Artikel overgenomen uit “De Andere Krant. Wordt hier abonnee, proefabonnement kost 20 euro.

Karel Beckman

Karel Beckman

 

De WHO wil “respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen” als basisprincipes uit de Internationale Gezondheidsrichtlijnen schrappen en vervangen door “billijkheid en inclusiviteit”. Dat blijkt uit wijzigingsvoorstellen die deze week worden besproken binnen de WHO. De voorstellen behelzen een forse toename van de macht van de WHO, inperking van nationale soevereiniteit van de lidstaten, omvangrijke nieuwe bureaucratie, en meer censuur.

 

Een speciale commissie van de WHO vergadert van 9 tot 13 januari achter gesloten deuren over ingrijpende wijzigingen van de Internationale Gezondheidsrichtlijnen, die bindend zijn voor alle lidstaten, waaronder Nederland. Over de voorstellen wordt waarschijnlijk gestemd op de World Health Assembly in mei. Vorig jaar leidden wijzigingen die door de VS waren voorgesteld tot veel ophef. De VS wilden het mogelijk maken voor de WHO om zonder instemming van de lidstaten een noodtoestand uit te roepen en ingrijpende beleidsmaatregelen op te leggen aan alle landen. Kamerlid Wybren van Haga stelde hierover vragen aan minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers. De voorstellen werden tijdens de World Health Assembly in mei 2022 echter afgewezen door de Afrikaanse landen.

 

De WHO zegde toen toe dat de werkgroep die zich met de wijzigingen bezighield, de WGHIR, met nieuwe voorstellen zou komen die pas bij de World Health Assembly in mei 2024 in stemming zouden worden gebracht. In oktober 2022 echter zette de WHO een nieuwe commissie op, de ‘IHR Review Committee’ (IHRRC). Deze vergadert deze week over de wijzigingsvoorstellen, die nu toch al dit jaar in stemming kunnen komen.
De voorstellen zijn vastgelegd in een moeilijk te vinden document van 46 pagina’s op de website van de WHO. Een van de opvallendste betreft artikel 3. Daarin staat nu nog dat “de Internationale Gezondheidsrichtlijnen zullen worden uitgevoerd met volledig respect voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen”. De WHO wil deze principes echter letterlijk schrappen, zo blijkt uit het document. In plaats daarvan zal artikel 3 luiden dat de Internationale Gezondheidsrichtlijnen “moeten worden gebaseerd op de principes van billijkheid, inclusiviteit en samenhang”. De Amerikaanse onderzoeksjournalist James Roguski, die de voorstellen als eerste aan het licht bracht en campagne voert in de VS om de WHO te verlaten, is niet verbaasd over het voornemen van de WHO om “mensenrechten en vrijheden” te schrappen uit de Richtlijnen. “De WHO is er al lang niet meer voor de gezondheid van mensen. Ze zijn volledig in de greep van de farmaceutische industrie, die de Richtlijnen gebruikt om een totalitaire dictatuur te creëren, een digitale gevangenis met gezondheidscertificaten en continue bewaking.” Catherine Austin Fitts, voormalig investeringsbankier op Wall Street en oprichtster van het nieuwe-media platform Solari Report, valt hem bij: “Via de Internationale Gezondheidsrichtlijnen wordt een staatsgreep gepleegd”. In Nederland is in navolging van de VS ook een campagne gestart: stopWHO.nl

James Roguski: “De WHO is er voor de farmaceutische industrie”

“De WHO is uit op een wereldwijde machtsgreep. Ze proberen wijzigingen door te voeren in de Internationale Gezondheidsrichtlijnen die ertoe zullen leiden dat zij de macht krijgen om over de gezondheid van de hele wereldbevolking te beschikken.”

&nbsp

Dit zegt de Amerikaanse onderzoeksjournalist James Roguski, die van het volgen van de WHO zijn specialiteit heeft gemaakt. Roguski is in de VS een campagne gestart onder het motto: #Stop-the-treaty #Stop-the-amendments #Exit-the-WHO. ‘The treaty’ verwijst naar een wereldwijd ‘Pandemieverdrag’ waar de WHO aan werkt, de ‘amendments’ naar de voorgestelde wijzigingen in de Internationale Gezondheidsrichtlijnen. Dit zijn twee zaken die vaak door elkaar worden gehaald, zegt Roguski. “De WHO onderhandelt over een Pandemieverdrag, dat ertoe zal leiden dat landen hun soevereiniteit compleet zullen verliezen aan de WHO. Dit verdrag heeft de nodige aandacht gehad in de media, maar de onderhandelingen erover lijken niet erg te vlotten. Daarnaast wordt er echter gewerkt aan een herziening van de Internationale Gezondheidsrichtlijnen. Deze zijn ook wettelijk bindend voor de lidstaten. Hierin zit naar mijn inschatting het echte venijn.”

 

De Internationale Gezondheidsrichtlijnen (International Health Regulations, IHR) geven de WHO nu al veel zeggenschap over het gezondheidsbeleid van de lidstaten. Maar die macht zal nog veel groter worden als de wijzigingen die nu worden besproken, zullen worden aangenomen, stelt Roguski. Deze week, van 9 tot en met 13 januari, vindt een besloten commissievergadering plaats in Genève van een ‘Review Commissie’ (IHRRC), die zich buigt over een groot aantal wijzigingsvoorstellen. Zij zullen hun aanbevelingen uiterlijk 15 januari doorgeven aan de directeur-generaal van de WHO, Tedros. Die kan ze dan tijdig doorgeven aan de lidstaten, zodat die hierover op de World Health Assembly in mei van dit jaar kunnen beslissen.

 

De WHO gaf in mei 2022 aan dat nieuwe wijzigingsvoorstellen pas in mei 2024 op de agenda zouden komen te staan, maar Roguski heeft geen vertrouwen in deze belofte. “Die had betrekking op de Working Group die zich bezighield met de voorstellen. Maar in oktober hebben ze ineens een nieuwe commissie opgezet, de Review Committee, die het stokje lijkt te hebben overgenomen. Het is allemaal volkomen ondoorzichtig.”
De wijzigingsvoorstellen die nu ter tafel liggen zijn te vinden in een document op de website van de WHO, hoewel ze ver weg zijn gestopt. Op zijn substack neemt Roguski de lezer mee door de 46 pagina’s aan voorstellen. De meest in het oog springende wijziging is die van artikel 3, waarin wordt voorgesteld principes als ‘waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen’ te vervangen door ‘billijkheid’ en ‘inclusiviteit’. “Het is natuurlijk niet zeker dat dit erdoor komt, maar dat het wordt voorgesteld, zegt heel veel over de WHO”, stelt Roguski. “Ze zijn er al lang niet meer voor de mensen, maar voor hun sponsors.”

 

De WHO spreekt graag van “gezondheidszorg voor iedereen”, maar Roguski wijst erop dat gezondheidszorg heel beperkt wordt gedefinieerd in de Richtlijnen. “In artikel 1 worden ‘health products’ genoemd, zoals vaccins, gentherapie en medicijnen, maar vitaminen, mineralen, kruiden en andere waardevolle voedingsstoffen worden genegeerd.”

 

Het grootste bezwaar dat Roguski heeft, is dat de WHO zich steeds meer macht toe-eigent om voor de hele wereld te bepalen wat wel en niet gezond is. Dat blijkt uit bijna alle wijzigingsvoorstellen die worden gedaan. Woorden als ‘non-binding’ (niet-bindend) worden geschrapt. Er wordt een ‘noodcommissie’ voorgesteld die maatregelen van lidstaten teniet kan doen en bindende maatregelen kan opleggen. Er worden voorstellen gedaan om ‘informatieverspreiding’ via ‘passende boodschappen’ op te leggen aan landen, dus censuur uit te oefenen. Er wordt een bijlage voorgesteld met ‘Verplichtingen om samen te werken’. Er wordt een nieuwe bureaucratie opgetuigd, die met vele miljarden zal worden gefinancierd.

 

Roguski wijst erop dat het Pandemieverdrag waarover wordt onderhandeld, voorziet in een structuur die is gebaseerd op de internationale klimaatconferenties. “Er komt een bestuursorgaan dat bestaat uit een ‘Conference of the Parties’, een COP, die ook al sinds jaar en dag bestaat in de klimaatbureaucratie. Partijen als de Bill & Melinda Gates Foundation en de vaccinfabrikanten, die nu ook al de WHO medefinancieren, zouden hierbij mogen aanschuiven.” Het Pandemieverdrag voorziet verder in versnelde goedkeuringstrajecten voor vaccins en medicijnen, meer simulatie-oefeningen van pandemieën, en meer aandacht voor gain of function-onderzoek, waarbij virussen in het lab worden gemanipuleerd.

 

De WHO had bij het ter perse gaan van deze krant nog niet gereageerd op vragen. Het ministerie van VWS stelt in een reactie: “De IHR vormt de kern van het internationale instrumentarium om mondiale gezondheidscrises te voorkomen en te bestrijden. De Covid-pandemie toonde aan dat het huidige instrumentarium onvoldoende is om wereldwijd te komen tot een afdoende en eerlijke aanpak. Daarom wordt de IHR momenteel herzien en wordt tegelijk gewerkt aan een aanvullend mondiaal Pandemieverdrag. Uiteindelijk zal het aan elke lidstaat zelf zijn om te besluiten of deze zich aan de (gewijzigde) regeling en het nieuwe verdrag wil binden.”

8 REACTIES

 1. Elke keer worden de ergste ontwikkelingen m.b.t. de ‘gezondheidsrichtlijnen’ van de WHO afgezwakt met ‘het is niet zeker of dit er wel doorheen komt of het is niet zeker of daar wel mee ingestemd wordt’. Door berichten zo te formuleren lijkt het alsof mensen met gezond verstand zich nog over deze kwesties gaan buigen. Vergeet het maar! Berichten worden bewust zo manipulatief verspreid. Het is een strategie om onze aandacht te laten verslappen voor een trein die écht richting de afgrond dendert. Maar door berichtgeving op deze manier te formuleren, denken wij dat er nog een noodrem is. Die is er niet.

  Andere problemen rond bijvoorbeeld de Romeo’s zijn ook op de achtergrond geraakt. Terwijl ik de welbekende groepen mannen ineens weer in Amsterdam zie. Tegenwoordig herkenbaar aan dure kledij en minachting voor de Nederlandse bevolking. Meestal logeren ze in dure hotels maar het zijn geen normale toeristen. Ze verschuilen zich tussen de toeristen.

  Wij financieren dit allemaal. We financieren onze vijanden. Laat dat tot je doordringen. Het enige dat ons van al dit onheil kan redden is de afschaffing van geld. Zowel cash als digitaal geld. De afschaffing van geld zal de overheid en al die kwalijke internationale organisaties met wie zij een relatie zijn aangegaan, inclusief de banken, buitenspel zetten.

  • Inderdaad, men zal verzwolgen worden door het monster dat ze hebben helpen voeden…

 2. Nederland zal wel weer als smerig en corrupt kontgaatje van de VS en de hele bezopen wereld staan te trappelen van ongeduld om zonder enige volksraadpleging mee te gaan in de meest absurde verdragen.

  Voor alle duidelijkheid, wat deze psychisch gestoorden ook voor de farmaceutische maffia aan voordelen bedenken, in dit lijf wordt geen gif gespoten. Als er dwang bij komt te kijken dan kunnen ze een stevige tegenreactie verwachten, desnoods steek ik ter zelfverdediging een bovenmaatse naald in hunner lijf. De gekken moeten de troep fijn bij elkaar en gelijke stinkende soort in het lijf pompen.

  Deze wereld is compleet van de ratten besnuffeld. En dat er miljoenen zwakbegaafden zijn die graag een gifspuit wensen, betekent niet dat iedereen een dergelijke medische accepteert.

  Kort gesteld, wie mij wil killen, zal zonder pardon of waarschuwing het leven laten, het recht op zelfverdediging zal als een natuurlijk recht boven alle wetten gaan.

  En de WHO criminelen behoren net als de wereldwijd gecorrumpeerde politici, achter slot en grendel. Criminele clubs dienen opgedoekt te worden, keine Frage. En dat gare gore Zwitserland begint een behoorlijk akelig land te worden waar criminele clubs zich moeiteloos kunnen vestigen, over vergaande privileges beschikken en hun immuniteit is gegarandeerd. Zwitserland is verworden tot een echte schurkenstaat en vormt daarmee een grote bedreiging voor de rest van de wereld.
  Als de clubjes daar ’the untouchables’ zijn, dan zal het land als geheel aangepakt moeten worden.

  https://twitter.com/checkedaz/status/1611581978435788800?t=kCgH0qLQz5ksp1uYAAm5cg&s=19

 3. Elke keer dat een of ander regime aan onze natuurlijke vrijheden rommelt, roept dit uiteindelijk zoveel weerstanden op dat dat regime zichzelf vernietigt. Dat is mijn positieve kijk hierop.

  Het negatieve aspect is dat het wegkrijgen van zulke regimes erg veel kost en dit onnodig zou zijn als ze in de kiem zouden worden verstikt.

  Daarom verdienen voordenkers, vrijsprekers, voorlopers, klokkenluiders, complottheoretici en verzetsstrijders ons allergrootste respect.

 4. Dat een corrupte en megalomane organisatie als WHO meer macht wil verbaast mij niet. Dat de Chinese communisten en viespeuk Bill Gates er aan de touwtjes trekken ook niet. Wat mij wel verbaast is de onverschilligheid van de NL politiek om daar willig en kritiekloos aan mee te werken. Net als met dat handelsverdrag met Canada, of de eisen van big pharma rond de corona “vaccins”.
  De afkeer en minachting van de eigen bevolking, of in elk geval het deel dat hier geboren is, zitten er nog steeds diep in.

  • Rutte is veel maar dement niet. Volgens Geert Dales (VVD en oud minister, zie zijn blog) heeft Rutte zelfs een geheugen als een olifant. Maar verder is het een drol en een matig acteur.

   De pissende president is de moderne versie van de keizer zonder kleren. Zou degene die hem fimde nog leven? https://twitter.com/Spy5Wire/status/1604441275805192193

Comments are closed.