De nieuwe wereldorde van The Great Reset, die WEF-voorzitter Klaus Schwab en zijn politieke vazallen voor ogen hebben, krijgt in rap tempo vorm.

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen, zoals zon en wind, de mobiliteitstransitie van auto’s met verbrandingsmotoren naar elektrische auto’s, de landbouwtransitie van moderne grootschalige bedrijven naar kleine biologische boeren en een minder vlees consumerende bevolking, wordt politiek gedreven door de cultuurmarxisten en gesteund door de WEF-corporatisten.

Deze laatsten hebben geen bezwaar als de cultuurmarxisten doorgaan het rijke westen uit te kleden en deze geldstromen richting de arme derde wereld laten vloeien, afgeroomd door hun gesubsidieerde hulporganisaties en de plaatselijke dictators, zolang de WEF-corporatisten zelf, in de door hun politieke zetbazen gereguleerde markt, ongehinderd door mogen gaan met het uitkleden van hun eigen klanten (‘You will own nothing’). De burger in de straat wordt zo dubbel gepakt.

De effecten zijn inmiddels al merkbaar en het ongenoegen groeit, te beginnen bij de boeren wiens bedrijven worden kapotgemaakt om grond beschikbaar te krijgen voor de bouw van woningen voor alsmaar meer asielzoekers/arbeidsmigranten.

Wat kan je er aan doen? Dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Door hun gewijzigde beleid is een groot deel van de traditionele aanhang van de marxisten weggevallen en zijn de linkse partijen flink geslonken. De neoliberale ondernemerspartijen, die altijd het WEF hebben gesteund, zijn in dit gat in de politieke markt gesprongen en hebben, geheel volgens afspraak, de cultuurmarxistische agenda overgenomen.

Het overheidsapparaat zit nog altijd tjokvol met cultuurmarxisten. Anders dan in de VS worden belangrijke ambtenaren hier na een regeringswissel zelden of nooit vervangen. Het ongewenste beleid gaat nu in verhevigde mate verder. Klaus Schwab kan zo tevreden achterover leunen.

De enige zinnige oplossing voor deze puinhoop is een vermindering van de overheidsmacht. Alleen dan kan het corporatisme worden geweerd en kan de vrije markt het overnemen.

We hebben hiervoor tenminste twee opties;

1. Een verkiezingsoverwinning dan wel een staatsgreep van onafhankelijke partijen die een grote zuivering van het overheidsapparaat en semi-overheidsorganisaties  gaan doorvoeren.

2. Er een beter stelsel naast zetten en het huidige laten wegkwijnen, analoog aan Buckminster Fuller’s innovatiestrategie. Kernwoorden: agorisme (Toine Manders!), zelfvoorzienendheid, vrijwillige solidariteit.

Optie 1 is in de VS geprobeerd en is helaas mislukt. In NL hadden we met Pim Fortuyn als premier een goede kans. Die moord was cruciaal voor de zittende kliek en het volkssentiment direct na de moord is helaas niet benut.

Optie 2 wordt al sinds de hippies en krakers van de jaren 60 op enige schaal geprobeerd, maar is tot nu toe weinig effectief gebleken.

Probleem is dat de overheid haar ware, gewelddadige gezicht laat zien, zodra je aan haar inkomstenbronnen komt. Belastinggeld is het levensbloed van de staat en zij slaat ongenadig hard terug als je haar dat probeert te ontnemen. Toine Manders heeft dat met zijn belastingadviesbureau aan den lijve ondervonden.

Ook in de jaren 70, toen mensen weigerden bij te dragen aan de bouw van de snelle kweekreactor in Kalkar door de zgn Kalkarheffing op de energienota niet te voldoen, greep de overheid hard in. Midden in de winter werden weigeraars afgesloten van gas en elektriciteit en er werd beslag gelegd.

Dat gebeurde ook in de jaren 80 toen de Beweging Weigering Defensie belasting (BWD) protesteerde tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten met kernkoppen in NL. Duizenden mensen hielden toen een deel van de door hen verschuldigde inkomstenbelasting in of van de BTW van de energierekening en stortten dit in een vredesfonds. De overheid legde bij iedereen beslag op inboedels en hield openbare verkopingen waar de BWD de spullen weer terugkocht. Uiteindelijk zijn de kruisraketten niet geplaatst, maar dat had meer met Reagan en Gorbatsjov te maken dan met deze belastingweigering.

Maar onze nationale opstand indertijd tegen Spanje’s Tiende Penning is wél gelukt!

Tot slot van deze serie artikelen en ter overdenking:

Collectivisten zijn over het algemeen zeer tevreden over het huidige systeem. Zij wijzen op de hoge kwaliteit van het Finse schoolsysteem dat voor iedereen, arm en rijk, toegankelijk is, net als de gratis gezondheidszorg in New Zealand dat was en de sociale woningen onder Drees dat waren, voordat het neoliberalisme daar een eind aan maakte. Zij zien dit als bewijs, dat het collectivisme werkt en voorkomt, dat er mensen in de goot kreperen.

Dakloosheid, armoede, honger, en uitbuiting (slavernij) zijn schrikbeelden die oprechte collectivisten voortdurend achtervolgen.

Zij hebben een hekel aan het competitive karakter van de vrije markt, want zij zien mensen liever samenwerken dan tegen elkaar strijden. Het is in hun ogen ook verspilde moeite. Het hebben van een rustig en makkelijk leven maakt hen veel gelukkiger. De meeste collectivisten zijn dan ook ambtenaar of werken indirect voor de overheid. Zij beseffen en weten niet, dat de vrije markt de meest effectieve, efficiënte en morele vorm van vrijwillige samenwerking is die de mensheid ooit heeft gezien.

Het klassieke essay “I, Pencil (Ik, Potlood)” uit 1958 van Leonard E. Read illustreert hoe miljoenen mensen die voornamelijk hun eigenbelang nastreven wereldwijd vrijwillig samenwerken om een simpel potlood te maken dat iedereen in de winkel kan kopen zonder dat daarvoor een controlerende en sturende overheid nodig is, zie meervrijheid.

De commune waar mensen vrijwillig samenwerken en hun opbrengsten delen en voor elkaar zorgen, is de ideale samenlevingsvorm van de collectivisten. Zij sluiten echter hun ogen voor de honderden miljoenen slachtoffers die het communisme heeft opgeleverd, omdat dit de rechten van het collectief boven die van het individu plaatst. Dat is principieel verkeerd. Zoals Ayn Rand al schreef: “The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights cannot claim to be defenders of minorities.”

Ik denk, dat libertariërs de drijfveren van collectivisten in het algemeen en van marxisten in het bijzonder goed kunnen begrijpen. Libertariërs streven ook naar een rechtvaardige samenleving waar mensen elkaar niet uitbuiten of andere schade toebrengen. Ook libertariërs streven naar een comfortabel leven waar zij altijd op anderen kunnen terugvallen als ze hulp nodig hebben. Ook libertariërs willen graag dat hun bestaanszekerheid is gegarandeerd. En bovenal wil iedereen graag vrij zijn om te genieten van het leven.

Het grote verschil is echter dat libertariërs kiezen voor vrijheid en solidariteit op vrijwillige basis en niet op basis van (overheids)dwang, want dat is immoreel en niet bestendig.

“No dictator, no invader, can hold an imprisoned population by the force of arms forever. There is no greater power in the universe than the need for freedom. Against that power governments, and tyrants, and armies can not stand. The Centauri learned this lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years, we will be free”

~ Babylon 5

Ingezonden door Peter de Jong

32 REACTIES

 1. 1. Een verkiezingsoverwinning dan wel een staatsgreep van onafhankelijke partijen die een grote zuivering van het overheidsapparaat en semi-overheidsorganisaties gaan doorvoeren.

  Dat gaat bij libertarisme nooit lukken. En een staatsgreep zal ook wel loslopen

  Optie 2 wordt al sinds de hippies en krakers van de jaren 60 op enige schaal geprobeerd, maar is tot nu toe weinig effectief gebleken.

  De kraakbeweging is heel effectief geweest. Jullie zijn tegen kraken, maar het is succesvol geweest. Ook de hippies zijn succesvol geweest, los van of je het met ze eens/oneens bent. Ze hebben met hun acties de cultuur veranderd.

  Links anarchisme, heeft meer impact gemaakt dat libertarisme, dat pas in de late 20ste eeuw opkomt. Anarchisme ging altijd uit van directe actie. Directe actie werkt, omdat overheden er zenuwachtig van worden

  Wat doet links anarchisme tegen de woningnood? Kraken.

  Wat doet libertarisme tegen de woningnood? Niets…

  Wat doet links anarchisme tegen corporatisme en de staat? Demonstreren, staken, bezetten

  Wat doet libertarisme tegen corporatisme en de staat? Een ‘partij’ oprichten, die twaalf leden heeft, die het niet met elkaar eens zijn.

  Je kan kritiek hebben op links anarchisme, maar kom dan met iets dat beter is. Anarchisme gaat uit van prefiguratie. Die prefiguratie mis ik in libertarisme. Agorisme zou nog wel prefiguratie zijn, trouwens. Prefiguratie betekend, dat je nú een tastbaar alternatief creëert voor de staatsstructuur.

  • 12 leden?
   Alleen al aan de werkgroep van de LP, nieuwe grondwet en sociaal contract, deden 50 leden mee.
   En vanuit de LP wordt Agorisme gepropageerd en bevorderd.
   OZO kan geen LP werkgroep zijn omdat de LP zich als politieke partij zich aan de NL wet houdt, en die is niet hetzelfde als de wet in Zambia of BVI of de wereldwijde wetteloosheid (wetteloosheid is positief bedoeld natuurlijk). Via de LP kun je wel gelijkgestemden vinden. De LP is veel meer dan een politieke partij, en als je iets op het oog hebt kun je individueel veel verschil maken.

  • 50 leden

   In een land van 17 miljoen

   De vrije bond heeft nog meer leden. Zij hebben 500 leden ofzo, dacht ik

   Ja, ik ben een beetje gemeen tegen jullie. Maar je kan over links zeiken, maar wat bieden jullie dan, voor de middenklasse en de arbeidersklasse?

   Agorisme is illegaal hé, dat realiseer je je ? Amerikanen doen er veel mee

   https://www.agoristnexus.com/category/podcast/

   • De libertarische businesscase is vrij simpel. De overheid houdt nu meer dan de helft van je inkomen in. Daarvoor krijg je diensten die je niet nodig hebt en diensten die je wèl nodig hebt, maar die zo onbruikbaar en/of zo slecht van kwaliteit zijn dat je zou willen dat je ze zelf kon inkopen bij iedereen behalve de overheid.

    Libertariërs bieden je die laatste optie. Zij laten je al je geld houden om zelf de zaken te regelen die jij nodig hebt. Omdat je dan 2x zo rijk bent, en je met je geld mag doen wat je wil, zullen mensen een grotere vrijheid ervaren dan nu en ook gelukkiger zijn.

    Mensen hebben liever een dikke bankrekening als vangnet dan een ambtenaar die bepaalt of je, ondanks je jarenlange premiebetaling, niet een euro buiten de norm valt.

   • Dus iemand die 13 euro verdiend, bij een bouwbedrijf

    Verdiend in het libertarisme 26 euro?

    Van die 13 euro, is er toch niet zo heel veel btw. Je creëert veel waarde, maar deelt niet in de winst. Maar, dat is een taboe voor rechts, dat weet ik.

    Mensen hebben liever een dikke bankrekening als vangnet dan een ambtenaar die bepaalt of je, ondanks je jarenlange premiebetaling, niet een euro buiten de norm valt.

    Dat is waar

    Als libertarisme woonlasten zou verlagen, zouden mensen er ook voor gaan. Nu is dat niet helemaal duidelijk

   • Woonlasten (huur, hypotheek, OZB, huurwaardeforfait, etc) worden voor een groot deel veroorzaakt door de overheid. Om ergens een huis neer te kunnen zetten vraagt de overheid een 4300% opslag per m2 grond (landbouwgrond kost nu 7,16/m2, bouwgrond kost minimaal 307,50/m2). Verder zijn er kosten voor vergunningen en BTW over de bouwmaterialen en de ingekochte arbeid en diensten.

    Zonder deze onnodige kosten zouden de bouwkosten van een gemiddelde woning een derde lager liggen. De marktprijzen zouden ook veel lager liggen dan nu, omdat er vrije concurrentie tussen grondaanbieders en tussen bouwers zou zijn. Nu geeft de corporatistische overheid alleen bepaalde bedrijven toestemming ergens te bouwen. Zij mogen ook alleen huizen bouwen die aan de overheidsvoorschriften voldoen. Dat maakt bijv dat echte budget woningen, zoals tiny homes, recreatiewoningen en trailerparks niet voor permanente bewoning worden aangeboden.

    De woonlasten worden in NL kunstmatig hoog gehouden en alleen de corporatisten worden daar rijk van. De huurders en huizenkopers moeten er krom voor liggen.

    Onder het libertarisme zouden de woonlasten kunnen halveren en de inkomens verdubbelen (dat betreft niet alleen de BTW maar het verschil tussen loonkosten en nettoloon). Lijkt mij iig een prima businesscase.

 2. n de sociale woningen onder Drees dat waren, voordat het neoliberalisme daar een eind aan maakte. Zij zien dit als bewijs, dat het collectivisme werkt en voorkomt, dat er mensen in de goot creperen.

  Mensen zijn er niet van overtuigd, dat mensen in het libertarisme niet in de goot zullen creperen. Mensen zien libertarisme niet als iets voor het volk, maar als iets voor de neoliberale mannen in de zwarte stropdassen, die megawinsten maken.

  Sociaal democratie belooft betaalbaar wonen/huren. Logisch dat vele mensen daarvoor vallen

  Wat belooft libertarisme? Betaalbaar wonen/huren? Hoe dan? Wanneer? Met wie? Waar?

  Je kan links afzeiken, prima. Maar wat bied jij dan ?

  Neoliberalisme veroorzaakte deze woningcrisis. En libertarisme zou ons eruit halen? Hoe dan? Met hun ‘grote partij’ en hun ‘politieke macht’?

  Libertarische ondernemers, zetten massaal sociale woningbouw op? Of bouwen zij ook alleen huizen voor de megarijken? Of speculeren zij ook slechts met vastgoed?

  Ik vind de term ‘cultuur marxisme’ ook een beetje vaag. Mensen in D66 zijn neoliberaal, technocratisch, corrupt. Maar, ik zou ze niet ‘marxistisch’ noemen. En pro WEF VVD politici, zijn al helemaal niet marxistisch.

 3. Jezus, ik verspreek mijzelf weer.

  CORRECTIE

  in de zwarte stropdassen,

  In de zwarte pakken, met de stropdassen

  • De cultuurmarxistische agenda bestaat uit het overhevelen van geld van het rijke westen naar de arme derde wereld en naar onderdrukte minderheidsgroepen in westerse samenlevingen. E.e.a. in het kader van de marxistische doctrine, dat als je rijk bent je geen recht op dat geld hebt, want dat hebben uitgebuite arbeiders in binnen- en buitenland voor je verdiend.

   Waar de SP nog een klassiek marxistische partij is, die voor de eigen arbeiders opkomt, zijn de overige linkse partijen cultuurmarxistisch geworden met een diepe afkeer van de eigen NL cultuur (oikofobie, zoals Baudet het noemt). Zwarte Piet discussies komen niet uit de lucht vallen. Daarom hebben NL arbeiders, de klassieke achterban van de linkse partijen, zich massaal tot de PVV gewend, die feitelijk een socialistisch economisch programma heeft.

   • D66 is een partij van typische elitaire salon socialisten die de goedbetaalde machtsposities van de oude regenten partijen hebben overgenomen door de cultuurmarxistische agenda te volgen. Zij zijn absoluut niet geïnteresseerd in het lot van de derde wereld, maar wel in het politieke en financiële voordeel dat het cultuurmarxisme hen oplevert. Zij zijn een fanatiek WEF aanhanger.

    De VVD is een typische corporatistische partij. Zij zijn tevreden als ze de minister van Economische Zaken mogen leveren die dan de telefoonnummers van de 200 grootste bedrijven in NL in zijn contactenlijst heeft. Zij volgden altijd al het WEF beleid, dat nu parallel loopt met het cultuurmarxisme. De VVD pleit nu openlijk voor een grote en krachtige overheid om TGR/BBB van het WEF te kunnen doordrukken.

   • Cultuur marxisme blijft een vage term

    De SP is marxistisch, ben ik het mee eens. Maar D66 is cultuur marxistisch? Ik zou zeggen, het is een neoliberale partij, een corporatistische partij. Maar, dan een met een quasi links imago, dat nergens op gebaseerd is. Want D66 geeft niets om werkende mensen, of de derde wereld.

   • Klassiek marxisme gaat om de klassenstrijd. De arme arbeiders gaan ‘hun’ geld bij de rijke fabriekseigenaren halen.

    Cultureel marxisme gaat om de strijd tussen culturen. De arme derde wereld die altijd is onderdrukt en uitgebuit door de rijke westerse cultuur kan daar nu ‘hun’ geld gaan halen. Daarom staan de grenzen wagenwijd open en eindigt iedere discussie over slavernij met het recht op financiële compensatie.

    D66 noemt zichzelf een sociaal-liberale partij, omdat het een uitgesproken voorstander van de verzorgingsstaat is. De VVD is dat veel minder. Beide partijen zijn WEF-volgers dus sterk corporatistisch.

   • Je hebt gelijk, dat de LP en haar gedachtengoed in NL nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan, maar de algemene afkeer van de politiek groeit gestaag en het zal niet lang duren voor de mensen hun eigen weg gaan met hun eigen samenwerkingsverbanden. De parasieten in Den Haag zien dan hun machtsbasis en inkomstenbronnen verdampen.

    Ayn Rand’s Atlas Shrugged revisited. 😁

   • De cultuurmarxistische agenda bestaat uit het overhevelen van geld van het rijke westen naar de arme derde wereld…

    Ik zie heden als de uitwerking van het c.m. het overhevelen van macht van landen naar de macht van een aantal multinationals. Uitverkoop van alles in een land dus naar een paar mensen, onder het mom van socialisme.

    Het c.m. lijkt mij dus een (psychologisch en praktisch) wapen dat geradicaliseerde ultra rijke en machtige leden van een bepaalde groep gebruiken tegen de rest van de wereld om de macht te grijpen. Wegens eigendom van media en machten zoals sommige rechters hebben zij vrij spel en leggen anderen in de luren, hen een rad van flauwekul voor de ogen draaiend en lachend om de domheid van de anderen.

 4. ….“waar zij altijd op anderen kunnen terugvallen als ze hulp nodig hebben”.

  Niet bij mij. Wat mij betreft zovaak en zoveel mogelijk mogen ze zich vol laten blaffen met gif, totdat het ze de strot weer uitkomt. Mag namelijk graag het bruikbare staatsafval, de slaafjes van de vijand, zien bedelen om medelijden. Medelijden die medeplichtigen van onze ondergang van mij niet zullen krijgen.

  Klinkt grof, maar spuug zelfs op de afgespoten lijken. Lijken die mede mijn ondergang in gang hebben gezet door te collaboreren met de staats- en farmamaffia.

  • Dat ik in mijn dagelijks leven (tegenwoordig mag het overleven worden genoemd) hier en daar met de gifgespoten staatslaven gedwongen moet dealen, zeg huichelen, is te erg en onvergeeflijk. Maar behandel ze vriendelijk en voor wat het nog waard is om te overleven, maar dat alles met grote, niet merkbare minachting van binnen. Van buiten lach ik vriendelijk, van binnen denk ik niets anders dan het tegenovergestelde van lief, vriendelijk en aardig.

   Speel gedwongen met weerzin en ongenoegen het spel wat het psychopatische en moorddadige soort zoals politici en het grote leger staatsambtenaren, gesubsidieerde clubs, enzoverder vrijwillig met grote zin en genoegen spelen.

   • Maar weinigen zijn klaarwakker en onderkennen dat dit alles niet maar even een WEF spelletje is, dat wat het speelse kleutervolk ziet als een onschuldig praatclubje die wat plooitjes willen gladstrijken. Het huidige ‘vredige’ zijn is weg en wordt een keihard gevecht van overleven, waarin het overleven bijna geen schijn van kans maakt.

    De door het slavenvolk aanbeden almachtigen rollen een uitfaceerprogramma van de mensheid uit, het is een moorddadige oorlogsagenda van dood en verderf zaaien tot er totale slavernij is waarin nog maar weinig mensen kunnen of zullen overleven, laat staan nog leven zoals ze gewend waren.

    Geen wereld meer waarin voor overlevenden nog plaats is voor individuele keuzes, eigendom, vrijheid of zelfbeschikking, zelfs geen keuzevrijheid meer is van vrij ademhalen.

 5. Mooi stuk, Peter de Jong.
  Een klein opbouwend bedoeld puntje;
  Ik zou het liefst in een christelijke maatschappij leven. Dat is bijna een libertarische maatschappij, maar dan nét wat beter en gelukkiger, denk ik.

  • Prima! Ik ben zelf meer een panarchist dan een typische libertarier. Ik vind, dat Iedereen vrij moet zijn om volgens de eigen overtuiging te leven, zolang men mensen die een andere overtuiging hebben datzelfde gunt en men vrijwillig lid van zo’n club wordt of van club laat switchen. En wil je nergens lid van worden en gaan doe-het-zelven dan kan dat natuurlijk ook.

   Dit soort communities van gelijkgestemden kunnen organisaties in verschillende landen vormen, vergelijkbaar met de wereldwijde geloofsgemeenschappen, zoals we die nu al kennen. Per land heb je dan een soort zuilen maatschappij waarin andersdenkenden vreedzaam kunnen samenleven en van elkaars diensten gebruik kunnen maken.

   De wetten en regels van de community gaan echter boven die van het land, zoals dat bij de meeste geloofsgemeenschappen nu ook geldt. De invloed van de staat zal dan wel een stuk minder zijn en uitsluitend voor het allernoodzakelijkste. Ramsey Dukes licht het panarchisme hier toe:

   Anyone for Panarchy?
   https://youtu.be/gaDknbtneVo

  • Ik zou nooit in een Christelijke maatschappij willen leven!
   Wat die aan diefstal, afpersing, moord en onderdrukking heeft opgeleverd kun je lezen in de verslagen uit de Middeleeuwen. Let dan vooral op het wangedrag van de Paus, de bisschoppen en de inquisitie, die een konkel was tussen de Spaanse koning en de Paus.
   Mijn verre voorouders waren Katharen uit het gebied rond Carcassone; wie niet vluchtte werd vermoord door de legers van de Paus met goedkeuring van de Franse Koning.

   En kom me niet aan met dat ze dat het nu anders is. Nog begin jaren ’60 van de vorige eeuw bepaalde in Brabant en Limburg de pastoor, samen met de notaris, de burgemeester en andere notabelen hoe gewone mensen zich hadden te gedragen. Ging je niet op zondag naar de kerk dan kon je maandag op het matje komen bij je werkgever waarbij je de sancties werden uitgelegd. Mijn familie heeft dat meegemaakt.
   Een Christelijke maatschappij? Echt niet!

   • Samenwonen zonder getrouwd te zijn kon ook niet. Dat was een doodzonde. En zodra je getrouwd was, kwam de pastoor langs om te vragen waar de kinderen bleven. Gezinnen met 14 kinderen waren heel gewoon. En was je toevallig gay dan kon je ook maar beter doen of je hetero was.

    Natuurlijk zijn de christelijke leefregels, de Tien Geboden, niet verkeerd, maar mensen moeten die vrijwillig kunnen navolgen. Als je in de goede punten van een christelijke maatschappij gelooft, en die zijn er ook volop, kijk waar het christendom de westerse cultuur heeft gebracht, dan moet je samen met andere christenen zo kunnen leven, net als communisten, fascisten, democraten etc hun visie onderling en vrijwillig in de praktijk moeten kunnen brengen.

    Een typisch voorbeeld van een christen fundamentalistische maatschappij is Gilead uit The Handsmaid’s Tale. Veel lijfstraffen en machtsmisbruik in de naam van God.

    Overigens waren ook beruchte inquisiteurs als Tomas De Torquemada oprecht in hun geloof. Zij martelden andersdenkende mensen dood om hun ziel te redden.

    https://youtu.be/ORvpOLkY_KA

 6. Ook interessant:

  If everyone is unhappy with the government, where are the protests ?
  https://www.reddit.com/r/Netherlands/comments/xtiu9c/if_everyone_is_unhappy_with_the_government_where/

  “I think the short answer is: we are still too rich to protest because our lives depend on it but too poor to care for activism.

  The longer answer is: life quality has been decreasing rapidly the last couple of years. We have a crisis of everything (housing, stikstof, labour shortages, energy crisis, etc etc). However, especially due to the labour shortages, paradoxically most people do have a job etc. That means that 1) you probably still don’t have it so bad that you need to worry about being able to eat at the end of the month or not, and 2) you’re spending most of your time awake working, you don’t have the free time to go out and protest.

  My father’s generation protested a lot. But in a way, that was also just a hobby. They were university students at the time when having a uni degree meant you were set for life. Grades, study time didn’t matter; A few years after graduating, you’d buy a big house that increases in value year on year etc. After their student life, all these “anarchists” and “socialists” just settled for a nice and cosy capitalist life and suddenly forgot about their ideals (I mean, it was just a hobby after all). Our generations don’t have that luxury anymore. A uni degree means little. You need grades or many extra activities. You need to finish the bachelor and master degree in 4-5 years max, etc.

  In countries with a real social revolution it usually coincides with massive unemployment, with an economy so shitty that large groups of people are starving, they have nothing to lose.

  So, we’re too poor for protesting as a hobby, but still too rich to risk what we do have for an uncertainty. So as shitty as our problems are, unless people start losing their jobs, protests won’t become that big”

  ~ 888Tuzi (2-10-2022)

  • @Peter de Jong

   Heb Nederlanders ook in slechtere tijden zelden of nooit zien protesteren, zelfs nog niet van binnen in hun geest. En als ze protesteren, dan met weinigen, zonder kracht of macht voor een paar procenten meer bedelen.

   Laat Nederlanders toch met rust, gun ze een vredig leven in het geloof van politici, ziektes en geliefde buitenlanders, gun ze hun zwijgen, schulden, hypotheek, gifspuitjes, onderdrukking, totale controle, aanstaande kou, honger, ellende, failliet, slaafsheid en doodvallen.

   Wie zijn anderen te bepalen dat vrijheid en leven een groot goed is en dat je daarvoor moet vechten? “Man, man, man, wat moeilijk allemaal weer, draai me nog wel een keer om”…

  • Nazi met bami en sambal bij…de communazi krant is uit.

   https://www.praktijknuijt.info/informatie/micro-organismen-info

   Did the people have there shit/shot today?

   Sustainable WEF spuiten, wormen vreten, rioolwater, kachel uit…”welke kleur kist prefereert u en wanneer is uw crematie?” “Wel opschieten, want de vraag naar kisten overtreft de afgelopen twee jaar het aanbod”….”De twee halen één betalen actie loopt daarom binnenkort af”…”leeft uw partner nog?”….”en de kinderen?”…”mag het een kistje meer zijn?”. https://www.uitvaartkist-online.nl/

Comments are closed.