Woordenlijst

Deze, groeiende, Begrippen- en Woordenlijst is bedoeld om te voorkomen dat er in de discussies op deze site langs elkaar heen gepraat wordt, of dat de schrijvers bepaalde begrippen steeds weer opnieuw moeten uitleggen.
De vaste schrijvers zullen de betekenissen zoals hier aangegeven in hun stukken en antwoorden gebruiken. Dit zal de kwaliteit en het gebruiksgemak zeker ten goede komen.
Als u Begrippen of Woorden hebt die u aan deze verzameling zou willen toevoegen, stuur ze dan (met uw voorstel van verklaring) op aan info@vrijspreker.nl
Stuur naar dit adres ook uw eventuele vragen en opmerkingen die tot verbetering van deze verzameling kunnen leiden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Afhankelijk
Zie “onafhankelijk”

Afvaardiging / Vertegenwoordiging
Elk individu kan zich vrijwillig associeren met een vereniging. Hij
kan die vereniging of leden daarvan machtigen om namens hem zijn Rechten uit te oefenen. Een voorbeeld is dat mensen hun regering machtigen hen tegen vijandelijke aanvallen te verdedigen.
Restricties:
1. De afgevaardigde/vertegenwoordiger DIENT diegene die hem heeft
afgevaardigd; die kan dit privilege namelijk altijd weer intrekken.
2. Niemand kan een ander rechten geven die hij zelf niet heeft.
Aangezien ik niet het recht heb een ander mens te dwingen, heeft de
staat of regering het recht ook niet om dat ‘namens mij’ wel te doen. (Zie: bijv. Belasting)

Algemeen belang
Het algemeen belang is in feite het belang van IEDEREEN, dus niemand uitgesloten.
Dit begrip wordt echter door politici misbruikt om iedereen het idee te geven dat het zijn belang is. Maar in werkelijkheid is dit “politieke algemeen belang” niets anders dan het belang van de groep die een wet maakt, die de macht heeft, ten koste van alle andere mensen.

Altruïsme
Ayn Rand: Altruïsme betekent dat de mens geen recht heeft om te bestaan voor zichzelf, dat dienst voor anderen de enige rechtvaardiging is van zijn bestaan en dat zelf-opoffering zijn hoogste morele plicht, deugd en waarde is.
Dit heeft niets te maken met vriendelijkheid, goodwill, respect, weldadigheid.
Niet het geven van een aalmoes aan een bedelaar is essentieel. Essentieel is of je zelf wel of niet het recht hebt om te bestaan zonder hem die aalmoes te geven.

Anarchie
Anarchie = systeem zonder heersers system without rulers

Anomie = systeem zonder regels system without rules

Er zit een groot verschil tussen. Maar toch worden ze vaak door elkaar gehaald.

In een anarchie zullen er beslist wel regels en afspraken zijn.

Anarcho-Kapitalisme /anarcho-kapitalisten
Het anarcho-kapitalisme is de stroming binnen het libertarisme die de staat volledig wil afschaffen en ook leger, politie en rechtspraak aan de vrije markt over laten.

Anomie
Anomie = systeem zonder regels system without rules

Zie Anarchie

Bedrijfsleven (zn)
Van Dale:
1 het praktische economische leven
2 de gezamenlijke bedrijven => privésector, zakenleven

Belasting
Belasting is een door de overheid gedwongen afgave van iemands eigendom. Vandaar de uitdrukking dat: “Belasting is Diefstal”.
De overheid stelt daartegenover dat daardoor de burgers beschermd worden; net als de maffia ook doet.

Collectivisme
Collectivisme is de onderschikking van het individu aan de groep – of dit het ras, de klasse of de staat is, maakt geen verschil.
Collectivisten ijveren primair voor het uitoefenen van dwang in het maatschappelijk en privéleven van de burgers door middel van het maken van wetten, waardoor de bewegings- en handelingsvrijheid aan banden wordt gelegd. Men ziet de mensen als onderdeel uitmakend van het collectief, vandaar collectivisten. Zij maken met name inbreuk op de vrije uitwisseling van handel, salarisonderhandelingen, werkgelegenheid en zijn voor discriminatie in de vorm van bevoordeling voor bepaalde groepen of bedrijven in de samenleving.
Ook geloven zij stellig in een ‘gemengde’ of overheidsgestuurde economie, beter bekend bij ons als poldermodel of planeconomie. Dit is een inmenging in de nationale economie op het gebied van bedrijvigheid, infrastructuur, financiën en internationale handel. Zij bepalen met wie je mag of moet handelen.
Natuurlijk is deze samenleving alleen in stand te houden door het heffen van enorme belastingen om deze ingrijpende maatregelen te kunnen bekostigen.
Ook staat in deze maatschappij de vrije meningsuiting onder druk, omdat minder aangename aspecten van de overheid dan aan het licht zouden kunnen komen. Alle partijen aanwezig in de Tweede Kamer vallen onder deze noemer.
Democratie, waarin de meeste stemmen gelden, is ook collectivistisch.

Contract
Relaties tussen mensen, individuen, en eventueel ook groepen worden geregeld via contracten. Een contract kan een formeel, schriftelijk document zijn, ondertekend door alle betrokken partijen en mogelijk zelfs getuigen of een notaris. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Een contract kan ook mondeling afgesloten zijn.

Corporatisme (zn):
Fusie tussen staatsmacht en bedrijfsmacht:
“‘Fascism’ should be more appropriately called ‘corporatism’
because it is a merger of state and corporate power.”
Benito Musolini

Cultuur
Een bepaalde beschaving, ontwikkeling van een volk (al of niet in een bepaald tijdperk)
Zo zijn er bvb een Christelijke cultuur, moslimcultuur enz.

Cultuurrelativisme
Het relativeren vaneen of meer culturele waarden t.o. v. de waarden van van een of meer andere culturen, ongeacht de grondslag en de bijdrage ervan tot de sociaal-economische eenheid en leefbaarheid van de gehele samenleving. Dit wordt aangehangen en gepractiseerd door mensen die de discussie over de grondslagen van een duurzame samenleving uit de weg willen gaan. Zie ook Multicultureel
Multicultureel betekent “meer culturen”
Multiculturele samenleving betekent dat meer volkeren van verschillende culturen op hetzelfde grondgebied wonen. Dat kan in allerlei “mengverhoudingen”, en hoeft geen enkel probleem op te leveren zolang iedereen zich aan de libertarische grondregel houdt.
Het gaat echter fout als de overheid er zich mee bemoeit en aan verschillende “culturen”, verschillende regels en/of subsidies gaat verstrekken.

Democratie / democraat / democratisch
Oorspronkelijk betekent dit een “regering door het volk”.
Door het beslissings-mechanisme, dat bepaalt dat de “meerderheid” beslist over wat er gebeurt is de democratie echter gegroeid naar een soort collectivisme waarin de persoonlijke vrijheid zeer beperkt is.
In theorie wordt gesteld dat ook met de minderheidsgroepen rekening gehouden moet worden, maar we hebben nog nooit gezien dat er na een stemming iets niet doorging omdat maar 51 % van de stemmers vóór was. De 49 andere procenten worden gedwongen zich te onderwerpen.
Vrijheid zou betekenen dat ieder enkel individu zelf kan beslissen of hij/zij wel of niet meedoet.

Discriminatie
Discriminatie is “onderscheid maken”.
Iedereen heeft gelijke rechten en plichten voor de wet.
De overheid mag niet discrimineren. Geen onderscheid tussen wie en wat dan ook.
Individuen zijn echter vrij zelf keuzes te maken. Dat zou in de huidige maatschappij opgevat kunnen worden als discriminatie die ongeoorloofd is. Maar ieder mens maakt continu talloze keuzes (en discrimineert daarbij). Dit is volkomen correct zolang hij de rechten van een ander niet aantast.
Uiteraard heeft ieder individu datzelfde recht.

Duurzaamheid //duurzame ontwikkeling.
Duurzaamheid van wat? Het betekent “iets” dat moet blijven, dat duurzaam is.
Dit begrip is te gebruiken voor allerlei politieke doeleinden. Mee doen aan Kyoto-verdrag? Economie zwaar belasten?
Duurzame ontwikkeling: een ontwikkeling die waarschijnlijk meewerkt om de plannen van de machthebbers te verwezenlijken.
In positieve zin: Een stabiel politiek systeem is gebaseerd op duurzame sociaal-economische verhoudingen, die het best gediend zijn door de erkenning en bescherming van de individuele soevereiniteit.
(Zie de rechtsfilosofische verhandelingen van Frank van Dun)

Dwang
Dwang in een samenleving heeft betrekking op een verhouding, een gedrag, tussen mensen onderling.
We stellen dat er sprake is van dwang zodra iemand een ander bedreigt met (fysiek) geweld als hij niet aan zijn eisen voldoet.
In een libertarische samenleving kan iedereen op een verzoek van een ander “Neen” zeggen, zonder bevreesd te zijn dat er (fysiek) geweld tegen hem wordt gebruikt.
Een libertarische samenleving is gebaseerd op vrijwilligheid.

Egoïsme
Egoïsme is bekommernis om iemands eigen interesse.
Het is het tegengestelde van altruïsme (Z) dat verkondigt dat dat de mens er is voor anderen.
De objectivistische filosofie propageert sterk het “rationeel egoïsme”, dwz. De waardes die noodzakelijk zijn voor de mens om te overleven. Niet de waardes die voortkomen uit zijn emoties, verlangens, gevoelens of aspiraties; dat zijn de wensen of noden van irrationele bruten die alleen maar uit zijn op het profiteren van de prestaties van anderen.
Een goede samenleving vereist geen opoffering. Van niemand voor niemand. Rationele interesses van mensen onderling komen niet met elkaar in conflict. Er is geen belangenconflict tussen mensen die niet iets eisen waar ze geen recht op hebben

Eigenaar /eigendom
Eigendom is het meest omvattende recht, dat een persoon op een zaak (stuk grond, voorwerp, idee, hoeveelheid geld enz.) kan hebben.

Op de eerste plaats het eigendom op zijn leven en lichaam en daardoor op zijn geproduceerde producten. Het staat de eigenaar, met uitsluiting van een ieder, vrij van zijn eigendom gebruik te maken, mits de productie en gebruik niet in strijdt zijn met rechten van anderen.
Di staat los van overheidsregelingen en wetten die dat (absolute) recht kunnen beperken, uithollen, en/of aan voorwaarden verbinden, zelfs als deze (misschien) oorspronkelijk gemaakt werden om het eigendom van individuele personen te beschermen.
Zoals Frédéric Bastiat al in The Law schreef:
“Life, liberty, and property do not exist because men have made laws. On the contrary, it was the fact that life, liberty, and property existed beforehand that caused men to make laws in the first place.”

Europese Unie
De Europese Unie is een verbond van Staten die zich onderwerpen aan de hogere macht van een Europese Regering.
De Europese Unie heeft zich ontpopt als een mega-overheid, met mega-bemoeizucht en bijbehorende verleidingen tot corruptie.
Zolang de Europese Unie zich zou beperken tot de kerntaak van het beschermen van de vrijheid van mensen binnen haar grenzen, zou zij niet schuldig zijn aan vrijheidsschending. Zij zou invasies van vijandige, despotische regimes kunnen weren en gewelddadige criminaliteit zoals moord en verkrachting bestrijden. Alle andere taken die de EU op zich heeft genomen, schenden de vrijheid. Mensen kunnen voor zichzelf uitmaken welk schoeisel ze bijvoorbeeld naar hun werk willen dragen en hoeveel cacao ze in hun chocoladereep willen.
Gezien het totalitaire en expansionistische karakter van de EU is het zinnig dat Nederland uit de unie treedt.

Existentialisme (zn)
Van Dale:
een moderne filosofie waarin de nadruk valt op het individu en zijn existentie => existentiefilosofie
Wikipedia:
een filosofische beweging die wordt gekarakteriseerd door een benadrukking van individualiteit, individuele vrijheid, en subjectiviteit. Het is een richting die is ingezet door de Duitse filosofen Georg Hegel, Edmund Husserl, Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger en populair was rond het midden van de 20e eeuw met het werk van de Franse schrijver en filosoof Jean-Paul Sartre en anderen, waaronder ook de schrijver Albert Camus.

Expansionisme, expansionistisch:
Territoriale uitbreidigsdrift, bijvoorbeeld van veel dictatoriale en totalitaire staten en/of stataire organisaties (statenbonden, bondgenootschappen), zoals Hitler-Duitsland in de eerste helft van de 20ste eeuw en thans de Europese Unie en de NATO.

Extreem
Extreem op zich zegt NIETS. Het is een hoeveelheidsaanduiding. Extreem is “uiterste” het “meest mogelijke”.
Door invloed van het socialisme mag je echter niet erg rijk of erg arm zijn. Nederland is plat. Extreem heeft daardoor een “ongunstige” klank gekregen. Maar als “extreem links/rechts” erg slecht is, dan is een beetje links/rechts dus ook een beetje slecht.
Ook als je het Links/recht van het midden noemt.
Altijd zit er iets van dat slechte in.

Extreem-collectivisme
Extreem-collectivisten gaan nog een stap verder. Zij willen de gehele economie met geweld onder de autoriteit van de overheid plaatsen. De vrije markt en vrije uitwisseling worden geheel verboden en de overheid neemt alle taken binnen de samenleving over. Uiteraard wordt de vrije meningsuiting in zo’n samenleving verboden, omdat anders alternatieven kunnen uitgroeien die de totalitaire overheid uit zouden kunnen dagen.
Maatschappelijke organisaties en partijen die deze ideologie aanhangen zijn onder andere het Fascisme, Nazisme, Communisme en Islamisme.

Extremisme
Net als “extreem” (Z) betekent extremisme op zich ook niets. Er hoort bij over welk “isme” (Z) men het heeft.
Als Koningin Beatrix zegt:”we moeten vreedzaamheid stellen tegenover extremisme”, kan iedereen dat op zijn eigen manier uitleggen.
Misschien bedoelt ze “terrorisme”, (moet je daar vreedzaam tegen doen?) of bedoelt ze dat we niet moeten “echt uitblinken maar gemiddeld zijn”?
Onder libertariërs kun je degenen die de staat totaal willen afschaffen, de anarcho-kapitalisten (Z) (Murray Rothbard bvb) rekenen tot extremisten.

Fascisme / fascisten
Het fascisme is een politieke stroming of staatsvorm die weliswaar het eigendom van de productiemiddelen in handen van de burgers toestaat, maar wel (vaak tot in detail) bepaalt wat de eigenaar er mee mag doen of moet doen. Iemand is dus maar schijnbaar eigenaar want hij heeft er niets over te zeggen.
Gecombineerd met nationalisme wordt dit nationaal-socialisme.

Filosofie (zn)
Van Dale:
1 wetenschap die zich erop toelegt het wezen van alle dingen en de beginselen die aan het gehele zijn ten grondslag liggen, te leren kennen => wijsbegeerte
2 filosofisch systeem
3 levensbeschouwing

Fraude
Fraude is schending van vrijheid en eigendom, eventueel zelfs van lijf en leven. Fraude kan voorkomen door bijvoorbeeld misinformatie of contractbreuk. Wanneer fraude wordt aangetoond, is het redelijk dat de geschonden partij (of eventuele nabestaanden) een schadevergoeding van de frauderende partij wordt toegewezen evenredig met de ernst van de toegebrachte schade.

Geloof
1 Vertrouwen in de waarheid van iets
2 Vast en onwankelbaar geloof in God en Gods woord <=> ongeloof
3 Godsdienst

Gemengde economie:
Economie met een onduidelijk aandeel van de overheid. Op micro-niveau: staatsbedrijven in concurrentie met particuliere bedrijven, bedrijven met een significant percentage staatsdeelneming, publiekrechtelijke instellingen met een bedrijfsmatige doelstelling, zoals publiekrechtelijke bedrijfsorganissaties (PBO’s).
Op macro-niveau spreekt men van de “Verzorgingsstaat” ofwel “Sociale markteconomie”, bijvoorbeeld West-Europese landen als Frankrijk Duitsland, Nederland die een sociaal stelsel kennen, dat ten koste van de economische ontwikkeling door de overheid kunstmatig in stand wordt gehouden. Ook de EU wil een sociale markteconomie inrichten. Een gemengde economie is per definitie collectivistisch en vertoont fascistische en dictatoriale trekken.

Geweld / Geweld-initiatie / Zelfverdediging
Geweld is elke inbreuk op de soevereine (Z) rechten (Z) van een individu.
Onder geweld valt moord, aanranding, verkrachting, opsluiting en
gijzeling. Maar ook inbraak en diefstal en ook fraude of valse beschuldiging.
De enige rechtmatige toepassing van geweld, is ter zelfverdediging, en dan nog uitsluitend met als doel de geweldpleger te stoppen en niet als
snelle vergelding. Dreiging met geweld of dwang wordt gelijk gesteld met geweld.

Godsdienst / Religie
1 Geheel van de leerstellingen en plechtigheden van een volk of kerkgenootschap => geloof, geloofsovertuiging, religie
2 Verering, aanbidding van God
Religie of godsdienst is een geloofsleer, die dingen verkondigt waarvan bepaalde groepen mensen (de gelovigen) geloven dat ze waar zijn. Ze zijn waar omdat ze door een bovennatuurlijk iets (God, Allah, Jaweh, …) aan een mens zijn verteld, en die mens heeft dat opgeschreven in een “heilig boek” (Bijbel, Koran, …) eventueel aangevuld met een persoonlijke beleving van God door de gelovige.
De gelovigen voelen zich verplicht jegens hun God om alles wat in dat boek staat – of wat hen daarover wordt geleerd! – te gehoorzamen en uit te voeren. Van deze bereidwilligheid kan door geloofs-instituten en hun leiders (kerk, moskee, paus, ayatholla) misbruik gemaakt worden, om de gelovigen aan te zetten tot gewelddadigheden tegen een individu of een samenleving die het oneens is met de geloofsleer, of tegen “afvalligen”. Uit naam van God – maar in wezen in opdracht, en onder dwang of manipulatie van voorgangers en leiders – kunnen zo zelfs terreur- of moordaanslagen gepleegd worden, of godsdienstoorlogen ontstaan, tussen verschillende interpretaties van één geloof of tussen verschillende geloofsleren onderling.

Grondwet, wat nu?
Ik moet nog steeds hard lachen om artikel 1 paragraaf 1 van de grondwet: “Bij deze grondwet die geïnspireerd wordt door de wil van de burgers…”
Zeker als dan de aanhef begint met de namen van alle roverhoofdlieden.
OK de namen van 450 miljoen burgers in de aanhef is ook wat lastig, maar ze hadden het ook over de Europeanen ipv de regeringsleiders kunnen hebben.
Want als 85 % van onze volksvertegenwoordigers niet weten wat 62% van hun achterban bezielt

Integreren
Het maken, groeien of opnemen in een groter geheel. Het tot een eenheid maken.
In de maatschappij speelt dit bij het samenleven van meerdere culturen die door migratie op hetzelfde gebied wonen. (Z: cultuur // multicultureel).
Ook hier geldt dat iedereen zich alleen maar aan het libertarisch grondprincipe hoeft te houden en alles komt goed. Dan maakt het niets uit of een hoofddoekje en de ander een kruisje draagt.
Maar weer, door overheidsbemoeienis gaat het natuurlijk mis. Zoals we kunnen constateren.
Van criminele allochtonen wordt vaak gezegd dat ze niet goed geïntegreerd zijn. Maar zijn criminele autochtonen dan wel goed geïntegreerd? En zijn er misschien criminele allochtonen die wel goed geïntegreerd zijn, ook al zijn ze crimineel?
‘Integratie’ is een paraplu waaronder een heleboel dingen vallen, en waaraan vrijwel iedereen zijn eigen invulling geeft. Dat vinden wij consensuslievende Nederlanders fijn, want nu kunnen we het er allemaal over eens zijn dat integratie ‘nodig’ is. Oftewel:”Iedereen praat er over, maar niemand weet waar hij het over heeft”
De politiek heeft geen antwoord gegeven op de vraag hoe we kunnen vaststellen dat integratie nodig is. De politiek heeft geen antwoord op de vraag hoe we kunnen vaststellen of de integratie voltooid is. De politiek heeft (net als de meeste Nederlanders) geen duidelijk idee over wat integratie nou eigenlijk IS.
Desalniettemin wordt van iedereen verwacht dat zij centen en vrijheden inleveren ten behoeve van de integratie.

Inzicht (zn)
Van Dale:
1 kijk op het wezen van iets, intellectuele beheersing van een samenhang => doorzicht, oordeel, prudentie, zicht
2 mening, opvatting
3 moreel besef, inkeer

Isme
“Richting” in kunst, wetenschap, politiek e.d.
BVB: Kubisme, Rationalisme, libertarisme, enz.

Kapitalisme (zn)
H. Callaway:
Kapitalisme als zodanig is een politiek-economisch systeem gebaseerd op de morele gedachtegang dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en op de voortbrengselen van zijn arbeid. Het meest fundamentele, ethische prerogatief van een dergelijk ideaal is dat het een mens niet toestaat om dwang uit te oefenen op een ander mens en dat het op die manier alle mensen vrijheid van handelen toestaat. Hoe men ethiek ook beschouwt, het is duidelijk dat daden alleen maar goed of slecht zijn voor zover ze in vrijheid worden verricht. Zodra iemand wordt gedwongen een daad te verrichten is die persoon, met betrekking tot die daad, noch goed, noch slecht; het bewijst dat de afdwingende persoon, groep van personen of regering, immoreel is, omdat hij de mogelijkheid tot keuze heeft uitgesloten en als zodanig heeft gehandeld tegen de ethiek in het algemeen. Een dergelijke daad is, van nature anti-ethisch.

Johan Norberg:
De liberale markteconomie met zijn vrije concurrentie die gebaseerd is:
-op het recht je eigendom te gebruiken,
-op de vrijheid om te onderhandelen en overeenkomsten te sluiten en om een zaak op te starten gebaseerd op de individuele economische vrijheid.Commentaar:
Kapitalisten worden gevaarlijk wanneer ze niét kapitalistisch handelen maar een pact sluiten met de overheid (corporatisten). Op dat moment zijn het geen kapitalisten meer, maar zijn ze geperverteerd tot pure plunderaars van de volkshuishouding. Wanneer het gaat om een dictatuur kunnen ondernemingen medeplichtig zijn aan de schending van de mensenrechten, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij een aantal westerse oliemaatschappijen in Afrikaanse landen.

www.meervrijheid.nl/…

Klassiek-liberale Vrijheden
De soevereiniteit (Z) en integriteit van het individu wordt gehandhaafd via natuurlijke vrijheden en zolang deze vrijheden geen inbreuk maken op de soevereiniteit van andere individuen.
Deze vrijheden zijn:
– vrijheid van meningsuiting, mits niet wordt opgeroepen tot geweld tegen anderen;
– vrijheid van vereniging en associatie, mits niet gepaard gaan met intimidatie en geweld jegens anderen en niet wordt gesubsidieerd door de overheid;
– vrijheid van religie, mits deze zich niet schuldig maakt aan intimidatie, geweld, of dreiging van geweld;
– vrijheid van beweging, mits deze geen inbreuk vormt op andere individuen;
– vrijheid van bezitsvorming, mits deze rechtmatig is verkregen en geen inbreuk maakt op de vrijheid van bezitsvorming van anderen;
– vrijheid van pers en media; mits deze niet worden gesubsidieerd door de overheid en zich niet schuldig maken aan geweldsopruiing en intimidatie of dreiging met geweld van anderen;
– vrijheid van onderwijs, mits deze niet wordt gesubsidieerd door de overheid, of zich schuldig maakt aan geweld, bedreiging van geweld of intimidatie.
Elke grondwet op klassiek-liberale beginselen moet deze vrijheden garanderen. Feitelijk betekent dat iedereen de vrijheid heeft om van zijn of haar bezit te genieten en zich te associëren met wie hij of zij dat goed dunkt. Alle dwang, intimidatie, geweld of geweldsbedreigingen dienen strafbaar te worden gesteld. Bovendien moet elke wet aangenomen door de regering en parlement voldoen aan de grondwet en daarop worden getoetst. Want de grondwet is er niet alleen om de burger te beschermen tegen andere burgers, maar vooral ook tegen een opdringerige overheid.

Klassiek-liberalisme
Het klassiek-liberalisme vindt zijn oorsprong in de laat 18e en begin 19e eeuw met als enkele van de voornaamste exponenten Adam Smith, John Locke en Frédéric Bastiat. Zij hadden een samenleving voor ogen waar het individu centraal stond en de overheid alleen de essentiële taken voor haar verantwoordelijkheid nam, zoals justitie, politie en defensie.
Het klassiek-liberalisme wil uiteindelijk (gefaseerd) alle andere taken en verantwoordelijkheden overdragen aan het individu.

Kunst
De omschrijving die Torres en Kamhi van Ayn Rand stellen, is:
“Kunst is een selectieve recreatie van de werkelijkheid in overeenstemming met de metafysische waarde-beoordeling van de artiest.”
In de maatschappij praat “iedereen” over kunst, en “niemand” weet waar hij het over heeft.
Ook politici geven geen definitie en laten daardoor zien hoe immoreel het is om belastinggeld af te dwingen en dat uit de geven aan iets dat niet gedefinieerd is.
Overheden moeten zich niet (met belastinggeld) met kunst bemoeien. Het ministerie van cultuur moet gesloten worden.

Libertarische Schaduw Regering, LSR
Een “Libertarische Regering is bijna een contradictio in terminis.

Maar, vooral in een Libertarische Minimum staat zal er iets als een bestuur zijn.

Wat zou een libertarische regering, als die nu aan de macht kwam, doen in plaats van de door de huidige regering in hun dagelijkse Nieuwsbrief aangekondigde maatregelen .

Los van deze maatregelen blijft het beleid de regering te beperken tot politie (leger?) en rechtspraak, en daarvoor echte grotere besluiten te nemen.

Hiervoor zouden we op de kortst mogelijke termijn kunnen afschaffen de Ministeries van Cultuur, Sport. Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken, en zouden we drugs legaliseren (vrij maken).

Libertarisme, libertarier (zn)
Wikipedia:
Het libertarisme is een op vrijheid gebaseerde politieke filosofie verwant aan het liberalisme. Ook zijn er veel raakvlakken met het anarchisme omdat libertariers niets moeten hebben van de overheid. Het libertarisme kan in n zin worden samengevat: iedereen heeft de vrijheid te doen en laten wat hij wil, behalve een niet-agressief persoon aantasten in persoon of eigendom. Het wordt ook wel zo geformuleerd: niemand mag geweld initiren. Geweld wordt in dit verband gedefinieerd als het beschikken over de persoon of het eigendom van een ander terwijl die ander daar bezwaar tegen heeft, of het dreigen hiermee.
Libertarisme wordt wel eens verward met de levensfilosofie libertinisme.nl.wikipedia.org/wiki/Liber… :

Libertarisme/ libertariërs / libertarisch
Het libertarisme kent verschillende benaderingen, maar het belangrijkste uitgangspunt is dat iedere persoon vrij moet zijn om te doen wat hij wil zonder hierbij de gelijke vrijheid van anderen te beperken. Menselijke samenwerking dient gebaseerd te zijn op vrijwilligheid en niet op dwang en geweld.

Op basis van dit uitgangspunt bestaan er twee hoofdstromingen in het libertarisme: Het “Minarchisme”(Z) en het “Anarcho-kapitalisme” (Z)

Meer informatie vindt u op: http://www.libertarian.nl

Libertinisme, libertijn (zn)
In de praktijk wordt onder ‘een libertijn’ verstaan, iemand die voor seksuele vrijheid staat en wordt vaak geassocieerd met SM en bandeloosheid. Ook zijn er grote raakvlakken met het nihilisme en het hedonisme.
Niet te verwarren met de politieke filosofie libertarisme. Een libertarier staat absolute vrijheid voor, maar met de beperking dat men nooit de vrijheid en integriteit van andere personen mag aantasten. Een libertijn kent geen enkele beperking in zijn vrijheid.nl.wikipedia.org/wiki/Liber…

Mening (zn)
Van Dale:
wat men van iem. of iets vindt, hoe men oordeelt => gedacht, gedachte, geluid, gevoelen, inzicht, oordeel, opinie, opvatting, standpunt, stellingname
Commentaar: Het woord ‘mening’ kan in verschillende betekenissen worden gebruikt:
1) als feitelijkheid, waarbij de gebruiker die feitelijkheid niet uitdrukt, dan wel subjectiveert althans niet erkent,
2) als gevoelen, met of zonder onderbouwing
3) als inzicht: als conclusie van een gedachte, die ongeacht de vooronderstellingen op logisch juiste wijze onderbouwd is
4) als vooroordeel: een ongegronde mening. Vooroordelen dienen meestal ter rechtvaardiging van een opportunistisch standpunt of handelwijze

Minarchisme / minarchisten
Minarchisme is de stroming binnen het libertarisme (Z) die een minimale staat wil handhaven, dwz. Justitie, Politie en Defensie. En wel voor die taken waarin gebruik van geweld nodig is om door anderen geïnitieerd geweld te voorkomen of te compenseren.
Het is denkbaar dat deze overheidsdiensten in een libertarische minarchie gefinancierd worden uit vrijwillige bijdragen.

Multicultureel (Z: cultuur)

Nationalisme / nationalisten
Nationalisme heeft een voorliefde voor het “eigen volk” (vaak met afkeer van het vreemde). Het eigen volk en vaderland gaan voor alles. Nationalisme geeft macht aan de staat boven het individu. Het is een collectivistische beweging, in tegenstelling tot het libertarisme waarin elk individu soeverein (Z) is. Een natie is immers slechts een aantal individuen en kan dus geen macht hebben die elk afzonderlijk individu niet heeft.
De tegenstelling met het klassiek-liberalisme (Z) is dat het nationalisme als filosofie de centrale macht in een bepaald land een enorme bevoegdheid op tal van andere terreinen toedicht en alleen de soevereiniteit van de nationale overheid erkent. Deze vorm van centralisme leidt onherroepelijk tot een corruptie van de macht en is daarom ook sterk af te raden. Het klassiek-liberalisme en libertarisme is fel gekant tegen elke centralisatie van bevoegdheden, met uitzondering van justitie, politie en defensie en streeft niet alleen naar een soevereiniteit van de nationale staat, regio of individu, maar ook naar een verdere decentralisatie van de verantwoordelijkheden naar regio en met het uiteindelijk doel de soevereiniteit van ieder individu.

Norm
Een Norm is een maatstaf.
Een maat om bvb hoeveelheden te meten: meter, liter, uur.
Een getal waaraan iets moet voldoen om ergens voor geaccepteerd te worden.
Bvb: in een zak cement mag niet meer dan 40 kilo zitten, je moet 21 jaar zijn om die film te mogen zien!

Objectivisme
De filosofie van Ayn Rand.
Onder andere beschreven in haar meesterwerk: Atlas Shrugged

Onafhankelijk
MISSIE:
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is:
ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil,
zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.
Als we over “onafhankelijk” praten, bedoelen we “Niet afhankelijk van een dwang-instantie als de overheid”. Of welke instantie dan ook die je met geweld dwingt dingen te doen of te laten.
We praten niet over de afhankelijkheid van de mens van zuurstof, voedsel of drinken. Dan kom je er op dat alles afhankelijk is van alles!

Ondernemer (zn)
Van Dale:
iem. die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt => entrepreneur

Opportunisme (zn), opportunistisch (bn)
Van Dale:
het handelen zonder bepaald beginsel waarbij men ernaar streeft elke omstandigheid ten gunste van zich of zijn partij aan te wenden (ongeacht de consequenties voor de vrijheid van anderen, HS)

Particulier (bn)
1 slechts geldend voor of uitgaand van één persoon of enkele personen => privaat; <=> openbaar
2 van individuele personen uitgaand of door hen in stand gehouden

Particulier (zn)
Van Dale:
1 iem. die geen publiek ambt bekleedt
2 persoon die voor eigen gebruik koopt, verkoopt, huurt, enz.

Pensioen (zn)= AOW (= ongedekt omslagstelsel, vgl. aanvullend pensioen)
aanvullend pensioen = kapitaalgedekt pensioen (vgl. pensioen)

Populisme
Het nastreven van Populair zijn, om bij veel mensen geliefd te zijn.
Politici dienen de wil van het volk zo goed mogelijk uit te voeren. De wil van het volk, dat is dus datgene dat populair is. Een populist is daarmee iemand die de wil van dat volk zo goed mogelijk verwoord. De ultieme democraat dus.
De wil van het volk is echter een collectivistisch concept, dat bepaald wordt door het aantal stemmen bij een verkiezing. Daarbij wordt een groot deel van “het volk” de wil van de anderen opgelegd.
Populisme ontstond in de Franse literatuur in de jaren 1930 en beschreef het leven van het “gewone volk”. Er ontstond toen een “anti-kapitalistische” volksbeweging, vooral uit agrarische groepen.
Populariseren is verstaanbaar/ begrijpelijk maken.
Politiek is populisme een oppervlakkige (demagogische) betoogtrant.

Privatiseren (ww)
Van Dale: (overheids)taken overlaten of overdoen aan het bedrijfsleven en/of het particulier initiatief.

Protectionisme (zn)
Overheidsmaatregelen die bedoeld zijn een interne markt met zijn te hoge prijzen (door belastingen en accijnzen) te beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Hierdoor wordt de vrije uitwisseling van goederen en diensten gefrustreerd en worden de economische verhoudingen scheef getrokken. Hierbij ontstaat op den duur een vicieuze cirkel van almaar toenemende internationale economische verschillen (achterstanden): massale armoede, corruptie, epidemieen, hongersnood, ondervoeding, oorlog, vluchtelingenstromen in de arme landen en almaar toenemend collectivisme (zn) en/of corporatisme (zn) in de rijke landen.

Radicaal
Geheel en al. Tot de wortel toe.
Net als “extreem” (Z) zegt radicaal op zich niets. Er hoort bij: radicaal met wat.
-Radicaliseren
psycho-sociaal proces, bvb in verband met moslimjongeren die zich sociaal buitengesloten voelen en die onder invloed raken van gewelddadige islamitische stromingen (zoals bvb Wahabieten) en terroristische organisaties. (zoals bvb Al Quaida, Hofstadgroep).
Het woord radicaliseren wordt tegenwoordig vooral in ongunstige betekenis gebruikt.

Rechten / Vrijheden / Privileges
Een (natuur-)Recht is een aangeboren en onvervreemdbare vrijheid
van een soeverein individu. Aangeboren of natuurlijk wil zeggen, dat
niemand dat recht heeft verleend; de mens heeft dat recht omdat hij mens is.
Onvervreemdbaar betekent dat iemand – met geweld of dreiging – de
uitoefening van dat recht kan tegenhouden. Maar “het Recht zelf” kan echter niemand afnemen; je kunt dat recht niet kwijtraken.
Om verwarring met bijv. wettelijke rechten te voorkomen, worden deze Rechten ook wel Vrijheden genoemd.
“Wettelijke rechten” zijn in feite “afspraakjes” die door de meerderheid van het Parlement worden gemaakt, en tot “wet” verheven.
Een privilege of voorrecht, is een recht dat iemand anders verleent en dus ook weer kan afnemen.

Rechtstaat
Dat is een staat waarin “RECHT” heerst.

Een probleem hierbij is dat het woord “recht” in de maatschappij meestal gebruikt wordt voor “onrecht”. Men gaat daarbij dan niet uit van het “Fundamenteel Rechtsbeginsel” : dat ieder mens met het zijne mag doen wat hij zelf verkiest, zolang hij dat zelfde recht aan ieder ander toekent.
Men gaat in tegendeel uit van de “wetten” die door iemand (meestal een zogenaamde kamermeerderheid), gemaakt zijn.
Dat blijkt ook uit Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtstaat
” Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht. De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV). De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderen.
In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen.. Als de rechters in een staat niet onafhankelijk zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden.
Vaak worden de begrippen democratie en rechtsstaat door elkaar gebruikt, maar een democratie hoeft niet per se een rechtsstaat te zijn, en een rechtsstaat is niet per definitie een democratie.”

Religie
Zie Godsdienst.

Sociaal
Sociaal zijn is meeleven met je omgeving. Socialistisch zijn is anderen dwingen om jouw wensen te vervullen.
Er zijn weinig woorden die door politici zoveel misbruikt worden als “sociaal”.
Ze gebruiken het positieve woord “sociaal” terwijl ze in feite het misdadige woord “socialistisch” zouden moeten gebruiken. Er is nu bijna geen enkele partij die nog zoveel eerlijkheid over heeft, dat ze het echte woord gebruiken of dat ze het woord sociaal durven weg te laten.
Recent: Zelfs Wilders heeft het over een “sociaal-liberale” partij!!

Sociale Rechtvaardigheid.
Bedoeld wordt hiermee “socialistische” rechtvaardigheid.
Sociale rechtvaardigheid is een contradictie in terminis.
Je kunt niet rechtvaardig zijn als je iemand anders dwingt om jouw idee van “sociaal zijn” uit te voeren.

Socialisme / socialisten
Socialisme is een politieke stroming of staatsvorm die een samenleving wil waarin de staat/overheid de eigenaar is van de productiemiddelen en de macht heeft om de burgers te belasten en naar haar goeddunken de opbrengsten weer onder die burgers verdeelt.
Alles wordt gespeeld om het zogenaamde “algemeen belang” (Z)
In het algemeen kan gesteld worden dat in het socialisme weinig economische vrijheid is, maar redelijk veel persoonlijke vrijheid.
Overigens heeft vooral Friedrich Hayek al aangetoond dat dit op den duur niet houdbaar is. Als de economische vrijheid beperkt wordt, leidt dat onherroepelijk tot beperking van persoonlijke vrijheden.

Soevereiniteit
Soeverein is volledig onafhankelijk van anderen; niemand is gerechtigd aan de soeverein orders te geven.
De kern van het libertarisme is dat ieder individu soeverein is. Niemand mag/kan hem dwingen iets te doen wat hij niet zelf vrijwillig kiest.
Het begrip soevereiniteit wordt ook gebruikt in de verhouding tussen staten onderling; geen enkele andere staat heeft iets te vertellen over een soevereine staat. Zelfs al handelt in een staat de overheid alsof zij wel iets over soevereine burgers heeft te vertellen.
De individuele soevereiniteit is in een klassiek-liberale en libertarische samenleving gewaarborgd. Ook wordt de soevereiniteit gewaarborgd van het gebied waarover de regering en parlement de zeggenschap heeft. Elke regio of plaats heeft een zelfde soevereiniteit over de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bovendien heeft elke regio of plaats de vrijheid om zich af te scheiden ten aanzien van de nationale overheid. Dit geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse provincies of regio’s, met in het verlengde daarvan de Nederlandse staat ten aanzien van de Europese Unie.

Solidair
1) (Recht:) hoofdelijk, ieder gebonden zijnde voor het geheel: solidaire schuldenaars, verbintenis of aansprakelijkheid;
2) verklarend of blijk gevend door een gevoel van saamhorigheid te zijn verbonden in beginselen, belangen, enz.

Bron: Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Van Dale 1984

Solidariteit
Solidariteit is een gevoel van saamhorigheid hebben en tonen. Het is een positieve eigenschap om je vrienden niet in de steek te laten of om iemand die in nood zit, te helpen.
Gedwongen solidariteit is echter een contradictie in terminis. Solidariteitsbelasting is een aanfluiting van het begrip

Subsidie
Subsidie is een door de overheid verstrekte toelage aan personen of instellingen die daar geen moreel recht op hebben. Deze toelage wordt altijd verkregen doordat de staat belasting (Z) heft bij personen of bedrijven die productief bezig geweest zijn.
Vandaar dat elke subsidie principieel misdadig is.

Terreur (zn)
Van Dale: georganiseerde geweldpleging om politieke of andere doelen te bereiken => terrorisme
Commentaar:
Omdat het gaat om georganiseerde en stelselmatig terugkeren van (dreiging met) geweld is er sprake van een systeem. Daarom hier een scherpere definitie:
Systematisch gewelddadig optreden of dreigen met gewelddadig optreden door een organisatie met een of meer gewapende individuen of groepen tegen burgers of groepen van burgers bedoeld om maximale angst te zaaien, te verspreiden en te onderhouden om bepaalde politieke en/of religieuze doelstellingen te bereiken, zoals vestigen en handhaven van de macht.
bijv.: SA (Sturmabteilung), IRA (Irish Republican Army), ETA (Baskische afscheidingsbeweging), Al Qaeda (radicale moslimfundamentalisten), kennen we ook vele vormen van staatsterreur, t.w. toegepast door staten of staatsorganen, bijv. nazi-terreur, sowjet-terreur. Ook massaslachtingen (massavernietigingen, genocide) en systematische verkrachtingen vallen onder dit begrip, hoewel dit door de verantwoordelijken wordt ontkend.
Staatsterreur wordt niet alleen door dictaturen uitgeoefend, ook z.g. democratieen maken zich schuldig aan terreur, bijv. bij bombardementen van de Duitse steden door de geallieerden in WO2 , bij de NAVO-bombardementen tegen Belgrado april 1999 en in gevangenissen (Guantanamo, Abu Graib).
Ook belastingheffing kan alleen plaatsvinden, dankzij inzet van het geweldsmonopolie van de staat.

Vrijheid / individuele vrijheid
Vrijheid in libertarische (Z) zin heeft altijd betrekking op het individu. Een individu is vrij als hij soeverein is:
als hij/zij het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.
Hij moet het recht hebben om “neen” te zeggen tegen elke eis van wie dan ook.
Kortom: Vrijheid in libertarische zin is eenvoudig :
“HET ONTBREKEN VAN DWANG DOOR ANDERE MENSEN”.

Waarde
Een waarde is iets dat iemand graag wil krijgen en/of behouden.
Een waarde is een volstrekt subjectief begrip. Ieder persoon heeft andere waardes.

Zorgverzekering
Verplichte staatszorg.
Aanvullende zorgverzekering = vrijwillige risicoverzekering voor ziektekosten