij de definitie van de Vrije mens hanteert, kunnen zij geen belasting meer heffen. Eigendomsrechten ontstaan bij creatie, kopen en giften. Moord en diefstal is geen overdracht.
  De burgerij en bedrijven volgen de definitie van de Staat omdat dat het minste kost en in de hoop dat zij een persoonlijk voordeel kunnen krijgen. De Staat heeft namelijk het kraken van een pand ook gereguleerd en gedoogd. Dat is niet zo vreemd, want de Staat begrijpt die handeling.

 6. Begrijp ik het goed, de grond in onderstaande is niet van jou!
  Dus de grondwaarde van een huis in b.v. Amsterdam niet in de verhuurprijs doorberekenen maar uitsluitend een % van de vervangwaarde van het erop gebouwde huis. De verhuurpenningen van grondverhuur, waar huis op staat, aan de bewoner komen ten goede aan de N.V. Amsterdam.
  Erfpacht: “zo gek nog niet”? Zou er verschil ontstaan in de totale hoogte van verhuursom nu en met bovenstaand? Denk het wel immers het onderhoud aan de sloot voor de deur komt nu ten laste aan de bewoner achter deze sloot en wordt niet omgeslagen, (zoals nu) over inwoners van Amsterdams.
  Kort door de bocht de verhuurprijs wordt bepaald door de prijs van onderhoud en niet door wat een gek er voor geeft dan wel zich rijkrekenende gemeente besturen.
  voorbeeldje:
  9 pers. met grondonderhoud 10.000 per jaar = 90.000
  1 pers. met grondonderhoud 30.000 per jaar = 30.000
  120.000/10 = 12000 per jaar per persoon.
  Gauw verkopen dus zou ik zeggen!

 7. Eigenlijk vind ik het wel een goed idee.
  Laten we beginnen met alle “adel” en andere “elite” hun paleizen en landerijen te ontnemen, die ze al vele generaties overerven en verder nooit naar omkijken.
  “The queen” is de grootste bezitter (van land) van iedereen met een hele grote marge.

 8. En hoe zit het dan met Kon. Wilhelmina die haar land verlaat?
  En wie bezit het luchtruim waar ongevraagd ‘gestrooid’ wordt met chemtrails?
  En hoe zit het met We Are Here die je huis binnengaan en het bezetten terwijl je op kantoor zit?
  En als maar genoeg Duitsers kuilen graven in het Nederlandse kustgebied is dat dan van hun?

  • En hoe zit het dan met Kon. Wilhelmina die haar land verlaat? Wat bedoel je met haar land? Is dat NL? Of dat stuk grond waarop ze woont? NL is niet van haar. Wat je niet in eigendom hebt daar kun je de eigendom ook niet van verliezen.
   En wie bezit het luchtruim waar ongevraagd ‘gestrooid’ wordt met chemtrails? Het luchtruim is van niemand. Maar misschien ben ik abuis.
   En hoe zit het met We Are Here die je huis binnengaan en het bezetten terwijl je op kantoor zit? De eigenaar van dat huis blijft eigenaar. Als de eigenaar niet binnen een bepaalde tijd tegen de krakers optreedt, zou hij de eigendom door verjaring kunnen verliezen.
   En als maar genoeg Duitsers kuilen graven in het Nederlandse kustgebied is dat dan van hun? Leuke. Neen dat niet. Iedereen kent het verschijnsel. Degene die de kuil gegraven heeft, voelt zich vaak wel eigenaar. Als jij in die kuil gaat liggen terwijl hij weg is, aan het zwemmen of zo, zal hij bij ommekomst de kuil als zijn kuil claimen. Dat terwijl hij geen eigenaar is. De mens heeft kennelijk behoefte aan iets wat men eigendom noemt.

 9. Daar komt ook bij. Met eigendomsrecht is wel iets vreemds aan de hand.

  Bezit van grond, vind men prima. Als ik 20 procent van de grond in Nederland zou bezitten, dan zou iedereen dat prima vinden, op een of andere manier

  Maar, waarom kan ik dan niet ‘de zuurstof’ bezitten?

  Dat ik zuurstof koop in een stad en dan moeten jullie mij betalen iedere maand. Adem huur.

  Dat zou iedereen belachelijk vinden

  Maar, zowel het land, als de lucht, zijn nooit gemaakt door iemand. Zijn niet echt producten. We accepteren bezit van grond, omdat de cultuur dit als normaal beschouwt. We zouden bezit van zuurstof accepteren, als de cultuur dát normaal zou vinden. En als mensen dát zouden accepteren, in hun slaafsheid.

  Rechten hebben dus altijd te maken met wat de cultuur als ‘een recht’ beschouwt. De liberale cultuur, ziet mij als ‘een consument’ met ‘rechten’. De communistische cultuur zou mij gezien hebben als ‘een arbeider’ die ‘meewerkt aan het socialisme’. Het is allemaal inkleuring, van wie ik zou moeten zijn

 10. Proudhon zei :

  eigendom is diefstal

  Maar hij zei ook : eigendom is vrijheid

  Wat bedoelde hij dan ?

  Eigendom in land, dat is diefstal. Want, doordat je het land bezit, kan je de vruchten plukken van andermans arbeid, in de vorm van huur

  Maar, eigendom in land, kan alleen maar bestaan door de staat.

  Daarom is de staat de vijand, voor hem.

  Wat is dan het verheffende bezit? Dat is : je gereedschappen, je bezittingen, het land dat je gebruikt, het geld dat je gebruikt. Dat is cruciaal, voor individualiteit

  • Wie zit er nu in de theorie?
   Geld is niet je eigendom. Het is een vordering. Een relatief recht.
   Eigendom is een absoluut recht.
   Koop grond zou ik zeggen. Dan kan je dat verhuren.

   • zou het niet een beter idee zijn dat jij grond huurt van de inwoners van NL.
    Dan kun je niet verhuren.
    Dit zou de huizenprijs niet opduwen. aangezien bij verhuur, jij slechts dat wat boven het maaiveld staat kunt verhuren.

  • Eigendom in land, is geen diefstal. Als ik een stuk grond verkoop, moet ik daarvoor betalen. De verkopende partij moet een ik verkoopprijs betalen. Het is dus niet gratis.
   Daarnaast komen er kosten op mij af. Onderhoud, belastingen etc. Dus ik moet iets met de grond doen. Huurhuizen en koophuizen erop zetten is een optie. Echter, ik kan niemand dwingen een huurhuis te huren, dat gebeurt op basis van een overeenkomst. Maar, een huurhuis valt niet uit de lucht. Het moet gebouwd worden, door mensen, en ja, die mensen moet je betalen. De bouwmaterialen ook, de leverancier wilt graag vergoed worden voor het leveren van bouwmaterialen.
   Dus een huurprijs vragen voor een huurhuis lijkt mij nogal normaal. Tenzij je graag huurhuizen wilt bouwen, waarbij de huurprijs op nul euro staat. Zo’n huis wil ik graag huren, dan doe ik het direct onderverhuren.
   Ik steel geen inkomen van mensen als ik hun een huurprijs vraag. Stelen is iets afnemen van mensen van waarde, wat zonder toestemming gebeurt. De huurprijs is niet altijd de huurwaarde van het huis, maar ook waarde/huurprijs die ontstaat door tekorten aan woningen in de markt.
   Nu kom ik aan de kern van jouw probleem, er zijn te weinig woningen in NL. Dat komt door het socialistisch woonbeleid, import van mensen en beperkingen in de markt voor woningbouw.
   Proudhon, Carl Marx etc, zijn achterhaalde theorieën, economen hebben nu veel meer inzicht gekregen in de werking van het huishouden van de mens. Geld is niets anders dan een token voor vertrouwen in handel.

   • Hij bedoeld, het is diefstal, omdat het diefstal mogelijk maakt.

    Als ik de grond bezit en het huis bezit, waar jij woont. Dan room ik de waarde van jouw arbeid af. Je betaald de helft van je geld aan huur, omdat ik de aarde in theorie bezit. En waarom bezit ik de aarde? Omdat de staat dat faciliteert

    De staat bezit alle grond en bepaalt wat zogenaamd van wie is. Zonder land monopolie, zou veel grond gehomestead worden en sommige grond, sommige exclusieve grond, zou nog verhuurd worden, was het idee. Daadwerkelijke, natuurlijke rent en artificiële rent. Vooral Tucker heeft het daarover.

    Wel heb je natuurlijk een punt, dat het nogal verouderde theoretici zijn.
    Als je ze relevant wilt houden, moet je ze naar nu vertalen. Marx hoeft sowieso niet echt meer afgestoft worden, wat mij betreft, want hij heeft sowieso afgedaan. Maar, in Proudhon zit nog wel wat.

    Iets dat libertariers ook erkennen :

    https://www.libertarianism.org/articles/what-mutualism

    . Dat komt door het socialistisch woonbeleid, import van mensen en beperkingen in de markt voor woningbouw.

    Jij vind het VVD beleid van de laatste jaren, jij vind dat socialistisch? Huh….

    Blackrock dat halve woonwijken opkoopt en de huur verdrievoudigd, door de VVD politici toegestaan. Dat is socialisme? Hoe is dat socialisme?

    Socialisme was juist altijd van de volkshuisvesting etc.

    Stef Blok, die vastgoedbeleggers uitnodigt, om hier volkswijken op te kopen, dat is socialisme?

    Dan het toelaten van vluchtelingen etc. Is dat links? Het is gewoon EU beleid. Ik weet niet of je dat per se ‘links’ kan noemen. Vergeet niet, dat veel SPers bijvoorbeeld best wel nationalistisch ingesteld zijn. Zij willen die migranten allemaal niet. En de SP noemt men links. Sociaal democratie, was altijd een nationalistische beweging. De natiestaat zou socialer moeten worden. Een sociaal democratie, laat niet vele migranten binnen, in theorie.

   • @ Naya, het is geen diefstal. En de staat faciliteert ook jouw rechten om in jouw om jargon te blijven. Niet alleen die van de grondeigenaar. Dat maak je ervan. Je herdefinieert er maar wat op los.

   • Dit was Proudhon zijn punt

    En ik ben het met je eens, dat het bij hem een beetje dubbel is. Het is wel en niet diefstal, het bezit

 11. Ben in afwachting van de inbreng van BlackRock, Vanguard en State Street m.b.t. dit onderwerp.

 12. De overheid heeft mij het recht ontzegt om mij te bewapenen om lijf en goed te beschermen. De overheid pakt zomaar dingen van je af, als het hen zo uitkomt, zie de boeren. Wat betekent bezit dan nog?

  In de natuur is wat je pakt van jou. Pakt een ander het, dan ben je het kwijt. Je kunt niet naar een rechter stappen of zo, je moet het zelf oplossen.

  • Ja, eigendom is dus altijd relatief. Dat zie je ook met die boeren. Je hebt het recht op je grond, tenzij politieke, maatschappelijke, financiële, religieuze machten daar anders over denken en hun druk te groot voor je is om te weerstaan

   De wereld is gewoon niet een heel lieve plek, eigenlijk. Daar kan ik ook niets aan doen.

   • Idd, de wereld is geen lieve plek. Mensen doen elkaar ook vervelende dingen aan. De vrijheid houdt op daar waar die van een ander begint. Maar waar ligt ‘ daar waar ‘.

  • Het kan ook zo zijn, dat ze straks vastgoed bezitters gaan onteigenen. Dit doen ze dan, omdat de maatschappelijke druk te groot word. De politiek bezwijkt onder maatschappelijke macht en de particulieren bezwijken dan weer onder politieke macht.

 13. houderschap, bezit, eigendom. Over lucht in de lucht kun je niet ‘in de hand houden’, laat staan in bezit of eigendom hebben. Als ik stroomopwaarts sta te vissen, ik krijgen een vis aan de haak, maar deze sleept mij mee naar beneden, waar stroomafwaarts de volgende visser het geheel in zijn visnet krijgt, wie is dan houden, bezitter en/of eigenaar? Vragen welke de Romeinen al lang geleden hebben beantwoord. Propedeuse rechten standaard item, vele variaties, ook in het finacieel systeem

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in