(uit het vrijbrief archief)

De economen geloven, dat het eigendom een even natuurlijk feit is als de persoon. Het bestaan van de een noch van de ander hangt af van de bepalingen van het Wetboek. Het eigendom is een onvermijdelijk gevolg van de menselijke natuur.

De mens wordt als eigenaar geboren. Hij wordt immers geboren met zijn behoeften, waarvan de bevrediging levensnoodzakelijk is; met zijn organen en fysieke en mentale vermogens, de beschikking die onmisbaar is voor de bevrediging van die behoeften. Zoals deze vermogens slechts uitbreidingen zijn van de menselijke persoon, zo is het eigendom slechts het verlengstuk van de vermogens. De mens scheiden van zijn fysieke en mentale vermogens is hem doen sterven; de mens scheiden van wat hij met inzet van die vermogens heeft voortgebracht leidt tot hetzelfde resultaat.

Er zijn schrijvers, die zich vooral toeleggen op de vraag hoe de mens geschapen had moeten worden: wij bestuderen de mens zoals hij is; wij stellen vast, dat hij niet kan leven zonder in zijn behoeften te voorzien; dat hij niet in zijn behoeften kan voorzien zonder te handelen, te arbeiden en te ondernemen; en dat hij niet zal arbeiden of ondernemen indien hij er niet zeker van is de vruchten van zijn optreden te kunnen aanwenden voor de bevrediging van zijn behoeften.

Daarom geloven wij, dat het eigendom een natuurlijke instelling is, en dat het de taak is van de wet de zekerheid en de veiligheid van het eigendom te garanderen.

Het is waar dat het eigendom vóór de wet komt, dat het zelfs erkend wordt bij de primitieve volkeren, die geen wetgevende instantie kennen. Zij zullen niet betwisten, dat iemand die voor zichzelf of zijn familie een hut gebouwd heeft er ook de eigenaar van is. Ongetwijfeld kan een ander hem met man en macht uit zijn woning verjagen – maar niet zonder de verontwaardiging van de gehele stam op te wekken. Dergelijk machtsmisbruik mag zelfs beschouwd worden als de aanleiding voor de inzet van de openbare macht voor de bescherming van het eigendom. Deze vereniging van de macht van allen, deze conventie of wet, vindt zijn bestaansreden in het eigendom; het omgekeerde is niet waar.

Is het anders in de dierenwereld? De zwaluw verzorgt in alle rust zijn jongen in het nest, dat hij door eigen inspanning gebouwd heeft.

Zelfs de plant leeft door assimilatie, door toe-eigening. Zij eigent zich stoffen, gassen en zouten toe, die zij in haar omgeving aantreft. Het volstaat dit toe-eigeningsproces te onderbreken om haar te doen uitdrogen en afsterven.

Zo is ook voor de mens de toe-eigening de sleutel tot leven en ontwikkeling.

Deze toeëigening is een natuurlijk fenomeen, essentieel voor het bestaan: het eigendom is niets anders dan de omvorming van dit natuurlijk fenomeen tot een recht, gebaseerd op arbeid en initiatief. Productieve handelingen transformeren ruwe grondstoffen in consumptiegoederen; zij maken assimileerbaar, vatbaar voor toeëigening wat dit voordien niet was. Ik zie werkelijk niet in hoe men zou kunnen volhouden, dat het verschijnsel van de toe-eigening met recht, tot voordeel van een ander individu zou moeten strekken dan diegene, die de productieve handeling gesteld heeft.

De bestaansreden van de wet ligt in deze primaire feiten, die noodzakelijk volgen uit de menselijke natuur. Het is redelijk overeen te komen dat de eendrachtige macht van allen erop gericht zal zijn het geweld te voorkomen en te onderdrukken: de levensdrang en de zucht naar persoonlijke lotsverbetering kunnen de sterkere ertoe drijven de zwakkere te beroven, zijn recht als handelend wezen te schenden. Niet het eigendom is het resultaat van een conventie, maar de wet.

De oorsprong van het eigendomsrecht volgens de juristen: de wil van de wetgever.

We zullen nu de oorsprong van het tegenovergestelde systeem eens nader bekijken. Al onze grondwetten uit het verleden verkondigen de onaantastbaarheid van het eigendom. Het ziet er dus naar uit, dat zij de zin van de samenleving der mensen zien in de vrije ontwikkeling, door arbeid en onderneming, van de personen en hun verenigingen. Het eigendomsrecht is immers niet anders dan het recht van de mens zelfstandig te beschikken over de waarde, die hij door zijn handelingen heeft geschapen. Het schijnt dus zo te zijn, dat onze grondwetten het eigendom voor de wet stellen, mits de wet geen ander doel heeft dan het vrijwaren van het eigendom.

Men kan zich echter afvragen of deze verklaring niet op nogal onnadenkende wijze in onze grondwet is ingelast, als een holle frase, een dode letter; en vooral, of zij werkelijk de basis vormt voor onze sociale overtuigingen.

Men heeft gezegd, dat de literatuur een uitdrukking is van het maatschappelijk gebeuren. Welnu, indien dit waar is, dan mag men hier wel enige twijfels koesteren: meer dan ooit is het de gewoonte, dat de auteurs, nadat zij enige lippendienst hebben bewezen aan het principe van het eigendom, de tussenkomst van de wet inroepen, niet om het eigendom te eerbiedigen, maar om het eigendom, het krediet en de arbeid te regelen en te veranderen, gelijk te schakelen en te verdelen. Dit veronderstelt, dat men aan de wet en dus tevens aan de wetgever een absolute macht toekent over de personen en hun eigendommen. Wij kunnen dit betreuren, maar we moeten niet doen alsof wij verrast zijn hierover.

58 REACTIES

 1. Eigendomsrecht is een overkoepelend recht om überhaupt vrij te kunnen leven. Als je als individu geen uniek eigenaar bent van je lichaam en geest en van alles wat je daarmee tot stand hebt gebracht, en anderen daar dus ook recht op kunnen doen gelden, dan ben je niets anders als een slaaf.

  Hieruit volgt gelijk, dat de aarde en de lucht, waaruit de stoffen, waaruit je lichaam is opgebouwd, afkomstig zijn, privé eigendom moeten zijn en via homesteading en handel in privé bezit gekomen zijn. Als zij gemeenschappelijk eigendom van alle mensen op Aarde waren, zou ieder mens ook recht hebben op jou lichaam.

  • Door handel (in de supermarkt bijv) of door homesteading (zuurstof uit de lucht bijv) ben je uniek eigenaar geworden van deze bouwstoffen en dus van je eigen lichaam.

   Collectivisten miskennen dit individuele eigendomsrecht volledig, omdat zij vinden, dat de Aarde van iedereen is. Zij beweren uit morele overwegingen tegen slavernij te zijn, maar hun collectivistische opvatting is nu juist precies de oorzaak van slavernij.

  • De mensen in Nederland, die nu 1500 huur per maand betalen en 80 procent van de tijd werken voor ‘een ondernemer in het vastgoed’ zijn gewoon slaven.

   • En daar hebben we de zure afgunst weer. De eeuwige motivatie van alle linksdraaienden. Jij wilt stelen, net als alle andere linkmenschen, in jou geval vooral grond en woningen, en om te kunnen stelen moet het concept eigendom afgezwakt worden. Maar, zoals ik je al vaker heb uitgelegd, als jij eigendom niet erkent kan ik zo je nieren uit je jongenslijfje snijden en ergens online verpatsen. Dat vind je dan niet leuk, maar het is de essentie van eigendom: het is van jouw of het is van iemand anders. Omdat eigendom heilig is, worden er wetten gemaakt die eigendom beschermen. Dat geldt zo ongeveer overal. Zelfs in een anarchistische samenleving. Ook daar mag je niet stelen.

   • Ik constateer alleen, dat de huidige situatie lijkt op slavernij….Omdat mensen te hoge huren moeten betalen, zijn ze tot slaven verworden.

    En dan begin jij over ‘stelen’ ? Huh….

    Als je 80 procent van je tijd moet werken voor ‘een ondernemer’ dan ben je toch gewoon een slaaf haha. Waar de fuck, is dan ‘je vrijheid’ ? Je bent vrij, oja, werk even 80 procent van de tijd voor mijn vermogen.

    En als ik dat constateer, dan ‘steel’ ik iets van je? Ik steel helemaal niets van je, je mag het houden haha. Ik heb eigenlijk nog nooit iets gestolen, in mijn leven. Best wel libertarisch van me.

    Ohh, maar de LP gaat de woningcrisis oplossen. Ja, net zoals de VVD dat gaat doen, toch? En het CDA.

   • Te hoge huren?
    Waarom?
    Wie bepaalt dat?
    Jij?
    Hoe hoog moeten de huren dan zijn en hoe bepaal je dat?

   • Het probleem is niet dat de huren te hoog zijn. Het probleem is dat jij wilt wonen in een leuke woning in een stad waar je dat niet kunt betalen. Je moet dus of ergens anders gaan wonen waar het minder duur is, of meer geld gaan verdienen, of je tevreden stellen met een kamertje in een slechte wijk.

    Er zijn plekken op deze wereld waar je heel goedkoop kunt leven, maar daar wil je niet naar toe gaan. Je maakt dus een keuze. Je kiest ervoor om in een peperdure stad te wonen waar je met je lage salaris weinig mogelijkheden hebt.

    Dat is geen kwestie van slavernij, of van woningnood, maar van wereldvreemd gewauwel van jouw kant. Er zijn altijd plekken waar je niet kunt wonen omdat je ze niet kunt veroorloven. Je kunt niet in een kasteel wonen, niet op een vliegdekschip of een onderzeeboot. Dan moet je ergens gaan wonen waar je de prijzen wel kunt betalen.

   • De huren zijn te fucking hoog. Dat snapt iedereen, behalve een paar verwende jongetjes

    Nee, mensen gaan niet de stad verlaten, omdat jouw geliefde VVD de woningmarkt compleet verpest heeft. We gaan helemaal nergens heen.

    Los je woningcrisis probleem maar op, met je LP, bestaande uit wel 200 leden.

   • Voor de goede orde, niemand hier is van de VVD. Dergelijke beledigingen missen hun uitwerking. Volgens mij wordt Amsterdam bestuurd door de PvdA, GL en D66. Niet de VVD. Een vreemde reactie derhalve. Verder geef je geen antwoord op de vraag: hoe hoog moeten de huren zijn en hoe bepaal je dat?

    Vind je soms dat een ‘onafhankelijke commissie’ moet bepalen hoe hoog de huur moet zijn? Of vind je dat alle onroerend goed naar de staat moet gaan zodat zij de toewijzing hiervan kunnen centraal plannen? Het is immer een mensenrecht om menswaardig te kunnen wonen nietwaar?

    Wat moet er gebeuren?

   • Verder ben ik ook niet van de LP. Maar ik begrijp dat het heel moeilijk voor je is om de toch vrij eenvoudige conclusie te trekken dat je drie mogelijkheden hebt als je ontevreden bent over je woonsituatie. Wat ga je er aan doen? Ga je er wat aan doen of blijf je nog even door jammeren?

   • Nee, mensen MOETEN NIET werken voor een baas. Als men 80% van het inkomen besteed aan vaste lasten, of zoals u stelt alleen aan huur, dan heeft men mogelijk al eerder niet de juiste keuzes gemaakt. Het staat iedereen vrij een andere baan te zoeken die beter betaalt, of om zich bepaalde vaardigheden te verwerven om een andere baan te vinden, of om zelf wat te beginnen.
    Ik zie niet goed in waarom de eigen verantwoordelijkheid daar ook niet zou opgaan.
    Ik heb momenten gehad waar ik 100.000 of zo op de betaalrekening had staan en momenten waar ik platzak was en op straat of onder een brug sliep. Nooit ook maar een enkele cent van de overheid gehad maar ze waren er als de kippen bij om ‘hun’ deel op te eisen.
    Bij vertrek uit NL weer gezeik gehad omdat ik mijn flatje met zwaar verlies verkocht, maar ze toch extra geld wilden vanwege de zogenaamde overwaarde.

    Ik wil maar zeggen dat mensen meer zelfvoorzienend en zelfredzaam moeten worden ipv afhankelijk van de overheid. En dat de keuze om bij een slechtbetaalde baan te blijven ook echt een keuze is, waarvan niet kan worden ge-eist dat anderen daar dan voor moeten opdraaien. Als dat vrijwillig gebeurt, best. Maar niet gedwongen.

  • Door een zaak te vormen, kan je al eigenaar worden van de zaak. Van de bestandsdelen hoef je geen eigenaar te zijn.

   • Je kan alleen bestanddelen gebruiken met toestemming van de eigenaar daarvan. Zijn ze vrij beschikbaar dan wordt je door ze te homesteaden zelf eigenaar. Zijn ze eigendom van iemand anders en heb je toestemming om ze te gebruiken dan is er sprake van een gedeeld eigendom. Voor de bestanddelen waaruit je lichaam is opgebouwd wil je in geen geval een gedeeld eigendom, want dan hebben anderen ook recht op jouw lichaam.

   • @Peter, neen dat is niet zo. Een eigendomsvoorbehoud kan verloren gaan door zaakvorming en vermenging bijvoorbeeld.

 2. In de kern, heeft eigendom gewoon met macht te maken. Ik heb iets, omdat het binnen mijn macht ligt.Dit snappen jullie alleen nog niet. Ik heb iets, omdat ik het kan hebben. Ik kan het hebben, omdat het beschermd wordt. Door mijzelf, door de overheid, door de maffia, of door een private organisatie.

  Zo is ook voor de mens de toe-eigening de sleutel tot leven en ontwikkeling.

  Huh, je pleit nu voor vruchtgebruik? Lockean Proviso? Zoals ik al eerder zei, liberalen moeten geen beroep doen op vruchtgebruik, als dat in deze wereld niet meer bestaat. Alles is al van iemand en alles word doorgegeven via het erfrecht.

  Vastgoed, is gewoon een monopolie, in de handen van enkelingen die er profijt uit halen, zoveel mogelijk en waar de massa onder leidt. Niets geen ‘vruchtgebruik’ of het ‘mengen van je arbeid met de aarde’. Jullie leven in een sprookjeswereld.

  Libertarier : ik ben tegen de overheid, de overheid is slecht. Ik ben tegen belasting

  Libertarier: als een kraker in een van mijn negenduizend lege pandjes komt, dan bel ik snel de politie, die via belastinggeld bekostigd is.

  Libertarier: Alles dat goed is aan de wereld, komt door kapitalisme

  Libertarier: we hebben nooit écht kapitalisme gehad.

  Lees dit even.

  http://www.mutualist.org/id71.html

  Capitalism, arising as a new class society directly from the old class society of the Middle Ages, was founded on an act of robbery as massive as the earlier feudal conquest of the land. It has been sustained to the present by continual state intervention to protect its system of privilege, without which its survival is unimaginable. The current structure of capital ownership and organization of production in our so-called “market” economy, reflects coercive state intervention prior to and extraneous to the market. From the outset of the industrial revolution, what is nostalgically called “laissez-faire” was in fact a system of continuing state intervention to subsidize accumulation, guarantee privilege, and maintain work discipline.

  • Nee, je hebt recht op iets als het je eigendom is. Je hebt recht op je lichaam en op je leven, omdat het je eigendom is. Dit heeft met macht niets te maken.

   Een dief kan de macht hebben om zichzelf iets toe te eigenen en in bezit te nemen, maar daarmee is het nog niet zijn eigendom. Anderen hebben dan het recht dit onrecht te corrigeren.

   Dat is overigens een veelgevraagde dienst, die de vrije markt in onderlinge concurrentie zal aanbieden.

  • Kapitalisme is het vrijwillig uitwisselen van eigendom. Partijen doen dit graag en zonder enige dwang, omdat ze er beter van worden. Het is de nr 1 drijfveer van de vooruitgang van de mensheid. Zonder het kapitalistische stelsel, dat de vrije markt met al haar innovatie, welvaart en welzijn drijft, zaten we nu nog in een tochtige grot op een houtje te bijten.

  • Je commentaar en de links die je geeft gaan niet in op de punten die ik hierboven heb ingebracht, nl. dat zonder het ontbreken van eigendomsrecht er altijd slavernij optreedt en dat de kapitalistische vrije markt waarbij eigendom vrijwillig wordt uitgewisseld, de basis is voor onze vooruitgang en welvaart.

   Je aanname, dat het kapitalisme en machtsmisbruik de oorzaken zijn, waardoor slavernij optreedt, wordt nergens in je verwijzingen aangetoond. Ze worden ook niet door de historische feiten gestaafd. Zodra er een rechtsorde is, die het eigendomsrecht erkent, wordt er opgetreden tegen machtsmisbruik en worden fraude, diefstal, afpersing, moord en slavernij bestreden.

   Ik kan dus niet anders concluderen, dat de linkse ideeën over mens en maatschappij aantoonbaar onjuist zijn. Maar goed, dat wisten we al.
   _____________

   “You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality.”

   ~ Ayn Rand

   • Ayan Rand was een pseudo-intellectueel

    Lees Carsons pil nou maar en je gaat de nuances beter begrijpen, je kan het allemaal in historische context plaatsen dan. Kijk nou maar eens verder dan je neus lang is.

    In het kort :

    De laatmiddeleeuwse wereld, werd vervangen door
    een staatskapitalisme. Dit leidde tot grote uitbuiting van een proletarische klasse. Deze klasse komt op een gegeven moment in opstand, dit resulteert in anarchistische communistische massabewegingen. Dan krijg je na de WO2 een sociaal democratische correctie, van het staatskapitalisme. Sociale verworvenheden. Men zegt, kapitalisme leidde tot ongelijkheid en dat leidde tot gevaarlijke radicalisering van de bevolking, dus moeten we de boel wat meer dragelijk maken, zodat een fascisme of communisme niet meer op zal komen.Men komt dus met sociale wetgeving etc. Dit wordt dan weer met het neoliberalisme project afgebroken in de jaren 70/80. En nu zien we wat neoliberalisme ons gebracht heeft? Alleen maar totale puinhopen.Roll back the state? De state is alleen maar groter geworden en alle sociale voorzieningen zijn wegbezuinigd en ‘de markt’ lost niets op.

    Als Tucker en Spooner het hebben over markten, hebben zij het over de markten die voor het staatskapitalisme bestonden. De markten gebaseerd op vruchtgebruik en vrije associaties, vrije steden, gildes etc. Zij willen terug naar deze tijd. In tegenstelling tot anarchisten als Kropotkin en Bakunin, zij zien namelijk geen ruimte voor markten.

    Rothbart baseert zich een beetje op Tucker en Spooner en een beetje op Mises. Dit maakt zijn werk verwarrend en daardoor is libertarisme een verwarde beweging. Een beweging die met het ene been op de etatistische neoliberale status quo leunt en met het andere been leunt op het 19e-eeuwse markt anarchisme.

    Ik wilde nog even terugkomen, op je hele ‘panarchisme’ verhaal. Je racistische ideeën zijn onzinnig en gênant, maar je panarchisme heeft nog wel relevantie

    Je wilt een anarchie, waarin iedereen zelf zijn/haar staat kiest. Ik snap je verlangen. Punt is alleen, dat zowel communisme als fascisme, als neoliberalisme, neigt naar werelddominantie. Een communisme, neemt geen genoegen met een klein landje, of een kleine commune. Zij wilt werelddominantie. Als anarchist, heb je altijd te dealen met van die totalitaire theorieën, als communisme, fascisme en neoliberalisme.

   • “De laatmiddeleeuwse wereld, werd vervangen door
    een staatskapitalisme.”
    Dat is al fout.

    “Dit leidde tot grote uitbuiting van een proletarische klasse.”
    En nogmaals fout.

    Verder heb ik niet gelezen. Het leven is te kort voor zoveel onzin. Is Carson niet dezelfde flapdrol die de ‘Labour Theory of Value’ aanhangt? Zou wel goed passen bij zijn interpretatie van de geschiedenis want de druiloor volgt eenvoudig weg het marxistische narratief.

    Er klopt dus helemaal, helemaal niks van.
    Nu is je dat al vaker uitgelegd. Maar je bent heel erg eigenwijs en daarmee dom.

   • Ja, ga het nou maar eens lezen. Is wel interessanter dan Ayan Rand haar ‘romans’ hahaha

    Carson beweert, dat via een vrije markt, de labour theory tot zijn recht komt. Ik geloof dat ook niet, maar daar gaat het verder niet om. Ik ben het op meer punten oneens met hem.

    Nee, nee. Hij is geen marxist. Hij haalt alleen historici aan, die marxistisch zijn.

    Als ik een historicus aanhaal, die PVV stemt, ben ik dan een PVV stemmer? Nee hé

    Carson haalt in het boek ook de Oostenrijkse economen aan en Rothbard etc. Ondanks dat hij het niet met ze eens is.

   • “Ja, ga het nou maar eens lezen. Is wel interessanter dan Ayan Rand haar ‘romans’ ”
    Ik denk er niet aan. Heb wel wat beters te doen.

    “Carson beweert, dat via een vrije markt, de labour theory tot zijn recht komt.”
    Wat maar weer eens bewijst dat de man uit zijn nek kletst. Bij waardetheorie gaat het erom of deze juist is of onjuist. Niet of de theorie tot zijn recht komt. Dat is irrelevant. Het is geen maaltijd of een liedje wat iemand op een piano speelt en waar het een goed moment voor kan zijn of een minder goed moment.

    “Nee, nee. Hij is geen marxist. Hij haalt alleen historici aan, die marxistisch zijn.”
    Dat zeg ik ook. Hij volgt het marxistische narratief van de geschiedenis.

    “Carson haalt in het boek ook de Oostenrijkse economen aan en Rothbard etc. Ondanks dat hij het niet met ze eens is.”
    Carson begrijpt niets van economie en daarmee begrijpt hij ook niks van politieke economie.

    Het is dus allemaal een enorme berg gelul met het uiteindelijke doel om het concept eigendom te frustreren en af te zwakken zodat er weer gestolen kan worden. Het is altijd hetzelfde met linksmenschen. Leer mij ze kennen.

   • Het is dus allemaal een enorme berg gelul met het uiteindelijke doel om het concept eigendom te frustreren en af te zwakken zodat er weer gestolen kan worden

    Nee hoor. Hij pleit voor een graduele verandering van het systeem, niet door middel van stemmen, maar ook niet door middel van kraken en/of revolutie. Hij pleit voor het opzetten van alternatieve structuren, binnen de orde. Een beetje wat libertariers ook doen, met hun Hanzestad project etc

    Het is niet ‘het marxistische narratief’ het is gewoon hoe het gegaan is. Een eerlijke liberaal, zal dit ook gewoon beamen. Liberalen erkennen deze feiten ook. Maar ze zeggen dan : jammer dan, dat proletariers toen genaaid werden, want kapitalisme heeft ons welvaart gebracht. Het doel heiligt de middelen, zeggen ze

    Dat de geschiedenis niet altijd helemaal rooskleurig verlopen is, is in jouw ogen meteen ‘het marxistische narratief’.

   • “Het is niet ‘het marxistische narratief’ het is gewoon hoe het gegaan is.”
    Nee, je schetst het marxistische narratief. Er zijn andere varianten.

    “Maar ze zeggen dan : jammer dan, dat proletariers toen genaaid werden, want kapitalisme heeft ons welvaart gebracht. Het doel heiligt de middelen, zeggen ze”

    Een vreemde uitspraak. Wie is ons?
    Er zijn twee varianten. ‘Ons’ is iedereen die toen leefde. Dan kun je niet meer zeggen dat de arbeiders genaaid werden omdat ze er met sprongen op vooruit gingen.
    Het kan ook zijn dat je met ‘ons’ de kapitalistische eigenaren van productiegoederen bedoelt, volgens het wederom marxistische axioma van Verelendung: de rijken worden rijker en de armen worden armer. Dat kan natuurlijk helemaal niet want de armen waren al straatarm. Als je nog armer wordt ga je dood. Verder heb ik nog nooit een liberaal horen zeggen dat het doel de middelen heiligt. Dat heb je eerst zelf verzonnen en je liegt vervolgens dat anderen zoiets zeggen, wat ronduit vals is.

    Feit is dat de Industriële Revolutie een enorme welvaartssprong heeft veroorzaakt voor iedereen. Veel meer mensen konden gevoed worden en tegelijkertijd ging de levensstandaard enorm omhoog mede dankzij een hele serie hele belangrijke uitvindingen als de verbrandingsmotor, elektriciteit, spoorwegen. Ook leefden mensen veel langer in betere omstandigheden. Dat lange dagen maken in een fabriek er voor tere zieltjes er heden ten dage onplezierig uitziet, zal best zo zijn. Hoe denk jij eigenlijk dat het leven was voor de Industriële Revolutie? Iedereen was landarbeider. Dat is seizoenswerk. Als er geen werk is heb je geen inkomsten. Een kindersterfte van 50%. Arbeiders in Engeland waren de rijkste arbeiders ter wereld. Vergelijk het verschil in levensstandaard maar eens met landen in Zuid-Europa waar de Industriële Revolutie pas veel later gekomen is en waar ze tot diep in de twintigste eeuw een straatarm, behoeftig bestaan leiden als boer of visser.

    Het is wel zo dat de overgang van een agrarische samenleving naar een industriële samenleving niet in 24 uur gaat. Dat is een proces waar ongetwijfeld ook veel mis is gegaan. Hoe kan het ook anders. Het paradijs bestaat niet. Als je een kleindenker bent, kijk je alleen naar de paar dingen die misgaan en doe je net alsof alles slecht was. Hieronder een link naar een beschrijving van die periode met een meer gebalanceerde kijk op de zaak dan de marxistische.
    https://mises.org/library/capitalism-and-historians-0

    Overigens zitten we in het grotere geheel der dingen nog altijd in de Industriële Revolutie. Inmiddels zijn we aan het einde van de Derde gekomen en staan we aan het begin van de Vierde.

   • Staatskapitalisme bestaat niet. Het is een contradictio in terminis. Kapitalisme is het vrijwillig uitwisselen van eigendom via waardepapieren. Een staat doet per definitie alles onder dwang.

    Ongelijkheid kan niet tot radicalisering leiden, want het is de natuurlijke staat van samenleven. Het is omgekeerd: ongelijkheid leidt tot normalisering en gelijkheid leidt radicalisering. De praktijk laat dit ook zien (oa killing fields in het cambodja van Pol Pot: 2 miljoen doden).

    Je verwijzingen naar kapitalisme en neoliberalisme betreffen uitsluitend het corporatisme. De monopolistische staatsmacht is hiervan de oorzaak. Neem die weg en het corporatisme is weg.

    Het anarchisme is een oplossing om van het corporatisme af te komen. Maar om volledig vrij te kunnen zijn is individueel zelfbeschikkingsrecht nodig over je lichaam en geest en over dat wat je daarmee tot stand hebt gebracht. Het linkse anarchisme biedt die mogelijkheid niet, want daarin is sprake van gedeeld eigendom. Het rechtse anarchisme (anarcho-kapitalisme) biedt die mogelijkheid wèl. Dat is de reden, dat het libertarisme het anarcho-kapitalisme propageert.

    Als anarchie je aanspreekt, is dus het eerste wat je nader moet bestuderen de vrije markt en het geldsysteem. Daarna is er nog genoeg te discussiëren over de details van een kapitalistische samenleving. Links anarchisme is volkomen oninteressant en discussies daar over zijn zonde van de tijd.

   • Denk nou eens logisch na.

    Extreme ongelijkheid en onvrede, leidt natuurlijk tot radicalisering. Door extreme ongelijkheid ontstonden in de 19de eeuw communistische en anarchistische massabewegingen.

    Boeren in Spanje, in de 19de eeuw, werkte full time op het land van de landlord. Ze kregen niet voldoende betaald om geen honger te hebben. Hun kinderen hadden gaten in hun schoenen. Landlopen was verboden, dus ze konden niet zomaar weggaan. Hun leven, was een totale hel. Als ze in opstand kwamen, sloeg DE STAAT deze opstand neer, want de staat was, net als nu, voornamelijk het orgaan dat in dienst stond van de rijken. De staat wilde, net als nu, dat : iedereen zijn plekje kende in de sociale pikorde

    Ja, in die situatie krijg je op een gegeven moment radicalisering. Mensen hebben niets te verliezen en de communistische/anarchistische bewegingen komen vervolgens met beloftes van verbetering. Miljoenen vielen er voor.

    Dat radicale massabewegingen voortkomen uit extreme verpaupering, dat is eerder een wetmatigheid. Als miljoenen mensen niets te verliezen hebben, dan lonken de radicale bewegingen wel. Als de omstandigheden extreem zijn, kiezen mensen voor extreme oplossingen

    Jij snapt dit weer niet, want jij hebt geen inlevingsvermogen

   • Links anarchisme kan wel, maar binnen een specifieke sociale, historische en culturele context.

    Het Spaanse platteland van de 19de eeuw, was al zwaar communaal en federalistisch ingesteld. Links anarchisme, sloot daarbij aan. Het lag al een beetje in de volksaard. Men was al gewend, om veel samen te werken, binnen de dorpsgemeenschap en goederen te delen etc.

    Ook kon het ontstaan, binnen een situatie waarin niemand meer echt iets te verliezen had. De bestaande orde was zo verrot, dat men wel wilde experimenteren met nieuwe projecten. Het kon alleen maar beter worden, was het idee.

    Wel ben ik het met je eens, dat links anarchisme voor deze tijd, in Europa en Amerika, minder betekenis heeft. Dan hebben we het niet over de 3de wereld en Latijns Amerika. Daar zie ik het nog wel een praktijk worden.

   • Ongelijkheid is de norm. Dat is geen gevolg van de Industriële Revolutie. Eeuwenlang hebben we een feodaal stelsel gehad waar boeren land pachten en wat afdragen (niet zo veel, veel minder dan nu) in ruil voor bescherming, recht en orde. Daarvoor kom je uit bij de klassieke wereld die bestond uit adel, militairen en slaven. Het is juist de verdienste van de Industriële Revolutie dat die standenmaatschappij grotendeels is verdwenen. Gewone mensen konden nu ook rijkdom verwerven. Daar werd natuurlijk op neer gekeken en ze werden uitgemaakt voor petit bourgeois. Gedurende al die eeuwen zijn er nauwelijks opstanden geweest van de armen tegen de rijken. Dat is dus helemaal geen vanzelfsprekendheid. En als er al eens een opstand was werd het er nooit beter van. De ene heerser werd ingeruild voor een andere. Meestal bakten die er minder van. Je wederom marxistische concept van een arbeidersrevolutie is dus een illusie.

   • Ja, Youp

    Ongelijkheid zal er altijd zijn. Maar, als de ongelijkheid te extreem word en als teveel mensen niets meer te verliezen hebben, dán ontstaan er revoluties. Denk aan de Franse revolutie, de Russische en de Spaanse anarchistische revolutie

    Ik zeg niet dat ik een revolutie wil. Ik zeg slechts waar het vandaan komt. Jullie snappen die sociale dynamieken niet zo goed.Jullie zijn teveel economisch en te weinig sociologisch, psychologisch ingesteld. Als grote groepen mensen zich geminacht voelen, kan dat leiden tot revolutionaire massabewegingen.

    Als in jouw speculatieve anarcho kapitalistische wereld, de ongelijkheid te groot en te wijdverbreid zou zijn, zou het ook te maken gaan krijgen met allerlei revoluties en opstanden. Extreme ongelijkheid, is gewoon niet houdbaar, hebben we telkens weer gezien. Wil je een stabiel systeem, dan moeten de mensen een reden hebben om erin mee te doen, om deel te nemen, om het niet te ondermijnen. Dit geld voor ieder systeem,of het nou links of rechts is.

   • Nee, jij redeneert andersom. Er is een revolutie. Je concludeert: oh, dan is de ongelijkheid te ver opgelopen. Revoluties hebben hele andere oorzaken. Zoals gezegd, ongelijkheid is van alle tijden en is vele malen groter geweest dan voor welke revolutie dan ook. In Cuba bv ging het heel behoorlijk. Toch kregen ze daar een revolutie. De Russische revolutie komt voor een flink deel op rekening van Duitsland die geen tweefrontenoorlog wilden en Lenin en zijn kameraden flink geholpen hebben daar hun experimenten door te duwen zodat ze niet tegenover het Russische leger kwamen te staan. Zonder WO1 was er geen revolutie geweest in Rusland.

    Maar goed, je redenatie loopt als volgt: Oh, oh oh, oppassen dat de verschillen tussen arm en rijk niet te veel oplopen want dan krijg je een revolutie. Daarom moeten er herverdelingsprogramma’s opgestart worden? Daarom moeten rijkere mensen bestolen worden zodat jij je tiny house kunt hebben?

    Ongelijkheid is de norm. Iedereen die wel eens aan sport gedaan heeft begrijpt dat sommigen daar meer talent voor hebben dan anderen. Iedereen die naar school is geweest begrijpt dat sommigen beter zijn in technische vakken, anderen zijn beter in talen. Sommigen kunnen alles goed en anderen kunnen helemaal niks.

    De ongelijkheid brengt wel verantwoordelijkheden mee voor de succesvollen: noblesse oblige. Iedereen is van elkaar afhankelijk en ook een rijk persoon heeft graag dat hij vriendelijk en correct bediend wordt als hij ergens zijn cognac naar binnen slurpt. Maw, ongelijkheid is helemaal geen probleem. Gelijkheid is een probleem omdat dit alleen kan worden afgedwongen met zware dictatoriale maatregelen. Een beetje gelijkheid vraagt dan om een beetje dictatoriale maatregelen. Dat is wat we nu meemaken in onze sociaaldemocratie.

   • De Franse revolutie, kwam door : verhongering en verpaupering, van de bevolking

    Het marxisme, was het knorren van de onderbuik, zoals een Italiaanse dichter het zei

    Het feit dat de CNT een miljoenenbeweging werd, kwam door de extreme uitzichtloosheid waar de mensen in verkeerde. Lees eens wat historische boeken, over deze tijden en je zal het beter begrijpen

    We leven niet in een sociaal democratie, maar een neoliberaal staatskapitalisme/corporatisme

    Ja, als miljoenen mensen niets meer te verliezen hebben, krijg je vaak revoluties, de mensen grijpen dan het juiste moment aan, om de boel omver te werpen, als ze die ruimte krijgen. Dit zou jij ook kunnen begrijpen.

    Met tiny houses heeft het niet zoveel te maken.

    Je wereldbeeld, is erg optimistisch, erg rooskleurig. Je leeft vanuit de theorie.

    Hoe moet je ontwrichtende, radicaliserende, revolutie aanwakkerende armoede tegengaan? Dat is aan jou, om daar een antwoord op te vinden. Als het libertarisme daar geen antwoord op weet, neemt niemand het serieus en blijft het een marginale sekte.

   • Maar het libertarisme heeft een antwoord op armoede. Europa, De VS en tegenwoordig Azië en ook wat landen in Afrika en Zuid-Amerika bewijzen dat. Maar goed, je wilt graag in je eigen bubbel blijven denken. Doe dat dan maar.

   • Als men er een antwoord heeft, is dat een goede zaak.

    Dit komt alleen niet echt veel naar voren. Dit aspect

   • @Naya, die mechanismen die jij noemt, zijn niet perse het logische gevolg. Jij ziet dat zo. Maar dat maakt niet dat het waar is.
    Dat jij dat niet echt uit Youp’s antwoord naar voren vindt komen, ligt waarschijnlijk meer aan je onwil. Als je alleen maar het “goede ziet van je eigen gelijk” en het “slechte van een andermans ongelijk” ben je slechts aan het construeren.
    Er zijn genoeg arme mensen die zich omhoog hebben gewerkt en werken. Het socialisme gaat daar ook vanuit dat dat kan. Immers, uitkering zijn als tijdelijk bedoeld en niet als permanent. Het is hulp voor zolang je die ook echt nodig hebt.

  • Bertuz. Als we naar een politieke systematiek kijken, kijken we niet naar uitzonderingen. Ja, Elvis wist uit zijn getto te ontsnappen en 50cent ook. Ja, dus?

   Wanneer er teveel onvrede is, onder teveel mensen, dan ontstaan er soms omwentelingen. Hoe moeilijk is het om dat te begrijpen?

   Lees dit boek

   https://www.managementboek.nl/boek/9789059115491/anarchisme-en-syndicalisme-in-spanje-r-lenstra

   Dan snap je hoe het kon gebeuren, dat iets zo radicaal als de CNT (links anarchistische vakbond) miljoenen aanhangers kreeg. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Net als dat bijvoorbeeld in deze tijd, de ‘wappie’ beweging, niet zomaar uit de lucht kwam vallen. Er was wel echt iets aan de hand.

   Kijk. Ancap (anarcho kapitalisme) heeft het al helemaal moeilijk, want de kapitalist in het ancap verhaal, heeft de staat niet eens meer achter zich, als nanny. Moderne kapitalisten, zetten de staat in, om hun belangen te behartigen. In ancap, zou dat niet eens meer kunnen. Als de bevolking dan in opstand komt, hebben ze een groot probleem. Ik snap nooit zo goed, hoe ancaps dat willen oplossen.

   Als de sweatshop (loon)slaven in deze tijd in opstand komen, dan schakelt de kapitalist de overheid in, om deze opstand te onderdrukken. Wat zou de ancap doen, in die situatie? Hij/zij zou niets kunnen doen. Ancaps denken hier nooit over na.

   Ik ga uit van mijn eigen gelijk. Ja, dat doen jullie ook. En dat is verder geen probleem

 3. Ik heb mijn hele leven respect gehad voor andermans bezittingen. Nooit gestolen o.i.d. en wat mij betreft ging ik de rest van mijn leven deze levenswijze aanhouden. Maar door ervaringen van de laatste jaren denk ik daar nu heel anders over. Het is niet zo dat ik nu per definitie geen respect heb voor andermans bezittingen maar het bezitten van meerdere huizen daar ben ik inmiddels faliekant tegen. Het bezitten van meerder woningen in een land met woningnood vind ik misdadig want een dak boven het hoofd is een eerste levensbehoefte van mensen (en eigenlijk ook van dieren).

  Huiseigenaren spelen hele vervelende machtspelletjes met huurders als dat goed uitkomt. Ze krijgen daar in de rechtsstaat Nederland alle ruimte voor. Door de woningnood raken huurders vervolgens dakloos. Ik vind dat niet normaal. Het is een grove schending van mensenrechten.

  Ik las in de reacties dat huurders dan maar naar een plek in de wereld moeten gaan waar het goedkoop is en waar er plek is? Hebben mensen dan geen recht meer op een menswaardig bestaan in de nabijheid van familie? Is andermans bezit dan zo heilig? Ik zal je vertellen, als ik op straat kom te staan dan ga ik a-n-d-e-r-m-a-n-s woning kraken.

  • Dan moeten ze maar weg gaan

   VVD verneukt de woningmarkt en zegt vervolgens : ga maar weg, uit de stad, ga maar elders wonen

   Sympathiek

   Huiseigenaren spelen hele vervelende machtspelletjes met huurders als dat goed uitkomt. Ze krijgen daar in de rechtsstaat Nederland alle ruimte voor. Door de woningnood raken huurders vervolgens dakloos. Ik vind dat niet normaal. Het is een grove schending van mensenrechten.

   Interesseert libertariers niet, zij geven alleen om $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

   Libertarier : De vrije markt fixt alles

   Libertarier: de woningmarkt is geen échte vrije markt

   Libertarier: Maar, de woningmarkt is gewoon de vrije markt, zoek het lekker uit, als huurder.

   Totaal inconsitent en vaag allemaal

   We leven niet in echt kapitalisme

   Maar, zeur niet over het huidige systeem, want het kapitalisme werkt prima

   Maar dit is geen kapitalisme. Behalve, als mij dat uitkomt, als ik er geld aan verdien

   LP is het verwarde broertje van de VVD

   Ja, even wat gemene woorden van mijn kant

   • Op deze manier mogen grote huizenbezitters zoals woningcorporaties hun woningen verhuren aan Oekraïners en de rest van de wereld die in nood zit en Nederlanders mogen daar niet over jammeren. Nederlanders moeten gewoon accepteren dat wonen in Nederland te duur voor hen is geworden en elders in de wereld een nieuw bestaan opbouwen. Volgens mij heet dat omvolking.

  • @prochrist,

   Mensen hebben alleen negatieve rechten. Je hebt het recht om gevrijwaard te blijven van de interventies van anderen. Mensen hebben geen positieve rechten. Je hebt geen recht om, zonder diens toestemming, te beschikken over iets, dat van een ander is.

  • @prochrist,

   Omvolking is datgene wat nu in Europa plaatsvindt onder links beleid. Een kwart van de oorspronkelijke bevolking van NL is inmiddels vervangen door mensen uit Afrika en het MO. In de grote steden is het zelfs de meerderheid.

   https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/43/bevolking-gegroeid-naar-17-8-miljoen-inwoners-vooral-door-migratie

   De PvdA heeft er hard aan gewerkt om haar arbeiders achterban uit de oude stadswijken te trappen en er moslim immigranten voor in de plaats te zetten. Eea in de hoop, dat deze mensen op de PvdA zouden stemmen. Dat is nooit gebeurd en de hoofdoorzaak van de teloorgang van deze partij.

   https://www.wyniasweek.nl/nieuw-het-verdriet-van-de-schilderswijk-de-teloorgang-van-een-haagse-volkswijk/

  • @Prochrist, een warrig verhaal. Het instituut eigendom is er om geschillen over de aard van de feitelijke macht te kunnen beslechten. Er is een tekort aan huizen. Dat is de kern. Het probleem is niet de eigendomsvraag. Huizen zullen net als alle andere onroerende en roerende goederen een eigenaar hebben.

 4. @Bertuz
  Ik weet niet precies wat er voor jou warrig is?

  Uit mijn onderzoek blijkt dat er juist géén tekort is aan woningen. Woningen worden zo links en rechts door huiseigenaren verhuurd via directe bemiddeling. Het staat gewoon allemaal op internet. Op Woningnet om precies te zijn.

  • Wat heeft eigendom er mee te maken? Een huis heeft altijd een eigenaar. Er is wel een tekort. Ik wil graag verhuizen, maar iets vinden naar mijn zin tegen een redelijke prijs is onmogelijk. En wat heeft omvolking te maken met huizenprijzen of eigendom? En wil je een lintje, omdat je nog nooit wat gestolen hebt?

   • Oké, dus het stoort je dat ik heb gereageerd. Daar kan ik niets mee. Succes!

   • @Prochrist, je mag de conclusies trekken die je wil. Ook foute. Of op een aanname gebaseerde. Thnx.

   • @Bertuz
    Jij kunt toch zelf die verheffende reactie schrijven die je blijkbaar mist onder dit item? Wat verwacht je van mij?

 5. Vrijheid, eigendom, vrijwillige samenwerking en geen inbreuk van de Staat in de leven van het individu zijn de fundamenten van een succesvolle samenleving.
  Sinds de mensheid begonnen is met landbouw, dus rendement behalen via grondgebruik, zijn de bovenstaande concepten tot leven gekomen. Om politiek, economie, religie en natievorming te begrijpen, heeft de mens meer dan 4.500 jaar over gedaan. Elke stroming heeft geprobeerd om zijn eigen ideologie te promoten, met zijn eigen definities en waarden/normen.
  Op dit moment is het leerproces nog steeds gaande. Failliete politieke systemen zoals nazisme, fascisme, feudale systemen, communisme krijgen WEER de kans om terug te komen. Mensen willen maar niet leren, dat menselijke karaktereigenschappen bijna altijd de doodsoorzaak zijn van politieke, economische en religieuze systemen. Je kunt het meest vriendelijke systeem verzinnen, maar het zijn mensen die de verkeerde mensen op de belangrijke functies zet. En dan gaat het mis.
  Een politiek en religieus systeem is altijd gebaseerd op macht en dwang. Omdat het machtsinstrumenten zijn. Een markt is gebaseerd op handel tussen koper en verkoper. Kan er sprake zijn van machtsverhoudingen, ja, maar in een open vrije markt zonder invloed van de Staat, kan dit niet lang bestaan. Echter, als de Staat zich er mee gaat bemoeien, gaat het mis. Vanuit mijn optiek, is politiek Links, midden of Rechts, allemaal hetzelfde. Of je hebt een mama of papa, maar je moet gehoorzamen als je de orders krijgt van je StaatsOuders. Het maakt niets uit, wat voor politieke stroming je bent, je krijgt jouw orders, en je kunt maar beter gehoorzamen.

  • Ja,maar je weet wel dat je idee van een staatloze wereldmarkt, tot nu toe een ideaalbeeld is gebleven?

   Je bent een idealist, een dromer. Niet dat daar iets mis mee is, zeker niet. Maar, wees je er wel bewust van

   Ik denk dat we het huidige neoliberale systeem, kunnen zien als een feodalisme, niet als een liberalisme. De grote bedrijven, zijn de nieuwe landlords/aristocraten, die beschermd worden door de overheid, waarmee ze verstrengeld zijn geraakt.

   Als libertariers de huidige orde dus verdedigen, verdedigen ze een door de staat bestendigde bedrijfsaristocratie.

   Aan de ene kant, hebben we de landlords, de managers en de bureaucraten, aan de andere kant hebben we de massa’s mensen,die dag en nacht ploeteren, voor de landlords, managers en bureaucraten. Dit is een feodale constructie, waarin de ene mens in theorie meer waard is dan de ander.

   Ik kan je het boek : individual liberty, van BenjaminTucker aanraden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in